Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. decembra noteikumus Nr. 231 "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.145

Rīgā 2006.gada 15.septembrī
(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.41, 2.p.)
Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Noteikumu nosaukums FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.94 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 8. pantu
(FKTK 07.06.2012. noteikumu Nr.125 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) sagatavoti ar mērķi paaugstināt kredītiestāžu darbības caurskatāmību un veicināt tirgus disciplīnu, savlaicīgi sniedzot tirgus dalībniekiem, kreditoriem, investoriem un citām ieinteresētām personām salīdzināmu informāciju par kredītiestādes un tās prudenciālās konsolidācijas grupas finansiālo stāvokli un darbības rādītājiem.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka kredītiestāžu publiskajos ceturkšņa pārskatos (tālāk tekstā — pārskats) iekļaujamās informācijas minimālo saturu, kā arī šādu pārskatu publicēšanas kārtību.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

3. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un citā dalībvalstī reģistrētu kredītiestāžu filiālēm Latvijas Republikā.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

4. Pārskatā iekļautajai informācijai jāatbilst šādiem kritērijiem. Tai jābūt:

4.1. visaptverošai;

4.2. pietiekamai finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un ar kredītiestādes darbību saistīto risku izpratnei;

4.3. savlaicīgai;

4.4. ticamai un drošai, priekšroku dodot revidētai informācijai, ja tādu iespējams nodrošināt. Ja līdz pārskata publicēšanas datumam ir saņemts zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības (tālāk tekstā – zvērināts revidents) ziņojums par finanšu pārskatiem attiecīgā ceturkšņa beigu datumā, kredītiestāde nodrošina ceturkšņa pārskata datu atbilstību revidēto finanšu pārskatu datiem;

4.5. salīdzināmai pa pārskata periodiem un atbilstoši skaidrotai. Ja, publicējot kārtējo ceturkšņa pārskatu, iepriekšējā publiskā ceturkšņa pārskata dati, kas norādīti kā dati iepriekšējā pārskata gada beigās 1. pielikuma "Bilances pārskatā", būtiski atšķiras no revidētajos gada finanšu pārskatos uzrādītajiem datiem, kredītiestāde attiecīgajā ceturkšņa pārskatā informē par šādu faktu un sniedz skaidrojumu par atšķirību iemesliem. Šo noteikumu izpratnē par būtisku tiek uzskatīta bilances attiecīgā posteņa datu atšķirība par 5 procentiem un vairāk attiecībā pret revidētajā bilances pārskatā uzrādīto kopējo aktīvu apmēru;

4.6. būtiskai lēmumu pieņemšanai.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 94; FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 31)

5. Kredītiestādes valde ir atbildīga par pārskata sagatavošanu un savlaicīgu publicēšanu.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

6. Kredītiestāde sagatavo pārskatu, kurā atspoguļo informāciju par kredītiestādes un tās prudenciālās konsolidācijas grupas finansiālo stāvokli, pamatojoties uz individuālo un konsolidēto finanšu pārskatu datiem, un darbību, pamatojoties uz individuālajā un prudenciālās konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti aprēķinātajiem datiem, no pārskata gada sākuma līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 31. decembrim (tālāk tekstā – pārskata periods), nodrošinot pārskata publiskošanu kredītiestādes tīmekļa vietnē. Pārskatam jābūt publiskotam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr. 94 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

7. Pārskatā norāda, vai pārskata periodā zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (tālāk tekstā – revidents) ir veikusi kredītiestādes finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu pārbaudi. Ja šāda pārbaude veikta, kredītiestāde papildus sniedz informāciju par revidentu, kas veica šādu pārbaudi, norādot pārbaudes apjomu.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

8. Citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle publicē kredītiestādes, kuras filiāle tā ir, sagatavoto pēdējo pieejamo publisko pārskatu par citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes darbību un finanšu rādītājiem, kas ir sagatavots saskaņā ar kredītiestādes reģistrācijas valstī pastāvošajiem normatīvajiem aktiem. Šo pārskatu citā dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāle dara pieejamu Latvijas Republikas valsts valodā.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

9. Kredītiestādes pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Pārskatā norāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpi.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

9.1 Kredītiestāde nodrošina pārskata brīvu pieejamību kredītiestādes tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus kopš tā publiskošanas dienas.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

II. Pārskatā iekļaujamā informācija

10. Pārskatā sniedz informāciju vismaz par:

10.1. finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.2. darbības rādītājiem, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.2.1 likviditātes seguma rādītāja aprēķinu, atjaunojot to katrā pārskata periodā;

10.3. risku analīzi, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.4. vadību, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.5. reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.6. grupas sastāvu, atjaunojot to pēc nepieciešamības;

10.7. pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkumu, atjaunojot to katrā pārskata periodā.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2012. noteikumiem Nr. 125; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 94; FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

10.1 Ja kopš pēdējās publiskošanas informācija, kas minēta 10.3., 10.4., 10.5. un 10.6. punktā, nav mainījusies, kredītiestāde, publiskojot kārtējo ceturkšņa pārskatu, nepārprotami informē par to, kur pieejama pēdējā publiskotā šāda satura informācija, ar norādi, ka nav notikušas būtiskas izmaiņas.

(FKTK 07.06.2012. noteikumu Nr.125 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

11. Bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu saturs un vērtēšanas noteikumi atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātajos "Kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvajos noteikumos" noteiktajām prasībām. Bilances pārskata un peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskata posteņu izkārtojums sniegts 1. un 2. pielikumā, kur kredītiestāde atbilstošajā kolonnā nepārprotami norāda, vai attiecīgā pārskata perioda dati ir revidētie vai nerevidētie. Kredītiestāde, kurai nav pienākums sagatavot konsolidētos finanšu pārskatus, nepublisko 1. un 2. pielikuma attiecīgās kolonnas.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 31)

11.1 Ievērojot būtiskuma principu, atsevišķi par bilances aktīva posteņiem sniedz šādu papildu informāciju:

11.11. kopējo finanšu instrumentu (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) bilances vērtību sadalījumā pa valstīm, kuru emitentu emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no kredītiestādes pašu kapitāla;

11.12. centrālo valdību parādzīmju kopējo bilances vērtību sadalījumā pa valstīm, kuru centrālo valdību emitēto vērtspapīru kopējā uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no kredītiestādes pašu kapitāla;

11.1 3. finanšu instrumentiem (finanšu aktīviem, neizmaksātajām aizdevumu daļām un finanšu garantijām) izveidoto paredzamo kredītzaudējumu (expected credit losses) apmēru sadalījumā pa posmiem (Stage 1, 2, 3) saskaņā ar 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu "Finanšu instrumenti";

11.14. (svītrots ar FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83);

11.15. veikto riska mazināšanas pasākumu uzskaitījumu, ja tādi ir veikti, kā arī aktīvu, kuriem tie ir piemēroti, procentuālo īpatsvaru attiecīgo aktīvu apmērā.

(FKTK 07.06.2012. noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 94; FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

12. Sniedz informāciju vismaz par šādiem kredītiestāžu darbības rādītājiem, kas uzrādīti procentos ar diviem cipariem aiz komata un aprēķināti, pamatojoties uz finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu informāciju (3. pielikums):

12.1. kapitāla atdeve (ROE). Kapitāla atdeves rādītāju nosaka kā pārskata perioda peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret kredītiestādes vidējo2 kapitāla un rezervju apmēru;

12.2. aktīvu atdeve (ROA). Aktīvu atdeves rādītāju nosaka kā pārskata gada peļņas/zaudējumu1 (pēc nodokļiem) attiecību pret kredītiestādes vidējo2 aktīvu apmēru;

12.3. ja kredītiestāde aprēķina un iekļauj pārskatā citus rādītājus, kas nav minēti 12.1. un 12.2. punktā, tā sniedz skaidrojumus par šo rādītāju aprēķināšanas kārtību.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 94; FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

12.1 Kredītiestāde veic likviditātes seguma rādītāja aprēķinu individuālā un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti atbilstoši Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/61, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 573/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm noteiktajām prasībām. Likviditātes seguma rādītāja aprēķina posteņu izkārtojums norādīts 6. pielikumā, kura sagatavošanai izmanto datus, kurus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Likviditātes seguma rādītāju uzrāda veselos procentos. Kredītiestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai grupas līmenī vai subkonsolidēti, nepublisko 6. pielikuma attiecīgo kolonnu.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

13. Sniedzot informāciju par risku analīzi, kredītiestāde norāda vismaz šādu informāciju:

13.1. apraksta kredītiestādes risku pārvaldes vispārējo stratēģiju un praksi, t.sk. risku rašanās iemeslus, risku pārvaldi un kontroli, kā arī norāda, vai un kā risku pārvaldē tiek pielietoti atvasinātie finanšu instrumenti;

13.2. izvērtē kredītiestādes pakļautību katrai būtiskai riska kategorijai.

(Grozīts ar FKTK 07.06.2012. noteikumiem Nr.125; FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

14. Sniedzot informāciju par vadību, kredītiestāde norāda ziņas vismaz par:

14.1. kredītiestādes akcionāriem un to līdzdalību pamatkapitālā, norādot akciju nominālvērtību un balsu skaitu;

14.2. kredītiestādes padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja, kā arī kredītiestādes padomes locekļu un valdes locekļu sarakstu ar šo amatpersonu vārdu, uzvārdu;

14.3. struktūru, t.sk. filiālēm, pārstāvniecībām;

14.4. darbības stratēģiju un mērķiem.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

14.1 Kredītiestāde, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem saņem komercdarbības atbalstu, sniedz informāciju par kredītiestādes akcionāriem, kuriem bija būtiska līdzdalība kredītiestādes pamatkapitālā atbalsta piešķiršanas brīdī, un šo akcionāru – fizisko personu – laulātajiem, vecākiem un bērniem izsniegto kredītu, galvojumu (garantiju) un citu gūto labumu apmēru, procentu likmi, valūtu, līguma noslēgšanas datumu un līgumā noteikto atmaksas termiņu, kā arī no šīm personām par pakārtotajām saistībām un citām saistībām saņemto līdzekļu apmēru, procentu likmi, valūtu, līguma noslēgšanas datumu un līgumā noteikto atmaksas termiņu un apstākļiem, kas ļauj pieprasīt saistību pirmstermiņa izpildi. Kredītiestāde šādu informāciju sniedz no pārskata perioda, kurā piešķirts komercdarbības atbalsts, līdz pārskata periodam, kurā tā pārtrauc saņemt komercdarbības atbalstu.

(FKTK 21.12.2009. noteikumu Nr.172 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

15. Sniedzot informāciju par reitingu aģentūru piešķirtajiem reitingiem, ja tādi kredītiestādei ir piešķirti, atsevišķi norāda:

15.1. reitingu aģentūras nosaukumu;

15.2. piešķirtā reitinga veidu;

15.3. piešķirtā reitinga īsu aprakstu vai atsauci uz reitingu aģentūras publikāciju;

15.4. piešķirtā reitinga izmaiņas pēdējo divu gadu laikā, ja iespējams, atsevišķi norādot reitinga izmaiņu datumu.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

16. Informācija par grupas sastāvu

Kredītiestāde, kurai ir saistošas Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012 (tālāk tekstā – Regula Nr. 575/2013) pirmās daļas otrās nodaļas 1. iedaļas prasības, pamatojoties uz tās konsolidēto finanšu stāvokli, par katru konsolidācijas grupā iekļauto iestādi, finanšu iestādi vai palīgpakalpojumu uzņēmumu, kā arī par citām grupas meitas sabiedrībām atklāj 4. pielikumā norādīto informāciju:

16.1. nosaukumu, reģistrācijas numuru;

16.2. reģistrācijas vietas kodu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" un reģistrācijas adresi;

16.3. komercsabiedrību darbības veidu (kredītiestāde, elektroniskās naudas institūcija, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, pensiju fonds, līzinga kompānija, cita finanšu iestāde, palīgpakalpojumu uzņēmums, finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība);

16.4. pamatkapitāla/balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder kredītiestādei vai tās mātes sabiedrībai. Par kredītiestādes mātes sabiedrību norāda kredītiestādes pamatkapitāla/balsstiesību daļu, kas tieši vai netieši pieder mātes sabiedrībai;

16.5. pamatojumu iekļaušanai konsolidācijas grupā (meitas sabiedrība, meitas sabiedrības meitas sabiedrība, mātes sabiedrība, mātes sabiedrības meitas sabiedrība, cita sabiedrība).

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.94 redakcijā)

16.1 Kredītiestāde pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķinu individuālā un konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasībām. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskata posteņu izkārtojums norādīts 5. pielikuma I daļā, kura sagatavošanai izmanto datus, kurus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Rādītājus, kuri izteikti procentos, uzrāda ar precizitātes pakāpi līdz diviem cipariem aiz komata. Kolonnu "COREP pozīcija" izmanto tikai kā informatīvu palīglīdzekli attiecīgā pārskata sagatavošanai un nepublisko. Kredītiestāde, kas nav pakļauta konsolidētajai uzraudzībai grupas līmenī vai subkonsolidēti, nepublisko 5. pielikuma attiecīgo kolonnu.

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

II.1 Pārskatu iesniegšanas kārtība

(Nodaļa FKTK 07.06.2012. noteikumu Nr.125 redakcijā)

16.2 Vienlaikus ar pārskata ievietošanu kredītiestādes tīmekļa vietnē kredītiestāde 1., 2., 3., 5. un 6. pielikumā minētos pārskatus iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr. 94 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

16.3 Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedzamos pārskatus sagatavo saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprinātajos "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvajos noteikumos" noteikto kārtību.

(Grozīts ar FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

16.4 Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka kredītiestādes iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr. 94; FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

III. Noslēguma jautājumi

17. Noteikumi piemērojami, kredītiestādei sagatavojot publiskos ceturkšņa pārskatus, sākot ar 2007. gada pirmo ceturksni.

(Grozīts ar FKTK 15.05.2014. noteikumiem Nr.94)

18. Konsultācijas par pārskatu sagatavošanu sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

19. Ar 2007. gada 1. janvāri spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 17. janvāra lēmumu Nr. 12 apstiprinātie “Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

(Grozīts ar FKTK 17.05.2018. noteikumiem Nr. 83)

20. Informāciju par pārskata periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. martam kredītiestāde var publiskot ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc šā pārskata perioda beigām.

(FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.94 redakcijā)

21. Sagatavojot pārskatu par pārskata periodiem no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, 5. pielikuma II daļā norādīto informāciju publisko tikai kredītiestāde, kura izvēlējusies izmantot Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantā noteikto kārtību pārejas periodam, lai mazinātu 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta "Finanšu instrumenti" ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu (tālāk tekstā – pārejas periods). Kredītiestāde, kura neizmanto pārejas periodu, sniedz paskaidrojošu komentāru saskaņā ar Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādņu EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu" 1. pielikumā norādīto

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 31)

IV. Informatīva atsauce uz Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm

(Nodaļa FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Banku iestādes 2018. gada 16. janvāra pamatnostādnēm EBA/GL/2018/01 "Pamatnostādnes par vienoto informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 473.a pantu attiecībā uz pārejas pasākumiem saistībā ar SFPS 9 par pašu kapitālu ieviešanas ietekmes mazināšanu".

(FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

1 Peļņu/zaudējumus nosaka šādi: peļņu/zaudējumus (p/z) (pēc nodokļiem) pārskata perioda beigās reizina ar gada mēnešu skaitu un attiecina pret mēnešu skaitu no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām; piem., par I ceturksni: p/z*12/3; par II ceturksni: p/z*12/6; par III ceturksni = p/z*12/9; par IV ceturksni: = p/z *12/12.

2 Vidējo vērtību aprēķina kā attiecīgo mēnešu bilances aktīvu vai kapitāla un rezervju atlikumu (mēneša pēdējā darbadienā) no gada sākuma līdz pārskata perioda beigām vidējo aritmētisko lielumu.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Bilances pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gadā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gadā

1.Nauda un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām    
2.Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm    
3.Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā    
4.Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos    
5.Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā    
6.Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite    
7.Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai    
8.Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās    
9.Materiālie aktīvi    
10.Nemateriālie aktīvi    
11.Nodokļu aktīvi    
12.Citi aktīvi    
13.Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas    
14.

Kopā aktīvi (1.+....+13.)

    
15.Saistības pret centrālajām bankām    
16.Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm    
17.Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā    
18.Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā    
19.Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite    
20.Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai    
21.Uzkrājumi    
22.Nodokļu saistības    
23.Citas saistības    
24.Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas    
25.

Kopā saistības (15.+...+24.)

    
26.Kapitāls un rezerves    
27.

Kopā kapitāls un rezerves un saistības (25.+26.)

    
28.Ārpusbilances posteņi    
29.Iespējamās saistības    
30.Ārpusbilances saistības pret klientiem    
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu aprēķina pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

1.Procentu ienākumi    
2.Procentu izdevumi (–)    
3.Dividenžu ienākumi    
4.Komisijas naudas ienākumi    
5.Komisijas naudas izdevumi (–)    
6.Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/–)    
7.Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (+/–)    
8.Neto peļņa/zaudējumi no riska ierobežošanas uzskaites (+/–)    
9.Neto ārvalstu valūtu kursa starpības peļņa/zaudējumi (+/–)    
10.Neto peļņa/zaudējumi no nefinanšu aktīvu atzīšanas pārtraukšanas (+/–)    
11.Pārējie darbības ienākumi    
12.Pārējie darbības izdevumi (–)    
13.Administratīvie izdevumi (–)    
14.Nolietojums (–)    
15.Finanšu aktīva līgumisko naudas plūsmu izmaiņu rezultātā atzītā peļņa/zaudējumi (+/–)    
16.Izveidotie uzkrājumi vai uzkrājumu apvērse (–/+)    
17.Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse (–/+)    
18.Negatīva nemateriālā vērtība, kas atzīta peļņas vai zaudējumu aprēķinā    
19.Peļņa/zaudējumi no ieguldījumiem meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās, kas atzīti, izmantojot pašu kapitāla metodi (+/–)    
20.Peļņa/zaudējumi no ilgtermiņa aktīviem un atsavināmām grupām, kas klasificētas kā pārdošanai turētas (+/–)    
21.Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (+/–)    
22.Uzņēmumu ienākuma nodoklis    
23.Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (+/–)    
24.Pārskata perioda pārējie apvienotie ienākumi (+/–)    
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Kredītiestādes darbības rādītāji

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Pozīcijas nosaukums

Kredītiestāde pārskata periodā

Konsolidācijas grupa pārskata periodā

Kredītiestāde iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Konsolidācijas grupa iepriekšējā pārskata gada atbilstošajā periodā

Kapitāla atdeve (ROE) (%)    
Aktīvu atdeve (ROA) (%)    
4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 15.05.2014. noteikumu Nr.94 redakcijā)

Konsolidācijas grupas sastāvs

_______. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

Nr. p.k.

Komercsabiedrības nosaukums

Reģistrācijas vietas kods, reģistrācijas adrese

Komercsabiedrības darbības veids*

Daļa pamatkapitālā (%)

Balsstiesību daļa komercsabiedrībā (%)

Pamatojums iekļaušanai grupā**

       
       

* BNK – kredītiestāde, ENI – elektroniskās naudas institūcija, IBS – ieguldījumu brokeru sabiedrība, IPS – ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, PFO – pensiju fonds, LIZ – līzinga kompānija, CFI – cita finanšu iestāde, PLS – palīgpakalpojumu uzņēmums, FPS – finanšu pārvaldītājsabiedrība, JFPS – jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība.

** MS – meitas sabiedrība; MMS – meitas sabiedrības meitas sabiedrība; MT – mātes sabiedrība, MTM – mātes sabiedrības meitas sabiedrība, CT – cita sabiedrība.

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

I. Pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāju aprēķina kopsavilkuma pārskats

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

COREP pozīcija

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1.Pašu kapitāls (1.1.+1.2.)

C 01.00

1

  
1.1.Pirmā līmeņa kapitāls (1.1.1.+1.1.2.)

C 01.00

1.1.

  
1.1.1.Pirmā līmeņa pamata kapitāls

C 01.00

1.1.1.

  
1.1.2.Pirmā līmeņa papildu kapitāls

C 01.00

1.1.2.

  
1.2.Otrā līmeņa kapitāls

C 01.00

1.2.

  
2.Kopējā riska darījumu vērtība

C 02.00

1.

  
2.1.Riska darījumu riska svērtā vērtība kredītriskam, darījumu partnera kredītriskam, atgūstamās vērtības samazinājuma riskam un neapmaksātās piegādes riskam

C 02.00

1.1.

  
2.2.Kopējā riska darījumu vērtība norēķinu/piegādes riskam

C 02.00

1.2.

  
2.3.Kopējā riska darījumu vērtība pozīcijas riskam, ārvalstu valūtas riskam un preču riskam

C 02.00

1.3.

  
2.4.Kopējā riska darījumu vērtība operacionālajam riskam

C 02.00

1.4.

  
2.5.Kopējā riska darījumu vērtība kredīta vērtības korekcijai

C 02.00

1.6.

  
2.6.Kopējā riska darījumu vērtība, kas saistīta ar lielajiem riska darījumiem tirdzniecības portfelī

C 02.00

1.7.

  
2.7.Citas riska darījumu vērtības

C 02.00

1.8.

  
3.Kapitāla rādītāji un kapitāla līmeņi   
3.1.Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (1.1.1./2.*100)

C 03.00

1.

  
3.2.Pirmā līmeņa pamata kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.1.1.-2.*4.5%)

C 03.00

2.

  
3.3.Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (1.1./2.*100)

C 03.00

3.

  
3.4.Pirmā līmeņa kapitāla pārpalikums (+)/deficīts (-) (1.1.-2.*6%)

C 03.00

4.

  
3.5.Kopējais kapitāla rādītājs (1./2.*100)

C 03.00

5.

  
3.6.Kopējais kapitāla pārpalikums (+)/ deficīts (-) (1.-2.*8%)

C 03.00

6.

  
4.Kopējo kapitāla rezervju prasība (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.)

C 04.00

27.

  
4.1.Kapitāla saglabāšanas rezerve   
4.2.Saglabāšanas rezerve saistībā ar dalībvalsts līmenī konstatēto makroprudenciālo vai sistēmisko risku   
4.3.Iestādei specifiskā pretcikliskā kapitāla rezerve   
4.4.Sistēmiskā riska kapitāla rezerve   
4.5.Citas sistēmiski nozīmīgas iestādes kapitāla rezerve   
5.Kapitāla rādītāji, ņemot vērā korekcijas   
5.1.Aktīvu vērtības korekcijas apmērs, kas piemērots prudenciālajiem mērķiem

C 04.00

28.

  
5.2.Pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

7.

  
5.3.Pirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

9.

  
5.4.Kopējais kapitāla rādītājs, ņemot vērā 5.1. rindā minētās korekcijas apmēru

C 03.00

11.

  

II. Informācija par pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītājiem, ja kredītiestāde piemēro pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ietekmi uz pašu kapitālu

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1.APašu kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
1.1.APirmā līmeņa kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
1.1.1.APirmā līmeņa pamata kapitāls, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
2.AKopējā riska darījumu vērtība, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
3.1.APirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
3.3.APirmā līmeņa kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  
3.5.AKopējais kapitāla rādītājs, ja 9. SFPS pārejas periods netiktu piemērots  

 

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
15.09.2006. noteikumiem Nr.145

(Pielikums FKTK 17.05.2018. noteikumu Nr. 83 redakcijā)

Likviditātes seguma rādītāja aprēķins

_____________. gada ____________________________________
(pārskata perioda pēdējais datums)

N.p.k.

Pozīcijas nosaukums

Pārskata periodā individuālā līmenī

Pārskata periodā konsolidācijas grupas līmenī vai subkonsolidēti

1.Likviditātes rezerve  
2.Izejošās neto naudas plūsmas  
3.Likviditātes seguma rādītājs (%)  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītiestāžu publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 145Pieņemts: 15.09.2006.Stājas spēkā: 21.09.2006.Zaudē spēku: 10.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 20.09.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
143867
{"selected":{"value":"08.04.2020","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-09.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-09.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2018","iso_value":"2018\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2018.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2014","iso_value":"2014\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2014.-22.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2012","iso_value":"2012\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2012.-21.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2009","iso_value":"2009\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2009.-15.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.09.2006","iso_value":"2006\/09\/21","content":"<font class='s-1'>21.09.2006.-23.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)