Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.544

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 55.§)
Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
vadības likuma
16.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūr­fondu (turpmāk - struktūrfonds) finansēto projektu (turpmāk - projekts) ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu.

2. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, maksājumu iestāde un vadošā iestāde nodrošina efektīvas vadības un kontroles sistēmas izveidošanu, lai nepieļautu vai novērstu jebkādas neatbilstības projektu ieviešanā.

3. Ar neatbilstību šo noteikumu izpratnē saprot jebkuru struktūrfondu vadību reglamentējošā Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības tiesību akta pārkāpumu, kurš radies pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniek­institūcijas, struktūrfonda finansējuma saņēmēja, grantu shēmas apsaimnieko­tāja, granta finansējuma saņēmēja, maksājumu iestādes vai vadošās iestādes darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ un kuram ir vai varētu būt negatīva ietekme uz Eiropas Kopienas budžetu.

II. Neatbilstības izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par piešķirtā finansējuma izlietojumu un ziņošana par konstatēto neatbilstību

4. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību.

5. Grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē katru tā konstatēto iespējamo neatbilstību un ziņo par katru neatbilstību otrā līmeņa starpniekinstitūcijai.

6. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcijai vai grantu shēmas apsaimniekotājam ir aizdomas par iespējamo neatbilstību un iespējamās neatbilstības izvērtēšanai ir nepieciešams konceptuāls lēmums par piešķirtā finansējuma izlietojumu konkrētā projekta ieviešanā, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs var vērsties institūcijā, kas veic pirmā līmeņa starpniekinsti­tūcijas funkcijas. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu, ņemot vērā projekta ietvaros veikto izdevumu atbilstību, projekta mērķus un sagaidāmos rezultātus.

7. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde, iesniedzot ceturkšņa ziņojumu par neatbilstību saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda īstenošanu saskaņā ar Eiropas Kopienas Regulas Nr. 1681/94 2., 3. un 5.pantu (pielikums) (turpmāk - ceturkšņa ziņojums), ziņo vadošajai iestādei par katru šādu konstatēto neatbilstību:

7.1. ja struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņē­mējam veikti maksājumi, kas atzīti par nepareizi, nelikumīgi, projektā neplānoti neattiecināmi un neattaisnoti (turpmāk - neatbilstoši) veiktiem izdevumiem un kurus nevar ieturēt no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam;

7.2. par neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot valūtas kon­vertācijas kursu, kas noteikts Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūr­politikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā, 1.panta 10.punktā, ir lielāka par 10000 eiro, ja struk­tūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam ir veikti neatbilstoši maksājumi;

7.3. par neatbilstību, kuras kopējā summa latos, piemērojot valūtas kon­vertācijas kursu, kas noteikts Komisijas 2005.gada 12.decembra Regulas (EK) Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūr­politikas finansēšanā un nepareizi izmaksātu līdzekļu atgūšanu un par informā­cijas sistēmas izveidi šajā jomā, 1.panta 10.punktā, ir mazāka par 10000 eiro, ja neatbilstība atkārtojas konkrētā projekta ietvaros un ja struktūrfonda finansē­juma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam ir veikti neatbilstoši maksājumi;

7.4. par sistēmas neatbilstībām, kas var rasties citu projektu ieviešanā;

7.5. par aizdomām par krāpšanu vai organizēto noziedzību.

8. Vadošā iestāde izvērtē katru tās konstatēto iespējamo neatbilstību un šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos par katru neatbilstību sagatavo ceturkšņa ziņojumu.

9. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde var neziņot vadošajai iestādei par konstatēto neatbilstību, par kuru brīvprātīgi ziņo struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, pirms pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, maksājumu iestāde vai vadošā iestāde konstatējusi neatbilstību, ja neatbilstība ir novēršama un projekta ietvaros ir iespējama neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšana no projekta kārtējā vai nākamā maksājuma struktūrfonda finansējuma saņēmējam vai granta finansējuma saņēmējam.

10. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs, vadošā iestāde un maksājumu iestāde nodrošina infor­mācijas uzskaiti par konstatētajām neatbilstībām, par katru konstatēto neatbil­stību norādot šādu informāciju (ja tā ir pieejama):

10.1. pasākums, aktivitāte, projekts, līguma numurs un nosaukums;

10.2. projekta kopējā izmaksu summa sadalījumā pa finansēšanas avotiem;

10.3. neatbilstoši veikto izdevumu veids un summa sadalījumā pa finansē­šanas avotiem;

10.4. konstatētās neatbilstības veikšanā īstenotās darbības apraksts;

10.5. neatbilstības atklāšanas metode;

10.6. atgūstamā un atgūtā finansējuma summa;

10.7. atgūšanas datums;

10.8. iesaistītās fiziskās un juridiskās personas (tai skaitā struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs).

11. Vadošajai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai pirmā līmeņa starpniekinsti­tūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija, grantu shēmas apsaimniekotājs un mak­sājumu iestāde iesniedz (papīra veidā un elektroniski) šo noteikumu 10.punktā minēto uzkrāto informāciju par visām plānošanas dokumenta ieviešanas periodā konstatētajām neatbilstībām uz informācijas pieprasīšanas brīdi.

12. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija reizi ceturksnī šo noteikumu 10.punktā minēto uzkrāto informāciju par konstatētajām neatbilstībām elektroniski nosūta pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai.

13. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina, lai struktūrfondu vadības informācijas sistēmā tiktu ievadīta informācija par tās konstatētajām neatbilstī­bām, par kurām ziņots vadošajai iestādei.

14. Lai struktūrfondu vadības informācijas sistēmā varētu ievadīt informā­ciju par šo noteikumu 7.punktā minētajām konstatētajām neatbilstībām, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, maksājumu iestāde (vienlaikus ar ziņošanu vadošajai iestādei) un vadošā iestāde ziņo otrā līmeņa starpniek­institūcijai par šīm neatbil­stībām, iesniedzot ceturkšņa ziņojuma kopiju papīra veidā un elektroniski. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija attiecīgā struktūrfonda finansētā pasākuma ieviešanas procesā nodrošina informācijas ievadi struktūrfondu vadības informācijas sistēmā par konstatētajām neatbilstībām, par kurām ziņojusi pirmā līmeņa starpniek­institūcija, maksājumu iestāde un vadošā iestāde.

15. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde šo noteikumu 7.punktā minētajos gadījumos ziņo vadošajai iestādei, par katru konstatēto neatbilstību iesniedzot ceturkšņa ziņojumu (papīra veidā un elektroniski) šādos termiņos:

15.1. šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā gadījumā - nekavējoties;

15.2. šo noteikumu 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5.apakšpunktā minētajos gadījumos:

15.2.1. par kārtējā gada I ceturksni - līdz 1.maijam;

15.2.2. par kārtējā gada II ceturksni - līdz 1.augustam;

15.2.3. par kārtējā gada III ceturksni - līdz 1.novembrim;

15.2.4. par iepriekšējā gada IV ceturksni - līdz 1.februārim.

16. Ja attiecīgajā ceturksnī nav konstatētas neatbilstības, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija un maksājumu iestāde šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā rakstiski informē par to vadošo iestādi.

17. Ja, sagatavojot ceturkšņa ziņojumu, visa šo noteikumu pielikumā minētā informācija nav pieejama vai par iepriekšējo ceturksni iesniegtajā ceturkšņa ziņojumā iekļauto informāciju nepieciešams aktualizēt un papildināt, pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde nodrošina trūkstošās vai aktualizētās informācijas iesniegšanu par tās konstatēto neatbilstību vadošajai iestādei nākamajos aktualizētajos ceturkšņa ziņojumos (papīra veidā un elektroniski).

18. Ja pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestādes sniegto atzinumu (ja tāds ir iesniegts), veicot papildu pārbaudes pasākumus vai ņemot vērā citus struktūrfondu vadības pasākumus vai iegūto papildu informāciju, uzskata attie­cīgajā ceturkšņa ziņojumā aprakstīto neatbilstības gadījumu par slēgtu, tad pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde par to informē vadošo iestādi, sagatavojot kārtējo jeb pēdējo ceturkšņa ziņojumu un norādot pamatojumu, kāpēc neatbilstības gadījums ir uzskatāms par slēgtu.

19. Vadošā iestāde nodrošina visu pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un maksājumu iestādes iesniegto ceturkšņa ziņojumu izvērtēšanu, vadošās iestādes rīcībā esošās citas informācijas izvērtēšanu un, ja nepieciešams:

19.1. veic finanšu kontroles un auditus, lai gūtu pārliecību par neatbilstību atklāšanas un novēršanas pasākumu efektivitāti un pietiekamību;

19.2. ierosina papildu kontroles pasākumus pirmā līmeņa starpniekinsti­tūcijā, otrā līmeņa starpniekinstitūcijā, pie grantu shēmas apsaimniekotāja un maksājumu iestādē.

20. Vadošā iestāde informē Finanšu ministriju par neatbilstībām, par kurām ceturkšņa ziņojumi nosūtāmi Eiropas Komisijai un Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam.

21. Vadošā iestāde par ceturkšņa ziņojuma nosūtīšanu Eiropas Komisijai un Eiropas krāpšanas apkarošanas birojam informē struktūrfondu vadībā iesaistīto iestādi, kura sagatavoja ceturkšņa ziņojumu.

III. Lēmuma pieņemšana par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu

22. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pieņem lēmumu par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja ir iespējams ieturēt atgūstamo summu no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma struktūrfondu finansējuma saņēmējam.

23. Ja granta finansējuma saņēmējs, kas veicis neatbilstošos izdevumus, nav valsts budžeta iestāde, grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par grantu shēmas projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu. Ja granta finansējuma saņēmējs, kas veicis neatbilstošos izdevumus, ir valsts budžeta iestāde, grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja ir iespējams ieturēt atgūstamo summu no projekta nākamā vai kārtējā maksājuma granta finansējuma saņēmējam.

24. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, bet grantu shēmas apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētā lēmuma pieņemšanas par attiecīgo lēmumu informē vadošo iestādi, Finanšu ministriju, maksājumu iestādi un struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai granta finansējuma saņēmēju, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība, nosūtot lēmuma kopiju un norādot neatbilstības veikšanā īstenotās darbības aprakstu.

25. Ja grantu shēmas apsaimniekotājs pieņem šo noteikumu 23.punktā minēto lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, tas triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pieņemto lēmumu papildus informē arī otrā līmeņa starpniek­institūciju.

26. Vadošā iestāde, izvērtējot šo noteikumu 15.punktā minētajos ceturkšņa ziņojumos iekļauto informāciju, Finanšu ministrijas, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas vai citu iestāžu audita atzinumus, Eiropas Komisijas lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, kā arī citu vadošās iestādes rīcībā esošo informāciju, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai maksājumu iestādes un pieņem lēmumu par projekta ietvaros neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja otrā līmeņa starpniekinstitūcija nav pieņēmusi šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu veikt neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un struktūrfonda finansē­juma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kura rīcības dēļ veikti neatbil­stoši izdevumi, nav valsts budžeta iestāde.

27. Ja nepieciešams, lai pieņemtu šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu, vadošā iestāde izveido darba grupu. Darba grupā iekļauj pārstāvjus no Finanšu ministrijas, maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas vai otrā līmeņa starpniekinstitūcijas.

28. Vadošā iestāde triju darbdienu laikā nosūta šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai un lēmuma kopiju - maksājumu iestādei un Finanšu ministrijai.

29. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija par šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība, triju darbdienu laikā nosūtot pieprasījumu veikt atmaksu. Piepra­sījumā norāda atgūstamo līdzekļu apmēru, termiņu, kādā ir veicams maksājums, un kontu, kurā ieskaitāms maksājums.

30. Šo noteikumu 22., 23. un 26.punktā minētajā lēmumā otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs un vadošā iestāde papil­dus Administratīvā procesa likumā noteiktajai informācijai norāda šādas ziņas:

30.1. neatbilstoši veikto izdevumu summa, tai skaitā:

30.1.1. struktūrfonda finansējuma daļa;

30.1.2. valsts finansējuma daļa;

30.2. atgūstamā summa, tai skaitā:

30.2.1. struktūrfonda finansējuma daļa;

30.2.2. valsts finansējuma daļa;

30.3. projekta numurs;

30.4. atgūšanas termiņš;

30.5. attiecībā uz šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu - arī neatbil­stoši veikto izdevumu summa, kas pārskaitāma Eiropas Komisijai, ja vadošajā iestādē no Eiropas Komisijas ir saņemts paziņojums par līdzekļu atmaksāšanu.

31. Par struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja neatbilstoši veikto izdevumu summu tiek samazināta kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa, un šos finanšu līdzekļus nevar izmantot, lai veiktu samaksu tā projekta ietvaros, kurā tika konstatēta neatbilstība.

IV. Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība

32. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 22. vai 26.punktā minēto lēmumu, un grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu saskaņā ar šo noteikumu 23.punktā minēto lēmumu.

33. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē atgūšanas procesa lietderību un efektivitāti un, ja administratīvie un pārējie izdevumi, kas saistīti ar neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ir lielāki par atgūstamo summu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaim­niekotājs var pieņemt lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu norakstīšanu uz izdevumiem, ja atgūstamā summa vienam projektam vienas neatbilstības gadījumā nepārsniedz 50 latu.

34. Ja pieņemts šo noteikumu 33.punktā minētais lēmums, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs papildus sagatavo attiecīgu grāmatvedības izziņu, kurā norāda datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi norakstīti uz izdevumiem. Minēto datumu uzskata par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu. Grāmatvedības izziņas kopiju kopā ar lēmuma kopiju triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta vadošajai iestādei, Finanšu ministrijai un maksājumu iestādei.

35. Neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanai otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs atver kontu Valsts kasē.

36. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija uzrauga, lai struktūrfonda finansējuma saņēmējs saskaņā ar šo noteikumu 26.punktā minēto lēmumu atmaksātu neatbil­stoši veiktos izdevumus otrā līmeņa starpniekinstitūcijai šo noteikumu 35.punktā minētajā kontā, vai nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamā vai kārtējā maksājuma struktūrfonda finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu 22.punktā minēto lēmumu.

37. Grantu shēmas apsaimniekotājs uzrauga, lai granta finansējuma saņēmējs atmaksātu neatbilstoši veiktos izdevumus grantu shēmas apsaimniekotājam šo noteikumu 35.punktā minētajā kontā, vai nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu no nākamā vai kārtējā maksājuma granta finansējuma saņēmējam saskaņā ar šo noteikumu 23.punktā minēto lēmumu.

38. Ja granta finansējuma saņēmējs vai struktūrfonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde (šo noteikumu izpratnē - arī pašvaldība), neatmaksā izdevumus šo noteikumu 23. vai 26.punktā minētajā lēmumā norādī­tajā termiņā, granta finansējuma saņēmējam vai struktūrfonda finansējuma saņēmējam par katru kavēto dienu jāmaksā nokavējuma nauda 0,1 procenta apmērā no neatmaksātās summas. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija par to informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju, grantu shēmas apsaimniekotājs informē granta finansējuma saņēmēju, un attiecīgi otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina nokavējuma naudas ieskaitīšanu šo noteikumu 35.punktā minētajā kontā.

39. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kura rīcības dēļ veikti neatbilstoši izdevumi, nav valsts budžeta iestāde, tad neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai piemēro šādu kārtību, lai pieņemtais lēmums tiktu mainīts:

39.1. ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt šo noteikumu 26.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā un apmērā:

39.1.1. struktūrfonda finansējuma saņēmējs informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju par nepieciešamajām izmaiņām šo noteikumu 26.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā;

39.1.2. otrā līmeņa starpniekinstitūcija informē vadošo iestādi par nepiecie­šamajām izmaiņām šo noteikumu 26.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā;

39.1.3. vadošā iestāde izvērtē šo noteikumu 39.1.2.apakšpunktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas izdara izmaiņas šo noteikumu 26.punktā minētajā lēmumā;

39.1.4. vadošā iestāde triju darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas nosūta šo noteikumu 39.1.3.apakšpunktā minēto lēmumu otrā līmeņa starpniekinstitūcijai un lēmuma kopiju - maksājumu iestādei un Finanšu ministrijai;

39.1.5. otrā līmeņa starpniekinstitūcija triju darbdienu laikā pēc šo notei­kumu 39.1.3.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas par vadošās iestādes lēmumu informē struktūrfonda finansējuma saņēmēju, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība;

39.2. ja granta finansējuma saņēmējs neatbilstoši veiktos izdevumus nevar atmaksāt šo noteikumu 23.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā un apmērā:

39.2.1. granta finansējuma saņēmējs informē grantu shēmas apsaimniekotāju par nepieciešamajām izmaiņām šo noteikumu 23.punktā minētajā lēmumā norādītajā termiņā;

39.2.2. grantu shēmas apsaimniekotājs izvērtē šo noteikumu 39.2.1.apakšpunktā minēto informāciju un, ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas izdara izmaiņas šo noteikumu 23.punktā minētajā lēmumā;

39.2.3. grantu shēmas apsaimniekotājs triju darbdienu laikā pēc izmaiņu izdarīšanas nosūta šo noteikumu 39.2.2.apakšpunktā minēto lēmumu granta finan­sējuma saņēmējam, kura rīcībā ir konstatēta neatbilstība, un lēmuma kopiju - vadošajai iestādei, Finanšu ministrijai, otrā līmeņa starp­niekinstitūcijai un maksājumu iestādei.

40. Ja granta finansējuma saņēmējs vai struktūrfonda finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, kalendāra mēneša laikā pēc šo noteikumu 23. vai 26.punktā minētajā lēmumā norādītā atmaksāšanas termiņa beigām nevar nodrošināt neatbilstoši veikto izdevumu atmaksāšanu un nevienojas par lēmumā minētā termiņa pagarināšanu, iestāde, kas pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, veic darbības, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.

41. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kas nav valsts budžeta iestāde, laikus neatmaksā līdzekļus, otrā līmeņa starp­niekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs piemēro šo noteikumu 38.punktā minētās sankcijas līdz neatbilstoši veikto izdevumu un nokavējuma naudas atgūšanas brīdim.

42. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs vai granta finansējuma saņēmējs, kura rīcības dēļ veikti neatbilstoši izdevumi, ir valsts budžeta iestāde un otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs nevar nodrošināt struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanu, piemēro šādu kārtību:

42.1. vadošā iestāde nosūta Finanšu ministrijai šo noteikumu 8. un 15.punktā minētā ceturkšņa ziņojuma kopiju;

42.2. Finanšu ministrija nosūta šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētajā ceturk­šņa ziņojumā iekļauto informāciju valsts budžeta iestādes (kas veica neatbilstošus izdevumus) augstākās iestādes vadītājam un Valsts kontrolei;

42.3. vadošā iestāde informē Ministru kabinetu par neatbilstoši veiktajiem izdevumiem.

43. Par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu (izņemot šo noteikumu 22., 33. un 42.punktā minētos gadījumus un šo noteikumu 23.punktā minētos atgūstamās summas ieturēšanas gadījumus) uzskata datumu, kad neatbilstoši veiktie izdevumi ir atmaksāti šo noteikumu 35.punktā minētajā kontā. Atgūto summu pārrēķina eiro, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.

44. Šo noteikumu 42.punktā minētajos gadījumos par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas datumu, lai ziņotu Eiropas Komisijai, uzskata datumu, kad Finanšu ministrija nosūta informāciju valsts budžeta iestādes (kas veica neatbil­stošos izdevumus) augstākās iestādes vadītājam un Valsts kontrolei.

45. Līdz kārtējā gada trešajai darbdienai maksājumu iestāde informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju par valsts budžeta ieņēmumu kontu, kurā atmaksājami atgūtie līdzekļi un nokavējuma nauda. Ja tiek mainīti valsts budžeta ieņēmumu konta rekvizīti, maksājumu iestāde triju darbdienu laikā par to informē otrā līmeņa starpniekinstitūciju un grantu shēmas apsaimniekotāju.

46. Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līdzekļu ieskaitīšanas šo notei­kumu 35.punktā minētajā kontā otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs iesniedz maksājumu iestādē maksājumu uzdevumu par atgūtā struktūrfonda un budžeta finansējuma, kā arī saņemtās nokavējuma naudas pār­skaitīšanu valsts budžeta ieņēmumos. Maksājumu iestāde nodrošina maksājuma uzdevuma izpildi triju darbdienu laikā pēc maksājuma uzdevuma saņemšanas. Maksājumu iestāde nodrošina atgūtās struktūrfonda finansējuma summas atmaksāšanu attiecīgajā struktūrfonda kontā.

V. Neatbilstoši veikto izdevumu uzskaite

47. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 22.punktā minētā lēmuma vai lēmuma grozījumu pieņemšanas vai šo noteikumu 26.punktā minētā lēmuma vai lēmuma grozījumu saņemšanas papildina informā­ciju struktūrfondu vadības informācijas sistēmā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

48. Grantu shēmas apsaimniekotājs divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 23.punktā minētā lēmuma pieņemšanas papildina informāciju struktūrfondu vadības informācijas sistēmā par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

49. Maksājumu iestāde ievada struktūrfondu vadības informācijas sistēmā informāciju par Eiropas Komisijai atmaksājamo un atmaksāto struktūrfonda finansējumu, uzskaita neatbilstoši veikto izdevumu atmaksājamās un atmaksātās summas un atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajai kārtībai par struktūrfondu vadību un kontroli ziņo Eiropas Komisijai.

50. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija un grantu shēmas apsaimniekotājs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā veic neatbilstoši veikto izdevumu grāmatvedības uzskaiti.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.544

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 544Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 10.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
138896
01.07.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)