Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.383

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 48.§)
Latvijas Zinātnes padomes nolikums
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 14.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Zinātnes padome (turpmāk - padome) ir koleģiāla zinātnieku institūcija. Padome ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Padomes darbības mērķis ir sekmēt zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas īstenošanu un koordināciju, kā arī nodrošināt zinātnisko pētījumu projektu un programmu pieteikumu un rezultātu izvērtēšanas organizēšanu.

(MK 30.06.2009. noteikumu Nr.718 redakcijā, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

II. Padomes uzdevumi, kompetence un tiesības

3. Padomes kompetence un tiesības noteiktas Zinātniskās darbības likumā.

4. Padomei ir šādi uzdevumi:

4.1. sagatavot izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus par valsts politikas prioritātēm zinātniskās darbības attīstībā, kā arī par valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas izstrādes jautājumiem;

4.2. veicināt vienotas valsts politikas veidošanu zinātnē, pētniecībā un inovācijā;

4.3. izvērtēt priekšlikumus un ieteikumus par zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmu un sniegt izglītības un zinātnes ministram minēto priekšlikumu un ieteikumu vērtējumu, kā arī priekšlikumus par nepiecieša­majiem grozījumiem zinātnisko darbību regulējošo normatīvo aktu sistēmā;

4.3.1 izvērtēt un sniegt priekšlikumus par zinātnisko institūciju sadarbības formām ar privāto sektoru zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomā un sniegt priekšlikumus sadarbības pilnveidošanai;

4.4. sagatavot priekšlikumus par zinātniskās darbības kvalitātes un efektivitātes kritērijiem zinātnisko projektu, programmu un doktora studiju novērtēšanai un iesniegt tos izglītības un zinātnes ministram;

4.5. izvērtēt zinātnisko darbību un tās finansiālo nodrošinājumu zinātniskajās institūcijās, sniegt atzinumus par valsts zinātnisko institūtu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju un sagatavotos priekšlikumus iesniegt izglītības un zinātnes ministram;

4.6. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par zinātniskās infrastruktūras atjaunošanu, uzturēšanu un racionālu izmantošanu;

4.7. piedalīties valsts pētījumu programmu, tirgus orientēto pētījumu un citu valsts pasūtīto pētījumu programmu mērķu un uzdevumu noteikšanā;

4.7.1 sniegt priekšlikumus Eiropas nozīmes zinātniskās infrastruktūras objektu noteikšanai, izveidošanai, uzturēšanai un racionālai izmantošanai;

4.8. izstrādāt metodiku un sadalīt padomes rīcībā esošos līdzekļus fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanai pa zinātnes nozarēm un nozaru grupām, kā arī pieņemt lēmumus par fundamentālo un lietišķo pētījumu finansēšanu no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

4.9. veikt zinātnisko ekspertīzi, veidot ekspertu komisijas un ekspertu grupas visu veidu zinātniskās darbības projektu un programmu pieteikumu un to izpildes rezultātu izvērtēšanai, tai skaitā par valsts pētījumu programmām, tirgus orientēto un valsts pārvaldes institūciju pasūtīto pētījumu projektiem;

4.10. sadalīt no valsts budžeta piešķirto finansējumu visu veidu zinātniskajiem projektiem un programmām, kas daļēji vai pilnā apmērā tiek finansēti no zinātniskajai darbībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem;

4.11. izraudzīties ekspertus no padomes ekspertu datu bāzes savstarpēji konkurējošu projektu pieteikumu kopu vienotai vērtēšanai, kā arī zinātniskās darbības projektu, programmu un institūciju darba rezultātu vērtēšanai;

4.12. veidot un uzturēt no padomei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansēto zinātnisko projektu un programmu, kā arī tehnoloģiju pārneses projektu pieteikumu un pārskatu datu bāzi;

4.13. izvērtēt no valsts budžeta finansēto zinātniskās darbības projektu un programmu rezultātus, sagatavot un publicēt (arī ievietot padomes mājas lapā internetā) pārskatu par zinātniskās darbības attīstību Latvijā;

4.14. izveidot un uzturēt padomes ekspertu datu bāzi zinātnes nozarēs un apakšnozarēs, kā arī nodrošināt tās pieejamību;

4.15. Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā sagatavot priekšlikumus par līdzdalību, kā arī sniegt priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrijai Latvijas zinātnieku pārstāvju deleģēšanai daudzpusējo starptautiskās sadarbības programmu komitejās, kā arī starptautiskajās organizācijās, kuras darbojas zinātniskās darbības vadības un zinātnes politikas veidošanas jomā;

4.16. izstrādāt un publicēt zinātniskās darbības ētikas normas;

4.17. īstenot padomes vārdā noslēgtos starptautisko pētījumu projektus;

4.18. sagatavot priekšlikumus zinātnes nozaru klasifikācijas izstrādei;

4.19. izstrādāt un īstenot praksē principus interešu konflikta novēršanai projektu un programmu ekspertīzē;

4.20. izvērtēt un sniegt priekšlikumus par pieejamības nodrošinājumu starp­tau­tiskās zinātniskās informācijas resur­siem, tai skaitā zinātniskajai literatūrai un elek­troniskajiem resursiem;

4.21. (svītrots ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.718, kas piemērojami ar 01.07.2009.);

4.22. nodrošināt Latvijā īstenoto pētījumu atpazīstamību un sekmēt sabiedrības izpratni par zinātnes lomu Latvijas ilgtspējīgā attīstībā;

4.23. veikt citus zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1099)

III. Padomes struktūra

5. Padomes darbu vada padomes priekšsēdētājs. Padomes priekšsēdētājs nodrošina padomes funkciju īstenošanu. Padomes priekšsēdētājam ir vietnieks.

6. Padomes priekšsēdētājs pilda Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

7. Padomes locekļi ir pakļauti padomes priekšsēdētājam tikai ar padomes darbību saistītajā jomā.

8. Padomē ir ekspertu komisijas, kuras izveido un darbojas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Padomes darbība

9. Padomes pirmo sēdi pēc tās sastāva apstiprināšanas Ministru kabinetā sasauc izglītības un zinātnes ministrs. Pirmajā sēdē padome ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Padomes priekšsēdētāju amatā apstiprina izglītības un zinātnes ministrs.

10. Padomes sēdes notiek reizi mēnesī vai, ja nepieciešams, biežāk, un tās ir atklātas. Padomes sēdes sasauc pēc padomes priekšsēdētāja, vietnieka vai triju padomes locekļu ierosinājuma.

11. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Var notikt aizklātais balsojums, ja to pieprasa vismaz trīs padomes locekļi. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11.1 Padomes locekļa pārstāvētajai institūcijai ir tiesības rakstiski pilnvarot citu personu aizvietot padomes locekli atsevišķās sēdēs. Personai, kura pilnvarota aizvietot padomes locekli, ir balsstiesības uz pilnvarojumā noteikto laiku.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1099 redakcijā)

12. Padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var pieaicināt attiecīgās zinātniskās darbības jomas ekspertus, kā arī valsts institūciju pārstāvjus un citas personas.

13. Pieņemot lēmumus un sniedzot ekspertu atzinumus, padomei ir tiesības atsevišķu jautājumu izlemšanai ekspertu komisiju sastāvā iekļaut attiecīgās tautsaimniecības vai valsts pārvaldes jomas speciālistus.

14. Pieņemot lēmumus un sniedzot ekspertu atzinumus, padome nepieļauj interešu konflikta situācijas veidošanos.

15. Padomes lēmumus publicē laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis" un padomes mājas lapā internetā. Padomes lēmumus par pētījumu projektu konkursu izsludināšanu publicē arī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1215)

V. Padomes birojs

(Nodaļa svītrota ar MK 30.06.2009. noteikumiem Nr.718, kas piemērojami ar 01.07.2009.)

VI. Padomes finanšu resursi

18. Padomes finanšu līdzekļus veido:

18.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

18.2. ārvalstu finanšu palīdzība;

18.3. ziedojumi un dāvinājumi;

18.4. ieņēmumi par padomes sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi.

19. Darba samaksu padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes darbiniekiem nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, un to izmaksā proporcionāli nostrādātajam darba laikam.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1099 redakcijā)

19.1 Ekspertu komisijas locekļu darba samaksu par piedalīšanos padomes sēdē nosaka padome atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, viena ekspertu komisijas locekļa darba samaksai nepārsniedzot 14,23 euro par stundu.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1099 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1215)

19.2 Eksperta darba samaksu nosaka padome atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, ņemot vērā ekspertīzes sarežģītību, apjomu un laika patēriņu.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1099 redakcijā)

VII. Padomes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

20. Padomes faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Padomes lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

21. Padome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatu par padomes funkciju izpildi un padomei piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Izglītības un zinātnes ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par padomes darbību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Zinātnes padomes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 383Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 19.05.2006.Zaudē spēku: 01.07.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 77, 18.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
135251
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2006","iso_value":"2006\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2006.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)