Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.494

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 13.§)
Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
vadības likuma
16.panta pirmās daļas 9.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā maksājumu iestāde, vadošā iestāde un otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina finanšu vadības pasākumus.

2. Informācijas apmaiņas kārtību starp maksājumu iestādi, vadošo iestādi un otrā līmeņa starpniekinstitūciju, tai skaitā struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma (turpmāk - struktūrfonda pieprasījums) un maksājuma uzdevuma iesniegšanas termiņus (ciktāl tas nav noteikts šajos noteikumos), nosaka līgumā vai atbilstoši kārtībai, kāda paredzēta valsts pārvaldi regulējošos normatīvajos aktos.

II. Finanšu plūsmas nodrošināšana

3. Maksājumu iestāde nodrošina no Eiropas Komisijas saņemto un izlietoto līdzekļu uzskaiti par katru Eiropas Savienības struktūrfondu - Eiropas Sociālo fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļu un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu (turpmāk - struktūrfondi).

4. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294.)

5. Par attiecīgā struktūrfonda pasākumu un aktivitāti atbildīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz prognozes maksājumu iestādē šādos termiņos:

5.1. maksājumu iestādes un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sadarbības līgumā noteiktajos maksājuma uzdevumu iesniegšanas termiņos - attiecīgā struktūrfonda ietvaros iesniedzamo maksājuma uzdevumu īstermiņa prognozi (1.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par kārtējā prognozes iesniegšanas datumā maksājumu iestādē iesniegtajiem maksājuma uzdevumiem, kā arī informāciju par maksājuma uzdevumiem, kurus attiecīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija plāno iesniegt maksājumu iestādē nākamajos divos maksājuma uzdevumu iesniegšanas datumos, sadalījumā pa struktūrfonda finansējuma saņēmēju grupām (centrālā valsts iestāde, pašvaldība, citi) un finansējuma avotiem (latos);

5.2. līdz katra mēneša divdesmit piektajam datumam - attiecīgā struktūrfonda izdevumu prognozi nākamajiem 12 mēnešiem (2.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par izdevumiem (latos), kurus attiecīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcija paredz veikt no attiecīgā struktūrfonda un valsts budžeta finansējuma nākamajos 12 mēnešos;

5.3. līdz katra gada 15.aprīlim - Eiropas Komisijā iesniedzamo struktūrfondu līdzekļu pieprasījumu prognozi kārtējam un nākamajam gadam (3.pielikums). Prognozē iekļauj informāciju par plānotajiem kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, kurus otrā līmeņa starpniekinstitūcija paredz veikt attiecīgā struktūrfonda ietvaros kārtējā un nākamajā kalendāra gadā, kā arī informāciju par attiecīgā struktūrfonda izdevumu deklarācijām, kuras otrā līmeņa starpniekinstitūcija plāno iesniegt kārtējā un nākamajā kalendāra gadā.

6. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija kontrolē administrējamā struktūrfonda finansējumu, ievērojot Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 31.panta nosacījumu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.294 redakcijā)

III. Struktūrfonda pieprasījuma pārbaude un maksājuma uzdevuma iesniegšana

7. Izmaksa no Struktūrfonda finansējuma un, ja tas ir paredzēts struktūrfonda projekta iesniegumā, no valsts budžeta finansējuma tiek veikta, pamatojoties uz otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sagatavoto maksājuma uzdevumu un apstiprinātu struktūrfonda finansējuma saņēmēja struktūrfonda pieprasījuma kopiju.

8. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz maksājumu iestādei to personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas apstiprināt struktūrfonda pieprasījumu, parakstīt izdevumu deklarāciju un apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai, un nosūta kopiju vadošajai iestādei.

9. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija atbilstoši administrējamā fonda pasākumu un aktivitāšu specifikai izstrādā struktūrfonda pieprasījuma veidlapu, izmantojot attiecīgu veidlapas paraugu (4.pielikums), un saskaņo to ar maksāju­mu iestādi. Saskaņotā struktūrfonda pieprasījuma veidlapa ir maksājumu iestādes un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas sadarbības līguma pielikums.

10. Struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas kārtību projekta īstenošanas laikā, tai skaitā pasākumus, kas paredzēti par šīs kārtības neievērošanu, nosaka struktūrfonda finansējuma saņēmēja un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas noslēgtajā līgumā.

11. Nosakot struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas kārtību, otrā līmeņa starpniekinstitūcija ievēro Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 31.panta nosacījumus. Vadošā iestāde sniedz skaidrojumus par Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem, 31.panta nosacījumiem.

12. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs kopā ar struktūrfonda pieprasī­jumu iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā aktuālo projekta progresa pārskatu. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs projekta progresa pārskatu neiesniedz, otrā līmeņa starpniekinstitūcija struktūrfonda pieprasījumu neapstiprina.

13. Ja struktūrfonda finansējuma saņēmējs struktūrfonda projekta ietvaros veic izdevumus ārvalstu valūtā un darījuma veikšanai piemēro komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu, kas ir:

13.1. lielāks par darījuma dienā noteikto Latvijas Bankas valūtas kursu, struktūrfonda pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta latos, piemērojot Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu maksājuma veikšanas dienā;

13.2. mazāks par darījuma dienā noteikto Latvijas Bankas valūtas kursu, struktūrfonda pieprasījumā iekļauj summu, kas pārrēķināta latos, piemērojot komercbankas noteikto valūtas maiņas kursu.

14. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija pārbauda iesniegto struktūrfonda pieprasījumu, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, paraksta struktūrfonda pieprasījumu un sagatavo maksājuma uzdevumu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai struktūrfonda finansējuma un, ja tas paredzēts struktūrfonda projekta iesniegumā, valsts budžeta finansējuma proporcijai, norādot budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu, un iesniedz maksājumu iestādē.

15. Maksājuma uzdevumu otrā līmeņa starpniekinstitūcija iesniedz maksājumu iestādē kopā ar apstiprināto struktūrfonda pieprasījuma kopiju un maksājuma uzdevumu kopsavilkumu (5.pielikums). Vienlaikus otrā līmeņa starpniekinstitūcija elektroniski nosūta maksājuma uzdevumu kopsavilkumu uz e-pasta adresi ND@kase.gov.lv.

16. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcijas apstiprinātā struktūrfonda pieprasījuma attiecināmo izdevumu summa ir mazāka par struktūrfonda finansējuma saņēmēja pieprasīto attiecināmo izdevumu summu, otrā līmeņa starpniekinstitūcija nodrošina uzskaiti par iepriekšminētajiem gadījumiem un kopā ar maksājuma uzdevumu iesniedz maksājumu iestādē sagatavotā pamatojošā dokumenta (aprēķins, lēmums vai cits dokuments) kopiju.

17. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcija ir apstiprinājusi mazāku struktūrfonda pieprasījuma attiecināmo izdevumu summu nekā pieprasījis struktūrfonda finansējuma saņēmējs, jo struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir veicis neatbilstošus izdevumus, par iepriekšminēto summu tiek samazināta kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa.

18. Maksājumu iestāde pārbauda iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un maksājuma uzdevumu un veic maksājumu saskaņā ar likumu par valsts budžetu kārtējam gadam. Termiņš tiek pagarināts, ja maksājumu iestāde pieprasa papildu dokumentus vai informāciju. Neapstiprinātos maksājuma uzdevumus maksājumu iestāde iesniedz otrā līmeņa starpniekinstitūcijā atkārtotai pārbaudei un labošanai. Maksājumu iestāde pieņem no otrā līmeņa starpniekinstitūcijas struktūrfonda pieprasījumu un maksājuma uzdevumu līdz 2009.gada 9.februārim.

(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.278; MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.879)

19. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija veic struktūrfonda finansējumu saņēmēja iesniegto struktūrfonda pieprasījumu un izdevumu uzskaiti vadības informācijas sistēmā.

20. Reizi mēnesī sadarbības līgumā starp maksājumu iestādi un otrā līmeņa starpniekinstitūciju noteiktajos termiņos maksājumu iestāde salīdzina informāciju ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju par izmaksāto struktūrfonda finansējuma summu eiro, kas aprēķināta, ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā.

IV. Izdevumu deklarācijas iesniegšana un izdevumu apliecināšana

21. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē:

21.1. starpposma izdevumu deklarāciju (6.pielikums), pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums) šādos termiņos:

21.1.1. līdz kārtējā gada 20.janvārim, 20.maijam un 20.septembrim par Eiropas Reģionālās attīstības fondu;

21.1.2. līdz kārtējā gada 20.februārim, 20.jūnijam un 20.oktobrim par Eiropas Sociālo fondu;

21.1.3. līdz kārtējā gada 20.martam, 20.jūlijam un 20.novembrim par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības daļu un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumentu;

21.2. noslēguma izdevumu deklarāciju divos oriģināleksemplāros (6.pielikums), pievienojot aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (7.pielikums) līdz 2009.gada 1.jūlijam.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.879; MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

22. Maksājumu iestādei ir tiesības pieprasīt otrā līmeņa starpniekinstitūcijai sagatavot un maksājumu iestādes noteiktajā termiņā iesniegt vadošajā iestādē starpposma izdevumu deklarāciju.

23. Otrā līmeņa starpniekinstitūcija var iesniegt starpposma izdevumu deklarāciju citā termiņā, nekā tas noteikts šo noteikumu 21.1.apakšpunktā, par to rakstiski vienojoties ar vadošo iestādi un maksājumu iestādi.

24. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, kas administrē Eiropas Sociālo fondu, iesniedz izdevumu deklarāciju šo noteikumu 21.1.2.apakšpunktā, 22. vai 23.punktā minētajos termiņos par identisku izdevumu periodu.

25. Vadošā iestāde septiņu darbdienu laikā pēc izdevumu deklarācijas saņemšanas to pārbauda un kopā ar aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai (8.pielikums) un otrā līmeņa starpniekinstitūcijas aizpildīto apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai iesniedz maksājumu iestādē termiņos, kas noteikti vadošās iestādes un maksājumu iestādes sadarbības līgumā.

26. Vadošā iestāde iesniedz maksājumu iestādē to personu parakstu paraugus, kas ir tiesīgas parakstīt apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai.

27. Maksājumu iestāde pēc šo noteikumu 25.punktā minēto dokumentu saņemšanas:

27.1. starpposma izdevumu deklarāciju pārbauda 23 darbdienu laikā (ja netiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija);

27.2. noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauda 40 darbdienu laikā (ja netiek veikti precizējumi vai pieprasīta papildu informācija).

28. Ja, pārbaudot izdevumu deklarāciju, tiek konstatētas neprecizitātes izdevumu deklarācijas datos vai rodas nepieciešamība saņemt skaidrojumus vai papildu informāciju, maksājumu iestāde informē par to otrā līmeņa starpniekinstitūciju un vadošo iestādi, kā arī pārtrauc izdevumu deklarācijas apliecināšanas procesu līdz skaidrojumu saņemšanai vai precizētās izdevumu deklarācijas (kopā ar otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un vadošās iestādes aizpildītajiem apliecinājumiem izdevumu deklarācijas apstiprināšanai) saņemšanai. Par konstatētām neprecizitātēm noslēguma izdevumu deklarācijā vai nepieciešamību saņemt skaidrojumus vai papildu informāciju maksājumu iestāde informē arī Finanšu ministrijas struktūrvienību, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes un maksājumu iestādes funkcijām un kura veic neatkarīgu struktūrfonda noslēgumu izdevumu deklarācijas pārbaudi un sagatavo atzinumu (turpmāk - Finanšu ministrijas neatkarīgā struktūrvienība).

29. Ja maksājumu iestāde izdevumu deklarāciju apstiprina, tā apliecina veiktos izdevumus un:

29.1. attiecībā uz starpposma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 27.1.apakšpunktā minētās pārbaudes nosūta Eiropas Komisijai. Informāciju par pieprasītajiem līdzekļiem ievada vadības informācijas sistēmā;

29.2. attiecībā uz noslēguma izdevumu deklarāciju sagatavo izdevumu sertifikātu, deklarāciju un maksājuma pieteikumu un kopā ar Finanšu ministrijas neatkarīgās struktūrvienības atzinumu par noslēguma izdevumu deklarāciju un ziņojumu par veiktajām pārbaudēm līdz 2010.gada 30.septembrim nosūta Eiropas Komisijai.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.879; MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

29.1 Vadošā iestāde līdz 2010.gada 30.septembrim nosūta Eiropas Komisijai programmas noslēguma ziņojumu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.294 redakcijā)

30. Izdevumu sertifikāta, deklarācijas un maksājuma pieteikuma kopiju maksājumu iestāde nosūta otrā līmeņa starpniekinstitūcijai, vadošajai iestādei un Finanšu ministrijas neatkarīgajai struktūrvienībai.

31. Lai noteiktu izdevumu deklarācijā iekļaujamo izdevumu summu eiro, to pārrēķina atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par eiro izmantošanas kārtību struktūrfondu budžeta pārvaldībā atsevišķi katram finansējuma avotam (Kopienas, citi publiskie vai privātie).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
... fonda ietvaros iesniedzamo maksājuma uzdevumu īstermiņa prognoze

latos

Maksājuma uzdevumu iesniegšanas datumi, struktūrfonda finansējuma saņēmēji

Struktūrfonda finansējums

Valsts budžeta finansējums

dd.mm.gggg.

Ministrija (valsts budžeta iestāde)

Pašvaldības

Citi

dd.mm.gggg.

Ministrija (valsts budžeta iestāde)

Pašvaldības

Citi

dd.mm.gggg.

Ministrija (valsts budžeta iestāde)

Pašvaldības

Citi

Starpniekinstitūcija:
Sagatavoja:
Tālr.:
Datums:

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
...fonda ietvaros veicamo izdevumu prognoze nākamajiem 12 mēnešiem

latos

Periods

Struktūrfonda finansējums

Valsts budžeta finansējums

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

mēnesis.gads

  

KOPĀ:

  

Starpniekinstitūcija:
Sagatavoja:
Tālr.:
Datums:

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
Eiropas Komisijā iesniedzamo struktūrfondu līdzekļu pieprasījumu prognoze n/n+1 gadam

(eiro)

attiecināmie izdevumi kopā

struktūrfondu finansējums

n gads

n+1 gads

n gads

n+1 gads

1. Prioritāte: Ilgstspējīgas attīstības veicināšana

2. Prioritāte: Uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana

3. Prioritāte: Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana

4. Prioritāte: Lauku un zivsaimniecības attīstības veicināšana

4.1. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļa

4.2. Zivsaimniecības vadības finanšu instruments

5. Prioritāte: Tehniskā palīdzība

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Eiropas Sociālais fonds

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda virzības daļa

Zivsaimniecības vadības finanšu instruments

KOPĀ:

.

Starpniekinstitūcija:
Sagatavoja:
Tālr.:
Datums:

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
STRUKTŪRFONDA PIEPRASĪJUMS

* Šī forma iesniedzama attiecīgā otrā līmeņa starpniekinstitūcijā atbilstoši starp otrā līmeņa starpniekinstitūciju un struktūrfonda finansējuma saņēmēju noslēgtā līguma nosacījumiem, pie kuras arī vispirms jāgriežas neskaidrību gadījumā.
* Struktūrfonda pieprasījumi tiks pieņemti tikai šādā formātā.
* Labotas formas tiks uzskatītas par nederīgām.

 1. INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMU

 Līguma numurs

    

  

 Pieprasījuma numurs

   

  

 Pieprasījuma kopsumma, LVL

   

  

 Pieprasītā atmaksa no Struktūrfonda, LVL

   

  

 Pieprasītā atmaksa no valsts budžeta, LVL

   

  

 Atskaites perioda sākuma datums

   

  

 Atskaites perioda beigu datums

   

  

 Vai šis ir pēdējais pieprasījums?

   

  

  

 2. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

  

Fonds 

 Prioritāte

   

 Pasākums

   

 Aktivitāte

   

 Projekta nosaukums

   

 Līguma noslēgšanas datums

   

 Projekta sākuma datums

   

 Projekta beigu datums

   

 Projekta īstenošanas laikā gūti ieņēmumi

 Jā   / Nē

  

  

 3. STRUKTŪRFONDA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

 Nosaukums

   

 Pamatdarbības veids

   

 Reģistrācijas Nr./Personas kods

    

 Adrese

   

 Faksa numurs

   

  

  

 Projekta kontaktpersona

  

 Tālrunis

  

 E- pasta adrese

  

  

  

 Kontaktpersona finanšu jautājumos

  

 Tālrunis

  

 E- pasta adrese

  

 

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs .........................................Datums: ..................

                                                                  (paraksts/atšifrējums)

  

 Aizpilda otrā līmeņa Starpniekinstitūcija**

 **Apstiprinot struktūrfonda pieprasījumu, apliecinu, ka ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude, kas sniedz pietiekamu apliecinājumu, ka atmaksājamā summa ir aprēķināta atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un līgumam ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju,attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei, projekta ieviešanas gaitā finanšu kontrolē trūkumi netika konstatēti vai konstatēšanas gadījumā, ir/tiek veikti pasākumi to novēršanai.

 

 Pieprasījums saņemts

 Pieprasījums noraidīts

 Pieprasījums iesniegts atkārtoti

 Pieprasījums apstiprināts un iesniegts Maksājuma iestādē

  

  

  

  

 (datums)

  

  

  

  

 (paraksts/atšifrējums)

Aizpilda Maksājuma iestāde

 Pieprasījums saņemts

 Pieprasījums noraidīts

 Pieprasījums iesniegts atkārtoti

 Pieprasījums apstiprināts un iesniegts apmaksai

  

  

  

  

 (datums)

  

  

  

  

 (paraksts/atšifrējums)

 

4. ATTIECINĀMO IZMAKSU DEKLARĀCIJA UN STRUKTŪRFONDA PIEPRASĪJUMS

 Izmaksu sadalījums atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam

 1

Projekta pieteikumā apstiprinātās attiecināmās izmaksas (LVL)

 2

Iepriekšējos pieprasījumos deklarētie attiecināmie izdevumi (LVL)

 3

Šajā pieprasījumā deklarētie attiecināmie izdevumi (LVL)

 4

Visi pieprasījumi kopā 4=(2+3)
(LVL)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Attiecināmie izdevumi - kopā

  

  

  

  

 Finansējums no Struktūrfonda

  

 %

  

  

  

 Finansējums no valsts budžeta

  

 %

  

  

  

 Finansējums no pašvaldības līdzekļiem

  

 %

  

  

  

 Cits finansējums

  

 %

  

  

  

 Privātais finansējums

  

 %

  

  

  

  

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs .................. ..........................Datums: ............
                                                                (paraksts/atšifrējums)

  

 5. PĀRSKATA PERIODA ATTIECINĀMIE IZDEVUMI

  

 Darbu izpildītājs

 Rēķina Nr.

 Rēķina datums

 Rēķina apmaksas datums

 Rēķina summa, LVL

 Rēķina kopējā summa, LVL

 t.sk. attiecināmie izdevumi, LVL

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Attiecināmie izdevumi - kopā

 

 

 Finansējums no Struktūrfonda            

   

 %

  

 Finansējums no valsts budžeta

  

 %

  

 Finansējums no pašvaldības līdzekļiem

  

 %

  

 Cits finansējums

  

 %

  

 Privātais finansējums

  

 %

  

  

  

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs .................... ..............Datums: ...........

                                                         (paraksts/atšifrējums)

 

 6. BANKAS INFORMĀCIJA

  

 a. Bankas konts, kurā veicams maksājums:

  

 struktūrfonda finansējuma saņēmējam

 /

 valsts budžetam

  

  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

 Konta turētājs

  

 Konta numurs

  

 Bankas kods

  

 Bankas nosaukums

  

  

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs .................................Datums: ...........

 (paraksts/atšifrējums)

 

 7. PĀSKATS PAR FINANSIĀLO IEVIEŠANAS GAITU

  

 a. Apstiprinātais izdevumu laika grafiks (saskaņā ar apstiprināto pieteikuma formu)

  

  

  

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

 KOPĀ

 Apstiprinātie projekta izdevumi - kopā (LVL)

  

  

  

  

  

  

 Projekta attiecināmie izdevumi - kopā (LVL)

  

  

  

  

  

  

 Prognozētā atmaksa (LVL)

  

  

  

  

  

  

  

  

 b. Ja izdevumu laika grafiks ir mainījies, lūdzam aizpildīt šādu tabulu:

  

  

  

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

 KOPĀ

 Apstiprinātie projekta izdevumi - kopā (LVL)

  

  

  

  

  

  

 Projekta attiecināmie izdevumi - kopā (LVL)

  

  

  

  

  

  

 Prognozētā atmaksa (LVL)

  

  

  

  

  

  

  

  

 c. Lūdzam sniegt īsu skaidrojumu par novirzēm no pieteikumā apstiprinātās prognozes:

  

 

 

  

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ........................................Datums: ...........

 (paraksts/atšifrējums)

 

 d. Projekta attiecināmo izdevumu finansējuma analīze: Līdzfinansējums

 NB: Ja kopš pieteikuma apstiprināšanas notikušas jebkādas finansējuma izmaiņas, nekavējoties sazinieties ar Starpniekinstitūciju.

 1

Līdzfinansējuma avots saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu

 2

Attiecināmie izdevumi saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu (LVL)

 3

Iepriekšējie pieprasījumi kopā (LVL)

 4

Šis pieprasījums kopā (LVL)

 5

Visi pieprasījumi- kopā (LVL)

  

  

  

  

  

 STRUKTŪRFONDA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CITS PUBLISKĀ SEKTORA FINANASĒJUMS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  CITS PRIVĀTĀ SEKTORA FINANSĒJUMS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 NEVALSTISKĀ SEKTORA FINANSĒJUMS

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 IEGULDĪJUMS MANTISKĀ VEIDĀ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 PROJEKTA IENĀKUMI*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 STRUKTŪRFONDA FINANSĒJUMS

     

 KOPĀ

  

  

  

  

 * - neaizpilda ja projekts līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda

  

 Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ............................................Datums: ............

                                                                   (paraksts/atšifrējums)

 

APLIECINĀJUMS IZDEVUMU SERTIFICĒŠANAI

I Saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumā deklarētajiem attiecināmajiem izdevumiem apstiprinu, ka:

 

1. projekta veiktie attiecināmie izdevumi ir saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un līguma starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un 2.līmeņa starpniekinstitūciju pielikumu "attiecināmo izmaksu saraksts", struktūrfonda pieprasījumā uzrādītie attiecināmie izdevumi ir apmaksāti, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2. izdevumi tika veikti attiecīgā līgumā noteiktajā izmaksu periodā;

3. saskaņā ar attiecīgo līguma starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un 2.līmeņa starpniekinstitūciju pielikumu un Eiropas Komisijas normatīvajiem aktiem valsts atbalsta,  publisko iepirkumu, vides aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju nosacījumi ir ievēroti;

4. saskaņā ar attiecīgo līguma starp struktūrfonda finansējuma saņēmēju un 2.līmeņa starpniekinstitūciju pielikumu un Eiropas Komisijas regulu Nr. 1159/2000 (informācija un publicitāte) ir ievērotas Eiropas Savienības publicitātes prasības;

5. visu ar projekta saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

6. informācija par darījumiem, pēc iespējas, ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

7. saskaņā ar Eiropas  Komisijas regulas 438/2001 1.pielikumu ir nodrošināta audita izsekojamība;

8. saskaņā ar Padomes regulas 1260/90 38. (6) pantu visi oriģinālie pamatojošie dokumenti  tiks glabāti līdz 31.12.2016.

un apzinos, ka kompetentās iestādes nepieciešamības gadījumā veic finanšu kontroles.

 

II Apņemos atmaksāt saņemtos struktūrfonda un valsts budžeta (ja atbilstoši līgumam ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšanās, notikusi pārmaksa vai projekts netiek realizēts atbilstoši apstiprinātajam projekta pieteikumam vai Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

Struktūrfonda pieprasījumu sagatavoja: .......................................Datums: ...........
                                                                  (paraksts/atšifrējums)

 

Struktūrfonda pieprasījumu apstiprināja: ......................................Datums: ...........
                                                                    (paraksts/atšifrējums)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas dd.mm.yyyy maksājumu iestādē iesniegto maksājumu uzdevumu kopsavilkums

Prioritāte/Pasākums

Projekta piepr. Nr/ Struktūrfonda piepr. Nr.

Maksājuma uzdevuma Nr.

Maksājuma uzdevuma summa, LVL

kopējā summa, LVL

t.sk. no struktūrfondiem, LVL

t.sk. dotācija no valsts budžeta, LVL

.

Prioritāte

Pasākums

.

.

Kopā pa Pasākumu:

.

Pasākums

.

.

Kopā pa Pasākumu:

.

Kopā pa Prioritāti:

.

.

Prioritāte

Pasākums

.

.

Kopā pa Pasākumu:

.

Pasākums

.

.

Kopā pa Pasākumu:

.

Kopā pa Prioritāti:

.

.

.

.

KOPĀ:

___/____/_________

__________(paraksts)_________
(atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds.)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494
Izdevumu deklarācija

Izdevumu deklarācija pa prioritātēm un pasākumiem ___________________________ (struktūrfonds)

Komisijas uzskaites Nr. ____________________________

Nosaukums:_____________________________________________

Datums: _____/_____/__________

Prioritāte/ Pasākums

Kopējie faktiski samaksātie un sertificētie atbilstīgie izdevumi (eiro)

2004. g

......

2008. g

Kopā

Publiskie

Privātie

Izdevumi

Publiskie

Privātie

Izdevumi

Publiskie

Privātie

Izdevumi

Publiskie

Privātie

Izdevumi

Kopienas

Citi publiskie

Kopienas

Citi publiskie

Kopienas

Citi publiskie

Kopienas

Citi publiskie

1. Prioritāte

1.1. pasākums

1.2. pasākums

utt.

2. Prioritāte

1.1. pasākums

1.2. pasākums

utt.

3. Prioritāte

1.1. pasākums

1.2. pasākums

utt.

Tehniskā palīdzība

Kopsumma attiecībā uz.........(struktūrfonds)

Prioritāte/ Pārejas posma atbalsts

.

Izdevumu deklarācijas papildinājums: atmaksājumi, kas izdarīti kopš pēdējās sertificētās izdevumu deklarācijas un iekļauti pašreizējā izdevumu deklarācijā

Pasākums

Summa, par kuru ir rīkojums to atmaksāt LVL

Debitors, līguma Nr.

Atmaksāšanas rīkojuma izdošanas datums

Iestāde, kas izdevusi atmaksāšanas rīkojumu

Diena, kad attiecīgā summa atmaksāta

Atmaksātā summa sadalījumā pa finansējuma avotiem, LVL

Atmaksātā summa sadalījumā pa
finansējuma avotiem, EUR

Kopienas

Cits publiskais

Privātais *

Kopienas

Cits publiskais

Privātais *

.

.

Kopā pa pasākumu:

.

.

Kopā pa pasākumu:

Kopā

* Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta gadījumā

.

___/____/_________

____________________
(paraksts)

..............Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas

pārstāvja amats

vārds, uzvārds

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

APLIECINĀJUMS IZDEVUMU DEKLARĀCIJAS APSTIPRINĀŠANAI

STRUKTŪRFONDS:...............................

Pārskats uz ...... /...... /200....

2.līmeņa starpniekinstitūcija:...................................................................................

Vadošā iestāde : .................................................................................................

Pieprasāmais līdzekļu apjoms no struktūrfonda: ............................................................

Saskaņā ar pievienoto izdevumu deklarāciju:

Iepriekš apliecinātie un apmaksātie attiecināmie izdevumi

uz .... /.... / 200 .....

EUR

Apliecinātie attiecināmie izdevumi periodā

no .... /.... / 200 .... līdz .... /.... / 200 ....

EUR

Kopējie apliecinātie attiecināmie izdevumi

no .... /.... / 200 .... līdz .... /.... / 200 ....

EUR

.

Pārbaudītāja
atzīme

1. Ir izstrādāta vadības un kontroles sistēma atbilstoši Padomes regulas Nr. 1260/1999 un Eiropas Komisijas regulas Nr. 438/2001 prasībām, kā arī izstrādāta procedūru rokasgrāmata

2. Ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude struktūrfonda finansējumu saņēmēju līmenī, kas sniedz pietiekamu apliecinājumu, ka deklarācijā iekļautās summas ir korektas, pieprasītās summas attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei

3. Izdevumu deklarācijā iekļautie dati atbilst grāmatvedības datiem

4. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

5. Apliecinātie izdevumi ir veikti pasākumu ietvaros, kuriem paredzētais valsts atbalsts ir apstiprināts

6. Izdevumu deklarācijā iekļautie izdevumi ir veikti apstiprināto projektu ietvaros

Projektu apstiprināšanas procedūra ir saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību normām

7. Vai projektu ieviešanas gaitā tika konstatēti finanšu kontroles trūkumi, risks vai neprecizitātes attiecībā pret struktūrfonda finansējuma saņēmēju vai otrā līmeņa starpniekinstitūciju?

 


 


 

 

Jā / Nē

Ja ir konstatētas, lūdzu precizēt:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Pasākumi, kas ir/tiks veikti trūkumu novēršanai

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Precizējiet kontroles pasākumus, kas garantētu ticamu/pamatotu apliecināšanu

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Apliecinu, ka 1.-7.punktos minētās prasības ir izpildītas, līdz ar to attiecināmie izdevumi ir korekti.

Pārskatu sagatavoja: .................... .................paraksts...................................... Datums: ...........
(2.līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvja amats, vārds, uzvārds.)

Pārbaudīja: .............................................. paraksts ..................................... Datums: ..........
(2.līmeņa starpniekinstitūcijas pārstāvja amats, vārds, uzvārds.)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Finanšu ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.494

(Pielikums grozīts ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

APLIECINĀJUMS IZDEVUMU DEKLARĀCIJAS APSTIPRINĀŠANAI

STRUKTŪRFONDS:...............................

Pārskats uz ...... /...... /200....

2.līmeņa starpniekinstitūcija: ...................................................................................

Vadošā iestāde : ..................................................................................................

Pieprasāmais līdzekļu apjoms no struktūrfonda: ............................................................

Saskaņā ar pievienoto izdevumu deklarāciju (2.līmeņa starpniekinstitūcijas aizpildītā forma):

Iepriekš apliecinātie un apmaksātie attiecināmie izdevumi

uz .... /.... / 200 .....

EUR

Apliecinātie attiecināmie izdevumi periodā

no .... /.... / 200 .... līdz .... /.... / 200 ....

EUR

Kopējie apliecinātie attiecināmie izdevumi

no .... /.... / 200 .... līdz .... /.... / 200 ....

EUR

.

Pārbaudītāja
atzīme

1. Ir izstrādāta vadības un kontroles sistēma atbilstoši Padomes regulas Nr. 1260/1999 un Eiropas Komisijas regulas Nr. 438/2001 prasībām, kā arī izstrādāta procedūru rokasgrāmata

2. Ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude struktūrfonda finansējumu saņēmēju līmenī, kas sniedz pietiekamu apliecinājumu, ka deklarācijā iekļautās summas ir korektas, pieprasītās summas attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei

3. Aktuālais programmas papildinājums ir iesniegts Eiropas Komisijā

4. Eiropas Komisijas normatīvajos aktos noteiktie pārskati, t.sk. aktuālais gadskārtējais ziņojums par struktūrfondu ieviešanu ir iesniegts Eiropas Komisijā

5. Tiek izmantots spēkā esošs programmas papildinājums, tas ir nosūtīts Eiropas Komisijai un jaunākie dati ir ievadīti Eiropas Komisijas Struktūrfondu datu bāzē

6. (Svītrots ar MK 31.03.2009. noteikumiem Nr.294)

7. Eiropas Komisija nav apturējusi apliecināto izdevumu maksājumus

8. Apliecinātie izdevumi ir veikti pasākumu ietvaros, kuriem paredzētais valsts atbalsts ir apstiprināts

9. Izdevumu deklarācijā iekļautie izdevumi ir veikti apstiprināto projektu ietvaros. Projektu apstiprināšanas procedūra ir saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību normām

10. Vai bija konstatēti finanšu kontroles trūkumi, risks vai neprecizitātes programmas ieviešanas gaitā ?

 

 

 

 

 

Jā / Nē

Ja ir konstatētas, lūdzu precizēt:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Pasākumi, kas ir/tiks veikti trūkumu novēršanai

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Precizējiet kontroles pasākumus, kas garantētu ticamu/pamatotu apliecināšanu

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Apliecinu, ka 1.-10.punktos minētās prasības ir izpildītas, līdz ar to attiecināmie izdevumi ir korekti.

Pārskatu sagatavoja: ...................................... paraksts .......... ..................... Datums: .........
(vadošās iestādes pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

Pārbaudīja: ..............................................paraksts ......... ...................... Datums: ..........
(vadošās iestādes pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības struktūrfondu finanšu vadības nodrošināšanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 494Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 01.07.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
138892
{"selected":{"value":"16.04.2009","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.04.2009","iso_value":"2009\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2009.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2008","iso_value":"2008\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2008.-15.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2008","iso_value":"2008\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2008.-28.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-18.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.04.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"