Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.606

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 11.§)
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas (turpmāk - komiteja) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, darbības pamatprincipus un darba kārtību.

2. Komiteja:

2.1. uzrauga Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzī­bas daļas (ELVGF) finansēto pasākumu ieviešanu un izvērtē piešķirtā finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību;

2.2. apstiprina otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansē­juma saņēmēja standartlīgumus - struktūrfonda nacionālās programmas un atklāta projektu iesniegumu konkursa projektiem;

2.3. nodrošina Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas (ELVGF) politikas koordinēšanu;

2.4. ierosina papildu publicitātes pasākumus;

2.5. ierosina citus pasākumus, kas nodrošina finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību;

2.6. saskaņo komitejas nolikuma grozījumu projektu.

II. Komitejas sastāvs

3. Komitejas sastāvā ir šādi komitejas locekļi:

3.1. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētājs;

3.2. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

3.4. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvis;

3.5. plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji.

4. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās maksājumu iestādes pārstāvis.

5. Katra institūcija dalībai komitejā izvirza vienu pārstāvi.

6. Struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju darba grupas pārstāvis piedalās komitejas sēdēs novērotāja statusā.

7. Komitejas priekšsēdētājs vai citi komitejas locekļi (par to informējot komitejas priekšsēdētāju) var uzaicināt piedalīties komitejas sēdē ekspertus. Eksperti komitejas sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām.

8. Komitejas personālsastāvu pēc vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, plānošanas reģionu attīstības padomju, maksājumu iestādes un nevalstisko organizāciju darba grupas lūguma apstiprina vadošās iestādes vadītājs.

III. Komitejas sēdes

9. Vadošā iestāde organizē komitejas sēdes ne retāk kā reizi pusgadā.

10. Par nākamās komitejas sēdes laiku un vietu paziņo komitejas sēdē vai ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.

11. Vadošā iestāde sasauc papildu sēdes pēc komitejas priekšsēdētāja vai komitejas locekļa pieprasījuma.

12. Par komitejas papildu sēdes laiku un vietu paziņo ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.

13. Komitejas sēdi vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsē­dētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

14. Komitejas loceklim, dalībniekam ar padomdevēja tiesībām un dalībniekam novērotāja statusā ir tiesības pilnvarot citu personu aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.

15. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums. Personai, kura pilnvarota aizvietot dalībnieka ar padomdevēja tiesībām pārstāvi, ir padomdevēja tiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums.

16. Sēdes dalībnieks novērotāja statusā var pilnvarot citu struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju konsultatīvās darba grupas pārstāvi aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.

17. Oficiālo komitejas viedokli par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem paziņo komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja iecelts vadošās iestādes pārstāvis.

IV. Komitejas sēdes dokumenti un darba kārtība

18. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz vadošajā iestādē informāciju par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumiem, kas noraidīti pēc administratīvās pārbaudes, tai skaitā informāciju par noraidīšanas iemesliem, vērtēšanas komisijas protokolu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši kvalitātes specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kopsavilkumu par projektiem, kā arī otrā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas un citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, kurus pieprasa vadošā iestāde.

19. Vadošā iestāde ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes komitejas locekļiem, dalībniekam ar padomdevēja tiesībām un dalībniekam novērotāja statusā (turpmāk - sēdes dalībnieks) atzinuma sniegšanai nosūta:

19.1. komitejas sēdes darba kārtību;

19.2. kopsavilkumu par projektiem;

19.3. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

19.4. atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas;

19.5. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus;

19.6. citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

20. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu var iesniegt vadošajā iestādē mēneša laikā pēc attiecīgā projektu saraksta izskatīšanas vadības komitejā.

21. Sēdes dalībnieki ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms komitejas sēdes rakstiski iesniedz komitejas priekšsēdētājam atzinumus par šo noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem.

22. Vadošā iestāde sagatavo izziņu par sēdes dalībnieku atzinumiem un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komitejas sēdes elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem.

23. Komitejas loceklim ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komitejas sēdē, iesniedzot komitejas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komitejas sēdes.

24. Komitejas priekšsēdētājs izvērtē šo noteikumu 23.punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā. Ja nepieciešams, komitejas priekšsēdētājs lemj par to papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa.

25. Pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma komitejas locekļi var vienoties par citiem dokumentu nosūtīšanas un izskatīšanas termiņiem.

V. Lēmuma pieņemšana

26. Komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu un viņu pilnvaroto personu skaita.

27. Komiteja lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

28. Ja sēdes dalībnieks nepiekrīt komitejas lēmumam, viņiem ir tiesības prasīt, lai padomes sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

29. Par jautājumiem, kas nav iekļauti komitejas sēdes darba kārtībā, komiteja var pieņemt lēmumu, izmantojot rakstisko procedūru atbilstoši šo noteikumu 30.punktam.

30. Lēmuma pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:

30.1. komitejas priekšsēdētājs sagatavo un elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

30.2. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņem­šanas rakstiski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu;

30.3. ja minētajā termiņā iebildumi un priekšlikumi nav saņemti, lēmumu uzskata par pieņemtu;

30.4. ja ir saņemti iebildumi un priekšlikumi, vadošā iestāde divu darb­dienu laikā sagatavo izziņu, kā arī norāda, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, precizē lēmumprojektu un nosūta izziņu un precizēto lēmumprojektu sēdes dalībniekiem;

30.5. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski paziņo par iebildumiem un priekšlikumiem attiecībā uz precizēto lēmumprojektu. Komitejas priekšsēdētājs divu darbdienu laikā izvērtē saņemtos iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu;

30.6. vadošā iestāde sagatavo lēmumprojektu, kuru paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Vadošā iestāde parakstīto lēmumu divu darbdienu laikā pa pastu nosūta sēdes dalībniekiem.

31. Komitejas locekļi pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties par citiem lēmuma pieņemšanas rakstiskās procedūras termiņiem.

32. Ja komitejas lēmums ir pieņemts ar nosacījumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai precizēt kādu no komitejas sēdē izskatītajiem dokumentiem, kas minēti šo noteikumu 18.punktā, otrā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes precizē attiecīgos dokumentus un atbilstoši rakstiskajai procedūrai iesniedz saskaņošanai vadošajā iestādē.

33. Vadošā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu saņemšanas elektroniski nosūta tos sēdes dalībniekiem.

34. Sēdes dalībnieki izvērtē, vai šo noteikumu 32.punktā minētie dokumenti atbilst komitejas sēdes lēmumam, un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta vadošajai iestādei atzinumu par attiecīgo dokumentu atbilstību komitejas sēdes lēmumam.

35. Ja noteiktajā termiņā atzinumi par neatbilstību komitejas sēdes lēmumam nav saņemti, šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus uzskata par saskaņotiem.

36. Ja noteiktajā termiņā ir saņemti sēdes dalībnieku atzinumi par šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu neatbilstību komitejas sēdes lēmumam, vadošā iestāde sagatavo izziņu par sniegtajiem atzinumiem un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta otrā līmeņa starpniek­institūcijai.

37. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija precizē šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus saskaņā ar saņemtajiem atzinumiem un iesniedz vadošajā iestādē.

VI. Komitejas sēdes protokols

38. Komitejas sēdes protokolā norāda komitejas sēdes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgos viedokļus un balsojumu rezultātus.

39. Komitejas sēdes protokola projektu sagatavo vadošā iestāde un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes elektroniski nosūta sēdes dalībniekiem. Sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas paziņo iebildumus un priekšlikumus par protokola projektu. Vadošā iestāde izvērtē iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par to iekļaušanu komitejas sēdes protokolā.

40. Ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi par protokolu nav saņemti, to uzskata par apstiprinātu.

41. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Parakstītu komitejas sēdes protokolu vadošā iestāde divu darbdienu laikā nosūta sēdes dalībniekiem.

VII. Komitejas sēdē saskaņoto un apstiprināto dokumentu aprite

42. Komitejas locekļi saskaņo struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas vai atklāta projektu iesniegumu konkursa veidlapas un apstiprina standartlīgumus. Vadošā iestāde vienas darbdienas laikā pēc komitejas sēdes ievieto saskaņotos un apstiprinātos dokumentus komitejas dokumentu glabātavā.

43. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saskaņošanas komitejas sēdē nosūta cauršūto un apzīmogoto struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus (trijos eksemplāros) apstiprināšanai otrā līmeņa starpniekinstitūcijā.

44. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc saskaņotās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saņemšanas vienu apstiprinātās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu eksemplāru nosūta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai, otru eksemplāru - vadošajai iestādei. Trešo eksemplāru glabā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā.

45. Šo noteikumu 42.punktā minēto dokumentu elektroniskā versija atbilst komitejas dokumentu glabātavā ievietotajam dokumentam.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļas vadības komitejas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 606Pieņemts: 25.07.2006.Stājas spēkā: 28.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
140690
28.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)