Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu

1.pants. 2003.gada 12.martā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu (turpmāk — līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 

1.1 pants. (1) Par līguma 3. panta 2. punktā minētajām precēm, kas ievestas privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" lietošanai, samaksāto muitas maksājumu (ievedmuitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli, akcīzes nodokli) un dabas resursu nodokļa summu izglītības iestādei kompensē no valsts budžeta.

(2) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmajā daļā paredzētās kompensācijas izmaksai iesniedzamos dokumentus, to iesniegšanas kārtību un termiņus, kā arī kompensācijas izmaksāšanas kārtību.

(20.05.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.06.2021.)

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 27.jūnijā
LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS LĪGUMS PAR PRIVĀTĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
"LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA" DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība (turpmāk — Līgumslēdzējas puses),

pamatojoties uz abu valstu draudzīgajām attiecībām un apzinoties nepieciešamību nodrošināt privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" (dibinātājs — sabiedriskā organizācija "Latvijas Starptautisko skolu asociācija", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar Nr.000800674, juridiskā adrese Viestura iela 6a, Jūrmala; turpmāk tekstā — Skola) darbību,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Latvijas Republikas valdība:

1. Atzīst licencētas Eiropas Starptautisko skolu asociācijas un Starptautiskā bakalaurāta skolas izglītības programmas. Skola reģistrē tās Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības programmu reģistrā.

2. Atzīst Skolas un tās īstenoto starptautisko programmu akreditāciju atbilstoši Eiropas Starptautisko skolu asociācijas un Starptautiskā bakalaurāta programmu prasībām.

3. Atzīst Eiropas starptautisko skolu asociācijas un Starptautiskā bakalaurāta prasības pedagogu izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai atbilstošo programmu īstenošanai.

2.pants

Līgumslēdzējas puses atzīst, ka Skolas izsniegtās atzīmju lapas atbilst Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu skolu sistēmas ietvaros izsniedzamajām atzīmju lapām un Starptautiskajai bakalaurāta sistēmai.

3.pants

Latvijas Republikas valdība:

1. Atbrīvo Skolu no nodokļu un nodevu maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli, ja pamats nodokļu un nodevu maksājumiem rodas, Skolai īstenojot tās izglītojošos mērķus, pildot tās programmu, kā arī tās izveidošanas un organizēšanas gaitā.

2. Atbrīvo Skolu no muitas maksājumiem, ieskaitot akcīzes nodokli, dabas resursu nodokli un pievienotās vērtības nodokli (turpmāk — muitas maksājumi) par mācību grāmatām, aprīkojumu un citiem izglītojošiem materiāliem, būvmateriāliem, mēbelēm, iekārtām, audio — vizuālajām iekārtām un sporta aprīkojumu, kas ievests Skolas lietošanai.

3. Atbrīvo Skolu no nekustamā īpašuma nodokļa par nekustamo īpašumu, kuru Skola ir ieguvusi vai lieto izglītojošiem mērķiem. Šis atbrīvojums ir piemērojams tādā apmērā, kādā no šī nodokļa ir atbrīvotas valsts skolas.

4. Nodrošina Skolas direktoram, administratīvajam personālam, skolotājiem un viņu ģimenes locekļiem iespēju bez nodevas saņemt vīzu un darba atļauju. Skola nosūta pieteikuma vēstules attiecīgajām Latvijas iestādēm vīzas un darba atļaujas saņemšanai, apliecinot Skolas personāla locekļa nodarbināšanu Skolā.

5. Pilnvaro Skolas personāla locekļus — kas ir nevis Latvijas, bet citas valsts pilsoņi, kā arī nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji — (turpmāk — Skolas personāla locekļi) un viņu ģimenes locekļus, kas ir nevis Latvijas, bet citas valsts pilsoņi, kā arī nav Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji, ievest un izvest no Latvijas turpmāk noteiktās preces, atbrīvojot tās no muitas maksājumiem.

No muitas maksājumiem atbrīvotās preces, ja vien to ievešana nav ierobežota, ir šādas:

a) jebkuras preces vai aprīkojums, ko ieved ar nolūku veikt izglītojošu darbību Skolā;

b) priekšmeti Skolas personāla locekļu un viņu ģimenes locekļu personīgajai lietošanai, kas Latvijā tiek ievesti sešu mēnešu laikā no Skolas personāla locekļa un Skolas darba attiecību sākšanās brīža, ko apliecina Skola.

6. Atbrīvo Skolu no darba devēja un darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas Latvijā par Skolas personāla locekļiem:

a) ja personu, kas ir ārvalsts pilsonis un kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, strādāt Skolā ir nosūtījis darba devējs—ārvalstnieks un persona ir iesniegusi dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam, kas apliecina to, ka uz viņu turpina attiekties nosūtītājas valsts sociālās drošības normatīvie akti. Tomēr šādu izņēmumu piemēro ne ilgāk kā trīs gadus;

b) ja persona, kas ir ārvalstu pilsonis un kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvija, ir darba attiecībās ar Skolu un persona ir iesniegusi dokumentus Valsts ieņēmumu dienestam, kas apliecina to, ka uz viņu attiecas visas sociālās drošības nozares viņa izcelsmes valstī. Tomēr šādu izņēmumu piemēro ne ilgāk kā piecus gadus.

Šī punkta noteikumi ir piemērojami vienīgi gadījumos, ja nav saistošu sociālās drošības līgumu un pārnacionālas likumdošanas, kas koordinē sociālās drošības shēmas.

7. Atbrīvo Skolu un Skolas personāla locekļus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem Latvijā attiecībā uz ienākumiem, kurus tie gūst par darbu Skolā:

a) ja Skolas personāla locekli strādāt Skolā ir nosūtījis ārvalstu darba devējs un šis personāla loceklis ir pakļauts ienākuma nodokļa uzlikšanai darba devēja rezidences valstī. Tomēr šis atbrīvojuma periods nepārsniegs trīs gadus;

b) ja Skolas personāla loceklis ir darba attiecībās ar Skolu un ir deklarējis visus par darbu Skolā gūtos ienākumus savas pastāvīgās dzīvesvietas valstij, lai nomaksātu tajā maksājamos nodokļus. Tomēr šis atbrīvojuma periods nepārsniegs piecus gadus.

4.pants

3.panta 5. un 6.punktā Skolai un fiziskajām personām piešķirtos atvieglojumus pārrauga Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests.

5.pants

Līgumslēdzējas puses pārrauga līguma piemērošanu un, ja nepieciešams, veic rakstiskus labojumus tajā. Pēc apstiprināšanas rakstiskie labojumi kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.pants

Ja Latvijas Republika vēlēsies dibināt skolas Amerikas Savienotajās Valstīs, Līgumslēdzējas puses uzsāks sarunas ar nolūku noslēgt līgumu, kas nodrošina līdzīgus noteikumus, kādi piešķirti Latvijas Starptautiskajai skolai.

7.pants

1. Līgums stājas spēkā ar Līgumslēdzēju pušu notu apmaiņas dienu, kurās Līgumslēdzējas puses informē viena otru, ka izpildītas līguma stāšanās spēkā nepieciešamās iekšzemes prasības.

2. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra Līgumslēdzēja puse var diplomātiskā ceļā rakstiski pārtraukt šā līguma darbību. Līgums savu darbību beidz pēc diviem gadiem no brīža, kad otra Līgumslēdzēja puse saņēmusi rakstisku paziņojumu par līguma darbības izbeigšanu.

3. Līgumslēdzējas puses apņemas visus strīdus, kas var rasties, pildot šo Līgumu, vai saistībā ar šo Līgumu, atrisināt labticīgu sarunu ceļā

Parakstīts Rīgā 2003.gada 12.martā divos eksemplāros, latviešu un angļu valodā. Abi teksti ir vienlīdz autentiski. Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā

Kārlis Šadurskis

Brian E.Carlson

Izglītības un zinātnes ministrs

Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
CONCERNING THE STATUS OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTION
"THE INTERNATIONAL SCHOOL OF LATVIA"
United States of America (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"),

Having regard to the friendly relations between the two countries and being aware of the necessity to assure the operation of a private educational institution "The International School of Latvia" (founder - the public organization "Association of Latvia's International Schools," certificate No. 000800674 in the State Enterprise Register of the Republic of Latvia, the domicile: Viestura iela 6a, Jūrmala, hereinafter: "the School"),

Have agreed as follows:

Article 1

The Government of the Republic of Latvia:

1. Shall recognize the educational programs of the School, which are licensed by the European Council of International Schools and the International Bachelor program. The School shall register these programs in the Register of Educational Programs of the Ministry of Education and Science.

2. Shall recognize the accreditation of the School according to the requirements of the European Council of International Schools and the International Bachelor program.

3. Shall recognize the requirements regarding teachers' education and professional qualification set by the European Council of International Schools and the International Bachelor program.

Article 2

The Contracting Parties recognize that the list of marks complies with that issued within the school systems of the United States of America and the Republic of Latvia and of the International Bachelor system.

Article 3

The Government of the Republic of Latvia:

1. Shall exempt the School from the payment of any taxes and fees, excluding VAT and excise tax, if taxes and fees originate in the fulfilment of the School's educational objective, the execution of its program, as well as in the establishment and organisation of the School.

2. Shall exempt the School from customs payments including excise tax, natural resources tax and value added tax (hereinafter - customs payments) on school books, equipment and other educational material, construction material, furniture, equipment, audio - visual devices and sports equipment imported for use by the School.

3. Shall exempt the School from immovable property tax on real estate acquired or used by the School for educational purposes. This exemption is applied to the extent that State schools are exempt from this tax.

4. Shall provide to the School director, administrative personnel, teachers and their family members the opportunity to receive without fee a visa and work permit. The School shall provide a letter of application for visas and work permits, certifying the employment of the member of the School personnel to the competent Latvian authorities.

5. Shall allow members of the School personnel - who are not Latvian citizens and who are citizens of a country other than Latvia and are not permanent residents of Latvia - (hereinafter - members of School personnel) and their family members who are not Latvian citizens and who are citizens of a country other than Latvia and are not permanent residents of Latvia to bring into and out of Latvia the goods described below free of customs payments.

The articles exempt from customs payments shall be the following unless subject to import restrictions:

a) Any goods or equipment brought in for the purpose of performing educational activities in the School;

b) Objects for the personal use of the members of the School personnel and their family members, which are brought into Latvia within six months from the date of the beginning of the employment of the member of the School personnel by the School as certified by the School.

6. Shall exempt the School from the pay­ment of mandatory social insurance contributions in Latvia on behalf of employer and employee for members of School personnel:

a) if a person, being a citizen of a country other than Latvia who is not permanently residing in Latvia, is sent by a foreign employer to perform work in the School and has submitted proof to the State Revenue Service that he/she continues to be subject to the social security legislation of the sending country. However, this period of exemption does not exceed three years;

b) if a person, being a citizen of a country other than Latvia who is not permanently residing in Latvia, is employed by the School and has submitted proof to the State Revenue Service that he/she is covered for all branches of social security in the country of origin. However, this period of exemption does exceed five years.

The provisions of this paragraph are applicable only in case there is no binding social security agreement or supra national rules on coordination of social security schemes.

7. Shall exempt the School and members of the School personnel from Latvian personal income tax in respect to income received for work at the School:

a) if a member of the School personnel is sent by a foreign employer to perform work in the School and this member of personnel is subject to income tax payable in the country of residence of the employer. However, this period of exemption shall not exceed three years;

b) if a member of the School personnel is employed by the School and has declared all the income from employment in the School to the country of his permanent residence in order to pay any respective taxes due. However, this period of exemption shall not exceed five years.

Article 4

The exemption of the School and individuals under paragraphs 5 and 6 of Article 3 shall be governed by the State Revenue Service of the Republic of Latvia.

Article 5

The Contracting Parties shall observe the implementation of the Agreement and, if necessary, amend it in writing. When approved, the written amendments shall be an integral part of this Agreement.

Article 6

If the Republic of Latvia wishes to establish schools in the United States of America, the Contracting Parties will enter into negotiations to conclude an agreement which grants conditions similar to those bestowed upon the International School of Latvia.

Article 7

1. This Agreement shall enter into force on the day of the exchange of notes between the Contracting Parties notifying each other that the necessary domestic requirements for entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement shall be effective for an indefinite period of time. Either Contracting Party may terminate this Agreement in writing via diplomatic channels. Termination will be effective two years after receipt of written notice by the other Contracting Party.

3. The Contracting Parties shall settle all disputes, which may arise under or in connection with this Agreement by way of good faith negotiations.

Done at Riga, in duplicate, this twelfth day of March, 2003, in the Latvian and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergences of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of the United States of America

Kārlis Šadurskis

Brian E.Carlson

Minister of Education and Science

Ambassador Extraordinary and plenipotentiary

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.06.2006.Stājas spēkā: 28.06.2006.Tēma: Izglītība, zinātne, sportsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 27.06.2006.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 14, 27.07.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
138362
{"selected":{"value":"15.06.2021","content":"<font class='s-1'>15.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.06.2021","iso_value":"2021\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2006","iso_value":"2006\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2006.-14.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.06.2021
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)