Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.723

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 19.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma 16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" vadlīnijas.

2. Atklāta konkursa sagatavošana un norise notiek atbilstoši vadlīnijām šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu (2.pielikums) Profesionālās izglītības attīstības aģentūrā.

4. Projektu iesniegumiem, kas iesniegti līdz 2006.gada 14.decembrim, piemēro specifiskos vērtēšanas kritērijus, kas bija spēkā attiecīgā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā.

(MK 05.12.2006. noteikumu Nr.988 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.723

(Pielikums grozīts ar MK 05.12.2006. noteikumiem Nr.988)

Vadlīnijās lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums

ES - Eiropas Savienība

ESF - Eiropas Sociālais fonds

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

PIAA - Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

PVN - pievienotās vērtības nodoklis

PP - Programmas papildinājums

VPD - Vienotais programmdokuments

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas apstiprināts dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem un nosaka struktūrfondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās prioritātes, pasākumus un aktivitātes, struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju funkcijas Latvijas Republikā. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv .

Programmas papildinājums ir dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem, norāda programmdokumenta ieviešanas kārtību un aktivitāšu izvērstu aprakstu. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu mājas lapā http://www.esfondi.lv .

Valsts budžeta finansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai vai faktiski veikto izdevumu atmaksai.

Eiropas Savienības finansējums ir struktūrfondu līdzekļi, kurus saskaņā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prasībām novirza struktūrfondu finansēto projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai starpposma maksājumu vai noslēguma maksājuma veidā.

Valsts budžeta pirmsfinansējums ir valsts budžeta līdzekļi, kurus pirms struktūrfondu līdzekļu saņemšanas no Eiropas Komisijas pārskaita kā Eiropas Savienības līdzfinansējumu struktūrfonda finansējuma saņēmējam struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros faktiski veikto izdevumu atmaksai.

Struktūrfonda projekta iesniegums - iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) projektam nepieciešamā finansējuma saņemšanai no struktūrfonda.

Priekšvārds

ESF vispārējais mērķis ir sekmēt cilvēkresursu attīstību un veicināt situācijas uzlabošanos darba tirgū, sasniedzot augstu nodarbinātības līmeni un cīnoties ar bezdarbu, kā arī veicinot reģionu ekonomisko un sociālo atšķirību izlīdzināšanu. Tas nozīmē, ka ESF finansētajiem projektiem ir jānodrošina tiešs ieguldījums augstāk minētā mērķasasniegšanā.

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējuma piesaiste ir plānota Vienotā programmdokumenta prioritātei "Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana". 2004.-2006.gada plānošanas periodā Latvija no ESF varēs saņemt aptuveni 132 miljonus eiro jeb 21,21 procentu no kopējiem Latvijai pieejamajiem Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem. Papildus ir jānodrošina nacionālais finansējums aptuveni 42 miljonu eiro apmērā, ko sastāda valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi un privātais finansējums.

Šīs Vadlīnijas attiecas uz VPD 3. prioritātes "Cilvēkresursu attīstības un nodarbinātības veicināšana" 3.pasākuma "Sociālās atstumtības mazināšana" aktivitātes 3.3.6. "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" apakšaktivitāti 3.3.6.1 "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība un ieviešana" un sniedz informāciju, kā projektu iesniegumi sagatavojami un iesniedzami atklātā projektu iesniegumu konkursā.

Saskaņā ar Vienoto programmdokumentu šo aktivitāti koordinē 1.līmeņa strarpniekinstitūcija LR Izglītības un zinātnes ministrija un 2.līmeņa starpniekinstitūcija Profesionālās izglītības attīstības aģentūra.

Vadlīnijas tiek sniegta vispārīga, skaidrojoša, kā arī specifiska informācija, kura nepieciešama struktūrfonda projekta iesniedzējiem (turpmāk tekstā - projekta iesniedzējs), kuri vēlas piedalīties atklātā konkursā konkrētajā aktivitātē.

1. Aktivitātes mērķis

Aktivitātes mērķis ir pedagoģiskās korekcijas un izlīdzināšanas programmu un kursu izstrāde un īstenošana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

1.1. Aktivitātes pamatojums

Izglītības attīstības koncepcijā 2002.-2005. gadam viens no mērķiem ir nodrošināt izglītības pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Sociālās atstumtības mazināšanas kontekstā būtiska loma ir jauniešu, kuri nav ieguvuši pamatizglītību, apzināšanai un izglītības turpināšanas iespēju nodrošināšanai šiem jauniešiem.

Kritiska situācija profesionālajā izglītībā veidojas audzēkņu priekšzināšanu un pamatprasmju zemā līmeņa dēļ. IZM dati liecina, ka profesionālajā izglītībā vidēji 44% no kopējā uzņemto skaita ir ar vienu vai vairākiem vērtējumiem zemākiem par 4 (gandrīz viduvēji), kas jauniešiem liedz pilnvērtīgu izglītības turpināšanu un profesionālās karjeras veidošanu un rada nopietnu risku sociālās atstumtības pieaugumam valstī.

Tādēļ ir nepieciešamas atbilstīgas pedagoģiskās korekcijas programmas un darbam sagatavoti pedagogi, lai jauniešiem ar zemu pamatprasmju līmeni un zināšanām, kā arī tiem jauniešiem, kas priekšlaicīgi pametuši mācības skolā vai beiguši 9.klasi ar liecību, būtu iespējams turpināt izglītošanos.

1.2. ES un nacionālie politikas plānošanas dokumenti un tiesību akti

Pirms uzsākat projekta iesnieguma un tam nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un projekta īstenošanu, lūdzam iepazīties un ņemt vērā Eiropas Savienības un nacionālos politikas plānošanas dokumentus un normatīvos aktus, tajā skaitā:

 • Vienoto programmdokumentu 2004. - 2006.gadam;

 • Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu 2004. - 2006.gadam;

 • Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likumu (pieņemts 08.12.2005.);

 • Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumus Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanos dokumentos";

 • Ministru kabineta 27.06.2006. noteikumus Nr.546 "Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus";

 • Eiropas Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulu Nr. 1260/1999 "Vispārīgie noteikumi par struktūrfondiem";

 • Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 12.jūlija Regulu Nr. 1784/1999 "Par Eiropas Sociālo fondu";

 • Eiropas Komisijas 2001.gada 2.marta Regulu Nr. 438/2001 "Izpilde attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai";

 • Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulu Nr. 448/2004 "Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai";

 • Eiropas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu Nr. 1159/2000 "Informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm ir veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem";.

 • Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumus Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi";

 • LR likumu "Publisko iepirkumu likumu" (stājās spēkā 2006.gada 1.maijā)

 • Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumus Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";

 • Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumus Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās";

 • Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumus Nr.124 "Noteikumi par kritērijiem valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu īstenošanai";

 • Reģionālās politikas pamatnostādnes, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, 2003;

 • Nacionālā inovāciju programma 2003.-2006.gadam, apstiprināta Ministru kabineta 01.04.2003.

Informācija par minētajiem dokumentiem atrodama ES struktūrfondu mājas lapā internetā - www.esfondi.lv .

Vēršam uzmanību, ka sagatavojot projekta iesniegumu un īstenojot projektu, atbilstoši projekta aktivitāšu specifikai ir jāņem vērā nacionālie normatīvie akti, ja tie nosaka papildus prasības saistībā ar īstenojamajām aktivitātēm.

Piemēram,

 • Izglītības likums (pieņemts 29.10.1998.)

 • Vispārējās izglītības likums (pieņemts 10.06.1999.)

 • IZM 03.05.2000. rīkojums Nr.295 "Par pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas parauga apstiprināšanu".

 • IZM 17.05.2004. rīkojums Nr.298 "Par vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas (izlīdzinošās izglītības programmas 9. klasei) izglītības programmu aprauga apstiprināšanu".

Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu sarakstu ES struktūrfondu projektu iesniedzējiem. Tas ir pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā internetā - www.izm.gov.lv .

Lūdzam iepazīties arī ar rokasgrāmatu "Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē", Apvienoto Nāciju Attīstības programma, 2003.

1.3. Pieejamais finansējums

Kopējais attiecināmais aktivitātei pieejamais finansējums šajā konkursā ir 622900,00 LVL. Šīs aktivitātes ietvaros ESF finansējums ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām, bet 20% veido nacionālais finansējums.

1.4. Minimālā projekta summa

Minimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 2 000 LVL.

1.5. Maksimālā projekta summa

Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā aktivitātē ir 65 000 LVL.

2. Nosacījumi projektu iesniedzējiem

2.1. Projekta iesniedzējs

Šajā aktivitātē projekta iesniedzējs var būt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona.

Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta sagatavošanu, vadību, ieviešanu un projekta rezultātiem.

Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un spētu nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo cilvēkresursu kapacitāti.

Uz finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kuram pašam vai kura atbildīgajai amatpersonai vai citai personai, kas darbojusies projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ir noteikts kriminālsods saistībā ar projekta iesniedzēja darbību.

Uz finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, kura atbildīgā amatpersona vai cita persona, kas darbojusies projekta iesniedzēja uzdevumā, ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, ir atzīta par vainīgu krāpšanas, korupcijas vai citu darbību veikšanā, kas kaitē Eiropas Kopienas finansiālajām interesēm.

3. Projekts

3.1. Ģeogrāfiskā vieta

Projekta aktivitātes var tikt veiktas visā Latvijas Republikas teritorijā.

3.2. Projektā pieļaujamās aktivitātes

Šīs aktivitātes ietvaros tiks atbalstīti projekti, kas paredz:

a) pedagoģiskās korekcijas vai izlīdzinošo programmu/kursu izstrādi un īstenošanu jauniešiem ar zemu pamatprasmju un zināšanu līmeni, kas priekšlaicīgi pametuši mācības skolā vai beiguši 9.klasi ar liecību, vai mācās speciālās izglītības vai sociālās korekcijas iestādē, vai atrodas ieslodzījuma vietā. Līdztekus pedagoģiskās korekcijas programmu izstrādei un īstenošanai projekta ietvaros pieļaujama programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana un atbilstīgu mācību metodisko materiālu sagatavošana;

b) pasākumu īstenošanu, kas veicina darba un sociālo prasmju uzlabošanu jauniešiem no nelabvēlīgām vai nabadzīgām ģimenēm;

c) papildus apmācību jauniešiem ar zemu pamatprasmju un pamatzināšanu līmeni, kuri mācās pedagoģiskās korekcijas vai arodizglītības programmās, tajā skaitā arī atbilstošu mācību metodisko materiālu izstrādi.

Atbalsts paredzēts jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, kas projekta ietvaros mācības uzsāk vispārējās izglītības iestādēs no 12 gadu vecuma vai profesionālās izglītības iestādēs - no 15 gadu vecuma. Projektos, kuros paredzēta pedagoģiskās korekcijas programmu vai izlīdzināšanas programmu īstenošana pamatizglītības ieguvei, jāparedz, ka izglītojamie iegūst apliecību par vispārējo pamatizglītību vai, programmas daļas apguves gadījumā, citu mācību sekmju pieraksta dokumentu, kas dod tiesības turpināt programmas apguvi.

Priekšroka tiks dota projektiem, kuros paredzēts iesaistīt vairāk dalībnieku (skolēnu/audzēkņu) un tiem projekta iesniedzējiem, kuriem ir pieredze pedagoģiskās korekcijas programmu (pasākumu) īstenošanā, profesionālā kompetence atbilstoši projektā ietvertajām aktivitātēm, un kas projekta īstenošanā iesaista vienu vai vairākus partnerus, kas risina riska grupu jauniešu jautājumus.

Ja projekta iesniedzējam nav attiecīgās pieredzes vai profesionālās kompetences projekta aktivitāšu īstenošanai, projektā jāiesaista partneri, kuriem ir atbilstoša kompetence. Piemēram, pašvaldība kā projekta iesniedzējs var piesaistīt izglītības iestādes vai citas iestādes kā partnerus, kas nodrošina attiecīgo pieredzi. Savukārt, izglītības iestāde var piesaistīt pašvaldību, jo tās kompetencē ir riska grupu jauniešu problēmu risināšana. Tomēr katram partnerim projektā ir jāveic noteikta loma un partneru iesaistei jābūt pamatotai.

3.3. Neatbilstošās aktivitātes

Par neatbilstošām tiek uzskatītas visas tās aktivitātes, kas neatbilst 3.2.apakšpunktā minētajām pieļaujamām aktivitātēm.

3.4. Maksimālais projektu iesniegumu skaits

Viens projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu.

3.5. Projektu īstenošanas periods

Minimālais - 4 mēneši

Maksimālais - 17 mēneši

Projekta īstenošanai kārtējā gadā piešķirtos līdzekļus var apgūt vēl divus gadus pēc piešķīruma gada, bet ne ilgāk kā līdz 2008. gada 20. augustam.

4. Izmaksas

4.1. Attiecināmās izmaksas

Attiecināmo izmaksu veidi ir noteikti Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulā Nr. 448/2004 "Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai".

Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, projekta specifikai un mērķim atbilstošām. Tām jābūt sadalītām izdevumu pozīcijās un tās nevar uzrādīt kā kopsummu.

ESF projekta attiecināmās izmaksas sadalās četrās izmaksu kategorijās:

 • izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:

 • Atalgojums. ESF projektā iesaistītās mērķa grupas (projekta rezultātu labuma saņēmēja) atalgojums;

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (gadījumā, ja tiek plānots atalgojums mērķa grupai);

 • Stipendijas;

 • Civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem prakses laikā;

 • Transporta izdevumu un naktsmītnes kompensācijas;

 • projekta īstenošanas izmaksas:

 • Projekta pastāvīgā un piesaistītā personāla atalgojums;

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

 • Konsultantu, ekspertu izmaksas - atalgojums projekta ietvaros piesaistītajiem konsultantiem un ekspertiem specifisku jautājumu risināšanai, apmācību u.c. pakalpojumu nodrošināšanai;

 • Iekšzemes transporta;

 • Komandējuma (vietējā un ārvalstu) izmaksas;

 • Kancelejas preču izmaksas;

 • Projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo mācību materiālu izmaksas;

 • Projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo izdales materiālu izmaksas;

 • Citas semināru, mācību, konferenču nodrošināšanas izmaksas;

 • Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izdevumi;

 • Materiāli tehnisko līdzekļu līzings (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta 21.06.2005. noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem'';

Attiecināmas ir līzinga izmaksas, ja līzinga laiks nav īsāks par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440. Attiecināma ir tikai tā pamatlīdzekļu līzinga izmaksu daļa (amortizācijas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. (NB: Līzinga procentu maksājumi un līzinga apdrošināšanas izmaksas nav attiecināmas).

 • Telpu un materiāli tehnisko līdzekļu uzturēšanas izdevumi, ja šo izdevumu daļa ir nodalāma;

Materiāli tehnisko līdzekļu amortizācijas izdevumi (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem'');

 • projekta administrēšanas izmaksas:

 • projekta administratīvā personāla atalgojums;

 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (gadījumā, ja tiek plānots speciālista atalgojums);

 • Uzturēšanas izdevumi projekta vadībai;

 • Transporta izdevumi projekta vadībai un amortizācijas izdevumiem (gadījumos, ja transporta līdzeklis ir projekta iesniedzēja/palīdzības saņēmēja īpašumā);

 • Komandējumu /dienesta braucienu izdevumi

 • Kancelejas un biroja preces projekta vadībai

 • Informācijas un publicitātes;

 • Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izdevumi projekta administrēšanai;

 • Materiāli tehnisko līdzekļu līzings (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta administrēšanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem");

Attiecināmas ir līzinga izmaksas, ja līzinga laiks nav īsāks par pamatlīdzekļa lietderīgās lietošanas laiku, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440. Attiecināma ir tikai tā pamatlīdzekļu līzinga izmaksu daļa (amortizācijas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu. (NB: Līzinga procentu maksājumi un līzinga apdrošināšanas izmaksas nav attiecināmas);

 • Materiāli tehnisko līdzekļu amortizācijas izdevumi projekta administrēšanai (attiecināmi ir tikai tie izdevumi, kas atbilst pamatlīdzekļu amortizācijas daļai, kas saistīti ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Amortizācijas aprēķinam tiek pielietotas normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.440 "Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem");

 • materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas:

 • Mazvērtīgais inventārs līdz 50 Ls;

 • Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma modernizācija projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai.

Katra izmaksu kategorija ietver izdevumu pozīcijas, kuras ir jānorāda projekta iesnieguma veidlapas 5.sadaļā.

Projekta īstenošanas gaitā attiecināmās izmaksas ir:

 • radušās pēc līguma par atklāta projekta iesnieguma konkursa projekta īstenošanu parakstīšanas starp PIAA un projekta iesniedzēju;

 • faktiski notikušas un reģistrētas projekta īstenotāja/sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē;

 • iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgi maksājumu pamatojoši dokumentu oriģināli.

ESF projektu ietvaros var tikt plānotas atsevišķos gadījumos attiecināmās izmaksas:

 • PVN maksājumi - atbilstoši LR normatīvajiem aktiem (t.sk. Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782, "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās").

Atsevišķos gadījumos pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir attiecināma izmaksa atkarībā no tā, vai struktūrfonda finansējuma ietvaros iegādātās preces un saņemtie pakalpojumu paredzēti apliekamu un/vai neapliekamu darījumu nodrošināšanai, vai tādu darījumu nodrošināšanai, kas ir ārpus likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" darbības sfēras.

PVN nav attiecināma izmaksa, ja to var atgūt no valsts (Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782, "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās", Likums "Par pievienotās vērtības nodokli");

 • Amortizācijas izdevumus var iekļaut tikai tie projektu iesniedzēji, kas pamatlīdzekļus nav iegādājušies no valsts budžeta/ pašvaldību dotācijas vai pamatlīdzekļu iegāde nav veikta, izmantojot Eiropas Kopienas finansējumu;

 • Maksa par juridiskajiem pakalpojumiem, notāra nodevas, tehniskās vai finanšu ekspertīzes izmaksas gadījumos, ja tieši saistīts ar projekta realizāciju;

Tikai tās izdevumu pozīcijas, kuras ir minētas šajās vadlīnijās kā attiecināmās un atsevišķos gadījumos attiecināmās izmaksas, var tikt iekļautas projekta budžetā un pretendēt uz ESF atbalstu.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par izdevumu aprēķinu aritmētisku pareizību. Pieļauto aritmētisko kļūdu gadījumā papildus finansējums netiek piešķirts.

Izmaksas, kas saistītas ar ESF projekta iesnieguma izstrādāšanu, netiek uzskatītas par attiecināmām.

4.2. Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir noteiktas Eiropas Komisijas 2004.gada 10.marta Regulā Nr. 448/2004 "Piemērotības normas struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai". Tās ir:

 • valūtas kursu svārstību radītie zaudējumi;

 • valūtas maiņas komisijas maksājumi;

 • izdevumi kredīta procentu maksājumiem un kredīta procenti pamatsummas atmaksai;

 • naudas sodi, līgumsodi, tiesas prāvu izmaksas;

 • apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nedod adekvātu ieguldījumu, kā arī tādu, kuros samaksa ir noteikta kā procents no kopējām projekta izmaksām.

Papildus regulā minētajām par neattiecināmām tiek uzskatītas šādas izmaksas:

1. Izmaksas līzinga procentu maksājumiem;

2. Garantijas maksas un tamlīdzīgi procentu maksājumi;

3. Personālam izmaksātās prēmijas, pabalsti;

4. Kapitālizmaksas (zemes, ēku pirkšana, liela apjoma remontdarbi);

5. Maksa par bankas pakalpojumiem.

5. Konkursa izsludināšana

Katra atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanai atsevišķi tiek izstrādāts konkursa nolikums, kurā norādīts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš.

Konkursu izsludina PIAA, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un citos LR laikrakstos, kā arī PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv .

6. Iesnieguma veidlapa un pielikumi

Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un pielikumiem.

Projekta iesniegums ir jāsagatavo, izmantojot šai aktivitātei apstiprināto projekta iesnieguma veidlapu. Tā atrodama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv .

Projekta iesniegums jāaizpilda latviešu valodā un datorrakstā.

Projekta iesniegumam ir jāpievieno tajā norādītie pielikumi.

Projekta iesnieguma veidlapā ir ietverti norādījumi projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai, kur sniegti detalizēti paskaidrojumi, kāda veida informācija tiek sagaidīta katrā projekta iesnieguma veidlapas sadaļā un apakšsadaļā, ieskaitot pielikumus. Papildu informāciju par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu var iegūt projektu iesniedzēju konsultatīvajos semināros.

7. Projektu iesniegumu iesniegšana

ESF atklātu konkursu projektu iesniegumi jāiesniedz PIAA personīgi vai jānosūta pa pastu līdz konkursa nolikumā norādītajam projektu iesniegšanas termiņam. Atklāta konkursa sludinājumā norādītais beigu datums ir pēdējā diena, kad projekta iesniedzējs var iesniegt savu projekta iesniegumu personīgi. Sūtot projekta iesniegumu pa pastu, par iesniegšanas datumu tiks uzskatīts pasta zīmogā norādītais dokumentu nosūtīšanas datums.

Gan iesniedzot personīgi, gan nosūtot pa pastu - ESF atklāta konkursa projekta iesnieguma oriģināls, kopijas un elektroniskā versija- visi dokumenti kopā jāievieto vienā slēgtā aploksnē vai kastē (izvēloties piemērotāko variantu iesniedzamo dokumentu apjomam), un uz tās obligāti jābūt norādītai šādai informācijai:

 • Profesionālās izglītības attīstības aģentūra

Vaļņu iela 1, 5.stāvs,
Rīga, LV-1050

 • pilnam projekta iesniedzēja organizācijas nosaukumam, organizācijas adresei;

 • atbilstošajam pasākuma, aktivitātes/apakšaktivitātes numuram un nosaukumam;

 • "Neatvērt līdz projektu iesniegšanas beigu termiņam"

Projekta iesniegums jāiesniedz 4 eksemplāros - 1 oriģināls un 3 kopijas. Projekta iesnieguma oriģināls un kopijas jānoformē saskaņā ar Ministru kabineta 23.04.1996. noteikumiem Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi".

Projektu iesniegumu oriģinālu un kopiju lapām jābūt sanumurētām, cauršūtām, caurauklotām, caurauklojumam ir uzlīmēts papīrs, kurš ir apzīmogots, veikta atzīme "Cauršūtas, caurauklotas .... lapas", tas ir datēts, parakstīts un ir paraksta atšifrējums.

Projekta iesnieguma oriģinālam jāpievieno arī projekta iesnieguma elektroniskā versija (disketes vai CD formā), uz kuras jānorāda šāda informācija:

 • atbilstošā pasākuma, aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs;

 • pilns projekta iesniedzēja organizācijas nosaukums;

 • projekta nosaukums.

Citā veidā - pa faksu vai e-pastu, vai uz citu adresi nosūtīti projektu iesniegumi netiks izskatīti.

Pirms projekta iesniegšanas ieteicams pārliecināties, vai projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (skat. tabulu Nr.1). Ja pēc Jūsu pārbaudes, projekta iesniegums saņēmis 100% "jā" vērtējumu, tad droši to varat iesniegt/ nosūtīt PIAA.

Projekta iesniedzējs nedrīkst vienu un to pašu projekta iesniegumu iesniegt finansēšanai dažādiem finansu avotiem, t.i. saņemt dubultu finansējumu viena un tā paša projekta īstenošanai.

8. Konsultācijas un informācija

Jautājumus, kas radušies projekta dokumentācijas sagatavošanas laikā, iespējams sūtīt PIAA pa e-pastu: esf@piaa.gov.lv , pa pastu.

Konsultējoties individuāli, konsultācijas ieteicams iepriekš pieteikt telefoniski vai rakstveidā.

Projektu iesniedzējiem pēc atklāta konkursa izsludināšanas tiks organizēti konsultatīvi semināri, par kuriem informācija būs pieejama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv .

9. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

9.1. projekta iesniegumu vērtē trīs kārtās:

9.1.1. atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.2),

9.1.2. atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.3),

9.1.3. atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.4);

9.2. projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, vai projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts atbilstoši atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām. Veicot projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma un projekta iesniedzēja atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.3. ja projekta iesniegums atbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, projekta iesniegums tiek nodots IZM vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem;

9.4. ja iesniegtais projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, PIAA rakstveidā pieprasa (vienu reizi), lai projekta iesniedzējs sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai;

9.5. saskaņā ar 9.4. punktu precizējošu vai trūkstošu informāciju PIAA nepieprasa par tabulas Nr.2 1., 12. un 13. punktā noteiktajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Gadījumā, ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība tabulas Nr.2 1., 12. vai 13. punktā paredzētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, PIAA projekta iesnieguma administratīvās atbilstības vērtēšanu pārtrauc un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu;

9.6. ja projekta iesniedzējs desmit darba dienu laikā pēc 9.5. punktā paredzētā PIAA pieprasījuma iesniedz projekta iesnieguma precizēšanai nepieciešamo papildu informāciju, PIAA atkārtoti izvērtē projekta iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem. Šādā gadījumā tiek vērtēta tā projekta iesnieguma daļa, par kuru sniegta vai ar kuru saistīta precizējošā papildu informācija;

9.7. Ja atkārtotas administratīvās atbilstības pārbaudes rezultātā PIAA projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tas tiek nodots PIAA vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.8. Ja atkārtotas administratīvās pārbaudes rezultātā otrā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.9. Veicot projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.3), par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu robežās no 1 līdz 5 (1 - ļoti vāji, 2 - vāji, 3 - apmierinoši, 4 - labi, 5 - ļoti labi). Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja projekta iesniegums:

9.9.1. katrā no tabulas Nr.3 17.4.1. un 17.4.2. apakšpunktā noteiktajiem projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ir ieguvis ne mazāk kā trīs punktus, un

9.9.2. ir ieguvis ne mazāk kā 46 punktus no kopējā iegūstamo punktu skaita.

9.10. Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par neatbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

9.11. Ja projekta iesnieguma kvalitātes atbilstības pārbaudes rezultātā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tas tiek virzīts vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

9.12. Veicot projekta iesnieguma specifisko atbilstības pārbaudi, vērtē projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (tabula Nr.4), par katru no šiem kritērijiem piešķirot noteiktu punktu skaitu atbilstoši robežās no 1 līdz 10.

9.13. Projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuru aprēķina, summējot projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iegūtos punktus.

9.14. Projekta iesniegumu kvalitātes un specifiskās vērtēšanas rezultātā iesniegtie projektu iesniegumi tiek sarindoti atbilstoši iegūto kopējo punktu skaitam. Projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju, iekļauj projektu iesniegumus, ņemot vērā attiecīgajā aktivitātē vai apakšaktivitātē pieejamo kopējo finansējumu.

9.15. Ja projekta iesniegums ir atzīts par atbilstošu projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet nav iekļauts projektu iesniegumu sarakstā, kurš tiek virzīts saskaņošanai uz vadības komiteju atbilstoši 9.14.punktam, projekta iesniegums, ievērojot attiecīgā projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu, var tikt apstiprināts, ja atklāta projektu konkursa projektu ieviešanai ir pieejami papildu finanšu līdzekļi.

10. Projekta iesnieguma pārbaudes lapa un vērtēšanas kritēriji

Tabula Nr.1 "Pārbaudes lapa"

Nr.p.k.

Apgalvojums

1.

Projekta iesniegums tiks iesniegts noteiktajā termiņā.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums ir norādīts atklāta projektu iesniegumu konkursa nolikumā.

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts.

Projekta iesniegumā ir sniegta informācija visos veidlapas punktos, tabulās ir aizpildītas visas ailes atbilstoši norādījumiem vadlīnijās.

3.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai.

Projekta iesniegumam ir izmantota projekta iesnieguma veidlapas versija, kas ir spēkā uz atklāta projektu iesniegumu konkursa izsludināšanas brīdi šajā aktivitātē. Veidlapas aktuālā versija pieejama PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv .

4.

Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu.

Projekta iesnieguma 5.sadaļas tabulās ir aizpildītas visas ailes, ievērojot norādījumus projekta iesnieguma veidlapā un vadlīnijās.

5.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā.

Projekta iesnieguma veidlapa jāaizpilda datorrakstā, lietojot 12 izmēra Times New Roman burtu zīmes un bez atstarpēm starp rindām. Ar roku veiktas atzīmes nav pieļaujamas.

6.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā.

7.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits.

Jāiesniedz 1 oriģināls un 3 kopijas, uz projekta iesnieguma veidlapas attiecīgi jānorāda "Kopija".

8.

Iesniegta projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija.

Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz elektroniskā formā (diskā vai disketē) un uz tās jānorāda atbilstošā pasākuma, aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, pilns projekta iesniedzēja organizācijas nosaukums; projekta nosaukums.

9.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās.

Projekta iesnieguma veidlapa jācauršuj kopā ar pielikumiem un jānoformē kā aprakstīts vadlīniju 1.daļas 7.punktā.

10.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi.

Pielikumi, kas jāpievieno projekta iesnieguma veidlapai, norādīti vadlīniju II. daļas 8.sadaļā.

11.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts LVL.

12.

Projekta finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts.

Tabulu 5.1.,5.2.,5.3.,5.4. kopējās izmaksas ir precīzi aprēķinātas un saskan ar kopsummām tabulās 1.6.,. un 5.6.

13.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām.

Projekta attiecināmajām izmaksām jābūt saskaņā ar Līguma par projekta īstenošanu 7.pielikumu "Attiecināmo izmaksu saraksts". Ar šo pielikuma var iepazīties PIAA mājas lapā www.piaa.gov.lv .

14.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz vadlīniju I. daļas 1.5. punktā noteikto maksimālo projekta summu.

15.

Pieprasītais ES līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu.

ESF līdzfinansējums šajā aktivitātē ir 80% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.

16.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīniju I. daļas 3.5. punktā norādīto laika periodu.

17.

Projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts.

18.

Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona.

19.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs.

20.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona.

Projekta iesnieguma apliecinājums ir projekta iesnieguma veidlapas6.sadaļa.

Tabula Nr.2 "Administratīvie vērtēšanas kritēriji"

Nr.p.k.

Kritērijs

Projekta iesniegums

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar vadlīnijās norādīto formātu

3.

Projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta datorrakstā

4.

Projekta iesniegums aizpildīts latviešu valodā

5.

Iesniegts pieprasītais projekta iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, t.sk. projekta iesnieguma elektroniskā versija

6.

Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) un noformēts saskaņā ar norādījumiem vadlīnijās

7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie dokumenti un pielikumi

8.

Projekta finanšu aprēķins ir veikts Latvijas latos (LVL) un aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

9.

Projekta attiecināmo izdevumu posteņi atbilst pieļaujamajām izmaksām

10.

Pieprasītais finansējuma apjoms nepārsniedz vadlīnijās noteikto maksimālo projekta summu, pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

11.

Projekta īstenošanas periods nepārsniedz vadlīnijās norādīto laika periodu, projekta beigu datums nav ilgāks kā 2008.gada 20.augusts

Projekta iesniedzējs

12.

Projekta iesniedzējs ir jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona

13.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs

14.

Projekta iesniegumu (apliecinājumu) ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona

Tabula Nr.3 "Kvalitātes vērtēšanas kritēriji"

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtēšanas robežas
(1-5)

Vērtējums

1.

Projekta atbilstība

10

1.1.

Projekta iesnieguma atbilstība vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

5

1.2.

Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālajai attīstībai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

5

2.

Projekta pamatojums

25

2.1.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības vai projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

5

2.2.

Projekta iesniegums parāda, ka sasniedzot izvirzīto mērķi, problēma tiks atrisināta

5

2.3.

Projekta aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu (t.sk., ņemti vērā iespējamie projekta īstenošanas riski / priekšnosacījumi)

5

2.4.

Starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi un plānotajām aktivitātēm ir skaidri parādīta savstarpēja sasaiste, problēma, mērķis un aktivitātes papildinošas

5

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un nodrošina mērķauditoriju vajadzību apmierināšanu (t.sk., rezultātiem ir multiplikatīvais efekts un parādīta to ilgtspēja)

5

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

20

3.1.

Projekta iesniegumā ir atspoguļoti projekta īstenošanas mehānismi (t.sk., ir pieejama / nodrošināta nepieciešamā materiāli tehniskā bāze) un projekta gatavības pakāpe

5

3.2.

Projekta iesniegumam jādemonstrē pietiekoša tehniskā ekspertīze (īpašas zināšanas risināmajos jautājumos) un pieredze projektu vadībā

5

3.3.

Projektu iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (t.sk. kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas pietiekamība/atbilstība)

5

3.4.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas/atbilstošas

5

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

4.1.

Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilstoši pašreizējām tirgus cenām

5

4.2.

Mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais variants/risinājums (value for money - izmaksas - rezultāts)

5

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

Tabula Nr.4 "Specifiskie vērtēšanas kritēriji"

Nr.p.k.

Kritērijs

Punktu skaits

Vērtējums

1.

Sadarbības partneru iesaiste projektā

Maksimālais punktu skaits
10

1.1.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistītas vairākas izglītības iestādes un viena vai vairākas pašvaldības

10

1.2.

Projektā bez projekta iesniedzēja ir iesaistīts viens partneris - izglītības iestāde vai pašvaldība, vai iestāde/organizācija, kas risina riska grupu jauniešu jautājumus

5

1.3.

Projektā nav iesaistīti partneri

0

2.

Projektā paredzētais labuma saņēmēju skaits

Maksimālais punktu skaits
10

2.1.

Vairāk par 20

10

2.1.

No 10 līdz 20

5

2.3.

Mazāk par 10

0

Kopā

20

11. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas pēc kvalitātes, finanšu un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, lēmumu par iesniegto projektu iesniegumu apstiprināšanu finansēšanai no ESF līdzekļiem pieņem IZM, pirms tam saņemot pozitīvu atzinumu no Eiropas Sociālā fonda vadības komitejas. IZM 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē PIAA un projekta iesniedzēju.

12. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta apstiprināšanu PIAA slēdz līgumu ar projekta iesniedzēju par projekta īstenošanu.

Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ESF finansējumu.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajā projektā paredzētajam un regulāri atskaitās PIAA par projekta īstenošanas progresu pēc Līgumā par projekta finansēšanu noteiktām atskaišu formām.

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.7231. A. sadaļa - Projekta pamatdati


1.1. Projekta nosaukums

(ne vairāk kā 100 rakstu zīmes)

Projekta nosaukums koncentrētā veidā atspoguļo projekta ietvaros plānoto galveno darbību, mērķa grupu, nozari, utt.


1.2. Attiecināmās vienotā programmdokumenta (VPD) un programmas papildinājuma (PP) prioritātes / pasākuma / aktivitātes / apakšaktivitātes kods

3.

3.

6.

1.


1.3. Investīciju joma

kods

nosaukums

22

Sociālā integrācija


1.4. Plānotais projekta

sākuma un beigu datums

dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam ir jānorāda plānotais projekta īstenošanas periods, iezīmējot tā sākuma un beigu datumu, mēnesi un gadu. Papildu informācija par projekta īstenošanas periodu ir pieejama atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju 3.5.apakšpunktā.


1.5. Plānotais kopējais projekta īstenošanas

ilgums (mēnešos)

.

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam ir jānorāda kopējais plānotais projekta īstenošanas periods mēnešos.

Projekta īstenošanas laikam mēnešos jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 1.4., 1.5., 3.7., 3.8., un 5.6.apakšpunktā un 6.sadaļā (ja attiecināms) norādīto. ESF projekta iesnieguma sagatavošanas laiks netiek iekļauts kopējā projekta īstenošanas periodā.1.6. Projekta izmaksas, LVL

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam ir jānorāda kopējās projekta īstenošanai plānotās izmaksas latos, sadalījumā pa gadiem, norādot kopējās izmaksas, kopējās attiecināmās izmaksas, attiecināmā ESF finansējuma, attiecināmā valsts budžeta finansējuma apjomus un īpatsvaru %. Šajā finanšu kopsavilkumā norādītajām summām ir jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 5.sadaļā norādītajām summām. ESF projektu iesniegumos, kurus plānots īstenot 3.pasākuma "Sociālās atstumtības mazināšana" 3.3.6.1.apakšaktivitātes ietvaros ESF projekta kopējās attiecināmās izmaksas veido sabiedriskā finansējuma (t.sk. ESF) daļa. Šajā aktivitātē attiecināmais sabiedriskais finansējums plānojams 100% apmērā, t.sk. 80 % līdzfinansējums plānojams no ESF līdzekļiem un 20% - no valsts budžeta līdzekļiem. Papildus informācija par projekta attiecināmajām izmaksām ir pieejama atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīniju 4.punktā.


______________________
1 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (6) = (2) + (3) + (4) + (5)

1.7. Projekta īstenošanas vieta

kods

nosaukums

(pilsēta, novads/pagasts u.c.)

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam ir jānorāda teritorija (noteikta pilsēta, novads/ pagasts), kuru aptvers projekta aktivitātes.

"Projekta īstenošanas vieta" tiek klasificēta saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK 2004), kas ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.1998. noteikumu Nr.222 "Noteikumi par vienoto ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu" prasībām.

Izvēlieties atbilstošo (-os) kodu (-us) un nosaukumu (-us), aizpildot attiecīgos laukus iesnieguma veidlapā. Kodu saraksts pieejams PIAA mājaslapā www.piaa.gov.lv/esf1.8. Projekta kopsavilkums (informācija tiks izmantota sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumu īstenošanai):

( ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs sniedz īsu projekta būtības kopsavilkumu, pamatojot projekta aktualitāti, aprakstot projekta mērķi, galvenos darbības virzienus un projektā iesaistītos sadarbības partnerus, sagaidāmos rezultātus un mērķauditoriju, kā arī norādot projekta īstenošanas laiku un vietu.

IZM un PIAA patur tiesības izmantot projekta kopsavilkuma informāciju publikācijās par ESF ieguldījumu Latvijā bez iepriekšējas saskaņošanas ar projekta iesniedzēju/ ESF finansējuma saņēmēju.1. B. sadaļa - Projekta iesniedzēja pamatdatiProjekta iesniedzēja

kods

nosaukums

institūcijas tips:

Projekta iesniedzēja institūcijas tips (nosaukums) un tā identifikācijas kod tiek norādīts atbilstoši šādai klasifikācijai:

I-1

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-2

Akciju sabiedrība

I-3

Kooperatīvā sabiedrība

I-4

Individuālais uzņēmums

I-5

Zemnieka saimniecība

I-6

Zvejnieka saimniecība

I-7

Bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība

I-8

Bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I-9

Valsts uzņēmums

I-10

Pašvaldības uzņēmums

I-11

Sabiedriska organizācija

I-12

Reliģiska organizācija

I-13

Sabiedrība ar papildus atbildību

I-14

Bezpeļņas organizācija

I-15

Fiziska persona

I-16

Valsts pārvaldes iestāde

I-17

Pašvaldību iestāde

I-18

Eiropas Savienības institūcija

I-19

Valsts izglītības iestāde

I-20

Pašvaldību izglītības iestāde

I-21

Privāta izglītības iestāde

I - 22

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

I -23

Biedrība

I -24

Nodibinājums


1.10. Ziņas par projekta

iesniedzēja atbildīgo amatpersonu:

vārds, uzvārds

ieņemamais amats

kontakti

Tālruņa Nr.

Faksa Nr.

E-pasta adrese

ESF projekta iesniedzēja atbildīgajai amatpersonai ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodotas paraksta tiesības.


1.11. Ziņas par projekta iesniedzēja finanšu uzskaiti

atbildīgo amatpersonu:

vārds, uzvārds

ieņemamais amats

kontakti

Tālruņa Nr.

Faksa Nr.

E-pasta adrese


1.12. Ziņas par projekta vadītāju:

vārds, uzvārds

ieņemamais amats

kontakti

Tālruņa Nr.

Faksa Nr.

E-pasta adrese


1. C. sadaļa - Sadarbības partneru pamatdati (ja projektā ir iesaistīti sadarbības partneri)


1.13. Ziņas par sadarbības partneri:


Sadarbības partnera

kods

nosaukums

institūcijas tips:

ESF projekta īstenošanas gadījumā sadarbības partnerinstitūcijas ir tās, kuras ir iesaistītas noteiktu projekta aktivitāšu īstenošanā.

Ja projekta īstenošanā ir iesaistītas vairākas sadarbības partnerinstitūcijas, augstāk norādītā informācija sniedzama par katru sadarbības partnerinstitūciju atsevišķi, tās secīgi numurējot.

Projekta īstenošanā iesaistītās(-o) sadarbības partnerinstitūcijas (-u) pamatdarbības veidu klasifikācija un atbilstošie identifikācijas kodi ir norādīti projektu iesnieguma veidlapas 1.9.apakš.punktā.


2. sadaļa - Projekta atbilstības raksturojums


2.1. Projekta vispārējais mērķis un apraksts, kādā veidā projekts sniegs ieguldījumu VPD un PP izvirzīto mērķu sasniegšanā:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam ir argumentēti jāpamato, kā, sasniedzot projekta mērķi, projekta rezultāti dos savu ieguldījumu VPD un PP aprakstīto prioritāšu un mērķu sasniegšanā.


2.2. Vai projekts veicinās dzimumu līdztiesību?

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir pastarpināti virzīts uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts nodrošinās dzimumu līdztiesības veicināšanu:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)

Atbilstoši aprakstam, projekta iesniedzējam ir jānorāda tikai viens no augstāk minētajiem variantiem.

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi - ja viens no projekta mērķiem ir dzimumu līdztiesības veicināšana vai tajā ir paredzētas konkrētas aktivitātes, kas veicina dzimumu līdztiesību.

Projekts ir pastarpināti saistīts ar šo mērķi - ja tajā nav paredzētas konkrētas aktivitātes, kas veicina dzimumu līdztiesību, taču ar projekta aktivitāšu palīdzību tā netieši tiks veicināta.

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls - ja projektā nav paredzētas konkrētas aktivitātes dzimumu līdztiesības veicināšanai un arī projekta aktivitātes negatīvi neietekmē dzimumu līdztiesības situāciju.2.3. Vai projekts sniegs ieguldījumu reģionālajā attīstībā?

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir pastarpināti virzīts uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts nodrošinās ieguldījumu reģionālajā attīstībā:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)

Atbilstoši aprakstam, projekta iesniedzējam ir jānorāda tikai viens no augstāk minētajiem variantiem.

 

2.4 . Vai projekts sekmēs informācijas sabiedrības veidošanu?

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir pastarpināti virzīts uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts sekmēs informācijas sabiedrības veidošanu:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes)

Atbilstoši aprakstam, projekta iesniedzējam ir jānorāda tikai viens no augstāk minētajiem variantiem.

3. sadaļa - Projekta apraksts


3.1. Esošās situācijas apraksts un problēmu raksturojums:

(ne vairāk kā 3600 rakstu zīmes)

 

Apraksts veidojams ar pārskatu, kas iezīmētu nozares (sistēmas) būtiskākās stiprās un vājās puses, kā arī iespējas un draudus tās attīstībai (SVID analīze).

Šīs sadaļas pamatuzdevumi ir:

 • pamatot, kādas nozares (sistēmas) prioritātes un mērķus projekts plāno sasniegt;

 • identificēt pastāvošās vajadzības un ierobežojumus;

 • pamatot izvēlētās mērķa grupas izvēli un pastāvošās problēmas, kuras nepieciešams risināt.


3.2. Projekta tiešais mērķis:

(ne vairāk kā 500 rakstu zīmes)

Tiešais mērķis konstatē, kas konkrētam projektam sasniedzams. Tiešajam mērķim jādod noteikts ieguldījums vispārējā mērķa sasniegšanā.

Tiešajam mērķim jābūt reālam un sasniedzamam projektam pieejamo finanšu, laika un cilvēkresursu ziņā.

Mērķī formulētajām kategorijām ir jābūt izmērāmām un jāļauj novērtēt to sasniegšanas pakāpi.


3.3. Projekta mērķa grupas raksturojums un apraksts, kā plānots organizēt izvēlētās mērķa grupas iesaisti projektā:

(ne vairāk kā 3600 rakstu zīmes)

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs nosauc izvēlēto projekta mērķa grupu - tiešos un netiešos projektā ieguldīto resursu lietotājus (labuma saņēmējus), uz kuriem ir mērķētās konkrētā projekta aktivitātes.

Aprakstā nepieciešams norādīt nozari/sistēmu, izglītības pakāpi, veidu/ līmeni, kvalifikāciju, kā arī izglītības programmu (ja attiecināms). Jānorāda arī tās šībrīža statuss attiecībā pret darba tirgu, kā arī jāprognozē šī statusa izmaiņas pēc projekta aktivitāšu intervences.

Projekta iesniedzējam ir arī jāapraksta veids, kādā tiek plānots iesaistīt izvēlēto mērķa grupu (jauniešus, pedagogus un citus pieaugušos) projekta aktivitātēs.


3.4. Projekta mērķa grupas raksturojošie rādītāji (skaits):

Atzīmēt atbilstošo mērķa grupu

(1)

Mērķa grupa

(2)

Kopējais skaits

(3)

Mērķa grupas raksturojums (iespēju robežās norādīt cilvēku skaitu):

Vecums

Dzimums

Izglītība

< 25

 

(4)

25 - 55

 

(5)

> 55

 

(6)

Sievietes

 

(7)

Vīrieši

 

(8)

Bez pamata

(9)

Pamata

 

(10)

Vidējā

 

(11)

Augstākā

 

(12)

Akadēmiskais personāls

Augstskolu studenti

Bezdarbnieki

Citi pedagoģiskie darbinieki (metodiķi, bibliotekāri, sociālie pedagogi, psihologi, studentu padomnieki u.c.)

Darba meklētāji

Daudzbērnu ģimeņu vecāki

Doktoranti

Etniskās minoritātes ar sociālās atstumtības riska pazīmēm

Ilgtermiņa bezdarbnieki

Jaunieši ar zemām pamatprasmēm

Komersanti

Nodarbinātas personas

Personas ar speciālām vajadzībām

Personas, atbrīvotas no ieslodzījuma vietām

Pirmspensijas vecuma cilvēki

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogi

Sociālā darba speciālisti

Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas - invalīdi

Sociālās rehabilitācijas institūciju darbinieki

Vecāki pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma

Vientuļie vecāki

Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi

Vispārējās izglītības iestāžu skolēni

Pavisam:

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs norāda projekta mērķa grupu (nosaukumu), atzīmējot pirmajā ailē atbilstošo mērķa grupu ar "X" un tās kopējo skaitu. Aprakstot mērķa grupu, nepieciešams atzīmēt tās vecumu, dzimumu un izglītību atbilstoši projekta iesnieguma veidlapā norādītajai klasifikācijai, kā arī iespēju robežās raksturot mērķa grupu.

3.5. Projekta sagaidāmie rezultāti un to novērtēšanas rādītāji:

Nr.p.k.

(1)

Sagaidāmais rezultāts

(2)

Rezultāta apraksts

(3)

Kvantifikācija

Skaitliskā izteiksme

(4)

Mērvienība

(5)

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Raksturojot projekta sagaidāmos rezultātus, ir jāņem vērā:

 •   projekta mērķa grupas situācija attiecībā pret darba tirgu;

 •   ar projektu saistītās nozares (sistēmas) darbības tendences;

 •   projekta rezultātu praktiskās pielietošanas iespējas.

 

3.6. Projekta aktivitāšu apraksts:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes) 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs sniedz kopsavilkumu par projekta īstenošanas gaitā plānotajām aktivitātēm. Aktivitātes ir projekta laikā veicamās darbības, lai sasniegtu projekta tiešo mērķi un sagaidāmos rezultātus.

Projekta aktivitāšu izmantotajiem nosaukumiem jāsakrīt ar projekta iesnieguma veidlapas 3.7.apakšpunktā izmantotajiem aktivitāšu nosaukumiem.

 

3.7. Plānotās projekta aktivitātes:

Nr.p.k.

(1)

Projekta aktivitātes nosaukums

(2)

Aktivitātes īstenotājs
(projekta pieteicējs / sadarbības partneris)

(3)

Īstenošanas laiks
(mēnešos)

(4)

Sagaidāmā rezultāta (no tabulas 3.5.) nosaukums

(5)

Auditējamā vērtība un to pamatojošie dokumenti

(6)

1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs norāda konkrētas projekta aktivitātes, par kuru īstenošanu ir tieši atbildīgs projekta īstenošanā un administrēšanā iesaistītais personāls un/vai sadarbības partnerinstitūcija. Projekta aktivitātes nosaukumā iespēju robežās jāiekļauj arī visas darbības, kuras tiks veiktas šīs aktivitātes ietvaros.

Plānojot projekta aktivitātes, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt visas veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķu un plānoto rezultātu sasniegšanu. Savukārt projekta ieviešanas laika grafikā (3.8. apakšpunkts) ir nepieciešams norādīt visas veicamās darbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā. Vairāki no šo aktivitāšu blokiem var veidot auditējamo vērtību.

Lai projekta aktivitāšu uzskaitījums būtu pārskatāms, tiek ieteikts veicamās darbības strukturēt pa aktivitāšu blokiem. Aktivitāšu blokus numurē kā 1., 2., 3. utt., savukārt tajos ietvertās aktivitātes kā 1.1., 1.2....; 2.1., 2.2....; 3.1., 3.2. utt. Numerācija ir pamats turpmāko projekta apakšpunktu savstarpējai sasaistei.

Projekta administrēšana ir jānorāda kā atsevišķa aktivitāte (aktivitāšu bloks).

Projekta aktivitāšu uzskaitījumā nepieciešams norādīt par katras aktivitātes ieviešanu atbildīgo aktivitātes īstenotāja juridiskās personas nosaukumu (projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri), kopējo aktivitātes īstenošanas laiku mēnešos, rezultāta nosaukumu (kuram ir jāsakrīt ar 3.5.apakšpunktā sagaidāmā rezultāta nosaukumu), kā arī auditējamo vērtību.

Auditējamā vērtība ir projekta rezultātu/ produktu/ procesu kopums, kas radies noteiktā laika periodā un ir dokumentāli pierādāms ar to apliecinošiem dokumentiem. Auditējama vērtība ir pamats struktūrfondu pieprasījuma iesniegšanai.

 

3.8. Projekta ieviešanas laika grafiks:

 

Atbilstošās aktivitātes Nr.

2005.gads

2006.gads

2007.gads

2008.gads

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veidojot projekta ieviešanas laika grafiku, projekta iesniedzējam ir jānumurē visas projekta aktivitātes un katrai no tām jānorāda īstenošanas laiks konkrētā mēnesī, sadalījumā pa projekta īstenošanas gadiem.

Ja projektā jāpiemēro iepirkuma procedūra, projekta iesniedzējam ir nepieciešams noskaidrot iepirkuma apjomu un summu, pārbaudīt, kāda iepirkuma procedūra ir jāpiemēro un paredzēt attiecīgo laika periodu tās piemērošanai.

Projekta ieviešanas laika grafikā norādītajiem aktivitāšu numuriem ir jāatbilst 3.7.apakšpunktā norādītajiem aktivitāšu numuriem.

 

3.9. Projekta rezultātu pielietojamības iespēju (multiplikatīvā efekta) raksturojums:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes) 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs raksturo, kādā mērā projekta rezultātus iespējams izmantot citām sabiedrības grupām, nozarēm, ģeogrāfiskām teritorijām utt.

 

3.10. Projekta ilgtspējas raksturojums:

(ne vairāk kā 1800 rakstu zīmes) 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs apraksta projekta ilgtspēju jeb patstāvīgo dzīvotspēju. Projekts tiek uzskatīts par patstāvīgi dzīvotspējīgu, ja ilgāku laika periodu pēc ārējās palīdzības (šajā gadījumā - ESF finansējuma) beigām tas turpina nodrošināt projekta mērķa grupu ar saviem rezultātiem.

 

 4. sadaļa - Projekta ieviešanas organizācija 

 

4.1. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla galveno pienākumu un kvalifikācijas apraksts:

Nr.p.k.

(1)

Projektā ieņemamais amats

(2)

Veicamo pienākumu apraksts

(3)

Nepieciešamā profesionālā kvalifikācija

(4)

Vai persona ir projekta pieteicēja darbinieks?

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(7)

(5)

(6)

1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ja projekta īstenošanai nepieciešamais personāls NAV projekta iesniedzēja darbinieks, norādīt, kā plānots to piesaistīt?

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs raksturo projekta aktivitāšu īstenošanas komandu - projekta specifisko aktivitāšu īstenošanā iesaistītos speciālistus, kas nodrošinās projekta tiešā mērķa, tiešo iznākumu un rezultātu sasniegšanu.

Projekta iesniedzējam ir jānorāda katra projekta specifisko aktivitāšu īstenošanā iesaistītā speciālista ieņemamais amats projektā (ja iespējams vārds, uzvārds), jānorāda tā galvenie pienākumi projekta īstenošanas laikā un nepieciešamā profesionālā kvalifikācija. Ja iespējams, tad projekta iesniedzēja profesionālo kompetenci atbilstoši projektā ietvertajām aktivitātēm var apliecināt ar CV.

 

Projekta iesniedzējam ir jānorāda, vai projekta īstenošanā iesaistītais speciālists ir projekta iesniedzēja darbinieks. Ja projekta iesniedzēja rīcībā nav viss nepieciešamais personāls, to var piesaistīt no ārpuses, slēdzot terminētu līgumu.

Aprakstot katra projekta īstenošanā iesaistītā speciālista atbildību (pienākumus/veicamās aktivitātes), projekta iesniedzējam ir jānorāda konkrētas aktivitātes numurs, kas norādīts

kopējā projekta aktivitāšu uzskaitījumā 3.7.apakšpunktā.

 

4.2. Projekta administrēšanā iesaistītā personāla galveno pienākumu un kvalifikācijas apraksts:

Nr.p.k.

(1)

Projektā ieņemamais amats

(2)

Veicamo pienākumu apraksts

(3)

Nepieciešamā profesionālā kvalifikācija

(4)

Vai persona ir projekta pieteicēja darbinieks?

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(7)

(5)

(6)

1.

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Ja projekta administrēšanai nepieciešamais personāls NAV projekta iesniedzēja darbinieks, norādīt, kā plānots to piesaistīt?

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs raksturo projekta vadības komandu - projekta administrēšanā iesaistītos speciālistus.

 Projekta iesniedzējam ir jānorāda katra projekta administrēšanā iesaistītā speciālista projektā ieņemamais amats, jānorāda viņa galvenie pienākumi projekta īstenošanas laikā un nepieciešamā profesionālā kvalifikācija.

 Projekta iesniedzējam ir jānorāda, vai projekta administrēšanā iesaistītais speciālists ir projekta iesniedzēja darbinieks. Ja projekta iesniedzēja rīcībā nav viss nepieciešamais personāls, to var piesaistīt no ārpuses, slēdzot terminētu līgumu.

Aprakstot katra projekta administrēšanā iesaistītā speciālista atbildību (pienākumus/veicamās aktivitātes), projekta iesniedzējam ir jānorāda konkrētas komponentes un/vai aktivitātes numurs, kas norādīts kopējā projekta aktivitāšu uzskaitījumā 3.7.apakšpunktā.

 

4.3. Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma apraksts:

Nr.p.k.

(1)

Materiāli tehniskā nodrošinājuma veids

(2)

Pielietojuma apraksts

(3)

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(4)

1.

 

 

 

...

 

 

 

 

Vai materiāli tehniskais nodrošinājums ir pieejams? Ja Nē, kā plānots to nodrošināt?

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs raksturo projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi - atbilstošu telpu, materiāli tehniskā aprīkojuma u.c. nodrošinājumu, norādot tā pielietojumu projektā un atbilstošās aktivitātes numuru no 3.7.apakšpunkta. Ja projekta iesniedzēja rīcībā nav viss nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai, to var īrēt.

 

 

4.4. Apraksts, kā plānots organizēt projekta ieviešanas vadību, uzraudzību, novērtēt projekta īstenošanas kvalitāti un izvēlētās mērķa grupas apmierinātību?

  

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs apraksta darbības, kas tiks veiktas, lai nodrošinātu projekta īstenošanas uzraudzību gan no projekta vadības, gan projekta mērķa grupas apmierinātības viedokļa.

Projekta iesniedzējam jāraksturo plānotās iekšējās kontroles tehnikas (efektīvas projekta administrēšanas nodrošināšanai) un projekta saturiskās kvalitātes novērtēšanas metodes (projekta mērķa grupas apmierinātības noteikšanai).

 Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējam jāapraksta arī iespējamie ar projektu saistāmie riski un priekšnosacījumi.

 

4.5. Apraksts, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta rezultātiem?

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs apraksta darbības (plakātu izvietošana, informatīvo materiālu izdošana u.c.), kas tiks veiktas, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta ieviešanu un sasniegtajiem rezultātiem.

Obligātie nosacījumi:

1)projekta iesniedzējam ir jānodrošina ESF atpazīstamības zīmes uz visiem projekta īstenošanas laikā radītajiem "taustāmajiem" rezultātiem (metodiskajiem materiāliem, programmām, informācijas un publicitātes materiāliem u.c.);

2)ESF projektu ietvaros projekta īstenošanas vietā ir jānodrošina plakāts ar ESF atpazīstamības zīmēm.

 Projekta informācijas un publicitātes pasākumi projekta iesniedzējam ir jānodrošina saskaņā ar Eiropas Komisijas 2000.gada 30.maija Regulu Nr. 1159/2000 "Informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm ir veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem" par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami saistībā ar struktūrfondu atbalstu.

 

 5. sadaļa - Projekta finansēšana 

 

Apakšpunktos no 5.1. - 5.4. izmaksu kategorijām ir jānorāda izdevumu pozīcija, atbilstošās aktivitātes Nr., kurš sakrīt ar 3.7.apakšpunktā norādīto, kopējās izmaksas (tajā skaitā attiecināmās izmaksas), vienības nosaukums, vienas vienības izmaksas LVL un kopējais vienību skaits, un piezīmes (ja nepieciešama papildus informācija, lai atspoguļotu kopējo izmaksu aprēķinu).

 

Norādot vienas vienības izmaksas LVL, izmantot ne vairāk kā divus ciparus aiz komata.

 

5.1. Izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas (LVL):

Nr.p.k.

(1)

Izdevumu pozīcija

(2)

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(3)

Kopējās izmaksas:

Vienības nosaukums

(6)

Vienas vienības izmaksas LVL

(7)

Kopējais vienību skaits 

(8)

Piezīmes

(9)

pavisam:

(4)

tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas:

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Projekta īstenošanas izmaksas (LVL):

Nr.p.k.

(1)

Izdevumu pozīcija

(2)

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(3)

Kopējās izmaksas:

Vienības nosaukums

(6)

Vienas vienības izmaksas LVL

(7)

Kopējais vienību skaits 

(8)

Piezīmes

(9)

pavisam:

(4)

tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas:

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Projekta administratīvās izmaksas (LVL):

Nr.p.k.

(1)

Izdevumu pozīcija

(2)

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(3)

Kopējās izmaksas:

Vienības nosaukums

(6)

Vienas vienības izmaksas LVL

(7)

Kopējais vienību skaits 

(8)

Piezīmes

(9)

pavisam:

(4)

tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas:

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas (LVL):

Nr.p.k.

(1)

Izdevumu pozīcija

(2)

Atbilstošās aktivitātes Nr.

(3)

Kopējās izmaksas:

Vienības nosaukums

(6)

Vienas vienības izmaksas LVL

(7)

Kopējais vienību skaits 

(8)

Piezīmes

(9)

pavisam:

(4)

tajā skaitā 
attiecināmās izmaksas:

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Projekta finansēšanas plāns (LVL):

 

Izmaksu

kategorija 

Projekta attiecināmās izmaksas, sadalījumā pa mēnešiem

Finansēšanas

avots

Projekta 1.mēnesis/ kalendārais mēnesis

Projekta 2.mēnesis/ kalendārais mēnesis

Projekta 3.mēnesis/ kalendārais mēnesis

Projekta 4.mēnesis/ kalendārais mēnesis

Projekta 5.mēnesis/ kalendārais mēnesis

...

Summa kalendārajā gadā 

Kopā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šajā apakšpunktā projekta iesniedzējs sniedz informāciju par projekta ATTIECINĀMAJĀM izmaksām sadalījumā pa mēnešiem un gadiem, norādot atbilstošo izdevumu kategoriju.

Izmaksu kategorijas: IK1 (Izvēlētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas); IK2 (Projekta īstenošanas izmaksas); IK3 (Projekta administratīvās izmaksas); IK4 (Materiāli tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas). Projektu iesniegumos vēlams katru izmaksu kategoriju norādīt tikai vienu reizi, attiecīgi norādot plānoto finansējumu. Tāpat ir jānorāda arī finansēšanas avoti. Lietojamie finansēšanas avotu apzīmējumi: Eiropas Sociālā fonda finansējums (ESF); valsts budžeta finansējums (VB); valsts budžeta mērķdotācija (MD); pašvaldību budžeta finansējums (PB); cits finansējums (C); privātais finansējums (P).

5.5.apakšpunkta finanšu informācijai ir pilnībā jāatbilst 1.6.apakšpunktā un 2.pielikumā (attiecināms uz valsts budžeta iestādēm) norādītajiem datiem.

  

6. sadaļa - Apliecinājums
 

 Es, apakšā parakstījies (-usies),

 

projekta pieteicēja

_______________________________________________

 

projekta pieteicēja juridiskais nosaukums

atbildīgā amatpersona,

_______________________________________________,

 

vārds, uzvārds

 

_______________________________________________,

 

amata nosaukums

apliecinu, ka uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi,

___________________________________________:

 

dd/mm/gggg

     
 •   projekta pieteicējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

 •   projekta pieteicējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

 •   projekta pieteicējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

 •   projekta pieteicējam ir atbilstošs pamatdarbības veids;

 •   projekta pieteicēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

 •   projekta pieteikumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta pieteikuma aprakstu;

 •   nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt vienotā programmdokumentā un programmas papildinājumā 2004. - 2006.gadam noteiktajos termiņos;

 •   tieši šis projekts jau netiek finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

 •   projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta pieteikums netiks iesniegts finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem.

 

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, ja projekta pieteikums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja atbilstoši vienotajam programmdokumentam un programmas papildinājumam 2004. - 2006.gadam plānotais Eiropas Sociālā fonda finansējums (kārtējam gadam/programmēšanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apliecinu, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret augstākminēto juridisko personu - projekta pieteicēju.

Apliecinu, ka projekta pieteikumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta pieteikuma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta pieteikuma oriģinālam.

 

Paraksts:

 

Datums:

 

                                dd/mm/gggg

 

Zīmoga vieta

 

 7. sadaļa - Pielikumi 

 

VALSTS UN PAŠVALDĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

 

1.pielikums - Projekta iesniedzēja darbību pamatojošie/atspoguļojošie dokumenti

 • izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija;
 • amatpersonas paraksta tiesību apliecinošs dokuments (līguma kopija ar pašvaldību, ministriju/rīkojuma kopija) un/vai pilnvara (ja iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona);
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 • izziņa par nodokļu parādiem no VID (izsniegta ne ātrāk kā 30 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas).

 

2.pielikums - Dibinātāja vai citas juridiskas personas izsniegts apliecinājums par projekta līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu projekta īstenošanai

 • "Projekta finanšu plāns pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem" (iesniedz valsts budžeta iestādes).

 

3.pielikums - Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu (ja projektā iesaistīti sadarbības partneri).

 

4.pielikums - Projekta personāla CV (ja iespējams).

 

5.pielikums - Dokumenti, kas apliecina projekta iesniedzēja un/vai projekta iesniedzēja sadarbības partnera (-u) pieredzi izglītības programmu īstenošanā (ja attiecināms):

 • izglītības programmas akreditācijas lapas vai licences kopija;
 • projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pieredzi apliecinošo dokumenti.

 

6.pielikums- Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu"(skat. Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās").

 

7.pielikums - informācija par projekta iesniedzēja pieredzi projektu vadībā/īstenošanā

 • projekta iesniedzēja (organizācijas) pieredze projektu vadībā/īstenošanā (projekta nosaukums, projekta finansējuma avots, finansējuma apjoms);
 • pieredze Eiropas Savienības programmu projektu vadībā/īstenošanā un/vai pieredze projektos kā projekta partnerim (projekta nosaukums, projekta finansējuma avots, finansējuma apjoms, projekta iesniedzēja statuss projektā);
 • cita būtiska informācija (pēc iesniedzēja ieskatiem), kas apliecina projekta iesniedzēja pieredzi un kapacitāti projektu vadībā/īstenošanā.

 

CITĀM INSTITŪCIJĀM:

 

1.pielikums - Projekta iesniedzēja darbību pamatojošie/atspoguļojošie dokumenti

 • uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
 • izglītības iestādes reģistrācijas apliecības kopija, ja projekta iesniedzējs ir reģistrēta izglītības iestāde;
 • izziņa par maksātnespēju, likvidāciju un paraksta tiesībām no Uzņēmuma reģistra (izsniegta ne ātrāk kā 30 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) (citām institūcijām, izņemot pašvaldības);
 • nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 •   izziņa par nodokļu parādiem no VID (izsniegta ne ātrāk kā 30 dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas).

 

2.pielikums - Dibinātāja vai citas juridiskas personas izsniegts apliecinājums par projekta līdzfinansējuma un finanšu plūsmas nodrošinājumu projekta īstenošanai.

 

3.pielikums - Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera sadarbības līgums vai vienošanās par projekta īstenošanu (ja projektā iesaistīti sadarbības partneri).

 

4. pielikums - Projekta personāla CV (ja iespējams).

 

5.pielikums - Citi atklāta konkursa vadlīnijās norādītie pielikumi:

 •   izglītības programmas akreditācijas lapas vai licences kopija

 •   projekta iesniedzēja un sadarbības partnera pieredzi apliecinošo dokumenti.

 

6.pielikums- Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanu"(skat. Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumi Nr.782 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās").

 

7.pielikums - informācija par projekta iesniedzēja pieredzi projektu vadībā/īstenošanā

  projekta iesniedzēja (organizācijas) pieredze projektu vadībā/īstenošanā (projekta nosaukums, projekta finansējuma avots, finansējuma apjoms);

  pieredze Eiropas Savienības programmu projektu vadībā/īstenošanā un/vai pieredze projektos kā projekta partnerim (projekta nosaukums, projekta finansējuma avots, finansējuma apjoms, projekta iesniedzēja statuss projektā);

  cita būtiska informācija (pēc iesniedzēja ieskatiem), kas apliecina projekta iesniedzēja pieredzi un kapacitāti projektu vadībā/īstenošanā.

  

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Pedagoģiskās korekcijas programmu attīstība .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 723Pieņemts: 29.08.2006.Stājas spēkā: 09.09.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 08.09.2006.
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Izdoti saskaņā ar
143110
{"selected":{"value":"15.12.2006","content":"<font class='s-1'>15.12.2006.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.12.2006","iso_value":"2006\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2006.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2006","iso_value":"2006\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2006.-14.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.12.2006
87
1
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)