Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.776

Rīgā 2006.gada 19.septembrī (prot. Nr.48 25.§)
Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 44.panta piekto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā zemesgrāmatā ierakstīto valsts meža zemi atsavina šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai:

1.1. ceļu būvniecībai vai atsavinot tādu valsts meža zemi, uz kuras atrodas ceļš;

1.2. kapsētu izveidošanai vai paplašināšanai;

1.3. parku ierīkošanai un uzturēšanai;

1.4. mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai pilsētu un ciemu teritorijā.

(Grozīts ar MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 586; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 767)

2. Valsts meža zemes atsavināšanu (turpmāk - atsavināšana) ierosina pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā valsts meža zeme ir nepieciešama (turpmāk - pašvaldība) šo noteikumu 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funk­ciju veikšanai, un par to rakstiski informē zemes tiesisko valdītāju.

3. Pašvaldība atsavināšanas ierosinājumu (turpmāk - ierosinājums) iesniedz ministrijā, kuras personā uz valsts vārda atsavināmā valsts meža zeme ir ierakstīta vai ierakstāma zemesgrāmatā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk - ministrija).

4. Pašvaldība ierosinājumu ministrijā iesniedz rakstiski. Ierosinājumā no­rāda:

4.1. šo noteikumu 1.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju, kuras izpildei nepieciešama valsts meža zeme, un atsavināmās valsts meža zemes vienības (turpmāk - zemes vienība) atsavināšanas pamatojumu;

4.2. zemes vienības atrašanās vietu (administratīvā teritorija, tās teritoriālā iedalījuma vienība), nekustamā īpašuma nosaukumu, nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemes vienības kadastra apzīmējumu, zemes vienības platību, meža kvartāla numuru un meža nogabala numuru.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr. 286; MK 13.10.2015. noteikumiem Nr. 586)

5. Ierosinājumam pievieno šādus dokumentus:

5.1. pašvaldības domes lēmumu (sēdes protokola izrakstu vai lēmuma norakstu) par kārtību, kādā izpildāma ierosinājumā minētā pašvaldības autonomā funkcija, un par nepieciešamību zemes vienību iegūt pašvaldības īpašumā;

5.2. pašvaldības apliecinājumu par plānotās darbības atbilstību spēkā esošajam teritorijas plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem);

5.3. Valsts vides dienesta izdotos tehniskos noteikumus vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, ja to paredz normatīvie akti par ietekmes uz vidi novērtējumu;

5.4. Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu (ja uz darbību neattiecas šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā prasība) par plānotās darbības atbilstību attiecīgās teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu prasībām, ja atsavināmā valsts meža zeme atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

6. Ja atsavināšana nepieciešama ceļu būvniecībai vai atsavinot tādu valsts meža zemi, uz kuras atrodas ceļš, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam ierosinājumam pievieno grafisko ieceres risinājuma plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500 vai M 1:1000), kurā iezīmēta skartās valsts meža zemes robeža, ieceres izvietojums zemes vienībā un tās galvenie parametri (garums, platums, laukums), un aktuālo teksta un grafisko informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, ja inženierbūve ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kā arī izziņu par ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti inženierbūvei, ja būve atrodas pašvaldības bilancē.

(MK 23.11.2021. noteikumu Nr. 767 redakcijā)

7. Ja atsavināšana nepieciešama kapsētu izveidošanai vai paplašināšanai, tad papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam ierosinājumam pievieno:

7.1. Veselības inspekcijas atzinumu par zemes vienības atbilstību kapsētas ierīkošanas nosacījumiem un higiēnas prasībām;

7.2. grafisko ieceres risinājuma plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 vai M 1:5000), kurā iezīmēta skartās valsts meža zemes robeža un ieceres izvietojums zemes vienībā.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

8. Ja atsavināšana nepieciešama parku vai mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai, papildus šo noteikumu 5. punktā minētajam ierosinājumam pievieno:

8.1. grafisko ieceres risinājuma plānu vizuāli uztveramā mērogā (M 1:500, M 1:1000, M 1:2000 vai M 1:5000), kurā iezīmēta skartās valsts meža zemes robeža un ieceres izvietojums zemes vienībā;

8.2. skaidrojošu aprakstu par plānoto darbību (atrašanās vieta, tās vispārīgs raksturojums, esošā situācija un plānotie darbi (būves, iecerētie labiekārtojuma elementi, arhitektūras mazās formas un to izvietojums plānā), plānotie darbu īstenošanas termiņi);

8.3. lēmumu, kurā ietverti publiskās apspriešanas rezultāti, ja par parka vai mežaparka ierīkošanas ieceri ir organizēta publiskā apspriešana.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

9. Ministrija pēc ierosinājuma saņemšanas:

9.1. izvērtē ierosinājumu un tam pievienotos dokumentus un rakstiski informē pašvaldību par lietas tālāko virzību;

9.2. ja atsavināšana un iesniegtie dokumenti atbilst normatīvo aktu pra­sībām un šo noteikumu 5.3., 5.4.apakšpunktā un 7.punktā minētie atzinumi ir pozitīvi:

9.2.1. pieņem lēmumu par atļauju apvidū nodalīt zemes vienību, ja nepieciešams, un izgatavot zemes robežu plānu (turpmāk - pilnvara), kā arī par atļauju šo noteikumu 6.punktā noteiktajā gadījumā izgatavot zemes vienības topogrāfisko plānu ar iezīmētu zemes vienību, ja nepieciešams. Lēmuma pieņemšanas termiņu var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, paziņojot par to iesniedzējam;

9.2.2. pilnvaro pašvaldību veikt šo noteikumu 9.2.1.apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktās darbības un zemes vienības meža inventarizāciju;

9.3. pašvaldībai sniedz pamatotu atteikumu, ja:

9.3.1. tiek konstatēts, ka atsavināšana nav paredzēta šo noteikumu 1.punktā noteikto funkciju veikšanai;

9.3.2. kāds no šo noteikumu 5.3., 5.4.apakšpunktā vai 7.punktā minē­tajiem atzinumiem ir negatīvs;

9.3.3. iesniegtie dokumenti neatbilst attiecīgo normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr. 286; MK 23.11.2021. noteikumiem Nr. 767)

10. Pamatojoties uz ministrijas izsniegto pilnvaru, pašvaldība pasūta:

10.1. zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētai personai (mērniekam) – zemes vienības sadalīšanu apvidū un paliekošās un atdalītās (atsavināmās) zemes vienības zemes robežu plāna izgatavošanu. Ministrijas pilnvarotās personas parakstīts zemes robežu noteikšanas akts apliecina ministrijas piekrišanu apvidū nodalītajai zemes vienībai;

10.2. meža inventarizācijas darbu veikšanā sertificētai personai – paliekošās un atdalītās (atsavināmās) zemes vienības meža inventarizāciju;

10.3. Valsts meža dienestam – paliekošās un atdalītās (atsavināmās) zemes vienības mežaudzes novērtēšanu.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

11. Pašvaldībašo noteikumu 10.punktā minētos dokumentus (oriģinālus) iesniedz ministrijā.

12. Ministrija pēc atdalītās (atsa­vināmās) zemes vienības zemes robežu plāna saņemšanas nodrošina zemes vienības ierakstīšanu zemes­grāmatā.

13. Pēc zemes vienības ierakstīšanas zemesgrāmatā un meža inventarizācijas materiālu un mežaudzes vērtības saņemšanas ministrija sagatavo rīkojuma projektu par zemes vienības atsavināšanu un noteiktā kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

(MK 13.10.2015. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

14. Visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 5., 6., 7., 8., 10. un 12.punktā minēto dokumentu sagatavošanu, kā arī izdevumus par izmaiņu reģis­trāciju, kas saistītas ar nekustamā īpašuma sadalīšanu, sedz pašvaldība.

15. Ja Ministru kabinets ir atbalstījis atsavināšanu, tad zemes vienību ministrija nodod pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 776Pieņemts: 19.09.2006.Stājas spēkā: 27.09.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153, 26.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
144278
{"selected":{"value":"09.12.2021","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.12.2021","iso_value":"2021\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.10.2015","iso_value":"2015\/10\/16","content":"<font class='s-1'>16.10.2015.-08.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2009","iso_value":"2009\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2009.-15.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-18.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2008","iso_value":"2008\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2008.-03.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.09.2006","iso_value":"2006\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2006.-07.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.12.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)