Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.503

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 65.§)
Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 7.panta
otrās daļas 1. un 2.punktu un 27.panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā maksā dabas resursu nodokli (turpmāk — nodoklis) un atmaksā samaksāto nodokli par transportlīdzekli;

1.2. kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis iesniedz Vides ministrijā dokumentus, kas apliecina nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un piemērošanu vai piedalīšanos šādas sistēmas darbībā;

1.3. kārtību, kādā transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis sniedz pārskatu par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi (ja tas nemaksā nodokli par transportlīdzekļiem), un pārskatā iekļaujamo informāciju.

2. Šie noteikumi attiecas uz transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums un kuri Latvijā pirmo reizi tiek reģistrēti pastāvīgi.

II. Nodokļa maksāšanas kārtība par transportlīdzekļiem

3. Nodokli par transportlīdzekļiem, kuri Latvijā tiek reģistrēti pirmo reizi pastāvīgi, fiziskās un juridiskās personas samaksā pēc transportlīdzekļa agregāta numuru salīdzināšanas Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet pirms attiecīgā transportlīdzekļa reģistrēšanas.

4. Persona nodokli par transportlīdzekli samaksā kredītiestādē vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Līdzekļus, kas iegūti no nodokļa maksājumiem, Ceļu satiksmes drošības direkcija, neieskaitot tos savā norēķinu kontā, triju dienu laikā iemaksā noteiktā valsts budžeta kontā. Nodokļa iekasēšanas izdevumus sedz nodokļa maksātājs.

5. Iekasējot nodokli, maksātājam izsniedz maksājuma dokumentu, kurā ir norādīta informācija par maksātāju, transportlīdzekli un samaksātā nodokļa apmēru.

6. Ja persona ar vienu maksājuma dokumentu maksā nodokli par vairākiem reģistrējamiem transportlīdzekļiem, maksājuma dokumentam pievieno sarakstu, kurā norāda katra transportlīdzekļa marku, modeli un izgatavošanas gadu. Minēto sarakstu paraksta transportlīdzekļu īpašnieks.

III. Nodokļa atmaksāšanas kārtība par transportlīdzekļiem

7. Samaksātā nodokļa atmaksu par transportlīdzekli, kas sešu mēnešu laikā pēc pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, var saņemt nodokļa maksātājs, ja tas pēc transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites izvešanai no Latvijas Republikas vēršas Valsts ieņēmumu dienestā.

8. Lai saņemtu samaksātā nodokļa atmaksu, nodokļa maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē (atbilstoši nodokļa maksātāja juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai) iesniegumu par samaksātā nodokļa atmaksu.

9. Ja sešu mēnešu laikā pēc pirmās pastāvīgās transportlīdzekļa reģistrācijas transportlīdzeklis ticis pārreģistrēts uz citas personas vārda, samaksāto nodokli nodokļa maksātājs var saņemt atpakaļ, ja tas var dokumentāri pamatot šī transportlīdzekļa noņemšanu no uzskaites izvešanai no Latvijas.

10. Samaksātā nodokļa atmaksu, ja transportlīdzeklis sešu mēnešu laikā pēc tā pirmās pastāvīgās reģistrācijas noņemts no uzskaites izvešanai no Latvijas, no valsts budžeta veic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde atbilstoši nodokļa maksātāja juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai 30 dienu laikā pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma un šo noteikumu 9.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

11. Nepareizi iemaksātā un pārmaksātā nodokļa atmaksu no valsts budžeta veic Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde (atbilstoši maksātāja juridiskajai adresei vai deklarētajai dzīvesvietai) pēc maksātāja pieprasījuma šo noteikumu 8.punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem

12. Lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa samaksas par transportlīdzekli, transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis — nodokļa maksātājs — iesniedz Vides ministrijā:

12.1. iesniegumu par atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošanu. Iesniegumā norāda nodokļa maksātāja firmu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistra komercreģistrā un juridisko adresi;

12.2. nolietotu transportlīdzekļu apsaim­niekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plānu turpmākajiem pieciem gadiem, ko paraksta un apzīmogo persona ar paraksta tiesībām vai pilnvarota persona, ja nodokļa maksātājs pats izveido un īsteno nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu, vai sarakstu, kurā norādīti noslēgtie līgumi ar komersantiem, kas savāc un apstrādā vai izved apstrādei no Latvijas teritorijas nolietotus transportlīdzekļus, norādot arī attiecīgā komersanta nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas plānu, kas akceptēts Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvaldē. Nodokļa maksātājs pēc valsts iestāžu amatpersonu pieprasījuma uzrāda dokumentu oriģinālus;

12.3. Latvijas Pilnvaroto autotirgotāju asociācijas apstiprinājumu vai līgumu (apstiprinātu kopiju) ar transportlīdzekļu būvētāju par to, ka komersants ir konkrētās markas transportlīdzekļa būvētāja pilnvarotais pārstāvis Latvijas Republikā (iesniedz transportlīdzekļa būvētāja pilnvarotais pārstāvis).

13. Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas izveides un īstenošanas plāns (turpmāk — plāns) ir pasākumu komplekss, kas paredz, ka transportlīdzekļa būvētāja saražotie vai tā pilnvarotā pārstāvja līgumā ar transportlīdzekļa būvētāju minētie nolietotie attiecīgo marku transportlīdzekļi tiek savākti bez maksas no pēdējā īpašnieka, apstrādāti un pārstrādāti normatīvajos aktos par nolietotu transportlīdzekļu pārstrādi un vides prasībām apstrādes uzņēmumiem noteiktajā apjomā.

14. Plānā iekļauj šādu informāciju:

14.1. apstrādāto nolietoto transportlīdzekļu plānotais skaits un kopējā masa;

14.2. esošo un plānoto nolietoto transportlīdzekļu savākšanas vietu izvietojums;

14.3. ziņas par līgumiem, kas ir noslēgti un kurus plānots noslēgt ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādes vai pārstrādes uzņēmumiem.

15. Vides ministrija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12.punktā minēto dokumentu saņemšanas nosūta tos Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas padomei (turpmāk — padome). Padome mēneša laikā izvērtē saņemto dokumentu atbilstību šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām un sniedz Vides ministrijai pamatotu ieteikumu par atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas. Vides ministrs piecu darbdienu laikā pēc padomes ieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma par nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanu (turpmāk — apsaimniekošanas līgums) noslēgšanu ar nodokļa maksātāju un atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas.

16. Ja pēc dokumentu saņemšanas Vides ministrija vai padome konstatē, ka tie ir nepilnīgi, ministrija informē par to nodokļa maksātāju. Ja divu nedēļu laikā nepieciešamā informācija netiek iesniegta ministrijā, vides ministrs pieņem lēmumu par atteikumu slēgt apsaimniekošanas līgumu un piemērot atbrīvojumu no nodokļa samaksas.

17. Ja pieņemts lēmums par apsaimniekošanas līguma slēgšanu un atbrīvojuma piemērošanu no nodokļa samaksas, Vides ministrija ar transportlīdzekļu būvētāju vai tā pilnvaroto pārstāvi — nodokļa maksātāju — noslēdz apsaimniekošanas līgumu.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1020)

18. Transportlīdzekļu būvētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim — nodokļa maksātājam — nodokļa atbrīvojumu piemēro piecus gadus, sākot ar līgumā paredzēto termiņu, kad tas Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrē transportlīdzekli.

19. Ja nodokļa maksātājs ir noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar Vides ministriju, viņš to informē par plānā ietverto saistību izpildes izmaiņām, kas radušās no plāna iesniedzēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Vides ministrija pārskata atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošanu šo noteikumu 15. un 16.punktā noteiktajā kārtībā un, ja nepieciešams, kopā ar nodokļa maksātāju izdara grozījumus noslēgtā līguma nosacījumos.

V. Pārskats par nolietotu transportlīdzekļu savākšanu un pārstrādi

20. Transportlīdzekļu būvētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis — nodokļa maksātājs —, kuram piemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas, katru gadu līdz 1.februārim papīra formā un elektroniski iesniedz Vides ministrijā detalizētu pārskatu par plāna īstenošanas gaitu un savāktajiem, apstrādātajiem un pārstrādātajiem nolietotajiem transportlīdzekļiem iepriekšējā kalendāra gadā (turpmāk — pārskats).

21. Pārskatā iekļauj šādu informāciju:

21.1. savākto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa;

21.2. nolietoto transportlīdzekļu pieņemšanas vai savākšanas sistēmas apraksts;

21.3. apstrādāto un pārstrādāto nolietoto transportlīdzekļu skaits un kopējā masa.

VI. Noslēguma jautājums

22. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 503Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
138897
{"selected":{"value":"23.12.2006","content":"<font class='s-1'>23.12.2006.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"23.12.2006","iso_value":"2006\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2006.-30.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-22.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
23.12.2006
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)