Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.612

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 23.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 12.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 153.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus un skaitli "likuma "Par vides aizsardzību" 18.panta otro daļu un";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā:

1.2.1. vārdus "Latvijas Hidrometeoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā);

1.2.2. vārdu "mērķlielums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "gaisa kvalitātes mērķlielums" (attiecīgā locījumā);

1.3. papildināt noteikumus ar 2.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.1 arsēns, kadmijs, niķelis un benz(a)pirēns - kopējais šo elementu un to savienojumu saturs PM10 frakcijā;";

1.4. papildināt noteikumus ar 2.8.1 un 2.8.2apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.1 kopējie nosēdumi - piesārņojošo vielu kopējais daudzums, kas noteiktā laikposmā no atmosfēras nonāk uz augsnes, veģetācijas, ūdens, ēkām vai citas virsmas;

2.8.2 gaisa kvalitātes mērķlielums - piesārņojošās vielas koncentrācija apkārtējā gaisā, kāda jāpanāk noteiktā termiņā (kur tas iespējams), lai nepieļautu, novērstu vai samazinātu piesārņojošās vielas kaitīgo ietekmi uz cilvēka veselību un vidi kopumā;";

1.5. izteikt 2.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. PM10 - cietās daļiņas (putekļi), kuras nosaka, laižot gaisu caur selektīvo sprauslu ar aerodinamisko diametru 10 µm, tādējādi aizturot 50% cieto daļiņu, saskaņā ar standartu LVS EN 12341:2001 "Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei";";

1.6. papildināt noteikumus ar 2.14.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.14.1 policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži - organiski ķīmiskie savienojumi, ko veido vismaz divi kondensēti benzola gredzeni, kuros ir tikai ogleklis un ūdeņradis;";

1.7. aizstāt 3.4.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "LVS ISO 9855:2001 "Gaiss. Svina satura noteikšana aerosolos, lietojot filtrus. Atomabsorbcijas spektrofotometrijas metode"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS EN 14902:2005 "Gaisa kvalitāte. Standartmetode svina, kadmija, arsēna un niķeļa mērīšanai suspendētās daļiņās PM10 frakcijā"";

1.8. aizstāt 3.5.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "LVS ISO FDIS 13964:2001 "Ultravioletā fotometrijas metode"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS ISO 13964:2001 "Gaisa kvalitāte - Ozona noteikšana gaisā - Ultravioletās fotometrijas metode"";

1.9. papildināt noteikumus ar 3.8., 3.9. un 3.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.8. arsēnam, kadmijam, niķelim un benz(a)pirēnam, kā arī citiem policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem (tai skaitā benz(a)antracēnam, benz(b)fluorantēnam, benz(j)fluorantēnam, benz(k) fluorantēnam, indeno(1,2,3-cd)pirēnam un dibenz(a,h)antracēnam), kuru koncentrāciju gaisā mēra, lai novērtētu benz(a)pirēna koncentrāciju:

3.8.1. gaisa kvalitātes normatīvs noteikts šo noteikumu 8.pielikumā;

3.8.2. arsēna, kadmija un niķeļa paraugu ņemšanai izmanto standartā LVS EN 12341:2001 "Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei" noteikto bāzes (references) metodi, ar kuru saskaņā paraugu mineralizē un šķīdumu analizē, lietojot atomu absorbcijas spektrometriju vai induktīvi saistītās plazmas masas spektrometriju, kā arī standartā LVS EN 14902:2005 "Gaisa kvalitāte - Standartmetode Pb, Cd, As un Ni mērīšanai suspendētās daļiņās PM10 frakcijā" noteikto analīzes metodi, vai citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.8.3. benz(a)pirēna un citu attiecīgo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu paraugu ņemšanai izmanto standartā LVS EN 12341:2001 "Gaisa kvalitāte. Cieto daļiņu frakcijas PM10 noteikšana. Etalona metode un testēšana lauka apstākļos, lai demonstrētu mērīšanas metožu līdzvērtību etalona metodei" noteikto bāzes (references) metodi vai citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju. Benz(a)pirēna un citu attiecīgo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu koncentrāciju mērījumiem izmanto standartā LVS ISO 12884:2001 "Gaiss - Kopējā (gāzes un daļiņu fāzē) policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura noteikšana - Savākšana uz filtra un tam sekojoša sorbenta, analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi" noteikto metodi vai citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.8.4. kopējā gāzveida dzīvsudraba (dzīvsudraba tvaiki un reaģētspējīgs gāzveida dzīvsudrabs - ūdenī šķīstoši dzīvsudraba paveidi ar pietiekami augstu tvaika spiedienu, lai tie būtu gāzveida stāvoklī) koncentrācijas mērījumiem izmanto atomu absorbcijas spektrometriju vai atomu fluorescences spektroskopiju, vai citu analīzes metodi ar līdzvērtīgu vai labāku veiktspēju;

3.9. arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu nosēdumu paraugu ņemšanai izmanto standartizēta lieluma cilindriskus nosēdumu mērītājus;

3.10. arsēna, kadmija, dzīvsudraba, niķeļa un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu nosēdumus analizē, izmantojot akreditētu analīzes metodi.";

1.10. izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Gaisa piesārņojuma līmeņa mērījumus atļauts veikt minētajā jomā akreditētām laboratorijām, kas ir akreditētas valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kurām Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs akreditētām laboratorijām.";

1.11. papildināt 12.punkta ievaddaļu aiz vārda "monitoringu" ar vārdiem "vai selektīvu mērījumu veikšanu";

1.12. papildināt noteikumus ar 13.1punktu šādā redakcijā:

"13.1 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, nodrošinot šo noteikumu 3.8.apakšpunktā minēto benz(a)pirēna novērtēšanu, noteiktā skaitā mērījumu vietu veic mērījumus arī tiem policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem, kuru koncentrāciju gaisā mēra, lai novērtētu benz(a)pirēna koncentrāciju, - benz(a)antracēnam, benz(b)fluorantēnam, benz(j)fluorantēnam, benz(k)fluorantēnam, indeno(1,2,3-cd)pirēnam un dibenz(a,h)antracēnam. Šo policiklisko aromātisko ogļūdeņražu monitoringa vietas attiecībā pret benz(a)pirēna paraugu ņemšanas vietām izvieto tā, lai ietekmi varētu noteikt ģeogrāfiski un ilgtermiņā saskaņā ar šo noteikumu 8.1 pielikumu.";

1.13. izteikt 14.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Piesārņojuma novērtēšanas sliekšņi sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, cietajām daļiņām, svinam, benzolam, oglekļa oksīdam, arsēnam, kadmijam, niķelim un benz(a)pirēnam noteikti šo noteikumu 9.pielikumā.";

1.14. izteikt 21.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra nodrošina, lai vismaz viena gaisa monitoringa stacija mērītu šo noteikumu 14.pielikumā noteikto ozona prekursoru piesārņojuma līmeni vismaz vienam minētajā pielikumā norādītajam ozona prekursoram.";

1.15. papildināt III nodaļu ar 21.1punktu šādā redakcijā:

"21.1 Lai nodrošinātu indikatīvu arsēna, kadmija, niķeļa, kopējā gāzveida dzīvsudraba, benz(a)pirēna un citu šo noteikumu 3.punktā minēto policiklisko aromātisko ogļūdeņražu mērījumus un noteiktu to kopējo nosēdumu daudzumu uz katriem 100000 km2, kā arī lai nodrošinātu telpisko izšķirtspēju saskaņā ar šo noteikumu 7. un 8.punktu, pēc vienošanās ar attiecīgajām Eiropas Savienības dalībvalstīm pieļaujama kopīgas mērījumu stacijas izveide.";

1.16. aizstāt 42.4.apakšpunktā vārdus "Vides valsts inspekcija" ar vārdiem "Valsts vides dienests";

1.17. aizstāt 45.punkta ievaddaļā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra";

1.18. izteikt 45.3.1.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"šo noteikumu 3.punktā noteikto piesārņojošo vielu piesārņojuma līmeņa robežvērtību (ozona, arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna piesārņojumam - gaisa kvalitātes mērķlieluma un ilgtermiņa mērķu) pārsniegumi un pielaides robežas, datumi, kad pārsniegšana novērota.";

1.19. papildināt noteikumus ar 45.3.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3.1.1 ja pārsniegti arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna gaisa kvalitātes mērķlielumi, - zonas un aglomerācijas, kurās pārsniegums konstatēts, tā apmēri, koncentrācija, cēloņi (piesārņojuma avoti, kas rada pārsniegumu, un minēto vielu koncentrācijas pārsniegumam pakļauto iedzīvotāju skaits). Minēto informāciju sniedz reizi gadā pēc kalendāra gada beigām. Pirmo pārskatu iesniedz par kalendāra gadu pēc 2007.gada 15.februāra;";

1.20. izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 27.septembra Direktīvas 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību;

2) Padomes 1999.gada 22.aprīļa Direktīvas 1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, mikrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 16.novembra Direktīvas 2000/69/EK par robežvērtībām benzola un oglekļa oksīda koncentrācijai apkārtējā gaisā;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.februāra Direktīvas 2002/3/EK attiecībā uz ozonu apkārtējā gaisā;

5)Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 15.decembra Direktīvas 2004/107/EK par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem.";

1.21. papildināt 8.pielikumu ar 1.5., 1.6. un 1.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5.

arsēns

6,0 ng/m3 */**

1.6.

kadmijs

5,0 ng/m3 */**

1.7.

niķelis

20,0 ng/m3 */**";

1.22. papildināt 8.pielikumu ar 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.

benz(a)pirēns

1,0 ng/m3 */**";

1.23. papildināt 8.pielikumu ar piezīmēm šādā redakcijā:

"Piezīmes.

* Attiecināms uz vidējo saturu PM10 frakcijā viena kalendāra gada laikā.

** Pārsniegums nav pieļaujams, sākot ar 2012.gada 31.decembri.";

1.24. papildināt noteikumus ar 8.1 pielikumu šādā redakcijā:

"8.1 pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.588

Gaisa monitoringa staciju izvietošanas kritēriji benz(a)pirēna novērtējumam

Nr.
p.k.

Iedzīvotāju skaits aglomerācijā vai zonā (tūkst.)

Staciju skaits, ja piesārņojuma līmenis pārsniedz augšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni*

Staciju skaits, ja piesārņojuma līmenis ir robežās starp augšējo un apakšējo piesārņojuma novērtēšanas slieksni

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)p

1.

līdz 749

1

1

1

1

2.

750-1999

2

2

1

1

3.

2000-3749

2

3

1

1

4.

3750-4749

3

4

2

2

5.

4750-5999

4

5

2

2

6.

6000 un vairāk

5

5

2

2

Piezīme.

* Iekļaujot vismaz vienu staciju piesārņojuma fona mērīšanai pilsētās un vienu transporta ietekmes novērtējuma staciju benz(a)pirēnam, ar nosacījumu, ka tādējādi nepalielinās paraugu ņemšanas punktu skaits.";

1.25. izteikt 9.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Prasības sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, cieto daļiņu, svina, benzola, oglekļa oksīda, arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna piesārņojuma līmeņa novērtēšanai aglomerācijā vai zonā";

1.26. papildināt 9.pielikumu ar 1.7., 1.8., 1.9. un 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.7. arsēnam:

Nr.
p.k.

Piesārņojuma novērtējuma slieksnis

Gada vidējais lielums

1.7.1.

augšējais

60% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (3,6 ng/m3)

1.7.2.

apakšējais

40% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (2,4 ng/m3)

1.8. kadmijam:

Nr.
p.k.

Piesārņojuma novērtējuma slieksnis

Gada vidējais lielums

1.8.1.

augšējais

60% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (3,0 ng/m3)

1.8.2.

apakšējais

40% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (2,0 ng/m3)

1.9. niķelim:

Nr.
p.k.

Piesārņojuma novērtējuma slieksnis

Gada vidējais lielums

1.9.1.

augšējais

70% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (14,0 ng/m3)

1.9.2.

apakšējais

50% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (10,0 ng/m3)

1.10. benz(a)pirēnam:

Nr.
p.k.

Piesārņojuma novērtējuma slieksnis

Gada vidējais lielums

1.10.1.

augšējais

60% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (0,6 ng/m3)

1.10.2.

apakšējais

40% no gada ilgtermiņa mērķa lieluma (0,4 ng/m3)";

1.27. izteikt 9.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Piesārņojuma novērtēšanas slieksnis benzolam, oglekļa oksīdam, arsēnam, kadmijam, niķelim un benz(a)pirēnam ir pārsniegts, ja piecu gadu laikā piesārņojuma sliekšņa pārsniegšana ir novērota vismaz trijos atsevišķos gados.";

1.28. izteikt 10.pielikuma 1.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"1. Lai nodrošinātu robežlielumu un atsevišķu ilgtermiņa mērķa vērtību ievērošanu cilvēka veselības aizsardzībai un trauksmes līmeņu mērījumus zonās un aglomerācijās, kur pastāvīgie mērījumi ir vienīgais informācijas avots, minimālais gaisa monitoringa staciju skaits ir šāds:";

1.29. izteikt 11.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Gaisa monitoringa staciju (paraugu ņemšanas vietu) novietojums un nosacījumi sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, cieto daļiņu, svina, oglekļa oksīda, benzola, arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna piesārņojuma paraugu ņemšanai";

1.30. papildināt 11.pielikumu ar 1.1.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.2.1 arsēna, kadmija, niķeļa un benz(a)pirēna mērījumos iegūtu datus par piesārņojuma uzkrāšanās ātrumu, kas ļauj raksturot iedzīvotāju netiešu pakļaušanu piesārņojumam ar barības ķēdes starpniecību;";

1.31. papildināt 13.pielikumu ar 2.1punktu šādā redakcijā:

"2.1 Arsēna, kadmija, niķeļa benz(a)pirēna un policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (kas nav benz(a)pirēns) kopējā gāzveida dzīvsudraba piesārņojuma novērtēšanā ir šādi datu kvalitātes mērķi un prasības gaisa kvalitātes modeļiem:

Nr.
p.k.

Nosacījumi

Benz(a)pirēns

Arsēns, kadmijs un niķelis

Policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (kas nav benz(a)pirēns) kopējais gāzveida dzīvsudrabs

Kopējie nosēdumi

2.11.

nenoteiktība:

2.11.1.

stacionāri un indikatīvi mērījumi

50%

40%

50%

70%

2.11.2.

modeļi

60%

60%

60%

60%

2.12.

obligāti iegūstamie dati

90%

90%

90%

90%

2.13.

obligātais mērījumu laiks:

2.13.1.

stacionārie mērījumi

33%

50%

2.13.2.

indikatīvie mērījumi*

14%

14%

14%

33%

Piezīme.

* Mērījumi, ko veic ar mazāku regularitāti, bet kas atbilst pārējiem datu kvalitātes mērķiem.";

1.32. izteikt 13.pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nenoteiktību (95% ticamības robežās) novērtē:

3.1. saskaņā ar principiem, kas ietverti Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) mērījumu nenoteiktības rokasgrāmatā un atbilst standartam LVS ENV 13005-2002 "Norādījumi mērījumu nenoteiktības izpausmei";

3.2. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-1:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 1.daļa: Vispārīgie principi un definīcijas";

3.3. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-2:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 2.daļa: Vienmetodes standartmērījumu atkārtojamības un reproducējamības noteikšanas pamatmetode";

3.4. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-3:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 3.daļa: Vienmetodes standartmērījumu konverģentuma starprādītāji";

3.5. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-4:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 4.daļa: Vienmetodes standartmērījumu patiesuma noteikšanas pamatmetodes";

3.6. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-5:2000 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai";

3.7. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-5:2000/AC:2005 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 5.daļa: Alternatīvas metodes standarta mērīšanas metodēm precizitātes noteikšanai";

3.8. atbilstoši standartam LVS ISO 5725-6:2003 "Mērīšanas metožu precizitāte (rezultātu patiesums un konverģentums) - 6.daļa: Precizitātes vērtību izmantošana praksē";

3.9. saskaņā ar metodoloģiskajām norādēm, kas ietvertas Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) gaisa kvalitātes ziņojumā par apkārtējā gaisa mērījumu standartmetožu nenoteiktību atbilstoši standartam LVS CR 14377:2002 "Gaisa kvalitāte - Gaisa mērījumu references metožu nenoteiktības novērtēšana", kurā mērījumu nenoteiktību novērtē kā tādu, ko var piemērot attiecīgajam novērtējuma robežlielumam, vai citu līdzvērtīgu metodi. Lai izvairītos no neprecīziem rezultātiem, stacionārus un indikatīvus mērījumus veic vienādā laika intervālā visa gada laikā.";

1.33. papildināt 13.pielikumu ar 4.1 un 4.2punktu šādā redakcijā:

"4.1 Arsēna, kadmija, niķeļa, benz(a)pirēna un citu policiklisko aromātisko ogļūdeņražu paraugus ņem 24 stundu periodā. Atsevišķos paraugus (līdz pat viena mēneša periodam) izmanto kompleksai analīzei, ja metode nodrošina paraugu ņemšanas stabilitāti šajā periodā. Atsevišķas vielas, piemēram, benz(b)fluorantēns, benz(j) fluorantēns, benz(k)fluorantēns analītiski ir sarežģīti nosakāmas, bet iespējams noteikt to summu. Arsēna, kadmija un niķeļa koncentrācijas noteikšanai izmanto paraugu ņemšanu 24 stundu periodā. Paraugus ņem katru dienu visa gada laikā. Lai noteiktu nosēdumu intensitāti, paraugus ņem mēneša vai nedēļas periodā gada laikā. Mitro nosēdumu paraugu ņemšanu atļauts aizstāt ar kopējo nosēdumu paraugiem, ja atšķirība starp tiem nav lielāka par 10% (nosēdumus mēra µg/m2 diennaktī).

4.2 Stacionāros un indikatīvos mērījumos pieļaujama atkāpe no šī pielikuma 2.1 punktā noteiktā attiecībā uz stacionārajiem mērījumiem (ne zemāk par 14%) un indikatīvajiem mērījumiem (ne zemāk par 6%), kas aprēķināta atbilstoši standartam LVS ISO 11222:2006 "Gaisa kvalitāte. Gaisa kvalitātes mērījumu laikā vidējās vērtības nenoteiktības noteikšana" vai citai līdzvērtīgai metodei.";

1.34. papildināt 13.pielikumu ar 11.punktu šādā redakcijā:

11. Ja vielu analizē kā PM10 frakciju, paraugu ņemšanas tilpums attiecas uz normāliem apstākļiem, 293 ?K temperatūru un 101,3 kPa spiedienu.";

1.35. papildināt 13.pielikumu ar IV nodaļu šādā redakcijā:

"IV. Prasības gaisa kvalitātes modeļiem un novērtēšanas paņēmieniem

12. Ja gaisa kvalitāti novērtē, izmantojot modeļus, jāsniedz modeļa raksturojums un informācija par nenoteiktību. Modeļa nenoteiktību nosaka kā maksimālo standartnovirzi starp izmērītajām un aprēķinātajām koncentrācijām gada griezumā neatkarīgi no laika.

13. Ja izmanto objektīvus novērtēšanas vai noteikšanas paņēmienus, nenoteiktība nedrīkst pārsniegt 100%."

2. Noteikumu 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.12., 1.13., 1.15., 1.18., 1.19., 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.30., 1.31., 1.32., 1.33., 1.34. un 1.35.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 15.februāri.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.588 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 612Pieņemts: 25.07.2006.Stājas spēkā: 28.07.2006.Zaudē spēku: 18.11.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
140696
28.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)