Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2003. gada 30. oktobra likumu: Par akcīzes nodokli.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par akcīzes nodokli
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi  

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst likumā "Par nodokļiem un nodevām", Muitas likumā, likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti arī šādi termini:

1) akcīzes preces — vieglie automobiļi, motocikli (to skaitā sniega un ūdens motocikli), bezalkoholiskie dzērieni un kafija;

2) akcīzes preču ražotne — vieta, kur akcīzes preču ražotnes turētājs ražo, izgatavo, apstrādā, pārstrādā, uzglabā, ieved, saņem vai nosūta akcīzes preces, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa (turpmāk — nodoklis) maksāšanu par akcīzes precēm saskaņā ar šā likuma noteikumiem;

3) akcīzes preču ražotnes turētājs — juridiskā persona, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

a) (izslēgts ar 26.06.2001. likumu),

b) ražo vieglos automobiļus,

c) ražo bezalkoholiskos dzērienus,

d) ražo kafiju,

e) ražo motociklus (to skaitā sniega un ūdens motociklus) (turpmāk — motocikli);

4) importētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai nav akcīzes preču ražotnes turētāja statusa un kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

a) (izslēgts ar 26.06.2001. likumu),

b) ieved vieglos automobiļus izlaišanai brīvam apgrozījumam,

c) ieved bezalkoholiskos dzērienus izlaišanai brīvam apgrozījumam,

d) ieved kafiju izlaišanai brīvam apgrozījumam,

e) ieved motociklus izlaišanai brīvam apgrozījumam.

5) realizācijas cena — attiecīgās preces cena bez akcīzes nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā akcīzes preces tiek apliktas ar nodokli. Likums attiecas uz akcīzes precēm, kuras ieved, izved, ražo, pārbūvē, pārveido, pārstrādā, glabā, realizē, saņem vai nosūta Latvijas Republikas muitas teritorijā. Likums nosaka arī atbildību par attiecīgiem pārkāpumiem.

(2) Naftas produkti tiek aplikti ar akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli naftas produktiem", tabakas izstrādājumi — saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", alkoholiskie dzērieni — saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" un alus — saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alum".

(3)  (Izslēgta ar 26.06.2001. likumu) 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

3.pants. Ar nodokli apliekamais objekts

Ar nodokli apliekamais objekts ir:

1) (izslēgts ar 26.06.2001. likumu);

2) vieglie automobiļi un motocikli;

3) bezalkoholiskie dzērieni — ūdeņi un minerālūdeņi ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, dabīgos ūdeņus un minerālūdeņus, mākslīgos minerālūdeņus bez cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevas, kuri tiek klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 2202.preču pozīcijā;

4) kafija — malta vai nemalta, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez tā, kura tiek klasificēta Latvijas kombinētās nomenklatūras 0901.preču pozīcijā, kā arī kafijas ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz šo ekstraktu, esenču vai koncentrātu pamata vai uz kafijas pamata, kuri tiek klasificēti Latvijas kombinētās nomenklatūras 210 111. vai 210 112.preču pozīcijā.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

4.pants. Nodokļa maksātāji

Nodokļa maksātāji ir:

1) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas ieved akcīzes preces Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam;

2) akcīzes preču ražotnes turētāji šajā likumā noteiktajos gadījumos;

3) fiziskās vai juridiskās personas vai ar līgumu saistītas fizisko vai juridisko personu grupas, kas vieglos automobiļus vai motociklus ieved uz laiku saskaņā ar Muitas likumu;

4) personas, kuru īpašumā esošie cita tipa transportlīdzekļi, kas pirms tam nav aplikti ar nodokli, ir pārbūvēti (pārveidoti) par tādiem vieglajiem automobiļiem vai motocikliem, kuri ir apliekami ar nodokli.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

5.pants. Akcīzes preču ražotne

(1) Akcīzes preču ražošana, izgatavošana, pārstrāde un apstrāde atļauta tikai akcīzes preču ražotnē, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus. Akcīzes preču ražotni reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā.

(2) Ārpus akcīzes preču ražotnes atļauts:

1) izgatavot bezalkoholiskos dzērienus, kurus fiziskā persona izgatavo savam patēriņam;

2) izgatavot nefasētus bezalkoholiskos dzērienus, kurus sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums izgatavo patērēšanai šajā uzņēmumā;

3) personas īpašumā esošo cita tipa transportlīdzekli, kas pirms tam nav aplikts ar nodokli, pārbūvēt (pārveidot) par tādu vieglo automobili vai motociklu, kurš ir apliekams ar nodokli.

(3) Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums nedrīkst būt akcīzes preču ražotne.

(4) Akcīzes preču uzglabāšana, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, atļauta tikai akcīzes preču ražotnē, izņemot Muitas likumā noteiktos gadījumus.

(5) Akcīzes preču ražotnes turētājs atbild par visām akcīzes precēm, kuras tiek novietotas akcīzes preču ražotnē, kā arī uzskaita un reģistrē jebkuras darbības ar akcīzes precēm šajā akcīzes preču ražotnē.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

6.pants. Nodokļa likmes

(1)  (Izslēgta ar 26.06.2001. likumu)

(2) Vieglajiem automobiļiem nodokli aprēķina atkarībā no automobiļa vecuma (skaitot no izgatavošanas gada) pēc šādām likmēm:

1) automobiļiem, ne vecākiem par gadu - 250 latu;

2) gadu veciem automobiļiem - 200 latu;

3) 2 gadus veciem automobiļiem - 150 latu;

4) 3 gadus veciem automobiļiem - 125 lati;

5) 4 gadus veciem automobiļiem - 100 latu;

6) 5 līdz 7 gadus veciem automobiļiem - 75 lati;

7) 8 gadus veciem automobiļiem - 80 latu;

8) 9 gadus veciem automobiļiem - 85 lati;

9) 10 gadus veciem automobiļiem - 90 latu;

10) 11 gadus veciem automobiļiem - 100 latu;

11) 12 gadus veciem automobiļiem - 110 latu;

12) 13 gadus veciem automobiļiem - 130 latu;

13) 14 gadus veciem automobiļiem - 150 latu;

14) 15 gadus veciem automobiļiem - 170 latu;

15) 16 gadus veciem automobiļiem - 190 latu;

16) 17 gadus veciem automobiļiem - 210 latu;

17) 18 gadus veciem automobiļiem - 230 latu;

18) 19 līdz 25 gadus (ieskaitot) veciem automobiļiem - 250 latu.

(3) Bezalkoholiskajiem dzērieniem (par 100 litriem) nodokļa likme ir divi lati.

(4) Kafijai (par 100 kilogramiem) nodokļa likme ir 50 latu.

(5) Motocikliem nodokli aprēķina atkarībā no motocikla vecuma (skaitot no izgatavošanas gada), šā panta otrajā daļā automobiļiem noteiktās attiecīgās likmes reizinot ar 0,25.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

II nodaļa. Atbrīvojumi un atvieglojumi  

7.pants. Atbrīvojumi

(1)  (Izslēgta ar 26.06.2001. likumu)

(2) No nodokļa ir atbrīvoti vieglie automobiļi:

1) kuri ir atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.pantam un likumam "Par pievienotās vērtības nodokli";

2) kuru vecums pārsniedz 25 gadus;

3) ar elektromotoru (elektromobiļi);

4) speciālie vieglie automobiļi (to skaitā ātrās medicīniskās palīdzības vieglie automobiļi, dzīvojamie vieglie automobiļi, vieglie katafalkautomobiļi).

(3) No nodokļa tiek atbrīvotas akcīzes preces, kuras ieved akcīzes preču ražotnē vai alkoholisko dzērienu akcīzes preču noliktavā citu akcīzes preču vai alkoholisko dzērienu ražošanai.

(4) Ar nodokli neapliek bezalkoholiskos dzērienus:

1) kurus izmanto bezalkoholisko dzērienu kvalitātes noteikšanai;

2) kuri zuduši nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem, par to, ka attiecīgais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ;

3) kurus izgatavojusi fiziskā persona savam patēriņam;

4) nefasētus, kuri izgatavoti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā patērēšanai šajā uzņēmumā;

5) kurus fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved savam patēriņam, ja to daudzums nepārsniedz 12 litrus.

(5) Ar nodokli neapliek kafiju:

1) kuru izmanto kafijas kvalitātes noteikšanai;

2) kura zudusi nepārvaramas varas dēļ, ja ir pierādījumi, kas apstiprināti ar atbilstošiem attiecīgo valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtiem dokumentiem, par to, ka attiecīgais iztrūkums nav radies nodokļa maksātāja vainas dēļ;

3) kuru fiziskā persona Latvijas Republikas muitas teritorijā ieved savam patēriņam, ja kafijas daudzums nepārsniedz vienu kilogramu.

(6) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuri ir atbrīvoti no muitas nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 22.pantam un likumam "Par pievienotās vērtības nodokli".  

(7) No nodokļa ir atbrīvoti motocikli, kuru vecums pārsniedz 25 gadus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

8.pants. Atvieglojumi

(1) Samaksātais nodoklis par vieglo automobili vai motociklu, kuru fiziskā persona vai juridiskā persona — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — izved no Latvijas triju mēnešu laikā pēc tā ievešanas, tiek atmaksāts no valsts budžeta 30 dienu laikā pēc tam, kad fiziskā persona vai juridiskā persona — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — Valsts ieņēmumu dienesta iestādei, kurā tā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, iesniedz:

1) pieteikumu, kurā tiek norādīts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (juridiskajām personām) vai vārds, uzvārds un personas kods (fiziskajām personām);

2) muitas deklarāciju (kopiju) ar muitas iestādes atzīmi, kas apliecina, ka vieglais automobilis vai motocikls ir izvests no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) dokumentu, kas apliecina akcīzes nodokļa samaksu.

(2) Ja juridiskā persona — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — eksportē preces, par kuru ražošanā izmantotajām izejvielām — akcīzes precēm — nodoklis ir samaksāts, budžetā iemaksātais nodoklis tiek atmaksāts 30 dienu laikā pēc tam, kad šī juridiskā persona — uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) — Valsts ieņēmumu dienesta iestādei, kurā tā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs, iesniedz:

1) pieteikumu, kurā norādīts uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2) muitas deklarāciju (kopiju) ar muitas iestādes atzīmi, kas apliecina, ka preces, par kuru ražošanā izmantotajām izejvielām — akcīzes precēm — nodoklis ir samaksāts, ir izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

3) dokumentu, kas apliecina nodokļa samaksu.

III nodaļa. Nodokļa aprēķināšana un maksāšana  

9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli saskaņā ar šā likuma 6.pantā noteiktajām likmēm aprēķina akcīzes precēm, kuras:

1) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) izved no akcīzes preču ražotnes.

(2)  (Izslēgta ar 13.04.2000. likumu)

(3) Nodokli kafijas maisījumiem ar citiem produktiem aprēķina par attiecīgajā maisījumā esošās kafijas daudzumu.

(4)  (Izslēgta ar 13.04.2000. likumu)

(5) Nodokli par tādu vieglo automobili vai motociklu, kas ir pārbūvēts (pārveidots) no cita tipa transportlīdzekļa, kurš nav bijis aplikts ar nodokli, un kas atbilst šā likuma 3.panta 2.punktam, aprēķina saskaņā ar šā likuma 6.pantā noteiktajām likmēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

10.pants. Nodokļa maksāšana

(1) Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis.

(2) Juridiskās personas nodokļa maksāšanā drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus.

(3) Fiziskā un juridiskā persona aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras no ārvalstīm ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms akcīzes preču uzrādīšanas muitas iestādē.

(4) Akcīzes preču ražotnes turētājs taksācijas periodā aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras taksācijas periodā izvestas no akcīzes preču ražotnes, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.  

(5) Fiziskā un juridiskā persona aprēķināto nodokli par vieglajiem automobiļiem un motocikliem, kuri ievesti uz laiku, maksā saskaņā ar Muitas likumu.

(6) Persona saskaņā ar šā likuma 9.panta piekto daļu aprēķināto nodokli iemaksā valsts budžetā pirms vieglā automobiļa vai motocikla pārreģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Veicot šāda vieglā automobiļa vai motocikla pārreģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona uzrāda Valsts ieņēmumu dienesta iestādes apliecinājumu, ka nodoklis ir samaksāts.

(7) Fiziskā persona, kura ir nodokļa maksātāja saskaņā ar šā likuma 4.panta 4.punktu, nodokļa maksāšanā drīkst izmantot bezskaidras naudas norēķinus vai skaidras naudas iemaksas kredītiestādēs atbilstošajos budžeta kontos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.04.2000. un 26.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.08.2001.)

11.pants. Nodokļa deklarācija

(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

(2) Akcīzes preču ražotnes turētājs iesniedz nodokļa deklarāciju par katru akcīzes preču ražotni atsevišķi.

(3) Nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu apstiprina Ministru kabinets.  

12.pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana, pārvietojot akcīzes preces

(1) Akcīzes preču ražotnes turētājam atļauts atlikto nodokļa maksāšanu piemērot aprēķinātajam nodoklim par akcīzes precēm, kuras:

1) izved no akcīzes preču ražotnes to tālākai izvešanai no Latvijas Republikas muitas teritorijas;

2) ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču ražotni;

3) ieved citā tās pašas preču grupas akcīzes preču ražotnē.

(2) Akcīzes preču ražotnes turētājs, kas veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības, nemaksā aprēķināto nodokli, ja iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam dokumentus, kas apliecina, ka akcīzes preces atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

1) tās ir saņemtas akcīzes preču ražotnē;

2) tās ir izvestas no Latvijas Republikas muitas teritorijas.

(3) Ja akcīzes preču ražotnes turētājs par akcīzes precēm, kuras pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neiesniedz šā panta otrajā daļā minētos dokumentus, tam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis saskaņā ar šā likuma 6.pantā noteikto likmi.

IV nodaļa. Atbildība un akcīzes preču inventarizācija  

13.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpumiem

(1) Nodokļa maksātājs par pārkāpumiem atbild saskaņā ar šo likumu un likumu "Par nodokļiem un nodevām".

(2) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt akcīzes preces, kuras ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvestas no akcīzes preču ražotnes, bet par kurām nav samaksāts nodoklis šajā likumā noteiktajā kārtībā, izņemot akcīzes preču pārvietošanu šā likuma 12.pantā noteiktajos gadījumos.

(3) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar akcīzes precēm, neievērojot šā likuma noteikumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā atbilstoši šā likuma 6.pantā noteiktajām likmēm nesamaksātās nodokļa summas un iekasēt soda naudu 200 procentu apmērā no nesamaksātās nodokļa summas.  

14.pants. Akcīzes preču inventarizācija akcīzes preču ražotnē

(1) Akcīzes preču ražotnes turētājs inventarizē akcīzes preces, kas atrodas akcīzes preču ražotnē, pēc stāvokļa uz pēctaksācijas perioda pirmo datumu.

(2) Inventarizācijas rezultāti norādāmi grāmatvedības reģistros un nodokļa deklarācijā šajā likumā noteiktajā termiņā.

(3) Ja inventarizācijā tiek konstatēta grāmatvedības reģistru un inventarizācijas datu atšķirība, novērtējuma starpība — pārpalikums vai iztrūkums (izlaupījums, zaudējums, zudums u.c.) — norādāma gan grāmatvedības reģistros, gan nodokļa deklarācijā, un to apliek ar nodokli atbilstoši šā likuma 6.pantā noteiktajai likmei, izņemot iztrūkumu, kas radies kafijas ražošanas procesā un kas atbilst Ministru kabineta apstiprinātajām kafijas zudumu normām.  

15.pants. Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtība

Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību, sniedzot likuma normu interpretāciju un skaidrojošus piemērus, var reglamentēt Ministru kabineta noteikumi.

Pārejas noteikumi  

1. Šā likuma 11.pants stājas spēkā 2000.gada 1.februārī.  

2. Nodokļa maksātājs nodokļa deklarāciju par 1999.gada decembri iesniedz līdz 2000.gada 15.februārim.  

3. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4. nr.; 1992, 4./5., 13./14., 29./31., 46./47./48. nr.; 1993, 14./15. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 31. nr.; 1994, 17. nr.; 1995, 8. nr.; 1996, 12., 15. nr.; 1997, 9., 14., 24. nr.; 1999, 6. nr.);

2) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1990.gada 12.decembra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par akcīzes nodokli" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1991, 3./4. nr.);

3) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 11.jūlija lēmums ‘’Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990.gada 12.decembra likumā "Par akcīzes nodokli"" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 29./31. nr.);

4) Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 28.oktobra lēmums "Par Latvijas Republikas likuma "Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas Republikas 1990. gada 12. decembra likumā "Par akcīzes nodokli"" spēkā stāšanās kārtību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48. nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 8.decembrī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par akcīzes nodokli Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 25.11.1999.Stājas spēkā: 09.12.1999.Zaudē spēku: 01.05.2004.Tēma: Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 406/407, 08.12.1999.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 24, 30.12.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Citi saistītie dokumenti
14399
{"selected":{"value":"01.08.2001","content":"<font class='s-1'>01.08.2001.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2001","iso_value":"2001\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2001.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2000","iso_value":"2000\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2000.-31.07.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.1999","iso_value":"1999\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.1999.-30.04.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.08.2001
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)