Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.601

Rīgā 2006.gada 18.jūlijā (prot. Nr.38 45.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa (turpmāk - atklāts konkurss) vadlīnijas un projekta iesnieguma veidlapas paraugu plānošanas dokumenta prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana" pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas".

2. Atklāta konkursa vadību nodrošina pirmā līmeņa starpniekinstitūcija - Zemkopības ministrija - un otrā līmeņa starp­niekinstitūcija - Lauku atbalsta dienests (turpmāk - dienests). Atklāts konkurss tiek organizēts teritorijā, kurā īsteno integrēto lauku attīstības izmēģinājuma stratēģiju (turpmāk - attīstības stratēģija).

3. Atklātu konkursu finansē no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atklāta konkursa pieejamais finansējums ir 1650000 latu, tai skaitā Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Virzības daļas līdzfinansējums - 1237500 latu.

4. Atbalsta apmēru attīstības stratēģijas īstenošanai aprēķina katram attīstības stratēģijas iesniegumam individuāli saskaņā ar 1.pielikumu.

5. Attīstības stratēģiju un atklāta konkursa projektu (turpmāk - projekts) īsteno līdz 2008.gada 31.augustam. Iesniegšanas termiņš struktūrfondu pieprasījuma gala maksājumam ir 2008.gada 15.septembris.

(MK 19.05.2008. noteikumu Nr.355 redakcijā)

2. Attīstības stratēģiju atlase

6. Attīstības stratēģiju īsteno biedrība vai nodibinājums (turpmāk - vietējā rīcības grupa), kas atbilst šādiem nosacījumiem:

6.1. ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;

6.2. nav pasludināta par maksātne­spējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

6.3. tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

6.4. šīs attīstības stratēģijas finansēšanai nav saņēmusi Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

6.5. tās struktūru veido šādas pārvaldes institūcijas, kuru tiesības, pienākumi un atbildība ir noteikta statūtos vai nolikumā un kuras atbilst vietējās rīcības grupas darbības veidam:

6.5.1. biedrībām - augstākā lēmējinstitūcija, pārstāvju lēmējinstitūcija un izpild­institūcija;

6.5.2. nodibinājumiem - valde un lēmēj­institūcija, kas atbildīga par stratēģijas izstrādi un ieviešanu;

6.6. ne vairāk kā 50% no tās lēmējinstitūcijas (lēmējinstitūcija ir atbildīga par attīstības stratēģijas ieviešanu) veido valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji un vismaz 50 % - ekonomiskie un sociālie partneri (tai skaitā nevalstiskās organizācijas);

6.7. tās darbības teritorijā:

6.7.1. iedzīvotāju skaits ir no 10000 līdz 65000;

6.7.2. iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām (apdzīvotām vietām), kurās iedzīvotāju skaits ir no 5000 līdz 15000, nepārsniedz 49% no kopējā teritorijas iedzīvotāju skaita;

6.7.3. nav pilsētu, kuru iedzīvotāju skaits pārsniedz 15000;

6.8. tās darbības teritorija ir kompakta un neiekļaujas citas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

7. Attīstības stratēģiju 4.6.1.aktivitātes "Prasmju iegūšana" ietvaros izstrādā vietējā rīcības grupa, kas atbilst šo noteikumu 6.punktā noteiktajiem kritērijiem.

8. Attīstības stratēģija atbilst šādiem nosacījumiem:

8.1. attīstības stratēģija atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei un pasākumam;

8.2. attīstības stratēģija tiek īstenota vietējās rīcības grupas darbības teritorijā;

8.3. attīstības stratēģijā ir iekļauts:

8.3.1. detalizēts vietējās rīcības grupas teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums;

8.3.2. stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums (turpmāk - SVID analīze);

8.3.3. stratēģiskie risinājumi;

8.3.4. prioritātes;

8.3.5. mērķi;

8.3.6. pasākumi;

8.3.7. rīcība;

8.3.8. īstenošanas posmi un procedūras;

8.3.9. izvērtēšanas un uzraudzības mehānismi;

8.3.10. vietējo iniciatīvas grupu projektu atlases kritēriji;

8.4. attīstības stratēģijas izraudzītā tēma atbilst SVID analīzei, piedāvātajiem stratēģiskajiem risinājumiem, izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, pasākumiem un rīcībai;

8.5. vietējās rīcības grupas teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīze pamato plānotās rīcības un pārmaiņu nepieciešamību, ietver iedzīvotāju (tai skaitā mērķa grupu) vajadzības;

8.6. attīstības stratēģijas izstrādē izmanto uz visu iesaistīto pušu un nozaru sadarbību balstītu integrētu pieeju. Izstrādē aktīvi iesaistīti vietējās rīcības grupas darbības teritorijas iedzīvotāji;

8.7. attīstības stratēģijas izvēlētā tēma atbilst vienai vai vairākām šādām jomām:

8.7.1. dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem;

8.7.2. vērtības pievienošana vietējiem produktiem (precēm un pakalpojumiem), ar sabiedrisko pasākumu palīdzību īpaši veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai;

8.7.3. jaunu profesionālo sasniegumu un tehnoloģiju, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, izmantošana, lai paaugstinātu lauku apvidu piedāvāto produktu un pakalpojumu konkurētspēju;

8.7.4. iespējami labāka ilgtspējīga dabas vai kultūras resursu izmantošana;

8.8. attīstības stratēģija ir saskaņota ar atbilstošiem reģionālās un nacionālās plānošanas dokumentiem;

8.9. attīstības stratēģija atbilst šādiem strukturālās politikas horizontālajiem
mērķiem:

8.9.1. dzimumu līdztiesības veicināšana;

8.9.2. vienādu iespēju nodrošināšana dažādiem dalībniekiem;

8.9.3. reģionālo atšķirību mazināšana;

8.9.4. informācijas sabiedrības veidošanās sekmēšana;

8.10. vismaz trešā daļa no tās izstrādē un ieviešanā iesaistītajiem pārvaldes institūcijas biedriem ir piedalījušies vietējās rīcības grupas vai vietējās iniciatīvas grupas mācībās, kuras atbilst LEADER pieejai.

9. Attīstības stratēģijas iesniegumu pieņemšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju savā mājas lapā internetā.

10. Attīstības stratēģijas iesniegumus pieņem vienu mēnesi no informācijas publicēšanas dienas.

11. Lai pieteiktos uz tiesībām īstenot attīstības stratēģiju, vietējā rīcības grupa dienestā iesniedz:

11.1. attīstības stratēģijas iesniegumu (2.pielikums);

11.2. papildu dokumentus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajam sarakstam.

3. Attīstības stratēģijas iesnieguma vērtēšana

12. Dienests izvērtē attīstības stratēģijas iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums). Attīstības stratēģijas iesniegumu uzskata par atbilstošu, ja tas atbilst visiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

13. Ja reģistrētā attīstības stratēģijas iesnieguma dokumentācija ir nepilnīga un tā neatbilst iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa apkopo un iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

14. Attīstības stratēģijas iesnieguma atbilstību vietējās rīcības grupas un attīstības stratēģijas kvalitātes kritērijiem (3.pielikums) un specifiskajam vērtēšanas kritērijam (3.pielikums) izvērtē Zemkopības ministrijas vērtēšanas komisija (turpmāk - vērtēšanas komisija).

15. Ja, izvērtējot atbilstību vietējās rīcības grupas un attīstības stratēģijas kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, vērtēšanas komisija rakstiski pieprasa vietējai rīcības grupai papildu informāciju. Papildu informāciju vietējā rīcības grupa apkopo un iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

16. Atbilstoši katram attīstības stratēģijas kvalitātes vērtēšanas kritērijam tiek piešķirts punktu skaits no 0,5 līdz 2 (0,5 = "vāji", 1 = "apmierinoši", 1,5 = "labi", 2 = "ļoti labi").

17. Ja vairāki attīstības stratēģijas iesniegumi par vietējās rīcības grupas un attīstības stratēģijas kvalitātes kritērijiem ieguvuši vienādu vērtējumu, tad tiesības īstenot attīstības stratēģiju iegūst vietējā rīcības grupa, kas saņēmusi vislielāko punktu skaitu specifiskajā vērtēšanas kritērijā.

18. Vērtēšanas komisija lēmumu par vietējās rīcības grupas un attīstības stratēģijas atbilstību iesniedz dienestā. Dienests par lēmumu informē vietējo rīcības grupu.

19. Lēmumu par attīstības stratēģijas iesnieguma noraidīšanu pieņem jebkurā no šādiem gadījumiem:

19.1. iesniegums neatbilst kādam no administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

19.2. iesniegums neatbilst kādam no vietējās rīcības grupas kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

19.3. iesniegums ieguvis mazāk nekā 25 punktus par attīstības stratēģijas kvalitātes vērtēšanas kritērijiem no vidējā vērtēšanas komisijas locekļu vērtējuma;

19.4. iesniegums nav ieguvis nevienu punktu par iesnieguma atbilstības novērtējumu saskaņā ar specifisko vērtēšanas kritēriju.

4. Attīstības stratēģijas īstenošanas nosacījumi

20. Pēc paziņojuma saņemšanas par attīstības stratēģijas iesnieguma apstiprināšanu vietējā rīcības grupa un dienests slēdz līgumu un vietējā rīcības grupa iegūst tiesības uzsākt attīstības stratēģijas īstenošanu.

21. Visas izmaiņas attīstības stratēģijā vietējā rīcības grupa rakstiski saskaņo ar dienestu un Zemkopības ministriju.

22. Ja konstatēts, ka vietējā rīcības grupa apzināti vai nolaidības dēļ sniegusi nepatiesas ziņas, tā nedrīkst saņemt struktūrfonda finansējumu divus gadus.

23. Attīstības stratēģijas iesnieguma kopiju, visus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar attīstības stratēģijas īstenošanu, vietējā rīcības grupa glabā līdz līgumā noteiktajam termiņam, bet ne mazāk kā piecus gadus, un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.

24. Dienestam un Eiropas Komisijai ir tiesības veikt pārbaudes attīstības stratēģijas īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar dienestu. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no vietējās rīcības grupas.

5. Projektu atlase

25. Atbalstu projektam var saņemt biedrība vai nodibinājums (turpmāk - vietējā iniciatīvas grupa), kas atbilst šādiem nosacījumiem:

25.1. darbojas teritorijā, kura ir noteikta attiecīgajā attīstības stratēģijā;

25.2. ir reģistrēta biedrību vai nodibinājumu reģistrā;

25.3. nav pasludināta par maksātne­spējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

25.4. tai nav normatīvajos aktos noteikto nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

25.5. šī projekta finansēšanai nav saņēmusi Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

25.6. tās pārvaldes institūcijai ir administratīvā, metodiskā vai finanšu vadības pieredze darbā ar projektiem.

26. Vienas pašvaldības teritorijā var būt vairākas vietējās iniciatīvas grupas, un viena vietējā iniciatīvas grupa var aptvert vairāku pašvaldību teritoriju.

27. Projekts atbilst šādiem nosacījumiem:

27.1. projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz detalizētu tā darbības teritorijas sociāli ekonomisko situācijas analīzi attiecībā uz plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas;

27.2. projekta izstrādē ir aktīvi iesaistīti lauku iedzīvotāji, un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (tai skaitā mērķa grupu) vajadzību nodrošināšanu - ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm;

27.3. projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu;

27.4. projekts ir inovatīvs tā darbības teritorijā:

27.4.1. inovāciju sasaiste ar esošajām tradīcijām un pieredzi;

27.4.2. projekta teritorijā plānoto aktivitāšu inovācijas līmenis;

27.4.3. inovāciju sasaiste ar cilvēku, dabas un finanšu resursu līdzsvarotu izmantošanu (nodrošina labākas iespējas vietējā potenciāla īstenošanai);

27.4.4. tradicionāli izolētu sociālo un ekonomisko sektoru saskaņa;

27.5. projekts ir nozīmīgs izraudzīto mērķa grupu vajadzību nodrošināšanai;

27.6. projekts veicina dzimumu līdz­tiesību;

27.7. projekts sekmē informācijas sabiedrības veidošanu;

27.8. projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji;

27.9. projekta finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots un detalizēts;

27.10. nodrošināta atbilstoša attiecība starp projekta izmaksām un rezultātiem;

27.11. tiek radītas jaunas vai saglabātas esošās darba vietas.

28. Projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes atbilst attīstības stratēģijas mērķim, izvirzītajām prioritātēm, pasākumiem un rīcībai.

29. Vietējā rīcības grupa attīstības stratēģijā nosaka maksimālo projekta attiecināmo izmaksu summu, kas nepārsniedz 5000 latu.

30. Atbalstu 100% apmērā piešķir par šādām attiecināmām izmaksām:

30.1. pamatlīdzekļu iegāde (piemēram, tehnika, iekārtas);

30.2. jaunu ēku un būvju celtniecība, kā arī esošo rekonstrukcija, renovācija un remont­darbi;

30.3. mācības, mācību vizītes;

30.4. projekta administrēšana (nepārsniedzot 10% no projekta attieci­nāmo izmaksu summas).

31. Atbalstu nepiešķir par izdevumiem, kas saistīti ar:

31.1. apakšlīgumu slēgšanu, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno attiecīgu projekta vērtību, un ja samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

31.2. esošo būvju un ēku uzturēšanu;

31.3. pievienotās vērtības nodokli, ja vietējā iniciatīvas grupa ir pievienotās vērtības nodokļamaksātāja;

31.4. zemes un transportlīdzekļu iegādi;

31.5. citiem izdevumiem, kas nav attaisnoti saskaņā ar Komisijas 2000.gada 8.novembra Regulu Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās.

32. Projekta iesniegumu pieņemšanu dienests izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievieto informāciju savā mājas lapā internetā.

33. Vietējā iniciatīvas grupa projekta iesniegumu iesniedz vietējā rīcības grupā mēneša laikā no informācijas publicēšanas dienas.

34. Projekta iesnieguma pieņemšanu organizē vairākās kārtās. Kārtu skaitu nosaka vietējā rīcības grupa.

35. Lai pieteiktos atbalstam, vietējā ini­ciatīvas grupa:

35.1. reģistrējas dienesta klientu reģistrā;

35.2. iesniedz projekta iesniegumu (4.pielikums) trīs eksemplāros;

35.3. iesniedz papildu dokumentus atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajam sarakstam.

6. Projekta iesnieguma vērtēšana

36. Projekta iesniegumu vērtē četros posmos:

36.1. izvērtē projekta atbilstību attīstības stratēģijai;

36.2. izvērtē projekta iesnieguma atbilstību specifiskajam vērtēšanas kritērijam;

36.3. veic projekta iesnieguma administratīvās atbilstības pārbaudi;

36.4. izvērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

37. Projekta atbilstību attīstības stratēģijai izvērtē vietējā rīcības grupa atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem un sagatavo atzinumu.

38. Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 5 (1 = "ļoti vāji", 2 = "vāji", 3 = "apmierinoši", 4 = "labi", 5 = "ļoti labi").

39. Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas (novērtē to atbilstību kritērijiem) izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita. Ja vairāki projektu iesniegumi ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod tam projekta iesniegumam, kurš ir ieguvis augstāku novērtējumu šo noteikumu 5.pielikuma I daļas 3., 4., 5. un 13. punktā minēto kritēriju kopsummā.

40. Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai vietējā rīcības grupa sniedz par tiem projektiem, kuri ir ieguvuši vismaz 60 punktus no maksimāli iespējamā punktu skaita.

41. Ja attīstības stratēģijas rīcībai paredzētais finansējums ir mazāks par to projektu izmaksu kopsummu, kas saņēmuši pozitīvu atzinumu, un ja viena vietējā iniciatīvas grupa ir iesniegusi vairākus projektu iesniegumus, tad pozitīvu atzinumu piešķir projektam, kas ieguvis lielāko punktu skaitu.

42. Projektu atzinumus kopā ar projekta iesniegumiem mēneša laikā pēc pieteikuma termiņa beigām vietējā rīcības grupa iesniedz dienestā. Dienests izvērtē projektus pēc specifiskā vērtēšanas kritērija (5.pielikums), veic to administratīvās atbilstības pārbaudi un izvērtē projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

43. Projektu iesniegumi, par kuriem vietējā rīcības grupa ir devusi negatīvu atzinumu, ir uzskatāmi par neatbilstošiem specifiskajam vērtēšanas kritērijam, un administratīvās un kvalitatīvās atbilstības pārbaude netiek veikta.

44. Projekta iesniegums uzskatāms par atbilstošu administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 5.pielikumā minētajiem administratīvajiem un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

45. Ja reģistrētā attīstības stratēģijas iesnieguma dokumentācija ir nepilnīga un tā neatbilst administratīvajiem vai kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, dienests rakstiski pieprasa papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju vietējā iniciatīvas grupa apkopo un iesniedz piecu darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

46. Dienests projekta iesniegumu izvērtē četru mēnešu laikā.

47. Dienests pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas sagatavoto lēmumu par projekta iesniegumu apstiprināšanu iesniedz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) vadības komitejā.

48. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) vadības komiteja pieņem lēmumu par projektu saraksta saskaņošanu un nosūta to dienestam.

49. Pēc saskaņojuma saņemšanas dienests pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu un informē vietējo iniciatīvas grupu. Ja pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, dienests norāda tā noraidīšanas iemeslus.

50. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem jebkurā no šādiem
gadījumiem:

50.1. projekts neatbilst specifiskajam vērtēšanas kritērijam;

50.2. projekts arī pēc precizēšanas neatbilst administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

50.3. projekts neatbilst kādam no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

50.4. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) vadības komiteja par projektu sniegusi negatīvu atzinumu;

50.5. attīstības stratēģijas rīcībai iezīmētais finansējums ir iztērēts.

51. Dienests 30 darbdienu laikā pēc Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) lēmuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu slēdz līgumu ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju.

7. Projekta ieviešanas un struktūrfonda finansējuma saņemšanas nosacījumi

52. Projektā paredzēto pasākumu ieviešanu uzsāk pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu.

53. Izmaiņas projektā rakstiski saskaņojamas ar dienestu.

54. Projektu īsteno projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Ja projekts paredzētajā laikā nav izpildīts, noslēgtais līgums tiek lauzts.

55. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošina grāmatvedības uzskaiti.

56. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ne vairāk kā trīs reizes projekta īstenošanas laikā iesniedz dienestā no preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem saņemtos rēķinus un tos pamatojošo dokumentu kopijas par darbībām, ko veic projekta īstenošanā.

57. Dienests pēc tam, kad pārbaudīta šo noteikumu 56.punktā minēto dokumentu atbilstība pārbaudes projekta iesniegumam, veic pārskaitījumu uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja norēķinu kontu.

58. Dienests veic nākamos pārskaitījumus uz struktūrfonda finansējuma saņēmēja norēķinu kontu pēc tam, kad tas ir norēķinājies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi.

59. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz dienestā struktūrfonda pieprasījumu saskaņā ar līgumā noteikto laika grafiku. Laika grafika un pieprasījuma summas izmaiņas tiek rakstiski saskaņotas ar dienestu.

60. Uz struktūrfonda pieprasījuma brīdi preces un būves ir struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašums. Ja preces tiek iegādātas uz nomaksu, struktūrfonda finansējums tiek izmaksāts tikai pēc tam, kad tās kļuvušas par struktūrfonda finansējuma saņēmēja īpašumu.

61. Projekta iesnieguma kopiju, visus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu, struktūrfonda finansējuma saņēmējs glabā līgumā noteikto termiņu, bet ne mazāk kā piecus gadus, un pēc pieprasījuma uzrāda dienestam.

62. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas nedrīkst bez dienesta rakstiskas piekrišanas veikt nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas.

63. Dienestam un Eiropas Komisijai ir tiesības veikt pārbaudes pirms projekta īstenošanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no struktūrfonda finansējuma saņēmēja.

64. Ja konstatēts, ka vietējā iniciatīvas grupa apzināti vai nolaidības dēļ sniegusi nepatiesas ziņas, tā nedrīkst saņemt struktūrfonda finansējumu divus gadus.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.601
Atbalsta apmērs vietējās rīcības grupas izstrādātās integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas īstenošanai

1. Atbalsta apjomu integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas (turpmāk - attīstības stratēģija) īstenošanai aprēķina katrai attīstības stratēģijai, izmantojot šādu līdzekļu sadalījumu:

1.1. fiksētais finansējums - 75 % no plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo rīcību attīstība (LEADER + veida pasākums)" aktivitātei "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas" (turpmāk - aktivitāte) pieejamā kopējā finansējuma apjoma;

1.2. mainīgais finansējums - 25 % no aktivitātei pieejamā kopējā finansējuma apjoma.

2. Fiksēto finansējumu attīstības stratēģijai aprēķina, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu Latvijas teritorijas daļā, kurā darbojas vietējās rīcības grupas, kuras atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt finansējumu attīstības stratēģiju īstenošanai. Iedzīvotāju skaitu fiksē uz 2006.gada 1.janvāri.

3. Zemkopības ministrijas vērtēšanas komisija, pieņemot lēmumu par vietējās rīcības grupas un attīstības stratēģijas atbilstību, fiksē maksimālo vērtību uz vienu iedzīvotāju (lati/viens iedzīvotājs), un tā ir nemainīga vai mazāka nākamajās attīstības stratēģiju atlases kārtās.

4. Maksimālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = A : ΣE, kur

D - maksimālā vērtība (lati) uz vienu iedzīvotāju;

A - 75 % no aktivitātei pieejamā kopējā finansējuma apjoma (lati);

ΣE - iedzīvotāju skaits Latvijas teritorijas daļā, kurā darbojas vietējās rīcības grupas, kuras atbilstoši šiem noteikumiem ir tiesīgas saņemt finansējumu attīstības stratēģijas īstenošanai.


5. Fiksēto finansējumu (lati) vienai attīstības stratēģijai aprēķina, reizinot vietējās rīcības grupas teritorijā esošo iedzīvotāju skaitu ar maksimālo vērtību (lati) uz vienu iedzīvotāju, izmantojot šādu formulu:

F = D x E, kur

F - fiksētais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai;

D - maksimālā vērtība (lati) uz vienu iedzīvotāju;

E - iedzīvotāju skaits vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.


6. Mainīgo finansējumu katrai attīstības stratēģijai aprēķina, balstoties uz vidējo vietējās rīcības grupas teritorijā esošo pašvaldību teritoriju attīstības indeksu. Mainīgo finansējumu piemēro, lai stimulētu teritorijas, kurām ir nepieciešams nozīmīgāks atbalsts vietējās attīstības jautājumu risināšanai.

7. Katram vietējās rīcības grupas teritorijas vidējam attīstības indeksam piešķir punktus atbilstoši 1.tabulai.

1.tabula

Vietējās rīcības grupas teritorijas vidējais attīstības indekss

Punkti

(3-4)

1

(2-3)

2

(1-2)

3

(0,5-1)

4

(0,25-0,5)

5

(0-0,25)

6

(- 0,25-0)

7

(- 0,5- - 0,25)

8

(- 1- - 0,5)

9

(- 2- - 1)

10

(- 3- - 2)

11

8. Vietējo rīcības grupu iegūtos punktus (1.tabula), kas piešķirti, balstoties uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas vidējo attīstības indeksu, summē.

9. Iegūto punktu summu dala ar katras vietējās rīcības grupas iegūtajiem punktiem un aprēķina mainīgā finansējuma koeficientu vietējai rīcības grupai, izmantojot šādu formulu:

H = ΣI : I, kur

H - mainīgais finansējuma koeficients vietējai rīcības grupai, kas ir mazāks vai vienāds ar 1;

ΣI - vietējo rīcības grupu teritorijas vidējo attīstības indeksu summa;

I - vietējās rīcības grupas iegūtie punkti, kas piešķirti, balstoties uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas vidējo attīstības indeksu.


10. Attīstības stratēģijai mainīgo finansējumu aprēķina, reizinot aktivitātei pieejamo mainīgo finansējumu ar vietējās rīcības grupas mainīgā finansējuma koeficientu, izmantojot šādu formulu:

G = B x H, kur

G - mainīgais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai;

B - 25 % no aktivitātei pieejamā kopējā finansējuma apjoma (lati);

H - vietējās rīcības grupas mainīgā finansējuma koeficients.


11. Finansējumu attīstības stratēģijas īstenošanai aprēķina, summējot fiksēto finansējumu vienai attīstības stratēģijai ar mainīgo finansējumu vienai attīstības stratēģijai, izmantojot šādu formulu:

C = F + G, kur

C - attīstības stratēģijas īstenošanai pieejamais finansējums;

F - fiksētais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai;

G - mainīgais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai.


12. Aprēķinot atbalsta apjomu katrai attīstības stratēģijai, jāņem vērā nosacījums, ka attīstības stratēģiju īstenošanai pieejamā finansējuma kopsumma ir vienāda vai mazāka par kopējo aktivitātei pieejamo finansējumu. To pārbauda, izmantojot šādu formulu:

K ≥ ΣC, kur

K - aktivitātei pieejamais finansējums (lati);

ΣC - atbalstīto attīstības stratēģiju finansējuma summa.

2.tabula

Apzīmējums

Aprēķina formula

Aktivitātei pieejamais finansējums (lati)

K

K > C

Attīstības stratēģijas īstenošanai pieejamais finansējums (lati)

C

C = F + G

Fiksētais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai

F

F= D x E

Mainīgais finansējums (lati) vienai attīstības stratēģijai

G

G = B x H

Maksimālā vērtība (lati) uz vienu iedzīvotāju

D

D = A : E

75 % no aktivitātei pieejamā kopējā finansējuma apjoma (lati)

A

A = 75% no K

25 % no aktivitātei pieejamā kopējā finansējuma apjoma (lati)

B

B = 25% no K

Iedzīvotāju skaits vietējās rīcības grupas teritorijā, kas fiksēts uz 2006.gada 1.janvāri

E

Vietējās rīcības grupas mainīgā finansējuma koeficients, kas ir mazāks vai vienāds ar 1

H

H = I : I
H < 1

Vietējās rīcības grupas iegūtie punkti, kas piešķirti, balstoties uz vietējās rīcības grupas teritorijas vidējo attīstības indeksu (1.tabula)

I

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.601

 

ES struktūrfondu
(ELVGF)

VPD 4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.6. pasākuma "VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER + VEIDA PASĀKUMS)"

4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas"

attīstības stratēģijas iesniegums

 

 Iesniedzējs:

  

 LAD klienta numurs:

  

 Iesnieguma Nr. (LAD)

  

 

Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu LAD:

 LAD klienta numurs:

  

 Iesnieguma Nr. (LAD)

  

 Iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:

  

 LAD darbinieka uzvārds un paraksts:

  

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA - IESNIEDZĒJA PAMATDATI

 A1. Īss organizācijas darbības kopsavilkums, izmantošanai publikācijās par LEADER veida pasākumiem Latvijā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

  

 A2. Ziņas par iesniedzēju

 Juridiskais nosaukums:

  

 Reģistrācijas numurs:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Juridiskā adrese:

  Iela, mājas Nr.

  

  

 Pilsēta, rajons

  

  

 Valsts

  

 Adrese korespondencei:

 Iela, mājas Nr.

  

  

 Pilsēta, rajons

  

  

 Valsts

  

  

 Pasta indekss

  

 Kontaktinformācija:

 Kontaktpersona

  

  

 Tālruņa Nr.

  

  

 Faksa Nr.

  

  

 E-pasta adrese

  

  

 Mājas lapas adrese

  

 A3. Ziņas par iesniedzēja atbildīgo amatpersonu

 Vārds, uzvārds

  

 Ieņemamais amats

  

 Kontaktinformācija:

 Tālruņa Nr.

  

  

 Faksa Nr.

  

  

 E-pasta adrese

  

 A4. Ziņas par iesniedzēja administratīvo vadītāju

 Vārds, uzvārds

  

 Ieņemamais amats

  

 Kontaktinformācija:

 Tālruņa Nr.

  

  

 Faksa Nr.

  

  

 E-pasta adrese

  

 A5. Ziņas par iesniedzēja finanšu vadītāju

 Vārds, uzvārds

  

 Ieņemamais amats

  

 Kontaktinformācija:

 Tālruņa Nr.

  

  

 Faksa Nr.

  

  

 E-pasta adrese

  

 A6. Ziņas par iesniedzēja bankas rekvizītiem

 Bankas nosaukums

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 SWIFT kods

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Konta nr.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Subkonta nr. (ja attiecināms)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 A7. Iesnieguma iesniedzēja darbības mērķis un uzdevumi:

Atbilstoši organizācijas statūtiem.

  

 

 A8. Iesnieguma iesniedzēja pārvaldes un revīzijas institūcijas:

Atbilstoši organizācijas statūtiem un nolikumiem, kas nosaka šo institūciju funkcijas, pienākumus un atbildību.

 

 Biedrība

 

 Augstākā lēmējinstitūcija

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Pārstāvju lēmējinstitūcija

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Izpildinstitūcija

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Revīzijas institūcija

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Citas institūcijas:

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Nodibinājums

 

 Institūcija, kas atbildīga par stratēģijas izstrādi un ieviešanu

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Valde

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Revīzijas institūcija

 nosaukums

  

 skaits

  

 

 Citas institūcijas:

 nosaukums

  

 skaits

  

 A9. Iesnieguma iesniedzēja apraksts:

Kad vietējā rīcības grupa (turpmāk - VRG) tika izveidota un kad tā uzsāka savu darbību?

Kādas pašreiz ir jūsu organizācijas galvenās aktivitātes?

  

 

 A10. Iesniedzēja pieredzes apraksts:

Detalizēts Jūsu organizācijas pēdējo 5 gadu aktivitāšu (projektu) apraksts tajās sfērās, kuras apliecina administratīvo, metodisko un finanšu vadības spēju, kas nepieciešama LEADER veida aktivitāšu ieviešanai. Katrai aktivitātei (projektam) jānorāda:

1) mērķi, laiks un realizācijas vieta;

2) rezultāti;

3) Jūsu organizācijas loma, iesaistīšanās pakāpe, pārvaldītā finansējuma apjoms;

4) kopējās izmaksas (ja attiecināms);

5) finansētāji (nosaukums, adrese, e-pasts, telefona Nr., finansējuma apjoms).

Katras aktivitātes (projekta) raksturojumam maksimāli 1/2 lappuse.

 

Mācību, semināru uzskaitījums, kuros ir piedalījušies Jūsu organizācijas pārvaldes institūciju biedri, kas atbilst LEADER+ pieejai. Maksimāli 3 lappuses.

  

 

 

 A11. Iesniedzēja resursi:

Jūsu organizācijas rīcībā esošo resursu detalizēts apraksts, iekļaujot:

1) pēdējo 3 gadu ienākumus katrā gadā, ja ir iespējams, norādot lielākos finansiālos atbalstītājus un, kādu daļu no kopējā gada ieņēmumiem šis atbalstītājs ir devis;

2) pilnas un nepilnas slodzes darbinieku skaits kategorijās (piem., cik ir projektu vadītāju, grāmatvežu utt.);

3) biroja aprīkojums un biroja telpas;

4) citi būtiski resursi;

Maksimāli 3 lappuses.

  

 

 

 

 B. INTEGRĒTĀS LAUKU ATTĪSTĪBAS IZMĒĢINĀJUMA STRATĒĢIJAS DATI

 B1. Attīstības stratēģijas tēma

  

 B2. Attīstības stratēģijas tēma ir saskaņota ar turpmāk nosauktajām LEADER+ jomām:

 

 Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem.

 

 Vērtības pievienošana vietējiem produktiem (precēm un pakalpojumiem), ar sabiedrisko pasākumu palīdzību īpaši veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai.

 

 Jaunu profesionālo sasniegumu un tehnoloģiju, tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, izmantošana, lai paaugstinātu lauku apvidu piedāvāto produktu un pakalpojumu konkurētspēju.

 

 Iespējami labāka ilgtspējīga dabas vai kultūras resursu izmantošana.

 B3. Attīstības stratēģijas tēmas pamatojums:

Tēmas pamatojuma izklāsts, saskaņotība ar izvēlēto(-ajām) LEADER+ jomu(-ām). Maksimāli 1 lappuse.

  

 

 

 B4. Apraksts par attīstības stratēģijas ieguldījumu Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma izvirzīto mērķu sasniegšanā, prioritātes un pasākuma ieviešanā:

  

 B5. Attīstības stratēģijas saskaņotība ar atbilstošajiem reģionālās un nacionālās plānošanas dokumentiem:

Katram atbilstošajam plānošanas dokumentam jānorāda nosaukums, konkrētie uzdevumi, prioritātes, pasākumi un aktivitātes, ar kurām attīstības stratēģija ir saskaņota.

Maksimāli 3 lappuses.

  

 B6. Attīstības stratēģijas atbalsta, paredzamo rezultātu sasniegšanas un izmaksu nepieciešamības pamatojums:

Maksimāli 3 lappuses.

  

 B7. Iesniedzēja darbības teritorijas iedzīvotāju iesaistes un aktivitātes pakāpes apraksts attīstības stratēģijas izstrādē:

Maksimāli 5 lappuses.

  

 B8. Iesniedzēja sadarbības ieceres apraksts:

Ieceres izklāstā ir iekļautas vēlamās sadarbības jomas, potenciālie sadarbības partneri, kā arī gaidāmie rezultāti un to ietekme uz attīstības stratēģijas rezultātu sasniegšanu. Maksimāli 3 lappuses.

  

 B9. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā plānotie pasākumi veicinās dzimumu līdztiesību:

 

 Attīstības stratēģija pamatā ir virzīta uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija ir virzīta arī uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija attiecībā uz šo mērķi ir neitrāla

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi nodrošinās dzimumu līdztiesības veicināšanu (ja attiecināms):

  

 B10. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā plānotie pasākumi nodrošinās vienādas iespējas dažādiem dalībniekiem:

 

 Attīstības stratēģija pamatā ir virzīta uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija ir virzīta arī uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija attiecībā uz šo mērķi ir neitrāla

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi nodrošinās vienādas iespējas dažādiem dalībniekiem (ja attiecināms):

  

 B11. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā plānotie pasākumi sniedz ieguldījumu reģionālo atšķirību mazināšanā:

 

 Attīstības stratēģija pamatā ir virzīta uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija ir virzīta arī uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija attiecībā uz šo mērķi ir neitrāla

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi sniegs ieguldījumu reģionālo atšķirību mazināšanā (ja attiecināms):

  

 B12. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā plānotie pasākumi sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos:

 

 Attīstības stratēģija pamatā ir virzīta uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija ir virzīta arī uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija attiecībā uz šo mērķi ir neitrāla

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos (ja attiecināms):

  

 B13. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā plānotie pasākumi uzlabos dzīves kvalitāti lauku teritorijās:

 

 Attīstības stratēģija pamatā ir virzīta uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija ir virzīta arī uz šo mērķi

 

 Attīstības stratēģija attiecībā uz šo mērķi ir neitrāla

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi uzlabos dzīves kvalitāti lauku teritorijās (ja attiecināms):

  

 B14. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā ir noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz lauku sabiedrības aktivizēšanu:

 

 ir noteiktas

 

 nav noteiktas

 Apraksts, kādas aktivitātes ir paredzētas lauku sabiedrības aktivizēšanai (ja attiecināms):

  

 B15. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā ir noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz vietējo atbalsta struktūru veidošanu un lauku attīstības veicināšanu:

 

 ir noteiktas

 

 nav noteiktas

 Apraksts, kādas aktivitātes vērstas uz vietējo atbalsta struktūru veidošanu un lauku attīstības veicināšanu (ja attiecināms):

  

 B16. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijā ir noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz mazāk aktīvu lauku iedzīvotāju un sociāli izslēgto grupu iesaistīšanu lauku attīstības procesos:

 

 ir noteiktas

 

 nav noteiktas

 Apraksts, kādas aktivitātes ir vērstas uz mazāk aktīvu lauku iedzīvotāju un sociāli izslēgto grupu iesaistīšanu lauku attīstības procesos (ja attiecināms):

  

 B17. Atzīmējiet, vai attīstības stratēģijas ieviešanā tiks izmantotas atbilstošas dabas un kultūras resursu izmantošanas metodes:

 

 Iesniedzēja darbības teritorija ir iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000)

 

 Iesniedzēja darbības teritorija nav iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000)

 Apraksts, kādas dabas un kultūras resursu izmantošanas metodes tiks pielietotas attīstības stratēģijas ieviešanā (ja attiecināms):

  

 B18. Attīstības stratēģijā paredzamo inovāciju apraksts:

Maksimāli 1 lappuse.

  

 B19. Atzīmējiet, kāda būs attīstības stratēģijā plānoto pasākumu ietekme uz darba vietu saglabāšanu un/vai radīšanu:

 

 Tiks saglabātas

 (skaits)

 esošās darba vietas.

 

 Tiks radītas

 (skaits)

 jaunas darba vietas.

 Apraksts, kā attīstības stratēģijā plānotie pasākumi ietekmēs esošo darba vietu saglabāšanu un/vai jaunu darba vietu radīšanu (ja attiecināms):

  

 

 

Atbildīgā amatpersona:

 Paraksts:

  

  

 Paraksta atšifrējums:

 Datums:

  

  

 dd/mm/gggg

 Zīmoga vieta

 

APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),

iesnieguma iesniedzēja  
 iesnieguma iesniedzēja juridiskais nosaukums 
atbildīgā amatpersona ,
 vārds, uzvārds 
  ,
 amata nosaukums 
apliecinu, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi :
 (datums) 

 

1) šīs stratēģijas finansēšanai iesniedzējs nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) iesniedzējs glabā stratēģijas iesnieguma kopiju;

3) iesniedzējs apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji stratēģijas īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar dienestu;

4) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Attīstības stratēģijas iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā tiek izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka 2 gadus;

5) attīstības stratēģijā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

6) iesniedzējs neveiks nekādas izmaiņas attīstības stratēģijā, iepriekš nesaskaņojot tās ar Lauku atbalsta dienestu un Zemkopības ministriju;

7) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

8) iesniedzējs izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādu;

9) iesniedzējs izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

 

 Paraksts:

  

  

 Paraksta atšifrējums:

 Datums:

  

  

  

 Zīmoga vieta

 

C. PAVADDOKUMENTI

C1. Lūdzu papildus iesnieguma formai iesniegt šādus dokumentus

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (iesnieguma iesniedzējs)

Atzīmē ar X (atbildīgais darbinieks)

Neat­tiecas

Neat­tiecas

1. Iesnieguma viens eksemplārs

oriģināls

2. Iesnieguma elektroniskais eksemplārs

oriģināls

3. Reģistrācijas apliecība

kopija*

4. Organizācijas statūti

kopija*

5. Organizācijas nolikumi, kas nosaka pārvaldes un revīzijas institūciju funkcijas, pienākumus un atbildību

kopija*

6. Augstākās lēmējinstitūcijas biedru saraksts

oriģināls

7. Pārstāvju lēmējinstitūcijas biedru saraksts

oriģināls

8. Izpildinstitūcijas locekļu saraksts

oriģināls

9. Revīzijas institūcijas locekļu saraksts

oriģināls

10. Citu institūciju locekļu saraksts

oriģināls

11. Karte vai kartogrāfiska prezentācija, kas attēlo teritoriju, kurā darbojas organizācija

oriģināls

12. Attiecīgās pašvaldības(-u) izziņa (-s) par administratīvās teritorijas iekļaušanos organizācijas darbības teritorijā. Izziņa(-s) nedrīkst būt izsniegta(-s) 30 dienas agrāk par iesnieguma iesniegšanas dienu)

kopija*

13. Organizācijas nodomu protokols par administratīvā vadītāja pieņemšanu darbā

kopija*

14. Organizācijas nodomu protokols par finanšu vadītāja pieņemšanu darbā

kopija*

15. Organizācijas administratīvā vadītāja dzīves apraksts

oriģināls

16. Organizācijas finanšu vadītāja dzīves apraksts

oriģināls

17. Organizācijas jaunākais gada pārskats

kopija*

18. Organizācijas operatīvais pārskats (jaunizveidotajām organizācijām)

oriģināls

19. Organizācijā iesaistīto personu dzīves apraksts, kas sniedz informāciju par akadēmisko izglītību, kursiem, darba pieredzi un citu informāciju, kas apliecina līdzšinējo pieredzi LEADER veida uzdevumu un/vai projektu īstenošanā

oriģināls

20. Organizācijas lēmums par attīstības stratēģijas apstiprināšanu

izraksts

21. Integrētā lauku attīstības stratēģija

kopija*

Iesniegto dokumentu skaits kopā:

* iesniedzot dokumenta kopiju, iesniedzējs apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).

Ir iesniegti visi pavaddokumenti:

Nav iesniegti visi pavaddokumenti:

 

 Iesniedzēja paraksts:

  

 Iesniedzēja paraksts:

  

 Paraksta atšifrējums:

 Paraksta atšifrējums:

 Datums:

  

 Datums:

  

  

  

  

  

 LAD darbinieka
paraksts:

 

 LAD darbinieka paraksts:

  

 Paraksta atšifrējums:

 Paraksta atšifrējums:

 Datums:

 

 Datums:

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.601
Attīstības stratēģijas vērtēšanas kritēriji

I. Administratīvie kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

1.

Iesniegums un pievienotie dokumenti ir iesniegti noteiktajā termiņā

2.

Iesniegts noteiktais iesnieguma eksemplāru skaits un uz tā ir attiecīgās norādes

3.

Iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

4.

Stratēģijas iesniegumam ir pievienota aizpildīta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

5.

Iesniegums ir sagatavots datorrakstā

6.

Iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

7.

Iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši iesnieguma standarta veidlapai

8.

Iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

9.

Pievienoto dokumentu saraksts ir atbilstošs pievienoto dokumentu skaitam

10.

Attīstības stratēģijas iesniedzējs ir biedrība vai nodibinājums, kas reģistrēts Latvijā

11.

Attīstības stratēģijas izstrādi vai īstenošanu plānots pabeigt līdz 2008.gada 30.jūnijam

II. Kvalitatīvie kritēriji vietējām rīcības grupām

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Šo noteikumu 2.pielikuma sadaļas

1.

Pārstāvība - vietējās rīcības grupas (turpmāk VRG) raksturojums un gatavība sekmīgas attīstības nodrošināšanai (t.sk. nodrošinot vienādas iespējas vīriešiem, sievietēm un jaunatnei, dažādo dalībnieku pārstāvību, viņu līdztiesību u.tml.)

10

1.1.

VRG lēmumu pieņemšanas līmenī ir reprezentatīva un sabalansēta.

(Pierādījums - pārvaldes institūcijas biedru vidū tiek saglabāts mērķa grupu pārstāvniecības (t.sk .vismaz viens loceklis vecumā līdz 25 gadiem un dzimumlīdztiesības princips)

Mērķa grupas tiek pārstāvētas - 5 punkti;

Mērķa grupas netiek pārstāvētas - 0 punkti;

Dzimumlīdztiesības princips tiek ievērots - 5 punkti; Dzimumlīdztiesības princips netiek ievērots - 0 punkti.

C1.6.

C1.7.

2.

Sadarbība - iesaistīto partneru (VRG pārstāvju) raksturojums un gatavība sadarbības veidošanai (t.sk. spēja realizēt attīstības stratēģiju)

10

2.1.

VRG institūcijā, kura ir atbildīga par attīstības stratēģijas ieviešanu, vismaz 50 % no iesaistītajiem partneriem ir ekonomiskie un sociālie partneri (t.sk. nevalstiskās organizācijas).

(Pierādījums - atbildīgās institūcijas saraksts)

Tiek nodrošināts partnerības princips - 10 punkti;

Netiek nodrošināts partnerības princips - 0 punkti.

C1.7.

3.

Ilgtspēja - iesaistīto partneru (VRG pārstāvju) ilgtspējīgas sadarbības raksturojums

10

3.1.

Teritorija ir kompakta.

(Pierādījums - karte vai kartogrāfiska prezentācija, kas norāda VRG darbības teritoriju)

VRG teritorija ir kompakta - 3 punkti;

VRG teritorija nav kompakta - 0 punkti.

C1.11.

3.2.

Viena administratīvā teritorija (pašvaldība) iekļaujas tikai vienā VRG.

(Pierādījums - attiecīgās pašvaldības(-u) izziņa(-s) par administratīvās teritorijas iekļaušanos VRG darbības teritorijā)

Pašvaldības izziņas apliecina administratīvo teritoriju iekļaušanos VRG teritorijā - 3 punkti;

Nav pašvaldības izziņas, kas apliecina administratīvo teritoriju iekļaušanos VRG teritorijā - 0 punkti.

C1.12.

3.3.

VRG darbības teritorijā:

1) iedzīvotāju skaits ir no 10 000 līdz 65 000;

2) iedzīvotāju īpatsvars no pilsētām (apdzīvotām vietām) ar iedzīvotāju skaitu no 5 000 līdz 15 000 nepārsniedz 49 % no VRG teritorijā esošo iedzīvotāju skaita;

3) nav pilsētu ar iedzīvotāju skaitu virs 15 000.

(Pierādījums - statistikas informācija uz 2006.gada.1.janvāri)

VRG darbības teritorija atbilst - 4 punkti;

VRG darbības teritorija neatbilst - 0 punkti.

statistikas informācija

4.

Administratīvā spēja - administrēšanas spēja un pieredze pārvaldīt sabiedrisko finansējumu

10

4.1.

VRG formālā struktūra nodrošina veiksmīgu funkcionēšanu un spēju administrēt sabiedrisko finansējumu.

(Pierādījums - statūtu kopija)

Statūtos ir noteiktas pārvaldes un kontroles institūcijas - 2 punkti;

Statūtos nav noteiktas pārvaldes un kontroles institūcijas - 0 punkti.

C1.4.

4.2.

VRG, kuras reģistrētas kā biedrības, struktūru veido izpildinstitūcija, augstākā lēmējinstitūcija un pārstāvju lēmējinstitūcija, kuru tiesības, pienākumi un atbildība ir skaidri noteikta un atbilstoša darbības profilam.

VRG, kuras reģistrēta kā nodibinājumi, struktūru veido valde un institūcija, kas atbildīga par stratēģijas izstrādi un ieviešanu. Šo institūciju tiesības, pienākumi un atbildība ir skaidri noteikta un atbilstoša darbības profilam.

(Pierādījums - statūti un darbības nolikums, ja nav atrunāts statūtos)

VRG pārvaldes institūcijām ir noteiktas tiesības, pienākumi un atbildības - 2 punkti;

VRG pārvaldes institūcijām nav noteiktas tiesības, pienākumi un atbildības - 0 punkti.

A8.; C1.4.; C1.5.

4.3.

Gan VRG izraudzītais administratīvais, gan finanšu vadītājs ir kvalificēts noteikto uzdevumu veikšanai.

(Pierādījums - atbilstošas institūcijas lēmums (nodomu protokols) par administratīvā un finanšu vadītāju pieņemšanu darbā, apstiprināto personu dzīves apraksts, kas sniedz informāciju par akadēmisko izglītību, kursiem un citu informāciju, kas apliecina līdzšinējo pieredzi līdzīga veida uzdevumu vai projektu īstenošanā)

Administratīvais vadītājs ir kvalificēts savu uzdevumu veikšanai - 2 punkti;

Administratīvais vadītājs nav kvalificēts savu uzdevumu veikšanai - 0 punkti;

Finanšu vadītājs ir kvalificēts savu uzdevumu veikšanai - 2 punkti;

Finanšu vadītājs nav kvalificēts savu uzdevumu veikšanai - 0 punkti.

A4.; A5.; C1.13.; C1.14.; C1.15.; C1.16.

4.4.

VRG grāmatvedība ir atbilstoša LR normatīvajiem aktiem.

(Pierādījums - organizācijas jaunākais gada pārskats, jaunizveidotajām organizācijām - operatīvais pārskats)

VRG grāmatvedība ir atbilstoša LR normatīvajiem aktiem - 2 punkti;

VRG grāmatvedība nav atbilstoša LR normatīvajiem aktiem - 0 punkti.

C1.17. vai C1.18.

5.

Pieredze - iepriekšējā pieredze lauku partnerības darbību vadīšanā, vairāku pagastu, rajona līmenī

10

5.5.

VRG pārvaldes institūcijām ir administratīvā un finanšu vadības kapacitāte, kas nepieciešama LEADER veida aktivitāšu ieviešanai.

(Pierādījums - VRG pieredzes apraksts un/vai iesaistīto personu dzīves apraksts, kas sniedz informāciju par akadēmisko izglītību, kursiem, darba pieredzi un citu informāciju, kas apliecina līdzšinējo pieredzi līdzīga veida uzdevumu vai projektu īstenošanā)

VRG pārvaldes institūcijām ir kritērijā minētā kapacitāte - 10 punkti;

VRG pārvaldes institūcijām nav kritērijā minētās kapacitātes - 0 punkti.

A9.; A10.; A11.; C1.19.

Maksimālais kopējais punktu skaits

50

III. Kvalitatīvie kritēriji attīstības stratēģijām

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Šo noteikumu 2.pielikuma sadaļas

1.

Attīstības stratēģijas kvalitāte un praktiskums

10

1.1.

Cik lielā mērā attīstības stratēģija atbilst vienotā programmdokumenta un programmas papildinājuma prioritātei un pasākumam, pamato atbalsta nepieciešamību.

2

B4.; B6.; C1.21.

1.2.

Vai attīstības stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz detalizētu VRG darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānotās rīcības un nepieciešamību veikt pārmaiņas:

1) VRG teritorijas sociāli ekonomiskā analīze ietver identificētās iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzības;

2) izvēlētā stratēģijas tēma ir saskaņota un atbilstoša SVID analīzei (stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu izvērtējums), piedāvātajiem stratēģiskajiem risinājumiem, izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, pasākumiem, rīcībām;

3) SVID analīze, piedāvātie stratēģiskie risinājumi, izvirzītās prioritātes, mērķi, pasākumi un rīcības ir savstarpēji saskaņotas, atbilstošas VRG darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzei, nozīmīgas iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanai.

2

C1.11.; C1.21.

1.3.

Cik lielā mērā attīstības stratēģijas izstrādē tiek izmantota uz visu iesaistīto pušu un nozaru sadarbību balstīta integrēta pieeja, kurā ir aktīvi iesaistīti lauku iedzīvotāji:

1) vajadzību analīzē ir iesaistīti attiecīgās VRG teritorijas iedzīvotāji (t.sk. mērķa grupas);

2) ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās VRG teritorijas iedzīvotājiem par stratēģijā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, pasākumiem, rīcībām;

3) lēmumu par attīstības stratēģijas apstiprināšanu pieņēmusi atbilstošā VRG pārvaldes institūcija.

2

B3.; B7.; C1.20.

1.4.

Vai attīstības stratēģijas iesniegums ietver ieceres iesaistīties sadarbības aktivitātēs.

2

B8.

1.5.

Attīstības stratēģija ir savstarpēji saskaņota ar stratēģiskā plāna prioritātēm, rīcības plānu un tā ieviešanas procedūrām, iekļaujot:

1) stratēģijas īstenošanas posmus un procedūras;

2) stratēģijas izvērtēšanas un uzraudzības mehānismu;

3) vietējo iniciatīvas grupu projektu atlases kritērijus.

2

C1.21.

2.

Attīstības stratēģijas saskaņa ar nacionālajiem, reģionālajiem u.c. atbilstošiem plānošanas dokumentiem.

6

2.1.

Attīstības stratēģijas izvēlētā tēma atbilst vienai no turpmāk nosauktajām jomāmvai vairākām jomām, ja tiek nodrošināta stratēģijas saskaņotība:

1) dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, ieskaitot tādu komersantu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību sektoru kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu sasniedzamības un kvalitātes uzlabošanu iedzīvotājiem.

2) vērtības pievienošana vietējiem produktiem (precēm un pakalpojumiem), ar sabiedrisko pasākumu palīdzību īpaši veicinot tirgus pieejamību maza apjoma ražošanas uzņēmumu produkcijai.

3) jaunu profesionālo sasniegumu un tehnoloģiju, t.sk. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai paaugstinātu lauku apvidu piedāvāto produktu un pakalpojumu konkurētspēju;

4) iespējami labāka ilgtspējīga dabas un/ vai kultūras resursu izmantošana.

2

B1.; B2.; B3.; C1.21.

2.2.

Attīstības stratēģija ir saskaņota ar atbilstošiem reģionālās un nacionālās plānošanas dokumentiem.

2

B4.; B5.; C1.21.

2.3.

Attīstības stratēģija ir izstrādāta un tās ieviešana plānota saskaņā ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem, un atbilst valsts un Eiropas Savienības atbalsta un vides aizsardzības prasībām.

2

C1.21.

3.

Attīstības stratēģijas ilgtspēja un ekonomiskā dzīvotspēja

10

3.1.

Vai attīstības stratēģija atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem:

1) dzimumu līdztiesības veicināšana;

2) vienādu iespēju nodrošināšana dažādu dalībnieku starpā;

3) reģionālo atšķirību mazināšana;

4) informācijas sabiedrības veidošanās sekmēšana.

2

B9.; B10.; B11.; B12.

3.2.

Vai attīstības stratēģija uzlabo dzīves kvalitāti lauku teritorijās.

2

B13.

3.3.

Cik lielā mērā attīstības stratēģijā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji.

2

C1.21.

3.4.

Cik lielā mērā attīstības stratēģija atbilstošajā VRG teritorijā ir inovatīva.

2

B18.

3.5.

Vai vismaz 1/3 daļa no attīstības stratēģijas izstrādē un ieviešanā iesaistītajiem pārvaldes institūcijas biedriem ir piedalījušies mācībās, kuras atbilst LEADER+ pieejai.

2

A10.

4.

Finanšu plāna kvalitāte un izpildāmība

8

4.1.

Vai finanšu plāns ir pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms, pamatots.

2

C1.21.

4.2.

Cik apmierinoša ir attiecība starp stratēģijas izmaksām un rezultātiem, vai finanšu plāna paredzētās izmaksas ir nepieciešamas attīstības stratēģijas ieviešanai.

3 x 2

B6.; C1.21.

5.

Attīstības stratēģijas ietekme uz darba vietu saglabāšanu un radīšanu

8

5.1.

Vai tiek radītas jaunas un/ vai saglabātas esošās darba vietas.

4 x 2

B19.

6.

Attīstības stratēģijas ietekme uz sociāli atstumtajām sabiedrības grupām

8

6.1.

Vai stratēģija ir nozīmīga izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai.

2

B3.; B8.; B7.; B10.; C1.21.

6.2.

Vai noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz lauku sabiedrības aktivizēšanu.

2

B14.; C1.21.

6.3.

Vai noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz vietējo atbalsta struktūru veidošanu, kas veicina lauku attīstību.

2

B15.; C1.21.

6.4.

Vai noteiktas īpašas aktivitātes, kas vērstas uz mazāk aktīvu lauku iedzīvotāju un sociāli izslēgto grupu iesaistīšanu lauku attīstības procesos.

2

B16.; C1.21.

Maksimālais kopējais punktu skaits

50

Piezīme.

1 Atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijam Nr.4.2 novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 2 punktiem), ko papildina ar svērto koeficientu (t.i., reizina ar 3).

2 Atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijam Nr.5.1 novērtē ar noteiktu punktu skaitu (līdz 2 punktiem), ko papildina ar svērto koeficientu (t.i., reizina ar 4).

IV. Specifiskais vērtēšanas kritērijs

Nr.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

1.

Lauku iedzīvotāju īpatsvars VRG teritorijā

30

Kopā:

30

Attīstības stratēģijas iesnieguma atbilstību specifiskās vērtēšanas kritērijam atzīmē ar attiecīgo norādīto punktu skaitu:

1) Lauku iedzīvotāju īpatsvars VRG > 75 % - 30 punkti;

2) Lauku iedzīvotāju īpatsvars VRG 60 % - 75 % ieskaitot - 20 punkti;

3) Lauku iedzīvotāju īpatsvars VRG 51 % - 60 % ieskaitot - 10 punkti;

4) Lauku iedzīvotāju īpatsvars VRG 51 % un mazāk - 0 punkti.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.601


ES struktūrfondu

(ELVGF)

VPD 4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.6. pasākuma "VIETĒJO RĪCĪBU ATTĪSTĪBA (LEADER+ VEIDA PASĀKUMS)"

4.6.2. aktivitātes "Integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas"

vietējās iniciatīvas grupas projekta iesniegums


Iesniedzējs:


LAD klienta numurs:


Iesnieguma Nr. (LAD)Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu VRG:

Iesnieguma Nr. (VRG)


Iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks:


VRG darbinieka uzvārds un paraksts:A. VISPĀRĒJĀ DAĻA - PROJEKTA PAMATDATI

A1. Attiecināmā vietējā rīcības grupa (VRG)


A2. Attiecināmās integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas tēma


A3. Attiecināmā integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas

prioritāte

/nosaukums/

A4. Attiecināmā integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas

pasākums

/nosaukums/

A5. Attiecināmā integrētās lauku attīstības izmēģinājuma stratēģijas

rīcība

/nosaukums/


A6. Projekta nosaukums


A7. Plānotais projekta sākuma un beigu datums


A8. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums (mēnešos)


A9. Projekta izmaksas (lati)


%

2006.

2007.

2008.

Kopā

Kopējās izmaksas


tajā skaitā


attiecināmās izmaksas


A10. Projekta īstenošanas vieta

(reģions, rajons, pilsēta, pagasts)A11. Projekta kopsavilkums, izmantošanai publikācijās (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).


B. DAĻA - PROJEKTA IESNIEDZĒJA PAMATDATI

B1. Ziņas par iesniedzēju

Nosaukums:


Juridiskā darbības forma:

B1.1. Biedrība


B1.2. Nodibinājums

Reģistrācijas numurs:
Juridiskā adrese:

Iela, mājas Nr.Pilsēta, rajonsValsts


Adrese korespondencei:

Iela, mājas Nr.Pilsēta, rajonsValstsPasta indekss


Kontaktinformācija:

KontaktpersonaTālruņa Nr.Faksa Nr.E-pasta adreseMājas lapas adrese


B2. Ziņas par iesniedzēja atbildīgo amatpersonu

Vārds, uzvārds


Ieņemamais amats


Kontaktinformācija:

Tālruņa Nr.Faksa Nr.E-pasta adrese


B3. Ziņas par projekta vadītāju

Vārds, uzvārds


Ieņemamais amats


Kontaktinformācija:

Tālruņa Nr.Faksa Nr.E-pasta adrese


B4. Ziņas par projekta finanšu uzskaiti atbildīgo personu

Vārds, uzvārds


Ieņemamais amats


Kontaktinformācija:

Tālruņa Nr.Faksa Nr.E-pasta adrese


B5. Ziņas par projekta iesniedzēja bankas rekvizītiem (ja attiecināms)

Bankas nosaukums

SWIFT kods

Konta nr.

Subkonta nr. (ja attiecināms)

B6. Projekta iesniedzēja apraksts:

Kad vietējā iniciatīvas grupa (turpmāk - VIG) tika izveidota un kad tā uzsāka savu darbību?

Kādas pašreiz ir Jūsu organizācijas galvenās aktivitātes?


B7. Projekta iesniedzēja pieredzes apraksts:

Detalizēts Jūsu organizācijas pēdējo 5 gadu aktivitāšu (projektu) apraksts tajās sfērās, kuras apliecina administratīvo, metodisko un finanšu vadības spēju, kas nepieciešama LEADER veida aktivitāšu ieviešanai. Katrai aktivitātei (projektam) jānorāda:

1) mērķi, laiks un realizācijas vieta;

2) rezultāti;

3) Jūsu organizācijas loma, iesaistīšanās pakāpe, pārvaldītā finansējuma apjoms;

4) kopējās izmaksas (ja attiecināms);

5) finansētāji (nosaukums, adrese, e-pasts, telefona Nr., finansējuma apjoms).

Katras aktivitātes (projekta) raksturojumam maksimāli 1/2 lappuse.

Mācības, semināri, kuros ir piedalījušies Jūsu organizācijas pārvaldes institūciju biedri, kas atbilst LEADER+ pieejai. Maksimāli 3 lappuses.


B8. Projekta iesniedzēja finanšu resursi:

Detalizēts apraksts, kurā tiek parādīts, kā iesniedzējs administrēs finanšu resursus projektā paredzēto pasākumu izpildei plānotajos termiņos.


C. DAĻA - INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C1. Projekta atbilstības raksturojums

C1.1. Apraksts, kā projekts sniegs ieguldījumu Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma izvirzīto mērķu sasniegšanā un prioritātes un pasākuma ieviešanā:


C1.2. Atzīmējiet, vai projekts veicinās dzimumu līdztiesību:

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir virzīts arī uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts nodrošinās dzimumu līdztiesības veicināšanu (ja attiecināms):


C1.3. Atzīmējiet, vai projekts nodrošinās vienādas iespējas dažādiem dalībniekiem:

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir virzīts arī uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts nodrošinās vienādas iespējas dažādiem dalībniekiem (ja attiecināms):


C1.4. Atzīmējiet, vai projekts sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos:

Projekts pamatā ir virzīts uz šo mērķi

Projekts ir virzīts arī uz šo mērķi

Projekts attiecībā uz šo mērķi ir neitrāls

Apraksts, kā projekts sekmēs informācijas sabiedrības veidošanos (ja attiecināms):


C1.5. Atzīmējiet, vai projektā tiks izmantotas atbilstošas dabas un kultūras resursu izmantošanas metodes:

Projekta darbības teritorija ir iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000)

Projekta darbības teritorija nav iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000)

Apraksts, kādas dabas un kultūras resursu izmantošanas metodes tiks pielietotas projektā (ja attiecināms):


C1.6. Atzīmējiet, kāda būs projekta ietekme uz darba vietu saglabāšanu vai radīšanu:

Tiks saglabātas

(skaits)

esošās darba vietas.

Tiks radītas

(skaits)

jaunas darba vietas.

Apraksts, kā projekts ietekmēs esošo darba vietu saglabāšanu un/vai jaunu darba vietu radīšanu (ja attiecināms):


C2. Projekta apraksts

C2.1. Projekta mērķis


C2.2. Projekta uzdevumi


C2.3. Esošās situācijas, projekta nepieciešamības apraksts un problēmu raksturojums


C2.4. Projekta mērķauditorijas raksturojums


C2.5. Projekta aktivitāšu apraksts

Nr.

Aktivitātes nosaukums

Realizācijas termiņš (mēn.,gads.)

Detalizēts aktivitātes apraksts

1.
2.
utt.
C2.6. Projekta rezultātu un to novērtēšanas rādītāju (indikatoru) apraksts


C2.7. Projekta ilgtspējas apraksts


C2.8. Projekta īstenošanas risku apraksts


C3. Projekta ieviešanas organizācija

C3.1. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla galveno pienākumu apraksts (ja attiecināms). Vai projekta īstenošanai ir pieejams nepieciešamais personāls? Ja nē, kā plānots to piesaistīt?


C3.2. Projekta administrēšanā iesaistītā personāla galveno pienākumu apraksts (ja attiecināms). Vai projekta administrēšanai ir pieejams nepieciešamais personāls? Ja nē, kā plānots to piesaistīt?


C3.3. Apraksts, kā projektā tiks nodrošināta iekšējā uzraudzība, projekta īstenošanas kvalitāte un izvēlētās mērķauditorijas vajadzības.


C3.4. Apraksts, kā plānots nodrošināt projekta publicitāti un izplatīt informāciju par projekta rezultātiem.

Atbildīgā amatpersona:

Paraksts:Paraksta atšifrējums:

Datums:
Zīmoga vieta


APLIECINĀJUMS

Es, apakšā parakstījies (-usies),

iesnieguma iesniedzēja

________________________________________________

iesnieguma iesniedzēja juridiskais nosaukums

atbildīgā amatpersona

________________________________________________,


vārds, uzvārds


________________________________________________,


amata nosaukums

apliecinu, ka uz iesnieguma iesniegšanas brīdi

_____________________________:


(datums)
1) projekta iesniedzējs šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) projekta iesniedzējs glabā projekta iesnieguma kopiju;

3) projekta iesniedzējs apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

4) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

5) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā tiek izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka līdz diviem gadiem;

6) projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā, noslēgtais līgums tiks lauzts;

7) projekta iesniedzējs piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez Lauku atbalsta dienesta rakstiskas piekrišanas neveiks jebkādas darbības, kas var būtiski izmainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas.

8) projekta iesniedzējs neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar Lauku atbalsta dienestu;

9) projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

10) projekta iesniedzējs izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādi;

11) projekta iesniedzējs izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi;

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu līdz 2 gadiem. Attiecīgajos gadījumos Lauku atbalsta dienests vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.


Paraksts:


Paraksta atšifrējums:

Datums:
Zīmoga vieta


D. DAĻA - PROJEKTA TĀME

D1. Finansiālo izdevumu apraksts

D1.1. Attiecināmās izmaksas, Ls

Nr.

Plānotās aktivitātes pa attiecināmo izmaksu kategorijām

Cena par vienību*, Ls

Vienību skaits

Summa*, Ls

Realizācijas termiņš (mēn.,gads)

% no kopējām izmaksām

I. Pamatlīdzekļu iegāde

%

1.

Aktivitāte


1.2.

Izmaksu pozīcija

1.3.
II. Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas izmaksas

%


III. Mācības, mācību vizītes

%
IV. Vispārējas izmaksas (administrēšanas), kas nepārsniedz 10 % no projekta attiecināmo izmaksu summas

%
I - IV. Kopā:100

* Ja iesniedzējs ir pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, tad ir jānosaka pilna cena par vienību, cena par vienību bez PVN un summa bez PVN.

D1.2. Neattiecināmās izmaksas, Ls

Nr.

Plānotās aktivitātes pa attiecināmo izmaksu kategorijām

Summa, Ls


Kopā:


D2. Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks

Nr.

Struktūrfonda pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās aktivitātes

Struktūrfonda pieprasījuma iesniegšanas datums (mē.,gads)

Summa, Ls

1.
2.
3.
Kopā:D3. Naudas plūsma

D3.1. Iesniedzēja naudas plūsma projekta īstenošanas laikā -


.gadsKopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumāNaudas līdzekļu ienākumi:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Ienākumi no saimnieciskās darbības:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

234

Debitoru parādi


5

Kredīti


6

Citi naudas līdzekļu ienākumi


7

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi (2 + ..+ 6)Naudas līdzekļu izdevumi:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

891011121314

Citi naudas līdzekļu izdevumi


15

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi (8 +.. + 14)


16

Naudas līdzekļu atlikums
(1 + 7 - 15)E. PAVADDOKUMENTI

E1. Lūdzu papildus projekta iesnieguma formai iesniegt sādus dokumentus

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (iesnieguma iesniedzējs)

Atzīmē ar X (atbildīgais darbinieks)

Neat­tiecas

Neat­tiecas

1. Iesnieguma 3 eksemplāri

oriģināls2. Iesnieguma elektroniskais eksemplārs

oriģināls3. Reģistrācijas apliecība

kopija*4. Organizācijas statūti

kopija*5. Projekta vadītāja dzīves apraksts

oriģināls6. Par projekta finanšu uzskaiti atbildīgās personas dzīves apraksts

oriģināls7. Projektā iesaistītā personāla dzīves aparksts

oriģināls8. Organizācijas jaunākais gada pārskats

kopija*9. Organizācijas operatīvais pārskats (jaunizveidotajām organizācijām)

oriģināls10. Struktūrfonda projekta iesniedzēja aptaujas lapa par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu (2004.gada 7.septembra MK noteikumu Nr.782 1.pielikums)

oriģināls11. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti vai ilgtermiņa nomas līgums vismaz uz 7 gadiem par būvi no projekta iesniegšanas brīža, ja projektā paredzēts uzstādīt iekārtas

kopija*Jaunbūves, rekonstrukcijas un renovācijas projektiem:

12. Zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma izraksts vai zemes grāmatu apliecība par zemi, uz kuras paredzēts veikt būvniecību, vai arī ilgtermiņa zemes nomas līgums. Par ilgtermiņa zemes vai ēkas (būvju) nomas līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kurā nomas termiņš nav īsāks par 7 gadiem

kopija*13. Plānošanas un arhitektūras uzdevums

kopija*14. Projekta iesniedzēja apstiprināts aprēķins par projekta aptuveno plānoto kopējo būves grīdas platību (m2) un izmaksām (Ls)

oriģinālsIesniegto dokumentu skaits kopā:
* iesniedzot dokumenta kopiju, iesniedzējs apliecina tās atbilstību oriģinālam (uz dokumenta atzīme "Kopija atbilst oriģinālam", paraksts, paraksta atšifrējums, datums).


Ir iesniegti visi pavaddokumenti:

Nav iesniegti visi pavaddokumenti:

Iesniedzēja paraksts:


Iesniedzēja paraksts:


Paraksta atšifrējums:

Paraksta atšifrējums:

Datums:


Datums:VRG darbinieka
paraksts:


VRG darbinieka paraksts:


Paraksta atšifrējums:

Paraksta atšifrējums:

Datums:


Datums:


Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumiem Nr.601
Atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

I. Projekta iesnieguma atbilstība vietējās rīcības grupas izstrādātajai attīstības stratēģijai

 Nr. p.k.

 Kritērijs

 Maksimālais punktu skaits

 Šo noteikumu 4.pielikuma sadaļas

 1.

 Cik lielā mērā projekts ir izstrādāts, balstoties uz detalizētu projekta darbības teritorijas sociāli ekonomiskās situācijas analīzi, kas pamato plānoto rīcību un nepieciešamību veikt pārmaiņas

 5

 C2.3.

 2.

 Cik lielā mērā projekta izstrādē ir iesaistīti lauku iedzīvotāji un projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasnieg­­šanu - ir notikušas konsultācijas ar attiecīgās projekta darbības teritorijas iedzīvotājiem par projektā izvirzītajām prioritātēm, mērķiem, uzdevumiem, aktivitātēm

 5

 C2.3.

 3.

 Vai projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu un ir atbilstošas noteiktajai prioritātei, pasākumam un rīcībai

 5

 A3., A4., A5., C2.5., C2.6.

 4.

 Cik lielā mērā projekts ir inovatīvs projekta darbības teritorijā:

 5

 C2.3., C2.5., C2.6., C2.7.

 4.1.

 inovāciju sasaiste ar esošajām tradīcijām un pieredzi

 1,25

 4.2.

 projekta teritorijā plānoto aktivitāšu inovācijas līmenis

 1,25

 4.3.

 inovāciju sasaiste ar cilvēku, dabas un finanšu resursu līdzsvarotu izmantošanu (nodrošina labākas iespējas vietējā potenciāla īstenošanai)

 1,25

 4.4.

 tradicionāli izolētu sociālo un ekonomisko sektoru saskaņa

 1,25

 5.

 Vai projekts ir nozīmīgs izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanai

 5

 C2.3., C2.4.

 6.

 Vai projekts atbilst strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšanai, reģionālo atšķirību mazināšanai, informācijas sabiedrības veicināšanai)

 5

 C1.2., C1.3., C1.4.

 7.

 Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši laika grafikam

 5

 A7., A8., C2.5.

 8.

 Cik lielā mērā projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultātu un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

 5

 C2.6.

 9.

 Cik atbilstoša ir attiecība starp projekta rezultātiem un izmaksām

 5

 C2.6., D1.

 10.

 Vai finansiālo izdevumu apraksts ir pamatots, pietiekami detalizēts, viegli caurskatāms un atbilstošs reālajiem izdevumiem

 5

 D1.

 11.

 Vai projektā plānotā naudas plūsma sagatavota atbilstoši biedrības vai nodibinājuma finanšu pārskatiem un plānotajām projekta aktivitātēm

 5

 D3.

 12.

 Vai projektā paredzētās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši plānotajam finansējumam

 5

 C2.5., D1.

 13.

 Vai tiek radītas jaunas un/vai saglabātas esošās darba vietas

 5

 C1.6.

 14.

 Vai projektam tiek nodrošināta ilgtspēja

 5

 C2.7.

 15.

 Vai iesniegumā ir atspoguļotas projekta īstenošanas procedūras un vadības kapacitāte (personāls, aprīkojums un spēja rīkoties ar projekta budžetu)

 5

 B6., B7., B8., C3.1., C3.2.

 16.

 Vai projekta administrēšanā iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija

 5

 C3.1., E1.5., E1.6.

 17.

 Vai projekta īstenošanā iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija

 5

 C3.2., E1.7.

 18.

 Vai iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (tai skaitā kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšana)

 5

 C3.3.

 19.

 Vai plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

 5

 C3.4.

 20.

 Vai projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība ir pietiekama un atbilstoša

 5

  

  

 Maksimālais kopējais punktu skaits

 100

  

 

II. Administratīvie vērtēšanas kritēriji

Datums, kurā ir iesniegts projekta iesniegums
Iesniedzēja nosaukums

 Iesnieguma numurs

 Jā

 Nē

 1.

 Iesniegums un pievienotie dokumenti ir iesniegti noteiktajā termiņā

  

  

 2.

 Iesniegts noteiktais iesnieguma eksemplāru (kopiju) skaits, un uz tiem ir attiecīgās norādes

  

  

 3.

 Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) un atbilstoši noformēts

  

  

 4.

 Projekta iesniegumam ir pievienota aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija

  

  

 5.

 Iesniegums ir sagatavots datorrakstā

  

  

 6.

 Iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

  

  

 7.

 Iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši iesnieguma standarta veidlapai

  

  

 8.

 Iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

  

  

 9.

 Pievienoto dokumentu saraksts ir atbilstošs pievienoto dokumentu skaitam

  

  

 10.

 Projekta iesniedzējs ir reģistrēta biedrība vai nodibinājums

  

  

 11.

 Pieprasītais Eiropas Savienības līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimālo iespējamo līdzfinansējuma apjomu

  

  

 12.

 Projekta budžets ir aprēķināts latos, un visas izmaksas norādītas latos

  

  

 13.

 Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts atbilstoši vadlīnijās norādītajam paraugam

  

  

 14.

 Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

  

  

 15.

 Projekta izmaksu aprēķins ir precīzi izstrādāts

  

  

 16.

 Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2008.gada 30.jūnijam

  

  

 

III. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

 Nr.
p.k.

 Kritērijs

 Jā/nē

 Šo noteikumu 4.pielikuma sadaļas

 1.

 Projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta un Programmas papildinājuma prioritātei, pasākumam un aktivitātei

  

 C1.1.

 2.

 Projekta iesnieguma atbilstība strukturālās politikas horizontālajiem mērķiem (dzimumu līdztiesības veicināšana, ilgtspējīga attīstība, reģionālā attīstība un informācijas sabiedrības veicināšana)

  

 C1.2., C1.3., C1.4.

 3.

 Projekta iesniegums atbilst nacionālajiem, reģionālajiem un vietējiem stratēģiskās plānošanas dokumentiem

  

  

 4.

 Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības

  

 C2.3., C2.4., C2.6.

 5.

 Projekta iesniegumā ir definēta un pamatota problēma

  

 C2.3.

 6.

 Projekta iesniegums parāda skaidru un tiešu sasaisti starp izvirzīto mērķi, identificētajām problēmām un plānotajām projekta aktivitātēm

  

 C2.1., C2.2.; C2.3.; C2.5.; C2.6.

 7.

 Projekta iesniegums parāda, ka projektā plānotās aktivitātes ir skaidri definētas, samērīgas ar plānoto projekta īstenošanas laika grafiku un nodrošina kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu

  

  

 8.

 Projekta iesniegums ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu indikatorus, projekta rezultāti nodrošina mērķauditorijas vajadzību apmierināšanu. Projekta gaidāmie rezultāti ir ilgtspējīgi

  

 C2.6.; C2.7., C3.3.

 9.

 Projekta iesniegums parāda projekta ekonomisko dzīvotspēju

  

 D3.

 10.

 Iesniegumā ir atspoguļotas projekta īstenošanas procedūras un vadības kapacitāte (personāls, aprīkojums un spēja rīkoties ar projekta budžetu)

  

 B7., B8., C3.1., C3.2.

 11.

 Iesniegumā ir atspoguļota projektu administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija

  

 C3.1., E1.5., E1.6.

 12.

 Iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks veikta projekta īstenošanas uzraudzība (tai skaitā kvalitātes un izvēlētās mērķauditorijas apmierinātības izvērtēšanas sistēmas atbilstība)

  

 C3.3.

 13.

 Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

  

 C3.4.

 14.

 Projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība

  

  

 15.

 Projekta budžetā iekļautie izdevumi ir pamatoti un reāli

  

 D1.

 16.

 Projekta iesniegums parāda, ka attiecība starp projekta plānotajām izmaksām un gaidāmajiem rezultātiem ir atbilstoša

  

 C2.6., D1.

 

IV. Specifiskais vērtēšanas kritērijs

  Nr.p.k.

 Kritērijs

 Jā/nē

 Informācijas avots

 1.

 Vai projekts atbilst atbalstītās attīstības stratēģijas izvirzītajām prioritātēm, pasākumiem un rīcībai

 

 Vietējās rīcības grupas atzinums par projekta atbilstību attīstības stratēģijai

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām plānošanas dokumenta pasākuma "Vietējo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 601Pieņemts: 18.07.2006.Stājas spēkā: 09.08.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 08.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
141275
{"selected":{"value":"30.05.2008","content":"<font class='s-1'>30.05.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.05.2008","iso_value":"2008\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2008.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2006","iso_value":"2006\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2006.-29.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.05.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)