Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.423

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 36.§)
Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksa 11.panta piekto daļu un 47.panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka brīvības atņemšanas iestādes iekšējo kārtību.

II. Notiesāto pieņemšana brīvības atņemšanas iestādē

2. Personu, kurai ir piespriests sods — brīvības atņemšana (turpmāk — notiesātais), brīvības atņemšanas iestādē pieņem priekšnieka dežurējošais palīgs.

3. Notiesāto brīvības atņemšanas iestādē reģistrē, norādot viņa vārdu un uzvārdu, personas kodu, kā arī soda izciešanas sākumu un beigas.

4. Notiesātais nodod brīvības atņemšanas iestādei glabāšanā personu apliecinošos dokumentus un citus dokumentus, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, vērtspapīrus, kā arī mantas, kas nav minētas to priekšmetu un pārtikas produktu sarakstā, kurus notiesātajam ir atļauts glabāt, vai pārsniedz atļauto skaitu (daudzumu) (1.pielikums). Par nodotajām mantām un dokumentiem sastāda aktu (2.pielikums), kuru paraksta notiesātais un brīvības atņemšanas iestādes darbinieks, kas pieņem mantas. Notiesātais saņem parakstītu akta eksemplāru.

5. Brīvības atņemšanas iestāde par naudu, ko notiesātais nodod, izdara ierakstu viņa personiskās naudas uzskaites kartē (3.pielikums) un attiecīgo naudas summu pārskaita brīvības atņemšanas iestādes depozītu kontā Valsts kasē.

6. Notiesāto ievieto brīvības atņemšanas iestādes uzņemšanas nodaļā, kur veic pārmeklēšanu un mantu apskati. Pārmeklēšanu izdara tā paša dzimuma darbinieki.

7. Pārmeklēšanas laikā pie notiesātā atrastās mantas, izstrādājumus un vielas, ko aizliegts glabāt un kas netika labprātīgi nodotas, atsavina un iznīcina, un par to sastāda aktu (4.pielikums).

8. Naudu, ko notiesātais nav labprātīgi nodevis, atsavina un pārskaita brīvības atņemšanas iestādes pamatbudžeta kontā notiesāto komunālo un sadzīves apstākļu uzlabošanai.

9. Dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, ko notiesātais nav labprātīgi nodevis, atsavina un nodod realizēšanai Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši brīvības atņemšanas iestādes atrašanās vietai. Saņemtos līdzekļus ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

10. Šo noteikumu 8. un 9.punktu neattiecina uz nepilngadīgajiem notiesātajiem. Naudu, dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus, kurus notiesātais nepilngadīgais nav labprātīgi nodevis, nodod nepilngadīgā vecākiem vai aizbildnim.

11. Brīvības atņemšanas iestādes uzņemšanas nodaļā veic notiesātā medicīnisko apskati un sanitāro apstrādi. Notiesāto iepazīstina ar viņa tiesībām un pienākumiem.

12. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija nodrošina notiesātajam, kas uzsāk soda izciešanu vai ir pārvietots uz citu brīvības atņemšanas iestādi, iespēju nekavējoties paziņot ģimenei vai citai viņa izvēlētai personai par savu atrašanos brīvības atņemšanas iestādē un tās adresi, nosūtot paziņojumu (5.pielikums), informē notiesāto par iespēju saņemt naudas pārvedumus, sūtījumus un pienesumus, kā arī tikties ar radiniekiem un citām personām. Paziņojumu nosūta par brīvības atņemšanas iestādes līdzekļiem. Ja nepilngadīgajai personai likumā noteiktā kārtībā iecelts aizbildnis, brīvības atņemšanas iestādes administrācija paziņojumu nosūta aizbildnim un attiecīgajai bāriņtiesai (pagasttiesai). Paziņojuma kopiju pievieno notiesātā personas lietai.

13. Ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka rīkojumu izveidotā notiesāto izvietošanas komisija nosaka, kurā brīvības atņemšanas iestādes nodaļā, vienībā un kamerā notiesātais ievietojams (ņemot vērā brīvās vietas kamerās, notiesāto psiholoģisko saderību, izglītības līmeni un veselības stāvokli). Komisijas lēmumu ieraksta protokolā (6.pielikums). Notiesātos ārvalstniekus brīvības atņemšanas iestādē pēc iespējas izvieto tā, lai vienā valodā runājošie notiesātie varētu sazināties savā starpā.

III. Notiesāto apgāde un nodrošināšana

14. Notiesātie valkā sezonai atbilstošu personisko apģērbu vai noteikta parauga apģērbu ar piestiprinātu vizītkarti (7.pielikums). Vizītkartē norāda notiesātā vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, kā arī vienības numuru. Atklātajos cietumos notiesātie valkā personisko apģērbu, ārpus cietuma — bez piestiprinātas vizītkartes.

15. Notiesātais, dienas kārtībā noteiktajā laikā apmeklējot brīvības atņemšanas iestādes veikalu, var par personiskajā kontā esošajiem līdzekļiem iegādāties pārtikas produktus un priekšmetus (turpmāk — preces) (8.pielikums). Notiesātais, kurš sodu izcieš slēgtā cietuma vai daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, preces var iegādāties ar brīvības atņemšanas iestādes darbinieku starpniecību saskaņā ar notiesātā iesniegumu (9.pielikums).

16. Ja notiesātais ir miris, notiesātā personiskās naudas uzskaites kartē norādīto naudas summu, dārglietas un personiskās mantas izsniedz viņa mantiniekiem, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu.

IV. Notiesāto higiēnas prasību nodrošināšana un ievērošana

17. Brīvības atņemšanas iestāde nodrošina notiesāto higiēnas prasību ievērošanu un sanitāro apstrādi.

18. Notiesātajiem vīriešiem īsi apgriež matus, bārdu un ūsas. Ar medicīnas daļas priekšnieka atļauju ir pieļaujami izņēmumi, ja notiesātajam ir galvaskausa vai sejas trauma, kas kropļo viņa izskatu. Notiesātajām sievietēm īsi apgriež matus saskaņā ar ārsta norādījumu.

19. notiesātais ne retāk kā reizi septiņās dienās mazgājas pirtī vai dušā, maina apakšveļu un gultas veļu.

20. Brīvības atņemšanas iestāde ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina notiesāto virsdrēbju mazgāšanu.

21. Notiesātajām sievietēm ir pieejamas personiskās higiēnas telpas atbilstoši notiesāto dienas kārtībai.

V. Notiesāto dienas kārtība

22. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks ar rīkojumu nosaka notiesāto dienas kārtību.

23. Dienas kārtība ietver darba laiku un laiku izglītības, audzināšanas un režīma pasākumiem, ēdienreizes, skaitliskās pārbaudes, ikdienas pastaigas, atpūtas laiku, kā arī nepārtrauktu astoņu stundu naktsmieru.

24. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka noteikta amatpersona ne retāk kā reizi mēnesī pārbauda notiesātā ārējo izskatu, apģērbu, apavus un gultas piederumus.

25. Dienas kārtībā noteiktajā laikā divas reizes dienā — no rīta un vakarā, bet, ja nepieciešams, arī citā laikā — veic notiesāto skaitlisko pārbaudi. Skaitlisko pārbaudi organizē iestādes priekšnieka dežurējošais palīgs.

26. Notiesātos, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē un vidējā pakāpē, atklātajā cietumā un audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, skaitliskās pārbaudes laikā nostāda ierindā speciāli pārbaudei paredzētos laukumos. Sliktos laikapstākļos saskaņā ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka dežurējošā palīga lēmumu notiesāto skaitlisko pārbaudi veic dzīvojamās telpās. Daļēji slēgtā cietuma un slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, soda izolatoros (disciplinārajos izolatoros), kā arī uzņemšanas nodaļās notiesāto skaitlisko pārbaudi veic kamerās.

27. Notiesātos pārbauda atrašanās vietā, ja viņi:

27.1. ir atbrīvoti no skaitliskās pārbaudes atbilstoši ārsta norādījumam;

27.2. atpūšas pēc darba maiņas;

27.3. pilda darbu, kam ir nepārtraukts cikls.

28. Notiesātajiem, kuri slimo ar tuberkulozi aktīvā formā, dienas kārtībā paredz laiku ārstēšanai un ne mazāk kā divas stundas dienā nodarbībām (pastaigām) svaigā gaisā.

VI. Notiesāto audzināšana

29. Lai pildītu notiesāto audzināšanas uzdevumus atbilstoši audzināšanas darba formām — intelektuālajai, ētiskajai, estētiskajai, fiziskajai audzināšanai un darbaudzināšanai, organizē individuālos un grupu audzināšanas darba pasākumus — nodarbības formālās un neformālās izglītības programmās, resocializācijas programmās, pārrunas un konsultācijas, sporta spēles un lietišķās mākslas nodarbības.

30. Notiesāto audzināšanā iesaista pedagogus, psihologus, sociālos darbiniekus un kapelānus. Notiesāto audzināšanu veic, izvērtējot katra notiesātā vajadzības.

31. Brīvības atņemšanas iestādes administrācija veicina un vada notiesāto jaunrades iniciatīvas. Notiesātie var izmantot personiskos mūzikas instrumentus, materiālus un instrumentus māksliniecisko un lietišķās mākslas izstrādājumu izgatavošanai, kā arī citus priekšmetus, kas nepieciešami notiesāto jaunrades iniciatīvu īstenošanai. Šo priekšmetu glabāšanas un lietošanas kārtību nosaka brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks.

32. Notiesātie, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma augstākajā pakāpē un vidējā pakāpē, atklātajā cietumā un audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, dienas kārtībā noteiktajā laikā patstāvīgi var apmeklēt audzināšanas pasākumus, kas organizēti brīvības atņemšanas iestādē. Ja notiesātie sodu izcieš slēgtā cietuma un daļēji slēgtā cietuma soda izciešanas režīma zemākajā pakāpē, brīvības atņemšanas iestādes administrācija viņus nogādā audzināšanas pasākuma norises vietā.

33. Brīvības atņemšanas iestādes darbinieki organizē notiesāto tikumiskās audzināšanas pasākumus — lekcijas, diskusijas, audzinošas pārrunas, muzikālus priekšnesumus un citus pasākumus.

34. Audzināšanas pasākumi notiek brīvības atņemšanas iestādes darbinieka klātbūtnē.

VII. Notiesāto garīgā aprūpe

35. Lai nodrošinātu notiesāto garīgo aprūpi, kapelāni brīvības atņemšanas iestādēs organizē reliģisko organizāciju reliģiskās darbības vai veic tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kapelāna dienestu.

36. Reliģisko organizāciju reliģiskās darbības notiek brīvības atņemšanas iestādes darbinieka klātbūtnē (izņemot grēksūdzi).

37. Notiesātie ar garīdznieku tiekas dienas kārtībā noteiktajā laikā un Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka noteiktajā kārtībā.

38. Notiesātos, kuri ir ievietoti soda izo­latorā, garīdznieks apmeklē tikai ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju. Administrācijas pārstāvja klātbūtne šajos gadījumos ir obligāta.

39. Reliģisko literatūru brīvības atņemšanas iestādē ir atļauts izplatīt normatīvajos aktos par kapelāna dienestu minētajām reliģiskajām organizācijām.

39.1 Saņemot brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju, notiesātais kamerā vai dzīvojamā telpā var glabāt reliģiskos priekšmetus, ja viņam tie nodoti pienesumā vai sūtījumā atbilstoši šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem par svara ierobežojumiem priekšmetiem, ko notiesātajam atļauts glabāt.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

39.2 Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks 14 dienu laikā no reliģiskā priekšmeta saņemšanas dienas izvērtē tā atbilstību brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, konkrētā gadījuma individuālos apstākļus un, ņemot vērā brīvības atņemšanas iestādes kapelāna atzinumu, pieņem lēmumu par attiecīgā reliģiskā priekšmeta glabāšanas atļauju.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

39.3 Brīvības atņemšanas iestādes kapelāns šo noteikumu 39.2 punktā minētajā atzinumā norāda:

39.3 1. kādai reliģijai vai ticībai notiesātais pievērsies;

39.3 2. vai priekšmets ir nepieciešams ar attiecīgo reliģiju vai ticību saistītu rituālu veikšanai.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

39.4 Ja reliģiskais priekšmets izmantots soda izciešanas režīma pārkāpuma izdarīšanai, ar brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmumu to izņem. Izņemto reliģisko priekšmetu nodod glabāšanā brīvības atņemšanas iestādei.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

39.5 Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka lēmums par atļauju glabāt attiecīgu reliģisko priekšmetu ir spēkā, pārvietojot notiesāto uz citu ieslodzījuma vietu.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

VIII. Televizoru, radiouztvērēju un citas personiskās sadzīves tehnikas lietošana

40. Saņemot brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju, notiesātie kamerās un koplietošanas telpās dienas kārtībā noteiktajā laikā var lietot personiskos radiouztvērējus, televizorus un tiem pievienojamās videospēles. Brīvības atņemšanas iestādes veikalā iegādāto pārtikas produktu saglabāšanai un sagatavošanai atļauts izmantot personiskos ledusskapjus un elektriskos ūdens sildītājus.

(Punkts, ciktāl tas neparedz brīvības atņemšanas iestādes administrācijai tiesības lemt par atļauju notiesātajam izmantot palīglīdzekļus studiju turpināšanai augstākā līmeņa izglītības iegūšanai, atzīts par spēkā neesošu no 25.10.2019. ar Satversmes tiesas 24.10.2019. spriedumu)

41. Izdevumus par individuālās sadzīves elektroiekārtas patērēto elektroenerģiju sedz notiesātais.

42. Ja notiesātais pārkāpj brīvības atņemšanas iestādē noteikto dienas kārtību attiecībā uz televizoru, radiouztvērēju vai citas personiskās sadzīves tehnikas izmantošanu, brīvības atņemšanas iestādes administrācija ir tiesīga uz laiku līdz diviem mēnešiem izņemt personīgo sadzīves tehniku un nodot glabāšanā brīvības atņemšanas iestādes noliktavā.

IX. Notiesāto uzvedības noteikumi

43. Notiesātajiem ir tiesības:

43.1. glabāt priekšmetus un pārtikas produktus šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajā sortimentā un daudzumā;

43.2. vērsties pie brīvības atņemšanas iestādes administrācijas ar mutisku vai rakstisku iesniegumu. Notiesāto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību kārto saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu lietvedību valsts un pašvaldību institūcijās;

43.3. uz pieņemšanu pie brīvības atņemšanas iestādes amatpersonām dienas kārtībā noteiktajā laikā. Notiesāto pieņemšanu reģistrē notiesāto pieņemšanas žurnālā (10.pielikums). Pēc notiesātā lūguma amatpersona viņu pieņem bez citu personu klātbūtnes.

44. Notiesātajiem ir pienākums:

44.1. ievērot noteikto dienas kārtību;

44.2. saudzīgi izturēties pret brīvības atņemšanas iestādes īpašumu;

44.3. uzturēt kārtībā dzīvojamās telpas, koplietošanas telpas un darba vietas, ievērot personisko higiēnu. Notiesātie, kuri sodu izcieš brīvības atņemšanas iestādēs kamerā, to uzkopj noteiktajā rindas kārtībā;

44.4. no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu atbilstoši brīvības atņemšanas iestādē noteiktajam vienotajam paraugam;

44.5. saņemt brīvības atņemšanas iestādes administrācijas atļauju lietot personisko sadzīves tehniku;

44.6. būt pieklājīgiem saskarsmē ar citiem notiesātajiem, administrācijas pārstāvjiem un apmeklētājiem, sastopoties ar brīvības atņemšanas iestādes darbiniekiem vai amatpersonām, kuras apmeklē brīvības atņemšanas iestādi, sveicināt viņus pieceļoties, uzrunāt ar “jūs” un lietot vārdu “kungs” (“kundze”). Ja notiesātos kamerā apmeklē brīvības atņemšanas iestādes administrācija, notiesātie nostājas norādītajā vietā, un kameras dežurants ziņo par notiesāto skaitu kamerā;

44.7. saskaņā ar brīvības atņemšanas iestādes administrācijas norādījumiem pakļauties nepieciešamajai medicīniskajai izmeklēšanai un vakcinācijai;

44.8. lietot zāles tūlīt pēc to saņemšanas brīvības atņemšanas iestādes darbinieka klātbūtnē;

44.9. izpildīt brīvības atņemšanas iestādes darbinieku likumīgās prasības;

44.10. pakļauties pārbaudei, lai konstatētu, vai nav lietots alkohols, narkotiskās vai psihotropās vielas.

45. Notiesātajiem ir aizliegts:

45.1. patvaļīgi atstāt savas nodaļas (iecirkņa) teritoriju;

45.2. patvaļīgi atrasties objektos vai telpās, kurās notiesātie nestrādā vai nedzīvo;

45.3. iegādāties, izgatavot, lietot vai glabāt izstrādājumus un vielas, kas brīvības atņemšanas iestādē ir aizliegtas;

45.4. smēķēt neatļautā vietā;

45.5. atsavināt vai atdot lietošanā citiem personiskās mantas, izstrādājumus vai vielas, kā arī iegādāties vai patapināt tās no citiem;

45.6. spēlēt galda vai citas spēles, lai gūtu materiālu vai citāda veida labumu (azartspēles), kā arī glabāt spēļu kārtis;

45.7. tetovēt sevi vai citus notiesātos;

45.8. lietot lamuvārdus;

45.9. izvietot kamerās attēlus, izņemot fotogrāfijas ietvarā;

45.10. aizklāt savu guļamvietu, iekārtot guļamvietu sadzīves, darba vai dienesta telpās, kā arī savstarpēji apmainīties guļamvietām ar citiem notiesātajiem un pat­vaļīgi mainīt kameras aprīkojuma izvietojuma vietas;

45.11. tīši kaitēt savai vai citu notiesāto veselībai.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.847)

X. Pienesumu un sūtījumu saņemšanas kārtība

46. Pienesumos un sūtījumos atļauts iekļaut priekšmetus saskaņā ar šo noteikumu 11.pielikumu.

47. Pienesumu nodošanai iekārto telpu, kurā persona, kas notiesātajam atnesusi pienesumu (turpmāk — pienesuma piegādātājs), var brīvi ieiet brīvības atņemšanas iestādes administrācijas noteiktajā laikā.

48. Šo noteikumu 47.punktā minētajā telpā jābūt galdiem, rakstām­piederumiem, krēsliem vai soliņiem un kastītei, kurā ievieto sūdzības un iesniegumus.

49. Telpā redzamā vietā izvieto attiecīgo normatīvo aktu izrakstus, kuros noteikts pienesumos atļautais priekšmetu sortiments, pienesumu pieņemšanas kārtība, kā arī informācija par personas atbildību par neatļautu priekšmetu nodošanu.

50. Pienesuma piegādātājs, nododot pienesumu, iesniedz arī iesniegumu par pienesumu (12.pielikums) divos eksemplāros, kuru nodod brīvības atņemšanas iestādes darbiniekam, kas pieņem pienesumu.

51. Brīvības atņemšanas iestādes darbinieks pienesuma piegādātāja klātbūtnē pārbauda pienesuma saturu. Pēc pienesuma pārbaudes vienu iesnieguma eksemplāru izsniedz pienesuma piegādātājam, bet otru iesnieguma eksemplāru notiesātais paraksta pēc pienesuma saņemšanas. Ja pienesumā ietilpst plombēta sadzīves tehnika, tā tiek pieņemta tikai tad, ja piegādātājs rakstiski apliecina atļauju noņemt plombu tehnikas apskatei.

52. Priekšmetus, kuri nav minēti šo noteikumu 1.pielikumā norādītajā sarakstā vai kuru glabāšanai šajos noteikumos minētajos gadījumos nav saņemta brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauja, vai kuru skaits (daudzums) pārsniedz atļauto skaitu (daudzumu), izsniedz atpakaļ pienesuma piegādātājam.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.847 redakcijā)

53. Ja atklāj, ka pienesumā slēptā veidā ir ievietotas pienesumos un sūtījumos aizliegtas mantas, izstrādājumi un vielas, pienesumu nepieņem. Ja pienesumā atklāj ieročus, narkotiskās vai psihotropās vielas, pienesuma piegādātāju aiztur un nodod Valsts policijai.

54. Notiesātajam, kurš pārcelts uz citu brīvības atņemšanas iestādi, sūtījumu pārsūta par brīvības atņemšanas iestādes līdzekļiem.

55. Ja notiesātajam nav tiesību saņemt viņam adresēto sūtījumu vai notiesātais ir atbrīvots vai miris, sūtījumu nosūta atpakaļ nosūtītājam ar atzīmi “Sūtījumu nodot nevar”, norādot iemeslu.

56. Sūtījumu atver un pārbauda tā notiesātā klātbūtnē, kuram sūtījums adresēts.

57. No sūtījuma izņemtās mantas, izstrādājumus un vielas, kas brīvības atņemšanas iestādē pienesumos un sūtījumos ir aizliegtas, pieņem glabāšanā un par to paziņo nosūtītājam. Ja nosūtītājs triju mēnešu laikā šīs mantas no brīvības atņemšanas iestādes noliktavas nav izņēmis, sastāda aktu par to iznīcināšanu un izņemtās mantas, izstrādājumus un vielas iznīcina.

58. Par sūtījumā slēpto naudu sastāda aktu sūtījuma saņēmēja klātbūtnē. Naudu pārskaita brīvības atņemšanas iestādes pamatbudžeta kontā un izmanto notiesāto komunālo un sadzīves apstākļu uzlabošanai.

59. Ja no sūtījuma ir izņemti priekšmeti, kurus notiesātais varētu izmantot noziedzīgos nolūkos, kā arī pārtikas produkti, kuri ātri bojājas, brīvības atņemšanas iestādes administrācija sastāda aktu par to izņemšanu un iznīcināšanu un minētos priekšmetus iznīcina. Ja sūtījumā atklāj ieročus, narkotiskās, psihotropās vai nezināmas izcelsmes vielas vai zāles, tiek veiktas neatliekamās izmeklēšanas darbības. Pēc tam materiālus nodod pēc piekritības.

XI. Notiesāto satikšanās ar radiniekiem un citām personām

60. Satikšanās atļauju izdod brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks, pamatojoties uz notiesātā iesniegumu.

61. Satikšanās ilgumu nosaka brīvības atņemšanas iestādes administrācija saskaņā ar Latvijas Sodu izpildes kodeksā paredzēto satikšanās ilgumu atbilstoši soda izciešanas režīma pakāpei. Satikšanās dalībnieki satikšanās laiku var saīsināt.

62. Katru mēnesi līdz desmitajam datumam brīvības atņemšanas iestādes administrācija sagatavo ilgstošo satikšanos grafiku nākamajam mēnesim. Grafiku novieto vietā, kur notiesātie var ar to iepazīties.

63. Pirms ilgstošas satikšanās apmeklētājs uzrāda personu un radniecības pakāpi apliecinošus dokumentus.

64. Pirms ilgstošas satikšanās apmeklētājus brīdina par aizliegumu nodot notiesātajiem mantas, izstrādājumus un vielas, kuras ir aizliegtas brīvības atņemšanas iestādē, un izskaidro citus brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumus. Ja brīvības atņemšanas iestādes noteiktā kārtība tiek pārkāpta, satikšanos pārtrauc.

65. Ilgstošas satikšanās sākumā veic apmeklētāja mantu un apģērba apskati un pārmeklēšanu. Ja apmeklētājs no apskates un pārmeklēšanas atsakās, ilgstošā satikšanās netiek atļauta. To var aizstāt ar īslaicīgu satikšanos vai telefonsarunu. Izdevumus par telefonsarunu sedz no notiesātā personiskajā kontā esošajiem līdzekļiem vai no tās personas līdzekļiem, ar kuru saruna notiek.

66. Ilgstošas satikšanās laikā kopā ar notiesāto vienlaikus var uzturēties divas pilngadīgas un divas nepilngadīgas personas.

67. Notiesātajiem, kas ārstējas Latvijas Cietumu slimnīcā, ilgstošas satikšanās nav atļautas. Latvijas Cietumu slimnīcas priekšnieks var atļaut smagi slimajiem notiesātajiem īslaicīgas satikšanās. Šādu apmeklējumu neieskaita kārtējo satikšanos skaitā.

68. Notiesātajiem, kas slimo ar tuberkulozi un ārstējas Latvijas Cietumu slimnīcā, īslaicīgas satikšanās atļauj atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajam satikšanos skaitam attiecīgajā soda izciešanas režīma pakāpē brīvības atņemšanas iestādē, ja saņemta ārstējošā ārsta atļauja.

69. Pirms un pēc satikšanās notiesāto pārmeklē. Uz satikšanos notiesātais drīkst ņemt līdzi tikai higiēnas un smēķēšanas piederumus.

70. Ilgstošās satikšanās telpā apmeklētāji drīkst ienest tādus priekšmetus un pārtikas produktus, kurus notiesātajiem ir atļauts glabāt, bet notiesātais tos nedrīkst iznest no satikšanās telpas. Ilgstošās satikšanās telpā apmeklētāji nedrīkst ienest personīgo gultas veļu.

(Grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.847)

71. Satikšanās laikā aizliegts nodot notiesātajam vai apmeklētājam dokumentus, piezīmes, shēmas, rasējumus, vēstules un pierakstus.

72. Pirmo satikšanos notiesātajam var atļaut dienas kārtībā noteiktajā laikā tūlīt pēc viņa pārvietošanas no izmeklēšanas cietuma. Turpmākās satikšanās piešķir ar intervālu, kas ir skaitļa 12 dalījums ar attiecīgajā režīma pakāpē paredzēto satikšanos skaitu gadā.

73. Notiesātajam, kas pārvests no citas brīvības atņemšanas iestādes, nākamā satikšanās piešķirama, ņemot vērā iepriekšējā brīvības atņemšanas iestādē piešķirto satikšanos skaitu.

74. Ilgstošās satikšanās laikā brīvības atņemšanas iestādes administrācija atbrīvo notiesāto no pasākumiem, kas saistīti ar darbu vai izglītību.

75. Satikšanās atļauju piešķiršanu var uz laiku pārtraukt stihisku nelaimju, karantīnas vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ.

76. Nav atļauts summēt satikšanos laiku vai sadalīt vienas satikšanās laiku vairākās reizēs. Pārtrauktu satikšanos turpināt nevar.

77. Īslaicīgās satikšanās laikā tās dalībnieki sarunājas viņu izvēlētajā valodā. Ja brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pārstāvis šo valodu neprot, sarunas satura kontrolei var pieaicināt tulku.

78. Satikšanos, pienesumu un sūtījumu uzskaites kartītē (13.pielikums) reģistrē īslaicīgās un ilgstošās satikšanās, kā arī notiesātajam adresētos pienesumus un sūtījumus. Ja notiesāto pārceļ uz citu brīvības atņemšanas iestādi vai atbrīvo, minēto uzskaites kartīti pievieno notiesātā personas lietai.

79. Pamatojoties uz notiesātā rakstisku iesniegumu un brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauju, ilgstošo satikšanos var aizstāt ar īslaicīgo satikšanos, kā arī īslaicīgo vai ilgstošo satikšanos aizstāt ar telefonsarunām (vienu satikšanos aizstāj ar vienu telefonsarunu līdz 15 minūtēm). Izdevumus par telefonsarunu sedz no notiesātā līdzekļiem vai no tās personas līdzekļiem, ar kuru saruna notiek.

XII. Notiesāto nodarbinātības aizliegumi

80. Notiesātos aizliegts nodarbināt:

80.1. darbos, kas saistīti ar videotehniku, radiotehniku, datortehniku un sakaru tehniku;

80.2. pārdevēja, grāmatveža, kasiera, pārtikas un rūpniecības preču noliktavas pārziņa darbā, kā arī citos amatos, kas saistīti ar materiālo atbildību;

80.3. amatos, kuros notiesātā pakļautībā būtu brīvības atņemšanas iestādes darbinieki.

XIII. Notiesāto iespēja īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi

81. Latvijas Sodu izpildes kodeksā paredzētajos gadījumos brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks var atļaut notiesātajam īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi.

82. Notiesātajam, kuram atļauts īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādi, izsniedz personas pagaidu apliecību (14.pielikums). Notiesātais, atgriežoties brīvības atņemšanas iestādē, pagaidu apliecību nodod brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka dežurējošajam palīgam. Minēto apliecību glabā notiesātā personas lietā.

83. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks vai viņa pilnvarota persona dod notiesātajam norādījumus par rīcību vai uzvedību, kas jāievēro, īslaicīgi atstājot brīvības atņemšanas iestādes teritoriju.

84. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks var uz laiku līdz trijiem mēnešiem aizliegt notiesātajam īslaicīgi atstāt brīvības atņemšanas iestādes teritoriju, ja notiesātais:

84.1. bez attaisnojoša iemesla brīvības atņemšanas iestādē ir atgriezies ar nokavēšanos;

84.2. pēc noteiktā termiņa beigām atgādāts uz brīvības atņemšanas iestādi ar brīvības atņemšanas iestādes vai policijas konvoju un ja šis gadījums nav kvalificējams kā bēgšana no ieslodzījuma vietas;

84.3. ir atgriezies brīvības atņemšanas iestādē alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā;

84.4. īslaicīgās prombūtnes laikā ir izdarījis administratīvo pārkāpumu.

XIV. Pamudinājumu un disciplinārsodu piemērošana notiesātajiem

85. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieks notiesātajiem disciplinār­sodu uzliek ar rakstisku lēmumu (15.pielikums).

86. Par notiesātā ievietošanu soda vai disciplinārajā izolatorā izdara ierakstu soda vai disciplinārajā izolatorā ievietoto notiesāto uzskaites žurnālā (16.pielikums).

87. Notiesātais 10 dienu laikā var iesniegt sūdzību prokuroram vai pārsūdzēt viņam uzlikto disciplinārsodu Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniekam.

88. Pēc soda vai disciplinārajā izolatorā ievietotā notiesātā pieprasījuma brīvības atņemšanas iestāde kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina viņam iespēju rakstīt vēstules, izņemot vēstules privātpersonām.

(MK 12.05.2009. noteikumu Nr.413 redakcijā)

89. Notiesātajam, kuru ievieto soda vai disciplinārajā izolatorā, atļauts ņemt līdzi personiskās higiēnas piederumus un vienu grāmatu. Grāmatu var apmainīt reizi nedēļā.

90. Notiesātajam, kurš pārkāpj noteikto režīmu soda vai disciplinārajā izolatorā, var piemērot visus Latvijas Sodu izpildes kodeksā paredzētos disciplinārsodus un drošības pasākumus, ieskaitot atkārtotu ievietošanu soda vai disciplinārajā izolatorā. Par jaunā disciplinārsoda — atkārtotas ievietošanas izolatorā — sākumu uzskatāma iepriekšējā disciplinārsoda izciešanas pēdējā diena.

91. Brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka prombūtnes laikā brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka dežurējošais palīgs dod rīkojumu par notiesātā izo­lēšanu uz laiku, kas nepārsniedz 64 stundas, ja notiesātā pārkāpumu var pārtraukt tikai ar notiesātā ievietošanu soda vai disciplinārajā izolatorā.

XV. Noslēguma jautājums

92. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumus Nr.73 “Brīvības atņemšanas iestāžu iekšējās kārtības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 32., 90.nr.; 2003, 116.nr.).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423
Priekšmeti un pārtikas produkti, kurus notiesātajam ir atļauts glabāt

(Pielikums grozīts ar Satversmes tiesas 18.03.2011. spriedumu; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.847)

1. Notiesātajam atļauts glabāt šādus priekšmetus un pārtikas produktus:

1.1. šķīvis, bļodiņa, krūze un karote;

1.2. sezonai atbilstošs apģērbs, galvassega un apavi;

1.3. apakšveļa, zeķes, cimdi (viens pāris), dvielis un kabatlakatiņi;

1.4. istabas un sporta čības (pa vienam pārim);

1.5. personiskās higiēnas priekšmeti: tualetes un saimniecības ziepes (divi gabali), veļas pulveris, šampūns, zobu suka (viena), zobu pasta (viena), plastmasas ķemme, ziepju trauks, mazgāšanās sūklis, spogulis (ne lielāks par 20 x 30 cm), drēbju un apavu suka, apavu krēms, diegi, šujamadatas, kasešu, mehāniskais vai elektriskais bārdas skujamais aparāts (viens), manikīra šķērītes, krēms pirms un pēc skūšanās, sejas un roku krēmi, citi kosmētikas līdzekļi, kas nesatur spirtu (pa vienam iepakojumam);

1.6. netonētas optiskās brilles, kontaktlēcas, protēzes; ja ir cietuma ārsta atļauja, – medicīniskie palīglīdzekļi un zāles neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai;

1.7. rakstāmpapīrs, burtnīcas (piecas), zīmuļi, pildspalvas, aploksnes, pastmarkas, avīzes, žurnāli, grāmatas (septiņas) (izņemot literatūru par cīņas sporta veidiem, ieročiem, pornogrāfiju), mācību burtnīcas un grāmatas, fotogrāfijas ietvarā un vēstules;

1.8. dokumenti un piezīmes sakarā ar krimināllietu, sprieduma kopija, akti par glabāšanā nodoto naudu, mantām un vērtslietām, pirkuma čeki un personīgā sarakste;

1.9. tabakas izstrādājumi (cigaretes – 10 paciņas), gāzes šķiltavas un sērkociņi;

1.10. mazgabarīta televizors (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli), televizoram pievienojamās videospēles ar spēļu konsoles diskiem, mazgabarīta ledusskapis un radiouztvērējs;

1.11. sievietēm: personiskās higiēnas piederumi, kosmētikas izstrādājumi, kas nesatur spirtu, matu ieveidošanas ierīces un manikīra piederumi;

1.12. rūpnieciski izgatavots elektriskais ūdens sildītājs ar automātisku izslēdzēju un elektriskais pagarinātājs (viens);

1.13. galda un rokas pulkstenis;

1.14. brīvības atņemšanas iestādes veikalā iegādātie pārtikas produkti un priekšmeti;

1.15. reliģiskie priekšmeti, kuru glabāšanai saņemta brīvības atņemšanas iestādes priekšnieka atļauja.

2. To priekšmetu kopējais svars, kurus notiesātajam ir atļauts glabāt, nedrīkst pārsniegt 30 kilogramu.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423
Pārtikas produkti un priekšmeti, kurus notiesātais drīkst iegādāties brīvības atņemšanas iestādes veikalā

1. Maize, maizes un konditorejas izstrādājumi bez krēma pildījuma.

2. Piens un piena produkti.

3. Žāvēta un pusžāvēta gaļa, tās izstrādājumi un speķis, tauki un eļļa.

4. Sālītas un žāvētas zivis.

5. Visu veidu konservi (piena, gaļas, zivju, dārzeņu un augļu konservi).

6. Cukurs, cukura aizvietotājs un sāls.

7. Dārzeņi, augļi, biezeņi, džemi, ievārījumi, medus un rieksti.

8. Tēja, kafija, kakao, sausais buljons un citi ēdienu koncentrāti, minerālūdens, sula un bezalkoholiskie dzērieni.

9. Kancelejas preces, pastmarkas.

10. Galda piederumi (šķīvji, bļodiņas, karotes, krūzītes) un polietilēna tara.

11. Sērkociņi, gāzes šķiltavas un tabakas izstrādājumi.

12. Spoguļi (ne lielāki par 20 x 30 cm), drēbju un apavu sukas, apavu krēmi, diegi, šujamadatas, šampūni, ziepes, veļas pulveris, zobu sukas, zobu pasta, sejas un roku krēmi, plastmasas ķemmes, ziepju trauki, mazgāšanās sūkļi, manikīra šķērītes, kasešu, mehāniskie vai elektriskie bārdas skujamie aparāti, krēms pirms un pēc skūšanās, personiskās higiēnas piederumi un citi kosmētikas līdzekļi, kas nesatur spirtu.

13. Elektriskie pagarinātāji un elektriskie ūdens sildītāji ar automātisko atslēdzēju.

14. Galda spēles.

15. Baterijas un telekartes.

16. Galda un rokas pulksteņi.

17. Bezrecepšu vitamīni.

18. Apģērbs.

Piezīme.
Izdevumi par apģērba iegādi netiek ieskaitīti notiesātajiem noteiktajā maksimālajā naudas summā, kas paredzēta iepirkumiem mēnesī.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423
Priekšmeti, kurus atļauts nodot sūtījumos un pienesumos

(Pielikums grozīts ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.847)

1. Šķīvis, bļodiņa, krūze un karote.

2. Sezonai atbilstošs apģērbs, galvassega un apavi.

3. Apakšveļa, zeķes, cimdi (viens pāris), dvielis un kabatlakatiņi.

4. Istabas un sporta čības (pa vienam pārim).

5. Personiskās higiēnas priekšmeti: tualetes un saimniecības ziepes, šampūns, zobu suka, zobu pasta, ķemme, ziepju trauks, spogulis (ne lielāks par 20 x 30 cm), drēbju un apavu suka, apavu krēms, diegi, šujamadatas, sejas un roku krēmi, kā arī:

5.1. sievietēm: dekoratīvā kosmētika (kas nesatur spirtu), personiskās higiēnas piederumi, matu ieveidošanas ierīces un manikīra piederumi;

5.2. vīriešiem: krēms pirms un pēc skūšanās, kasešu, mehāniskais vai elektriskais bārdas skujamais aparāts, manikīra šķērītes.

6. Netonētas optiskās brilles, kontaktlēcas, protēzes; ja ir cietuma ārsta atļauja, – medicīniskās preces un zāles neatliekamai medicīniskai palīdzībai.

7. Rakstāmpapīrs, burtnīcas, zīmuļi, pildspalvas, aploksnes, pastmarkas, avīzes, žurnāli, grāmatas (izņemot literatūru par cīņas sporta veidiem, ieročiem, pornogrāfiju).

8. Rūpnieciski izgatavotas elektriskās ūdens sildīšanas ierīces, elektriskais pagarinātājs un baterijas.

9. Galda un rokas pulkstenis.

10. Ar cietuma priekšnieka atļauju:

10.1. mazgabarīta televizors (ekrāna izmērs līdz 50 cm pa diagonāli), televizoram pievienojamās videospēles un radiouztvērējs;

10.2. mazgabarīta ledusskapis;

10.3. mūzikas instrumenti un to piederumi;

10.4. materiāli un instrumenti māksliniecisko un lietišķās mākslas izstrādājumu izgatavošanai;

10.5. reliģiskie priekšmeti.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
13.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
14.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
15.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
16.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 30.maija noteikumiem Nr.423

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 423Pieņemts: 30.05.2006.Stājas spēkā: 03.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 86, 02.06.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
136495
{"selected":{"value":"25.10.2019","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.10.2019","iso_value":"2019\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2011","iso_value":"2011\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-24.10.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2011","iso_value":"2011\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2011.-08.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.03.2011","iso_value":"2011\/03\/22","content":"<font class='s-1'>22.03.2011.-30.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2009","iso_value":"2009\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2009.-21.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2006","iso_value":"2006\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2006.-20.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.10.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"