Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.604

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 9.§)
Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) vadības komitejas (turpmāk - komiteja) funkcijas, uzdevumus, kompetenci, darbības pamatprincipus un darba kārtību.

2. Komiteja:

2.1. uzrauga Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēto pasākumu ieviešanu un izvērtē piešķirtā finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību;

2.2. apstiprina otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja standartlīgumus - struktūrfonda nacionālās programmas un atklāta projektu iesniegumu konkursa projektiem;

2.3. apstiprina grantu shēmas apsaimniekotāja un granta finansējuma saņēmēja standartlīgumus - grantu shēmas projektiem;

2.4. nodrošina Reģionālās attīstības fonda (ERAF) politikas koordinēšanu;

2.5. ierosina publicitātes papildu pasākumus;

2.6. ierosina citus pasākumus, lai nodrošinātu finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību;

2.7. saskaņo komitejas nolikuma grozījumu projektu.

II. Komitejas sastāvs

3. Komitejas sastāvā ir šādi komisijas locekļi:

3.1. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētājs;

3.2. vadošās iestādes pārstāvis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

3.3. pirmā līmeņa starpniekinstitūciju pārstāvji;

3.4. otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvis;

3.5. plānošanas reģionu attīstības padomju pārstāvji.

4. Komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās:

4.1. maksājumu iestādes pārstāvis;

4.2. grantu shēmu apsaimniekotāju pārstāvji.

5. Katra institūcija dalībai komitejā izvirza vienu pārstāvi.

6. Struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju darba grupas pārstāvis piedalās komitejas sēdēs novērotāja statusā.

7. Komitejas priekšsēdētājs vai citi komitejas locekļi (par to informējot komitejas priekšsēdētāju) var uzaicināt piedalīties komitejas sēdē ekspertus. Eksperti komitejas sēdē piedalās ar padomdevēja tiesībām.

8. Komitejas personālsastāvu pēc vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūciju, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, plānošanas reģionu attīstības padomju, grantu shēmu apsaimniekotāju, maksājumu iestādes un struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju darba grupas lūguma apstiprina vadošās iestādes vadītājs.

III. Komitejas sēdes

9. Vadošā iestāde komitejas sēdes organizē ne retāk kā reizi pusgadā.

10. Par nākamās komitejas sēdes laiku un vietu paziņo komitejas sēdē vai ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.

11. Vadošā iestāde sasauc papildu sēdes pēc komitejas priekšsēdētāja vai komitejas locekļa pieprasījuma.

12. Par komitejas papildu sēdes laiku un vietu paziņo ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes, nosūtot uzaicinājuma vēstuli.

13. Komitejas sēdi vada komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komitejas priekšsēdētāja vietnieks.

14. Komitejas loceklim, komitejas sēdes dalībniekam ar padomdevēja tiesībām un dalībniekam novērotāja statusā ir tiesības pilnvarot citu personu aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.

15. Personai, kura pilnvarota aizvietot komitejas locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums. Personai, kura pilnvarota aizvietot sēdes dalībnieku ar padomdevēja tiesībām, ir padomdevēja tiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku, ja komitejas priekšsēdētājam ir iesniegts attiecīgās institūcijas rakstisks pilnvarojums.

16. Sēdes dalībnieks novērotāja statusā var pilnvarot citu struktūrfondu vadības nevalstisko organizāciju konsultatīvās darba grupas pārstāvi aizvietot viņu atsevišķās komitejas sēdēs.

17. Oficiālo komitejas viedokli par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem paziņo komitejas priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētāja iecelts vadošās iestādes pārstāvis.

IV. Komitejas sēdes dokumenti un darba kārtība

18. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz vadošajā iestādē otrā līmeņa starp­niekinstitūcijas sagatavoto informāciju par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumiem, kas noraidīti pēc administratīvās pārbaudes, tai skaitā informāciju par noraidīšanas iemesliem, vērtēšanas komisijas protokolu par attiecīgā konkursa projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši kvalitātes specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, kopsavilkumu par projektiem, kā arī pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus, grantu shēmas aprakstu, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas un citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, kurus pieprasa vadošā iestāde.

19. Vadošā iestāde ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms komitejas sēdes komitejas locekļiem, sēdes dalībniekiem ar padomdevēja tiesībām un dalībniekam novērotāja statusā (turpmāk - sēdes dalībnieks) nosūta atzinuma sniegšanai:

19.1. komitejas sēdes darba kārtību;

19.2. kopsavilkumu par projektiem;

19.3.pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

19.4. pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas izstrādāto struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus;

19.5. grantu shēmas aprakstus;

19.6. atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas;

19.7. citus komitejas lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus.

20. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas lēmumprojektu par atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu iesniedz vadošajā iestādē mēneša laikā pēc attiecīgā projektu saraksta izskatīšanas vadības komitejā.

21. Sēdes dalībnieki ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms komitejas sēdes rakstiski iesniedz komitejas priekšsēdētājam atzinumus par šo noteikumu 19.punktā minētajiem dokumentiem.

22. Vadošā iestāde sagatavo izziņu par sēdes dalībnieku sniegtajiem atzinumiem un ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms komitejas sēdes nosūta elektroniski sēdes dalībniekiem.

23. Komitejas loceklim ir tiesības ierosināt papildu jautājumu izskatīšanu komitejas sēdē, iesniedzot komitejas priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes.

24. Komitejas priekšsēdētājs izvērtē šo noteikumu 23.punktā minēto iesniegumu un pieņem lēmumu par papildu jautājuma iekļaušanu komitejas sēdes darba kārtībā. Ja nepieciešams, komitejas priekšsēdētājs lemj par to papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā, kuri iesniegti pēc noteiktā termiņa.

25. Komitejas locekļi pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties par citiem dokumentu nosūtīšanas un izskatīšanas termiņiem.

V. Lēmuma pieņemšana

26. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divas trešdaļas no balsstiesīgo komitejas locekļu un viņu pilnvaroto personu skaita.

27. Komiteja lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi ("par" vienādi ar "pret" un "atturas"), izšķirošā ir komitejas priekšsēdētāja balss.

28. Ja sēdes dalībnieks nepiekrīt komitejas lēmumam, viņam ir tiesības prasīt, lai padomes sēdes protokolā tiktu ierakstīts viņa atšķirīgais viedoklis.

29. Par jautājumiem, kas nav iekļauti komitejas sēdes darba kārtībā, komiteja var pieņemt lēmumu arī, izmantojot rakstisko procedūru atbilstoši šo noteikumu 30.punktam.

30. Lēmuma pieņemšanas rakstiskā procedūra ir šāda:

30.1. komitejas priekšsēdētājs sagatavo un nosūta elektroniski sēdes dalībniekiem lēmumprojektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

30.2. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc lēmumprojekta saņemšanas rakstiski paziņo par iebildumiem vai priekšlikumiem attiecībā uz lēmumprojektu;

30.3. ja minētajā termiņā iebildumi un priekšlikumi nav saņemti, lēmumu uzskata par pieņemtu;

30.4. ja ir saņemti iebildumi un priekšlikumi, vadošā iestāde divu darbdienu laikā sagatavo izziņu, kā arī norāda, vai attiecīgais iebildums vai priekšlikums ir ņemts vērā vai noraidīts, precizē lēmumprojektu un nosūta elektroniski izziņu un precizēto lēmumprojektu sēdes dalībniekiem;

30.5. sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 30.4.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas rakstiski paziņo par iebildumiem un priekšlikumiem attiecībā uz precizēto lēmumprojektu. Komitejas priekšsēdētājs divu darbdienu laikā izvērtē saņemtos iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu;

30.6. vadošā iestāde divu darbdienu laikā sagatavo lēmumprojektu. Lēmumprojektu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Vadošā iestāde parakstīto lēmumu divu darbdienu laikā pa pastu nosūta sēdes dalībniekiem.

31. Komitejas locekļi pēc komitejas priekšsēdētāja ierosinājuma var vienoties par citiem lēmuma pieņemšanas rakstiskās procedūras termiņiem.

32. Ja komitejas lēmums ir pieņemts ar nosacījumu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai precizēt kādu no komitejas sēdē izskatītajiem dokumentiem, kas minēti šo noteikumu 18.punktā, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes precizē attiecīgos dokumentus un atbilstoši rakstiskajai procedūrai iesniedz vadošajā iestādē saskaņošanai.

33. Vadošā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta tos elektroniski sēdes dalībniekiem atzinuma sniegšanai.

34. Sēdes dalībnieki izvērtē, vai šo noteikumu 32.punktā minētie dokumenti atbilst komitejas sēdes lēmumam, un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta elektroniski vadošajai iestādei atzinumu par attiecīgo dokumentu atbilstību vai neatbilstību komitejas sēdes lēmumam.

35. Ja noteiktajā termiņā atzinumi par neatbilstību komitejas sēdes lēmumam nav saņemti, šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus uzskata par saskaņotiem.

36. Ja noteiktajā termiņā ir saņemti sēdes dalībnieku atzinumi par šo noteikumu 32.punktā minēto dokumentu neatbilstību komitejas sēdes lēmumam, vadošā iestāde sagatavo izziņu par sniegtajiem atzinumiem un piecu darbdienu laikā pēc to saņemšanas nosūta elektroniski pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai.

37. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija šo noteikumu 32.punktā minētos dokumentus precizē saskaņā ar iesniegtajiem atzinumiem un iesniedz vadošajā iestādē.

VI. Komitejas sēdes protokols

38. Komitejas sēdes protokolā norāda komitejas sēdes dalībniekus, darba kārtību, pieņemtos lēmumus, kā arī atšķirīgos viedokļus un balsojumu rezultātus.

39. Komitejas sēdes protokola projektu sagatavo vadošā iestāde un ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc komitejas sēdes nosūta elektroniski sēdes dalībniekiem. Sēdes dalībnieki piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas iesniedz iebildumus un priekšlikumus attiecībā uz protokola projektu. Vadošā iestāde izvērtē iesniegtos iebildumus un priekšlikumus un pieņem galīgo lēmumu par to iekļaušanu komitejas sēdes protokolā.

40. Ja noteiktajā termiņā iebildumi un priekšlikumi par protokolu nav saņemti, to uzskata par apstiprinātu.

41. Komitejas sēdes protokolu paraksta komitejas priekšsēdētājs un komitejas sekretārs. Parakstīto protokolu vadošā iestāde divu darbdienu laikā nosūta sēdes dalībniekiem.

VII. Komitejas sēdē saskaņoto un apstiprināto dokumentu aprite

42. Komitejas locekļi saskaņo struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus, grantu shēmas aprakstu, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas vai atklāta projektu iesniegumu konkursa iesniegumu veidlapas un apstiprina standartlīgumus. Vadošā iestāde vienas darbdienas laikā pēc komitejas sēdes ievieto saskaņotos un apstiprinātos dokumentus komitejas dokumentu glabātavā.

43. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saskaņošanas vadības komitejas sēdē nosūta cauršūto un apzīmogoto struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus (trijos eksemplāros) apstiprināšanai pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai.

44. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija piecu darbdienu laikā pēc saskaņotās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu saņemšanas vienu apstiprinātās struktūrfonda nacionālās programmas un tās projektu eksemplāru nosūta otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, otru eksemplāru - vadošajai iestādei. Trešo eksemplāru glabā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā.

45. Šo noteikumu 42.punktā minēto dokumentu elektroniskā versija atbilst komitejas dokumentu glabātavā ievietotajam dokumentam.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Finanšu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda vadības komitejas nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 604Pieņemts: 25.07.2006.Stājas spēkā: 28.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
140688
28.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)