Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.638

Rīgā 2006.gada 1.augustā (prot. Nr.40 51.§)
Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības
likuma
16.panta pirmās daļas 11. un 12.punktu

1. Noteikumi nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijas.

2. Atklāta konkursa sagatavošana un norise notiek atbilstoši vadlīnijām šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā kārtībā.

3. Struktūrfonda projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu (2.pielikums) Lauku atbalsta dienestā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.638

(Pielikums grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.860)


Eiropas Savienības struktūrfondu
Eiropas Lauksaimniecības Virzības un
Garantiju fonda

Atklāta projektu iesniegumu konkursa

Vienotā programmdokumenta
4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"
4.5. pasākuma "Mežsaimniecības attīstība"


4.5.3. aktivitātes "Meža īpašnieku apvienību izveidošana"

VADLĪNIJAS

struktūrfonda projekta iesniedzējam

Priekšvārds


Atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (turpmāk - vadlīnijas) ir izstrādātas, lai palīdzētu Jums pieteikties uz Eiropas Savienības struktūrfonda - Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļas finansējumu.

Latvijas valdība ir izstrādājusi Vienoto programmdokumentu, kurā noteikta stratēģija un prioritātes sociālekonomisko apstākļu uzlabošanai valstī 2004. - 2006.gada programmēšanas periodam, un Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājumu, kas ir Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas pamata dokuments Latvijā 2004. - 2006.gadam. Pirms pieteikšanās uz Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu ieteicams iepazīties ar abiem minētajiem dokumentiem.


Vadlīnijās ir:

1) sniegta informācija, kas palīdzēs Jums pieteikties Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņemšanai;

2) skaidrotas Vienotā programmdokumenta noteiktās prioritātes, pasākumi un aktivitātes, kuras paredzēts ieviest Latvijā;

3) skaidrotas pamatprasības, kas jāievēro, piesakoties uz struktūrfonda finansējumu.


Saturs

1. Situācijas apraksts...

2. Atbilstības nosacījumi...

3. Pieteikšanās kārtība...

4. Vērtēšana un atlase...

5. Projekta ieviešanas nosacījumi...

1.pielikums. ...

2.pielikums...

3.pielikums...


1. Situācijas apraksts

1.1. Eiropas Savienības struktūrfondu pamatprincipi

Viens no galvenajiem Eiropas Savienības reģionālās politikas ieviešanas instrumentiem ir struktūrfondi. Visa Latvijas teritorija Eiropas Savienības struktūrfondu mērķu dalījumā tiek pielīdzināta 1.mērķa 1 reģionam, kur IKP uz vienu iedzīvotāju ir zemāks par 75 % no vidējā Eiropas Savienības dalībvalstu līmeņa.

1.mērķa 1 teritorijās darbojas šādi Eiropas Savienības struktūrfondi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonds (turpmāk - ERAF);

ERAF mērķis ir sniegt atbalstu reģionālo atšķirību izlīdzināšanai, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālajai izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu pārveidē, kuru stāvoklis pasliktinās.

2. Eiropas Sociālais fonds (turpmāk - ESF);

ESF mērķis ir izskaust diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, sniegt atbalstu cilvēkresursu attīstībai, sekmēt informācijas sabiedrības izveidi.

3. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds (turpmāk - ELVGF);

ELVGF mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības pārstrukturēšanu un veicināt lauku attīstību.

4. Zivsaimniecības vadības finansēšanas instruments (turpmāk - ZVFI);

ZVFI mērķis ir nodrošināt strukturālos pasākumus zvejniecības un akvakultūras jomā, kā arī zivsaimniecības produktu pārstrādes rūpniecībā un tirdzniecībā.

1.2. Vienotā programmdokumenta mērķi un prioritātes

Vienotais programmdokuments ir Eiropas Komisijas (EK) apstiprināts dokuments par Eiropas Savienības struktūrfondu izmantošanu, kas ietver informāciju par rīcības stratēģiju un mērķiem struktūrfondu izmantošanā, nosaka prioritātes, no Eiropas Savienības struktūrfondiem finansējamos pasākumus, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu piešķirto finansējumu. Vienotajā programmdokumentā noteiktā rīcības stratēģija un prioritātes tiek ieviestas saskaņā ar Programmas papildinājumu.

Programmas papildinājums ir uzraudzības komitejas apstiprināts dokuments, kas ietver detalizētu informāciju par ieviešamajiem pasākumiem, sasniedzamajiem mērķiem, struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, finansēšanas nosacījumiem un projektu atlases kritērijiem.

Vienotajā programmdokumentā ir izvirzīti trīs būtiskākie vidēja termiņa mērķi: konkurētspējas attīstība un nodarbinātības veicināšana, cilvēkresursu attīstība un infrastruktūras uzlabošana. Lai sasniegtu minētos mērķus, Vienotajā programmdokumentā ir noteiktas četras prioritātes:

1) līdzsvarotas attīstības veicināšana (ERAF);

2) uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana (ERAF);

3) cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana (ESF);

4) lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana (ELVGF un ZVFI).

Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kas administrē pasākumus, kas tiek finansēti no ELVGF un ZVFI.

1.3. Īss prioritātes, pasākuma un aktivitātes apraksts

Investējot lauksaimnieciskajā ražošanā un pārstrādē, lauksaimniecības un mežu zemes uzlabošanā, dažādošanā un apmācību un konsultāciju pakalpojumu nodrošināšanā, kas veicinās līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, samazinot sociālekonomiskās atšķirības starp laukiem un pilsētām, saglabājot daudzveidīgu lauku vidi un veicinot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti un konkurētspēju.

Prioritātes pasākumi:

1) investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos (šim pasākumam tiek atvēlēti 28,3 % no prioritātes ELVGF finansējuma apjoma);

2) atbalsts jaunajiem zemniekiem (5,6 %);

3) lauksaimniecības produktu pārstrādes un mārketinga uzlabošana (21 %);

4) lauku teritoriju pārveidošanās un attīstības veicināšana (33,1 %);

5) mežsaimniecības attīstība (7,5 %);

6) vietējo rīcību attīstība (LEADER+ veida pasākums) (2,5 %);

7) apmācība (2 %).

Pasākumi tiks līdzfinansēti no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda.


Pasākuma "Mežsaimniecības attīstība" un aktivitātes pamatojums un apraksts

Pasākums veicinās meža platības nesamazināšanos, meža zemju ražības un vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu caur investīcijām mežsaimniecības produktu konkurētspējas uzlabošanā kā vietējā, tā ārējā tirgū, kā arī ekoloģisko, sociālo un ekonomisko vērtību paaugstināšanu mežsaimniecībā.

Aktivitātes "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" [1] mērķis ir uzlabot privāto mežu īpašumu apsaimniekošanu, informējot, konsultējot un citādi palīdzot apvienības biedriem.

Definīcija šīs aktivitātes ietvaros

Meža īpašnieku apvienība - meža īpašnieku biedrība vai nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Meža īpašnieku apvienība apvieno ne mazāk kā piecpadsmit privātos meža īpašniekus, kuru mežu īpašumi atrodas rajonā, kurā izveidota apvienība, kā arī rajonos, kuri robežojas ar to.

Izstrādājot projekta iesniegumu, jāņem vērā šādi Eiropas Savienības un nacionālie politikas dokumenti un Latvijas Republikas normatīvie akti attiecīgajā jomā:

1) Vienotais programmdokuments;

2) Programmas papildinājums;

3) Eiropas Savienības tiesību akti:

a) Padomes 1999.gada 21.jūnija Regula (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1260/1999), ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem;

b) Padomes 1999.gada 17.maija Regula (EK) Nr. 1257/1999 (turpmāk - Padomes Regula Nr. 1257/1999) par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda atbalstu lauku attīstībai;

c) Komisijas 2000.gada 8.novembra Regula (EK) Nr. 1685/2000 (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 1685/2000), kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās;

d) Komisijas 2001.gada 2.marta Regula (EK) Nr. 438/2001, kas reglamentē Padomes Regulas Nr. 1260/1999 izpildi attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai;

e) Komisijas 2001.gada 2.marta Regula (EK) Nr. 448/2001, kas reglamentē Padomes Regulas Nr. 1260/1999 īstenošanu attiecībā uz finanšu korekciju izdarīšanu palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem;

f) Komisijas 2004.gada 10.marta Regula (EK) Nr. 448/2004 (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 448/2004), ar ko groza Komisijas Regulu Nr. 1685/2000, kas nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1260/1999 attiecībā uz izdevumu piemērotību struktūrfondu līdzfinansētās darbībās un atceļ Padomes Regulu Nr. 1145/2003;

g) Komisijas 2003.gada 29.septembra Regula (EK) Nr. 1783/2003 par grozījumiem Padomes Regulā 1257/1999;

h) Padomes 2004.gada 22.marta Regula (EK) Nr. 583/2004, ar kuru groza Padomes Regulas Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgu tiešo atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, Padomes Regula Nr. 1786/2003 par žāvētas rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju un Padomes Regula Nr. 1257/1999 par lauku attīstības atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai;

i) Padomes 2004.gada 22.marta Regula (EK) Nr. 567/2004 par grozījumiem Padomes Regulā 1257/1999;

j) Komisijas 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr. 817/2004 (turpmāk - Komisijas Regula Nr. 817/2004), ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai Nr. 1257/1999;

k) Komisijas 2000.gada 30.maija Regula (EK) Nr. 1159/2000, kas attiecas uz informācijas un publicitātes pasākumiem, kā dalībvalstis reklamēs saņemto atbalstu no struktūrfondiem;

l) Komisijas 2004.gada 28.janvāra Regula (EK) Nr. 141/2004, ar ko paredz noteikumus Padomes Regulas Nr. 1257/1999 piemērošanai attiecībā uz lauku attīstības pārejas posma pasākumiem, kuri piemērojami Čehijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Maltā, Polijā, Slovēnijā un Slovākijā u.c.

4) Latvijas Republikas normatīvie akti:

a) Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums;

b) Civilprocesa likums;

c) likums "Par grāmatvedību";

d) Krimināllikums;

e) citi normatīvie akti.

1.4. Pieejamais finansējums

Aktivitātes ietvaros pieejamais sabiedriskais finansējums tiek piešķirts no ELVGF un nacionālā budžeta līdzekļiem saskaņā ar Vienotajā programmdokumentā paredzēto finansējuma apjomu atbilstoši ELVGF Vadības komitejas apstiprinātajam pieejamo finanšu līdzekļu sadalījumam.

Kopējā sabiedriskā finansējuma summa, kas pieejama pasākuma "Mežsaimniecības attīstība" aktivitātes "Meža īpašnieku apvienības izveidošana" ietvaros publicēta LAD mājas lapā www.lad.gov.lv un Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā www.esfondi.lv.

Minimālā projekta summa nav noteikta.

Maksimālā projekta summa

Meža īpašnieku apvienības izveidošanas attiecināmo izmaksu maksimālā summa vienam struktūrfonda finansējuma saņēmējām nepārsniedz Ls 7028,04 Vienotā programmdokumenta darbības periodā.

No kopējām projekta iesnieguma attiecināmajām izmaksām šīs aktivitātes ietvaros sabiedriskais finansējums nepārsniedz 90 % no attiecināmo izmaksu kopsummas, bet saņēmēja ieguldījumam jābūt vismaz 10 %.

Ja projekta finansēšanai tiek piesaistīti pašvaldības vai sabiedrisko fondu līdzekļi, tad par attiecīgo summu ir jāsamazina Latvijas Valsts un Eiropas Savienības finansējuma apjoms.


2. Atbilstības nosacījumi

2.1. Struktūrfonda projekta iesniedzējs

Šī konkursa kontekstā projekta iesniedzējs ir Meža īpašnieku apvienība:

1) kurai jābūt dibinātai pēc 2004.gada 1.janvāra;

2) kuras viens īpašnieks ar vienu un to pašu meža zemes īpašumu var būt biedrs tikai vienā apvienībā, kura pretendē uz struktūrfondu finansējumu aktivitātē "Meža īpašnieku apvienību izveidošana";

3) kuras biedru meža zemes īpašums var atrasties rajonā, kurā izveidots apvienības birojs, kā arī rajonos, kuri ar to robežojas.

Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par visu projektā paredzēto darbu izpildi.

Projekta iesniedzējam ir jābūt pieejamiem stabiliem un pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai nodrošinātu noteiktu projekta līdzfinansējuma daļu un projekta ieviešanas nepārtrauktību.

Uz finansējumu nevar pretendēt apvienība, kas:

1) pasludināta par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

2) nav izpildījusi pienākumu saistībā ar nodokļu maksājumiem un ir nodokļu parādi Latvijas Republikā vai citā valstī, kurā ir reģistrēta;

3) nav izpildījusi pienākumu saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un ir valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā ir reģistrēta;

4) pārkāpusi līguma nosacījumus, nepildot līguma saistības, kurš slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Savienības finansējuma ietvaros;

5) vainojama iesniegtās informācijas sagrozīšanā, kas ir priekšnosacījums dalībai projektu konkursā;

6) dibināta uz īsāku periodu, kas ir īsāks par projekta ieviešanas un uzraudzības laiku.

2.2. Projekts

Šīs aktivitātes projekti var tikt ieviesti lauku teritorijā un rajonu centros (neiekļaujot 7 republikas pilsētas).

Maksimālais projektu skaits vienam projekta iesniedzējam nav ierobežots.

Projektu ieviešanas periods

Projektu ieviešanas termiņš ir ne vēlāk kā 2008.gada 31.augusts.

Iesniedzamie dokumenti

Dokumentus nepieciešams iesniegt kopā ar pilnībā aizpildītu projekta iesniegumu. Iesniedzamie dokumenti ir uzskaitīti projekta iesnieguma veidlapas D daļā.

Meža īpašnieku apvienības vadītāja apliecinājums par apvienības biedriem un plānoto darbību ieviešanas plāns (meža īpašnieku apvienības darbības plāns vismaz diviem gadiem) jāiesniedz pēc parauga, kas dots šo vadlīniju 1. un 2.pielikumā.

Lai atvieglotu projektu iesniedzējiem projektu izstrādi un līdz ar to paātrinātu kvalitatīvi sagatavotu projektu iesniegšanu un struktūrfondu līdzekļu atbilstošu apgūšanu, LAD ir noteicis šādu kārtību iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentu iesniegšanā:

a) par iegādēm un pakalpojumiem gadījumā kopā ar projekta iesniegumu LAD ir jāiesniedz visi projekta iesnieguma veidlapā uzskaitītie dokumenti, t.sk. arī attiecīgās iepirkuma procedūras dokumenti, ja jāveic iepirkums;

b) ja projektā ir plānota renovācija, kuras veikšanu Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka saskaņā ar tehnisko būvprojektu, tad iepirkuma procedūras un būvniecības dokumenti ir jāiesniedz vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju (detalizētu dokumentu uzskaitījumu skatīt šo vadlīniju 5.1.punktā). Šis nosacījums tiks iekļauts līgumā, un tā neizpildes gadījumā LAD lems par noslēgtā līguma laušanu.

Ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepriekšminētos iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu. Šādā gadījumā šie dokumenti otrreiz nebūs jāiesniedz.

2.3. Izmaksas

Struktūrfonda finansējums tiek piešķirts tikai par projekta iesniegumā ietvertajām šajās vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniegumi tiks izvērtēti struktūrfondu finansējuma piešķiršanai, ņemot vērā projekta iesniedzēja iesniegto iesniegumu un pavaddokumentus. Projekta iesniedzēja interesēs ir sagatavot reālu un izmaksu ziņā efektīvu iesniegumu, atspoguļojot visas veicamās darbības aktivitātes mērķa sasniegšanai. Projekta ietvaros paredzētajām attiecināmajām izmaksām ir jāatbilst reālai tirgus situācijai. Izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenas, tiks uzskatītas par neattiecināmām. Projekta iesnieguma finanšu tabulas jāizstrādā latos.

Ja projekta iesniegumā tiks iekļautas neattiecināmās izmaksas, tad par to daļu tiks samazināta struktūrfonda finansējuma summa, taču projekta iesniedzēja atbildība ir ieviest visu projektu par saviem līdzekļiem saskaņā ar projektā paredzētajiem pasākumiem un mērķiem. Ja neattiecināmo izmaksu izslēgšana radīs risku, ka projekts netiks ieviests vai arī netiks sasniegti projektā paredzētie mērķi, LAD projekta iesniegumu noraidīs.

Lai atbilstu Eiropas Komisijas noteikumiem un audita prasībām, jebkādas neatbilstošas izmaksu pozīcijas, nepabeigti darbi vai izmaksu pozīcijas, kas ir izmaksājušas mazāk nekā tika prognozēts struktūrfondu finansējuma apstiprināšanas brīdī, ir uzskatāmas par neattiecināmām vai arī struktūrfondu finansējumu par tām maksā atbilstoši samazinātajai vērtībai. Jebkurš no šiem faktoriem radīs struktūrfondu finansējuma samazināšanos.

Attiecināmās izmaksas (saskaņā ar Programmas papildinājumu, Padomes regulas Nr. 1257/1999 29. un 30.pantu, Komisijas regulu Nr. 1685/2000 un Komisijas regulas Nr. 448/2004 3. un 7. normu:


aktivitātē "Meža īpašnieku apvienību izveidošana":

1) dibināšanas un statūtu izstrādes izmaksas;

2) biroja tehnika un iekārtas, kas nepieciešamas Meža īpašnieku apvienības darbības nodrošināšanai;

3) biroja telpu iekārtošanas (piemēram, mēbeles) izmaksas;

4) specifiskie mežsaimniecībā izmantojamie mērinstrumenti:

4.1. augstummērs;

4.2. relaskopi;

4.3. pieauguma svārpsts;

4.4. dastmērs;

4.5. rulete;

4.6. attāluma mērītājs;

4.7. spole;

4.8. krāsu pūšamie baloniņi;

4.9. baloniņa galva;

4.10. marķējamā lente;

4.11. kompass;

4.12. GPS navigācijas iekārtas un to aksesuāri;

4.13. citi mežsaimniecības specifiskie instrumenti;

5) kopīga mežu apsaimniekošanas darbības plāna izstrāde. izmaksas nepārsniedz 7 Ls/ha;

6) telpu renovācija;

7) ar meža apsaimniekošanu saistītās datorprogrammas;

8) pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu un ieviešanu un kas nepārsniedz 6 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, projekta ieviešanai nepieciešamo patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

Neattiecināmās izmaksas:

1) bankas procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

2) soda naudas un tiesas prāvu izmaksas;

3) apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projekta attiecīgu vērtību, un tajos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

4) izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstošā iepirkuma procedūra saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

5) projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas, kas pārsniedz 6 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas, atņemot vispārējās izmaksas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

6) telpu uzturēšanas izmaksas;

7) personālam izmaksātās prēmijas;

8) citas izmaksas, kas nav attiecinātas saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1685/2000 un 448/2004.


3. Pieteikšanās kārtība

3.1. Projekta dokumentu iesniegšana

Informācija par pieteikšanos uz Vienotā programmdokumenta Programmas papildinājuma pasākumiem būs publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī LAD mājas lapā (www.lad.gov.lv).

Projekta iesnieguma veidlapas un līguma projektu starp LAD un struktūrfondu finansējuma saņēmēju var saņemt attiecīgajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk - RLP). Iesnieguma veidlapā uzrādītajai informācijai jābūt latviešu valodā un datorrakstā. Labojumi ir pieļaujami, un pie labotā ir jābūt projekta iesniedzēja parakstam un datumam, kad labojums veikts.

Projekta iesniegums ir jāiesniedz 2 eksemplāros (projekta iesniedzējs atbild par sava identiska projekta eksemplāra saglabāšanu) un iesnieguma elektronisko versiju disketē. Dokumenti, kurus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu, ir minēti projekta iesnieguma veidlapas D daļā. Pavaddokumenti jāpievieno vienā eksemplārā. Iesniegumus iesniedz LAD attiecīgajā RLP personiski vai pilnvarotā persona.

Projekta dokumenti jāiesniedz tajā RLP, kuras teritorijā reģistrēta meža īpašnieku apvienība:


Adreses:

1. Ziemeļkurzemes RLP

Dundagas ielā 4, Talsi, LV-3201

2. Dienvidkurzemes RLP

Viesnīcas ielā 1, Saldus, LV-3801

3. Zemgales RLP

Dobeles ielā 41a, Jelgava, LV-3001

4. Lielrīgas RLP

Brīvības ielā 40, Ogre, LV-5001

5. Ziemeļvidzemes RLP

Mūrmuižas ielā 18, Valmiera, LV-4200

6. Ziemeļaustrumu RLP

Ābeļu ielā 2, Gulbene, LV- 4401

7. Viduslatvijas RLP

Tvaika ielā 2, Jēkabpils, LV-5200

8. Austrumlatgales RLP

Brāļu Skrindu ielā 11, Rēzekne, LV-4600

9. Dienvidlatgales RLP

Mehanizatoru ielā 2a, Preiļi, LV-5301

Citā veidā (pa faksu vai e-pastu) vai uz citu adresi nosūt īti projekta iesniegumi tiks noraidīti.

3.2. Termiņš

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta pēc LAD oficiāla paziņojuma ievietošanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Iesniegumi tiks pieņemti un apkopoti izvērtēšanai vienreiz mēnesī uz 15. datumu līdz pieejamo finanšu resursu izlietojumam.

Projekta iesniegumu pieņemšana tiks pārtraukta pēc LAD paziņojuma laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.3. Informācija

Izstrādājot projektu, summas no eiro ir jāpārrēķina Latvijas latos (Ls) pēc Latvijas Bankas noteiktā un publicētā maiņas kursa (1 eiro = Ls 0,702804).

Neskaidrību gadījumos informāciju par programmas nosacījumiem var saņemt attiecīgajā RLP vai LAD Centrālajā aparātā, vai LAD mājas lapā: www.lad.gov.lv, kā arī Finanšu ministrijas izveidotajā mājas lapā: www.esfondi.lv.


4. Vērtēšana un atlase

4.1. Administratīvā atbilstība

Saņemto projekta iesniegumu izskatīs LAD. Administratīvās atbilstības mērķis ir pārbaudīt, vai projekta iesniegums ir pilnīgs un virzāms tālākai izvērtēšanai.

Ja struktūrfonda projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem kritērijiem, LAD ir tiesības vienu reizi rakstveidā pieprasīt papildus informāciju projekta iesnieguma precizēšanai (Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 22.p.). Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja šī informācija netiek iesniegta, LAD ir tiesīgs projektu noraidīt.

Projekta iesniegums, kurš neatbilst visiem administratīvās atbilstības kritērijiem, tālāk netiek izvērtēts.

Projekta iesnieguma administratīvie vērtēšanas kritēriji:

Nr.
p.k.

Kritērijs

vai

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

2.

Projekta iesnieguma veidlapas ir pilnībā aizpildītas, un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

3.

Projekta iesniegums aizpildīts datorrakstā un latviešu valodā

4.

Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija

5.

Iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots)

6.

Ir iesniegti divi projekta iesnieguma eksemplāri

7.

Projekta budžets ir aprēķināts Latvijas latos (Ls) un visas izmaksas norādītas Ls

8.

Projekta finansēšanas plāns ir izstrādāts saskaņā ar projekta iesnieguma veidlapas C daļu

9.

Projekta izmaksu aprēķins ir aritmētiski precīzs

10.

Projekta budžets atbilst vadlīnijās noteiktajām attiecināmajām izmaksām

11.

Pieprasītais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz maksimāli iespējamo

12.

Projekta iesniegumā pieprasītais finansējuma apjoms atbilst vadlīnijās noteiktajam maksimālajam finansējuma apjomam (projektu slieksnis)

13.

Projekta ieviešana nepārsniedz programmas ieviešanas perioda beigu datumu (2008.gada 31.augusts)

14.

Projekta iesniedzējs atbilst vadlīnijās izvirzītajām prasībām

15.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības

Projekta iesniegumam, kurš atbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, tālāk tiek veikta kvalitatīvā vērtēšana, kad izvērtē projekta iesnieguma atbilstību aktivitātes nosacījumiem un finanšu līdzekļu pieejamību projekta ieviešanai.

4.2. Kvalitātes atbilstība

Izvērtējot projekta atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, tiek izvērtēta projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstība Vienotā programmdokumenta, Programmas papildinājuma, Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Ja, izvērtējot atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, trūkst informācijas vai tā ir neskaidra, LAD var pieprasīt projekta iesniedzējam trūkstošo informāciju vai skaidrojumu.

Pieprasītā informācija projekta iesniedzējam ir jāiesniedz 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Ja tiek konstatēta projekta iesniedzēja vai projekta iesnieguma neatbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, projekts ir noraidāms.

Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

vai

1.

Projekta iesniegums atbilst VPD un PP prioritātei, pasākumam un aktivitātei

2.

Ieviešot projektu šai aktivitātē, tiks sasniegts vismaz viens no programmas papildinājumā definētajiem mērķiem

3.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parāda vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu

4.

Projekta finanšu datu aprēķins ir veikts pareizi

5.

Projektu ievieš lauku teritorijā vai rajona centrā

6.

Meža īpašnieku apvienība ir dibināta pēc 2004.gada 1.janvāra

7.

Meža īpašnieku apvienībai ir iesniegts pilnīgs darbības plāns par projekta ieviešanas un uzraudzības periodu

8.

Meža īpašnieku apvienībā ir vismaz 15 (piecpadsmit) biedri, kuru īpašumā ir meža zeme

9.

Projektā paredzētajai iegādei, pakalpojumam iepirkuma procedūra ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem

10.

Projektā plānotajai biroja telpu renovācijai ir iesniegti visi dokumenti saskaņā ar vadlīnijās noteikto

11.

Atbilstoša projekta iesnieguma dokumentācijas un projekta ieviešanas gatavība

12.

Projekta iesniegums parāda, ka attiecība starp projekta plānotajām izmaksām un gaidāmajiem rezultātiem ir atbilstoša

13.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai ir pietiekamas un atbilstošas

Projekta iesniedzējam projekta iesniegumam pievienotajā naudas plūsmā ir jāparāda un jāpamato projektā plānoto pasākumu dzīvotspēja un droša finanšu vadība.

Projekta iesniegumam pievienotā naudas plūsma projekta ieviešanas gadā vai gados, un gadā pēc projekta ieviešanas ir vienkāršots biznesa plāns, kuram ir jādemonstrē iespēja projektu ieviest un sasniegt mērķi. Naudas plūsmā katra mēneša beigās naudas atlikumam ir jābūt pozitīvam. Pozitīva naudas plūsma liecina par to, ka projektā paredzēto darbību izmaksas ir ekonomiskas, optimāli izplānotas, atbilstošas tirgus cenām un paredzētajām aktivitātēm, nodrošinot drošu finanšu vadības principu ievērošanu.

Projektiem, kuriem ir plānota telpu renovācija, tiks veikta vizīte uz vietas pirms projekta apstiprināšanas.

Visiem projektiem tiek veikta pirmsmaksājumu fiziskā kontrole.

Aktivitātē "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" projekta specifiskais atlases kritērijs - projekta iesniegšanas laiks Lauku atbalsta dienestā.

4.3. Specifiskais vērtēšanas kritērijs:

Kritērijs

vai

Projektam tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar projektiem, kas iesniegti vēlāk, nekā vērtējamais projekts

4.4. Lēmuma pieņemšana un rezultātu paziņošana

Lēmums par struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas. Apstiprinātie projekti tiek iesniegti ELVGF Vadības komitejai saskaņošanai.

Galīgo lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu LAD pieņem pēc pozitīva atzinuma saņemšanas par saskaņoto projektu sarakstu no ELVGF Vadības komitejas. Pēc galīgā lēmuma pieņemšanas LAD izsūta paziņojumu projekta iesniedzējam.

Pēc paziņojuma saņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu tiek slēgts līgums starp projekta iesniedzēju un LAD, un projekta iesniedzējs var uzsākt projekta ieviešanu.

Lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu var tikt pieņemts šādu iemeslu dēļ:

1) projekts neatbilst jebkuram no administratīvās vērtēšanas kritērijiem;

2) projekts neatbilst jebkuram no kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

3) projekts neatbilst citiem struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumiem;

4) ja pieejamais finansējums ir iztērēts.

Lēmums par iesnieguma noraidīšanu ir galīgs, bet projekta iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību.

4.5. Projekta iesniedzēja atbildība

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs projekta iesniegumā ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piemēram, SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai nav saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir) ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attiecināmo izmaksu Latvijas Republikas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma summas;

3) ir iepazinies ar visiem struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, t.sk. Vienoto programmdokumentu (VPD), Programmas papildinājumu (PP) un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām: R 1260/1999, R1257/99, R 817/2004, R 1685/2000, R 448/2004, R 1783/2003, R 438/2001, R 448/2001, R 1159/2000, R 567/2004, R 141/2004, R 583/2004 u.c., kā arī Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) glabā identisku projekta iesniegumu;

5) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un ieviešanu un kas nepārsniedz 6 % no projekta attiecināto izmaksu summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, apvienības dibināšanas, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

7) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā līdz 2 gadiem tiek izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 817/2004 prasībām;

8) projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekts ir jāīsteno projekta iesniegumā paredzētajā termiņā, pretējā gadījumā līgums var tikt lauzts;

9) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas neveiks nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem);

10) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11) nav citu finansiālo saistību kā tikai tās, kas projektā norādītas;

12) iepirkumu procedūru ir veicis saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

13) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

14) nepastāv spēkā esoša lēmuma, ar kuru iesniedzējs atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības finanšu intereses;

15) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nav spēkā esoša lēmuma, ar kuru projekta iesniedzējs atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

16) izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

17) izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

18) ir iepazinies un apņemas ievērot Latvijas Republikas Meža likumu un citus saistošos likumus un normatīvos aktus;

19) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot tā līguma saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Savienības finansējuma ietvaros;

20) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas), kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmējis vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

22) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

23) apņemas ievērot Eiropas Komisijas regulas Nr. 1257/1999 29.panta 3.punkta prasības, ka uz atbalstu pasākuma "Mežsaimniecības attīstība" aktivitātē "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" var pretendēt apvienības, kuras biedri ir privāti meža īpašnieki, kā arī pašvaldības;

24) veicot iepirkuma procedūru (cenu aptauja, atklāts konkurss u.c.), nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka projekta iesniedzējs personīgi ieinteresēts vai var rasties interešu konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam līdz 2 gadiem tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.

4.6. Struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumi

1. Struktūrfondu finansējumu piešķir, pamatojoties uz projekta iesniedzēja vai tā pilnvarotās personas apņemšanos un sniegtajām ziņām, kas ierakstītas projekta iesnieguma veidlapā un vēlāk - oficiālajā sarakstē starp projekta iesniedzēju un LAD. Šīm ziņām ir jābūt patiesām, jo nepatiesas informācijas sniegšanas sekas ir dažāda veida soda sankcijas.

2. Projektā paredzētos darbus drīkst uzsākt tikai pēc līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un ieviešanu un kas nepārsniedz 6 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, atņemot vispārējās izmaksas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas.

3. Projekta iesniedzējam ir jāievēro attiecīgās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

4. Projektā nedrīkst veikt izmaiņas, pirms nav saņemta rakstiska LAD atļauja.

5. Struktūrfondu pieprasījumi ir jāiesniedz uz atbilstošām veidlapām, un ir jābūt pievienotiem visiem nepieciešamajiem papildus dokumentiem (skatīt 5.sadaļu). Ja šīs prasības netiek ievērotas, pieprasījums netiks pieņemts.

6. Struktūrfondu pieprasījumus ir jāiesniedz saskaņā ar laika grafiku, kas norādīts līgumā starp LAD un struktūrfondu finansējuma saņēmēju. Atkāpes no saskaņotā laika grafika un pieprasījuma summas ir pieļaujamas tikai tad, ja par šādām izmaiņām tiek saņemta rakstiska LAD atļauja.

7. Projekta ieviešana ir jāpabeidz iepriekš noteiktajos termiņos. Izmaiņas termiņos ir pieļaujamas tikai izņēmuma gadījumos, ja ir saņemta rakstiska LAD atļauja.

8. Struktūrfondu finansējumu maksā tikai par precēm, kas ir struktūrfondu finansējuma saņēmēja īpašums. Ja preces tiek pirktas uz nomaksu, par tām struktūrfondu finansējums tiek izmaksāts tikai tad, kad tās ir kļuvušas par struktūrfondu finansējuma saņēmēja īpašumu.

9. Ja par projektu tiek sniegtas ziņas plašākai sabiedrībai, obligāti ir jānorāda Eiropas Savienības un Latvijas loma projekta līdzfinansēšanā.

10. Projekta iesniedzējam par katru projekta attiecināmajās izmaksās paredzēto iegādi un pakalpojumu ir jāveic iepirkuma procedūra saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.7. Sūdzību izskatīšanas kārtība

Projekta iesniedzējs var iesniegt sūdzību Lauku atbalsta dienesta likuma 13.panta noteiktajā kārtībā:

1. projekta iesniedzējs ir tiesīgs viena mēneša laikā, bet ne vēlāk kā vienu gadu pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski iesniegt sūdzību par LAD reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vai centrālā aparāta amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD direktoram;

2. LAD direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.


5. Projekta ieviešanas nosacījumi

Pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu projekta ieviešanai LAD attiecīgā RLP slēdz līgumu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju par projekta ieviešanu. Šajā līgumā tiek atrunātas līgumslēdzēju pušu tiesības, pienākumi un atbildība, kā arī kārtība un nosacījumi, kas jāievēro, lai sasniegtu projektā paredzētos mērķus un saņemtu ELVGF finansējumu, tajā skaitā:

1) struktūrfondu finansējuma saņēmēja atbildība par projekta iesniegumā ietverto aktivitāšu ieviešanu līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

2) projekta ieviešanas ilgums;

3) projekta finansējuma nosacījumi - projekta kopējais finansējums un kopējās attiecināmās izmaksas, kā arī finansējuma avoti (privātais, valsts budžets, pašvaldību budžets, attiecīgā Eiropas Savienības struktūrfonda finansējums);

4) izmaksu tāme, pēc kuras struktūrfondu finansējuma saņēmējam nosaka no fonda līdzekļiem kompensējamā finansējuma apmēru;

5) informācijas iesniegšanas kārtība par projekta ieviešanas gaitu;

6) kārtība veicamajām projekta ieviešanas pārbaudēm un kontrolēm;

7) norēķinu kārtība veikto izdevumu atmaksāšanai no ELVGF līdzekļiem;

8) sankcijas un rīcība gadījumos, kad tiek atklāts pārkāpums saistībā ar projekta ieviešanu vai neatbilstību.

Projekta ieviešanas uzsākšanas datums ir līguma noslēgšanas datums starp LAD un struktūrfondu finansējuma saņēmēju. Visas projektā paredzētās izmaksas tiks uzskatītas par attiecināmām tikai tādā gadījumā, ja attiecīgie pasākumi tiks ieviesti pēc līguma noslēgšanas starp LAD un struktūrfondu finansējuma saņēmēju (t.sk. iekārtām jābūt uzstādītām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem), izņemot apvienību dibināšanas izmaksas. Struktūrfonda finansējumu projekta ieviešanas laikā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt vienā gala maksājumā, un tas jāatspoguļo jau projekta iesniegumā.

Dokumentiem, kurus struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz projekta ieviešanas laikā RLP Atbalsta daļā, ir jābūt apkopotiem kopsavilkumā, kurā norādīts dokumenta nosaukums un lapu skaits.

5.1. Dokumenti, kas jāiesniedz projekta ieviešanas laikā

1. Ja projekta ieviešanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus, pēc projekta pilnīgas ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā projekta ieviešanas gala termiņa ir jāiesniedz šādi dokumenti:

1.1. iegādēm un pakalpojumiem:

1.1.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) pārskats saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.1.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz Struktūrfondu pieprasījuma forma saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu, formai pievienojot:

a) projekta ieviešanas apliecinošo maksājumu un darījumu dokumentu oriģinālus un šo dokumentu kopijas vienā eksemplārā saskaņā ar 5.2.punktā minēto;

b) noslēgtos līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem un to kopijas vienā eksemplārā (ja ir saņemti pakalpojumi);

c) darbu nodošanas - pieņemšanas aktus un šo aktu kopijas vienā eksemplārā (ja tādi ir bijuši);

d) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.2. renovācijas gadījumā:

1.2.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) pārskats saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā plānoto pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot jebkuras novirzes no projektā plānotā un veiktās darbības to novēršanai;

b) saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja (ja būvprojekts un būvatļauja ir nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem);

c) iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

d) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

1.2.2. RLP Finanšu daļā jāiesniedz 1.1.2.punktā minētie dokumenti, kā arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā (ja projektā plānota attiecīgā būvniecība).


2. Ja projekta īstenošanas ilgums pārsniedz 6 mēnešus:

A. Ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc projekta apstiprināšanas un līguma noslēgšanas (saskaņā ar līgumu) ir jāiesniedz:

2.1. iegādēm un pakalpojumiem:

2.1.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) pārskats saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

b) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

2.2. renovācijas gadījumā:

2.2.1. RLP Atbalsta daļā jāiesniedz:

a) pārskats saskaņā ar noslēgtā līguma pielikumu par projektā veicamo pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot pasākumus, kas ir izpildīti, pasākumus, kas ir iekavēti, kavēšanās iemeslus un plānoto darbību kavējuma novēršanai un novēršanas termiņus;

b) saskaņots būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvatļauja (ja būvprojekts un būvatļauja ir nepieciešama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem);

c) iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

d) jebkuri citi dokumenti pēc LAD pieprasījuma.

B. Pēc pilnīgas projekta ieviešanas 5 dienu laikā pēc līgumā noteiktā ieviešanas gala termiņa (papildus 2.1. un 2.2.punktā minētajiem dokumentiem) ir jāiesniedz:

2.3. RLP Atbalsta daļā - 1.1.1. vai 1.2.1.punktā a) un d) apakšpunktā minētie dokumenti

2.4. RLP Finanšu daļā - 1.1.2.punktā minētie dokumenti, kā arī būvprojektiem akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un tā kopija vienā eksemplārā (ja projektā plānota būvniecība).

Ja struktūrfondu finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis attiecīgos 5.1.punktā minētos dokumentus, LAD izsūta paziņojumu ar atgādinājumu par dokumentu iesniegšanu 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja struktūrfondu finansējuma saņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas norādītajā laikā dokumentus neiesniedz, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju.

Pamatojoties uz līguma nosacījumiem un iesniegtajiem dokumentiem, LAD veic pirmsmaksājumu dokumentālo un fizisko kontroli un projekta ieviešanas uzraudzību, par kuras veikšanu struktūrfondu finansējuma saņēmējs tiek brīdināts. Projekta uzraudzība tiek veikta visiem projektiem piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas, tāpēc struktūrfondu finansējuma saņēmējam ik gadu ir jāiesniedz LAD RLP Ziņas par struktūrfondu finansējuma saņēmēju, (veidlapas paraugs - līguma pielikumā). Līgumā būs noteikts termiņš dokumenta iesniegšanai.

Ja, veicot kontroles, tiek konstatētas līguma nosacījumu neatbilstības, LAD izskata jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju.

Ja, veicot pirmsmaksājumu dokumentālo kontroli, konstatē kļūdas vai neprecizitātes, struktūrfondu finansējuma saņēmēju informē par kļūdām un dod laiku līdz 10 darba dienām no paziņojuma saņemšanas brīža kļūdu novēršanai un atkārtotai iesniegšanai.

Ja norādītajā termiņā kļūdas un neatbilstības nav novērstas, LAD vienpusēji lauž līgumu, un struktūrfondu finansējuma saņēmējam netiek izmaksāti plānotie maksājumi.

Struktūrfondu finansējuma saņēmējam 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas nav tiesību bez LAD rakstiskas piekrišanas veikt jebkādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši Padomes Regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem).

Lai nodrošinātu iepriekšminētā nosacījuma pārbaudi, LAD veiks ieviestā projekta fizisko kontroli - uzraudzību. Ja kontrolē - uzraudzībā tiks konstatēta līguma nosacījumu neievērošana, LAD izskatīs jautājumu par saistību pārtraukšanu ar struktūrfondu finansējuma saņēmēju. Tas nozīmē, ka struktūrfondu finansējuma saņēmējam būs jāatmaksā saņemtais struktūrfondu finansējums un soda procenti par laiku no pārkāpuma konstatēšanas brīža.

5.2. Maksājumus un darījumus apliecinošie dokumenti

1. Dokumenti, kas apliecina apmaksas veikšanu

1.1. maksājuma uzdevumi, kas satur šādus rekvizītus:

1.1.1. maksājuma uzdevuma numurs, datums;

1.1.2. maksātāja nosaukums, PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.3. maksātāja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.4. saņēmēja nosaukums, PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai);

1.1.5. saņēmēja bankas nosaukums, kods, konta numurs;

1.1.6. valūtas nosaukums;

1.1.7. maksājuma summa (cipariem un vārdiem);

1.1.8. maksājuma mērķis - uzrādīts samaksas dokumenta nr., datums.

Pārskaitījumu apliecina bankas atzīme par samaksu (bankas zīmogs, maksājuma datums un bankas darbinieka paraksts).

1.2. banku izsniegti un apstiprināti konta izraksti

1.3. kases čeki, kas satur šādus rekvizītus:

1.3.1. čeka nr., datums un izdrukas laiks;

1.3.2. preču nosūtītāja vai pakalpojumu sniedzēja:

- nosaukums;

- juridiskā adrese;

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.3.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

- nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

- juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

1.3.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.3.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.3.6. darījuma summa bez PVN;

1.3.7. PVN nodokļa likme un aprēķinātais nodoklis;

1.3.8. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.3.9. preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas datums.

Ja kases čeks nesatur pilnīgu iepriekš minēto informāciju, tad izdevumu pamatošanai kopā ar čeku iesniedz kvīti, kas satur trūkstošo informāciju un ir apliecināta ar pārdevēja parakstu.

1.4. VID reģistrētas darījumu apliecinošas kvītis (DAK) - ja prece vai pakalpojums iegādāts no juridiskās personas, kura saskaņā ar Valsts ieņēmuma dienesta rīkojumu atbrīvota no kases aparāta lietošanas. DAK satur šādus rekvizītus:

1.4.1. kvīts izrakstīšanas datums;

1.4.2. preču pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja:

- nosaukums;

- juridiskā adrese;

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

1.4.3. preču vai pakalpojumu saņēmēja:

- nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

- juridiskā adrese (fiziskai personai deklarētā dzīves vieta);

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļa maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

1.4.4. preču nosaukums un daudzums vai pakalpojumu veids un apjoms;

1.4.5. preces cena un vērtība vai atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem;

1.4.6. darījuma summa bez PVN;

1.4.7. darījuma summa, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli;

1.4.8. VID rīkojuma datums, numurs un punkts, uz kura pamata maksājumu reģistrēt atļauts, neizmantojot kases aparātu.

Apmaksas veikšanu apliecina ar pircēja un pārdevēja parakstiem.


2. Darījumus apliecinošie dokumenti

2.1. preču pavadzīme - rēķins (PP-R), kas satur šādus rekvizītus:

2.1.1. PP-R izrakstīšanas datums;

2.1.2. preču nosūtītāja:

- nosaukums;

- pilna juridiskā adrese;

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods;

2.1.3. norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.1.4. preču saņēmēja:

- nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

- juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

- PVN maksātāja reģistrācijas numurs vai nodokļu maksātāja kods juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

2.1.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.1.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.1.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem) par kādu izsniegtas preces;

2.1.8. preču izsniedzējas personas vārds, uzvārds, preču izsniegšanas datums, paraksts;

2.1.9. preču saņēmējas personas vārds, uzvārds, preču pieņemšanas datums, paraksts.

Preču pavadzīmē - rēķinā var izmantot spiedogus, kuros norādīti iepriekš minētie rekvizīti.

Preču pavadzīmei-rēķinam jābūt aizpildītam skaidri salasāmi, bez labojumiem. Labojumus apstiprina ar to personu parakstiem, kuras parakstījušas Preču pavadzīmi - rēķinu.

Ja preču pavadzīme - rēķins tiek apmaksāts skaidrā naudā un samaksu apliecinošs dokuments ir kases čeks, tad šajā čekā papildus jābūt norādītam preču pavadzīmes - rēķina numuram un datumam.

2.2. rēķins par pakalpojuma saņemšanu. Rēķins satur šādus rekvizītus:

2.2.1. rēķina izrakstīšanas datums;

2.2.2. preču nosūtītāja:

- nosaukums;

- pilna juridiskā adrese;

- PVN maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

2.2.3. norēķinu rekvizīti - bankas nosaukums, kods un norēķinu konts;

2.2.4. preču saņēmēja:

- nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds);

- juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīves vieta);

- PVN maksātāja vai nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs juridiskai personai (personas kods - fiziskai personai);

2.2.5. izsniegto preču nosaukums, mērvienība, daudzums, cena un vērtība;

2.2.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa;

2.2.7. kopējā summa (cipariem un vārdiem), par kādu izsniegtas preces.

Rēķinu apliecina rēķina izrakstītāja zīmogs un vadītāja paraksts.

2.3.. Pamatlīdzekļu un materiālo vērtību importa gadījumā struktūrfonda finansējuma saņēmējs iesniedz:

2.3.1. rēķinu (invoice);

2.3.2. maksājumu apliecinošu dokumentu;

2.3.3. muitas kravas deklarāciju ar attiecīgiem muitas zīmogiem, kas apliecina preces ievešanu (iesniedz gadījumā, ja prece ievesta no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Ja kases čeks satur visus iepriekš minētos rekvizītus, tas vienlaicīgi ir gan maksājumu, gan darījumu apliecinošs dokuments.


3. Maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu iesniegšana

Struktūrfondu finansējuma saņēmējs iesniedz maksājumu apliecinošos dokumentus kopā ar darījumu apliecinošiem dokumentiem, piemēram:

a)maksājuma uzdevums + preču pavadzīme - rēķins;

b) maksājuma uzdevums + rēķins (ja darījums saistīts ar pakalpojumu sniegšanu);

c) čeks + preču pavadzīme - rēķins;

d) čeks + kvīts u.c.

Struktūrfondu finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt regulāru un precīzu uzskaiti par projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem, kā arī nodrošināt grāmatvedības uzskaiti.

Struktūrfondu finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši projektā paredzētajam, nodrošinot projektā identificēto mērķu sasniegšanu. Struktūrfondu finansējuma saņēmējs regulāri sniedz pārskatu LAD par projekta ieviešanas progresu.

Struktūrfonda finansējuma saņēmējs uzglabā visu ar projektu saistīto dokumentāciju 5 gadus pēc projekta pabeigšanas, kā arī nodrošina Eiropas Komisijai un Latvijas kompetentajām institūcijām pieeju šai dokumentācijai. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina kompetentajām iestādēm iespēju veikt visas nepieciešamās projekta ieviešanas pārbaudes.

1.pielikums


Meža īpašnieku apvienības vadītāja apliecinājums par vismaz 15 meža īpašniekiem apvienībā


Apvienības nosaukums _____________________________________________

Vadītājs______________________________________________________
 

(vārds, uzvārds, amats, adrese un tālrunis)

Biedra

Adrese

Īpašuma kadastra Nr.

Īpašuma atrašanās vieta (rajons, pagasts) un nosaukums

Īpašumā esošā meža platība, ha

fiziskām personām:

vārds, uzvārds

personas koks

dzīvesvietas

juridiskām personām

nosaukums

nodokļu reģistrācijas numurs

reģistrētās vietas


Apliecinu, ka meža īpašnieku apvienības biedri ar šeit uzrādītajiem meža zemes īpašumiem ir biedri tikai šajā apvienībā.


Apvienības vadītāja vārds, uzvārds Paraksts


Z.v.

2.pielikums


Meža īpašnieku apvienības__________________________________________darbības plāns no 200... līdz 200... gadam
 

(apvienības nosaukums)

 

Nr. p.k.

Pasākuma nosaukums

Plānotā auditorija un dalībnieku skaits

Pasākuma norises vieta

Izpildes laiks

Atbildīgais par īstenošanu

Piezīmes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Apvienības vadītāja vārds, uzvārds Paraksts

Z.v.

3.pielikums


Dokumentu reģistrācijas Nr. ______________________

Vienkāršotas līguma piešķiršanas procedūras vērtēšanas ziņojums

Informācija par finansējuma saņēmēju

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu apraksts

Pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

Piegādātāja izvēles detalizēts pamatojums

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu piedāvājuma derīguma termiņš

Projektā nepieciešamo pakalpojumu, darbu, tehnikas vai piegāžu kopējā cena, piedāvājums valūtā vai latos

Izvēlētais pakalpojumu, darbu, tehnikas un piegāžu sniedzējs (nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs*)

* Ārvalstu juridiskām personām uzņēmuma reģistrācijas numurs var nebūt


Projekta iesniedzējs____________________________________________________
 

(paraksts, paraksta atšifrējums)


Datums[1] Aktivitātes "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" investīciju joma atbilst Eiropas Komisijas Regulas (EK) Nr. 438/2001 IV pielikuma klasifikācijas kategorijai - 124.

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 1.augusta noteikumiem Nr.638

(Pielikums grozīts ar MK 17.10.2006. noteikumiem Nr.860)

Eiropas Savienības struktūrfondu
Eiropas Lauksaimniecības Virzības un Garantiju fonda

Atklāta projekta iesnieguma konkursa

Vienotā programmdokumenta
4. prioritātes "Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana"

4.5. pasākuma "Mežsaimniecības attīstība"

4.5.3. aktivitātes: "Meža īpašnieku apvienību izveidošana"

Projekta iesniegums

Projekta iesniedzējs

Klienta numurs

Projekta iesnieguma Nr.

Apliecinājums par projekta reģistrēšanu

Klienta numurs

Projekta iesnieguma Nr.

Projekta iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks

LAD RLP darbinieka uzvārds un paraksts

_________________________________________________________________________________________

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Aizpilda projekta iesniedzējs - apvienība

Apvienības nosaukums

Reģistrācijas numurs

Nodokļu maksātāja Nr.

Vārds

Uzvārds

A.2. Projekta iesniedzēja adrese un kontaktinformācija

Adrese korespondencei

Tālruņa numurs

Pasta indekss

Faksa numurs

Apvienības juridiskā adrese

E-pasta adrese

Statistikas reģions

Pilsēta, novads, pagasts

A.3. Bankas rekvizīti

Banka / bankas filiāle

Subkonta Nr.

Bankas kods

Konta Nr.

A.4. Kontaktpersona

Vārds

Kontakttālrunis

Uzvārds

Fakss, e-pasts

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Aizpilda RLP darbinieks

A.5.

RLP darbinieka vārds

Apkalpojošais RLP

RLP darbinieka uzvārds

Projekta iesnieguma reģistrācijas datums un laiks

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU UZ IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMO DATUMU

B.1.

Pašreizējās darbības apraksts (darbība no dibināšanas brīža)

B.2.

Ēkas, būves, tehnika un iekārtas

Nosaukums

Skaits

Izlaides vai izveidošanas gads

Jauda, ietilpība

Mērvienība

Ēkas un būves

 

Tehnika un iekārtas

B.3.

Uz Eiropas Savienības atbalsta programmām piesakos:

Pirmo reizi

Atkārtoti

B.4.

Ja piesakās atkārtoti, uzrakstīt atbalsta programmas, kuru ietvaros ir iesniegti vai tiks iesniegti projekti

Atbalsta prioritāte, pasākums

Projekta iesniegšanas gads

Projekta realizācijas laiks

Attiecināmo izdevumu
summa, Ls

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1.

Projekta nosaukums

C.2.

Projekta mērķis

C.3.

Projekta mērķa grupas apraksts

C.4.

Projekta apraksts (īss paredzēto darbību apraksts)

C.5.

Projekta sākuma termiņš
(d., mēn., gads)

Projekta gala termiņš
(d., mēn., gads)

Projekta ilgums (mēneši)

C.6.

Projekta ieviešanas vieta

Statistikas reģions

Pilsēta

Novads, pagasts

Īstenošanas adrese

C.7.

Projekta kopējā summa (Ls)

Projekta attiecināmo izmaksu summa (Ls)

C.8.

Projekta finansējuma sadalījums

Finanšu avots

Summa (Ls)

Procentos no kopējās summas (%)

1. Sabiedriskais atbalsts (ES un Latvijas līdzdalība)

2. Privātais finansējums

pašu līdzekļi

aizņēmumi

3. Citi līdzekļi

KOPĀ (1 + 2 + 3)

100,00

C.9.

Ja C.8. tabulā ir norādīti citi līdzekļi, precizēt - kādi

C.10.

Katras plānotās aktivitātes saistība ar pasākuma mērķiem

 

 

 

 

C.11.

Sadarbība ar galvenajiem darbības partneriem

 

 

 

 

C.12.

Struktūrfondu pieprasījumu iesniegšanas laika grafiks (viens gala maksājums par visām projekta izmaksām)

Nr.

Struktūrfondu pieprasījumā iekļautās attiecināmo izmaksu plānotās darbības

Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas datums (d., mēn., gads)

Summa (Ls)

1.

2.

3.

KOPĀ

C.13.

Attiecināmās izmaksas

Attiecināto izmaksu nosaukums

Cena par vienību, Ls

Skaits

Summa, Ls

Īstenošanas laiks

pilna

bez PVN

pilna

bez PVN

2006.

2007.

2008.

I. Dibināšanas un statūtu sagatavošanas izmaksas

II. Iegāžu un pakalpojumu izmaksas

III. Renovācijas izmaksas

IV. Būvmateriālu iegāde

V. Vispārējās izmaksas, kas nepārsniedz 6 % no projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summas

KOPĀ

C.14.

Neattiecināmās izmaksas, Ls

Plānotās aktivitātes

Summa, Ls

KOPĀ

C.15.

Projekta ieviešanas riski (kā arī to novēršanas iespējas)

 

 

 

 

C.16.

Iespējamā rīcība gadījumā, ja struktūrfondu finansējums netiks piešķirts (atzīmēt tikai vienu iespēju)

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam (ja projektu var īstenot par saviem līdzekļiem, bez ES finansējuma)

Projekts tiks ieviests atbilstoši plānam, bet tas aizņems vairāk laika

Projekts tiks ieviests, samazinot tā apjomu

Projekts netiks ieviests

C.17.

Vai ir iesniegti citi projekta iesniegumi finansējuma saņemšanai no citiem ES fondiem (ERAF; ESF; ZVFI)?

Ja jā, lūdzu, norādiet

ES fonds

Pasākums

Summa, Ls

1.

2.

3.

4.

C.18.

Vai šis projekts ir saistīts ar citiem projektiem (ES finansētiem, valsts, pašvaldības finansētiem u.c.).

C.19.

Saistītā projekta nosaukums

Saistītā projekta ieviešanas periods

Saistītā projekta finansēšanas avots

Saistītā projekta finansēšanas apjoms

Sākuma datums

Beigu datums

 

 

 

C.20.

Saistīto projektu īss apraksts

 

 

 

 

 

 

C.21.

Vai projekts atstās ietekmi uz vidi?

C.22.

Projekta apraksts par ietekmi uz apkārtējo vidi

C.23.

Vai projekta aktivitātes tiks ieviestas tālāk minētajās teritorijās?

Īpaši aizsargājamā dabas teritorija, t.sk., Natura 2000 teritorija

Īpaši aizsargājamie objekti

Cits (minēt)

Neviena no minētajām teritorijām

C.24.

Projekta informācijas un publicitātes pasākumi

D. PAVADDOKUMENTI

D.1.

Iesniedzamie dokumenti

Atzīmē ar X (atbalsta pretendents)

Atzīmē ar X (LAD darbinieks)

Neattiecas

Neattiecas

1.

Projekta iesnieguma 2 eksemplāri (arī elektroniski)

oriģināli

2.

Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu nomaksu (uz iesnieguma iesniegšanas brīdi) vai apliecinājums, ka iesniedzējs pilnvaro Lauku atbalsta dienestu ievākt nepieciešamās ziņas no Valsts ieņēmumu dienesta

oriģināls

3.

Izziņa no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības par kredīta piešķiršanu, ja projekta ieviešanai tiks ņemts kredīts - izziņā jābūt norādītiem kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītiem un kredīta summai

oriģināls

4.

Apvienības reģistrācijas apliecība

kopija

5.

Apvienības darbības plāns saskaņā ar vadlīniju 2.pielikumu

oriģināls

6.

Apvienības vadītāja apliecinājums, ka apvienībā ir apvienoti vismaz 15 (piecpadsmit) meža īpašnieki saskaņā ar vadlīniju 1.pielikumu

oriģināls

7.

Apliecinājums, ka projekta iesniegumu parakstījusī persona ir paraksttiesīga

oriģināls

8.

Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem**:

8.1.

8.2.

8.3.

Projektiem, kuros ir plānota telpu renovācija

9.

Renovējamā objekta īpašumu vai nomu apliecinošs dokuments (līguma nomas termiņš nav īsāks par 7 gadiem, no iesnieguma iesniegšanas brīža)

kopija

10.

Projekta iesniedzēja apstiprināts aprēķins par telpu renovācijas laikā plānotajiem darbiem, apjomiem un izmaksām (Ls)

oriģināls

Citi iesniegtie dokumenti*:

Iesniegto dokumentu skaits kopā:

* Ja projektā plānots veikt renovāciju:

1. kuras gadījumā LR normatīvie akti nosaka, ka renovācija veicama saskaņā ar tehnisko būvprojektu:

1.1. projekta iesniedzējam reizē ar iesniegumu jāiesniedz:

1.1.1. būvniecības pieteikums-uzskaites karte;

1.1.2. plānošanas un arhitektūras uzdevums.

2. projekta iesniedzējam jāiesniedz 6 (sešu) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas starp LAD un projekta iesniedzēju:

2.1. tehniskais būvprojekts un būvatļauja;

2.2. iepirkuma procedūras dokumenti, ja tā jāveic saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

3. gadījumā, ja projekta iesniedzējs ir sagatavojis visus iepirkuma procedūras un būvniecības dokumentus uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, tos var iesniegt LAD kopā ar projekta iesniegumu.

** LAD mājas lapā tiks publicēta aktuāla informācija par iesniedzamajiem dokumentiem. Līdz jaunu normatīvo aktu pieņemšanai iepirkuma procedūru gadījumos ir piemērojami un iesniedzami dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.603 "Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem".


D.2.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti

1. Piekrītu

Projekta iesniedzējs:

____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbinieka paraksts:

_________________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

2. Piekrītu

Projekta iesniedzējs:

______________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)

Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes darbinieka paraksts:

____________________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums, datums)


E. PROJEKTA IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA

Iesniedzot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs uz projekta iesnieguma ar savu parakstu apliecina, ka:

1) šī projekta finansēšanai nav saņēmis Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu (piem., SAPARD, PHARE, ISPA, ZVFI, ELVGF, ERAF, ESF) finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

2) privātā finansējuma daļai nav saņēmis sabiedrisko fondu finansējumu un visu sabiedrisko fondu finansējumu daļa (ja tāda ir), ir uzrādīta un atskaitīta no projekta attaisnoto izmaksu Latvijas Republikas un ES līdzfinansējuma summas;

3) ir iepazinies ar visiem struktūrfondu finansējuma saņemšanas nosacījumiem, t.sk. Vienoto programmdokumentu (VPD), Programmas papildinājumu (PP) un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām: R1260/99, R1257/99, R 817/2004, R1685/00, R 448/2004, R1783/03, R 438/2001, R 448/2001, R1159/00, R 567/2004, R 141/2004, R 583/2004 u.c., kā arī LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

4) glabā identisku projekta iesniegumu;

5) apņemas glabāt un nepieciešamības gadījumā uzrādīt visa veida nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kā arī piekrīt visa veida kontrolēm, kuras veiks Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvji pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6) projektā paredzēto pasākumu ieviešana netiks uzsākta pirms līguma noslēgšanas ar LAD, izņemot gadījumus, kad vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu un/vai ieviešanu un kas nepārsniedz 6 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, t.sk. arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, apvienības dibināšanas, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, patentu un licenču saņemšanas izmaksas;

7) dokumentos sniegtā informācija ir patiesa. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka pēc nepatiesas informācijas sniegšanas līdz 2 gadiem tiek izslēgts no struktūrfondu finansējuma saņēmēju loka atbilstoši EK regulas Nr. 817/2004 prasībām;

8) projekts tiks ieviests projektā paredzētajā laikā. Projekta iesniedzējs ir informēts, ka projekta neizpildes gadījumā paredzētajā laikā noslēgtais līgums tiks lauzts;

9) 5 gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas bez LAD rakstiskas piekrišanas neveiks nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta ieviešanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas (atbilstoši EK regulas 1260/1999 30(4).panta nosacījumiem);

10) neveiks nekādas izmaiņas projektā, iepriekš nesaskaņojot tās ar LAD;

11) nav citu finansiālo saistību, kā tikai tās, kuras projektā norādītas;

12) iepirkumu procedūru ir veicis saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;

13) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

14) Nav spēkā esoša lēmuma, ar kuru iesniedzējs atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, kura rezultātā skartas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības finanšu intereses;

15) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nav spēkā esoša lēmuma, ar kuru ir atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

16) izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un nav nodokļu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

17) izpildījis pienākumus saistībā ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nav valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu Latvijas Republikā vai citā valstī, kur ir reģistrēts;

18) ir iepazinies un apņemas ievērot LR Meža likumu un citus saistošos likumus un normatīvos aktus;

19) nav pārkāpis līguma nosacījumus, nepildot līguma tā saistības, kas slēgts ar LAD vai citu līgumslēdzēju institūciju Eiropas Kopienas finansējuma ietvaros;

20) nav sniedzis apzināti nepatiesu informāciju (ziņas), kā arī nav slēpis informāciju (ziņas) saistībā ar projektu;

21) nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju, kā arī ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai LAD projektu konkursu vērtēšanas gaitā;

22) projekta iesniedzēja rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projektā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;

23) apņemas ievērot EK regulas 1257/1999 29.panta 3.punkta prasības, ka uz atbalstu pasākumā "Mežsaimniecības attīstība" aktivitātē "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" var pretendēt apvienības, kuras biedri ir privātas personas;

24) veicot iepirkuma procedūru (cenu aptauju, atklāto konkursu u.c.) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka projekta iesniedzējs personīgi ieinteresēts vai var rasties konflikta situācija saistībā ar veikto iepirkuma procedūru, saņemtajiem piedāvājumiem un piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) darbību.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, struktūrfonda projekta iesniedzējam līdz 2 gadiem tiks liegta iespēja saņemt struktūrfondu finansējumu. Attiecīgajos gadījumos LAD vērsīsies tiesībsargājošās institūcijās.


Projekts iesniegts ______ gada ____ ________________

2 eksemplāros uz ___ lapām ar pievienotiem __ (skaits) dokumentiem


Projekta iesniedzēja paraksts ___________________________________
(paraksta atšifrējums)


F. Naudas plūsma projekta iesniegšanas/ieviešanas gadāKopā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Augusts

Septembris

Oktobris

Novembris

Decembris

1

Atlikums mēneša sākumāNaudas līdzekļu ienākumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

235678910

Kopējie naudas līdzekļu ienākumi (2 + ...+ 9)Naudas līdzekļu izdevumi:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11121314151617181920212223242526

Kopējie naudas līdzekļu izdevumi (11 + ... + 25)


27

Naudas līdzekļu atlikums (10 - 26)Projekta iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts ______________________________________________

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atklāta projektu iesniegumu konkursa "Meža īpašnieku apvienību izveidošana" vadlīnijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 638Pieņemts: 01.08.2006.Stājas spēkā: 05.08.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 04.08.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
141195
{"selected":{"value":"21.10.2006","content":"<font class='s-1'>21.10.2006.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.10.2006","iso_value":"2006\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2006.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2006","iso_value":"2006\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2006.-20.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.10.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)