Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.607

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 12.§)
Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 14.panta pirmo un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas (turpmāk - komiteja) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, darbības pamatprincipus un darba kārtību.

2. Komiteja:

2.1. uzrauga 2004.gada 17.jūnijā ar Eiropas Komisijas lēmumu 17/VI/2004 apstiprinātā Vienotā programmdokumenta attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību Latvijai saskaņā ar 1.mērķi un Programmas papildinājuma 2004.-2006.gadam saskaņā ar 1.mērķi (turpmāk - plānošanas dokumenti) ieviešanu, plānošanas dokumentos noteikto mērķu īstenošanu un rezultātu sasniegšanu;

2.2. uzrauga piešķirtā Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk - struktūrfonds) finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību plānošanas dokumentu ietvaros;

2.3. izskata un apstiprina grozījumus plānošanas dokumentos;

2.4. apstiprina pirmā līmeņa starpniek­institūciju izstrādātos struktūrfonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus pirms to iesniegšanas apstiprināšanai Ministru kabinetā;

2.5. izskata un apstiprina struktūrfondu ieviešanas gadskārtējo ziņojumu un noslēguma ziņojumu pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijā;

2.6. izskata izvērtēšanas secinājumus un ieteikumus par plānošanas dokumentu ieviešanu un pieņem lēmumu par secinājumu un ieteikumu īstenošanu;

2.7. apstiprina struktūrfondu vadības komunikācijas stratēģiju;

2.8. apstiprina Cilvēkresursu attīstības plānu struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām;

2.9. saskaņo komitejas nolikuma grozījumu projektu;

2.10. veic citas Latvijas normatīvajos aktos un Eiropas Kopienas tiesību aktos noteiktās funkcijas.

II. Komitejas sastāvs

3. Vadošā iestāde sadarbībā ar pirmā līmeņa starpniekinstitūcijām nodrošina vides, ekonomikas, lauksaimniecības, zivsaimniecības, izglītības un sociālās nozares nevalstisko organizāciju līdzdalību komitejā.

4. Komitejas sastāvā ir šādi komitejas locekļi:

4.1. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētājs;

4.2. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

4.3. maksājumu iestādes pārstāvis;

4.4. pirmā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

4.5. otrā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

4.6. plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji;

4.7. sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji:

4.7.1. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvis;

4.7.2. Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;

4.7.3. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu amatniecības padomes pārstāvis;

4.7.4. Latvijas Zivsaimnieku asociācijas un Latvijas Zivrūpnieku savienības pārstāvis;

4.7.5. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvis;

4.7.6. Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācijas pārstāvis;

4.7.7. Latvijas pieaugušo izglītības apvienības pārstāvis;

4.7.8. citu sociālo partneru un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

5. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās:

5.1. Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis;

5.2. Pasaules dabas fonda pārstāvis;

5.3. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis;

5.4. sabiedrības par atklātību "Delna" pārstāvis;

5.5. Eiropas Komisijas pārstāvis;

5.6. Eiropas Investīciju bankas pārstāvis;

5.7. Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvis;

5.8. Eiropas lietu biroja pārstāvis;

5.9. Ārlietu ministrijas pārstāvis;

5.10. Sorosa fonda - Latvija pārstāvis;

5.11. starptautisko finanšu institūciju pārstāvji.

6. Katra institūcija izvirza dalībai komitejā vienu pārstāvi.

7. Šo noteikumu 4. un 5.punktā minētos pārstāvjus pēc attiecīgās institūcijas lūguma apstiprina vadošās iestādes vadītājs.

III. Komitejas sēdes

8. Vadošā iestāde sasauc komitejas sēdes divas reizes gadā.

9. Par komitejas sēdes laiku un vietu rakstiski paziņo ne vēlāk kā 15darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

10. Vadošā iestāde sasauc papildu sēdes pēc komitejas priekšsēdētāja vai komitejas locekļa pieprasījuma. Papildu sēdes datumu nosaka komitejas priekšsēdētājs 15 darbdienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas. Par komitejas sēdes laiku un vietu rakstiski paziņo ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

11. Komitejas sēdi vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

12. Komitejas locekļiem un dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām ir tiesības pilnvarot citu personu aizvietot viņus atsevišķās komitejas sēdēs.

13. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums.

14. Komitejas priekšsēdētājs un citi komitejas locekļi, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes par to rakstiski vienojoties ar komitejas priekšsēdētāju, var uzaicināt piedalīties komitejas sēdē ekspertu, kas nav komitejas loceklis.

15. Oficiālo komitejas viedokli par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem plašsaziņas līdzekļiem paziņo komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja iecelts vadošās iestādes pārstāvis.

IV. Komitejas sēdes darba kārtība un dokumenti

16. Vadošā iestāde ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes nosūta komitejas sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmos dokumentus komitejas locekļiem un dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām.

17. Komitejas locekļi un dalībnieki ar padomdevēja tiesībām ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms komitejas sēdes rakstiski var iesniegt komitejas priekšsēdētājam atzinumus par šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem.

18. Vadošā iestāde sagatavo izziņu par komitejas locekļu un dalībnieku ar padomdevēja tiesībām sniegtajiem atzinumiem un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes elektroniski nosūta komitejas locekļiem. Komitejas sēdes laikā komitejas priekšsēdētājs un komitejas locekļi izvērtē atzinumos sniegtos komentārus un pieņem lēmumu par komitejas sēdē izskatāmajiem šo noteikumu 16.punktā minētajiem dokumentiem.

19. Komitejas loceklim ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komitejas sēdē, ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes iesniedzot komitejas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu. Iesniegumā izklāsta papildu jautājuma būtību un pamato tā iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā.

20. Vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 19.punkta minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā. Ja nepieciešams, vadošā iestāde lemj par to jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa. Komitejas priekšsēdētājs ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms komitejas sēdes par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā rakstiski informē komitejas locekļus.

21. Pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma komitejas locekļi var vienoties par citiem dokumentu nosūtīšanas un izskatīšanas termiņiem, bet attiecīgais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām darbdienām.

V. Lēmumu pieņemšana

22. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu un viņu pilnvaroto personu skaita.

23. Komiteja lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

24. Ja komitejas loceklis, dalībnieks ar padomdevēja tiesībām vai dalībnieks novērotāja statusā nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai padomes sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

25. Par jautājumiem, kas nav iekļauti komitejas sēdes vai komitejas papildu sēdes darba kārtībā, komiteja var pieņemt lēmumu, izmantojot rakstisko procedūru atbilstoši šo noteikumu 26.punktam.

26. Lēmuma pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:

26.1. vadošā iestāde sagatavo un komitejas priekšsēdētājs elektroniski nosūta komitejas locekļiem un dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām lēmumprojektu un lēmumu pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

26.2. komitejas locekļi un dalībnieki ar padomdevēja tiesībām 15darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņemšanas rakstiski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu;

26.3. ja minētajā termiņā iebildumi vai priekšlikumi nav saņemti, lēmumu uzskata par pieņemtu;

26.4. ja ir saņemti iebildumi vai priekšlikumi, vadošā iestāde triju darbdienu laikā sagatavo izziņu, kā arī norāda, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, precizē lēmumprojektu un elektroniski nosūta izziņu un precizēto lēmumprojektu komitejas locekļiem;

26.5. komitejas locekļi un dalībnieki ar padomdevēja tiesībām piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 26.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem attiecībā uz precizēto lēmumprojektu. Komitejas priekšsēdētājs triju darbdienu laikā izvērtē saņemtos iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu;

26.6. vadošā iestāde triju darbdienu laikā sagatavo lēmumprojektu. Lēmumprojektu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Vadošā iestāde parakstīto lēmumu divu darbdienu laikā nosūta komitejas locekļiem;

26.7. ja lēmums nav pieņemts, komitejas priekšsēdētājs lemj par komitejas papildu sēdes sasaukšanu.

27. Komitejas locekļi pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties par citiem lēmuma pieņemšanas rakstiskās procedūras termiņiem, bet attiecīgais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām darbdienām.

VI. Komitejas sēdes protokols

28. Komitejas sēdes protokolā norāda komitejas sēdes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgos viedokļus un balsojumu rezultātus.

29. Vadošā iestāde sagatavo komitejas sēdes protokola projektu un ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc komitejas sēdes elektroniski nosūta komitejas locekļiem un dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām. Komitejas locekļi 10 darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas iesniedz iebildumus vai priekšlikumus par protokola projektu. Vadošā iestāde izvērtē iebildumus un priekšlikumus un piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu par iebildumu un priekšlikumu iekļaušanu komitejas sēdes protokolā.

30. Ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi nav saņemti, protokolu uzskata par apstiprinātu.

31. Apstiprinātu komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un sekretārs. Parakstīto protokolu vadošā iestāde piecu darbdienu laikā nosūta komitejas locekļiem, dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām un dalībniekiem novērotāja statusā.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu uzraudzības komitejas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 607Pieņemts: 25.07.2006.Stājas spēkā: 28.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
140691
28.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)