Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.100

Rīgā 2006.gada 19.maijā (prot. Nr.22, 2.p.)
Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi

(Noteikumu nosaukums FKTK 17.10.2013. noteikumu Nr.235 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par privātajiem pensiju fondiem25. panta otro daļu
(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi ir saistoši privātajiem pensiju fondiem (tālāk tekstā – pensiju fonds), sagatavojot gada pārskatu un kārtojot grāmatvedību.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

2. Pensiju fonds par katru darbības gadu sagatavo gada pārskatu, kurš kā vienots kopums sastāv no:

2.1. pensiju fonda finanšu pārskatiem, kas ietver:

2.1.1. pārskatu par finanšu stāvokli pārskata perioda beigu datumā (tālāk tekstā – bilance),

2.1.2. pārskata perioda peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskatu,

2.1.3. pārskata perioda naudas plūsmas pārskatu (tālāk tekstā – naudas plūsmas pārskats),

2.1.4. pārskata perioda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu (tālāk tekstā – kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats),

2.1.5. pielikumu,

2.1.6. pārskatu par finanšu stāvokli agrākajā salīdzināmajā pārskata perioda sākuma datumā, ja pensiju fonds retrospektīvi piemēro grāmatvedības politiku vai veic retrospektīvu finanšu pārskatu posteņu korekciju, vai pārklasificē finanšu pārskatu posteņus;

2.1.7. salīdzinošu informāciju par iepriekšējo pārskata periodu;

2.2. pensiju fonda vadības ziņojuma;

2.3. paziņojuma par pensiju fonda vadības atbildību;

2.4. pensiju plāna finanšu pārskatiem, kas ietver:

2.4.1. neto aktīvu pārskatu,

2.4.2. neto aktīvu kustības pārskatu,

2.4.3. pensiju plāna finanšu pārskatu pielikumu;

2.5. ziņojuma par pensiju plānu.

(Grozīts ar FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr. 116; FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr. 235; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

3. Ja pensiju fondam ir vairāki pensiju plāni, gada pārskatā iekļauj katra pensiju plāna finanšu pārskatus un ziņojumu par katru pensiju plānu.

4. Finanšu pārskatiem jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par pensiju fonda un pensiju plāna finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Finanšu pārskatu sagatavošanu veic, pamatojoties uz Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretāciju komitejas standartu interpretācijām, kuras apstiprinājusi Eiropas Komisija un kuras ir publicētas “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (tālāk tekstā – Starptautiskie finanšu pārskatu standarti). Informācija par Eiropas Komisijas apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem pieejama interneta mājas lapā www.europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ias_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas interneta mājas lapā www.fm.gov.lv. Sagatavojot finanšu pārskatus, var izmantot arī tādus Starptautiskos finanšu pārskatu standartus, kuri publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” pēc pārskata perioda beigu datuma, bet līdz gada pārskata apstiprināšanai. Informācija par Starptautisko finanšu pārskatu standartu apstiprināšanas gaitu Eiropas Komisijā un paredzamo publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” pieejama interneta mājas lapā www.efrag.org.

(Grozīts ar FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr.116)

5. Paraugs pensiju fonda bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu izkārtojumam norādīts šo noteikumu 19. un 23. punktā, bet naudas plūsmas pārskata un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs – 2. un 3. pielikumā. Paraugs pensiju plāna finanšu pārskatu posteņu izkārtojumam norādīts šo noteikumu 63. un 66. punktā. Var neuzrādīt atsevišķus finanšu pārskatu posteņus, ja tie ir nebūtiski vai to neuzrādīšana padara finanšu pārskatu pārskatāmāku, kā arī izveidot minēto pārskatu posteņu citādu izkārtojumu, taču jebkurā gadījumā finanšu pārskatu posteņos atspoguļojamajai informācijai jāatbilst Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām.

6. Attiecīgajā finanšu pārskatu pielikumā uzrāda paskaidrojošo informāciju par pensiju fonda bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārējo apvienoto ienākumu pārskata, naudas plūsmas pārskata, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata posteņu un pensiju plāna neto aktīvu pārskata, neto aktīvu kustības pārskata posteņu saturu, kā arī atklāj citu informāciju, kas būtiski ietekmējusi vai var būtiski ietekmēt pensiju fonda vai pensiju plāna finansiālā stāvokļa, darbības rezultātu un naudas plūsmas novērtēšanu.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

7. Gada pārskatā lietojamā naudas vienība ir Latvijas Republikas naudas vienība. Gada pārskatā norāda skaitļu precizitātes pakāpi.

8. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums sniegts 1. pielikumā.

II. Ziņojumi

9. Pensiju fonda vadības ziņojumā norāda:

9.1. pensiju fonda darbības un finansiālā stāvokļa raksturojumu;

9.2. informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem no pārskata perioda beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi pensiju fonda finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu izpratnei;

9.3. turpmākās pensiju fonda attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

10. Pensiju fonda vadības ziņojumu paraksta pensiju fonda padomes priekšsēdētājs, ja pensiju fondam ir izveidota padome, un valdes priekšsēdētājs. Ja kāds pensiju fonda valdes vai padomes loceklis uzskata, ka gada pārskats nav apstiprināms, vai arī izvirza iebildumus, kurus viņš vēlas paziņot akcionāru sapulcei, to īpaši norāda pensiju fonda vadības ziņojumā.

11. Pensiju fonda valdes rakstveida paziņojumā, kas apliecina tās atbildību par finanšu pārskatu patiesumu, norāda:

11.1. ka valdei ir pienākums saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavot finanšu pārskatus, kas skaidri un patiesi atspoguļo pensiju fonda finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī pārskata gada darbības rezultātus un naudas plūsmu;

11.2. ka valde atbild par atbilstošas uzskaites kārtošanu, par pensiju fonda līdzekļu un mantas saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citu negodīgu darbību novēršanu;

11.3. vai finanšu pārskati sagatavoti, konsekventi lietojot Starptautiskos finanšu pārskatu standartus;

11.4. vai pensiju fonda valdes lēmumi un pieņēmumi par finanšu pārskatu sagatavošanu ir bijuši piesardzīgi un saprātīgi.

12. Paziņojumu par pensiju fonda valdes atbildību paraksta pensiju fonda valdes priekšsēdētājs.

13. Ziņojumā par pensiju plānu norāda:

13.1. informāciju par pensiju plānu:

13.1.1. pilnu pensiju plāna nosaukumu un īsu pensiju plāna aprakstu,

13.1.2. amatpersonas, kas ir atbildīgas par pensiju plāna vadību un darbību. Ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus,

13.1.3. līdzekļu pārvaldītāja nosaukumu un juridisko adresi,

13.1.4. līdzekļu turētāja nosaukumu un juridisko adresi,

13.1.5. pensiju plāna komitejas (komiteju), ja tāda ir izveidota, kolektīvās dalības līgumu uzskaitījumu;

13.2. pensiju plāna darbības novērtējumu, t.sk.:

13.2.1. aprakstu par nozīmīgām darbībām pārskata gadā un pensiju plāna noteikumu grozījumiem un to ietekmi uz pensiju plāna finanšu pārskatu rādītājiem,

13.2.2. informāciju par ieguldījumiem, ieguldījumu darbības rezultātiem un pensiju plāna finansiālo stāvokli pārskata gada beigās,

13.2.3. aktīvu kopējā apmēra, pensiju plāna neto aktīvu vērtības, pensiju plāna dalībnieku skaita, darba devēju un pensiju plāna dalībnieku iemaksu, izmaksu pensiju plāna dalībniekiem u.tml. rādītāju izmaiņu iemeslu raksturojumu,

13.2.4. informāciju par pensiju plāna pārvaldīšanas izdevumiem,

13.2.5. citu būtisku pensiju plāna darbību raksturojošu informāciju,

13.2.6. informāciju par jebkādiem svarīgiem notikumiem no pārskata gada beigām līdz gada pārskata apstiprināšanas dienai, kas ir nozīmīgi pensiju plāna finansiālā stāvokļa un tā darbības rezultātu izpratnei;

13.3. turpmākās pensiju plāna attīstības prognozi, paskaidrojot ikvienu būtisku apstākli un risku.

14. Pensiju plāna vadības ziņojumu paraksta amatpersonas, kas saskaņā ar pensiju plānu atbild par pensiju plāna vadību un darbību.

III. Gada pārskata iesniegšana

(Nodaļas nosaukums FKTK 21.12.2007. noteikumu Nr.188 redakcijā)

15. Pensiju fonda vadībai adresēta zvērināta revidenta ziņojuma norakstu un Koncernu likumā paredzētajos gadījumos sagatavoto atkarības pārskatu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” noteiktajā kārtībā. Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantēto ienesīgumu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu vai piedāvā noteikto izmaksu pensiju plānu (tālāk tekstā – noteikto izmaksu pensiju plāni), gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu.

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr.33; FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

16. Ja zvērināta revidenta atzinums ir ar piezīmēm (iebildēm) vai zvērināts revidents ir atteicies sniegt atzinumu vai arī sniedzis negatīvu atzinumu, tad pensiju fonds vismaz 10 dienas pirms gada pārskata publiskošanas sniedz Komisijai rakstveida priekšlikumus turpmākās pensiju fonda darbības uzlabošanai.

(Grozīts ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

17. (Izslēgts ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

18. (Izslēgts ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

IV. Pensiju fonda bilances posteņi

19. Pensiju fonda bilances posteņu izkārtojuma paraugs

19.1. Aktīvi

19.1.1. Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

19.1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.1.2.1. Parāda instrumenti

19.1.2.2. Kapitāla instrumenti

19.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

19.1.3. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

19.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

19.1.4.1. Parāda instrumenti

19.1.4.2. Kapitāla instrumenti

19.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

19.1.5.1. Parāda instrumenti

19.1.5.2. Debitoru parādi

19.1.6. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

19.1.7. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

19.1.8. Pamatlīdzekļi

19.1.9. Ieguldījumu īpašums

19.1.10. Nemateriālie aktīvi

19.1.11. Pārapdrošinātāja daļa pensiju tehniskajās rezervēs

19.1.12. Pārējie aktīvi

19.1.13. Kopā aktīvi

19.2. Saistības

19.2.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

19.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

19.2.2.1. Parāda instrumenti

19.2.2.2. Atvasinātie finanšu instrumenti

19.2.3. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

19.2.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

19.2.4.1. Pakārtotās saistības

19.2.4.2. Kreditori

19.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

19.2.6. Uzkrājumi

19.2.7. Pensiju tehniskās rezerves, bruto

19.2.8. Pārējās saistības

19.2.9. Kopā saistības

19.3. Kapitāls un rezerves

19.3.1. Apmaksātais pamatkapitāls

19.3.2. Akciju emisijas uzcenojums

19.3.3. Pašu akcijas (–)

19.3.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

19.3.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

19.3.6. Iepriekšējo gadu zaudējumi

19.3.7. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

19.3.8. Kopā kapitāls un rezerves

19.3.9. Kopā saistības un kapitāls un rezerves

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr. 33; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

V. Paskaidrojumi par pensiju fonda bilances posteņiem

20. Aktīvi

20.1. Kase un prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Šajā postenī uzrāda likumīgus maksāšanas līdzekļus, t.sk. ārvalstu valūtu, kā banknotēs, tā arī monētās, prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, t.i., prasības, kuras var tikt apmierinātas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena. Pārējās prasības pret kredītiestādēm uzrāda bilances aktīvu 19.1.2., 19.1.3., 19.1.4. vai 19.1.5. postenī. Kredītiestāde šo noteikumu izpratnē atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 4. panta 1. punkta 1. apakšpunktā minētajam.

20.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (pensiju plāna gadījumā – neto aktīvu kustības pārskatā), un arī tādi finanšu aktīvi, kurus sākotnējās atzīšanas brīdī fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, piemēram, parāda instrumenti, kapitāla instrumenti un atvasinātie finanšu instrumenti.

20.3. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī uzrāda to daļu no patiesajā vērtībā novērtētajiem finanšu aktīviem, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (pensiju plāna gadījumā – neto aktīvu kustības pārskatā), piemēram, parāda un kapitāla instrumenti.

20.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda termiņnoguldījumus kredītiestādēs, regulētajā tirgū tirgotus parāda vērtspapīrus un citus finanšu ieguldījumus, kuri saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto ir klasificēti kā finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, piemēram, parāda instrumenti un debitoru parādi.

20.5. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

20.6. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

Šajā postenī uzrāda ienākumus, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet kuru saņemšanas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu, procentu ienākumus, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgā finanšu aktīva patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā.

Šajā postenī uzrāda arī izdevumus, kuri radušies līdz pārskata gada beigām, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi/izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu instrumentu kategorijām.

20.7. Pamatlīdzekļi

Šajā postenī uzrāda pensiju fondam piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos un finanšu līzinga darījumu rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus pensiju fonds izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīviem nolūkiem vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, trans­portlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus.

Šeit uzrādāms arī programmnodrošinājums, kas ir attiecīgo elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, pensiju fondam piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija.

Šajā postenī uzrāda nepabeigtās būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem.

20.8. Nemateriālie aktīvi

Šajā postenī uzrāda nemateriālos aktīvus, t.i., aktīvus, kam nav materiālas formas, kas tiek turēti pakalpojumu sniegšanai vai citiem mērķiem, ja ir sagaidāms, ka pensiju fonds nākotnē saņems ekonomiskos labumus, kas ir attiecināmi uz šiem aktīviem, piemēram, par samaksu iegūtās tiesības, t.sk. koncesijas, patentus, licences, tiesības lietot tirdzniecības zīmi, nomas tiesības u.tml. tiesības, programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa un citus pēc būtības līdzīgus pret atlīdzību iegūtus aktīvus. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

20.8.1 Pārapdrošinātāja daļa pensiju tehniskajās rezervēs

Šajā postenī uzrāda saskaņā ar pensiju fonda vadības apstiprināto kārtību aprēķināto pārapdrošinātāja daļu pensiju tehniskajās rezervēs, ievērojot pārapdrošināšanas līguma nosacījumus.

20.9. Pārējie aktīvi

Šajā postenī uzrāda tos aktīvus, kuru saturs neatbilst citiem bilances aktīvu posteņiem. Šeit uzrādāmas arī bez izpirkuma tiesībām nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija.

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr. 33; FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr. 116; FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr. 235; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

21. Saistības

21.1. Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Šajā postenī uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. kredīta atlikumu norēķinu kontos (overdrafts), kuras atmaksājamas bez iepriekšēja pieprasījuma vai kuru pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darba diena.

21.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda finanšu saistības pret klientiem no tirdzniecības nolūkā turētiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, īsās pozīcijas parāda instrumentiem un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.3. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

21.4. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

Šajā postenī uzrāda pakārtotās saistības un pārējās saistības, kuras pensiju fonds klasificē kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

21.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Šajā postenī uzrāda izdevumus, kuri attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, bet to samaksas termiņš pārskata perioda beigu datumā vēl nav iestājies, izņemot tādus, kurus saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto iekļauj attiecīgo finanšu saistību patiesajā vērtībā vai amortizētajā iegādes vērtībā. Šajā postenī uzrāda arī saskaņā ar 17. Starptautisko grāmatvedības standartu aprēķinātos uzkrātos nomas maksājumus.

Šajā postenī uzrāda arī ienākumus, kurus pensiju fonds ir saņēmis līdz pārskata gada beigām, bet kuri attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Šajā postenī atspoguļojamie ienākumi/izdevumi veidojas tikai no aktīviem, kuri netiek klasificēti kādā no finanšu instrumentu kategorijām.

21.6. Uzkrājumi

Šajā postenī uzrāda uzkrājumus paredzamajām pensijām u.tml. saistībām, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējiem gadiem, kuras atbilst 37. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteiktajam.

21.6.1 Pensiju tehniskās rezerves, bruto

Šajā postenī uzrāda saskaņā ar pensiju fonda vadības apstiprināto kārtību likumā “Par privātajiem pensiju fondiem” minētajiem noteikto izmaksu pensiju plāniem aprēķināto tehnisko rezervju apmēru, ievērojot Komisijas padomes 2004.gada 24.decembrī apstiprināto noteikumu Nr.299 “Noteikumi par apdrošinātāju un privāto pensiju fondu tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm” prasības.

21.7. Pārējās saistības

Šajā postenī uzrāda pārējās saistības, kas nav jāuzrāda citos bilances saistību posteņos.

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr. 33; FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr. 116; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

22. Kapitāls un rezerves

22.1. Apmaksātais pamatkapitāls

Šajā postenī uzrāda apmaksāto akciju nominālvērtību kopsummu.

22.2. Akciju emisijas uzcenojums

Šajā postenī uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzrātā rezerves kapitāla apmaksai.

22.3. Pašu akcijas (–)

Šajā postenī uzrāda atgūtās pašu akcijas, norādot tās iegādes vērtībā. Iegādes vērtībā iekļauj ar akciju iegādi saistītos papildu izdevumus. Pielikumā norāda pašu akciju skaitu un nominālvērtību.

22.4. Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

Šajā postenī uzrāda rezerves kapitālu, kas izveidots no iemaksām pašu kapitāla atjaunošanai, papildiemaksām uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai jauna akciju laidiena gadījumā.

22.5. Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos

Šajā postenī datus uzrāda šādā sadalījumā:

22.5.1. posteņi, kuri netiks pārklasificēti par peļņu vai zaudējumiem, t.sk:

22.5.1.1. pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj pamatlīdzekļu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto,

22.5.1.2. nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezerve saskaņā ar 38. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

22.5.1.3. kapitāla instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas;

22.5.2. posteņi, kurus var pārklasificēt par peļņu vai zaudējumiem, t.sk.:

22.5.2.1. parāda instrumentu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto, patiesās vērtības izmaiņas,

22.5.2.2. neto ārvalstu valūtas izmaiņu starpība un šādu izmaiņu starpības gada sākumā un beigās izlīdzinātā summa saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto,

22.5.2.3. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerve, kurā iekļauj riska ierobežošanas instrumentu patiesās vērtības izmaiņu efektīvo daļu, ja pensiju fonds lieto naudas plūsmas riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto,

22.5.2.4. riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezerves efektīvā daļa, ja pensiju fonds lieto neto ieguldījuma ārvalstu darbībās riska ierobežošanu saskaņā ar 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteikto.

22.6. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

Šajā postenī uzrāda pensiju fonda pārskata gada ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem pirms pārskaitījumu veikšanas uz pensiju plāniem.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

VI. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķins

23. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķina paraugs

23.1. Pamatdarbības ienākumi

23.2. Izdevumi par pārapdrošināšanu

23.3. Procentu ienākumi

23.4. Procentu izdevumi

23.5. Dividenžu ienākumi

23.6. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

23.7. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

23.8. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

23.9. (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

23.10. Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē

23.11. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi

23.12. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

23.13. Pārējie ienākumi

23.14. Pārējie izdevumi

23.15. Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem

23.16. Pārapdrošinātāja daļa izmaksās

23.17. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, neto (23.17.1.–23.17.2.)

23.17.1. Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, bruto (+/–)

23.17.2. Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā pensiju tehniskajās rezervēs (+/–)

23.18. Administratīvie izdevumi

23.19. Nolietojums

23.20. Uzkrājumu veidošanas rezultāts

23.20.1. (izslēgts ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

23.20.2. (izslēgts ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr.188)

23.21. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

23.21.1. Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās

23.21.2. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi

23.22. Pārskata gada peļņa/zaudējumi

23.23. Iepriekšējo gadu zaudējumi

23.24. Pārskaitījumi uz pensiju plāniem (23.22.–23.23.)

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr. 33 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 21.12.2007. noteikumiem Nr. 188; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

VII. Paskaidrojumi par pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem

24. Pamatdarbības ienākumi

Šajā postenī uzrāda ienākumus no pensiju plānu administrēšanas.

24.1 Izdevumi par pārapdrošināšanu

Šajā postenī uzrāda maksājumu apmēru pārapdrošinātājiem saskaņā ar pārskata gadā noslēgtajiem pārapdrošināšanas līgumiem. Šajā postenī atspoguļojamo apmēru samazina par maksājumiem, kurus, beidzoties pārapdrošināšanas līguma termiņam, pārapdrošinātājs atmaksā pensiju fondam, bet kuri nav 35.2 punktā minētās izmaksas.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

25. Procentu ienākumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu ienākumus un līdzīgus ienākumus no aktīviem, kas uzrādīti bilances 19.1.1., 19.1.2., 19.1.4. un 19.1.5. postenī, t.sk. ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam, izņemot ienākumus no akcijām. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aktīviem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds saņems, pienākot šo aktīvu atmaksas termiņam.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pircējam, amortizējot pozitīvo starpību starp nopirkto aktīvu pārdošanas cenu un pirkšanas cenu.

Kā procentu ienākumus uzrāda ienākumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto prasību summu un/vai līguma termiņu.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

26. Procentu izdevumi

Šajā postenī uzrāda pārskata gadā radušos procentu izdevumus un līdzīgus izdevumus no pensiju fonda darbības, ieskaitot visus izdevumus par saistībām, kas uzrādītas bilances 19.2.1., 19.2.2. un 19.2.4. postenī, t.sk. izdevumus, kas radušies, amortizējot diskontu par saistībām, kuras iegūtas vērtībā, kas mazāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds samaksās, pienākot šo saistību atmaksas termiņam. Kā procentu izdevumu samazinājumu iekļauj ienākumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par saistībām, kuras iegūtas vērtībā, kas lielāka nekā nominālvērtība, kuru pensiju fonds samaksās, pienākot šo saistību samaksas termiņam.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus, kas radušies vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu (repo) rezultātā aktīvu pārdēvējam, amortizējot pozitīvu starpību starp pārdoto aktīvu pirkšanas cenu un pārdošanas cenu.

Kā procentu izdevumus uzrāda izdevumus no riska ierobežošanas nolūkā iegādātajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kuri sadalīti atbilstoši faktiskajam līguma termiņam un pēc būtības līdzīgi procentiem.

Šajā postenī ietver arī procentiem līdzīgu komisijas naudu un maksu par pakalpojumiem, kuru aprēķina, pamatojoties uz līgumā noteikto saistību summu un/vai līguma termiņu.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

27. Dividenžu ienākumi

Šajā postenī uzrāda no ieguldījumiem kapitāla instrumentos saņemtās un saņemamās dividendes un citus līdzīgus ienākumus.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

28. Neto peļņa/zaudējumi, pārtraucot atzīt finanšu aktīvus un finanšu saistības, kas nav vērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda peļņu vai zaudējumus no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā amortizētajā iegādes vērtībā vērtēti, no finanšu aktīvu, kas klasificēti kā patiesajā vērtībā vērtēti ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, un no finanšu saistību, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā, atzīšanas pārtraukšanas.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

29. Neto peļņa/zaudējumi no finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

Šajā postenī uzrāda patiesās vērtības izmaiņas finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras klasificē kā novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, un finanšu aktīviem un finanšu saistībām, kuras sākotnējās atzīšanas brīdī pensiju fonds neatsaucami nolemj vērtēt kā patiesajā vērtībā vērtētas ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

30.  (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

31.  (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

32. Patiesās vērtības izmaiņas riska ierobežošanas uzskaitē

Šajā postenī atspoguļo pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kurus lieto riska ierobežošanas uzskaitē, un pret risku ierobežoto posteņu pārvērtēšanas patiesajā vērtībā rezultātu.

33. Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas peļņa/zaudējumi

Šajā postenī uzrāda darījumu ārvalstu valūtās un ārvalstu valūtās denominēto aktīvu un saistību pārvērtēšanas peļņu/zaudējumus, izņemot bilances postenī “Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos” uzrādīto.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

34. Īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas peļņa/zaudējumi

Šajā postenī uzrāda peļņu/zaudējumus no īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu atzīšanas pārtraukšanas, t.i., aktīvus atsavinot vai gadījumos, kad no attiecīgo aktīvu lietošanas vai atsavināšanas nav sagaidāmi nākotnes saimnieciskie labumi.

35. Pārējie ienākumi un izdevumi

Šajos posteņos uzrāda pārējos ienākumus un izdevumus, kas saistīti ar pensiju fonda darbību, bet nav uzrādāmi atbilstoši 24.34. punkta prasībām, t.sk. maksājumus pensiju plānu uzdevumā. Kā citus ienākumus uzrāda, piemēram, saņemto soda naudu. Kā citus izdevumus uzrāda, piemēram, par biometriskajiem riskiem veiktās izmaksas pensiju plāna dalībniekiem, samaksāto soda naudu un atskaitījumus Komisijas finansēšanai. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa struktūru.

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr.33)

35.1 Izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem

Šajā postenī uzrāda pensiju fonda izmaksas noteikto izmaksu pensiju plāniem, lai nodrošinātu saistības papildpensiju izmaksai.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

35.2 Pārapdrošinātāja daļa izmaksās

Šajā postenī uzrāda pārapdrošinātāja daļu pensiju plāna dalībnieku papildpensijas izmaksās un biometrisko risku segumā.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

35.3 Izmaiņas pensiju tehniskajās rezervēs, bruto

Šajā postenī uzrāda izmaiņas bilances saistību 19.2.7. postenī pārskata gada laikā.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

35.4 Izmaiņas pārapdrošinātāja daļā pensiju tehniskajās rezervēs

Šajā postenī uzrāda izmaiņas bilances aktīvu 19.1.11. postenī pārskata gada laikā.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

36. Administratīvie izdevumi

Šajā postenī uzrāda personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, komandējumu izdevumus, telpu nomas izdevumus, sakaru izdevumus, zvērinātu revidentu pakalpojumu apmaksu, finanšu pārskatu publicēšanas izdevumus, reklāmas, prezentācijas un pārējos administratīvos izdevumus.

37. Nolietojums

Šajā postenī uzrāda īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu amortizāciju.

38. Uzkrājumu veidošanas rezultāts

Šajā postenī uzrāda uzkrājumu veidošanas rezultātu saskaņā ar 37. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto, ņemot vērā arī iepriekšējos periodos atzīto uzkrājumu apvērstās summas.

(FKTK 21.12.2007. noteikumu Nr.188 redakcijā)

39. Vērtības samazinājums vai vērtības samazinājuma apvērse

Šajā postenī uzrāda finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, un finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības samazināšanās zaudējumus, kas samazināti par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

Šajā postenī uzrāda arī īpašuma, iekārtu un aprīkojuma, ieguldījumu īpašuma un nemateriālo aktīvu vērtības, t.sk. pozitīvās nemateriālās vērtības, samazinājumu, kas samazināts par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

40. Pārskaitījumi uz pensiju plāniem

Šajā postenī uzrāda pensiju fonda pārskata gada ieņēmumu pārsnieguma pār pārskata gada izdevumiem un iepriekšējo gadu zaudējumiem pārskaitījumu uz pensiju plāniem. Ja pensiju fondam ir vairāki pensiju plāni, finanšu pārskatu pielikumā skaidro ieņēmumu pārsnieguma pār izdevumiem sadalīšanas principu pa pensiju plāniem.

VIII. Pensiju fonda naudas plūsmas pārskats

41. Naudas plūsmas pārskatā uzrāda naudas un tās ekvivalentu ienākumus un izmaksas pārskata gadā, lai novērtētu pensiju fonda spēju gūt naudu un tās ekvivalentus saistību izpildei.

42. Par naudu uzskatāms skaidras naudas atlikums kasē, prasības pret kredīt­ie­stādēm uz pieprasījumu un ar atlikušo atmaksas termiņu līdz trim mēnešiem.

43. Par naudas ekvivalentiem uzskatāmi augsti likvīdi īstermiņa ieguldījumi, t.i., tie, kurus īsā laika periodā var pārvērst naudā un pastāv maza iespēja, ka to vērtība būtiski mainīsies. Parasti ieguldījumu uzskata par naudas ekvivalentu tikai tad, ja, skaitot no iegādes datuma, līdz dzēšanai (atpirkšanai) tā atlikušais termiņš ir īss, piemēram, trīs mēneši vai mazāk.

44. Pielikumā uzrāda un paskaidro pensiju fonda naudas plūsmas pārskatā iekļauto naudas un tās ekvivalentu komponentu veidus.

45. Pensiju fonda naudas plūsmas pārskatā atsevišķi uzrāda naudas plūsmu pensiju fonda pamatdarbības, ieguldījumu un finansēšanas darbības rezultātā saskaņā ar 7. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

46. Līdzekļu kustība no viena naudas un tās ekvivalenta veida uz otru nav uzskatāma par naudas plūsmu un nav atspoguļojama naudas plūsmas pārskatā.

47. Naudas plūsmas pārskata paraugs, lietojot netiešo metodi, sniegts 2. pielikumā. Pensiju fonds var piemērot arī tiešo metodi, sagatavojot naudas plūsmas pārskatu.

IX. Pensiju fonda kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

48. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatā, kas raksturo izmaiņas pensiju fonda neto aktīvos, uzrāda:

48.1. pensiju fonda pārskata gada pārējo apvienoto ienākumu kopējo apmēru, kā arī iepriekšējos periodos uzkrāto pārējo apvienoto ienākumu apmēru;

48.2. saskaņā ar 8. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto veiktās retrospektīvas grāmatvedības politikas piemērošanas vai retrospektīvas finanšu pārskatu posteņu korekcijas ietekmi uz katru pārskata sastāvdaļu;

48.3. darījumus ar akcionāriem, kas saistīti ar akciju emisiju un dzēšanu, kā arī pašu akciju atpirkšanu un pārdošanu;

48.4. pārskaitījumus pensiju plānos;

48.5. katras pārskata sastāvdaļas uzskaites vērtības salīdzinājumu pārskata gada sākumā un beigās, atklājot katru izmaiņu pārskata gadā.

(FKTK 25.09.2009. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

49. Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskata paraugs sniegts 3. pielikumā.

X. Pensiju fonda finanšu pārskatu pielikums

50. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par pensiju fonda finanšu pārskatu pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju.

51. Grāmatvedības politiku skaidrojumā sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot finanšu pārskatus, t.sk. par:

51.1. kritērijiem un pieņēmumiem, kas piemēroti bilances posteņu atzīšanai bilancē vai izslēgšanai no tās;

51.2. bilances posteņu novērtēšanas principiem;

51.3. ienākumu un izdevumu uzkrāšanas un atzīšanas politiku;

51.4. kritērijiem, pēc kuriem notiek finanšu instrumentu klasifikācija attiecīgajās kategorijās atbilstoši 9. Starptautiskajā finanšu pārskatu standartā noteiktajam;

51.5. metodēm un nozīmīgākajiem pieņēmumiem, kas izmantoti finanšu instrumentu patiesās vērtības noteikšanai;

51.6. risku ierobežošanas attiecību atzīšanas un pārtraukšanas politiku un uzskaites principiem;

51.7. aktīvu vērtības samazinājuma noteikšanas principiem, neatgūstamo parādu norakstīšanas kārtību;

51.8. būtisku kļūdu, kas attiecas uz iepriekšējiem pārskata periodiem, labojumu kārtību;

51.9. grāmatvedības politiku izmaiņu atspoguļošanas principiem;

51.10. posteņiem, kas izteikti ārvalstu valūtā, uzrāda pārrēķināšanai Latvijas Republikas naudas vienībās lietoto kursu.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

52. Aktīvu un saistību sadalījums pēc valūtām

Uzrāda bilances posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījumu pēc valūtām.

53. Pensiju fonda aktīvu ģeogrāfiskais izvietojums

Uzrāda bilances posteņos atspoguļoto aktīvu ģeogrāfisko izvietojumu.

54. Darījumi ar saistītām personām

Atklāj to darījumu veidus, būtību, apmēru, kurus pensiju fonds ir veicis ar saistītām personām, t.sk. galvojumus (garantijas), kas izsniegti šo personu saistību izpildes nodrošināšanai.

54.1 Bilancē neiekļautas vienošanās

Sniedz informāciju par katru bilancē neiekļautu vienošanos, norādot tās veidu, mērķi un finansiālo ietekmi, ja ar šādu vienošanos saistītie riski vai ieguvumi ir būtiski un ja informācija par šādiem riskiem vai ieguvumiem ir nepieciešama, lai novērtētu pensiju fonda finansiālo stāvokli.

Šādas bilancē neatspoguļotas vienošanās ir, piemēram, vienošanās par risku un ieguvumu sadali vai tādas līgumsaistības, kuras izriet no parādu faktoringa, vērtspapirizēšanas, ārpakalpojumiem un tamlīdzīgi.

(FKTK 21.12.2007. noteikumu Nr.188 redakcijā)

55. Kapitāls un rezerves

Atspoguļo reģistrētā un apmaksātā pamatkapitāla lielumu, uzrādot akciju veidus un nominālvērtību. Ja pārskata gadā notikušas apmaksātā pamatkapitāla izmaiņas, atklāj tos dibinātājus (akcionārus), kas veica būtiskus ieguldījumus pamatkapitālā vai būtiski samazināja savus ieguldījumus tajā.

56. Procentu ienākumi un izdevumi

Uzrāda procentu ienākumus pēc to veidiem (procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm, no parāda instrumentiem un pārējie līdzīgie ienākumi) un procentu izdevumus pēc to veidiem (procentu izdevumi par sais­tībām pret kredītiestādēm un pārējie līdzīgie izdevumi).

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

57. Administratīvie izdevumi

Uzrāda administratīvo izdevumu sastāvu, t.sk. personāla atalgojumu, sociālās apdrošināšanas izdevumus, nodokļus un pārējos administratīvos izdevumus.

58. Nodokļi

Sniedz informāciju par pārskata gadā samaksātajām nodokļu un nodevu summām sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem, t.sk. par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, un saņemtajiem nodokļu atvieglojumiem un atliktajiem nodokļiem. Bilances posteņos ietvertās nodokļu un nodevu saistību summas, aprēķinātās kavējuma naudas, soda naudas un citas valsts budžetam un pašvaldību budžetiem maksājamās vai pārmaksātās summas uzrāda atbilstoši nodokļu un nodevu veidiem.

59. Informācija par vadību un akcionāriem

Uzrāda ziņas par:

59.1. pensiju fonda padomes, ja tāda ir izveidota, un valdes locekļu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu. Ziņas sniedz arī par tām personām, kuras pārskata gadā atstājušas minētos amatus;

59.2. padomes un valdes locekļiem izmaksāto kopējo atalgojumu, kā arī padomes un valdes locekļiem izsniegto avansu, aizdevumu, galvojumu u.tml. darījumu kopsummu;

59.3. akcionāriem un to iemaksām pensiju fonda pamatkapitālā.

60. Vidējais darbinieku skaits

Uzrāda pārskata gada vidējo darbinieku skaitu sadalījumā pa personāla kategorijām.

61. Ja starp pārskata perioda beigu datumu un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura norāda uz apstākļiem, kas radušies pēc pārskata perioda beigu datuma, un tie ir tik nozīmīgi, ka, nesniedzot informāciju par tiem, tiktu ietekmēta finanšu pārskatu lietotāju spēja novērtēt šos pārskatus un pieņemt lēmumus, tad pielikumā sniedz informāciju par katra šāda notikuma raksturu un finansiālo seku aplēsi vai arī paziņojumu, ka šādu aplēsi nav iespējams veikt.

(Grozīts ar FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr.116)

62. Pielikumā skaidri norāda faktu, ka finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kurus apstiprinājusi Eiropas Komisija, kā arī atklāj informāciju, ja veidojas būtiskas atšķirības starp šādi sagatavotajiem finanšu pārskatiem un finanšu pārskatiem, kuri pilnībā sagatavoti saskaņā ar Starptautiskās grāmatvedības standartu padomes izdotajiem Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas standartu interpretācijām. Būtisku atšķirību gadījumā sniedz katras šādas atšķirības aprakstu un finansiālo atšķirību aplēsi.

XI. Pensiju plāna neto aktīvu pārskats

63. Pensiju plāna neto aktīvu pārskata paraugs

63.1. Aktīvi

63.1.1. Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

63.1.2. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

63.1.2.1. Parāda instrumenti

63.1.2.2. Kapitāla instrumenti

63.1.2.3. Atvasinātie finanšu instrumenti

63.1.3.  (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

63.1.4. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos

63.1.4.1. Parāda instrumenti

63.1.4.2. Kapitāla instrumenti

63.1.5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā

63.1.5.1. Parāda instrumenti

63.1.5.2. Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

63.1.5.3. Debitoru parādi

63.1.6.  (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

63.1.7. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

63.1.8. Ieguldījumu īpašums

63.1.9. Pārējie aktīvi

63.1.10. Kopā aktīvi

63.2. Saistības

63.2.1.  (Svītrots ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

63.2.2. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

63.2.3. Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā

63.2.4. Pārējās saistības

63.2.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

63.2.6. Kopā saistības

63.3. Neto aktīvi (63.1.10.–63.2.6.)

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

XII. Paskaidrojumi par atsevišķiem pensiju plāna neto aktīvu pārskata posteņiem, kuru skaidrojums atšķiras no V nodaļā norādītā

64. Debitoru parādi

Šajā postenī uzrāda prasības pret pensiju plāna debitoriem, t. sk. pārskata perioda maksājumu grafikā paredzētās, bet vēl nesaņemtās iemaksas pensiju plānā no pensiju plāna dalībniekiem, darba devējiem un citiem iemaksu veicējiem, kā arī prasības pret debitoriem, kas radušās veikto darījumu nepabeigtu norēķinu rezultātā, un prasības pret pensiju fondu.

65. Neto aktīvi

Šajā postenī uzrāda pensiju plāna dalībnieku uzkrāto papildpensijas kapitālu, kuru aprēķina, no pensiju plāna aktīvu summas atņemot saistību summu.

XIII. Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskats

66. Pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata paraugs

66.1. Neto aktīvi pārskata gada sākumā

66.2. Iemaksas un izmaksas pensiju plānā

66.2.1. Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

66.2.2. Darba devēju iemaksas

66.2.3. Pensiju fonda iemaksas

66.2.4. Pārējās iemaksas

66.2.5. Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

66.2.6. Izmaksātais papildpensijas kapitāls

66.2.6.1. Izmaksas personām, kuras sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

66.2.6.2. Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti

66.2.6.3. Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

66.2.7. Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

66.2.8. Administratīvie izdevumi

66.2.9. Neto aktīvu pieaugums (samazinājums) iemaksu un izmaksu rezultātā
(66.2.1.+66.2.2.+66.2.3.+66.2.4.+66.2.5.–66.2.6.–66.2.7.–66.2.8.)

66.3. Pārskata perioda ienākumi

66.3.1. Procentu ienākumi

66.3.2. Ienākumi no dividendēm

66.3.3. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

66.3.4. Pārējie ieguldījumu ienākumi

66.3.5. Ienākumi no pensiju fonda

66.3.6. Kopā ienākumi (66.3.1.+...+66.3.5.)

66.4. Pārskata perioda izdevumi

66.4.1. Procentu izdevumi

66.4.2. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

66.4.3. Kopā izdevumi (66.4.1.+66.4.2.)

66.5. Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

66.5.1. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

66.5.2. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

66.5.3. Ieguldījumu vērtības pieau­gums/(samazinājums) kopā (66.5.1.+66.5.2.)

66.6. Pensiju plāna darbības rezultāts (66.3.6.–66.4.3.+66.5.3.)

66.7. Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata gadā (66.2.9.+66.6.)

66.8. Pensiju plāna neto aktīvi pārskata gada beigās (66.1.+66.7.)

66.9. Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada sākumā

66.10. Pensiju plāna daļu skaits pārskata gada beigās

66.11. Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada sākumā (66.1.:66.9.)

66.12. Neto aktīvi uz vienu pensiju plāna daļu pārskata gada beigās (66.8.:66.10.)

(Grozīts ar FKTK 30.03.2007. noteikumiem Nr.33; FKTK 13.02.2009. noteikumiem Nr.17)

XIV. Paskaidrojumi par atsevišķiem pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata posteņiem, kuru skaidrojums atšķiras no VII nodaļā norādītā

67. Administratīvie izdevumi

Šajā postenī uzrāda atskaitījumus pensiju fondam par pensiju plāna administrēšanu, t.sk. pārskaitījumus Komisijas finansēšanai. Pielikumā sniedz informāciju par posteņa struktūru.

67.1 Pensiju fonda iemaksas

Šajā postenī uzrāda no pensiju fonda saņemtās iemaksas, lai nodrošinātu noteikto izmaksu pensiju plānu saistības papildpensiju izmaksai.

(FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

67.2 Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Šajā postenī uzrāda pensiju plāna dalībnieku individuālās iemaksas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saskaņā ar Solidaritātes nodokļa likuma 9. panta trešās daļas nosacījumiem veiktās solidaritātes nodokļa daļas iemaksas attiecīgajā pensiju plānā. Pielikumā atšifrē minēto iemaksu summas.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

68. Ienākumi no ieguldījumu īpašuma

Šajā postenī uzrāda ienākumus no ieguldījumu īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas.

69. Ienākumi no pensiju fonda

Šajā postenī atspoguļo pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuru pārskaita pensiju plānā.

70. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

Šajā postenī uzrāda izdevumus līdzekļu turētājam, pārvaldītājam u.tml. pensiju plāna ieguldījumu pārvaldes izdevumus.

71. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda starpību starp naudas summu, kas saņemta no neto aktīvu pārskata 63.1.2., 63.1.4., 63.1.5. un 63.1.8. postenī atspoguļoto ieguldījumu realizācijas, t.sk. vērtspapīru dzēšanas, un naudas summu, kas izlietota šo ieguldījumu iegādei, koriģējot to šādā kārtībā:

71.1. palielinot to par ieguldījuma vērtības samazinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos;

71.2. samazinot to par ieguldījuma vērtības palielinājumu, kas noteikts tā pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos pārskata periodos.

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

72. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Šajā postenī uzrāda neto aktīvu pārskata 63.1.2., 63.1.4., 63.1.5. un 63.1.8. postenī uzrādīto aktīvu pārvērtēšanas rezultātā iegūto vērtības pieaugumu/samazinājumu, t.sk. patiesajā vērtībā vērtēto ieguldījumu pārvērtēšanu, ārvalstu valūtas pārvērtēšanu, kā arī vērtības samazināšanās zaudējumus.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

XIV.1 Papildu prasības noteikto izmaksu pensiju plāna finanšu pārskatiem

(Nodaļa FKTK 30.03.2007. noteikumu Nr.33 redakcijā)

72.1 Papildus noteikumu XI un XIII nodaļā sniegtajiem finanšu pārskatu paraugiem noteikto izmaksu pensiju plāna finanšu pārskatos uzrādāmo informāciju papildina tādā apjomā, lai tā atbilstu Starp­tautiskajos finanšu pārskatu standartos noteiktajām prasībām, ņemot vērā aktuārnovērtējumā sniegtās informācijas atklāšanu un uzrādīšanu.

72.1 Neto aktīvu kustības pārskata 66.9., 66.10., 66.11. un 66.12. posteni uzrāda tie pensiju plāni, kuri papildpensijas kapitāla aprēķinam izmanto daļu metodi.

(FKTK 13.02.2009. noteikumu Nr.17 redakcijā)

XV. Pensiju plāna finanšu pārskatu pielikums

73. Pielikumā iekļauj šādu, kā arī citos šo noteikumu punktos par pensiju plāna finanšu pārskatu pielikuma saturu norādīto un Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos pieprasīto informāciju.

74. Grāmatvedības politiku skaidrojums

Ja, kārtojot pensiju plāna grāmatvedību, pensiju fonds lieto atšķirīgas grāmatvedības politikas no citos pensiju plānos vai pensiju fondā lietotajām, tad tas, ievērojot 51. punktā izvirzītos kritērijus, sniedz skaidrojumu par visām svarīgākajām grāmatvedības politikām, kas lietotas, sagatavojot attiecīgā pensiju plāna finanšu pārskatus.

75. Ieguldījumu politika un ar ieguldījumiem saistīto risku pārvaldīšana

Sniedz ieguldījumu politikas aprakstu, tās izmaiņu pārskata gadā un situācijas dažādos tirgos novērtējumu. Uzrāda pensiju plāna ieguldījumu veidus, tiem noteiktos ierobežojumus, aplūko riskus, kas saistīti ar finanšu instrumentiem un ieguldījumu īpašumu, un raksturo šo risku pārvaldīšanu un diversifikāciju. Paskaidro, kā to risku apjoms, kuri būtiski ietekmē pensiju plāna darbību, ir mainījies pārskata periodā, kā arī sniedz skaidrojumu par finanšu instrumentu turēšanas mērķiem un politikām, kas tiek īstenotas noteikto mērķu sasniegšanai.

76. Aktīvu un saistību sadalījums pa valūtām

Uzrāda neto aktīvu pārskata posteņos atspoguļoto aktīvu un saistību sadalījumu pa valūtām, kā arī to procentuālo īpatsvaru.

77. Pensiju plāna aktīvu izvietošana

Uzrāda neto aktīvu pārskata posteņos atspoguļoto finanšu instrumentu un ieguldījumu īpašuma izvietošanu saskaņā ar likuma “Par privātajiem pensiju fondiem23. panta trešajā daļā noteikto, norādot:

77.1. likumā minēto valstu un pašvaldību emitētos vai garantētos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus sadalījumā pa veidiem un apmēru;

77.2. to starptautisko finanšu institūciju emitētos vai garantētos vērtspapīrus vai naudas tirgus instrumentus, kuru locekle ir viena vai vairākas dalībvalstis;

77.3. likumā minēto valstu un fondu biržu (regulētā tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā iekļautās akcijas un citus kapitāla un parāda vērtspapīrus sadalījumā pa veidiem un apmēru;

77.4. fondu biržas (regulētā tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā neiekļauto komercsabiedrību kapitāla un parāda vērtspapīrus, kur attiecīgo vērtspapīru emisijas noteikumos ir paredzēts, ka tie gada laikā no dienas, kad sākta parakstīšanās uz šiem vērtspapīriem, tiks iekļauti likumā minēto fondu biržu oficiālajos sarakstos, sadalījumā pa veidiem un apmēru;

77.5. termiņnoguldījumus kredītiestādēs, kuras saņēmušas licenci kredītiestādes darbībai dalībvalstī un kurām ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus minētajās valstīs;

77.6. ieguldījumu fondu vai tiem pielīdzināmo kopīgo ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecības, ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts likumā minētajās valstīs un tā ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības;

77.7. nekustamo īpašumu, kas reģistrēts likumā minētajās valstīs;

77.8. atvasinātos finanšu instrumentus;

77.9. ieguldījumus riska kapitāla tirgū.

78. Finanšu aktīvi, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības

Par tiem finanšu aktīviem, kuru uzskaites vērtība atšķiras no to patiesās vērtības, sniedz šādu informāciju:

78.1. ja finanšu aktīvi jānovērtē to patiesajā vērtībā, bet tas netiek darīts, šo faktu atklāj, paskaidrojot, kādu iemeslu dēļ šādi finanšu aktīvi netiek novērtēti to patiesajā vērtībā;

78.2. ja finanšu aktīvi jānovērtē to amortizētajā iegādes vērtībā un to uzskaites vērtība ir lielāka nekā to patiesā vērtība, paskaidro iemeslus, kāpēc netika atzīti finanšu aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumi, kā arī sniedz objektīvus pierādījumus, ka finanšu aktīvi tiks atgūti vismaz to uzskaites vērtības apmērā;

78.3. uzrāda 78.1. un 78.2. punktā minēto finanšu aktīvu uzskaites vērtību un patieso vērtību, norādot attiecīgo neto aktīvu pārskata posteni, kurā iekļauts šis finanšu aktīvs.

79. Procentu ienākumi un izdevumi

Atspoguļo procentu ienākumus pēc to veidiem (procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm, no prasībām pret pārējiem darījumu partneriem, no parāda instrumentiem un pārējie līdzīgie ienākumi) un procentu izdevumus pēc to veidiem (procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm, par pārējo darījumu partneru saistībām un pārējie līdzīgie izdevumi).

(Grozīts ar FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

80. Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda realizēto ieguldījumu vērtības pieauguma/samazinājuma struktūru, t.sk. pārdoto ieguldījumu iegādes vērtību, pārdoto ieguldījumu pārdošanas cenu un pārdoto ieguldījumu vērtības (pieauguma)/samazinājuma, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos, korekciju.

81. Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Uzrāda nerealizētā ieguldījumu vērtības pieauguma/samazinājuma struktūru, t.sk. aktīvu un saistību pārskata posteņus, kuri pārskata gadā tika pārvērtēti, un to pārvērtēšanas rezultātu.

82. Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

Uzrāda ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumu struktūru.

83. Informācija par ieguldījumu kustību pārskata gadā

Par katru neto aktīvu pārskata posteni sniedz šādu informāciju:

83.1. uzskaites vērtību gada sākumā;

83.2. palielinājumu, t.i., jauno aktīvu un saistību iegādi pārskata gadā;

83.3. samazinājumu, t.i., aktīvu atsavināšanu un saistību izpildi pārskata gadā;

83.4. pārvērtēšanu pārskata gadā (neto);

83.5. uzskaites vērtību pārskata gada beigās.

84. Darījumi ar darba devējiem un sais­tītajām personām

Atklāj to darījumu veidus, būtību, apmēru, kurus pensiju plāns ir veicis ar pensiju plāna dalībnieku darba devējiem un ar visām ar pensiju fondu saistītajām personām.

85. Pensiju plāna dalībnieku skaita dinamika

Uzrāda pensiju plāna dalībnieku skaitu pārskata gada sākumā un beigās, to dalībnieku skaitu, kuri iestājušies un izstājušies gada laikā, kā arī izstāšanās iemeslus.

86. Pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūra

Uzrāda pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru, sadalot to šādās vecuma grupās:

86.1. dalībnieki vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot);

86.2. dalībnieki vecumā no 31 līdz 40 gadiem (ieskaitot);

86.3. dalībnieki vecumā no 41 līdz 50 gadiem (ieskaitot);

86.4. dalībnieki vecumā no 51 līdz 60 gadiem (ieskaitot);

86.5. dalībnieki vecumā no 61 gada un vecāki.

87. Informācija par pensiju plāna ienesīgumu

Pensiju plāna ienesīgumu aprēķina kā pensiju plāna darbības rezultāta attiecību pret pensiju plāna pārskata gada katra mēneša aritmētiski vidējo aktīvu summu, kas dalīta ar mēnešu skaitu gadā, kuru izsaka procentos. Ienesīgumu aprēķina, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas. Ienesīgumu aprēķina pēc formulas:

02.JPG (7614 bytes)

kur:

Darb – pensiju plāna darbības rezultāts (66.6. punkts);

Net S – pensiju plāna neto aktīvi attiecīgā mēneša sākumā;

Net B – pensiju plāna neto aktīvi attiecīgā mēneša beigās;

n – pensiju plāna darbības mēnešu skaits gadā.

88. Prasības informācijas uzrādīšanai, veicot pārrobežu darbību citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Ja pensiju fonds saskaņā ar likumu “Par privātajiem pensiju fondiem” veic pārrobežu darbību un iesaistītās valsts likumdošanā par pensiju plāna ieguldījumu ierobežojumiem ir noteiktas stingrākas prasības nekā Latvijas Republikas likumdošanā, tad attiecīgais pensiju plāns nodrošina šādas darbības rezultātā radušos aktīvu un saistību šķirtu uzskaiti un aktīvu un saistību apmēra un struktūras atsevišķu uzrādīšanu neto aktīvu pārskatā, kā arī 77. un 78. punktā minēto prasību ievērošanu sadalījumā pa iesaistītajām valstīm.

XVI. Pensiju fonda un pensiju plāna finanšu pārskatu posteņu novērtēšanas noteikumi

89. Pensiju fonds sagatavo finanšu pārskatus atbilstoši šādiem vispārējiem principiem:

89.1. darbības turpināšanas princips, pieņemot, ka pensiju fonds darbosies arī turpmāk un vadībai nav nodoma vai nepieciešamības izbeigt darbību vai būtiski samazināt darbības apjomu;

89.2. konsekvences princips, nemainīgi pielietojot vienas un tās pašas uzskaites un novērtēšanas metodes no perioda periodā;

89.3. piesardzības princips, veicot novērtēšanu visos gadījumos ar pienācīgu piesardzību, ievērojot šādus nosacījumus:

89.3.1. iekļauj tikai pārskata gadā gūto peļņu, t.i., ienākumus/izdevumus uzrāda, ņemot vērā apstākļus, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā,

89.3.2. ņem vērā visas saistības, kas attiecas uz pārskata gadu un iepriekšējo pārskata gadu,

89.3.3. ņem vērā visas vērtības samazināšanas un amortizācijas/nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata periods noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

89.4. uzkrāšanas princips, atspoguļojot ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz pārskata gadu, neatkarīgi no to saņemšanas vai maksāšanas datuma;

89.5. pārskatā atspoguļojot visu būtisko informāciju par darījumiem un notikumiem pārskata gadā. Informācija ir būtiska, ja tās neatspoguļošana var ietekmēt finanšu pārskatu lietotāju tālāko lēmumu pieņemšanu;

89.6. aktīvu, saistību un kapitāla un rezervju posteņus un to sastāvdaļas novērtējot atsevišķi;

89.7. katra pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā pārskata gada slēguma bilanci un katra pārskata gada neto aktīvu pārskata sākuma dati saskan ar iepriekšējā pārskata gada neto aktīvu pārskata slēguma datiem. Pārskata gada sākuma bilance un neto aktīvu pārskata sākuma dati var atšķirties no akcionāru sapulcē apstiprinātās iepriekšējā gada bilances un neto aktīvu pārskata, ja saskaņā ar Starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteikto tiek veiktas korekcijas iepriekšējos pārskata periodos.

(Grozīts ar FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr.116)

90. Ja, lietojot šo noteikumu 89. punktā minētos nosacījumus, starp dažiem no tiem rodas pretrunas, atsevišķu darījumu vai notikumu novērtēšanu veic, dodot priekšroku piesardzības un būtiskuma principam.

91. Sagatavojot finanšu pārskatus, pensiju fonda vadība drīkst atkāpties no 89. punktā minētajiem nosacījumiem tikai pamatotu iemeslu dēļ, finanšu pārskatu pielikumā paskaidrojot katras šādas atkāpšanās būtību un ietekmi uz pensiju fonda un pensiju plāna finansiālā stāvokļa un darbības rezultātu novērtējumu.

92. Darījumus un notikumus finanšu pārskatos atspoguļo atbilstoši to ekonomiskajam saturam un būtībai, nevis tikai to juridiskajai formai.

93. Pensiju fonda bilancē un pensiju plāna neto aktīvu pārskatā aktīvus un saistības uzrāda vērtībā, kuru nedrīkst samazināt, atskaitot no aktīva vērtības saistību vērtību vai atskaitot no saistību vērtības aktīva vērtību, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.

94. Pensiju fonda peļņas vai zaudējumu aprēķinā un pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskatā ienākumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji ieskaitīt, izņemot gadījumus, kad to pieprasa vai atļauj attiecīgie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti.

95. Pensiju fonda bilancē un pensiju plāna neto aktīvu pārskatā aktīvus, ja tiem ir atzīti vērtības samazināšanās zaudējumi, uzrāda, atskaitot šo vērtības samazinājumu.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

96. Aktīvus un saistības ārvalstu valūtā pārvērtē Latvijas Republikas naudas vienībās saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu pārskata gada pēdējā dienā. Ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās aktīvu un saistību vērtības izmaiņas Latvijas Republikas naudas vienībās atspoguļo peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai neto aktīvu kustības pārskatā, vai bilances postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos" saskaņā ar 21. Starptautiskajā grāmatvedības standartā noteikto.

(Grozīts ar FKTK 17.10.2013. noteikumiem Nr. 235; FKTK 26.03.2019. noteikumiem Nr. 59)

97. Ja starp pārskata gada beigām un dienu, kad gada pārskats apstiprināts publiskošanai, ir saņemta informācija, kura sniedz pierādījumus par apstākļiem, kuri pastāvējuši pārskata perioda beigu datumā, tad šādus notikumus ņem vērā, veicot attiecīgo finanšu pārskatu posteņu novērtēšanu.

(Grozīts ar FKTK 25.09.2009. noteikumiem Nr.116)

98. Grāmatvedības politikā pensiju fonds nosaka katra finanšu instrumentu veida vērtēšanas metodi un to konsekventi piemēro. Finanšu instrumentus klasificē šādi:

98.1. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā;

98.2. finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos;

98.3. finanšu aktīvi un finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

99. Visu finanšu pārskatu posteņu vērtēšanu veic, pamatojoties uz Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, ciktāl tas nav pretrunā ar šo noteikumu 4. punkta nosacījumiem.

XVII. Noslēguma jautājumi

100. Noteikumi piemērojami, pensiju fondam sagatavojot gada pārskatu, sākot ar 2006. gadu.

101. Pensiju fonds ir tiesīgs piemērot noteikumus, sagatavojot 2005. gada pārskatu.

102. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 8. augusta lēmumu Nr. 181 apstiprinātie “Privāto pensiju fondu gada pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

103. Grozījumi šo noteikumu III nodaļas redakcijā stājas spēkā 2008.gada 1. jūlijā un ir piemērojami, pensiju fondam iesniedzot un publicējot gada pārskatu, sākot ar 2008.gadu.

(FKTK 21.12.2007. noteikumu Nr.188 redakcijā)

104. Ja pārskata gada laikā uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķina esošā metode tiek mainīta uz daļu metodi, 66. punktā uzrādīto pensiju plāna neto aktīvu kustības pārskata paraugu pielāgo situācijai attiecīgajā pensiju plānā ar mērķi gūt pilnīgu informāciju par darbības rezultātu pirms un pēc aprēķina metodes maiņas datuma.

(FKTK 13.02.2009. noteikumu Nr.17 redakcijā)

105. Grozījumi šo noteikumu 20.1. un 96. punktā stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī un ir piemērojami, pensiju fondam sagatavojot gada pārskatu, par pārskata periodu, kurš sākas šajā datumā vai vēlāk.

(FKTK 17.10.2013. noteikumu Nr.235 redakcijā)

106. Noteikumu grozījumi, kas apstiprināti 2019. gada 26. martā, piemērojami, sagatavojot pensiju fonda gada pārskatu, sākot ar 2018. gadu.

(FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(FKTK 21.12.2007. noteikumu Nr.188 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1986.gada 8. decembra direktīvas par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem gada pārskatiem 86/635/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3.punkta “g” apakšpunktu un attiecas uz banku un citu finanšu iestāžu gada un konsolidētajiem gada pārskatiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.septembra direktīvas 2001/65/EK, ar ko direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK un 86/635/EEK groza attiecībā uz novērtēšanas noteikumiem, ko piemēro noteiktu veidu sabiedrību, kā arī banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 18.jūnija direktīvas 2003/51/EK, ar ko attiecībā uz noteikta veida sabiedrību, banku un citu finanšu iestāžu un apdrošināšanas uzņēmumu gada un konsolidētajiem pārskatiem groza direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija direktīvas 2006/46/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem.

Finanšu un kapitāla tirgus

komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100
NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

(Pielikums FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

1. Finanšu instruments (financial instrument) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

2. Finanšu aktīvs (financial asset) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

3. Finanšu saistības (financial liability) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

4. Atvasinātie finanšu instrumenti (derivative) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

5. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial asset at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.4. punkta izpratnē.

6. Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos (financial asset at fair value through other comprehensive income) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2.A punkta izpratnē.

7. Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā (financial liability at fair value through profit or loss) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

8. Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (financial asset at amortised cost) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta 4.1.2. punkta izpratnē.

9. Patiesā vērtība (fair value) – 32. Starptautiskā grāmatvedības standarta 11. punkta izpratnē.

10. Finanšu aktīvu vai finanšu saistību amortizētā iegādes vērtība (amortised cost of a financial asset or financial liability) – 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta A pielikuma termina izpratnē.

11. Vērtības samazināšanās zaudējumi (impairment losses) – 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

12. Uzskaites vērtība (carrying amount) – 36. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

13. Iegādes vērtība (cost) – 16. Starptautiskā grāmatvedības standarta 6. punkta izpratnē.

14. Ieguldījumu īpašums (investment property) – 40. Starptautiskā grāmatvedības standarta 5. punkta izpratnē.

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100

(Pielikums FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

Naudas plūsmas pārskats
par 20___. gadu
(pārskata periods)
N.p.k.Pozīcijas nosaukumsPārskata gadāIepriekšējā pārskata gadā
1.Naudas plūsma pamatdarbības rezultātā  
1.1.Pārskata gada peļņa/(zaudējumi)  
1.2.Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/nolietojums  
1.3.Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās zaudējumi, kas atzīti postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"  
1.4.Vērtības samazināšanās zaudējumu apmēra pieaugums/(samazinājums)  
1.5.Ārvalstu valūtas nerealizētā (peļņa)/zaudējumi  
1.6.Nerealizētā (peļņa)/zaudējumi no patiesajā vērtībā, izmantojot peļņas vai zaudējumu aprēķinu, novērtētajiem nefinanšu aktīviem  
1.7.Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošanas (peļņa)/zaudējumi  
1.8.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu atsavināšanas (peļņa)/zaudējumi  
1.9.Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no naudas plūsmas riska ierobežošanas  
1.10.Nerealizētā neto (peļņa)/zaudējumi no finanšu aktīvu pārvērtēšanas, kas atzīta postenī "Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos"  
1.11.Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) pamatdarbības rezultātā pirms izmaiņām aktīvos un saistībās [1.1.+...+1.10.]  
1.12.Prasību pret kredītiestādēm (pieaugums)/samazinājums  
1.13.Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, vērtības (pieaugums)/samazinājums  
1.14.Finanšu aktīvu, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības (pieaugums)/samazinājums  
1.15.Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (aktīvu posteņu) (pieaugums)/samazinājums  
1.16.Uzkrāto ienākumu un nākamo periodu izdevumu (pieaugums)/samazinājums  
1.17.Pārējo aktīvu (pieaugums)/samazinājums  
1.18.Saistību uz pieprasījumu pret kredītiestādēm pieaugums/(samazinājums)  
1.19.Finanšu saistību, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā, vērtības pieaugums/(samazinājums)  
1.20.Riska ierobežošanai lietoto atvasināto finanšu instrumentu (saistību posteņu) pieaugums/(samazinājums)  
1.21.Uzkrāto izdevumu un nākamo periodu ienākumu pieaugums/(samazinājums)  
1.22.Pārējo saistību pieaugums/(samazinājums)  
1.23.Naudas un naudas ekvivalentu izmaiņas pamatdarbības rezultātā  
1.24.Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/samazinājums pamatdarbības rezultātā [1.11.+…+1.23.]  
2.Naudas plūsma ieguldījumu darbības rezultātā  
2.1.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu (iegāde)  
2.2.Pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu pārdošana  
2.3.Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā (iegāde)  
2.4.Līdzdalības uzņēmumu pamatkapitālā pārdošana  
2.5.Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā (iegāde)  
2.6.Finanšu aktīvu, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā, pārdošana  
2.7.Pārējā ieguldījumu darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda  
2.8.Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) ieguldījumu darbības rezultātā [2.1.+...+2.7.]  
3.Naudas plūsma finansēšanas darbības rezultātā  
3.1.Akciju emisija  
3.2.Pakārtoto saistību piesaistīšana  
3.3.Naudas (izmaksa) pakārtoto saistību atmaksai  
3.4.Parāda vērtspapīru emisija  
3.5.Parāda vērtspapīru (atpirkšana)  
3.6.Pašu akciju (atpirkšana)/pārdošana  
3.7.Pārējā finansēšanas darbības rezultātā saņemtā/(izmaksātā) nauda  
3.8.Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) finansēšanas darbības rezultātā [3.1.+...+3.7.]  
4.Naudas un tās ekvivalentu pieaugums/(samazinājums) [1.24.+2.8.+3.8.]  
5.Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā  
6.Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas peļņa/(zaudējumi)  
7.Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās [4.+5.+6.]  
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
19.05.2006. noteikumiem Nr. 100
Kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats

(Pielikums FKTK 26.03.2019. noteikumu Nr. 59 redakcijā)

 Apmaksātais pamatkapitāls
(atbilstoši
akciju
veidiem)
Akciju
emisijas uzcenojums
Pašas akcijasRezerves
kapitāls
Pārējās rezervesNesadalītā
peļņa/
zaudējumi
Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumosKopā
123456789
Atlikums iepriekšējā pārskata gada sākumā        
Grāmatvedības politiku izmaiņas        
Pārrēķinātais atlikums        
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts        
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts        
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts        
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts        
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtē- šanas rezultāts        
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinājums (kopā)        
Iepriekšējā pārskata gada peļņa/ zaudējumi        
Akciju emisija/dzēšana        
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana        
Atlikums pārskata gada sākumā        
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezultāts        
Finanšu aktīvu, kurus klasificē kā patiesajā vērtībā vērtētus ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos, pārvērtēšanas rezultāts        
Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezultāts        
Nemateriālo aktīvu pārvērtēšanas rezultāts        
Riska ierobežošanas instrumentu pārvērtēšanas rezultāts        
Uzkrātā rezultāta pārējos apvienotajos ienākumos pieaugums/samazinā-jums (kopā)        
Pārskata gada peļņa/zaudējumi        
Akciju emisija/dzēšana        
Pašas akciju atpirkšana/pārdošana        
Atlikums pārskata gada beigās        
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privāto pensiju fondu gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 100Pieņemts: 19.05.2006.Stājas spēkā: 27.05.2006.Zaudē spēku: 13.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 82, 26.05.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
135965
{"selected":{"value":"09.04.2019","content":"<font class='s-1'>09.04.2019.-12.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.04.2019","iso_value":"2019\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2019.-12.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.10.2013","iso_value":"2013\/10\/23","content":"<font class='s-1'>23.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2009","iso_value":"2009\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-22.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2009","iso_value":"2009\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2009.-01.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2007","iso_value":"2007\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2007.-19.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2007","iso_value":"2007\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2007.-29.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2006","iso_value":"2006\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2006.-05.04.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)