Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.381

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 45.§)
Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma
9.panta piekto daļu, 11.panta ceturto daļu un 16.panta pirmās daļas 13.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumos lietoti šādi termini:

1.1. dalība starptautiskā izstādē - projekta iesniedzēja un (vai) partneru produkta (produktu) vai pakalpojuma (pakalpojumu) prezentācija izstādes dalībniekiem, izmantojot ekspozīcijas laukumu;

1.2. mazā un vidējā komercsabiedrība - komercsabiedrība, kas atbilst Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmu­miem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, noteiktajiem kritērijiem;

1.3. partneri - divas vai vairākas mazās un vidējās komercsabiedrības vai nozaru asociācijas, kas sadarbojas un kopīgi atbild par projekta īstenošanu;

1.4. projekta vadība - projekta ietvaros plānoto darbību koordinācija;

1.5. starptautiska izstāde - jebkura izstāde vai gadatirgus, ko rīko ārpus Latvijas, kā arī izstāde vai gadatirgus, ko rīko Latvijā, ja tajā piedalās dalībnieki no citām valstīm, un izstādes, kuras notiek starptautiska pasākuma (konferences) ietvaros;

1.6. tirdzniecības misija - vizīte konkrētā mērķa valstī ar iepriekš sagatavotu vizītes programmu katram dalībniekam.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā mazās un vidējās komercsabiedrības un partneri var saņemt atbalstu dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

3. Noteikumi reglamentē grantu shēmas (atbalsta programmas) "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās" darbību.

4. Atbalsta programmu finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopējais atbalsta programmai pieejamais finansējums ir 3750000 latu, tai skaitā valsts budžeta finansējums 1125000 latu jeb 30 % no kopējā atbalsta programmas finansējuma.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

5. Grantu shēmas (atbalsta programmas) apsaimniekotājs ir valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (turpmāk - aģentūra).

6. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija ir Ekonomikas ministrija.

7. Atbalsta programmas vadība notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu vadību.

2. Atbalsta piešķiršanas vispārīgie nosacījumi

8. Uz atbalstu nevar pretendēt mazā vai vidējā komercsabiedrība vai nozares asociācija, ja uz projekta iesniegšanas brīdi:

8.1. tā ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, atrodas sanācijas procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu reģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;

8.2. tā nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā termiņos, kas noteikti nodokļus un citus valsts vai pašvaldību obligātos maksājumus regulējošajos normatīvajos aktos;

8.3. tā sniegusi aģentūrai nepatiesu informāciju saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu;

8.4. pret to ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

9. Atbalsta programmā projekta iesniegumu var iesniegt:

9.1. mazā vai vidējā komercsabiedrība;

9.2. partneri.

10. Atbalsta apjoms ir 50 % no kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām. Starpību starp kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām un atbalsta apjomu sedz, nepiesaistot atbalstu no citiem publiskiem resursiem.

11. Atbalsta programma "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās" tiek ieviesta saskaņā ar minimālā atbalsta nosacījumiem. Atbalsta apjoms tiek noteikts saskaņā ar šo noteikumu 10. un 31.punktu un minimālā atbalsta nosacījumiem, kas ietverti Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" 2006.gada 28.decembrī, L 379), kā arī Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumos Nr.314 "Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi".

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

12. Vienā projekta iesniegumā var ietvert atbalstu dalībai vairākās starptautiskās izstādēs vai tirdzniecības misijās. Piešķirot atbalstu, ievēro šādus nosacījumus:

12.1. atbalstu var saņemt dalībai izstādē vai tirdzniecības misijā, kas beidzas ne vēlāk kā 2008.gada 1.jūnijā;

12.2. atbalstu nevar saņemt dalībai izstādē vai tirdzniecības misijā, kas sākusies pirms līguma noslēgšanas ar aģentūru.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

13. Projekta iesniedzējs atbalsta programmā var iesniegt vairākus projekta iesniegumus vienlaikus, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta apjomu vienam projekta iesniedzējam.

14. Vienreiz atbalstītās izmaksas nevar iesniegt atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība atbalsta programmas ietvaros vēlas saņemt atbalstu vairāk nekā viena projekta īstenošanai.

14.1 Projekta iesniedzējs gala pārskatu iesniedz aģentūrā ne vēlāk kā 2008.gada 1.jūnijā.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

2.1. Kritēriji mazajām un vidējām komercsabiedrībām atbalsta saņemšanai

15. Atbalstu mazajām un vidējām komercsabiedrībām sniedz, ievērojot valsts atbalsta sniegšanas nosacījumus.

16. Atbalstu var saņemt jebkura mazā un vidējā komercsabiedrība, kura ir juridiska persona un atbilst šādiem kritērijiem:

16.1. tā atbilst Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88.panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, un Komisijas 2004.gada 25.februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001, noteiktajiem kritērijiem;

16.2. tā ir reģistrēta komercreģistrā;

16.3. tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privātā kapitāla daļu;

16.4. tai ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļu avoti, lai nodrošinātu komercsabiedrības darbības nepārtrauktību visā projekta ieviešanas laikā.

2.2. Kritēriji partneriem atbalsta saņemšanai

17. Partnerim jāatbilst visām prasībām, kas šajos noteikumos noteiktas projekta iesniedzējam.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

18. Preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs nav partneris.

19. Par partneri var būt nozares asociācija, kura ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

20. Saņemtais atbalsts ir jāsadala starp partneriem, kuri ir mazās un vidējās komercsabiedrības, ņemot vērā to, kādā apjomā tie ir piedalījušies projekta finansēšanā.

21. Pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā partneriem ir jāvienojas par to, kurš būs atbildīgs par projekta īstenošanu (vadošais partneris) un attiecīgi būs projekta iesniedzējs un atbalsta saņēmējs.

22. Visā projekta īstenošanas laikā līdz līgumā ar aģentūru noteiktajam termiņam atbalsta saņēmējs (vadošais partneris) ir juridiski un materiāli atbildīgs par visām saistībām, kuras tas uzņēmies, lai īstenotu projektu.

23. Partnerības līgumā ir jāatrunā finansiālās atbildības sadalījums starp atbalsta saņēmēju (vadošo partneri) un katru no partneriem.

24. Savstarpējos strīdus partneri risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

25. Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):

25.1. veic projektā plānotās aktivitātes, izmaksas, sagatavo un iesniedz gala pārskatu par visām projekta ietvaros veiktajām atbalstāmajām izmaksām;

25.2. ir atbildīgs par projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar aģentūru;

25.3. nodrošina projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu viens pats vai sadarbībā ar partneriem.

3. Atbalsta sniegšanas nosacījumi atbalsta programmas ietvaros

26. Atbalsta programmā paredzēts atbalstīt visu veidu projektus, ievērojot Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.pantā noteiktos ierobežojumus.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339.)

28. Ja projektā iesaistītā komercsabiedrība darbojas arī kādā no Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam 1.panta 1.punktā minētajām nozarēm, kurām regulu nepiemēro, attiecīgā komercsabiedrība nodrošina finanšu plūsmu skaidru nodalīšanu starp dažādām komercsabiedrības darbības jomām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 50.panta izpratnē.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

29. Iepirkumu projekta vajadzībām veic pirms projekta iesnieguma iesniegšanas aģentūrā normatīvajos aktos iepirkumu jomā noteiktajā kārtībā.

30. Iepirkuma procedūra neattiecas uz šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3.2. un 31.4.1.apakšpunktā minētajām izmaksām, ja attiecīgās izmaksas nosaka starptautiskās izstādes vai tirdzniecības misijas organizators, kā arī uz 31.3.3. un 31.6.2.apakš­punktā minētajām izmaksām.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

31. Atbalsta programma paredzēta tikai tādām izmaksām, kas tieši noteiktas kā atbalstāmas un tieši saistītas ar projekta īstenošanu. Atbalsta programmā paredzēts piešķirt atbalstu šādu izmaksu segšanai:

31.1. dalības maksa par piedalīšanos starptautiskā izstādē, tirdzniecības misijā, konferencē;

31.2. stenda platības un stenda kon­strukcijas izmaksas:

31.2.1. nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

31.2.2. stenda konstrukcijas izgatavošana;

31.2.3. nomas maksa par stenda kon­strukciju (ieskaitot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu);

31.2.4. nomas maksa par stenda aprīkojumu (atbalstāmās izmaksas, kas minētas šo noteikumu 31.2.2., 31.2.3. un 31.2.4.apakšpunktā, kopsummā nedrīkst pārsniegt 10000 latu);

31.3. mārketinga pasākumi pirms izstādēm, tirdzniecības misijām, kā arī to laikā, nepārsniedzot 10000 latu no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām:

31.3.1. informācijas materiālu sagatavošanas izmaksas (izstrāde, maketēšana, iespiešana un pavairošana);

31.3.2. informācijas ievietošana izstādes katalogā;

31.3.3. publikācijas plašsaziņas līdzekļos, kā arī publikācijas starptautiskās izstādes vai tirdzniecības misijas organizētāja mājas lapā internetā;

31.4. produkcijas demonstrēšanas izmaksas:

31.4.1. nomas maksa par prezentāciju un konferenču zāli;

31.4.2. atļauju un licenču izmaksas;

31.4.3. tulkošanas pakalpojumu izmaksas starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijas norises vietā (samaksa tulkam ne vairāk kā 15 lati stundā);

31.5. darbinieku komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām:

31.5.1. dienas nauda;

31.5.2. izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā;

31.6. ceļa (transporta) izdevumi:

31.6.1. bagāžas, tai skaitā ekspozīcijas transportēšanas izdevumi līdz izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences;

31.6.2. ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences;

31.6.3. vietējā transporta izmaksas, lai nokļūtu starptautiskās izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences norises vietā (sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma);

31.6.4. degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai transportlīdzeklis tiek nomāts izstādes, tirdzniecības misijas vai konferences norises vietā;

31.7. projektu vadības izmaksas (aprēķinātā darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), nepārsniedzot 500 latu.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

32. Šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.4.1., 31.6.1. un 31.6.2.apakšpunktā minētajām izmaksām un ar tām saistītajām darbībām (līgumu slēgšana, maksājumu veikšana, biļešu rezervēšana) atbalsts piemērojams ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

4. Neatbalstāmās izmaksas

33. Atbalstu nepiešķir šādu izmaksu segšanai:

33.1. izmaksām, kas nav noteiktas kā atbalstāmas;

33.2. pievienotās vērtības nodoklim;

33.3. izmaksām, kas radušās pirms šo noteikumu 46.punktā minētā līguma noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 32.punktā minētos gadījumus;

33.4. izmaksām, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

33.5. izmaksām, kas saistītas ar komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīkla izveidošanu un darbību, kā arī ar komercsabiedrības kārtējiem izdevumiem eksporta operācijām;

33.6. izmaksām, kas plānotas pēc 2008.gada 1.jūnija.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

5. Projektu iesniegšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

34. Projektu pieņemšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanu norāda atbalsta programmā pieejamo finansējumu un dienu, ar kuru sāks pieņemt projektus.

35. Projektu pieņemšanu aģentūra uzsāk sludinājumā noteiktajā dienā.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

36. Projektu pieņemšanu beidz 2007.gada 28.decembrī. Ievērojot atbalsta programmā pieejamo finansējumu, projektu pieņemšanu var izbeigt agrāk. Projektu pieņemšanas izbeigšanu aģentūra izsludina laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Sludinājumā par projektu pieņemšanas izbeigšanu norāda pēdējo dienu, kurā tiks pieņemti projekti.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

37. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, projekta iesniedzējs iesniedz aģentūrā:

37.1. projekta iesniegumu (1.pielikums). Projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

37.2. šo noteikumu 2.pielikumā minētos papildus iesniedzamos doku­mentus (6., 7., 8., 9., 10. un 11.pielikums) un iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus. Dokumentus, kuriem ir noteiktas specifiskas prasības attiecībā uz formu vai saturu, iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā minētajām prasībām.

38. Projekta iesniegumu un papildus iesniedzamos dokumentus, kā arī iepirkuma procedūras apliecinošos dokumentus iesniedz trijos eksemplāros (oriģināls un divas kopijas) atbilstoši šādiem nosacījumiem:

38.1. katru projekta iesnieguma eksemplāru kopā ar papildus iesniedzamo dokumentu eksemplāru iesien cietos vākos, caurauklo un sanumurē lapas;

38.2. uz pēdējās lapas pielīmē caurauklojuma diegu galus un norāda cauraukloto un sanumurēto lapu skaitu, datumu un vietu. Projekta iesniegumu apzīmogo un paraksta persona, kurai ir paraksta tiesības;

38.3. katru iepirkuma procedūru apliecinošā dokumenta eksemplāru iesniedz saskaņā ar šo noteikumu 38.1. un 38.2.apakšpunktu;

38.4. atbalsta pretendenta piekrišanas vēstules oriģinālu iesniedz atsevišķi, neiešūtu projekta iesniegumā.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

39. Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt aģentūrā šo noteikumu 2.pielikuma 5. un 6.punktā minētos dokumentus. Ja projekta iesniedzējs minētos dokumentus neiesniedz, aģentūra tos iegūst pati administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā.

40. Projektu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem administratīvajiem, kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

41. Ja projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administra­tīvajiem vērtēšanas kritērijiem, aģentūra rakstiski pieprasa (vienu reizi), lai atbalsta pretendents aģentūras noteiktajā termiņā sniedz papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Papildu informācijas iesniegšanas termiņš netiek pagarināts.

(Grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

42. Ja precizētais projekta iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem vai atbalsta pretendents neiesniedz precizēto projekta iesniegumu aģentūras noteiktajā termiņā, aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 18.panta otrās daļas 1.punktu.

43. Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu aģentūra pieņem četru mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

44. Lēmumu par administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likuma 19.panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā.

6. Projekta ieviešanas un atbalsta saņemšanas nosacījumi

45. (Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339.)

46. Projekta īstenošanas termiņu nosaka līgumā ar aģentūru, un tas nedrīkst būt garāks par vienu mēnesi pēc projekta mērķa sasniegšanas.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

46.1 Projekta iesniedzējs gala pārskatu iesniedz līgumā noteiktajā termiņā.

(MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

47. Grozījumus noslēgtajā līgumā var veikt normatīvajos aktos un līgumā ar aģentūru noteiktajā kārtībā. Grozījumi ir pieļaujami, ja nemainās projekta mērķis. Puses par grozījumiem vienojas rakstiski.

48. Projekta iesniedzējs saņem atbalsta finansējumu, ja:

48.1. projekta atbalstāmās aktivitātes ir uzsāktas un projekta atbalstāmās izmaksas ir radušās līgumā ar aģentūru noteiktajā projekta īstenošanas laikā, izņemot šo noteikumu 32.punktā minētos gadījumus;

48.2. projekts ir īstenots atbilstoši noslēgtajam līgumam ar aģentūru;

48.3. informācijas un publicitātes pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem;

48.4. īstenojot projektu, ir nodrošināta atsevišķa ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaite, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, vai esošajā sistēmā ieviesti atsevišķi konti, kas nodrošina atsevišķu uzskaiti un pārskatu par projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus projekta finansējuma avotus un izdevumus, kas saistīti ar projektu;

48.5. projekta iesniedzējs ir sagatavojis gala pārskatu un iesniedzis to aģentūrā līgumā paredzētajā laikā.

49. Iesniedzot gala pārskatu (4.pielikums), ievēro šādas prasības:

49.1. gala pārskatam pievieno dokumentu kopijas un pārskatus saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

49.2. gala pārskata noformēšanā ievēro normatīvo aktu prasības attiecībā uz maksājumu un darījumu apliecinošo dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

50. Aģentūra pārbauda projekta iesniedzēja gala pārskatu, veic pirmsmaksājuma pārbaudi un pieņem lēmumu. Ja pieņemts lēmums par maksājuma veikšanu, aģentūra pārskaita projekta iesniedzējam piešķirto atbalsta summu.

51. Aģentūrai, izvērtējot gala pārskatu, ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no projekta iesniedzēja.

52. Aģentūra samazina atbalsta summu šādos gadījumos:

52.1. faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

52.2. nav īstenota kāda no līgumā paredzētajām aktivitātēm, kas neietekmē projekta mērķi;

52.3. nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

52.4. ir pārsniegts maksimāli pieļaujamais atbalsta apjoms vienam projekta iesniedzējam.

53. Saņemto atbalstu atspoguļo atbalsta saņēmēja finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par uzņēmumu gada pārskatu sastādīšanu.

7. Projekta uzraudzība

54. Visus dokumentus un informāciju, kas saistīta ar projekta īstenošanu, projekta iesniedzējs glabā līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru, un pēc pieprasījuma uzrāda aģentūrai.

55. Aģentūrai, Eiropas Komisijai, vadošajai iestādei, maksājumu iestādei, kā arī pirmā un otrā līmeņa starpniekinstitūcijām ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā fizisko kontroli projekta īstenošanas vietā) pirms atbalsta piešķiršanas, projekta īstenošanas laikā un līdz datumam, kas noteikts līgumā ar aģentūru. Minētajām institūcijām ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no atbalsta saņēmēja.

8. Noslēguma jautājumi

56. (Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339.)

57. (Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339.)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381

(Pielikums MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Papildus iesniedzamo dokumentu saraksts atbalsta programmai "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

Nr. p.k.

Iesniedzamais dokuments

Pielikuma Nr.

Jāiesniedz par katru no partneriem

Iesniedzams dokumenta

oriģināls

kopija

1.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

2.

Partnera apliecinājums
(nav jāiesniedz vadošajam partnerim - projekta iesniedzējam, kurš paraksta projekta iesnieguma veidlapu)

7.

X

X

3.

Deklarācija Par komersanta atbilstību mazo un vidējo komersanta statusam
(Jāiesniedz tikai MVK)

8., 9.

X

X

4.

Projekta iesniedzēja (komercsabiedrības vai nozares asociācijas) pilnvara projekta iesnieguma iesniegšanai LIAA, ja projekta iesniegumu neiesniedz persona, kas to ir parakstījusi

10.

X

5

Uzņēmumu reģistra izziņa[1] no komercreģistra (Komercsabiedrībām) (pilna informācija[2]), vai no biedrību un nodibinājumu reģistra (nozaru asociācijām)
(projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām)

X

X

6.

Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka komercsabiedrībai vai nozares asociācijai nav nodokļu parādu [3]
(projekta iesnieguma iesniegšanas dienā izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām)
vai Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule
(vēstules oriģināls jāiesniedz atsevišķi, neiesiets projekta iesniegumā)

11.

X

X

X

X

7.

(Svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

8.

Uzskaites veidlapa par saņemto minimālo atbalstu
(saskaņā ar 2003.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.314 "Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi")
(Jāiesniedz tikai MVK)

X

X[1] Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt LIAA Uzņēmumu reģistra izziņu. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs neiesniedz minēto dokumentu, LIAA tos iegūst administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā un termiņā.

[2] Izziņa no Uzņēmumu reģistra komercreģistra par komersantu (reģ. Nr., datums, nosaukums (firma), juridiskā adrese, darbības veidi, pamatkapitāla sadalījums, amatpersonas un to paraksta tiesības, prokūristi, dalībnieki, prasības nodrošinājumi, ja tādi ir reģistrēti, ziņas par likvidācijas un maksātnespējas procesu un tā ierosināšanu, ieraksts par izslēgšanu no Uzņēmumu reģistra komercreģistra, ja ir likvidēts).

[3] Projekta iesniedzējs ir tiesīgs neiesniegt LIAA Valsts ieņēmuma dienesta izziņu. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs neiesniedz minēto dokumentu, projekta iesniedzējs pilnvaro LIAA to iegūt administratīvajā procesā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Vērtēšanas kritēriji atbalsta programmai "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

I. Administratīvie kritēriji

N.p.k.

Kritērijs

1.1.

Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā

 

 

1.2.

Projekta iesniegumu iesniedz persona, kas ir parakstījusi projekta iesniegumu vai persona ar projekta iesniedzēja pilnvarojumu

 

 

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi persona, kurai ir paraksta tiesības saskaņā ar Uzņēmuma reģistra komercreģistra vai biedrību un nodibinājumu reģistra izziņu

 

 

1.4.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

 

 

1.5.

Projekta iesniegums ir iesniegts trīs eksemplāros: viens oriģināls un divas kopijas

 

 

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem standarta dokumentiem

 

 

1.7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti šo noteikumu 2.1.pielikumā minētie dokumenti, kas ir piemērojami iesniegtajam projekta iesniegumam

 

 

1.8.

Katrs projekta iesnieguma eksemplārs ir iesniegts cietos vākos, caurauklots un ar sanumurētām lapām.

 

 

1.9.

Iepirkuma procedūras apliecinošie dokumenti ir iesniegti trīs eksemplāros: viens oriģināls un divas kopijas

 

 

1.10.

Katrs iepirkuma procedūras apliecinošo dokumentu eksemplārs ir iesniegts cietos vākos, caurauklots un ar sanumurētām lapām.

 

 

1.11.

Projekta iesniegums ir sagatavots un iesniegts latviešu valodā

 

 

1.12.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

 

 

2. Projekta iesniedzēja atbilstība

2.1.

Aizpilda ja projekta iesniedzējs, partneris ir komercsabiedrība:

 

 

2.1.1.

Projekta iesniedzējs, partneris ir juridiska persona (SIA, akciju sabiedrība)

 

 

2.1.2.

Projekta iesniedzējs, partneris ir mazā vai vidējā komercsabiedrība

 

 

2.1.3.

Projekta iesniedzējs, partneris neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas, t.sk. sanācijas procesā

 

 

2.1.4.

Projekta iesniedzējam, partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

 

 

2.1.5.

Privātā kapitāla daļas pārsniedz 75 % no projekta iesniedzēja, partnera pamatkapitāla

 

 

2.2.

Aizpilda ja projekta iesniedzējs, partneris ir nozares asociācija:

 

 

2.2.1.

Projekta iesniedzējs, partneris neatrodas likvidācijas vai maksātnespējas, t.sk. sanācijas procesā

 

 

2.2.2.

Projekta iesniedzējam, partnerim nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu

 

 

2.2.3.

Nozares asociācijas statūtos nav noteikti ierobežojumi MVK attiecībā uz kļūšanu par biedrības locekli.

 

 

2.2.4.

Nozares asociācijas biedri ir vismaz četri vienas nozares komersanti.

 

 

3. Projekta iesnieguma atbilstība

3.1.

Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir atbalstāma saskaņā ar šiem noteikumiem un tā ir noteikta pareizi saskaņā ar Vispārējo ekonomiskās darbības klasifikāciju NACE 1.1. red.

 

 

3.2.

Projekta aktivitāšu ieviešanas plānā (tāmē) iekļautā informācija ir aizpildīta precīzi un atbilst citām projekta iesnieguma sadaļām un pielikumiem

 

 

3.3.

Projekta atbalstāmās izmaksas atbilst šajos noteikumos noteiktajām atbalstāmajām izmaksām

 

 

3.4.

Projekta pabeigšana ir plānota ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc projekta mērķa sasniegšanas, un gala pārskatu plānots iesniegt valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" līdz 2008.gada 1.jūnijam

 

 

3.5.

Projekta atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas un pieprasītais atbalsta apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi

 

 

3.6. Ir ievērotas Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumos Nr.179 "Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem" noteiktās prasības    
3.7. Projekta pamatojumā ir raksturota izstāde (izstādes) un produkts (pakalpojums), ar ko plānots piedalīties izstādē (izstādēs), kā arī norādīts, kādā veidā dalība izstādē (izstādēs) veicinās produkta (pakalpojuma) starptautisku atpazīstamību    
3.8. Projekta pamatojumā ir raksturota tirdzniecības misija (misijas) un produkts (pakalpojums), ar ko plānots piedalīties misijā (misijās), kā arī norādīts, kādā veidā dalība misijā (misijās) veicinās produkta (pakalpojuma) starptautisku atpazīstamību    

3.9.

Uzskaites veidlapa par saņemto minimālo atbalstu ir aizpildīta saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.314 "Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi"

 

 

II. Kvalitātes un specifiskie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Dalība starptautiskā izstādē vai tirdzniecības misijā veicinās produkta vai pakalpojuma starptautisku atpazīstamību

   

2.

Projekta atbalstāmās aktivitātes un izmaksas noteiktas saskaņā ar finanšu vadības principiem, īpaši ar taupības un izdevumu lietderības principu, un ir samērojamas ar projekta mērķi

 

 

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381

GALA ATSKAITES SASTĀVDAĻAS (ERAF)

 

1. Gala atskaites titullapa

2. Granta finansējuma saņēmēja pilnvara

3. LR Uzņēmuma reģistra izziņa no Komercreģistra vai Biedrību un nodibinājumu reģistra par partneriem (komercsabiedrību, ja projektu neiesniedz partnerība)

4. Valsts ieņēmumu dienesta izdota izziņa, ka partneriem (komercsabiedrībai, ja projektu neiesniedz partnerība) nav nodokļu parādu

5. Partnerības līguma kopija (ja attiecināms)

6. Gala atskaites aizpildīta forma:

I.     Maksājuma pieprasījums

1.    Informācija par pieprasījumu

2.    Informācija par projektu

3.    Granta finansējuma saņēmējs

4.    Projekta izmaksu tāme

5.    Pārskata periodā veikto maksājumu un darījumu pārskats

6.    Bankas informācija

7.    Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

II.  Grāmatvedības kontu plāns un grāmatvedības kontu apgrozījumu izdrukas

III.. Projekta ieviešanas tehniskais progress

1.    Projektā paredzēto aktivitātīšu ieviešana

2.    Projekta rezultāti un mērķis

3.    Riski un problēmfaktori

4.    Informācijas un publicitātes pasākumi

5.    Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi

IV.   Projekta ieviešanas finanšu progress

1.    Projekta finansiālā uzraudzība

V.  Apliecinājums

6. Projekta mērķu sasniegšanu apliecinošie dokumenti/materiāli

 

  

  

  

I MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

Šī forma iesniedzama v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" (LIAA) atbilstoši starp LIAA un Granta finansējuma saņēmēja noslēgtā līguma nosacījumiem, pie kuras arī vispirms jāgriežas neskaidrību gadījumā.

Maksājuma pieprasījumi tiks pieņemti tikai šādā formātā.

Labotas formas tiks uzskatītas par nederīgām.

1. Informācija par pieprasījumu

 1.1.

 Līguma numurs

  

  

 1.2.

 Pieprasījuma numurs

  

  

 1.3.

 Pārskata perioda sākuma datums

  

  

 1.4.

 Pārskata perioda beigu datums

  

  

 1.5.

 Vai šis ir pēdējais pieprasījums?

 Jā

  

2. Informācija par projektu

 2.1.

 Fonds

 ERAF

   

 2.2.

 Valsts atbalsta programmas nosaukums

 

 2.3.

 Grantu shēmas nosaukums

  

 2.4.

 Projekta nosaukums

  

 2.5.

 Projekta apstiprināšanas datums

  

 2.6.

 Projekta sākuma datums *

  

 2.7.

 Projekta beigu datums **

  

 2.8.

 Projekta līdzfinansējums no valsts atbalsta programmas

 Gads

 2005

 2006

 2007

 2008

 Apjoms

  

  

  

  

  

 

 (LVL)

   

   

   

   

3. Granta finansējuma saņēmējs

 3.1.

 Nosaukums (firma)

  

 3.2.

 Komercdarbības veids

  

 3.3.

 Vienotais reģistrācijas numurs

  

 3.4.

 Adrese

  

 3.5.

 Projekta kontaktpersona

  

 3.6.

 Tālrunis

  

 3.7.

 Faksa numurs

  

 3.8.

 E- pasta adrese

  

 3.9.

 Kontaktpersona finanšu jautājumos

  

 3.10.

 Tālrunis

  

 3.11.

 Faksa numurs

  

 3.12.

 E- pasta adrese

  

* viena maksājuma gadījumā sakrīt ar gala atskaites 1.3.
** viena maksājuma gadījumā sakrīt ar gala atskaites 1.4.

 Apstiprinu

    

 

4. Projekta izmaksu tāme

1.4.1.tabula

 Projekta izmaksu pozīcijas

 Izmaksas bez PVN(LVL)

 PVN (LVL), tikai nozaru asociācijām

 ATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

  

  

 1.

  

  

 1.1

  

  

 1.2.

  

  

 Kopā (1.1. + 1.2.+...):

  

  

 2.

  

  

 2.1.

  

  

 2.2.

  

  

 2.3.

  

  

 Kopā (2.1.+ 2.2.+2.3.):

  

  

 I. Kopējās projekta atbalstāmās izmaksas:

  

  

  

  

  

 NEATBALSTĀMĀS IZMAKSAS

  

  

 1.

  

  

 1.1.

  

  

 ...

  

  

 Kopā (1.1. +....):

  

  

  

  

  

 2.

  

  

 2.1.

  

  

 .....

  

  

 Kopā (2.1. +....):

  

  

 3. PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām

  

  

 3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām

  

  

 3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām

  

  

 Kopā( 3.1. +3.2.):

  

  

  

  

  

 II. Kopējās projekta neatbalstāmās izmaksas

  

  

  

  

  

 III. Kopējās projekta izmaksas ar PVN (atbalstāmās izmaksas + neatbalstāmās izmaksas)

  

  

1. Komercsabiedrības atbalstāmās izmaksas un neatbalstāmās izmaksas norāda bez PVN.
2. PVN komercsabiedrību veiktiem maksājumiem tāmē norāda neatbalstāmo izmaksu daļas 3.sadaļā "PVN atbalstāmajām un neatbalstāmajām izmaksām", sadalījumā pa pozīcijām - 3.1. PVN atbalstāmajām izmaksām un 3.2. PVN neatbalstāmajām izmaksām.

 

5. Pārskata periodā veikto maksājumu un darījumu pārskats

1.5.1.tabulā jāatspoguļo maksājumu un darījumu apliecinošie dokumenti tikai par atbalstāmajām izmaksām.

Dokumenti pēc kārtas jāsakārto tā, lai būtu atspoguļota pilna darījuma būtība
(kases čeks + kvīts; līgums + rēķins + MU; u.t.t).

1.5.1. tabula

 N.p.k.*

 Maksājuma / darījuma veikšanas datums

 Saņēmējs / darījuma partneris

 Maksājuma dokumenta / darījuma dokumenta nosaukums un numurs

 Summa, Ls**

 Piezīmes***

 1

 2

 3

 4

 5

 6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* numurē tikai darījumu kopumu, kas atspoguļo pilnu darījuma ciklu no līguma noslēgšanas līdz maksājuma veikšanai

** darījumiem/maksājumiem, kuri veikti valūtā jābūt novērtētiem LVL pēc LB kursa darījuma/maksājuma veikšanas dienā.

*** aizpilda LIAA darbinieks

 

 Atbildīgais darbinieks:

  

  

  

  

  

            (paraksts)                            (atšifrējums)

  

 (amats) (datums)

 

 LIAA darbinieka veiktajām piezīmēm piekrītu

  

  

  

  

  

  

  

  

 (paraksts)

  

 (atšifrējums)

  

 (datums)

 

6. Bankas informācija

Bankas konts, kurā veicams maksājums:

 IBAN konta numurs

  

 Bankas kods

  

 Bankas nosaukums

  Atbildīgā amatpersona:

  

  (amats)              (paraksts)                       (atšifrējums)        (datums)

 

7. Apliecinājums izmaksu sertificēšanai

I Saskaņā ar maksājumu pieprasījumā deklarētajām atbalstāmajām izmaksām apstiprinu, ka:

1. Projekta īstenošanas laikā veiktās atbalstāmās izmaksas ir saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem un līgumu starp Granta finansējuma saņēmēju un LIAA, maksājuma pieprasījumā uzrādītās atbalstāmās izmaksas ir apmaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami.

2. Izmaksas tika veiktas attiecīgā līgumā noteiktajā izmaksu periodā.

3. Eiropas Savienības, valsts atbalsta, publisko iepirkumu, vides aizsardzības un vienlīdzīgu iespēju nosacījumi ir ievēroti.

4. Saskaņā ar Komisijas 2000.gada 30.maija regulu (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem un Vizuālās identitātes vadlīnijām publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem ir ievērotas Eiropas Savienības publicitātes prasības

5. Visu ar projekta saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstoši grāmatvedības konti/subkonti.

6. Informācija par darījumiem, pēc iespējas, ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc vietējo iestāžu vai Eiropas Komisijas dienestu pieprasījuma.

7. Saskaņā ar Komisijas 2001.gada 2.marta regulas (EK) Nr. 438/2001 kas reglamentē Padomes Regulas (EK) Nr. 1260/1999 izpildi attiecībā uz vadības un kontroles sistēmām, ko piemēro no struktūrfondiem piešķirtajai palīdzībai 1.pielikumu ir nodrošināta audita izsekojamība;

8. Saskaņā ar Padomes 1999.gada 21.jūnija regulas (EK) Nr. 1260/1999 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem 38. (6) pantu visi oriģinālie pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 31.12.2016.

un apzinos, ka Grantu shēmas apsaimniekotājs, valsts atbildīgās iestādes un Eiropas Komisija nepieciešamības gadījumā veic finanšu kontroles.

II Apņemos atmaksāt saņemto atbalsta summu, ja tiek konstatēta krāpšanās vai realizētais projekts neatbilst apstiprinātajam projektam, noslēgtajam līgumam, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un/vai Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Pārskatu sagatavoja:

Atbildīgais darbinieks:

 
  (amats)              (paraksts)                       (atšifrējums)        (datums)
 Pārskatu apstiprināja:
Atbildīgā amatpersona:
 
  (amats)              (paraksts)                       (atšifrējums)        (datums)

II GRĀMATVEDĪBAS KONTU PLĀNS UN GRĀMATVEDĪBAS KONTU APGROZĪJUMU IZDRUKAS

Šajā sadaļā ir jāpievieno vadītāja apstiprināta kontu plāna * (no grāmatvedības metodikas) kopija un ar projekta īstenošanu saistīto grāmatvedības kontu apgrozījuma izdrukas par pārskata periodu** no grāmatvedības uzskaites programmas.

 

* kontu plāns, kurā ir ietverti ar projekta realizāciju saistītie konti un/vai subkonti, ir jāapstiprina ne vēlāk kā dienā, kad ir noslēgts līgums ar LIAA.

** periodam ir jāatbilst Maksājuma pieprasījumā norādītajam pārskata perioda sākuma un beigu datumam

 

III PROJEKTA IEVIEŠANAS TEHNISKAIS PROGRESS

1. Projektā paredzēto aktivitāšu ieviešana

Lūdzu norādīt projekta aktivitātes (saskaņā ar apstiprināto Projekta iesniegumu), rezultātus un faktisko ieviešanas laika periodu!

3.1.1. tabula

 Laika periods

 Aktivitāte

 Aktivitātes rezultāts/ rezultāti

 Aktivitātes norises vieta un ilgums mēnešos

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 dd/mm/gggg - dd/mm/gggg

  

  

  

 ....

  

  

  

* Aktivitāšu nosaukumam un skaitam jābūt identiskam uzrādītajām aktivitātēm Projekta iesniegumā.

2. Projekta rezultāti un mērķis

Lūdzu norādīt Projekta iesniegumā norādīto (ņemot vērā Projekta iesnieguma grozījumus) projekta aktivitāšu rezultātu fizisko izpildi un sasniegšanas pakāpi (no projekta darbības sākuma līdz pārskata perioda beigām).

3.2.1.tabula

 Projekta aktivitātes rezultāti*

 Fiziskā izpilde

 Sasniegšanas pakāpe

  %**

 Mērvienības

 Sasniegšanas pakāpes apraksts, kā arī traucējošie problēmfaktori

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

* Projekta aktivitāšu rezultātiem jābūt identiskam 3.1.1. tabulā uzrādītajiem;

** Ja fiziskā izpilde ir 100%, tad Projekta aktivitāšu rezultātiem ir jābūt identiskam Projekta iesnieguma aktivitāšu plānā uzrādītajiem

Lūdzu norādīt informāciju par Projekta iesniegumā norādītā projekta mērķa sasniegšanu!

 

 Projekta mērķis

  

 

 Sasniegts:

 

  

 

  

 

  

 Pilnīgi

  

 Daļēji

  

 Nav sasniegts

 

 Komentāri

 

 

3. Informācijas un publicitātes pasākumi

Lūdzu sniegt informāciju par projekta informācijas un publicitātes pasākumiem saskaņā ar Komisijas 2000.gada 30.maija regulu (EK) Nr. 1159/2000 par informācijas un publicitātes pasākumiem, kas dalībvalstīm veicami sakarā ar palīdzību no struktūrfondiem un Vizuālās identitātes vadlīnijām publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem, (izstrādājusi Finanšu ministrija - www.esfondi.lv), kas ir veikti pārskata periodā vai iepriekšējos pārskata periodos!

3.3.1.tabula

 Plakāts(i), informācijas plāksnes

 Vieta

 Uzstādīšanas periods

 Papildus informācija

  

  

  

  

  

  

  

  

 Informatīvie un komunikācijas materiāli (t.sk. drukātie materiāli utml.)

 Vieta un/vai veids*

 Publikācijas periods**

 Papildus informācija

  

  

  

  

  

  

  

  

Uzmanību! Iesniedzot Gala atskaiti, kopā ar to jāiesniedz arī apliecinājumi 3.3.1. tabulā norādītajiem informācijas un publicitātes pasākumiem (piemēram, informatīvo objektu fotogrāfijas, publikāciju un informatīvo sludinājumu kopijas, atsauces uz mājaslapu adresēm u.tml.)!

* piemēram, veids- izdales materiāli, bukleti un preses relīze, reklāmas rullītis u.c.; vieta- plašsaziņas līdzekļa nosaukums u.c.;

** periods projekta īstenošanas laikā, kad tika izmantoti (publicēti) informatīvie un komunikācijas materiāli.

 

4. Uzraudzības, kontroles un audita institūciju apmeklējumi un veiktie auditi

Lūdzu sniegt informāciju par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienu uzraudzības, kontroles un audita institūciju pārstāvju apmeklējumiem un veiktajiem auditiem pārskata periodā! Kādi norādījumi un ieteikumi saņemti no minētajām institūcijām?

3.4.1.tabula

 

 

Uzmanību! Šajā tabulā nav jāuzrāda LIAA veiktās pārbaudes un apmeklējumi.

 Projekta ieviešanas tehniskā progresa pārskatu sagatavoja:

Atbildīgais darbinieks:

 

  

  

  

 

  

 

 

 (amats)

 (paraksts)

(atšifrējums)

 

 (datums)

 

 Projekta ieviešanas tehniskā progresa pārskatu apstiprināja:

Atbildīgā amatpersona:

 

  

  

  

 

  

 

 

 (amats)

 (paraksts)

(atšifrējums)

 

 (datums)

 

IV PROJEKTA IEVIEŠANAS FINANŠU PROGRESS

1. Projekta finansiālā uzraudzība

4.1.1. tabula

 Projekta izmaksas

 Plānotais*

 Faktiskais**

 Novirze

 a

 b

 c

 d=b-c

 Projekta kopējās izmaksas***

  

  

  

 Projekta atbalstāmās izmaksas

  

  

  

 Atbalsta summa

  

  

  

* saskaņā ar noslēgto līgumu starp LIAA un Granta finansējuma saņēmēju (Projekta iesniegums; Projekta izmaksu tāme);

**saskaņā ar faktiskajām projekta izmaksām, atbilstoši Gala atskaitē ietvertajai informācijai (Gala atskaites I daļas 1.4.1.tabula);

***projekta atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

 

 Projekta ieviešanas tehniskā progresa pārskatu sagatavoja:

Atbildīgais darbinieks:

 

  

  

  

 

  

 

 

 (amats)

 (paraksts)

(atšifrējums)

 

 (datums)

 

 Projekta ieviešanas tehniskā progresa pārskatu apstiprināja:

Atbildīgā amatpersona:

 

  

  

  

 

  

 

 

 (amats)

 (paraksts)

(atšifrējums)

 

 (datums)

 

V APLIECINĀJUMS

Ar šo apliecinu, ka šajā Gala atskaitē sniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas un ka šī Gala atskaite ir sagatavota atbilstoši starp Grantu shēmas apsaimniekotāju un Granta finansējuma saņēmēju noslēgtā līguma nosacījumiem, t.sk., atbilstoši "Gala atskaites aizpildīšanas un iesniegšanas nosacījumiem (ERAF)".

       Valsts aģentūras "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" iesniegtā Gala atskaites kopija pilnībā atbilst iesniegtajam Gala atskaites oriģinālam.

  

 Gala atskaiti sagatavoja
(atbildīgais darbinieks)

 Gala atskaiti apstiprināja
(atbildīgā amatpersona)[1]

 Amata nosaukums

  

  

 Paraksts

  

  

 Vārds, uzvārds

  

  

 Datums

  

  

 


[1] Granta finansējuma saņēmēja amatpersona, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra Komercreģistra izziņu ir paraksta tiesības

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Atbalstāmās izmaksas un tās apliecinošie dokumenti atbalsta programmai "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

(Pielikums MK 22.05.2007. noteikumu Nr.339 redakcijā)

Atbalstāmās izmaksas (izmaksu pozīcijas)

Pēc projekta īstenošanas LIAA iesniedzamie dokumenti un atskaites 1

1. Dalības maksa par piedalīšanos starptautiskā izstādē, tirdzniecības misijā:

 

1.1 Dalības maksa par piedalīšanos starptautiskā izstādē, tirdzniecības misijā

1. Līgums ar izstādes, tirdzniecības misijas, pasākuma organizatoru vai pieteikums (t.sk. elektronisks) dalībai izstādē, tirdzniecības misijā, kuru ir apstiprinājis tās organizators (kopija).

2.Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem) (kopija) (izņemot, ja 2.2.-2.4.gadījumos pakalpojumu sniedz izstādes, tirdzniecības misijas organizators)

3. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
4. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
5. Atskaite par piedalīšanos starptautiskā izstādē, tirdzniecības misijā (kopija).
6. Organizatora izsniegts un parakstīts apliecinājums, kurš apliecina atbalsta pretendenta dalību izstādē, tirdzniecības misijā (kopija).

2. Stendu platības un stendu konstrukcijas izmaksas:

 

2.1. Nomas maksa par ekspozīcijas laukumu

2.2. Stenda konstrukcijas izgatavošana

2.3. Nomas maksa par stenda konstrukciju

2.4. Nomas maksa par stenda konstrukcijas aprīkojumu

3. Produkcijas demonstrēšanas izmaksas:

 

3.1. Nomas maksa par prezentāciju un konferenču zāli

 

3.2. Atļauju un licenču izmaksas

4. Mārketinga pasākumi pirms izstādēm, tirdzniecības misijām, kā arī to laikā:

 

4.1. Informācijas materiālu un katalogu sagatavošanas, maketēšanas, iespiešanas un pavairošanas izmaksas

1. Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem), kuram kā neatņemama sastāvdaļa pievienota detalizēta tāme (kopija).
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
3. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
4. Informācijas materiāla 1 eksemplārs (oriģināls vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām apstiprināta kopija).

4.2. Publikācijas plašsaziņas līdzekļos, t.sk. tīmekļa lapās, kuras ir starptautiskās izstādes vai tirdzniecības misijas organizētāja mājas lapas

1. Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem) (kopija) vai pieteikums, kuru ir apstiprinājis pakalpojuma sniedzējs.
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
3. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
4. Publikācijas 1 eksemplārs (oriģināls vai saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām apstiprināta kopija).

5. Tulkošanas pakalpojumu izmaksas starptautiskās izstādes, tirdzniecības misijas norises vietā (tulka izmaksas ne vairāk kā 15 LVL/h):

 

5.1. Tulkošanas pakalpojumu izmaksas starptautiskās izstādes, tirdzniecības misijas norises vietā, tulka izmaksas ne vairāk kā 15 lati/stundā

1. Līgums(-i) ar tulkošanas pakalpojumu sniedzēju(-iem) (kopija).
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
3. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).

6. Darbinieku komandējuma (darba brauciena) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām:

 

6.1. Dienas nauda;

1. Rīkojums par komandējumu, kurā ir norādīts:

1.1. darbinieka (-u) vārds, uzvārds;

1.2. brauciena mērķis un laika periods;

1.3. komandējuma naudas apmērs un atmaksas kārtība, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām normām (kopija).

2. Darījumu apliecinošs (-i) dokuments (-i) (kopija).

3. Maksājumu apliecinošs dokuments (-i) dokuments (-i) (kopija).

 

6.2. Izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ieskaitot brokastu izdevumus viesnīcā

7. Ceļa (transporta) izdevumi:

 

7.1. Bagāžas, tai skaitā ekspozīcijas, transportēšanas izdevumi līdz izstādes, tirdzniecības misijas norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgai darba vietai, kā arī pārbraucieni, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas

I 1. Līgums(-i) ar pakalpojumu sniedzēju(-iem) (kopija).
2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
3. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).

 

7.2. Degvielas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports, vai transportlīdzeklis tiek nomāts izstādes, tirdzniecības misijas norises vietās

II 1. Transporta ceļazīme vai maršruta lapa (kopija).

2. Maksājumu apliecinošs dokuments (-i) (čeks(-i) par degvielas iegādi) (kopija).

 

7.3. Ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmaksas līdz izstādes, tirdzniecības misijas norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgai darba vietai, kā arī pārbraucieni, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas

III 1.Rīkojums par komandējumu (kopija), kurā ir norādīts:

1.1. darbinieka(-u) vārds, uzvārds;

1.2. brauciena mērķis;
1.3. brauciena laika periods (kopija).

2. Darījumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
3. Maksājumu apliecinošs(-i) dokuments(-i) (kopija).
4. Transportlīdzekļa biļete(-es) (lidmašīnai gan biļete (t.sk. elektroniskā formāta aviobiļete, gan iekāpšanas talons (boarding pass)) (kopija).

 

7.4. Starptautiskās izstādes, tirdzniecības misijas norises vietas vietējā transporta izmaksas: sabiedriskais transports, taksometrs, autotransporta noma

8. Projektu vadības izmaksas:

 

8.1. Aprēķinātā darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

1. Rīkojums par attiecīgā darbinieka pieņemšanu darbā, kurā norādīta arī darbinieka bruto darba alga mēnesī (kopija).
2. Rīkojums, kurā par katru projektā iesaistīto darbinieku norādīta šāda informācija (kopija):

2.1.vārds un uzvārds;
2.2. darba apraksts,
2.3. kopējo stundu skaits projekta īstenošanai sadalījumā pa mēnešiem,
2.4. vienas stundas likme projekta īstenošanai
3. Darba algas aprēķins(-i) (kopija).
4. Darba algas izmaksas dokuments(-i) (maksājumu uzdevums; kases izdevumu orderis) (kopija).
5. Nodokļu (valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodoklis) samaksas dokuments(-i) (maksājumu uzdevums) (kopija).
6. Projekta vadītāja atskaite (kopija).

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Projekta izmaksu tāme atbalsta programmai "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

(Pielikums svītrots ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Atbalsta programma "Dalība starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās"

Partnera apliecinājums

1. Partnera (MVK) atbilstība:

a. partneris atbilst Komisijas 2001.gada 12.janvāra Regulā (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem un Komisijas 2004.gada 25. februāra Regulā (EK) Nr. 364/2004, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 70/2001 noteiktajiem kritērijiem;

b. partnera pamatkapitālā privātā kapitāla daļas pārsniedz 75%;

c. partneris nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā;

d. partneris ir samaksājis nodokļus un citus valsts vai pašvaldību noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos;

e. partneris nav sniedzis nepatiesu informāciju LIAA saistībā ar struktūrfondu līdzfinansēto projektu ieviešanu;

f. ja partneris darbojas lauksaimniecības vai zivsaimniecības nozarēs tas nodrošinās finanšu plūsmu skaidru nodalīšanu starp dažādām komercsabiedrības darbības jomām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 50.panta izpratnē un netiks pieļauta projektā gūto ieņēmumu pārnešana uz lauksaimniecības vai zivsaimniecības nozarēm jebkādā veidā

2. Partnera (biedrības) atbilstība:

a. nozares asociācijas biedri ir vismaz četri vienas nozares komersanti;

b. nozares asociācijas statūtos nav noteikti ierobežojumi MVK kļūšanai par biedrības biedriem.

3. Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

a. tiks ievēroti Ministru Kabineta 2003.gada 17.jūnija noteikumi Nr.314 "Minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugi";

b. starpība starp kopējām viena projekta atbalstāmajām izmaksām un atbalsta apjomu tiks segta, nepiesaistot atbalstu no citiem publiskiem resursiem;

c. šīs atbalsta programmas ietvaros vienreiz atbalstītās izmaksas netiks iesniegtas atbalstīšanai atkārtoti, ja komercsabiedrība šīs atbalsta programmas ietvaros vēlas atbalstu saņemt vairāk kā viena projekta īstenošanai.

4. Atbilstība Eiropas Savienības horizontālajām politikām:

a. projektu realizējot tiks ievērots dzimumu līdztiesības princips;

b. projektam ir labvēlīga vai neitrālā ietekme uz vidi.

5. Atbilstība partnerības nosacījumiem:

a. partneris ir iepazinies ar projekta iesniegumu un saprot savu lomu projekta ieviešanā;

b. pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un līguma starp LIAA un vadošo partneri noslēgšanas, partneris veiks projekta ieviešanu atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajam.

6. Sadarbība:

a. ja projekta iesniegumam nav pievienota Valsts ieņēmuma dienesta izziņa, kas apliecina, ka partnerim nav nodokļu parādu, ar šo partneris pilnvaro LIAA iegūt no Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par nodokļu nomaksu.

Partnera nosaukums (firma)

Partnera reģistrācijas numurs

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums un vieta:

Paraksts (Partnerības apliecinājumu jāparaksta amatpersonai, kurai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai Biedrību un nodibinājuma reģistra izziņu ir paraksta tiesības):

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Deklarācija par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

Iesniedzējkomersanta precīza identifikācija

Vārds vai nosaukums

.

Juridiskā adrese

.

Reģistrācijas numurs

.

Paraksttiesīgās amatpersonas

.


(amats, vārds, uzvārds)

.


.


Komersanta veids

Atzīmēt, kurš gadījums attiecas uz iesniedzējkomersantu:

Autonoms komersants

Šajā gadījumā datus, ko aizpilda ailē zemāk, iegūst tikai no iesniedzējkomersanta pārskatiem. Aizpilda tikai deklarāciju bez pielikuma

Partnerkomersants


Saistīts komersants

Aizpilda un pievieno pielikumu[1] (kā arī, ja nepieciešams, papildlapas), tad aizpilda deklarāciju, pārnesot aprēķinu rezultātus turpmāk konkrēti norādītajā tabulā

Piezīme.

[1] Atbilstoši šo noteikumu pielikumam "Deklarācijas par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam pielikums" (9.pielikums).


Komersanta kategorijas noteikšanai izmantojamie dati

Pēdējais apstiprinātais pārskata gads*

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums Kopsavilkuma bilance

.

.

.

Piezīme.

* Visiem datiem jāattiecas uz pēdējo apstiprināto pārskata gadu, un tie jāaprēķina pēc visa gada rādītājiem. Jaunizveidotiem komersantiem, kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, kas aprēķināti no kārtējā finanšu gada datiem.


Svarīgi: salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ir datu izmaiņas, kuru dēļ var mainīties iesniedzējkomersanta kategorija (mikrokomersants, mazais, vidējais vai lielais komersants)
(šādā gadījumā aizpilda un pievieno deklarāciju par iepriekšējo pārskata periodu)

Paraksts


Komersanta paraksttiesīgā amatpersona

.

(amats, vārds, uzvārds)

Ar šo apliecinu deklarācijā un tās pielikumos sniegto ziņu pareizību.

. .
.

(paraksts)

. .
. (parakstīšanas datums un laiks)

Paskaidrojums
par komersantu veidiem, ņemot vērā aprēķināto darbinieku skaitu un finansiālos rādītājus


I. Komersantu veidi


Mazā un vidējā komersanta definīcijā1 izšķir triju veidu komersantus atkarībā no attiecībām ar citiem komersantiem, ņemot vērā līdzdalību kapitālā vai balsstiesības, vai tiesības izmantot dominējošu ietekmi2.


1.veids: autonoms komersants

Šis ir pats izplatītākais komersanta veids. Tie ir visi komersanti, kuri nepieder diviem pārējiem komersantu veidiem (partnerkomersants vai saistīts komersants).

Iesniedzējkomersants ir autonoms, ja:

- tā līdzdalība kādā citā komersantā nepārsniedz 25 %3 vai vairāk,

- un tas par 25 %3 vai vairāk nepieder citam komersantam vai valsts iestādei, vai kopīgi vairākiem komersantiem vai valsts iestādēm, izņemot dažus izņēmumus4,

- un tas nesastāda konsolidētus pārskatus, un nav iekļauts tāda komersanta pārskatos, kas sastāda konsolidētos pārskatus, un tādējādi nav saistīts komersants5.


2.veids: partnerkomersants

Šim veidam raksturīgi, ka komersants izveido ievērojamas finansiālas partner­attiecības ar citiem komersantiem bez faktiskas tiešas vai netiešas savstarpējas kontroles. Partneri ir komersanti, kuri nav autonomi komersanti, bet ir savstarpēji nesaistīti.

Iesniedzējkomersants ir cita komersanta partneris, ja:

- tā līdzdalība otrā komersantā pārsniedz 25 %3, bet ir mazāka par 50 %3,

- vai otra komersanta līdzdalība iesniedzējkomersantā pārsniedz 25 %3, bet ir mazāka par 50 %3,

- un iesniedzējkomersants nesastāda konsolidētos pārskatus, kuros konsolidējot iekļauts otrs komersants, un pats konsolidējot nav iekļauts otra komersanta vai ar to saistīta komersanta5 pārskatos.


3.veids: saistīts komersants

Šis veids atbilst tādu komersantu ekonomiskajam stāvoklim, kas veido grupu, izmantojot kapitāla lielāko daļu vai balsstiesību pārsvaru (arī ar nolīgumiem vai - dažos gadījumos - ar fiziskām personām kā akcionāriem) vai arī iespējas izmantot dominējošu stāvokli komersantā. Tādējādi šāds veids ir retāk sastopams nekā divi iepriekšējie veidi.

Definējot šo komersantu veidu (kur vien tas ir definīcijā piemērojams), izmantojami likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 4.pantā minētie nosacījumi, tāpēc par to, ka komersants ir saistīts, tas parasti uzzina nekavē­joties, jo tam jau saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" jāsastāda konsolidētie pārskati vai tas ir konsolidējot iekļauts tāda komersanta pārskatos, kuram jāsastāda šādi konsolidētie pārskati.

Vienīgie divi ne pārāk bieži sastopamie gadījumi, kuros komersants uzskatāms par saistītu komersantu, lai gan tam vēl nav jāsastāda konsolidētie pārskati, aprakstīti šī paskaidrojuma 5.piezīmes pirmajā un otrajā apakšpunktā. Šādos gadījumos komersantam jāpārbauda, vai tas atbilst kādam no definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem.


II. Darbinieku skaits un gada vidējais strādājošo skaits - IDV6


Komersanta darbinieku skaits atbilst gada vidējam strādājošo skaitam - IDV.

Piemērojot šos noteikumus, komersanta darbinieku skaitā ietver:

- iesniedzējkomersanta darbiniekus,

- personas, kas strādā komersantā, ir tam subordinētas un saskaņā ar valsts likumdošanu ir uzskatāmas par darba ņēmējiem,

- vadītājus, kas ir īpašnieki,

- partnerus, kas iesaistīti komersanta regulārā darbībā un gūst labumu no komersanta finansiālajām priekšrocībām.

Komersanta darbinieku skaitā neiekļauj mācekļus vai studentus, kas iesaistīti profesionālajā apmācībā, pamatojoties uz mācekļa vai profesionālās apmācības līgumu.

Komersanta darbinieku skaita aprēķināšana

Viena strādājošā vienība atbilst vienai personai, kas konkrētajā komersantā vai tās vārdā strādājusi pilnu darba dienu visa pārskata gada laikā. Darbinieku skaitu izsaka strādājošo vienībās - IDV.

Tādu personu darbu, kas nav strādājušas visu gadu vai ir strādājušas nepilnu darba dienu (neatkarīgi no tās ilguma), kā arī sezonas darbu, uzskaita kā strādājošā vienības daļu.

Grūtniecības un bērna kopšanas atvaļinājuma ilgums netiek ņemts vērā.


Piezīmes.

1 Turpmāk tekstā termins "definīcija" attiecas uz Komisijas 2001.gada 12.janvāra regulas (EK) Nr. 70/2001 par Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem [OJ L 10, 13.01.2001, 33.lpp.] ar grozījumiem, kas izdarīti 2004.gadā (Komisijas 2004.gada 25.februāra regula (EK) Nr. 364/2004) [OJ L 229, 28.02.2004, 22.lpp.], pielikumu par mazo un vidējo komersantu definīciju.

2 Definīcija, 3.pants.

3 Ņemot vērā kapitāla daļu vai balsstiesības, izmanto lielāko no minētajiem rādītājiem. Šai daļai jāpieskaita ar iesniedzējkomersantu saistīto komersantu īpašumā esošās daļas tam pašam komersantam (definīcija, 3.panta 2.punkts).

4 Komersantu par joprojām autonomu var uzskatīt tad, ja šis 25 % slieksnis ir sasniegts vai pārsniegts un ja šī daļa pieder šādiem ieguldītājiem (ievērojot nosacījumu, ka tie nav saistīti ar iesniedzējkomersantu):

a) publiskajām ieguldījumu korporācijām, riska kapitāla komersantiem, personām vai personu grupām, kas regulāri nodarbojas ar ieguldījumiem riska kapitālā, ieguldot tādu komersantu pamatkapitālā, kas nekotējas biržā (biznesa eņģeļi), ja šo biznesa eņģeļu kopējais investīciju apmērs vienā komercsabiedrībā nepārsniedz LVL 1250000;

b) universitātēm vai bezpeļņas pētniecības centriem;

c) institucionālajiem ieguldītājiem, tai skaitā reģionālās attīstības fondiem (definīcija, 3.panta 2.punkta otrā daļa).

5 Lai gadījumos, kad darbojas fiziskās personas vai tādas fizisko personu grupas, kuras darbojas kopīgi, noteiktu, vai konkrēts komersants ir saistīts komersants vai nav, visās trijās šajā piezīmē minētajās situācijās jāpārbauda komersanta atbilstība definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem:

a) ja komersanta juridiskā adrese atrodas dalībvalstī, kas paredzējusi izņēmumu prasībai par šādu pārskatu sastādīšanu saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem", šim komersantam tomēr īpaši jāpārbauda, vai tas neatbilst kādam no definīcijas 3.panta 3.punktā minētajiem nosacījumiem;

b) ir gadījumi, kad komersantu var uzskatīt par saistītu ar citu komersantu ar fiziskās personas vai tādu fizisko personu grupas starpniecību, kas darbojas kopīgi (definīcija, 3.panta 3.punkts);

c) pretēji tam ir ļoti maz komersantu, kas sastāda konsolidētos pārskatus brīvprātīgi, ja tas nav jādara saskaņā ar likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem". Šādā gadījumā komersants ne vienmēr ir saistīts komersants, un to var uzskatīt tikai par partnerkomersantu.

6 Definīcija, 5.pants.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Deklarācijas par komersanta atbilstību mazā un vidējā komersanta statusam pielikums

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2007. noteikumiem Nr.339)

Atbilstoši nepieciešamībai pievienojamās sadaļas

- A sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomersantam ir vismaz viens partnerkomersants

- B sadaļa (un papildlapas), ja iesniedzējkomersantam ir vismaz viens saistīts komersants


Komersanta kategorijas noteikšanai izmantojamie dati

Pēdējais apstiprinātais pārskata gads
Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)
Gada apgrozījums Kopsavilkuma bilance

1. Dati1 par iesniedzējkomersantu vai konsolidēto pārskatu
(pārnest datus no B(l) tabulas (B sadaļā2))2. Proporcionāli apvienotie dati no visiem partnerkomersantiem
(ja tādi ir) (pārnest datus no A tabulas (A sadaļā))3. Visu saistīto komersantu
(ja tādi ir) pievienotie dati, ja konsolidējot tie nav iekļauti 1.rindā (pārnest datus no B(2) tabulas (B sadaļā))

Kopā
Piezīmes.

1 Visiem datiem jāattiecas uz pēdējo apstiprināto pārskata gadu, un tie jāaprēķina pēc visa gada rādītājiem. Jaunizveidotiem komersantiem, kuriem vēl nav apstiprinātu pārskatu, iesniedzamos datus aprēķina pēc ticamiem rādītājiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz kārtējā finanšu gada datiem.

2 Komersanta datus (arī darbinieku skaitu) nosaka, pamatojoties uz pārskatiem un citām ziņām par komersantu vai pamatojoties uz komersanta konsolidētajiem pārskatiem (ja tādi ir), vai pamatojoties uz konsolidētajiem pārskatiem, kuros komersanta dati konsolidējot iekļauti.

A sadaļa

Partnerkomersanti

Par katru komersantu, par kuru aizpildīta partnerkomersanta lapa (viena lapa par katru iesniedzējkomersanta partnerkomersantu un par tādiem saistīto komersantu partnerkomersantiem, kuru dati vēl nav iekļauti attiecīgā saistītā komersanta konsolidētajos pārskatos), dati no attiecīgās partnerības tabulas jāpārnes uz kopsavilkuma A tabulu.


A tabula

Partnerkomersants
(nosaukums, identifikācija)

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kopā
Piezīme.

* LVL 1000.


Ja nepieciešams, pievieno papildlapas vai paplašina šo tabulu.

Svarīgi: šos datus iegūst proporcionālajos aprēķinos partnerības tabulā atsevišķi katram tiešajam vai netiešajam partnerkomersantam.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas
2.rindu (par partnerkomersantiem).


Partnerkomersanta lapa

1. Partnerkomersanta precīza identifikācija

Vārds vai nosaukums

.

Juridiskā adrese

.

Reģistrācijas numurs

.

Paraksttiesīgās amatpersonas

.


(amats, vārds, uzvārds)

.


.

.


2. Izejas dati par konkrēto partnerkomersantu

Pārskata periods:

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Izejas dati

.

.

.

Piezīme.

* LVL 1000.

Svarīgi: šos izejas datus iegūst no pārskatiem un citiem datiem par partner­komersantu (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem 100 % pieskaita ar šo partnerkomersantu saistīto komersantu datus (ja šo saistīto komersantu dati jau nav iekļauti, konsolidējot konkrētā partnerkomersanta pārskatus). Ja nepie­ciešams, pievieno saistītā komersanta lapas par komersantiem, kuri konsolidējot vēl nav iekļauti.


3. Proporciju aprēķini

a) Precīzi norāda deklarācijas iesniedzējkomersanta (vai tā saistītā komersanta līdzdalību, ar kura starpniecību izveidotas attiecības ar partnerkomersantu) līdzdalību3 partnerkomersantā, uz kuru šī lapa attiecas:

Piezīme.

3 Ņemot vērā kapitāla daļu vai balsstiesības, izmanto lielāko no minētajiem rādītājiem. Šai daļai jāpieskaita ar iesniedzējkomersantu saistīto komersantu īpašumā esošās daļas tajā pašā komersantā.


Norāda arī partnerkomersanta, uz kuru šī lapa attiecas, līdzdalību iesniedzēj­komersantā (vai saistītajā komersantā):

b) Lielāko no šīm abām līdzdalības daļām piemēro partnerkomersanta lapas 2.punktā "Izejas dati par konkrēto partnerkomersantu" norādītajiem datiem. Proporciju aprēķinu rezultāti jānorāda šādā tabulā:


Partnerības tabula

Daļa procentos: ...

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Proporciju aprēķinu rezultāti

.

.

.

Piezīme.

* LVL 1000.

Šie dati jāpārnes uz A sadaļas A tabulu.


B sadaļa

Saistītie komersanti


I. Uz iesniedzējkomersantu attiecināmā gadījuma noteikšana


1.gadījums: iesniedzējkomersants sastāda konsolidētos pārskatus vai kon­solidējot ir iekļauts cita komersanta konsolidētajos pārskatos (B(1) tabula).

2.gadījums: iesniedzējkomersants vai arī viens vai vairāki saistītie komer­santi nesastāda konsolidētos pārskatus vai iesniedzējkomer­sants konsolidētajos pārskatos nav iekļauts (B(2) tabula).

Svarīgi: datus par komersantiem, kuri saistīti ar iesniedzējkomersantiem, iegūst no to pārskatiem un citiem datiem par tiem (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgā saistītā komersanta iespējamiem partnerkomersantiem, kuri ir tieši virs vai zem tā, ja šie dati konsolidējot jau nav iekļauti.


II. Aprēķinu metodes

1.gadījumā aprēķiniem izmanto konsolidētos pārskatus un aizpilda B(1) tabulu:


B(1) tabula

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)*

Gada apgrozījums**

Kopsavilkuma bilance**

Kopā

.

.

.

Piezīmes.

* Ja konsolidētajos pārskatos nav datu par darbinieku skaitu, to aprēķina, pievienojot attiecīgos datus par konkrētā komersanta saistītajiem komersantiem.

** LVL 1000.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas 1.rindu.


Ar konsolidāciju iekļauto komersantu identifikācija

Saistīts komersants (nosaukums; identifikācija)

Juridiskā adrese

Reģistrācijas numurs

Paraksttiesīgo amatpersonu amati, vārdi, uzvārdi

A.

.

.

.

B.

.

.

.

C.

.

.

.

D.

.

.

.

E.

.

.

.

Svarīgi: dati par šāda saistīta komersanta partnerkomersantiem, kuri vēl nav konsolidējot iekļauti, tiek apstrādāti līdzīgi datiem par iesniedzējkomersantu tiešajiem partneriem. Tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partnerkomersantu lapa.

2.gadījumā par katru saistīto komersantu (ieskaitot saistību ar citu saistīto komersantu starpniecību) aizpilda saistīta komersanta lapu un, aizpildot B(2) tabulu, vienkārši apvieno visu saistīto komersantu pārskatu datus.


B(2) tabula

Komersanta numurs

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums**

Kopsavilkuma bilance**

1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
Kopā
Piezīmes.

* Par katru komersantu pievieno atsevišķu saistīta komersanta lapu.

** LVL 1000.

Dati no šīs tabulas rindas "Kopā" jāpārnes uz deklarācijas pielikuma tabulas 3.rindu (par saistītajiem komersantiem).


Saistīta komersanta lapa

(tikai par saistītajiem komersantiem, kas B tabulā nav iekļauti konsolidējot)

1. Komersanta precīza identifikācija

Vārds vai nosaukums

.

Juridiskā adrese

.

Reģistrācijas numurs

.

Paraksttiesīgās amatpersonas

.


(amats, vārds, uzvārds)

..


2. Dati par komersantu

Pārskata periods:

.

Darbinieku skaits
(gada vidējais strādājošo skaits; IDV)

Gada apgrozījums*

Kopsavilkuma bilance*

Kopā

.

.

.

Piezīme.

* LVL 1000.

Šie dati jāpārnes uz B sadaļas B(2) tabulu.

Svarīgi: datus par komersantiem, kas saistīti ar iesniedzējkomersantu, iegūst no to pārskatiem un citiem datiem par tiem (ja tādi ir, - no konsolidētajiem pārskatiem). Tiem proporcionāli pievieno datus par attiecīgā saistītā komersanta iespējamiem partnerkomersantiem, kuri ir tieši virs vai zem tiem (ja šie dati jau nav iekļauti konsolidējot).

Datus par šādiem partnerkomersantiem apstrādā līdzīgi datiem par iesniedzēj­komersanta tiešajiem partneriem. Tāpēc A sadaļā jāpievieno to dati un partner­komersanta lapa.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Pilnvara

___________________
, 200___.gada ____.______________
(vieta)

.

.

(komercsabiedrības forma)

(komercsabiedrības firma (nosaukums)/biedrības nosaukums)


(reģistrēta Uzņēmumu reģistra komercreģistrā/biedrību un nodibinājumu reģistrā

.

,

(dd.mm.gggg.)


vienotās reģistrācijas numurs __________ ) tās pārstāvja

.

(amats, vārds, uzvārds)

.

personā, kura saskaņāar Uzņēmumu reģistra komercreģistrā/biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētām paraksta tiesībām ir parakstījusi

projekta iesniegumu, pilnvaro

.

(vārds, uzvārds akuzatīvā)

personas kods ____________________, pases Nr.__________________, izdota

_________________________________________________________________,


dzīvojošu

.

, iesniegt

(pilsēta, iela, māja un dzīvoklis)


valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" projekta iesniegumu
________________________________________________________________.


Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga projekta iesnieguma reģistrācijai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra".

.

(pilnvarotāja paraksts)

Z.v.

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.381
Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstule[1]

200___.gada ____.______________


.

(reģistrēta Uzņēmumu reģistra

(komercsabiedrības nosaukums)


komercreģistrā

.

, vienotās reģistrācijas numurs __________ )

(dd.mm.gggg.)

tās pārstāvja

.

(amats, vārds, uzvārds)

personā, kas rīkojas saskaņā ar _______________________________________ ,

piekrīt, ka valsts aģentūra "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests izsniedz izziņu par to, ka minētajai komercsabied­rībai ir (nav) nodokļu parāds.


Piezīme.

[1] Atbalsta pretendenta piekrišanas vēstuli iesniedz atsevišķi, neiesietu projekta iesniegumā.


Komercsabiedrības pārstāvis

.


.


.

(amats)

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Ekonomikas ministrs A.Štokenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalsta sniegšanas nosacījumiem mazajām un vidējām komercsabiedrībām un partneriem .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 381Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 26.05.2006.Zaudē spēku: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 25.05.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
135819
{"selected":{"value":"09.06.2007","content":"<font class='s-1'>09.06.2007.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.06.2007","iso_value":"2007\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2007.-05.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.05.2006","iso_value":"2006\/05\/26","content":"<font class='s-1'>26.05.2006.-08.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.06.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)