Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumus Nr. 505 "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.448

Rīgā 2000.gada 19.decembrī (prot. Nr. 60, 47.§)
Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka atbilstības novērtēšanas vispārējo kārtību mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, autobusiem, kravas automobiļiem un šo transportlīdzekļu piekabēm (puspiekabēm) (turpmāk — transportlīdzekļi), kā arī to salikšanas vienībām, mezgliem, mehānismiem, ierīcēm, agregātiem, sistēmām un iekārtām (turpmāk — sastāvdaļas), kas tiek piedāvāti tirgū vai kurus paredzēts ekspluatēt Latvijā.

2. Noteikumi neattiecas uz:

2.1. sniega motocikliem un to sastāvdaļām;

2.2. sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas prasībām un kas ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas motosporta federācijas licencētu sportistu vai Latvijas motosporta federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

2.3. vieglajiem sporta automobiļiem, kam veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām un kas tiek reģistrēti uz Latvijas automobiļu federācijas licencētu sportistu vai Latvijas automobiļu federācijas biedru (piemēram, sporta kluba) vārda, kā arī minēto automobiļu sastāvdaļām;

2.4. transportlīdzekļiem, kuru pamatfunkcija nav saistīta ar piedalīšanos ceļu satiksmē, un minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

2.5. transportlīdzekļiem, kuriem ir pastāvīgā reģistrācija Latvijā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

2.6. transportlīdzekļiem, kas ievesti Latvijā līdz 1999.gada 30.septembrim;

2.7. transportlīdzekļiem, kuriem iepriekšējā pastāvīgā reģistrācija bijusi ārvalstīs un kuri izgatavoti līdz 2000.gada 31.decembrim;

2.8. transportlīdzekļiem, kas uz laiku ievesti no ārvalstīm;

2.9. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas nav minētas šo noteikumu 1.pielikumā;

2.10. transportlīdzekļu sastāvdaļām, kas tika ievestas Latvijā līdz 2001.gada 31.decembrim;

2.11. lietotām transportlīdzekļu sastāvdaļām.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

3. Tirgū atļauts piedāvāt tikai tādus transportlīdzekļus un to sastāvdaļas, kas atbilst šo noteikumu prasībām, kā arī attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām, kurus saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu nosaka satiksmes ministrs.

4. Transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu veic bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Transportlīdzekļu kontroles un sertifikācijas inspekcija (turpmāk — inspekcija).

II. Tipa apstiprināšanas vispārīgā kārtība

5. Tipa apstiprināšana ir administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai, pamatojoties uz testēšanas laboratoriju sniegtajiem ziņojumiem, novērtētu transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

6. Izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz inspekcijā iesniegumu par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu. Iesniegumam pievieno:

6.1. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa tehnisko aprakstu;

6.2. transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa rasējumus vai fotogrāfijas;

6.3. testēšanas laboratorijas ziņojumus vai citus dokumentus, kas attiecas uz transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu (pēc inspekcijas pieprasījuma vai izgatavotāja, importētāja vai izplatītāja ieskatiem);

6.4. atbilstības sertifikāta paraugu, ar kuru izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs apliecina katra konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam.

7. Par katru transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipu iesniedzams atsevišķs iesniegums ne vairāk kā vienas dalībvalsts sertificēšanas institūcijā. Dalībvalsts ir Eiropas Savienības valsts vai jebkura cita valsts, kurai ir juridiski saistoši Ženēvā 1958.gada 20.martā ANO Eiropas ekonomiskās komisijas ietvaros noslēgtajam nolīgumam "Par vienveida tehnisko priekšrakstu pieņemšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un daļām, kuras var uzstādīt un/vai izmantot riteņu transportlīdzekļos, un saskaņā ar šiem priekšrakstiem piešķiramo atbilstības novērtēšanas apstiprinājumu savstarpējās atzīšanas nosacījumiem" pievienotie noteikumi.

8. Inspekcija pēc iesniegtās dokumentācijas, kā arī atbilstības novērtēšanas institūciju ziņojumu un atbilstības apliecinājumu izvērtēšanas piešķir:

8.1. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

8.2. daudzetapu tipa apstiprinājumu nepabeigta vai pabeigta transportlīdzekļa tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām, ņemot vērā transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

8.3. sastāvdaļu tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām;

8.4. tipa apstiprinājumu transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam, kas atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

9. Piešķirot tipa apstiprinājumu, inspekcija izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu.

10. Tipa apstiprināšanas izdevumus sedz persona, kas iesniegusi inspekcijā iesniegumu par attiecīgā transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipa apstiprināšanu.

11. Ja inspekcija konstatē, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas var radīt draudus satiksmes drošībai, cilvēka veselībai, dzīvībai vai videi, tā pieņem lēmumu nepiešķirt tipa apstiprinājumu un 30 darbdienu laikā par to informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas, pamatojot savu lēmumu.

12. Pēc citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas pieprasījuma inspekcija nosūta tai informāciju par piešķirtajiem un atteiktajiem tipa apstiprinājumiem.

13. Ja tehniskajos normatīvos vai šajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi un inspekcijā piešķirtais tipa apstiprinājums vairs neatbilst prasībām, inspekcija vismaz trīs mēnešus pirms tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigām par to informē izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju. Šis nosacījums neattiecas uz tipa apstiprinājumiem, ko inspekcija piešķir uz laiku.

(Grozīts ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

14. Iesniegums grozījumu izdarīšanai piešķirtajā tipa apstiprinājumā iesniedzams tās dalībvalsts sertificēšanas institūcijā, kas piešķīrusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

15. Iesniegums grozījumu izdarīšanai tipa apstiprinājumā iesniedzams inspekcijā šādos gadījumos:

15.1. ja izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs saņēmis šo noteikumu 13.punktā minēto informāciju un vēlas saņemt jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu;

15.2. ja izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs vēlas izdarīt grozījumus tipa apstiprinājumā tādam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, kam inspekcijā piešķirts tipa apstiprinājums.

16. Ja tipa apstiprinājuma dokumentācijā tiek mainīti dati, izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz inspekcijā to tipa apstiprinājuma dokumentācijas daļu, kurā veiktas attiecīgās izmaiņas, norādot (uzskatāmi) izdarītos grozījumus. Pēc tipa apstiprinājuma dokumentācijas aktualizēšanas inspekcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu.

17. Ja inspekcija konstatē, ka nepieciešami papildu testi vai pārbaudes, tā informē par to izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju. Inspekcija izsniedz jaunu tipa apstiprinājuma sertifikātu tikai pēc sekmīgas papildu testu vai pārbaužu veikšanas.

18. Pēc citas dalībvalsts sertificēšanas institūcijas pieprasījuma inspekcija nosūta tai informāciju par izmaiņām tipa apstiprinājumā.

III. Tipa apstiprinājumu atzīšanas un reģistrēšanas vispārīgā kārtība

(Nodaļa MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

19. Tipa apstiprinājuma atzīšana ir administratīva atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic inspekcija, lai apliecinātu, ka citas valsts sertificēšanas institūcijas piešķirtais tipa apstiprinājums (izsniegtais tipa apstiprinājuma sertifikāts un tam pievienotā dokumentācija) atbilst šo noteikumu prasībām. Transportlīdzekļus, kuriem ir atzīts tipa apstiprinājums, vai to sastāvdaļas var piedāvāt Latvijas tirgū bez papildu atbilstības novērtēšanas procedūru veikšanas.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

20. Latvijā tiek atzīti:

20.1. Eiropas Savienības valstīs piešķirtie mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu un vieglo automobiļu tipa apstiprinājumi, ja tipa apstiprinājuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar Eiropas Savienībā noteikto kārtību;

20.2. dalībvalstīs piešķirtie transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājumi, ja tipa apstiprinājuma sertifikāts izsniegts saskaņā ar attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

21. Eiropas Savienības valstīs izsniegtos mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu un vieglo automobiļu tipa apstiprinājuma sertifikātus reģistrē šādā kārtībā:

21.1. transportlīdzekļa izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs iesniedz inspekcijā iesniegumu tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrācijai. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

21.1.1. tipa apstiprinājuma sertifikātu vai tā kopiju;

21.1.2. transportlīdzekļa tipa tehnisko aprakstu;

21.1.3. transportlīdzekļa tipa attēlu vai fotogrāfiju;

21.1.4. testēšanas laboratorijas ziņojumus vai citus dokumentus, kas attiecas uz transportlīdzekļa tipu (pēc izgatavotāja, importētāja vai izplatītāja ieskatiem);

21.1.5. atbilstības sertifikāta paraugu, ar kuru izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs apliecina katra konkrētā transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam tipam;

21.2. inspekcija 10 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt tipa apstiprinājuma sertifikātu;

21.3. ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lēmumu par tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt tipa apstiprinājuma sertifikātu inspekcija pieņem 10 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izskatīšanas.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

22. Transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājuma sertifikātus nereģistrē.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

23. Izdevumus par transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšanu sedz persona, kas iesniegusi inspekcijā šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

III.1 Transportlīdzekļu individuālā apstiprināšana

(Nodaļa MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

23.1 Transportlīdzekļa individuālā apstiprināšana ir administratīvi tehniska atbilstības novērtēšanas procedūra, ko veic sertificēšanas institūcija, lai novērtētu konkrētā transportlīdzekļa atbilstību attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

23.2 Transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu var veikt vienā eksemplārā no ārvalstīm ievestam vai arī Latvijā izgatavotam transportlīdzeklim, ja transportlīdzeklis neatbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura tipa apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts inspekcijā.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

23.3 Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona iesniedz inspekcijā iesniegumu transportlīdzekļa individuālai apstiprināšanai. Iesniegumam pievieno:

23.3 1. transportlīdzekļa tehnisko aprakstu;

23.3 2. transportlīdzekļa attēlu vai fotogrāfiju;

23.3 3. transportlīdzekļa pārbaudes protokolu;

23.3 4. testēšanas laboratorijas ziņojumus vai citus dokumentus, kas attiecas uz transportlīdzekļa tipu (pēc inspekcijas pieprasījuma vai izgatavotāja, importētāja vai izplatītāja ieskatiem).

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

23.4 Inspekcija 10 darbdienu laikā piešķir individuālo apstiprinājumu un izsniedz transportlīdzekļa individuālās apstiprināšanas sertifikātu, ja transportlīdzeklis atbilst iesniegtajam tehniskajam aprakstam un attiecīgo tehnisko normatīvu prasībām.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

IV. Atvieglojumi

24. Atvieglojumus atsevišķu tehnisko normatīvu prasību izpildē nosaka satiksmes ministrs.

25. Atvieglojumus var noteikt šādiem transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām:

25.1. speciālajiem transportlīdzekļiem:

25.1.1. automobiļiem, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai un īslaicīgai dzīvošanai un kam ir atbilstošs aprīkojums (dzīvojamie automobiļi);

25.1.2. automobiļiem, kas paredzēti pasažieru vai kravas aizsardzībai un kam ir speciāls ložu necauršaujams aprīkojums (bruņotie automobiļi);

25.1.3. neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļiem;

25.1.4. katafalkautomobiļiem;

25.2. Latvijā izgatavotiem transportlīdzekļiem, kas marķēti saskaņā ar Latvijas standartu LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana";

25.3. transportlīdzekļiem un to sastāvdaļām, kas izgatavošanas koncepcijas vai tehnoloģijas un specifisko īpašību dēļ neatbilst tehnisko normatīvu (viena vai vairāku) prasībām;

25.4. individuāli ievestiem transportlīdzekļiem, ko fiziskā vai juridiskā persona Latvijā ieved vienā eksemplārā;

25.5. sporta mopēdiem, motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kā arī vieglajiem sporta automobiļiem, kam nav veikta homologācija atbilstoši Starptautiskās motociklistu federācijas vai Starptautiskās automobiļu federācijas prasībām, bet kuri atbilst attiecīgās sporta organizācijas nolikumam, ja to pamatfunkcija ir saistīta ar piedalīšanos sporta sacensībās un ja tie ir vai tiks reģistrēti uz Latvijas motosporta federācijas vai Latvijas motosporta federācijas licencētu sportistu vārda, kā arī minēto transportlīdzekļu sastāvdaļām;

25.6. motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un vieglajiem automobiļiem, kas ir samontēti Latvijā, izmantojot izgatavotājrūpnīcu montāžas komplektus.

(Grozīts ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

V. Atbilstības sertifikāts un tipa apstiprinājuma marķējums

26. Transportlīdzekļa izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs katra pabeigta vai nepabeigta transportlīdzekļa atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam apliecina ar atbilstības sertifikātu.

27. Atbilstības sertifikāts tiek izgatavots no papīra, kas aizsargāts ar krāsu grafiku vai ūdenszīmēm, kurās atspoguļota izgatavotāja simbolika.

28. Atbilstības sertifikātā iekļaujamo informāciju saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta trešo daļu nosaka satiksmes ministrs.

29. Transportlīdzekļa sastāvdaļu izgatavotājs katras transportlīdzekļa sastāvdaļas atbilstību dalībvalstī apstiprinātajam transportlīdzekļa sastāvdaļas tipam apliecina ar marķējumu, kas sastāv no tipa apstiprinājuma zīmes (2.pielikums), kuru veido tipa apstiprinājuma simbols un valsts kods, un papildu apzīmējumiem atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. Sastāvdaļas nemarķē, ja atsevišķos tehniskajos normatīvos, saskaņā ar kuriem ir piešķirts sastāvdaļas tipa apstiprinājums, tas nav pieprasīts.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

30. Transportlīdzekļu sastāvdaļu izgatavotājs, importētājs vai izplatītājs glabā transportlīdzekļu sastāvdaļu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un nodrošina tās pieejamību tirgus uzraudzības institūcijas darbiniekiem pēc viņu pieprasījuma.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

VI. Ražošanas atbilstības nodrošināšana

31. Pirms tipa apstiprinājuma piešķiršanas inspekcija pārliecinās, vai izgatavotājs veic nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai efektīvi kontrolētu ražošanā esošo transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam.

32. Pēc tipa apstiprinājuma saņemšanas izgatavotājs:

32.1. nodrošina katra transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam;

32.2. kontrolē transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam ražošanas procesā;

32.3. nodrošina pieejamību testēšanas aprīkojumam, lai varētu periodiski pārbaudīt ražošanā esošu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam;

32.4. nodrošina testu rezultātu reģistrāciju un pieejamību, kā arī pēc saskaņošanas ar inspekciju nosaka, cik ilgi glabājami attiecīgie testu rezultāti;

32.5. pastāvīgi analizē testu rezultātus, lai pārbaudītu un nodrošinātu transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu parametru stabilitāti;

32.6. veic atkārtotus testus, ja konstatēta parauga vai paraugu sērijas neatbilstība apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, kā arī iespējami īsā laikā nodrošina trūkumu novēršanu un transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu atbilstības apstiprinātajam tipam atjaunošanu.

33. Inspekcija periodiski pārbauda transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu atbilstības kontroles metodes un, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam pārbauda izgatavotāja laboratorijā vai testēšanas laboratorijā.

34. Izgatavotājs nodrošina inspekcijai iespēju pārbaudes laikā veikt ražošanas kontroli.

VII. Tirgus uzraudzība

35. Tirgus uzraudzības institūcijas funkcijas veic Ekonomikas ministrijas pārraudzībā esoša iestāde Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk — centrs) likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros.

36. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū (pārdot, dāvināt, nodot lietošanā pret atlīdzību vai bez tās) vai pastāvīgi reģistrēt transportlīdzekli, ja tam ir derīgs atbilstības sertifikāts, kas apliecina, ka transportlīdzeklis atbilst Latvijā apstiprinātam transportlīdzekļa tipam vai transportlīdzekļa tipam, kura apstiprinājuma sertifikāts ir reģistrēts inspekcijā, kā arī ja tam ir inspekcijā izsniegts individuālas apstiprināšanas sertifikāts.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

37. Latvijā atļauts piedāvāt tirgū transportlīdzekļu sastāvdaļas vai sākt to ekspluatāciju, ja attiecīgās sastāvdaļas atbilst dalībvalstī apstiprinātam transportlīdzekļa sastāvdaļu tipam un ir marķētas atbilstoši šo noteikumu 29.punktā noteiktajām prasībām.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2002., sk. 50. punktu)

38. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas neatbilst apstiprinātajam vai atzītajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, centrs par to informē inspekciju. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā var tikt aizliegta līdz neatbilstības novēršanai. Inspekcija 30 darbdienu laikā informē par neatbilstību transportlīdzekļu vai to sastāvdaļu izgatavotāju, importētāju vai izplatītāju.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

39. Ja centrs konstatē, ka tirgū piedāvātie transportlīdzekļi, kam ir atbilstības sertifikāts, vai to sastāvdaļas var radīt nopietnus draudus satiksmes drošībai, centrs par to informē inspekciju. Minēto transportlīdzekļu piedāvāšana tirgū, reģistrācija vai ekspluatācija, kā arī transportlīdzekļu sastāvdaļu piedāvāšana tirgū vai ekspluatācija Latvijā ir aizliegta. Inspekcija 30 darbdienu laikā informē par neatbilstību sertificēšanas institūciju, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

40. Ja inspekcija konstatē neatbilstību tipa apstiprinājuma sertifikātā vai tipa apstiprinājuma dokumentācijā, tiek uzskatīts, ka atbilstība apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam nav ievērota, izņemot gadījumus, ja tehniskajos normatīvos paredzētas atkāpes un tās ir ievērotas.

41. Ja inspekcija konstatē vai saņem informāciju par transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu neatbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, atkarībā no neatbilstības rakstura tā izsaka brīdinājumu izgatavotājam, importētājam vai izplatītājam, atzīst par nederīgiem izsniegtos atbilstības apliecinājumus vai anulē inspekcijā piešķirto tipa apstiprinājumu.

(Grozīts ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

42. Inspekcija, ievērojot transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi, var aizliegt nepabeigta transportlīdzekļa pastāvīgu reģistrēšanu līdz tā pabeigšanai.

43. Šo noteikumu 38.punktā minētajā gadījumā izgatavotājs veic 32.6.apakšpunktā noteiktos pasākumus. Inspekcija par to paziņo citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijām un, ja nepieciešams, anulē tipa apstiprinājumu.

44. Ja citas dalībvalsts sertificēšanas institūcija norāda, ka transportlīdzeklis vai tā sastāvdaļas, kam Latvijā ir piešķirts tipa apstiprinājums un kam ir atbilstības sertifikāts vai atbilstošs marķējums, neatbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam, inspekcija veic nepieciešamās pārbaudes un informē izgatavotāju par to rezultātiem. Ja konstatēta neatbilstība, izgatavotājs iespējami ātri, bet ne ilgāk kā sešu mēnešu laikā pēc norādījuma saņemšanas veic pasākumus, lai atjaunotu atbilstību apstiprinātajam transportlīdzekļa vai tā sastāvdaļu tipam.

45. Inspekcija 30 darbdienu laikā informē citu dalībvalstu sertificēšanas institūcijas par katru tipa apstiprinājuma anulēšanu, pamatojot savu lēmumu.

VIII. Lēmumu paziņošana un pārsūdzēšana

46. Inspekcija lēmumu par tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, vai tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšanas atteikumu paziņo rakstiski, motivējot atteikuma iemeslu un norādot kārtību, kādā pieņemto lēmumu iespējams pārsūdzēt.

(Grozīts ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

47. Importētājs vai izplatītājs inspekcijas lēmumu var pārsūdzēt likumā noteiktajā kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi

48. Transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanai nepiemēro tehniskos normatīvus, kuros motora kaitīgo izmešu normas ir zemākas par šo noteikumu 7.punktā minētajam nolīgumam pievienotajos noteikumos noteiktajām “EURO 2” normām. Tehniskos normatīvus, kuros motora kaitīgo izmešu normas atbilst šo noteikumu 7.punktā minētajam nolīgumam pievienotajos noteikumos noteiktajām “EURO 2” normām, transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanai piemēro līdz 2003.gada 31.decembrim.

(MK 23.12.2002. noteikumu Nr. 545 redakcijā)

49. (Svītrots ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

50. Noteikumu 37.punkts stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

51. Noteikumi attiecībā uz Latvijā izgatavotām transportlīdzekļu sastāvdaļām stājas spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

(MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 23.12.2002. noteikumu Nr. 545 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1970/220/EEC un 1988/77/EEC.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.448

(Pielikums MK 27.12.2001. noteikumu Nr. 541 redakcijā)

Obligātajai atbilstības novērtēšanai pakļautās transportlīdzekļu sastāvdaļas

1. Iekšdedzes motori (dzirksteļaizdedzes un kompresijas aizdedzes).

2. Speciālais aprīkojums sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) un saspiestās dabas gāzes (SDG) barošanas sistēmām.

3. Izplūdes gāzu trokšņa slāpēšanas ierīces.

4. Atgāzu katalītiskie neitralizētāji.

5. Sēdekļi, to stiprinājumi un pagalvji.

6. Priekšējās, aizmugures un sānu drošības konstrukcijas.

7. Skaņu signālierīces.

8. Atpakaļskata spoguļi.

9. Bremžu loki, kluči un uzlikas.

10. Imobilaizeri un trauksmes signalizācijas ierīces.

11. Drošības jostas un to sistēmas.

12. Bērnu sēdeklīši.

13. Riepas, riepas ar atjaunotu protektoru un pagaidu lietošanas riteņi.

14. Mehāniskās sakabes ierīces un saīsinātās sakabes ierīces.

15. Stikli un to materiāli.

16. Gaismas un gaismas signalizācijas ierīces:

16.1. galvenie lukturi;

16.2. hermetizētie galvenie lukturi;

16.3. galvenie lukturi ar halogēnajām kvēlspuldzēm;

16.4. halogēnie hermetizētie galvenie lukturi;

16.5. gāzu lokizlādes galvenie lukturi;

16.6. miglas lukturi (priekšējie un aizmugures);

16.7. gabarītlukturi un kontūrgaismu lukturi;

16.8. bremzēšanas signāllukturi;

16.9. dienas gaitas lukturi;

16.10. virzienrādītāji (avārijas signalizācijas lukturi);

16.11. aizmugurējās numura zīmes apgaismošanas lukturi;

16.12. atpakaļgaitas lukturi;

16.13. stāvgaismas lukturi;

16.14. kvēlspuldzes;

16.15. gāzu lokizlādes gaismas avoti (lampas);

16.16. atstarotāji.

17. Stikla tīrītāji un apskalotāji.

18. Galveno lukturu stikla tīrītāji un apskalotāji.

19. Pretšļakatu ierīces (dubļusargi).

20. Ātruma ierobežotājierīces.

21. Autobusu interjera materiāli.

22. Aizsargķiveres motociklu un mopēdu vadītājiem un pasažieriem.

23. Avārijas zīmes (trijstūri).

24. Atstarojošās pazīšanas zīmes un atstarojošie materiāli.

25. Tahogrāfi.

26. Bākugunis.

2. pielikums
Ministru kabineta
2000. gada 19. decembra
noteikumiem Nr. 448

(Pielikuma numerācija grozīta ar MK 27.12.2001. noteikumiem Nr. 541)

Tipa apstiprinājuma zīmju paraugi

PIELNO~2.GIF (46160 BYTES)

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 448Pieņemts: 19.12.2000.Stājas spēkā: 23.12.2000.Zaudē spēku: 01.07.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 466/469, 22.12.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
13867
{"selected":{"value":"31.12.2002","content":"<font class='s-1'>31.12.2002.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"31.12.2002","iso_value":"2002\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2002.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-30.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2001","iso_value":"2001\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2001.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2000","iso_value":"2000\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2000.-28.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
31.12.2002
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)