Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumus Nr. 601 "Pagaidu uzglabāšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.370

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 32.§)
Pirmsmuitošanas darbību noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pirmsmuitošanas dokumenta veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā piešķir preču pagaidu uzglabāšanas vietas statusu un veic preču uzskaiti preču pagaidu uzglabāšanas vietās.

2. Persona preces pirmsmuitošanai piesaka muitas kontroles vietās (turpmāk - kontroles muitas iestāde):

2.1. ostā, ja preces ved ar jūras transportu;

2.2. lidostā, ja preces ved ar gaisa transportu;

2.3. robežkontroles punktā, ja preces ved ar autotransportu;

2.4. dzelzceļa preču nodošanas un pieņemšanas stacijā, ja preces ved ar dzelzceļa transportu;

2.5. kontroles muitas iestādes teritorijā, kur tiek uzrādītas muitošanai paredzētās preces, - ja kontroles muitas iestāde neatrodas vietā, kas minēta šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. vai 2.4.apakšpunktā.

3. Par pirmsmuitošanas dokumentu var izmantot pirmsmuitošanas dokumenta veidlapu (pielikums) vai Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (turpmāk - regula) 44.panta pirmajā daļā noteiktos dokumentus (piemēram, kravas deklarāciju, manifestu, dzelzceļa pavadzīmi, gaisa transporta dokumentu, starptautisko preču transporta pavadzīmi (CMR)).

4. Ja regulas 44.panta pirmajā daļā noteiktajā dokumentā nav norādītas visas pirmsmuitošanas pieteikšanai nepieciešamās ziņas, pēc kontroles muitas iestādes pieprasījuma persona aizpilda pirmsmuitošanas dokumenta veidlapu divos eksemplāros un iesniedz to kontroles muitas iestādē.

5. Ja pirmsmuitošanai piesaka preces, kuras ir pakļautas Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei, pirmsmuitošanas dokumentā jābūt atzīmei par minētās kontroles veikšanu.

6. Pirmsmuitošanas dokumenta otro eksemplāru vai regulas 44.panta pirmajā daļā noteiktā dokumenta kopiju ar kontroles muitas iestādes atzīmēm par reģistrāciju izsniedz personai.

II. Prasības preču pagaidu uzglabāšanas vietai un tās statusa noteikšana

7. Preču pagaidu uzglabāšanas vieta ir norobežota. Ja uzraudzības muitas iestāde var nodrošināt preču pagaidu uzglabāšanas vietā uzglabājamo preču muitas kontroli, teritoriju var nenorobežot. Preču pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs nodrošina preču pagaidu uzglabāšanas vietas apsardzi.

8. Preču pagaidu uzglabāšanas vietā nodrošina iespēju veikt visus nepieciešamos muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles pasākumus attiecībā uz precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā.

9. Ja par preču pagaidu uzglabāšanas vietu paredzēts izmantot teritoriju (tajā skaitā ēkas un būves), kuru neapsaimnieko muitas iestāde, nepieciešama Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes (turpmāk - Galvenā muitas pārvalde) atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai (turpmāk - atļauja). Ja preču pagaidu uzglabāšana paredzēta muitas noliktavā, atļauja nav nepieciešama.

10. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu, grozīšanu un anulēšanu pieņem Galvenā muitas pārvalde.

11. Lai saņemtu atļauju, persona iesniedz iesniegumu Galvenajā muitas pārvaldē. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

11.1. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības un statūtu kopiju;

11.2. dokumentus, kas apliecina, ka preču pagaidu uzglabāšanas vieta atrodas tās personas īpašumā, kura pieprasa atļauju vai kurai uz attiecīgo teritoriju ir nomas tiesības;

11.3. preču pagaidu uzglabāšanas vietas plānu;

11.4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinuma kopiju par preču pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktajām prasībām;

11.5. attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopiju par preču pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajām prasībām;

11.6. (svītrots ar MK 08.09.2009. noteikumiem Nr.1032).

(Grozīts ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.383)

12. Galvenā muitas pārvalde, izsniedzot atļauju, tai pievieno preču pagaidu uzglabāšanas vietas plānu, kurā iezīmēta un skaidri identificējama preču pagaidu uzglabāšanas vieta, tās adrese, ārējā robeža, kopējā platība un kopējais tvertņu un cauruļvadu sistēmas tilpums.

13. Galvenā muitas pārvalde atļauju neizsniedz, ja:

13.1. nav izpildītas šo noteikumu 11.punktā minētās prasības;

13.2. iesnieguma iesniedzējam ir nodokļu parāds vai attiecīgo maksājumu termiņi nav pagarināti kārtībā, kāda noteikta normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām, un netiek pildītas parādu saistības ar valsts budžetu.

14. Lai izdarītu grozījumus izsniegtajā atļaujā, atļaujas turētājs Galvenajā muitas pārvaldē iesniedz iesniegumu, kurā norāda informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apstiprina grozījumu nepieciešamību. Attiecīgajām ziņām jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāk preču pagaidu uzglabāšanai izmantojamo vietu kopumā.

15. Galvenā muitas pārvalde atļauju anulē, ja:

15.1. atļaujas turētājs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas, kurām ir bijusi nozīme, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai grozījumu izdarīšanu atļaujā;

15.2. atļaujas turētājs neievēro kārtību, kāda noteikta šajos noteikumos un citos ar preču muitošanu saistītajos normatīvajos aktos;

15.3. 90 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas par atļaujas piešķiršanu preču pagaidu uzglabāšanas vietā preces nav pieteiktas pirmsmuitošanai;

15.4. atļaujas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas anulēšanu.

16. Ja precēm to fizikālo īpašību dēļ normatīvajos aktos ir paredzēta dabīgā zuduma vai pieauguma norma, preču pagaidu uzglabāšanas vietā piemēro atbilstošo normu.

III. Preču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietā

17. Pagaidu uzglabāšanas vietā preces uzskaita tā, lai nodrošinātu pagaidu uzglabāšanā nodoto preču identifikāciju un muitas kontroles prasību izpildi. Uzskaitot preces, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā, norāda:

17.1. preču novietošanas datumu;

17.2. preču valdītāju;

17.3. preču aprakstu, daudzumu (svaru), skaitu, iepakojumu;

17.4. visu veidu parastās apstrādes darbības, kas veiktas ar precēm;

17.5. piemēroto muitošanas režīmu vai muitas procedūru pēc pagaidu uzglabāšanas.

18. Pagaidu uzglabāšanas vietā preces uzskaita pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs vai tā pilnvarotā persona.

19. Pēc saskaņošanas ar uzraudzības muitas iestādi preces atļauts uzskaitīt elektroniski. Veicot preču elektronisku uzskaiti, norāda preču identificēšanai nepieciešamās ziņas un nodrošina personu datu apstrādes sistēmas aizsardzību.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atļaujas, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir derīgas sešus mēnešus pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. Minētais nosacījums neattiecas uz atļaujām turēt muitas noliktavu, ar kurām ir atļauta preču pagaidu uzglabāšana.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.370
Pirmsmuitošanas dokumenta veidlapa un tās aizpildīšanas kārtība

I. Pirmsmuitošanas dokumenta veidlapa

10.JPG (17959 bytes)

11.JPG (37177 bytes)

II. Pirmsmuitošanas dokumenta veidlapas aizpildīšanas kārtība

1. Ar cipariem apzīmētās ailes aizpilda atbildīgā persona.

2. Ar burtiem apzīmētās ailes aizpilda kontroles muitas iestāde.

3. 1.ailē "Persona" norāda atbildīgās personas identificēšanai nepieciešamās ziņas (vārds, uzvārds, personas kods, pases dati vai komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) un, ja nepieciešams, ziņas par dokumentiem, kuri apliecina tiesības rīkoties ar preci (piemēram, līgums, pilnvaras numurs).

4. 2.ailē "Preču pagaidu uzglabāšanas vieta" norāda preču pagaidu uzglabāšanas vietas adresi.

5. 3.ailē "Galvojums" norāda galvojuma identificēšanai nepieciešamās ziņas (apliecības vai polises numurs, derīguma termiņš).

6. 4.ailē "Transportlīdzeklis" norāda ziņas, kas nepieciešamas, lai identificētu trans­portlīdzekli, ar kuru preces tika ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā vai kurā tās atrodas, piesakot pirmsmuitošanai.

7. 5.ailē "Preces Nr.p.k." norāda pirmsmuitošanai piesakāmo preču numuru pēc kārtas.

8. 6.ailē "Dokumenta nosaukums un numurs" norāda tā dokumenta nosaukumu un numuru (vai citas identificēšanai nepieciešamās ziņas), uz kura pamata pirms­muitošanai piesakāmās preces tika ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā.

9. 7.ailē "Preces apraksts" norāda pirmsmuitošanai piesakāmo preču vienkāršotu aprakstu vai kombinētās nomenklatūras kodu.

10. 8.ailē "Preces daudzums" norāda pirmsmuitošanai piesakāmo preču daudzumu attiecīgajās mērvienībās (vietu skaits, svars).

11. 9.ailē "Piezīmes" norāda, ja nepieciešams, papildu ziņas, kas attiecas uz pirmsmuitošanai piesakāmajām precēm.

12. 10.ailē "Sniegtās ziņas apstiprinu" persona, kas nodod preces pagaidu uzglabāšanā, izdara apstiprinājuma ierakstu.

13. Ja pirmsmuitošanai piesakāmas vairākas preces un tām muitošanas vai izmantošanas režīmu paredzēts piemērot vienlaikus (ar vienu dokumentu), 5., 7. un 8.aili var aizpildīt vienkāršoti, norādot:

13.1. 5.ailē - "1";

13.2. 7.ailē - "Dažādas";

13.3. 8.ailē - kopējo ar konkrēto pirms­muitošanas dokumentu piesakāmo preču daudzumu attiecīgajās mērvienībās atbilstoši pavaddokumentiem.

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pirmsmuitošanas darbību noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 370Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 13.05.2006.Zaudē spēku: 01.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 12.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
134802
{"selected":{"value":"21.05.2011","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.05.2011","iso_value":"2011\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2011.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2009","iso_value":"2009\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2009.-20.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2006","iso_value":"2006\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2006.-15.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.05.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)