Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.529

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 42.§)
Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs (turpmāk – dalībvalstis) un ievešanai no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk – trešās valstis).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. sagatavošanas centrs – kompetentās veterinārās iestādes atzīts un uzraudzīts dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas sagatavo (iegūst, apstrādā un uzglabā) buļļu spermu mākslīgajai apsēklošanai un kurš atrodas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā;

2.2. uzglabāšanas centrs – kompetentās veterinārās iestādes atzīts un uzraudzīts dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas uzglabā buļļu spermu mākslīgajai apsēklošanai un kurš atrodas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

3. Noteikumi neattiecas uz zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēk­lošanas organizēšanā un spermas izplatīšanā.

4. Izmeklējumus atbilstoši šiem noteikumiem veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" vai laboratorija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī akreditēta laboratorija.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 723 redakcijā)

5. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) uzrauga šo notei­kumu izpildi. Ja šajos noteikumos minētās prasības (viena vai vairākas) netiek pildītas, dienests anulē sagatavošanas centra vai uzglabāšanas centra atzīšanu un svītro attiecīgo centru no valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļas “Atzītie veterinārās uzraudzības objekti” (turpmāk – reģistrs).

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

II. Prasības spermas tirdzniecībai dalībvalstīs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

6. Tirdzniecībai izmanto mākslīgajai apsēklošanai paredzēto buļļu sper­mu. Spermu:

6.1. iegūst, apstrādā un uzglabā atzītā sagatavošanas centrā vai uzglabā atzītā uzglabāšanas centrā;

6.2. iegūst no buļļiem, kuru veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu VIII un IX nodaļā minētajām prasībām;

6.3. iegūst, apstrādā, uzglabā un trans­portē atbilstoši šo noteikumu V, VII un X nodaļā minētajām prasībām.

7. (Svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

8. Dienests atzīst:

8.1. sagatavošanas centru, kas atrodas Latvijas teritorijā un kurā sagatavo buļļu spermu tirdzniecībai dalībvalstīs, ja sagatavošanas centrs atbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

8.2. uzglabāšanas centru, kas atrodas Latvijas teritorijā un kurā uzglabā buļļu spermu tirdzniecībai dalībvalstīs, ja uzglabāšanas centrs atbilst šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

8.1 Lai centru atzītu, tas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

8.11. komersanta firmu, centra nosaukumu (ja ir), juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

8.12. centra darbības veidu, attiecībā uz kuru komersants vēlas saņemt atzīšanu, faktisko adresi un tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi faktiskajā atrašanās vietā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

8.2 Dienests 30 dienu laikā izskata iesniegumu, veic centrā pārbaudi, sagatavo protokolu un pieņem lēmumu par atzīšanu vai par atteikumu atzīt centru. Lēmumu dienests rakstiski paziņo centram, norādot tā pamatojumu.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1005 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

8.3 Ja centrs neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt centru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

8.4 Ja centrs atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par centra atzīšanu, piešķir tam atzīšanas numuru, iekļauj to reģistrā un izsniedz atzīšanas apliecību, ja centrs to pieprasa. Apliecībā norāda:

8.41. komersanta firmu, centra nosaukumu (ja ir), juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

8.42. centra faktisko adresi, darbības veidu, attiecībā uz kuru tas saņēmis atzīšanu, un atzīšanas numuru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

8.5 Centrs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

8.51. mainījusies šo noteikumu 8.1 punktā minētā informācija;

8.52. tas pārtraucis darbību.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1005 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

8.6 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 8.5 punktā minēto informāciju, veic centrā pārbaudi, ja nepieciešams, un izdara attiecīgus grozījumus reģistrā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1005 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

8.7 (Zaudējis spēku ar 31.12.2009.; sk. 68.1 punktu)

8.8 Atzīto centru sarakstu dienests ievieto mājaslapā internetā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 68.2 punktu)

9. Ievedot buļļu spermu no citas dalībvalsts Latvijā vai izvedot to uz citu dalībvalsti, spermas kravai (vienā veterinārajā (veselības) sertifikātā norādītais spermas daudzums) pievieno veterināro (veselības) sertifikātu. Veterināro (veselības) sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

10. Veterināro (veselības) sertifikātu (oriģinālu) kopā ar spermas kravu sūta līdz galamērķim. Sertifikāts atbilst šādām prasībām:

10.1. to apstiprina un izsniedz spermas iegūšanas valsts oficiālais veterinārārsts (dienesta veterinārais inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

10.2. to aizpilda vismaz vienā no spermas iegūšanas valsts oficiālajām valodām un vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām;

10.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

10.4. tas paredzēts vienam saņēmējam.

11. Par spermas nosūtīšanas galamērķi paziņo, izmantojot integrētu datorizētu sistēmu (TRACE), kas savieno dalībvalstu kompetentās veterinārās iestādes.

12. Buļļu spermas tirdzniecībā dienests piemēro kontroles un uzraudzības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm.

13. Ja ir saņemtas patērētāju sūdzības vai ir aizdomas, ka sperma inficēta vai piesārņota ar patogēniem organismiem, dienests papildus šo noteikumu 12.punktā minētajiem pasākumiem veic veterinārās kontroles pasākumus (ie­skai­tot spermas uzglabāšanu karantīnā), ja vien tas neietekmē spermas dzīvot­spēju.

14. Ja dienests aizliedz izmantot spermu tirdzniecībā, pēc spermas kravas nosūtītāja vai tā pārstāvja pieprasījuma spermas kravu atļauj sūtīt atpakaļ tās nosūtītājam, ievērojot dzīvnieku veselības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

15. Ja spermas iegūšanas valsts 30 dienu laikā nedod atļauju nosūtīt spermas kravu atpakaļ, dienests pieņem lēmumu par šīs spermas kravas iznīcināšanu. Dienests par lēmumu informē spermas kravas nosūtītāju vai tā pārstāvi.

III. Prasības spermas ievešanai no trešajām valstīm

16. Buļļu spermu Latvijā ieved:

16.1. no tām trešajām valstīm vai to teritorijas daļām, no kurām Eiropas Komisija atļāvusi buļļu spermu ievest Eiropas Savienībā. Trešās valstis, no kurām Eiropas Komisija atļāvusi ievest buļļu spermu Eiropas Savienībā, minētas šo noteikumu 2.pielikumā;

16.2. no tiem trešo valstu sagatavošanas vai uzglabāšanas centriem, no kuriem Eiropas Komisija ir atļāvusi buļļu spermu ievest Eiropas Savienībā.

17. Latvijā no trešās valsts vai tās daļas atļauts ievest buļļu spermu, ja tai ir aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts (3. pielikums). Veterināro (veselības) sertifikātu (oriģinālu) sūta kopā ar spermas kravu. Veterinārais (veselības) sertifikāts atbilst šādām prasībām:

17.1. to apstiprina spermas iegūšanas valsts oficiālais veterinārārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

17.2. to aizpilda vismaz vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām un vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā paredzēta spermas kravas kontrole;

17.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

17.4. tas ir paredzēts vienam kravas saņēmējam.

(Grozīts ar MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 203)

17.1 Buļļu spermu transportē traukā, kurā ir vienīgi ievešanai Eiropas Savienībā paredzēta buļļu sperma, kas atbilst šo noteikumu prasībām. Trauks ir slēgts un ar trešās valsts kompetentās iestādes uzliktu kravas nodrošinājumu, kas nav bojāts.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

18. Ievedot buļļu spermas kravu no trešās valsts Latvijā, dienests piemēro kontroles un uzraudzības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanai no trešajām valstīm Latvijā.

IV. Prasības sagatavošanas centram

19. Sagatavošanas centrs atbilst šādām atzīšanas prasībām:

19.1. centrā uzraudzību veic veterinār­ārsts, kurš ir atbildīgs par sagatavo­šanas centra vai uzglabāšanas centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām (turpmāk – centra vete­rin­ārārsts) un kuru dienests pilnvarojis veikt pastāvīgu veterināro uzraudzību;

19.2. centrā ir:

19.2.1. buļļu novietne un atsevišķa telpa dzīvnieku izolēšanai;

19.2.2. spermas iegūšanas telpa un atsevišķa telpa piederumu tīrīšanai un dezinfekcijai (sterilizēšanai);

19.2.3. spermas apstrādes telpa;

19.2.4. spermas uzglabāšanas telpa.

20. Sagatavošanas centra telpas atbilst šādām prasībām:

20.1. telpas ir izolētas, lai novērstu iespēju centrā turētajiem dzīvniekiem saskarties ar dzīvniekiem ārpus centra;

20.2. buļļu novietne un spermas iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas telpas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas;

20.3. telpas, kurās uzturas buļļi, ir nodalītas no spermas apstrādes telpas un spermas uzglabāšanas telpas;

20.4. spermas apstrādes telpa ir nodalīta no spermas uzglabāšanas telpas;

20.5. telpa dzīvnieku izolēšanai tieši nesaskaras ar citām telpām, kurās uzturas dzīvnieki.

21. Sagatavošanas centrs atbilst šādām uzraudzības prasībām:

21.1. centrā uzturas buļļi, kurus paredzēts izmantot spermas ieguvei;

21.2. centrā uzturas citi dzīvnieki, ja:

21.2.1. tie ir nepieciešami sagatavošanas centra darbības nodrošināšanai;

21.2.2. tie nerada inficēšanās risku buļļiem, no kuriem iegūst spermu;

21.2.3. to turēšanā tiek ievēroti centra veterinārārsta norādījumi;

21.3. ir izveidota datu bāze (papīra formā vai elektroniski), kurā par katru centra dzīvnieku pieejama šāda informācija:

21.3.1. šķirne, dzimšanas datums un identifikācijas numurs;

21.3.2. veiktie diagnostiskie izmeklējumi, to rezultāti, vakcinācijas, slimību diagnozes un ārstēšana;

21.3.3. spermas iegūšanas datums;

21.3.4. informācija par spermas uzglabāšanu (ja sagatavo saldētu spermu);

21.4. nepiederošu personu iekļūšana sagatavošanas centra spermas iegūšanas, sagatavošanas, uzglabāšanas telpās un dzīvnieku novietnēs ir aizliegta. Apmeklētāji, kuru uzturēšanās sagatavošanas centrā ir atļauta, izpilda centra veterinārārsta norādījumus;

21.5. centrā strādā personāls, kas veic dezinfekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatību;

21.6. spermu iegūst, apstrādā un uzglabā, nodrošinot, ka tā nenonāk saskarē ar citas izcelsmes spermu.

22. Sagatavošanas centrs:

22.1. atrodas teritorijā, ap kuru 10 kilometru rādiusā ne mazāk kā 30 dienas pirms spermas iegūšanas nav konstatēta saslimšana ar mutes un nagu sērgu;

22.2. ir brīvs no mutes un nagu sērgas ne mazāk kā trīs mēnešus pirms spermas iegūšanas un 30 dienas pēc spermas iegūšanas vai, ja nosūta svaigu spermu, līdz tās nosūtīšanas dienai;

22.3. 30 dienas pirms spermas iegūšanas un 30 dienas pēc spermas iegūšanas vai, ja nosūta svaigu spermu, līdz nosūtīšanas dienai ir brīvs no govju slimībām, par kurām obligāti jāziņo atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei.

23. Oficiālais veterinārārsts pārbauda sagatavošanas centru ne retāk kā divas reizes gadā un izvērtē sagatavošanas centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Veicot pārbaudes, oficiālais veterinār­ārsts ievēro personīgo higiēnu, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatības draudus.

V. Prasības spermas sagatavošanai

24. Spermu iegūst, apstrādā un uzglabā sagatavošanas centrā vienīgi šim nolūkam paredzētās telpās, kurās ievēro higiēnas pasākumus, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatības draudus.

25. Spermu, kas nav iegūta sagatavošanas centrā, var apstrādāt sagatavo­šanas centrā, ja:

25.1. šādu spermu iegūst no buļļiem, kuriem veikti šo noteikumu 44.punktā minētie diagnostiskie izmeklējumi;

25.2. spermas apstrādi veic ar atsevišķiem instrumentiem un instrumentus pēc lietošanas tīra un sterilizē. Spermas apstrāde nenotiek vienlaikus ar tirdzniecībai paredzētās spermas sagatavošanu;

25.3. šādu spermu neizmanto tirdzniecībā, tā nenonāk saskarē ar tirdzniecībai paredzēto spermu un netiek uzglabāta kopā ar to;

25.4. šādu spermu marķē atšķirīgi no dalībvalstu tirgum paredzētās spermas. Marķējumā norāda, ka sperma nav paredzēta tirdzniecībai.

26. Instrumentus, kas spermas iegūšanas un apstrādes laikā nonāk saskarē ar spermu vai tās donordzīvnieku, pirms lietošanas dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus.

27. Dzīvnieku izcelsmes produkti (ieskaitot piedevas vai atšķaidītājus), ko izmanto spermas apstrādes procesā, nerada risku dzīvnieku veselībai vai to apstrādāšana nerada šādu risku.

28. Spermas uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus pirms uzpildīšanas ar kriogēnu dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreiz lietojamos konteinerus.

29. Izmanto tādu kriogēnu, kas pirms tam nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

30. Katra spermas deva ir marķēta. Marķējumā norāda:

30.1. donordzīvnieka šķirni, vārdu, Valsts ciltsgrāmatā piešķirto numuru un identifikācijas numuru;

30.2. spermas iegūšanas datumu;

30.3. centra atzīšanas numuru.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1005 redakcijā)

31. Dienests paziņo Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm par dalībvalstu tirgum paredzētās spermas marķējumu, kas atbilst šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām.

32. Ja sagatavošanas centrā uzglabā spermu, uzglabāšanas telpas atbilst šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām.

VI. Prasības uzglabāšanas centram

33. Uzglabāšanas centrs atbilst šādām atzīšanas prasībām:

33.1. centrā uzraudzību veic centra veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par uzglabāšanas centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām un kuru dienests pilnvarojis veikt pastāvīgu veterināro uzraudzību;

33.2. spermas uzglabāšanas telpas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas;

33.3. telpas ir izolētas, lai novērstu iespēju dzīvniekiem iekļūt centrā.

34. Uzglabāšanas centrs atbilst šādām uzraudzības prasībām:

34.1. ir izveidota datu bāze (papīra formā vai elektroniski) par uzglabāšanas centrā ievesto un no tā izvesto spermu un šīs spermas donordzīvnieka veselības stāvokli spermas iegūšanas laikā. Spermas donordzīvnieka veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu prasībām;

34.2. oficiālais veterinārārsts ne retāk kā divas reizes gadā pārbauda uzglabāšanas centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Veicot pārbaudi, oficiālais veterinārārsts ievēro personīgo higiēnu, lai novērstu infekcijas slimību izplatības draudus;

34.3. nepiederošu personu iekļūšana spermas uzglabāšanas telpās ir aizliegta. Apmeklētāji, kuru uzturēšanās uzglabāšanas centrā ir atļauta, izpilda centra veterinārārsta norādījumus;

34.4. centrā strādā personāls, kas veic dez­infekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatību;

34.5. uzglabāšanas centrā uzglabā spermu, kas iegūta sagatavošanas centros atbilstoši šo noteikumu prasībām un kura nav bijusi saskarē ar citas izcelsmes spermu;

34.6. uzglabāšanas centrā ieved spermu, ko transportē no sagatavošanas vai uzglabāšanas centra. Transportēšanas laikā sperma nenonāk saskarē ar citas izcelsmes spermu. Transportlīdzeklī ievēro higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatības draudus un neietekmētu spermas dzīvotspēju.

VII. Prasības spermas uzglabāšanai

35. Spermu uzglabā telpās, kas paredzētas vienīgi šim nolūkam. Uzglabāšanas telpās ievēro higiēnas prasības, lai novērstu infekcijas slimību izplatības draudus.

36. Dienests atļauj uzglabāt sasaldētu buļļu spermu atzītās embriju uzglabāšanas telpās, ja šīs telpas atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, teķu un āžu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm.

37. Instrumentus, kas saskaras ar spermu, pirms lietošanas dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus.

38. Spermas uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus pirms uzpildīšanas ar kriogēnu dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreiz lietojamos konteinerus.

39. Izmanto tādu kriogēnu, kas pirms tam nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

40. Katra spermas deva ir marķēta atbilstoši šo noteikumu 30.punktā minētajām prasībām.

VIII. Prasības karantīnas novietnēm un buļļiem, kurus ieved sagatavošanas centrā

41. Pirms ievešanas sagatavošanas centra telpās buļļi ne mazāk kā 28 dienas uzturas karantīnas novietnē. Karantīnas novietne atbilst šādām prasībām:

41.1. to kontrolē oficiālais veterinār­ārsts;

41.2. to uzrauga centra veterinārārsts, kuru dienests pilnvarojis veikt pastā­vīgu veterināro uzraudzību;

41.3. tā ir izolēta, lai novērstu iespēju karantīnas novietnē turētiem dzīvniekiem saskarties ar dzīvniekiem ārpus karantīnas novietnes;

41.4. dzīvnieku mītnes ir viegli tīrāmas un dezinficējamas;

41.5. ir izveidota datu bāze (papīra formā vai elektroniski), kurā par katru karantīnas novietnē turētu dzīvnieku pieejama šāda informācija:

41.5.1. izcelsmes ganāmpulks;

41.5.2. dzimšanas datums, šķirne, identifikācijas numurs;

41.5.3. karantīnas periodā veiktie diagnostiskie izmeklējumi un to rezultāti;

41.6. personāls ievēro personīgo higiēnu un veic dezinfekcijas procedūras, lai novērstu infekcijas slimību izplatības draudus;

41.7. ir aizliegta nepiederošu personu iekļūšana;

41.8. tajā var atrasties pārnadži, kuru veselības stāvoklis nav sliktāks kā buļļiem, kurus paredzēts ievest centrā;

41.9. tā atrodas teritorijā, ap kuru 10 kilometru rādiusā pēdējo 30 dienu laikā nav konstatēta saslimšana ar mutes un nagu sērgu;

41.10. tā pēdējo triju mēnešu laikā ir brīva no mutes un nagu sērgas un brucelozes;

41.11. tā pēdējo 30 dienu laikā ir brīva no govju slimībām, par kurām ir obligāti jāziņo atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei.

42. Pirms ievešanas karantīnas novietnē:

42.1. buļļi uzturas ganāmpulkā, kas ir brīvs no tuberkulozes un brīvs no brucelozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

42.2. buļļi iepriekš nav turēti ganāmpulkā, kurā govju veselības stāvoklis neatbilst šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

42.3. buļļu veselības stāvoklis atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

42.3.1. buļļi ir no ganāmpulka, kas brīvs no govju enzootiskās leikozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtību;

42.3.2. buļļi ir dzimuši buļļu mātēm, kurām laboratoriskajos izmeklējumos nav konstatēta govju enzootiskā leikoze. Izmeklējumus govju enzootiskās leikozes noteikšanai buļļu mātēm veic, izmantojot vienu no šādām metodēm:

42.3.2.1. imūnās difūzijas reakcija agara gēlā;

42.3.2.2. agara standartizācijas metode;

42.3.2.3. seruma (vīrusa) neitralizācijas reakcija vai imūnfermentatīvā (turpmāk – ELISA) analīze.

43. Ja bullis iegūts embriju transplantācijas procesā, par buļļa māti uzskatāms transplantētā embrija recipients (saņēmējs). Ja šo noteikumu 42.2.apakšpunktā minētos nosacījumus nav iespējams izpildīt, buļļa spermu drīkst tirgot, kad bullis sasniedzis divu gadu vecumu, tam ir veikti šo noteikumu 62.3.apakšpunktā minētie izmeklējumi un rezultāti ir negatīvi.

44. Buļļus 28 dienas pirms karantīnas perioda diagnostiski izmek­lē šādu slimību noteikšanai:

44.1. govju tuberkuloze – veic intrakutāno tuberkulīna raudzi;

44.2. govju bruceloze – veic vienu no šādiem seroloģiskajiem izmeklējumiem: komplementa saistīšanas reakcija, ELISA analīze, Roz-Bengāla reakcija vai aglutinācijas reakcija;

44.3. govju enzootiskā leikoze – veic vienu no šādiem seroloģiskajiem izmeklējumiem: ELISA analīze vai imūnās difūzijas reakcija agara gēlā;

44.4. govju infekciozais rinotraheīts/pustulozais vulvovaginīts – veic asins parau­ga seroloģisko izmeklējumu;

44.5. govju virusālā diareja:

44.5.1. izmanto vīrusa izolēšanas metodi vai vīrusa antigēna analīzi;

44.5.2. veic seroloģisko izmeklējumu, lai noteiktu antivielu klātbūtni.

45. Dienests atļauj šo noteikumu 44.punktā minētos izmeklējumus veikt buļļiem, kuri pirms ievešanas sagatavošanas centra telpās jau ir ievesti karantīnas novietnē, ja izmeklējumu rezultāti ir zināmi pirms 28 dienu karantīnas perioda sākuma.

46. Ja kāds šo noteikumu 44.punktā minēto izmeklējumu rezultāts ir pozitīvs (izņemot govju virusālās diarejas antivielu izmeklējumu rezultātu), attiecīgo bulli nekavējoties izved no karantīnas novietnes. Ja karantīnas novietnē ir turēta buļļu grupa, pārējiem šīs grupas buļļiem karantīnas periods (ne mazāk kā 28 dienas) nedrīkst sākties, kamēr nav nošķirts bullis, kuram konstatēts pozitīvs izmeklējumu rezultāts.

47. Karantīnas periods ilgst ne mazāk kā 28 dienas:

47.1. pēc septiņām karantīnā pavadītām dienām buļļus izmeklē, lai noteiktu Campylobacter fetus subsp. venerealis un Trichomonas foetus;

47.2. pēc 21 karantīnā pavadītas dienas buļļus izmeklē šādu slimību noteikšanai: govju bruceloze, govju infekciozais rinotraheīts/pustulozais vulvovaginīts un govju virusālā diareja.

48. Lai noteiktu, vai bullis ir inficēts ar govju brucelozi, saskaņā ar šo noteikumu 47.2.apakšpunktu tam veic vienu no šādiem seroloģiskajiem izmeklējumiem:

48.1. komplementa saistīšanas reakcija;

48.2. ELISA analīze;

48.3. Roz-Bengāla reakcija;

48.4. aglutinācijas reakcija.

49. Lai noteiktu, vai bullis ir inficēts ar govju infekciozo rinotraheītu/pustulozo vulvovaginītu, saskaņā ar šo noteikumu 47.2.apakšpunktu tam veic asins parauga seroloģisko izmeklēšanu.

50. Ja kāds šo noteikumu 48. un 49.punktā minēto izmeklējumu rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo bulli nekavējoties izved no karantīnas novietnes. Ja karantīnas novietnē ir turēta buļļu grupa, pārējos šīs grupas buļļus 21 dienu pēc minētā buļļa izvešanas no karantīnas novietnes izmeklē atkārtoti. Buļļus no karantīnas novietnes sagatavošanas centra telpās ieved, ja izmeklējumu rezultāti ir negatīvi.

51. Lai noteiktu, vai bullis ir inficēts ar govju virusālo diareju, saskaņā ar šo noteikumu 47.2.apakšpunktu veic šādus izmeklējumus:

51.1. vīrusa izolēšanas metode vai vīrusa antigēna analīze;

51.2. seroloģiskā izmeklēšana, lai noteiktu antivielu klātbūtni.

52. Spermas iegūšanas telpās atļauj ievest jebkuru bulli, kuram veikti asins paraugu seroloģiskie izmeklējumi govju virusālās diarejas noteikšanai, neatkarīgi no tā, vai izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi vai negatīvi, ja nenotiek serokonversija (iepriekš seroloģiski negatīva buļļa asins paraugā konstatē specifisko antivielu klātbūtni) citiem karantīnas novietnē vienlaikus turētiem buļļiem, kuru asins paraugu seroloģiskie izmeklējumi govju virusālās diarejas noteikšanai pirms ievešanas karantīnas novietnē ir negatīvi. Ja serokonversija notiek, visus buļļus, kuru asins paraugu seroloģiskie izmeklējumi govju virusālās diarejas noteikšanai ir negatīvi, karantīnā tur, kamēr 21 dienas laikā šo buļļu grupā vairs nenotiek serokonversija. Bulli, kura asins paraugu seroloģiskie izmeklējumi govju virusālās diarejas noteikšanai ir pozitīvi, atļauts ievest spermas iegūšanas telpās, ja govju virusālās diarejas vīrusa izolēšanas metodes vai vīrusa antigēna analīzes rezultāti ir negatīvi.

53. Campylobacter fetus subsp. venerealis noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 47.1.apakšpunktu bullim veic vienu no šādiem izmeklējumiem:

53.1. ja buļļi ir jaunāki par sešiem mēnešiem vai tos kopš sešu mēnešu vecuma pirms karantīnas perioda tur viendzimuma grupā, izmeklē vienu mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugu vai vienu prepūcija nomazgājuma paraugu;

53.2. ja buļļi ir sešus mēnešus veci vai vecāki un kopš sešu mēnešu vecuma pirms karantīnas perioda ir saskārušies ar pretējā dzimuma govju sugas dzīvniekiem, trīs reizes ar septiņu dienu intervālu izmeklē mākslīgās vagīnas nomazgājuma paraugus vai prepūcija nomazgājumu paraugus.

54. Trichomonas foetus noteikšanai saskaņā ar šo noteikumu 47.1.apakšpunktu bullim veic vienu no šādiem izmeklē­jumiem:

54.1. ja buļļi ir jaunāki par sešiem mēnešiem vai tos kopš sešu mēnešu vecuma tur viendzimuma grupā, izmeklē vienu prepūcija nomazgājuma paraugu;

54.2. ja buļļi ir sešus mēnešus veci vai vecāki un kopš sešu mēnešu vecuma pirms karantīnas perioda ir saskārušies ar pretējā dzimuma govju sugas dzīvniekiem, trīs reizes ar septiņu dienu intervālu izmeklē prepūcija nomazgājuma paraugus.

55. Ja kāds šo noteikumu 53. vai 54.punktā minēto izmeklējumu rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo bulli nekavējoties izved no karantīnas novietnes. Ja karantīnas novietnē ir turēta buļļu grupa, pirms pārējo buļļu ievešanas spermas iegūšanas telpās dienests nodrošina buļļu veselības stāvokļa atbilstību šo noteikumu prasībām.

56. Ja sperma iegūta no buļļa, kura asins paraugu seroloģiskie izmeklējumi govju virusālās diarejas noteikšanai ir pozitīvi, pirmo reizi nosūtot šī buļļa spermu, spermas paraugu izmeklē ar vīrusa izolēšanas metodi vai ELISA analīzi govju virusālās diarejas vīrusa antigēna noteikšanai. Ja izmeklējumu rezultāti ir pozitīvi, bulli izved no sagatavošanas centra un visu no šī buļļa iegūto spermu iznīcina.

57. Buļļus ieved sagatavošanas centrā tikai ar centra veterinārārsta atļauju.

58. Buļļu ievešanu sagatavošanas centrā un izvešanu no tā reģistrē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

59. Bulli sagatavošanas centrā ieved no šo noteikumu 41.punktā minētās karantīnas novietnes. Pieņemšanas dienā to klīniski izmeklē centra vete­rinārārsts, lai pārliecinātos, ka bullim nav infekcijas slimību klīnisko pa­zīmju.

60. Bulli pārved bez turēšanas karantīnā vai izmeklējumu veikšanas no viena sagatavošanas centra uz citu sagatavošanas centru, ja:

60.1. ievēro šo noteikumu 59.punktā minētās prasības;

60.2. šo noteikumu IX nodaļā minētie izmeklējumi veikti iepriekšējo 12 mēnešu laikā;

60.3. galamērķa sagatavošanas centra buļļiem nav sliktāks veselības stāvoklis kā buļļiem, ko paredzēts ievest galamērķa sagatavošanas centrā;

60.4. transportēšanas laikā buļļi nenonāk saskarē ar pārnadžiem, kuru veselības stāvoklis ir sliktāks;

60.5. transportlīdzekļus pirms buļļu pārvadāšanas dezinficē.

61. Buļļus no sagatavošanas centra Latvijā pārved uz sagatavošanas centru citā dalībvalstī atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei.

IX. Izmeklējumi, ko buļļiem veic sagatavošanas centrā

62. Buļļus ne retāk kā reizi 12 mēnešos izmeklē šādu slimību noteikšanai:

62.1. govju tuberkuloze – veic intrakutāno tuberkulīna raudzi;

62.2. govju bruceloze – veic vienu no šādiem seroloģiskajiem izmeklējumiem:

62.2.1. komplementa saistīšanas reakcija;

62.2.2. ELISA analīze;

62.2.3. Roz-Bengāla reakcija;

62.2.4. aglutinācijas reakcija;

62.3. govju enzootiskā leikoze – veic ELISA analīzi vai imūnās difūzijas reakciju agara gēlā;

62.4. govju infekciozais rinotraheīts/pustulozais vulvovaginīts – veic asins parauga seroloģisko izmeklēšanu;

62.5. govju virusālā diareja – seroloģiskos izmeklējumus antivielu klātbūtnes noteikšanai veic tikai seroloģiski negatīviem buļļiem. Ja kāda seroloģiski negatīva buļļa izmeklējumi kļuvuši seroloģiski pozitīvi, visus šī dzīvnieka ejakulātus, kuri iegūti kopš datuma, kad veikts pēdējais seroloģiskais izmeklējums ar negatīvu rezultātu, iznīcina vai izmeklē vīrusa klātbūtnes noteikšanai. Rezultātam jābūt negatīvam;

62.6. Campylobacter fetus subsp. venerealis – izmeklē prepūcija nomazgājuma paraugu. Izmeklē tikai tos buļļus, no kuriem iegūst spermu vai kuri saskaras ar buļļiem, no kuriem iegūst spermu. Ja spermas ieguve ir pārtraukta uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem, buļļus ne agrāk kā 30 dienas pirms spermas ieguves atsākšanas izmeklē;

62.7. Trichomonas foetus – izmeklē prepūcija nomazgājuma paraugu. Izmeklē tikai tos buļļus, no kuriem iegūst spermu vai kuri saskaras ar buļļiem, no kuriem iegūst spermu. Ja spermas ieguve ir pārtraukta uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem, buļļus ne agrāk kā 30 dienas pirms spermas ieguves atsākšanas izmeklē.

63. Ja kāds šo noteikumu 62.punktā minēto izmeklējumu rezultāts ir pozitīvs, attiecīgo bulli izolē. Spermu, kas iegūta:

63.1. no buļļa ar pozitīviem analīžu rezultātiem, aizliegts izmantot tirdzniecībā pēc pēdējā izmeklējuma, kurā iegūts negatīvs rezultāts. Ja konstatēta govju virusālā diareja, izņēmums ir spermas ievākums (spermas daudzums, ko vienā reizē iegūst no spermas donordzīvnieka (buļļa)), ko izmeklē, lai izolētu govju virusālās diarejas vīrusu, un iegūst negatīvu rezultātu;

63.2. no citiem centra buļļiem pēc parauga ņemšanas izmeklējumam, kurā konstatēts pozitīvs rezultāts, uzglabā atsevišķi un aizliedz izmantot tirdzniecībā. Spermas tirdzniecību atsāk, kad sagatavošanas centra dzīvnieku veselības stāvoklis atjaunots atbilstoši šo noteikumu prasībām.

X. Prasības buļļu spermai, kas paredzēta tirdzniecībai

64. Spermu iegūst no buļļiem:

64.1. kuri spermas iegūšanas dienā ir klīniski veseli;

64.2. kuri 12 mēnešu laikā pirms spermas iegūšanas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu. Ja liellopi ir vakcinēti pret mutes un nagu sērgu 12 mēnešu laikā pirms spermas iegūšanas, tad 5 % (minimāli – 5 pajetes) no katra ievākuma izmeklē ar vīrusa izolēšanas metodi, lai konstatētu mutes un nagu sērgas vīrusu. Rezultāts ir negatīvs;

64.3. kuri 30 dienas pirms spermas iegūšanas nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

64.4. kurus neizmanto dabīgai vaislai (lecināšanai);

64.5. kurus ne mazāk kā 30 dienas pirms spermas iegūšanas tur sagatavošanas centrā, kas atbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

65. Lai novērstu infekcijas slimību pārnešanas draudus, spermai pievieno antibiotikas. Antibiotiku koncentrācija atšķaidītajā spermā ir šāda:

65.1. ne mazāk kā 500 µg streptomicīna galīgā atšķaidījuma mililitrā;

65.2. ne mazāk kā 500 IU (starptautiskās vienības) penicilīna galīgā atšķaidījuma mililitrā;

65.3. ne mazāk kā 150 µg linkomicīna galīgā atšķaidījuma mililitrā;

65.4. ne mazāk kā 300 µg spektinomicīna galīgā atšķaidījuma mililitrā.

66. Spermai var pievienot citu antibiotiku kombināciju ar līdzīgu iedarbību pret kampilobaktērijām, leptospirozi un mikoplazmozi.

67. Pēc antibiotiku pievienošanas atšķaidīto spermu ne mazāk kā 45 minūtes uzglabā temperatūrā, kas nav zemāka par +5 ºC.

68. Spermu, kas paredzēta tirdzniecībai dalībvalstīs:

68.1. uzglabā sasaldētu atbilstoši šo noteikumu prasībām spermas uzglabāšanas telpā ne mazāk kā 30 dienas pirms nosūtīšanas. Šī prasība neattiecas uz svaigo spermu;

68.2. no sagatavošanas centra vai uzglabāšanas centra telpām līdz spermas nogādāšanai galamērķī pārvadā numurētā konteinerā. Konteineru aizzīmogo oficiālais veterinārārsts.

XI. Noslēguma jautājumi

68.1 Šo noteikumu 8.7 punkts zaudē spēku ar 2009.gada 31.decembri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

68.2 Šo noteikumu 8.8 punkts stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.899 redakcijā)

69. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.jūniju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.899)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 14.jūnija Direktīvas 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem;

2) Padomes 1990.gada 5.marta Direktīvas 90/120/EEK, ar ko groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugas mājlopu sasaldētu spermu un tās importam;

3) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu;

4) Padomes 1993.gada 30.jūnija Direktīvas 93/60/EEK, kas groza Direktīvu 88/407/EEK par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar sasaldētu mājas liellopu spermu un tās ievedumiem un kas paplašina minēto direktīvu, lai tā ietvertu svaigu mājas liellopu spermu;

5) Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/43/EK, ar ko groza direktīvu 88/407/EEK, ar kuru nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar liellopu sugu mājdzīvnieku spermu, kā arī ievedot to;

6) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.529
Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugi tirdzniecībai starp dalībvalstīm ar buļļu spermu*

(Pielikums MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

1. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu no atzīta sagatavošanas centra, kurā tā iegūta, apstrādāta un uzglabāta

2. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu no atzīta sagatavošanas centra, kurā tā iegūta, apstrādāta un sagatavota uzglabāšanai līdz 2004. gada 31. decembrim

3. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu no atzīta uzglabāšanas centra, ja tā iegūta, apstrādāta un sagatavota uzglabāšanai atzītā sagatavošanas centrā līdz 2004. gada 31. decembrim

Piezīme. * Veterināro (veselības) sertifikātu aizpilda un izsniedz oficiālais veterinārārsts atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumu Nr. 1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei" prasībām. Veterinārais (veselības) sertifikāts apliecina buļļu spermas atbilstību prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm".

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 27.jūnija
noteikumiem Nr.529
Trešās valstis vai to teritorijas daļas, no kurām Eiropas Komisija atļāvusi ievest buļļu spermu Eiropas Savienībā

(Pielikums MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

Nr.
p.k.
ISO kodsTrešās valsts nosaukumsPiezīmes
teritorijas apraksts
(attiecīgā gadījumā)
papildu garantijas
1.AUAustrālija Obligātas ir papildu garantijas attiecībā uz epizootisko hemorāģisko slimību atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1. paraugam – veterinārā (veselības) sertifikāta II.5.4.1. un II.5.4.2. punktam
2.CAKanāda1CA-12 
3.CHŠveice3  
4.CLČīle  
5.GLGrenlande  
6.ISIslande  
7.NZJaunzēlande4  
8.PMSenpjēra un Mikelona  
9.USAmerikas Savienotās Valstis Obligātas ir papildu garantijas attiecībā uz epizootisko hemorāģisko slimību atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 1. paraugam – veterinārā (veselības) sertifikāta II.5.4.1. un II.5.4.2. punktam

Piezīmes.
1 Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs ir noteikts Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" 3. pielikuma 4. punktā.
2 Teritorija, kas apzīmēta kā CA-1 Eiropas Komisijas 2010. gada 12. marta Regulas (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības, I pielikuma 1. daļā.
3 Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugi ir noteikti Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" 3. pielikuma 1., 2. un 3. punktā.
4 Liellopu ganāmpulka govju tuberkulozes statuss, kas saskaņā ar Jaunzēlandes valsts kaitīgo organismu apkarošanas stratēģiju attiecībā uz govju tuberkulozi klasificēts ar "C2", ir līdzvērtīgs tādam liellopu ganāmpulka govju tuberkulozes statusam, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumiem Nr. 298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki" noteikts kā T3 tipa ganāmpulks – ganāmpulks, kas ir brīvs no tuberkulozes.

3. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 27. jūnija
noteikumiem Nr. 529
Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugi importam no trešajām valstīm un tranzītam paredzētai buļļu spermai

(Pielikums MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 203 redakcijā)

1. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu, kas iegūta pēc 2004. gada 31. decembra

Paskaidrojumi veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšanai

1. (1) Lieko svītrot – ja veterinārajā (veselības) sertifikātā atstājami vienīgi atbilstīgie paziņojumi, par sertificēšanu atbildīgā persona neatbilstīgos paziņojumus drīkst svītrot, to apliecinot ar parakstu un zīmogu, vai dzēst no attiecīgās veterinārā (veselības) sertifikāta veidlapas.

2. (2) Trešās valstis, kas minētas Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" 2. pielikumā.

3. I.2. Sertifikāta atsauces numurs (arī II. a) – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.

4. I.3. Centrālā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentā veterinārā iestāde.

5. I.4. Vietējā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes teritoriālā struktūrvienība.

6. I.16. Ievešanas RKP Eiropas Savienībā – robežkontroles punkts uz Eiropas Savienības ārējās robežas, caur kuru kravu plānots ievest Eiropas Savienībā.

7. I.19. Preces kods (HS kods) – saskaņā ar Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu izveidotās nomenklatūras kods buļļu spermai.

8. II.a Sertifikāta atsauces numurs – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.

9. Trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarota veterinārārsta paraksts un zīmogs ir citā krāsā nekā veterinārā (veselības) sertifikāta iespiedkrāsa, izņemot reljefos zīmogus vai ūdenszīmes.

2. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu, kas iegūta līdz 2004. gada 31. decembrim un tiek nosūtīta no sagatavošanas centra

Paskaidrojumi veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšanai

1. (1) Nevajadzīgo svītrot – ja veterinārajā (veselības) sertifikātā atstājami vienīgi atbilstīgie paziņojumi, par sertificēšanu atbildīgā persona neatbilstīgos paziņojumus drīkst svītrot, to apliecinot ar parakstu un zīmogu, vai dzēst no attiecīgās veterinārā (veselības) sertifikāta veidlapas.

2. (2) Trešās valstis, kas minētas Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" 2. pielikumā.

3. I.2. Sertifikāta atsauces numurs (arī II. a) – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.

4. I.3. Centrālā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentā veterinārā iestāde.

5. I.4. Vietējā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes teritoriālā struktūrvienība.

6. I.16. Ievešanas RKP Eiropas Savienībā – robežkontroles punkts uz Eiropas Savienības ārējās robežas, caur kuru kravu plānots ievest Eiropas Savienībā.

7. I.19. Preces kods (HS kods) – saskaņā ar Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu izveidotās nomenklatūras kods buļļu spermai.

8. Trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarota veterinārārsta paraksts un zīmogs ir citā krāsā nekā veterinārā (veselības) sertifikāta iespiedkrāsa, izņemot reljefos zīmogus vai ūdenszīmes.

3. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu, kas iegūta līdz 2004. gada 31. decembrim un tiek nosūtīta no uzglabāšanas centra

Paskaidrojumi veterinārā (veselības) sertifikāta aizpildīšanai

1. (1) Lieko svītrot – ja veterinārajā (veselības) sertifikātā atstājami vienīgi atbilstīgie paziņojumi, par sertificēšanu atbildīgā persona neatbilstīgos paziņojumus drīkst svītrot, to apliecinot ar parakstu un zīmogu, vai dzēst no attiecīgās veterinārā (veselības) sertifikāta veidlapas.

2. (2), (5) Trešās valstis, kas minētas Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" 2. pielikumā.

3. I.2. Sertifikāta atsauces numurs (arī II. A) – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.

4. I.3. Centrālā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentā veterinārā iestāde.

5. I.4. Vietējā kompetentā iestāde – eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes teritoriālā struktūrvienība.

6. I.16. Ievešanas RKP Eiropas Savienībā – robežkontroles punkts uz Eiropas Savienības ārējās robežas, caur kuru kravu plānots ievest Eiropas Savienībā.

7. I.19. Preces kods (HS kods) – saskaņā ar Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu izveidotās nomenklatūras kods buļļu spermai.

8. Trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarota veterinārārsta paraksts un zīmogs ir citā krāsā nekā veterinārā (veselības) sertifikāta iespiedkrāsa, izņemot reljefos zīmogus vai ūdenszīmes.

4. Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs tirdzniecībai ar buļļu spermu, ko Eiropas Savienībā ieved no Kanādas

Piezīme. (3) Prasības, kas noteiktas Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm" buļļu spermas tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 529Pieņemts: 27.06.2006.Stājas spēkā: 30.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 101, 30.06.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
138789
{"selected":{"value":"24.05.2019","content":"<font class='s-1'>24.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"24.05.2019","iso_value":"2019\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2018","iso_value":"2018\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2018.-23.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2008","iso_value":"2008\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2008.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2006","iso_value":"2006\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2006.-16.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
24.05.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)