Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumus Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.305

Rīgā 2006.gada 18.aprīlī (prot. Nr.22 34.§)
Kadastrālās vērtēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 66.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību.

2. Kadastrālo vērtību aprēķina visiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk - kadastra informācijas sistēma) reģistrētiem kadastra objektiem.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

3. Kadastrālo vērtību bāzes rādītājus - bāzes vērtības un korekcijas koeficientus - nosaka un apstiprina atsevišķi zemei, ēkām un inženierbūvēm.

3.1 Kadastrālo vērtību atbilstību nekustamā īpašuma tirgus cenu līmenim novērtē, analizējot kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma darījuma cenas vidējo statistisko attiecību.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

4. Kadastrālo vērtību aprēķina atsevišķi zemes vienībai, ēkai, inženier­būvei, zemes vienības daļai.

5. Nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina kā atsevišķu nekustamo īpašumu veidojošo zemes vienību, ēku un inženierbūvju kadastrālo vērtību summu.

5.1 Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām lieto normatīvajos aktos noteiktās klasifikācijas – nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un būvju klasifikāciju.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā)

II. Kadastrālo vērtību bāzes izstrādes vispārīgie principi

6. Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām zemi iedala atbilstoši noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim (turpmāk – lietošanas mērķis):

6.1. lauku zemē, ja noteiktais lietošanas mērķis ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargāja­mās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un "Ūdens objektu zeme";

6.2. apbūves zemē, ja noteiktais lietošanas mērķis nav no šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajām lietošanas mērķu grupām.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā)

7. Kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšanai Valsts zemes dienests izstrādā vērtību zonējumus. Zonējums ir valsts teritorijas sadalījums vērtību zonās attiecīgai nekustamā īpašuma grupai, kurās savstarpēji salīdzināmiem nekustamajiem īpašumiem vērtība nekustamā īpašuma tirgū ir nosacīti līdzīga.

8. Nekustamā īpašuma grupu nosaka, ņemot vērā lietošanas mērķi un ēkas tipu, atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

9. Vienas nekustamā īpašuma grupas zonējumu (turpmāk - zonējums) izstrādā reizi četros gados vienlaikus visā valsts teritorijā:

9.1. lauku nekustamo īpašumu grupai - lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējumu un meža zemes zonējumu;

9.2. apbūves nekustamo īpašumu grupām:

9.2.1. dzīvojamās apbūves īpašumu grupai - dzīvojamo māju apbūves zonējumu;

9.2.2. rūpniecības apbūves grupai - rūpnieciskās ražošanas objektu apbū­ves zonējumu;

9.2.3. komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupai - komercobjektu apbūves zonējumu.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610; MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 551)

10. Inženierbūvju tipu bāzes vērtības nosaka vienlaikus ar rūpniecības apbūves grupas zonējuma izstrādi.

11. Zonējumu izstrādē izmanto:

11.1. nekustamā īpašuma tirgus informāciju (informācija par pirkumiem, nomu, būvizmaksām, nekustamā īpašuma tirgus piedāvājumu un pieprasījumu, nekustamā īpašuma tirgus aktivitāti);

11.2. informāciju par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošajiem galve­najiem faktoriem, kas iegūta, analizējot nekustamo īpašumu tirgus cenas;

11.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un detālplānojumus;

11.4. informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām īpaši aizsargājama­jām dabas teritorijām un to robežām;

11.5. pašvaldību savstarpējai salīdzināšanai - pašvaldības sociālekonomis­kās attīstības rādītājus (piemēram, ienākuma nodokļa apmērs uz vienu iedzīvo­tāju, bezdarba līmenis, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, demogrāfiskā slodze).

12. Apbūves nekustamo īpašumu grupas vērtību zonu robežas nosaka pa zemes vienību robežām, nepieļaujot zemes vienības un ēkas sadalīšanu dažādās vērtību zonās (izņemot zemes vienības zem ceļiem, dzelzceļiem, upēm). Lauku nekustamā īpašuma grupas zonējuma vērtību zonu robežas nosaka pa republikas pilsētu, novada pilsētu un novadu pagastu (turpmāk - pašvaldības teritorija) robežām.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1650)

12.1 Apbūves nekustamo īpašumu grupu vērtību zonējumu robežas nedrīkst savstarpēji krustoties. Lai nepieļautu dažādu vērtību zonējumu zonu robežu krustošanos, izstrādājot vienas apbūves nekustamo īpašumu grupas zonējumu, attiecīgajā teritorijā maina arī pārējos divus apbūves nekustamo īpašumu grupu zonējumus, negaidot attiecīgo zonējumu izstrādes termiņu.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2013., sk. grozījumu 3.punktu)

13. Zonējumu vērtību zonas numurs ir unikāls. Apbūves nekustamā īpašu­ma grupas zonas numurs sastāv no zonējuma apzīmējuma koda, administratīvi teritoriālo vienību klasifikācijas koda un zonas kārtas numura pašvaldības teritorijā. Lauku nekustamā īpašuma grupas zonējumu vērtību zonas numurs sastāv no zonējuma apzīmējuma koda, administratīvi teritoriālās vienības klasifikācijas koda un vērtību līmeņa grupas kārtas numura.

14. Zonējumu apzīmējuma kodi ir šādi:

14.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējums - 1;

14.2. meža zemes zonējums - 2;

14.3. dzīvojamo māju apbūves zonējums - 3;

14.4. rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējums - 4;

14.5. komercobjektu apbūves zonējums - 5.

15. Vērtību zonas robežās:

15.1. nosaka šo noteikumu 19., 26. un 41.punktā minētos nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes rādītājus;

15.2. vienlaikus ar rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves vērtību zonējuma izstrādi nosaka šo noteikumu 49.punktā minētos nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību bāzes rādītājus.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1650 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610)

15.1 (Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1650)

15.2 (Svītrots ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610)

15.3 (Svītrots ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610)

15.4 (Svītrots ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610)

15.5 Kadastrālo vērtību bāzes izstrādei izmanto nekustamā īpašuma tirgus informāciju, kas atbilst vai ir koriģēta uz kadastrālo vērtību bāzes izstrādei noteikto atskaites punktu laikā (1. jūlijs pusotru gadu pirms kadastrālo vērtību bāzes piemērošanas kadastrālo vērtību aprēķinam).

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

16. Izstrādājot kadastrālo vērtību bāzi, tai skaitā vērtību zonējumus, Valsts zemes dienests sadarbojas ar pašvaldību norīkotiem atbildīgajiem pārstāvjiem (konsultantiem), lai iegūtu nepieciešamo papildu informāciju vērtību zonējuma izstrādei (vērtību zonu robežu izplatība) un bāzes vērtību apmēra (vērtību līmenis) noteikšanai.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

17. (Svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 551)

18. Vietējā pašvaldība nodrošina iesniegtā zonējuma grafiskā materiāla pieejamību ikvienam interesentam.

18.1 Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma sagatavo vērtību zonējuma un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju tabulas papīra formā. Informācijas pieprasītājs sedz ar informācijas sagatavošanu saistītās izmaksas saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1650 redakcijā)

III. Apbūves zemes kadastrālo vērtību bāzes izstrāde

19. Apbūves zemes kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir:

19.1. zemes bāzes vērtība;

19.2. zemes standartplatība (turpmāk - standartplatība);

19.3. standartplatības korekcijas koeficients;

19.4. (svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621).

20. Zemes bāzes vērtība ir zemes viena kvadrātmetra vērtība (euro) vērtību zonā konkrētam lietošanas mērķim, un tā noteikta atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

21. Zemes standartplatība ir nosacīta zemes vienības platība, kas noteikta, analizējot nekustamā īpašuma tirgu zemes kadastrālās vērtības aprēķina vajadzībām konkrētai lietošanas mērķu grupai (mērķim), un kuras cena raksturo platības ziņā raksturīgāko zemes vienību cenu līmeni konkrētajā teritorijā atbilstošai lietošanas mērķu grupai (mērķim).

22. Standartplatības korekcijas koeficientu nosaka, ņemot vērā attiecību starp viena kvadrātmetra cenu zemes vienībām, kas atbilst standartplatībai, ar viena kvadrātmetra cenu zemes vienībām, kuras pārsniedz standartplatību.

23. Lietošanas mērķiem, kuriem noteikta standartplatība, zemes bāzes vērtību noteikšanai izmanto darījumus ar zemi, kuras platība nepārsniedz standartplatības noteikto lielumu vairāk kā par 20 %.

24. Vērtību zonās, kurās darījumu skaits attiecīgajā lietošanas mērķu grupā ir mazāks par pieci, zemes bāzes vērtības nosaka salīdzinājumā ar citām vērtību zonām, ņemot vērā apbūves zemes vērtību ietekmējošos faktorus (piemēram, inženiertehniskais nodrošinājums, sociālās infrastruktūras attīstības līmenis, inženierģeoloģiskie apstākļi, esošās apbūves raksturs un intensitāte), kā arī šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētos pašvaldības sociālekonomiskās attīstības rādītājus.

25. Lietošanas mērķa "Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā" zemei pašvaldības teritorijā visās vērtību zonās nosaka vienu bāzes vērtību.

IV. Lauku zemes kadastrālo vērtību bāzes izstrāde

26. Lauku zemes kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir:

26.1. lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtība katrai lauksaim­niecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai;

26.2. meža zemes bāzes vērtība katrai meža zemes kvalitātes grupai;

26.3. (svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621).

27. Lauksaimniecībā izmantojamo zemi atkarībā no lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma ballēs pēc normatīvās produktivitātes (viena zemes vērtības balle – 70 kg rudzu vienības) iedala septiņās kvalitātes grupās:

27.1. I kvalitātes grupa – mazāk par 10 ballēm;

27.2. II kvalitātes grupa – no 10 līdz 19 ballēm;

27.3. III kvalitātes grupa – no 20 līdz 30 ballēm;

27.4. IV kvalitātes grupa – no 31 līdz 40 ballēm;

27.5. V kvalitātes grupa – no 41 līdz 50 ballēm;

27.6. VI kvalitātes grupa – no 51 līdz 60 ballēm;

27.7. VII kvalitātes grupa – vairāk par 60 ballēm.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

28. Lauku zemei izvērtē šādus galvenos vērtību ietekmējošos faktorus:

28.1. zemes kvalitāte;

28.2. zemes lietošanas veidu sastāvs;

28.3. platība;

28.4. novietojums;

28.5. apbūves ietekme;

28.6. apgrūtinājumi.

29. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtību noteikšanai pašvaldību teritorijas apvieno vērtību līmeņu grupās. Vienai lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību līmeņa grupai atbilst pašvaldības teritorijas ar līdzīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupas cenu līmeni.

(Grozīts ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.117; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

30. Pašvaldību teritorijas, kurās darījumu skaits ar lauksaimniecībā izman­tojamo zemi ir mazāks par pieci, piederību noteiktai vērtību līmeņa grupai nosaka salīdzinājumā ar pašvaldību teritorijām, kurām ir noteikti zemes cenu līmeņi, izvērtējot šo noteikumu 28.punktā minētos galvenos lauksaimniecības zemes vērtību ietekmējošos faktorus un šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētos pašvaldības sociālekonomiskās attīstības rādītājus.

31. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtību nosaka euro par hektāru visām lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupām katrai pašvaldības teritorijai, izņemot pilsētu teritorijas.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

32. Pilsētas teritorijā nosaka vienu zemes bāzes vērtību euro par kvadrātmetru (neizvērtējot zemes kvalitātes grupas) visiem lietošanas mērķiem no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme" un "Ūdens objektu zeme". Bāzes vērtību nosaka, analizējot darījumus ar lauksaimniecības un ūdens objektu zemi pilsētā un darījumus ar šo zemi, kas mazāka par 3 ha, pilsētai piegulošajās pašvaldībās.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

33. Meža zemes bāzes vērtības noteikšanai analizē šādus galvenos meža zemes vērtību ietekmējošos faktorus:

33.1. meža zemes kvalitāte atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa;

33.2. ciršanas ierobežojumi;

33.3. kokmateriālu iepirkuma cenas;

33.4. novietojums attiecībā pret kokmateriālu noieta un pārstrādes centriem;

33.5. ceļu infrastruktūra.

34. Meža zemes kvalitātes grupas atbilstoši vidējam meža zemes kvalitatī­vajam novērtējumam ballēs (mežaudzes krājas vidējais pieaugums - viens kubikmetrs gadā uz hektāru - ir pielīdzināms septiņām zemes vērtības ballēm) iedala šādās grupās:

34.1. I kvalitātes grupa - mazāk par 10 ballēm;

34.2. II kvalitātes grupa - no 10 līdz 20 ballēm;

34.3. III kvalitātes grupa - no 21 līdz 35 ballēm;

34.4. IV kvalitātes grupa - no 36 līdz 50 ballēm.

35. Meža zemes vidējo vērtību līmeni nosaka atbilstoši meža augšanas apstākļu tipiem, izmantojot ieņēmumu kapitalizācijas metodi, kā arī ņemot vērā:

35.1. tīro ienākumu no galvenās cirtes atbilstoši informācijai par vidējo likvīdo krāju galvenās cirtes vecumu sasniegušās mežaudzēs sadalījumā pa valdošajām koku sugām;

35.2. meža augšanas apstākļu tipam atbilstošo galvenās cirtes vidējo vecumu;

35.3. vidējos meža apsaimniekošanas izdevumus uz vienu hektāru.

36. Tīro ienākumu atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa nosaka, pamatojoties uz informāciju, kuru sagatavojusi Centrālā statistikas pārvalde sadarbībā ar Zemkopības ministriju:

36.1. par apaļo kokmateriālu vidējām cenām euro par kubikmetru sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem;

36.2. par vidējiem izstrādes izdevumiem galvenajai cirtei;

36.3. par meža atjaunošanas un kopšanas izdevumiem;

36.4. par administrēšanas izdevumiem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

37. No attiecīgajai meža zemes kvalitātes grupai atbilstošo meža augšanas apstākļu tipu zemes vērtību līmeņiem nosaka vidējo attiecīgās meža zemes kvalitātes grupas vērtību līmeni.

38. Meža zemes bāzes vērtību noteikšanai pašvaldību teritorijas apvieno vērtību līmeņu grupās, izvērtējot:

38.1. attiecīgās pašvaldības teritorijas novietojumu attiecībā pret kokmateriālu noieta un pārstrādes centriem;

38.2. augošu koku pārdošanas cenu atšķirību pa teritorijām;

38.3. transportēšanas izdevumu atšķirības;

38.4. pašvaldības sociālekonomiskās attīstības rādītājus, kas minēti šo noteikumu 11.5.apakšpunktā;

38.5. lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību līmeni.

39. Meža zemes bāzes vērtību nosaka katrai meža zemes kvalitātes grupai, analizējot meža zemes vērtību līmeni un šo noteikumu 38.punktā minētos kritērijus.

40. Pilsētas teritorijā nosaka vienu zemes bāzes vērtību euro par kvadrātmetru (neizvērtējot meža zemes kvalitātes grupas) visiem lietošanas mērķiem no lietošanas mērķu grupas "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu". Bāzes vērtību nosaka, ņemot vērā augstāko meža zemes bāzes vērtību pašvaldības teritorijās, kas robežojas ar attiecīgo pilsētu, kā arī lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme" zemes bāzes vērtību pilsētā.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

V. Ēku kadastrālo vērtību bāzes izstrāde

41. Ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir:

41.1. ēkas tipa bāzes vērtība;

41.2. ēkas standartapjoms (visbiežāk sastopamais attiecīgā ēku tipa apjoma intervāls, kura robežās saglabājas tieši proporcionāla likumsakarība starp ēkas vienas vienības cenu un apjoma izmaiņām);

41.3. apjoma korekcijas koeficients;

41.4. (svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621).

42. Ēkas tipa bāzes vērtība ir konkrētam ēkas tipam atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus informācijai noteikta ēkas vienas apjoma vienības vērtība euro konkrētajā vērtību zonā. Ēkas tipa bāzes vērtību nosaka, ņemot vērā attiecīgā tipa ēku:

42.1. vērtību līmeni (konkrētā tipa ēku vidējā vienas vienības tirgus cena atsevišķā teritorijā - tirgus rajonā, kura robežas nesadala pašvaldības teritoriju un kurā nekustamā īpašuma tirgus rādītāji ir savstarpēji salīdzināmi un līdzvērtīgi);

42.2. vidējo vienas vienības tirgus cenu vērtību zonā vai vērtību zonu grupā ar līdzīgiem attiecīgās nekustamā īpašuma grupas zemes cenu līmeņiem un attiecīgo ēku tipu vērtību ietekmējošiem faktoriem.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

42.1 Saskaņā ar ēku vērtību ietekmējošo rādītāju izvērtēšanas detalizācijas pakāpi, ņemot vērā šo noteikumu 19.pielikumā minētos nosacījumus, ēkas iedala šādās ēku grupās:

42.1 1. savrupmājas;

42.1 2. daudzfunkcionālās ēkas;

42.1 3. citas nedzīvojamās ēkas.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

43. Ēku tipu vērtību līmeņa noteikšanai nosaka ēku tirgus rajonus pa ēku tipu grupām, kompleksi analizējot:

43.1. attiecīgajai ēku tipu grupai atbilstošo ēku vidējo vienas vienības tirgus cenu pa ēku tipiem pašvaldības teritorijā;

43.2. attiecīgās nekustamā īpašuma grupas zemes cenu līmeņus;

43.3. šo noteikumu 11.5.apakšpunktā minētos pašvaldības sociālekono­miskās attīstības rādītājus;

43.4. ēku tipu vērtību ietekmējošos rādītājus.

44. Nekustamā īpašuma darījuma objekta sastāvā esošas ēkas vienas vienības tirgus cenu aprēķina:

44.1. no darījuma kopējās summas atņemot zemes kadastrālo vērtību un pieņemot, ka summas sadalījums starp ēkām ir tieši proporcionāls ēku kadastrālo vērtību attiecībām;

44.2. ēkas tirgus cenu dalot ar ēkas tipam atbilstošo apjoma rādītāju (ja ēkas tipam atbilstošā mērvienība ir kubikmetri, - ar būvtilpumu, ja kvadrāt­metri, - ar ēkas kopējo platību) un būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu.

45. Ēkas standartapjomu nosaka ēku tipiem, kam, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus informācijas analīzi, ir būtiskas vienas vienības vidējās cenas atšķirības dažādiem ēkas apjomiem.

46. Ēku tipam, kuram noteikts standartapjoms, bāzes vērtību noteikšanai izmanto darījumus ar attiecīgā tipa ēkām, kuras pēc apjoma nepārsniedz standartapjomu.

46.1 Analizējot nekustamā īpašuma tirgus darījumus un nosakot bāzes vērtības, ņem vērā attiecīgai ēku grupai izvērtējamos ēku vērtību ietekmējošos rādītājus.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

46.2 Daudzfunkcionālo ēku vērtēšanai vienlaikus ar ēku tipu bāzes vērtību noteikšanu nosaka bāzes vērtību šādām telpu grupām:

46.2 1. dzīvojamās apbūves īpašuma grupā – lietošanas veidam "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa, kods 1122", "Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa, kods 1121" un "Viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa, kods 1110" (turpmāk – dzīvojamā telpu grupa);

46.2 2. komercdarbības un sabiedriskās apbūves īpašumu grupā – "Viesnīcas telpu grupa, kods 1211", "Biroja telpu grupa, kods 1220", "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupa, 1230".

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

46.3 Bāzes vērtību savrupmājai nosaka kā ēkai, kurai ir elektroapgāde un kanalizācija.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

46.4 Bāzes vērtību dzīvojamai telpu grupai nosaka kā telpu grupai, kurai ir kanalizācija un sanitārais mezgls (labiekārtojums "Savietotā sanitārtehniskā telpa", "Tualetes telpa" vai "Vannas (dušas) telpa").

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

46.5 Lai nodrošinātu datus bāzes vērtību izstrādei par telpu grupām un ēkām, kuru tipi ir "Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot), kods 11100101", "Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, un dārza mājas ar kopējo platību, lielāku par 40 m2, kods 11100102", "Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra–koka ārsienām, kods 11100103", "Dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas, kods 11210101", "Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām, kods 11220101", "Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas, kods 11220102", "Daudzdzīvokļu 3–5 stāvu mājas, kods 11220103", "Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas, kods 11220104", "Daudzdzīvokļu 10 un vairāk stāvu mājas, kods 11220105", "Viesnīcu ēkas, kods 12110101", "Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas, kods 12110103", "Biroju ēkas, kods 12200101", "Tirdzniecības ēkas, kods 12300101", "Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot), kods 12510101", "Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m, kods 12510102" un "Noliktavas, kods 12520102", Valsts zemes dienests apkopo informāciju par ēkām, kas pirmreizēji pieņemtas ekspluatācijā pēc 2000. gada.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

47. Ēku tipiem, kuriem darījumu skaits attiecīgajā tirgus rajonā ir mazāks par pieci, izmanto informāciju par tiešajām būvizmaksām (konkrētā ēku tipa vidējās būvmontāžas darbu izmaksas euro par apjoma vienību, kurās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar teritorijas labiekārtošanu, ārējo inženiertīklu un iekārtu uzstādīšanu), ņemot vērā ēkas tipa būvizmaksas un attiecīgās ēku tipu grupas vidējo cenu līmeni valstī.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

48. Apjoma korekcijas koeficientu nosaka, analizējot nekustamā īpašuma tirgus informāciju, izvērtējot vienas vienības cenas savstarpējo sakarību starp viena tipa ēkām, kuras pēc apjoma nepārsniedz standartapjomu, un ēkām, kas pēc apjoma pārsniedz standartapjomu attiecīgajā tirgus rajonā.

VI. Inženierbūvju kadastrālo vērtību bāzes izstrāde

49. Inženierbūvju kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir:

49.1. inženierbūves tipa bāzes vērtība;

49.2. (svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621).

50. Inženierbūves tipa bāzes vērtību nosaka, analizējot:

50.1. informāciju par inženierbūves tiešajām būvizmaksām;

50.2. Centrālās statistikas pārvaldes publicētos būvniecības izmaksu indeksus un apkopotās vidējās būvniecības resursu cenas;

50.3. tiešo būvizmaksu un rūpniecības tipa grupas ēku vidējā valsts cenu līmeņa attiecību.

51. Inženierbūvju tipiem, par kuriem nav šo noteikumu 50.1.apakšpunktā minētās informācijas, bāzes vērtību noteikšanai izmanto ar Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.19 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi" apstiprinātās inženierbūvju tipu bāzes vērtības, tās indeksējot ar Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem būvniecības izmaksu indeksiem.

VII. Nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta noteikšana

(Nodaļa svītrota ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

52. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

53. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

54. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

55. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

56. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

57. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

58. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

59. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

60. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr. 621)

VIII. Kadastrālās vērtības aprēķina vispārīgie jautājumi

61. Saskaņā ar apstiprinātajiem nekustamo īpašumu grupu zonējumiem zemes vienībai nosaka attiecīgo zonējumu vērtību zonas numuru.

62. Ja pēc zonējuma apstiprināšanas zemes vienībai pievieno blakus esošo zemes vienību vai tās daļu, kas atrodas dažādās vērtību zonās, par apvienotās zemes vienības vērtību zonu nosaka to vērtību zonu, kurā atrodas zemes vienības lielākā platības daļa.

63. Zemes vienībai, ko saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu var šķērsot vērtību zonas robeža, atbilstošo vērtības zonu nosaka pēc tā, kurā vērtību zonā atrodas zemes vienības lielākā platības daļa.

64. Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto:

64.1. lauku apvidu teritorijās:

64.1.1. lauku zemes vērtības aprēķina formulu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti lauku zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

64.1.2. apbūves zemes vērtības aprēķina formulu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti apbūves zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

64.1.3. lauku zemes vērtības aprēķina formulu un apbūves zemes vērtības aprēķina formulu, ja kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti gan lauku, gan apbūves zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

64.2. pilsētu teritorijās - apbūves zemes vērtības aprēķina formulu neatkarīgi no kadastra informācijas sistēmā reģistrētā lietošanas mērķa.

65. Zemes vienībai reģistrētos apgrūtinājumus vērtē:

65.1. lauku apvidu teritorijā:

65.1.1. kā lauku apvidu lauku zemei, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti lauku zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

65.1.2. kā apbūves zemei, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti apbūves zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

65.1.3. kā lauku apvidu lauku zemei un kā apbūves zemei, ja kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēti gan lauku, gan apbūves zemei atbilstīgie lietošanas mērķi;

65.2. pilsētu teritorijā - kā apbūves zemei neatkarīgi no reģistrētā lietošanas mērķa.

66. Zemes vienības daļai apgrūtinājumu izvērtēšanā piemēro apgrūtināju­ma korekcijas koeficientu, kas zemes vienībai noteikts saskaņā ar šiem noteiku­miem.

67. (Svītrots ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.271)

68. Kadastrālo vērtību aprēķina ar precizitāti līdz vienam euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

69. Kadastrālās vērtēšanas dokumentus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā kadastra lietā.

69.1 Valsts zemes dienests, konstatējot zemes vienībām neatbilstošus lietošanas mērķus, informē par to pašvaldību. Pašvaldība mēneša laikā pēc minētās informācijas saņemšanas izvērtē noteikto lietošanas mērķu atbilstību normatīvo aktu prasībām un, ja nepieciešams, maina iepriekš noteikto lietošanas mērķi.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

IX. Apbūves zemes kadastrālās vērtības aprēķins

70. Apbūves zemes kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto šādus kadastra informācijas sistēmā reģistrētus datus:

70.1. zemes vienības lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību;

70.2. zemes vienībai noteiktos apgrūtinājumus, kuri ietekmē zemes vērtību, un to aizņemtās zemes platības;

70.3. zemes vienības daļas lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību.

71. Apgrūtinājumus, kuri ietekmē apbūves zemes vērtību, nosaka, analizē­jot lietošanas tiesību aprobežojumus vai saimnieciskās darbības ierobežojumus, ko izsaka attiecīgais apgrūtinājums, un izvērtējot nekustamā īpašuma tirgus informāciju par zemes vienību vērtību ar noteiktiem apgrūtinājumiem un vērtību zemes vienībām bez apgrūtinājumiem.

72. Apgrūtinājumus apbūves zemei, ņemot vērā lietošanas tiesību apro­bežojumu vai saimnieciskās darbības ierobežojumu, izvērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam:

72.1. neatkarīgi no apgrūtinājuma aizņemtās platības - samazinot zemes vienības vērtību par 20 %, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti atbilstoši Kapgr1 norādītie apgrūtinājumi;

72.2. proporcionāli apgrūtinājumu aizņemtajai platībai - samazinot apgrū­tinātās platības vērtību par 45 %, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēti atbilstoši Kapgr2 norādītie apgrūtinājumi.

73. Ja kadastra informācijas sistēmā reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst šo noteikumu 4.pielikumā Kapgr2 norādītajiem apgrūtinājumiem, bet tam nav reģistrēta aizņemtā platība, zemes vienības kadastrālo vērtību samazina par 1 %.

74. Zemes vienības platībai, kurai reģistrēts apgrūtinājums "Piesārņota vieta", līdz piesārņojuma likvidēšanai kadastrālo vērtību samazina par 100 %.

75. Apbūves zemes kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kv = (Σ (Bv × PLM × Ksamaz)) × Kapgr × Kp, kur

Kv – kadastrālā vērtība euro;

Bv – apbūves zemes bāzes vērtība euro par kvadrātmetru;

PLM – lietošanas mērķim piekrītošā zemes platība kvadrātmetros;

Ksamaz – platības korekcijas koeficients;

Kapgr – apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kp – piesārņojuma korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

76. Platības korekcijas koeficientu ( Ksamaz ) izmanto tām lietošanas mērķiem piekrītošajām zemes platībām, kuras pārsniedz standartplatību, un aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Ksamaz = (Pst + (PLM - Pst) x Kst) : PLM , kur
Ksamaz - platības korekcijas koeficients;

Pst- standartplatība lietošanas mērķim vērtību zonā kvadrātmetros;

PLM - lietošanas mērķim piekrītošā platība kvadrātmetros;

Kst - standartplatības korekcijas koeficients lietošanas mērķim vērtību zonā.

77. Nosakot zemes vienības kadastrālo vērtību, izvērtē kadastra informācijas sistēmā reģistrētos apgrūtinājumus, piemērojot:

77.1. apgrūtinājumu korekcijas koeficientu Kapgr1 = 0,8;

77.2. apgrūtinājumu korekcijas koeficientu, Kapgr2, ko aprēķina atbilstoši šo noteikumu 78.punktam.

78. Apgrūtinājumu korekcijas koeficientu ( Kapgr2) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kapgr2 = 1 - Papgr2 : (2,22 x P) , kur
Kapgr2 - apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Papgr2 - apgrūtinājumu platība (Papgr2 < P), kas atbilst Kapgr2 ;

P - zemes vienības kopplatība kvadrātmetros;

2,22 - samazinājuma 45 % skaitliskais lielums.

79. Ja zemes vienībai reģistrēti atšķirīgi izvērtējami apgrūtinājumi, pēc koeficientu (Kapgr1) un (Kapgr2) salīdzināšanas zemes kadastrālās vērtības aprēķinā piemēro koeficientu ar mazāko skaitlisko vērtību.

80. Zemes vienībai, kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrēts apgrūti­nājums "Piesārņota vieta", aprēķinot kadastrālo vērtību, piemēro piesārņojuma korekcijas koeficientu (Kp), kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kp = 1 - Pp : P , kur
Kp - piesārņojuma korekcijas koeficients;

Pp - piesārņotā platība kvadrātmetros;

P - zemes vienības kopplatība kvadrātmetros.

81. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, sagatavo un izsniedz izziņu par to, vai zemes vienība atrodas piesārņotā vietā. Izziņā norāda zemes vienības platību, kura atrodas piesārņotā vietā.

82. Šo noteikumu 81.punktā minēto izziņu kadastra subjekts iesniedz attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldība 10 dienu laikā par to informē Valsts zemes dienesta attiecīgo teritoriālo nodaļu.

X. Lauku apvidu lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķins

83. Lauku apvidu lauku zemes kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto šādus kadastra informācijas sistēmā reģistrētus zemes vienības datus:

83.1. lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

83.2. apgrūtinājumus, kuri ietekmē zemes vērtību, un to aizņemtās zemes platības;

83.3. lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs;

83.4. meža zemes kvalitātes novērtējumu ballēs.

84. Zemes vienības daļas kadastrālās vērtības aprēķinā ņem vērā kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības daļas lietošanas mērķi un tam piekrītošo zemes platību.

85. Lietošanas mērķim piekrītošās zemes platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem nosaka Valsts zemes dienests:

85.1. atbilstoši zemes vienības eksplikācijas datiem, ja zemes vienībai (zemes vienības daļai) noteikts viens lietošanas mērķis;

85.2. atbilstoši pašvaldības iesniegtai izziņai un grafiskajam pielikumam par lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību sadalījumu, ja zemes vienībai (zemes vienības daļai) noteikti vairāki lietošanas mērķi.

86. Kadastrālās vērtības aprēķinam ievēro šādus kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai vai zemes vienības daļai reģistrētos zemes lietošanas veidus:

86.1. lauksaimniecībā izmantojamā zeme (aramzeme, pļavas, ganības, augļudārzi);

86.2. meža zeme;

86.3. zeme zem ēkām un pagalmiem;

86.4. zeme zem zivju dīķiem;

86.5. pārējā zeme (krūmāji, purvi, zeme zem ūdeņiem (izņemot zemi zem zivju dīķiem), zeme zem ceļiem un eksplikācijā norādītā pārējā zeme).

87. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs pēc normatīvās produktivitātes nosaka Valsts zemes dienests bez izpētes uz vietas (kamerāli), izmantojot apstiprinātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes vai zemes kvalitātes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus.

88. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti ballēs nosaka zemes vienībai kā vidējo svērto kvalitatīvo novērtējumu. Zemes vienības daļai piemēro zemes vienībai noteikto lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs.

89. Ja, izvērtējot novērtējuma pamatkartes informāciju, konstatē, ka vērtē­jamā zemes vienībā salīdzinājumā ar pamatkarti ir apgūta lauksaimniecībā neizmantotā zeme vai mainījušies lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidi, transformētās zemes platības kvalitātes novērtējumu koriģē, izmantojot zemes vērtēšanas darba tabulas un augsnes tipa un mehāniskā sastāva apzīmējumus (5., 6. un 7.pielikums).

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

89.1 Ja ir saņemta informācija no meliorācijas kadastra par izmaiņām meliorācijas sistēmā, lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu koriģē atbilstoši zemes vērtēšanas darba tabulām (5. un 6.pielikums) līdz 20 ballēm, bet ne zemāk par otrās (zem vidējās) zemes iekultivēšanas pakāpes maksimālo vērtību.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.05.2013. noteikumiem Nr.271)

90. Teritorijās, kurās nav veikta augsnes kartēšana un atbilstoši tai nav izstrādāti zemes kvalitātes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiāli, lauksaim­niecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu nosaka 20 balles.

91. (Svītrots ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621.)

92. Meža zemes kvalitāti zemes vienībai ballēs nosaka Valsts meža dienests atbilstoši meža inventarizācijas materiāliem, ņemot vērā meža augšanas apstākļu tipu (8.pielikums) un saimnieciskās darbības ierobežojumus. Informāciju par meža zemes novērtējumu un mežaudzes vērtību Valsts meža dienests sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

93. Zemes vienības daļai piemēro zemes vienībai noteikto meža zemes kvalitātes novērtējumu ballēs.

94. Ja mežaudzei ir saimnieciskās darbības ierobežojumi (ciršanas ierobežojumi), meža zemes kvalitātes novērtējumu samazina:

94.1. par 100 %, ja aizliegta mežsaimnieciskā darbība vai galvenā cirte;

94.2. par 50 %, ja aizliegta kailcirte.

95. Lauku zemes kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kv = (PLIZ × BvLIZ + PM × BvM + PP_Z × 0,8 × BvLIZ_I + PP_D × BvLIZ_IV + Cmaja) × Kapgr × Kp, kur

Kv – kadastrālā vērtība euro;

PLIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros;

BvLIZ – lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonas bāzes vērtība euro par hektāru;

PM – meža zemes platība hektāros;

BvM – meža zemes zonas bāzes vērtība euro par hektāru;

PP_Z – pārējo zemju platība hektāros;

BvLIZ_I – lauksaimniecībā izmantojamās zemes I kvalitātes grupas bāzes vērtība euro par hektāru;

PP_D – zemes platība zem zivju dīķiem un pagalmiem hektāros;

BvLIZ_IV – lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupas bāzes vērtība euro par hektāru;

Cmaja – dzīvojamās mājas ietekmes konstante;

Kapgr – apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kp – piesārņojuma korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

96. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtību piemēro atbilstoši attiecīgajā lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonā noteiktajai zemes bāzes vērtībai tai zemes kvalitātes grupai, kurai atbilst attiecīgās zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums.

97. Lai noteiktu zem zivju dīķiem un pagalmiem esošās zemes vērtību, piemēro attiecīgās vērtību zonas bāzes vērtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes IV kvalitātes grupai.

(Grozīts ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.117; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

98. Pārējās zemes vērtības noteikšanai (izņemot zemi zem zivju dīķiem) piemēro attiecīgās vērtību zonas bāzes vērtību lauksaimniecībā izmantojamās zemes I kvalitātes grupai, piemērojot koeficientu 0,8.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

99. Dzīvojamās mājas ietekmes konstanti (Cmaja) aprēķina, ja zemes vienībai bez lauku zemei atbilstošajiem lietošanas mērķiem nav noteikts vēl kāds cits lietošanas mērķis un ja uz zemes vienības ir ēka no ēku tipu grupas "Viena dzīvokļa mājas" vai "Divu dzīvokļu mājas". Dzīvojamās mājas ietekmes konstanti (Cmaja) aprēķina šādi:

99.1. aprēķina zemes vienības kadastrālo vērtību, neņemot vērā dzīvojamās mājas un apgrūtinājumu ietekmi, aprēķināto kadastrālo vērtību pārrēķina uz vienu kvadrātmetru;

99.2. dzīvojamās apbūves īpašumu grupas zonējuma zemes vienībai atbilstošajā zonā noteikto zemes bāzes vērtību lietošanas mērķim "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" samazina par aprēķināto viena kvadrātmetra vērtību;

99.3. samazināto lietošanas mērķim "Individuālo dzīvojamo māju apbūve" noteikto zemes bāzes vērtību reizina ar 1000 m2 vai ar zemes vienības kopplatību, ja zemes vienības kopplatība ir mazāka par 1000 m2.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

100. Zemes vienības daļai dzīvojamās mājas ietekmes skaitlisko vērtību aprēķina proporcionāli zemes vienības daļas platībai attiecībā pret zemes vienības kopplatību.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

101. Meža zemes bāzes vērtību piemēro atbilstoši attiecīgajā meža zemes vērtību zonā noteiktajai bāzes vērtībai tai zemes kvalitātes grupai, kurai atbilst attiecīgās zemes vienības meža zemes kvalitātes novērtējums atbilstoši Valsts meža dienesta iesniegtajai informācijai.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

102. Ja no Valsts meža dienesta nav saņemta informācija par meža zemes kvalitātes novērtējumu, meža zemei nosaka II meža zemes kvalitātes grupu. Šādā gadījumā noteiktā zemes kadastrālā vērtība atbilstoši likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nav izmantojama zemes izpirkšanas darījumu kārtošanai.

103. Ja atsevišķas, ar kokiem apaugušas platības nepārsniedz 0,1 hektāru un tajās atbilstoši normatīvo aktu prasībām neveic meža inventarizāciju, meža zemei nosaka II meža zemes kvalitātes grupu.

104. Zemes vienībai, kurai reģistrēti šo noteikumu 4.pielikumā noteiktie apgrūtinājumi, izņemot apgrūtinājumu "Piesārņota vieta", zemes kadastrālo vērtību samazina:

104.1. par 5 %, ja nav norādīta zemes platība, kuru aizņem apgrūtinājums, vai apgrūtinājumu platība aizņem mazāk nekā 20 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.2. par 10 %, ja zemes apgrūtinājumu platība aizņem 20 līdz 40 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.3. par 15 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 40 līdz 60 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.4. par 20 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 60 līdz 80 % (neieskaitot) no zemes vienības platības;

104.5. par 30 %, ja apgrūtinājumu platība aizņem 80 % un vairāk no zemes vienības platības.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā)

105. Zemes vienībai, kurai reģistrēts apgrūtinājums "Piesārņota vieta", zemes kadastrālās vērtības aprēķinā piemēro piesārņojuma korekcijas koefi­cientu ( Kp ), kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 80.punktam. Piesārņojuma novērtējumu un attiecīgu atzinumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 81.punktam.

XI. Ēkas kadastrālās vērtības aprēķins
1. Ēkas kadastrālās vērtības aprēķina vispārīgie nosacījumi

(Apakšnodaļas nosaukums MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; nosaukums stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

106. Ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto šādus kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus:

106.1. visām ēkām:

106.1.1. ēkas tipu;

106.1.2. ēkas apjoma rādītāju;

106.1.3. fizisko stāvokli;

106.1.4. apgrūtinājumus;

106.2. savrupmājai (papildus):

106.2.1. ārtelpas un palīgtelpas;

106.2.2. ēkas labiekārtojumus;

106.3. daudzfunkcionālai ēkai (papildus):

106.3.1. telpu grupu lietošanas veidus;

106.3.2. dzīvojamo telpu grupu piesaistes stāvu;

106.3.3. ārtelpas, izņemot saimniecības telpu grupu;

106.3.4. dzīvojamo telpu grupu labiekārtojumus;

106.4. šo noteikumu 122.13 punktā minētajām nedzīvojamām ēkām (papildus) – ārtelpas.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

106.1 Palīgtelpas savrupmājā šo noteikumu izpratnē ir telpas ar nosaukumu "Garāža" vai "Kūts" vai telpas, kas atrodas zemāk par pirmo stāvu (pagrabstāvs). Pie palīgtelpām nepieskaita jebkādu veidu ārtelpas arī tad, ja to nosaukumi ir "Garāža" vai "Kūts" vai tās atrodas zemāk par pirmo stāvu (pie ārtelpām pieskaita arī telpas ar nosaukumu "Malkas šķūnis").

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

106.2 Saimniecības telpu grupa daudzfunkcionālā ēkā šo noteikumu izpratnē ir telpu grupa, kuras lietošanas veids ir "Koplietošanas telpu grupa, kods 1200", "Garāžas telpu grupa, kods 1242" vai "Cita, iepriekš neklasificēta telpu grupa, kods 1274", ja tās zemākais piesaistes stāvs ir zemāks par pirmo.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

107. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

108. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

109. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

110. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

111. Būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu nosaka, analizējot nekustamā īpašuma tirgus informāciju un izvērtējot vienas vienības cenas izmaiņas atkarībā no ēkas fiziskā stāvokļa. Atbilstoši ēkas fiziskā stāvokļa procentiem nosaka būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu (9.pielikums).

112. Ēkām apgrūtinājumus atbilstoši lietošanas tiesību aprobežojumu vai saimnieciskās darbības ierobežojumu ietekmei nosaka, analizējot nekustamā īpašuma tirgus informāciju un izvērtējot vienas vienības cenas savstarpējo sakarību starp ēkām bez lietošanas ierobežojumiem un ēkām ar lietošanas ierobežojumiem. Ēkai, kura reģistrēta kā valsts vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis, kadastrālo vērtību samazina par:

112.1. 45 %, ja ēka reģistrēta kā valsts nozīmes kultūras piemineklis;

112.2. 35 %, ja ēka reģistrēta kā vietējas nozīmes kultūras piemineklis.

113. Kadastrālās vērtības aprēķinā ēkas apjoma rādītāju izvēlas, ņemot vērā mērvienību, kādā izteikta ēkas tipa bāzes vērtība:

113.1. kopējo būvtilpumu - ja ēkas tipa bāzes vērtība izteikta euro par kubikmetru;

113.2. kopējo platību - ja ēkas tipa bāzes vērtība izteikta euro par kvadrātmetru.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

114. (svītrots no 01.01.2012. ar MK 08.02.2011. noteikumiem Nr.117, sk. grozījumu 2.punktu)

115. Vērtējamai ēkai atbilstošo ēkas tipa bāzes vērtību (ĒBv) nosaka pēc konkrētajai ēkai noteiktā ēkas tipa un attiecīgajā zonā apstiprinātās bāzes vērtības.

116. Vērtējamai ēkai būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu (KS) nosaka, izmantojot kadastra informācijas sistēmā fiksēto vērtējamās ēkas fiziskā stāvokļa procentu un tam atbilstošo būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu (9.pielikums).

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

117. Apjoma ietekmes korekcijas koeficientu (Kkor) ēkām, kuras pēc apjoma pārsniedz standartapjomu, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Kkor = (Ast + (A - Ast) x Kapj) : A , kur
Kkor - apjoma ietekmes korekcijas koeficients;

A - vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros vai kubik­metros;

Ast - standartapjoms kvadrātmetros vai kubikmetros;

Kapj - apjoma korekcijas koeficients.

118. Ēkām, kuras pēc apjoma nepārsniedz standartapjomu, vai ēku tipam, kuram nav apstiprināts standartapjoms, apjoma ietekmes korekcijas koeficients Kkor = 1.

119. Apgrūtinājumu korekcijas koeficientu (Kli) piemēro ēkai, kurai kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegtajām ziņām reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, un kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %:

119.1. ja ēka reģistrēta kā valsts nozīmes kultūras piemineklis, Kli = 0,55;

119.2. ja ēka reģistrēta kā vietējas nozīmes kultūras piemineklis, Kli = 0,65.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610; grozījumi punktā, kas paredz apgrūtinājumu korekcijas koeficienta (Kli) piemērošanu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %, stājas spēkā 01.01.2017., sk. 166. punktu)

2. Savrupmājas kadastrālās vērtības aprēķins

(Apakšnodaļas nosaukums MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; nosaukums stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

119.1 Savrupmājas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ĒBv × A × Klab × KS × Kli × Kkor, kur

ĒKV – vērtējamās savrupmājas kadastrālā vērtība euro;

ĒBv – vērtējamai savrupmājai atbilstošā ēkas tipa bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju attiecīgajā ēkas vecuma grupā;

A – vērtējamās savrupmājas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros;

Klab – labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients;

KS – būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli – būves apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kkor – apjoma ietekmes korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

119.2 Savrupmājai, kurai veikta pilna kadastrālā uzmērīšana, apjoma rādītāju koriģē, izmantojot šādu formulu:

A = Al + 0,3 × AĀ + 0,6 × Ap , kur

A – kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamā ēkas platība (vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums);

Al – to telpu kopējā platība, kuras neatbilst palīgtelpām un ārtelpām;

AĀ – ārtelpu kopējā platība;

Ap – palīgtelpu kopējā platība.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr. 117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

119.3 Labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficientu Klab = 1 piemēro savrupmājai, kurai nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana. Ja savrupmājai ir veikta pilna kadastrālā uzmērīšana un:

119.3 1. nav reģistrēts labiekārtojums "Elektroapgāde", piemēro koeficientu Klab = 0,6;

119.3 2. ir reģistrēts labiekārtojums "Elektroapgāde", bet nav reģistrēts labiekārtojums "Kanalizācija", piemēro koeficientu Klab = 0,8;

119.3 3. ir reģistrēti labiekārtojumi "Elektroapgāde" un "Kanalizācija", piemēro koeficientu Klab = 1.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

119.4 Apjoma ietekmes korekcijas koeficientu (Kkor), kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 117.punktam, piemēro savrupmājai, kurai nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana un kura pēc apjoma pārsniedz standartapjomu. Pārējām savrupmājām piemēro apjoma ietekmes korekcijas koeficientu Kkor = 1.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

120. Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina no ēkas kadastrālās vērtības proporcionāli telpu grupas platībai.

121. Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TGKV = ĒKV x (TGkop.plat. : Ēkop.plat.) , kur
TGKV - telpu grupas kadastrālā vērtība euro;

ĒKV - ēkas kadastrālā vērtība, kurā atrodas telpu grupa;

TGkop.plat. - telpu grupas kopējā platība kvadrātmetros;

Ēkop.plat. - ēkas kopējā platība kvadrātmetros, kurā atrodas telpu grupa.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 959)

122. Telpu grupas kadastrālo vērtību pārrēķina, ja mainās ēkas kadastrālā vērtība, kurā atrodas telpu grupa.

3. Daudzfunkcionālās ēkas kadastrālās vērtības aprēķins

(Apakšnodaļa MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

122.1 Daudzfunkcionālas ēkas kadastrālo vērtību aprēķina, summējot tajā ietilpstošo telpu grupu kadastrālās vērtības un izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ∑ TGKV , kur

ĒKV – vērtējamās ēkas kadastrālā vērtība euro;

TGKV – telpu grupas kadastrālā vērtība euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 959)

122.2 Daudzfunkcionālas ēkas kadastrālo vērtību pārrēķina, ja mainās ēkā ietilpstošas telpu grupas kadastrālā vērtība.

122.3 Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

TGKV = TGBv × A × Kp × Klab × Kst × KS × Kli × Kām, kur

TGKV – vērtējamās telpu grupas kadastrālā vērtība euro;

TGBv – vērtējamai telpu grupai atbilstošā telpu grupas lietošanas veida bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju attiecīgajā ēkas vecuma grupā;

A – vērtējamās telpu grupas kopējā platība;

Kp – palīgtelpu ietekmes korekcijas koeficients;

Klab – labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficients;

Kst – stāva ietekmes korekcijas koeficients;

KS – būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli – apgrūtinājumu korekcijas koeficients;

Kām – ārsienu materiāla ietekmes korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

122.4 Telpu grupai, kas atbilst šo noteikumu 46.2 punktā minētajām telpu grupām, atbilstošo telpu grupas bāzes vērtību (TGBv) nosaka atbilstoši konkrētajai telpu grupai noteiktajam lietošanas veidam un attiecīgajā zonā apstiprinātajai bāzes vērtībai.

122.5 Telpu grupai, kas nav minēta šo noteikumu 46.2 punktā, bāzes vērtību nosaka kā:

122.5 1. ēkas galvenajam lietošanas veida kodam atbilstošās telpu grupas bāzes vērtību;

122.5 2. telpu grupas lietošanas veida "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas, kods 1122" bāzes vērtību, ja ēkas galvenajam lietošanas veida kodam atbilstošai telpu grupai nav apstiprināta bāzes vērtība.

122.6 Telpu grupas, izņemot saimniecības telpu grupu, kopējo platību koriģē, izmantojot šādu formulu:

A = Al + 0,3 × AĀ ,kur

A – kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamā telpu grupas platība;

Al – to telpu kopējā platība, kuras neatbilst ārtelpām;

AĀ – ārtelpu kopējā platība.

122.7 Palīgtelpu ietekmes korekcijas koeficientu Kp = 1 piemēro visām telpu grupām, izņemot saimniecības telpu grupu, kurai piemēro palīgtelpu ietekmes korekcijas koeficientu Kp = 0,3.

122.8 Labiekārtojumu ietekmes korekcijas koeficientu Klab = 1 piemēro visām telpu grupām, izņemot dzīvojamai telpu grupai, kurai nav reģistrēts:

122.8 1. labiekārtojums "Kanalizācija" vai sanitārais mezgls (Klab = 0,8);

122.8 2. labiekārtojums "Kanalizācija" un sanitārais mezgls (Klab = 0,6).

122.9 Stāva ietekmes korekcijas koeficientu Kst = 1 piemēro visām telpu grupām, izņemot dzīvojamai telpu grupai, kuras:

122.9 1. augstākais piesaistes stāvs ir pirmais (Kst = 0,9);

122.9 2. augstākais piesaistes stāvs ir zemāk par pirmo (Kst = 0,6).

(Grozīts MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610; grozījumi punktā, kas paredz, ka kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto augstāko, nevis zemāko telpu grupas piesaistes stāvu, stājas spēkā 01.01.2017., sk. 166. punktu)

122.10 Telpu grupai piemērojamo būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu (KS) nosaka atbilstoši šo noteikumu 116.punktam.

122.11 Telpu grupai piemērojamo apgrūtinājumu korekcijas koeficientu (Kli) nosaka atbilstoši šo noteikumu 119.punktam.

122.12 Ārsienu materiāla ietekmes korekcijas koeficientu Kām = 1 piemēro visām telpu grupām, izņemot telpu grupai, kas atrodas ēkā, kurai noteikts ēkas tips "Daudzdzīvokļu mājas ar koka ārsienām, kods 11220101" – šajā gadījumā telpu grupai piemēro ārsienu materiāla ietekmes korekcijas koeficientu Kām = 0,8.

4. Citas nedzīvojamās ēkas kadastrālās vērtības aprēķins

(Apakšnodaļa MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 01.01.2012., sk. grozījumu 2.punktu)

122.13 Citai nedzīvojamai ēkai kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ĒBv × A × Kkor × KS × Kli, kur

ĒKV – vērtējamās ēkas kadastrālā vērtība euro;

ĒBv – vērtējamai ēkai atbilstošā ēkas tipa bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju attiecīgajā ēkas vecuma grupā;

– vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros vai kubikmetros;

Kkor – apjoma ietekmes korekcijas koeficients;

KS – būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli – būves apgrūtinājumu korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

122.14 Citai nedzīvojamai ēkai, kurai piemērots ēkas tips "Viesnīcu ēkas, kods 12110101", "Dienesta viesnīcas, kods 12110102", "Restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas, kods 12110103", "Biroju ēkas, kods 12200101", "Tirdzniecības ēkas, kods 12300101", "Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir līdz 6 m (ieskaitot), kods 12510101", "Ražošanas ēkas, kurās lielākās telpas (pēc platības kvadrātmetros) augstums ir lielāks par 6 m, kods 12510102", "Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirka ēkas, mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēkas, kods 12610102", "Muzeji, mākslas galerijas, bibliotēkas un arhīvu ēkas, kods 12620101", "Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas, kods 12630101", "Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, kods 12640101", "Sporta ēkas, kods 12650101" un "Soda izciešanas iestāžu ēkas, aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības dienestu ēkas un kazarmas, kods 12740101" kopējo platību koriģē, izmantojot šādu formulu:

A = Al + 0,3 × AĀ ,kur

 A – kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamā ēkas platība (vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums);

Al – to telpu kopējā platība, kuras neatbilst ārtelpām;

 AĀ – ārtelpu kopējā platība.

122.15 Telpu grupas kadastrālo vērtību aprēķina, ievērojot šo noteikumu 120., 121. un 122.punktā minētos nosacījumus.

XII. Inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķins

123. Inženierbūves kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto kadastra infor­mācijas sistēmā reģistrētos pēdējos kadastrālās uzmērīšanas datus (turpmāk - inženierbūves dati):

123.1. inženierbūves tipu;

123.2. inženierbūves apjoma rādītāju;

123.3. inženierbūves fizisko stāvokli;

123.4. apgrūtinājumus.

(Grozīts ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

124. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

125. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

126. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

127. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

128. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

129. Inženierbūves kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

IBKV = (Σ (BV × A × KS)) × Kli, kur

IBKV – inženierbūves kadastrālā vērtība euro;

BV – tipa bāzes vērtība;

A – tipa apjoma rādītāja lielums;

KS – būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

Kli – apgrūtinājumu korekcijas koeficients.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā; grozījumi punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 01.01.2018., sk. 169. punktu)

130. Vērtējamās inženierbūves tipa bāzes vērtību (IBBv) nosaka atbilstoši vērtību zonā apstiprinātajai inženierbūves tipa bāzes vērtībai. Vērtību zonu nosaka atbilstoši tam, kurā rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējuma vērtību zonā atrodas zemes vienība, pie kuras ir piesaistīta inženierbūve.

131. Vērtējamās inženierbūves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu (KS) nosaka, izmantojot kadastra informācijas sistēmā fiksēto vērtējamās inženierbūves fiziskā stāvokļa procentu un tam atbilstošo šo noteikumu 9.pielikumā noteikto būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficientu.

131.1 Apgrūtinājumu korekcijas koeficientu Kli piemēro inženierbūvei, kurai kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas sniegtajām ziņām reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, un kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %:

131.1 1. ja inženierbūve reģistrēta kā valsts nozīmes kultūras piemineklis, Kli ir 0,55;

131.1 2. ja inženierbūve reģistrēta kā vietējas nozīmes kultūras piemineklis, Kli ir 0,65.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 610; grozījumi punktā, kas paredz apgrūtinājumu korekcijas koeficienta (Kli) piemērošanu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %, stājas spēkā 01.01.2017., sk. 166. punktu)

XIII. Dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķins

132. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina, summējot:

132.1. dzīvokļa īpašumu veidojošo telpu grupu (likuma "Par dzīvokļa īpašumu" izpratnē – atsevišķais īpašums) kadastrālās vērtības;

132.2. koplietošanas telpu grupu kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai – ēkās, kuru domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā;

132.3. zemes vienību, kuru domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai;

132.4. ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistīto būvju kadastrālās vērtības atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

133. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

- dzīvokļa īpašuma kadastrālā vērtība euro;

- dzīvokļa īpašumu veidojošās telpu grupas (likuma "Par dzīvokļa īpašumu" izpratnē - atsevišķais īpašums) kadastrālā vērtība;

- koplietošanas telpu grupas kadastrālā vērtība ēkā, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašumā;

- ēkas, kurā atrodas dzīvokļa īpašums un kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa;

- zemes vienības, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālā vērtība;

- zemes vienības, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa;

- ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītās būves, kuras kopīpašuma domājamās daļas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kadastrālā vērtība;

- ar dzīvokļa īpašumu funkcionāli saistītās būves, kuras kopīpašuma domājamā daļa ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, kopīpašuma domājamā daļa.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.959)

134. Dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību pārrēķina, ja mainās kāda no šo noteikumu 132.punktā minētā objekta kadastrālajām vērtībām vai dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

XIV. Nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķins

(Nodaļa svītrota ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; grozījumi attiecībā uz nodaļas svītrošanu stājas spēkā 01.07.2010., sk. grozījumu 2. punktu)

135. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; sk. grozījumu 2. punktu)

136. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; sk. grozījumu 2. punktu)

137. (Svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; sk. grozījumu 2. punktu)

XV. Noslēguma jautājumi

138. Atzīt par spēku zaudējušiem:

138.1. Ministru kabineta 2000.gada 19.decembra noteikumus Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 473./476.nr.; 2001, 154.nr.; 2003, 28.nr.; 2005, 95.nr.);

138.2. Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumus Nr.341 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 115., 182.nr.; 2003, 53.nr.; 2005, 95.nr.);

138.3. Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumus Nr.184 "Ēku kadastrālās vērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 73.nr.; 2003, 77.nr.; 2004, 60.nr.; 2005, 95., 144.nr.).

139. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai administratīvo aktu (iestādes lēmumu), kurš atceļ iepriekš pieņemto prettiesisko lēmumu, lai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 86.pantam izpildītu pieņemtā lēmuma nosacījumus, aprēķina vai pārrēķina zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas vēsturisko kadastrālo vērtību, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriek­šējā perioda noteiktā datumā, ņemot vērā:

139.1. uz pieprasījumā norādītā iepriekšējā perioda datumu spēkā esošo normatīvo aktu prasības un kadastrālo vērtību bāzes rādītājus;

139.2. pieprasījumā minētos zemes vienības, būves, telpu grupas vai zemes vienības daļas raksturojošos datus, kā arī kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus uz norādīto datumu, ciktāl tie nav pretrunā ar pieprasījumā minētajiem.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; grozījumi ievaddaļā un 139.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2010., sk. MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 2.punktu)

140. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma ir tiesīgs aprēķināt kadastra objekta prognozēto kadastrālo vērtību, ņemot vērā:

140.1. apstiprinātos kadastrālo vērtību bāzes rādītājus nākamajam gadam;

140.2. kadastra informācijas sistēmā reģistrētos attiecīgos kadastra objekta raksturojošos datus uz vērtības aprēķināšanas datumu.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621; MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191; grozījumi ievaddaļā un 140.2.apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2010., sk. MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 2.punktu)

141. Lai nodrošinātu pāreju uz kadastrālo vērtību bāzes izstrādi nekusta­mā īpašuma grupai vienlaikus visā valsts teritorijā, Valsts zemes dienests izstrādā:

141.1. 2007.gadā - lauksaimniecībā izmantojamās zemes zonējumu, me­ža zemes zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi lauku nekustamo īpašumu grupai;

141.2. 2007.gadā - dzīvojamo māju apbūves zonējumu, kadastrālo vērtību bāzi dzīvojamās apbūves īpašumu grupai un nekustamā īpašuma tirgus izmaiņu korekcijas koeficientus komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekus­tamo īpašumu grupai, kā arī rūpnieciskās ražošanas nekustamo īpašumu grupai;

141.3. 2008.gadā - rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējumu un kadastrālo vērtību bāzi rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai;

141.4. 2009.gadā - komercobjektu apbūves zonējumu, kadastrālo vērtību bāzi komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai, kā arī nosaka bāzes vērtības dzīvojamās apbūves īpašumu grupai.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

142. Līdz attiecīgo nekustamo īpašumu grupas zonējumu spēkā stāšanās dienai vērtību zonu robežas nosaka atbilstoši apstiprinātajiem pilsētu zemes vērtību zonējumiem vai lauku apbūves zemes vērtību zonējumiem.

(Grozīts ar MK 11.09.2007. noteikumiem Nr.621)

142.1 Valsts zemes dienests 2008.gada 1.janvārī, ievērojot šo noteikumu 8. un 13.punktā minētās prasības, maina normatīvajos aktos apstiprināto pilsētu zemes vērtību zonējumu un lauku apbūves zemes vērtību zonējumu zonu numurus, nodrošinot, ka zonas kārtas numurs sakrīt ar normatīvajos aktos apstiprinātajiem pilsētu zemes vērtību zonējumu un lauku apbūves zemes vērtību zonējumu zonu numuriem.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā)

143. Valsts zemes dienests pilsētu zemes vērtību zonējumus un lauku apbūves zemes vērtību zonējumus, kuru izstrāde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosināta līdz 2005.gada 15.septembrim, atbilstoši šo noteikumu prasī­bām izmanto attiecīgo nekustamā īpašuma grupu vērtību zonējumu izstrādē.

144. Lai nodrošinātu pāreju uz ēku kadastrālo vērtību aprēķinu atbilstoši šo noteikumu 114.punktam, Valsts zemes dienests 2006.gadā izstrādā:

144.1. ēku tipu standartapjomu un apjoma korekcijas koeficientus atbilstoši šo noteikumu 45. un 48.punktam;

144.2. ēku tipu bāzes vērtības atbilstoši šo noteikumu 42.punktam.

145. Šo noteikumu 114.punktā noteiktajā ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamie koeficienti - apjoma ietekmes korekcijas koeficients ( Kkor ) un apgrūtinājumu korekcijas koeficients (Kli) - stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

146. Līdz 2008.gada 1.janvārim zemes vienībām un zemes vienības daļām lauku apvidos, kurām noteikts lietošanas mērķis no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" un "Ūdens objektu zeme", kā arī noteikts lietošanas mērķis "Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve" vai "Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas", zemes kadastrālās vērtības aprēķina šādā kārtībā:

146.1. zemes kadastrālās vērtības aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

Kv - zemes vienības kadastrālā vērtība euro;

PLIZ - lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība hektāros;

VKVAL - lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs;

PPAG - zem ēkām un pagalmiem esošās zemes platība hektāros;

PPAR - pārējās zemes platība hektāros;

PDIKI - zem zivju dīķiem esošās zemes platība hektāros;

K1 - starpgabalainības koeficients;

K2 - novietojuma koeficients;

PM - meža zemes platība hektāros;

VMVID - kadastrālās teritorijas meža zemes vidējais novērtējums ballēs par hektāru;

VM - meža zemes kvalitātes novērtējums ballhektāros;

KM - meža zemes novietojuma koeficients;

3,171 - viena ballhektāra vērtība euro;

Kapgr - apgrūtinājumu koeficients;

KP - piesārņojuma korekcijas koeficients;

146.2. zem ēkām un pagalmiem esošās zemes kvalitātes novērtējums ir 50 balles;

146.3. zem krūmājiem, purviem, ūdeņiem un ceļiem esošās zemes (izņemot zivju dīķus) un pārējās zemes kvalitātes novērtējums ir 8 balles;

146.4. zivju dīķu - zivju audzēšanai mākslīgi ierīkotu ūdenstilpju - zemes kvalitātes novērtējums ir 35 balles;

146.5. meža zemes kvalitāti novērtē, izmantojot Valsts meža dienesta sniegto informāciju, kas iekļauta meža zemes novērtējuma kopsavilkumā;

146.6. ja no Valsts meža dienesta nav saņemta informācija par meža zemes kvalitātes novērtējumu, meža zemes kvalitātes noteikšanai izmanto kadastrālās teritorijas meža zemes vidējo novērtējumu (10.pielikums). Šādā gadījumā noteiktā zemes kadastrālā vērtība nav izmantojama ar zemes vērtību saistīto darījumu kārtošanai;

146.7. ja atsevišķas ar kokiem apaugušas platības ir mazākas par 0,1 ha un tajās nav veikta meža inventarizācija, to vērtību nosaka atbilstoši kadastrālās teritorijas meža zemes vidējam novērtējumam (10.pielikums). Kadastrālā teritorija ir kadastra grafiskajā daļā iezīmēta teritorija, kas atbilst administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.maiju;

146.8. lauku zemes kvalitātes novērtējumu koriģē ar starpgabalainības koeficientu K1 (11.pielikums). Meža zemei starpgabalainības koeficientu K1 nepiemēro;

146.9. lauku zemes kvalitātes novērtējumu koriģē ar novietojuma koeficientu K2 (12. un 13.pielikums). Meža zemei piemēro meža zemes novietojuma koeficientu KM (10.pielikums). Valsts meža fondā esošajai pārējai zemei kadastrālās vērtības aprēķināšanā piemēro kadastrālās teritorijas vidējo novietojuma koeficientu (10.pielikums);

146.10. starpgabalainības un novietojuma koeficientu nosaka, izmantojot Valsts zemes dienesta apstiprinātu novietojuma korekciju karti, atbilstoši ceļa segumam un korekcijas koeficientiem, kas raksturo zemes vienības novietojumu attiecībā pret pilsētām (11.pielikums), attiecībā pret kadastrālās teritorijas centru un citu kadastrālās teritorijas apdzīvoto vietu vai pilsētu (12.pielikums);

146.11. zemes vienībai, kurai reģistrēti apgrūtinājumi, zemes kadastrālo vērtību samazina atbilstoši šo noteikumu 104. un 105.punktam.

147. Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes vienībām un zemes vienības daļām, kurām noteikts lietošanas mērķis "Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem" un/vai "Sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas", zemes bāzes vērtību nosaka:

147.1. Rīgā - kā lietošanas mērķim "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība";

147.2. pārējās pilsētās - kā lietošanas mērķim "Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība";

147.3. lauku apvidū - kā lietošanas mērķim "Lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve".

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1045)

148. Līdz 2007.gada 1.janvārim ēkas kadastrālo vērtību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ĒKV = ĒBv x A x KS x KCL , kur
ĒKV - vērtējamās ēkas kadastrālā vērtība euro;

ĒBv - vērtējamai ēkai atbilstošā ēkas tipa bāzes vērtība euro par apjoma rādītāju;

A - vērtējamās ēkas apjoma rādītāja lielums kvadrātmetros vai kubik­metros;

KS - būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients;

KCL - tirgus korekcijas koeficients.

149. Vērtējamai ēkai atbilstošo ēkas tipa bāzes vērtību (ĒKV) nosaka pēc konkrētajai ēkai noteiktā ēkas tipa un apstiprinātās bāzes vērtības.

150. Vērtējamai ēkai atbilstošo tirgus korekcijas koeficientu (KCL ) nosaka pēc apstiprinātā tirgus korekcijas koeficienta atbilstošajam ēkas tipam konkrētās pašvaldības teritorijā, ņemot vērā vērtējamās ēkas atrašanās vietu.

151. Ēkām, kurām atbilstoši būvvaldes sniegtajam atzinumam līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim:

151.1. noteikts ēku tips "Individuālās dzīvojamās mājas ar mūra un mūra - koka ārsienām, kurām būvdarbi veikti uzlabotā kvalitātē un ar īpašiem labiekārtojuma elementiem pēc 1992.gada", sākot ar 2007.gada 1.janvāri, nosakāms tips "Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra un mūra - koka ārsienām";

151.2. noteikts ēku tips "Viesnīcu ēkas, kurām būvdarbi vai rekonstrukcija veikta uzlabotā kvalitātē pēc 1992.gada un kuras pēc sniegto pakalpojumu līmeņa atbilst vismaz četrzvaigžņu viesnīcas kategorijai", sākot ar 2007.gada 1.janvāri, nosakāms tips "Viesnīcu ēkas";

151.3. noteikts ēku tips "Banku iestāžu ēkas, kurām būvdarbi veikti uzlabotā kvalitātē un ar īpašiem labiekārtojuma elementiem pēc 1992.gada", sākot ar 2007.gada 1.janvāri, nosakāms tips "Banku iestāžu ēkas".

152. Līdz rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves zonējuma izstrādei un apstiprināšanai vērtējamās inženierbūves tipa bāzes vērtību (IBBv) nosaka atbilstoši attiecīgajam inženierbūves tipam apstiprinātai inženierbūves tipa bāzes vērtībai, kas ir noteikta kā vidējā attiecīgā tipa būvniecības izmaksu vērtība valstī.

153. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri, līdz tam inženierbūvju tipus nosaka saskaņā ar šo noteikumu 14.pielikumu.

154. Līdz apgrūtinājumu klasifikācijas (4.pielikums) iestrādei kadastra informācijas sistēmā, bet ne vēlāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim zemes kadastrālās vērtības aprēķinam apgrūtinājumu korekcijas koeficientu nosaka atbilstoši šo noteikumu 15.pielikumam.

155. 2008.gada 1.janvārī Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku tipu maiņu atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam. Normatīvajos aktos noteiktie ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītāji ir spēkā un ēku kadastrālās vērtības aprēķinā piemērojami saskaņā ar 16.pielikumu līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes noteikšanai attiecīgajai nekustamo īpašumu grupai.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā)

156. Līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes noteikšanai attiecīgajai nekustamo īpašumu grupai Valsts zemes dienests:

156.1. ēkai, kurai noteikts komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai vai rūpniecības nekustamo īpašumu grupai atbilstošs ēkas tips, aprēķinot ēkas kadastrālo vērtību, par ēkas tipa bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas ēkas tipa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu;

156.2. ēkai, kurai noteikts ēkas tips, kam atbilstoši šo noteikumu 16.pielikumam mainās ēkas kadastrālās vērtības aprēķinā izmantojamais apjoma rādītājs, aprēķinot ēkas kadastrālo vērtību, par ēkas tipa bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas ēkas tipa bāzes vērtības (vai šo noteikumu 156.1.apakšpunktā noteikto ēkas tipa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu) un pārejas koeficienta (16.pielikums) reizinājumu;

156.3. zemes vienībai, kurai noteikts komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai vai rūpniecības nekustamo īpašumu grupai atbilstošs lietošanas mērķis, aprēķinot zemes vienības kadastrālo vērtību, par zemes bāzes vērtību pieņem normatīvajos aktos noteiktās attiecīgās vērtību zonas lietošanas mērķa bāzes vērtības un tirgus izmaiņu korekcijas koeficienta reizinājumu.

(MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā)

157. 2010.gada 1.martā Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku tipu un inženierbūvju tipu maiņu atbilstoši šo noteikumu 17.pielikumam.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā)

158. Līdz 2011.gada 1.janvārim ēku kadastrālo vērtību aprēķinā piemēro Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.948 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2010.gadam" (turpmāk – Vērtību bāzes noteikumi) noteiktos ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītājus saskaņā ar šo noteikumu 18.pielikumu, izņemot šādus ēku tipus:

158.1. ēkas tips "Kuģu ceļu bākas", kods 12410105 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Tehniskā ūdens apgādes krasta sūkņu staciju virszemes daļa", kods 23020112, bāzes vērtību – 23,30 Ls/m3;

158.2. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu līdz 1000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520103 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dzelzsbetona virszemes rezervuāri kurināmajam ar ietilpību virs 16 t", kods 24201603, bāzes vērtību – 79,00 Ls/m3;

158.3. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 1000 līdz 5000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520104 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu līdz 3000 m3", kods 24202107, bāzes vērtību – 49,40 Ls/m3;

158.4. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu no 5000 līdz 50000 kubikmetriem (ieskaitot)", kods 12520105 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 3000–8000 m3", kods 24202108, bāzes vērtību – 33,70 Ls/m3;

158.5. ēkas tips "Naftas produktu, ķīmisko vielu vai maisījumu un radioaktīvo atkritumu rezervuāri un tvertnes ar būvtilpumu, lielāku par 50000 kubikmetriem", kods 12520106 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Dīzeļdegvielas metāla rezervuāru parki ar estakādes izliešanu, ieliešanas aprīkojumu un tilpumu 8000–16000 m3, kods 24202106, bāzes vērtību – 28,80 Ls/m3;

158.6. ēkas tips "Ražošanas uzņēmumu silosveida un bunkurveida noliktavas", kods 12520108 – piemēro Vērtību bāzes noteikumos (redakcija līdz 2010.gada 1.martam) noteikto inženierbūves tipa "Keramikas rūpnīcu izejvielu pieņemšanas ietaišu būves", kods 24201201, bāzes vērtību – 13,20 Ls/m3;

158.7. ēkas tips "Kultūrvēsturiskas ēkas", kods 12730101 – piemēro bāzes vērtību 0,00 Ls/m3.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā)

159. Valsts zemes dienests 2010.gada 1.jūlijā veic dzīvokļa īpašumu kadastrālo vērtību pārrēķinu.

(MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.07.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

160. Līdz 2011.gada 31.decembrim neapgūtas apbūves zemes kadastrālās vērtības aprēķinā lietošanas mērķiem piemēro kadastrālo vērtību bāzi, kas noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.537 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2011.gadam", zemes bāzes vērtību samazinot par 50 % (noapaļojot ar precizitāti līdz santīmam):

160.1. lietošanas mērķim "Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme" piemēro lietošanas mērķim "Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme" apstiprinātos bāzes rādītājus;

160.2. lietošanas mērķim "Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme" piemēro lietošanas mērķim "Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve" apstiprinātos bāzes rādītājus;

160.3. lietošanas mērķim "Neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme" piemēro lietošanas mērķim "Komercdarbības objektu apbūve" apstiprinātos bāzes rādītājus;

160.4. lietošanas mērķim "Neapgūta sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme" piemēro lietošanas mērķim "Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve" apstiprinātos bāzes rādītājus;

160.5. lietošanas mērķim "Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme" piemēro lietošanas mērķim "Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve" apstiprinātos bāzes rādītājus.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā)

161. Līdz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 27.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam:

161.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrēto ēku raksturojošos rādītājus par ēkas labiekārtojumu (elektroapgāde, kanalizācija) un telpu nosaukumiem (garāža, kūts, malkas šķūnis) aktualizē:

161.1.1. pēc kadastra subjekta pieteikuma, kuram pievienots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (ja tāds nav Valsts zemes dienesta arhīva glabātuvē) vai būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas apliecināts dokuments;

161.1.2. pēc būvniecību pārraugošās pašvaldības institūcijas tiešsaistē vai citādā veidā sniegtajām ziņām (saraksta veidā);

161.2. ja kadastra informācijas sistēmā par ēku ir reģistrēti tikai masveida apsekošanā iegūtie dati, bet Valsts zemes dienesta arhīvā ir tehniskās inventarizācijas lieta, kas nav kadastra dokuments atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam, kadastra subjekts vai, ja tāda nav, – ēkas īpašnieks, vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs var ierosināt ēkas datu aktualizāciju pilnā apjomā, apliecinot, ka nav mainījušies kadastra informācijas sistēmā vai Valsts zemes dienesta arhīva materiālos norādītie ēku raksturojošie dati (izņemot ēkas fizisko stāvokli);

161.3. Valsts zemes dienests šo noteikumu 161.2.apakšpunktā minētajā gadījumā, neapsekojot ēku apvidū:

161.3.1. reģistrē ēkas datus kadastra informācijas sistēmā atbilstoši Valsts zemes dienesta arhīva dokumentos norādītajai informācijai un ierosinātāja iesniegtajiem dokumentiem;

161.3.2. ja tas ir tehniski iespējams, izgatavo ēkas apbūves plānu un stāva plānu atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka būves kadastrālo uzmērīšanu; 161.3.3. sagatavo un izsniedz ierosinātājam ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā)

162. Valsts zemes dienests līdz 2011.gada 28.februārim kadastra informācijas sistēmā savrupmājai, kurai ir veikta pilna kadastrālā uzmērīšana un nav aizpildīts datu lauks – labiekārtojums "Elektroapgāde" –, bet ir reģistrēts labiekārtojums "Kanalizācija", reģistrē arī labiekārtojumu "Elektroapgāde".

(MK 08.02.2011. noteikumu Nr.117 redakcijā)

163. Valsts zemes dienests līdz 2016. gada 31. decembrim:

163.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām daudzfunkcionālajām ēkām reģistrē no pašvaldībām saņemto informāciju par attiecīgo ēku ekspluatācijā pieņemšanas gadiem;

163.2. ēkai, kurai kadastra informācijas sistēmā reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa statusam, ir tiesīgs aktualizēt ēkas nolietojumu, ja ir konstatēts, ka ēkai ir veikta atjaunošana, bet kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas nolietojums ir lielāks par 30 %.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

164. Šo noteikumu 163.2. apakšpunktā minētajā gadījumā kadastra subjektu par ēkas apsekošanu informē ar vēstuli, nosūtot to pa pastu. Adresātiem Latvijas teritorijā vēstuli nodod pastā vismaz 14 kalendāra dienas, bet ārpus Latvijas teritorijas – vismaz 21 kalendāra dienu pirms ēkas apsekošanas. Kadastra subjektam ir pienākums vēstulē minētajā datumā nodrošināt Valsts zemes dienesta nodarbinātā iekļūšanu ēkā. Ja kadastra subjekts nenodrošina iekļūšanu ēkā, Valsts zemes dienests:

164.1. ēkas konstruktīvo elementu konstrukciju veidus un to materiālus nosaka un reģistrē atbilstoši tā rīcībā esošajiem dokumentiem, trūkstošos dokumentus pieprasot no pašvaldības;

164.2. katra ēkas konstruktīvā elementa nolietojuma pazīmes nosaka un reģistrē intervālā līdz 30 %.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

165. Līdz datu plūsmas nodrošināšanai, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, pašvaldības ne retāk kā reizi ceturksnī sarakstu veidā sniedz Valsts zemes dienestam reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā informāciju par pirmreizēji ekspluatācijā nodoto ēku ekspluatācijā pieņemšanas gadiem.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

166. Grozījumi šo noteikumu 119. un 131.1 punktā, kas paredz apgrūtinājumu korekcijas koeficienta (Kli) piemērošanu, ja kadastra informācijas sistēmā reģistrētais būves fiziskais nolietojums ir lielāks par 30 %, kā arī grozījumi šo noteikumu 122.9 punktā, kas paredz, ka kadastrālās vērtības aprēķinā izmanto augstāko, nevis zemāko telpu grupas piesaistes stāvu, un grozījumi šo noteikumu 4. pielikumā, kas paredz svītrot 14. sadaļu, stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 610 redakcijā)

167. (Svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 551)

168. (Svītrots ar MK 12.09.2017. noteikumiem Nr. 551)

169. Grozījumi šo noteikumu 75., 95., 119.1, 122.3, 122.13 un 129. punktā, kas paredz kadastrālās vērtības aprēķinā nepiemērot koeficientu 0,85, stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

170. Aprēķinot kadastrālās vērtības 2018. un 2019. gadam, zemes vienībām un zemes vienības daļām, kurām kāds no reģistrētajiem lietošanas mērķiem ir no dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas (šo noteikumu 3. pielikums) un tām ir reģistrēts apgrūtinājums, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumu Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" 2. pielikuma 4. grupā "Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijas un to aizsargjoslas (aizsardzības zonas)" un 5. pielikuma 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48. vai 49. rindā minētajiem apgrūtinājumiem, piemēro vērtību samazinošu koeficientu 0,7.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

171. Ja uz valsts un pašvaldību institūciju sniegto ziņu pamata reģistrētais ēkas ekspluatācijā pieņemšanas gads neatbilst ēkas īpašnieka rīcībā esošajiem dokumentiem, tad līdz 2018. gada 1. decembrim ēkas īpašnieks Valsts zemes dienestā iesniedz dokumentu, kas pamato ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gadu. Šajā gadījumā Valsts zemes dienests bez maksas aktualizē kadastra informācijas sistēmā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gadu.

(MK 12.09.2017. noteikumu Nr. 551 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Ēku tipi

(Pielikums svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Inženierbūvju (elementu) tipi

(Pielikums svītrots ar MK 23.02.2010. noteikumiem Nr.191)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Nekustamo īpašumu grupas

(Pielikums MK 23.02.2010. noteikumu Nr.191 redakcijā)

Nr.
p.k.

Nekustamo īpašumu grupas nosaukums

Lietošanas mērķu/ēku tipu grupas kods

Lietošanas mērķu/ēku tipu grupas nosaukums

1. Dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupa

06

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme

07

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme

111001

Viena dzīvokļa mājas

112101

Divu dzīvokļu mājas

112201

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

113001

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

127402

Palīgēkas
2. Komercdarbības un sabiedriskās apbūves grupa

08

Komercdarbības objektu apbūves zeme

09

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme

05

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme

121101

Viesnīcu ēkas

121201

Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

122001

Biroju ēkas

123001

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas

126101

Ēkas masu izklaides pasākumiem

126201

Muzeji un bibliotēkas

126301

Skolas, universitātes un zinātniskai pētniecībai paredzētās ēkas

126401

Slimnīcu vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

126501

Sporta ēkas

127201

Kulta ēkas

127301

Kultūrvēsturiskas ēkas

127401

Citas, iepriekš neklasificētas ēkas
3. Rūpniecības apbūves grupa

10

Ražošanas objektu apbūves zeme

11

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

04

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas

12

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

13

Jūras ostas un jūras ostu termināļu apbūves zeme

124101

Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tām saistītās ēkas

124201

Garāžu ēkas

125101

Rūpnieciskās ražošanas ēkas

125201

Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
4. Lauku nekustamo īpašumu grupa

01

Lauksaimniecības zeme

02

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvu aktu

03

Ūdens objektu zeme

127101

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Apbūves zemes un lauku zemes kadastrālo vērtību ietekmējošie zemes izmantošanas apgrūtinājumi

(Pielikums MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1650 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr.610; grozījums par 14.sadaļas svītrošanu stājas spēkā 01.01.2017., sk. noteikumu 166. punktu)

Zemes izmantošanas apgrūtinājumi

Apgrūtinājumu korekcijas koeficienta izvērtējums

apbūves zemei

lauku zemei

Kods

Apraksts

Kapgr1

Kapgr2

Kapgr

11

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

1101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla

20 %

-

no platības

110101

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorija

20 %

no platības

110102

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča jūras aizsargjoslas (pludmales) teritorija

20 %

no platības

110103

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija

no platības

1102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

no platības

110201

ūdensteces aizsargjoslas teritorija

no platības

11020101

vairāk par 100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020102

25–100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020103

10–25 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020104

līdz 10 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020105

ūdensteces aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

no platības

11020106

ūdensteces aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

no platības

11020107

Daugavas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020108

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no izteces līdz Lejasciemam

no platības

11020109

Gaujas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā

no platības

11020110

Lielupes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020111

Ventas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

110202

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija

no platības

11020201

tādas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos, kuras platība ir lielāka par 1000 hektāriem

no platības

11020202

100–1000 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020203

25–100 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020204

10–25 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020205

līdz 10 hektāru lielas ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija lauku apvidos

no platības

11020206

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos

no platības

11020207

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija uz salām un pussalām

no platības

110203

mākslīga ūdensobjekta, kura platība ir lielāka par 0,1 hektāru, aizsargjoslas teritorija

no platības

110204

applūstošā (10 % applūduma varbūtība) teritorija

no platības

no platības

1103

aizsargjoslas ap valsts meteoroloģis­ko un hidroloģisko novērojumu stacijām un hidrometriskajiem posteņiem un ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

no platības

110301

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu stacijas vai posteņa novērojumu laukumu

no platības

110302

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko novērojumu posteni

no platības

110303

aizsargjoslas teritorija ap stacionāru valsts nozīmes meteoroloģisko novērojumu monitoringa punktu vai posteni

no platības

110304

aizsargjoslas teritorija ap meteoroloģisko radiolokācijas iekārtu

no platības

110305

aizsargjoslas teritorija ap sauszemes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

no platības

110306

aizsargjoslas teritorija ap jūras piekrastes hidrometrisko (hidroloģisko) novērojumu posteni

no platības

110307

aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdeņu valsts monitoringa posteni un dziļurbumu

no platības

110308

aizsargjoslas teritorija ap seismoloģiskā monitoringa posteni

no platības

110309

aizsargjoslas teritorija ap citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringa punktiem un posteņiem

no platības

1104

aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm

no platības

110401

regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjoslas teritorija

no platības

110402

ierīkotas ūdensnotekas aizsargjoslas teritorija

no platības

110403

aizsargjoslas teritorija ap ūdensnoteku un ūdenstilpju aizsargdambi

no platības

110404

liela diametra kolektora aizsargjoslas teritorija

no platības

110405

aizsargjoslas teritorija ap polderu sūkņu staciju

no platības

110406

aizsargjoslas teritorija ap krājbaseinu

no platības

110407

aizsargjoslas teritorija ap slūžām

no platības

110408

aizsargjoslas teritorija ap hidrometrisko posteni

no platības

1105

tauvas joslas

no platības

110501

tauvas joslas teritorija gar jūras piekrasti

no platības

110502

tauvas joslas teritorija gar upi

no platības

110503

tauvas joslas teritorija gar ezeru

no platības

110504

tauvas joslas teritorija gar mākslīgi izbūvētu kanālu

no platības

110505

tauvas joslas teritorija gar hidrotehnisku būvi

no platības

110506

tauvas joslas teritorija gar citu būvi uz ūdens

no platības

1109

aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām

no platības

110901

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110902

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110903

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstecē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110904

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110905

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110906

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ūdenstilpē ap ūdens ņemšanas vietu

no platības

110907

stingra režīma aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

no platības

110908

bakterioloģiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

no platības

110909

ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu

no platības

12

Komunikācijas

1201

aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem

no platības

no platības

120101

aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu

no platības

no platības

12010101

ūdensvads atrodas līdz 2 m dziļumā

no platības

no platības

12010102

ūdensvads atrodas dziļāk par 2 m

no platības

no platības

120102

aizsargjoslas teritorija gar kanalizācijas spiedvadu

no platības

no platības

12010201

kanalizācijas spiedvads atrodas līdz 2 m dziļumā

no platības

no platības

12010202

kanalizācijas spiedvads atrodas dziļāk par 2 m

no platības

no platības

120103

aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu

no platības

no platības

120104

aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem

no platības

no platības

120105

aizsargjoslas teritorija ap ūdenstorni

no platības

no platības

120106

aizsargjoslas teritorija ap virszemes ūdens rezervuāru

no platības

no platības

120107

aizsargjoslas teritorija ap ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu staciju

no platības

no platības

120108

aizsargjoslas teritorija ap ūdens apstrādes staciju

no platības

no platības

120109

aizsargjoslas teritorija ap kanalizācijas sūkņu staciju

no platības

no platības

120110

aizsargjoslas teritorija ap zemteku

no platības

no platības

1202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 mega­paskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

no platības

no platības

120201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju

no platības

no platības

12020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

no platības

no platības

12020102

gāzesvada dia­metrs no 300 mm līdz 600 mm

no platības

no platības

12020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

no platības

no platības

120202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju

no platības

no platības

120203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktu

no platības

no platības

120204

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

no platības

no platības

120205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu ar viena gāzes balona tilpumu

no platības

no platības

12020501

līdz 50 litriem

no platības

no platības

12020502

virs 50 litriem

no platības

no platības

120206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS) ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu virs 500 m3

no platības

no platības

120207

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu

no platības

no platības

12020701

līdz 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

12020702

virs 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

120208

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu ar ieejas spiedienu virs 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

120209

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu ārpus gāzes uzglabāšanas zonas un urbumu, kurš nav savienots ar dabasgāzes uzglabāšanas kolektorslāni

no platības

no platības

120210

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes krātuves urbumu, kurš atrodas dabasgāzes uzglabāšanas zonā un ir savienots ar kolektorslāni

no platības

no platības

120211

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes uzpildes staciju ar gāzes uzkrāšanas spiedtvertņu kopējo saspiestās gāzes apjomu līdz 500 m3, ja viena gāzes balona tilpums nav lielāks par 180 litriem

no platības

no platības

1203

aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem

no platības

no platības

120301

aizsargjoslas teritorija gar ielu – sarkanā līnija

no platības

no platības

120302

aizsargjoslas teritorija gar ielu – būvlaide

no platības

no platības

120303

aizsargjoslas teritorija gar autoceļu

no platības

no platības

12030301

valsts galvenajiem autoceļiem

no platības

no platības

12030302

valsts reģionālajiem autoceļiem

no platības

no platības

12030303

valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem

no platības

no platības

12030304

pilsētās un ciemos gar ielām un autoceļiem

no platības

no platības

120304

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu

no platības

no platības

12030401

pilsētās un ciemos

no platības

no platības

12030402

lauku apvidos

no platības

no platības

120305

aizsargjoslas teritorija gar stratēģiskās (valsts) nozīmes un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūrā ietilpstošajiem sliežu ceļiem, izņemot tiem piegulošos vai ar tiem saistītos staciju sliežu ceļus, speciālās nozīmes sliežu ceļus, pievedceļus un strupceļus

no platības

no platības

12030501

pilsētās un ciemos

no platības

no platības

12030502

lauku apvidos

no platības

no platības

120306

aizsargjoslas gar dzelzceļiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

no platības

no platības

12030601

aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu, pa kuru pārvadā naftu, naftas produktus, bīstamas ķīmiskās vielas un produktus

no platības

no platības

1204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

no platības

no platības

120401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju

no platības

no platības

120402

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju

no platības

no platības

120403

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torni un antenu mastu

no platības

no platības

120404

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līniju

no platības

no platības

120405

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju, kura šķērso kuģojamās vai plostojamās upes, ezerus, ūdenskrātuves un kanālus

no platības

no platības

120406

aizsargjoslas teritorija ap ārēju virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, ārēju kabeļu sadales skapi un kasti ar ieraktu pamatni, vai skapi un kasti, kas uzstādīta uz atsevišķas pamatnes

no platības

no platības

120407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu kabeļu kanalizācijas aku un optisko kabeļu uzmavu gruntī

no platības

no platības

120408

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

no platības

no platības

120409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru iekārtu ārējo skapi un konteineru

no platības

no platības

1205

aizsargjoslas gar elektriska­jiem tīkliem

no platības

no platības

120501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās ar nominālo spriegumu

no platības

no platības

12050101

līdz 20 kilo­voltiem

no platības

no platības

12050102

110 kilo­volti

no platības

no platības

12050103

330 kilo­volti

no platības

no platības

120502

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju

no platības

no platības

120503

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu sadales iekārtu

no platības

no platības

120504

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu fīderu punktu

no platības

no platības

120505

aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu transformatoru apakšstaciju

no platības

no platības

120506

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu

no platības

no platības

12050601

līdz 20 kilovoltiem

no platības

no platības

12050602

110 kilo­volti

no platības

no platības

12050603

330 kilo­volti

no platības

no platības

120507

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju, kura zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

no platības

no platības

1206

aizsargjoslas gar siltumtīkliem

no platības

no platības

120601

aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi

no platības

no platības

120602

aizsargjoslas teritorija ap virszemes siltumvadu, sadales iekārtu un siltuma punktu

no platības

no platības

120603

aizsargjoslas teritorija gar virszemes siltumvadu, kura diametrs ir 400 milimetru un lielāks

no platības

no platības

1207

aizsargjoslas ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem

no platības

no platības

120701

aizsargjoslas teritorija ap navigācijas tehnisko līdzekli

no platības

no platības

1208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

no platības

no platības

120801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

no platības

no platības

12080101

līdz 0,4 mega­paskāliem

no platības

no platības

12080102

no 0,4 mega­paskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

12080103

vairāk par 1,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

120802

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu, kurš zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdensobjektus

no platības

no platības

120803

aizsargjoslas teritorija ap kondensāta uzglabāšanas tvertni

no platības

no platības

120804

aizsargjoslas teritorija ap gāzes regulēšanas staciju

no platības

no platības

120805

aizsargjoslas teritorija ap gāzes krātuves urbumu

no platības

no platības

120806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru staciju un dabasgāzes savākšanas punktu

no platības

no platības

120807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktu un mājas regulatoru ar gāzes ieejas spiedienu

no platības

no platības

12080701

līdz 0,4 mega­paskāliem

no platības

no platības

12080702

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

12080703

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

120808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotu gāzes regulēšanas punktu ar gāzes ieejas spiedienu

no platības

no platības

12080801

no 0,4 mega­paskāliem līdz 0,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

12080802

vairāk par 0,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

120809

aizsargjoslas teritorija ap gāzes balonu grupu iekārtām

no platības

no platības

120810

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu gāzes uzpildes staciju (AGUS)

no platības

no platības

120811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

no platības

no platības

120812

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavu un tirdzniecības punktu

no platības

no platības

120813

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes pazemes cisternu (rezervuāru) grupu iekārtām

no platības

no platības

120814

aizsargjoslas teritorija ap pretkorozijas elektroķīmiskās aizsardzības iekārtu anodu zemējumu

no platības

no platības

120815

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātas ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvi un uzpildes staciju

no platības

no platības

1209

aizsargjoslas ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļ­vadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām

no platības

no platības

120901

aizsargjoslas teritorija gar cauruļvadu

no platības

no platības

120902

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 200 m3 un kura paredzēta naftas un naftas produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

no platības

no platības

120903

aizsargjoslas teritorija ap naftas un naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu pārsūknēšanas un iepildīšanas staciju, rezervuāru parkiem, iepildīšanas un izliešanas estakādi, piestātni un muliņu, uzsildīšanas punktu, noliktavu, krātuvi, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu

no platības

no platības

120904

aizsargjoslas teritorija ap ogļūdeņražu ieguves vietu

no platības

no platības

120905

aizsargjoslas teritorija ap tilpni, kuras ietilpība ir lielāka par 10 m3 un kura paredzēta bīstamo ķīmisko vielu un produktu iepludināšanai avārijas gadījumā

no platības

no platības

120906

aizsargjoslas teritorija ap degvielas uzpildes staciju un automašīnu degvielas uzpildes iekārtu

no platības

no platības

13

Īpašumi aizsargājamās teritorijās

1301

dabas rezervāta teritorija

no platības

130101

stingrā režīma zonas teritorija

no platības

130102

regulējamā režīma zonas teritorija

no platības

130103

ārējās aizsargjoslas teritorija

no platības

130104

dabas parka zonas teritorija

no platības

1302

nacionālā parka teritorija

no platības

130201

dabas rezervāta (stingrā režīma) zonas teritorija

no platības

130202

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130203

ainavu aizsardzības zonas teritorija

no platības

130204

kultūrvēsturiskās zonas teritorija

no platības

130205

neitrālās zonas teritorija

no platības

130206

dabas parka zonas teritorija

no platības

1303

biosfēras rezervāta teritorija

no platības

130301

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130302

ainavu aizsardzības zonas teritorija

no platības

130303

neitrālās zonas teritorija

no platības

1304

dabas lieguma teritorija

no platības

130401

stingrā režīma zonas teritorija

no platības

130402

regulējamā režīma zonas teritorija

no platības

130403

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130404

dabas parka zonas teritorija

no platības

130405

ainavu aizsardzības zonas teritorija

no platības

130406

neitrālās zonas teritorija

no platības

1305

dabas parka teritorija

no platības

130501

regulējamā režīma zonas teritorija

no platības

130502

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130503

dabas parka zonas teritorija

no platības

130504

neitrālās zonas teritorija

no platības

130505

ainavu aizsardzības zonas teritorija

no platības

1306

aizsargājamo ainavu apvidus teritorija

no platības

130601

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130602

dabas parka zonas teritorija

no platības

130603

ainavu aizsardzības zonas teritorija

no platības

130604

neitrālās zonas teritorija

no platības

130604

regulējamā režīma zonas teritorija

no platības

1307

vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija

no platības

130701

dabas lieguma zonas teritorija

no platības

130702

dabas parka zonas teritorija

no platības

130703

dabas pieminekļa teritorija

no platības

1308

dabas pieminekļa teritorija

no platības

130801

aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfo­lo­ģisko dabas pieminekļu teritorija

no platības

130802

aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorija

no platības

130803

teritorija ap īpaši aizsargājamu koku

no platības

130804

teritorija ap aizsargājamu akmeni

no platības

130805

aizsargājamo aleju teritorija

no platības

1309

būvniecības ierobežojumu teritorija

no platības

no platības

130901

būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas plānojumā vai teritorijas detālplānojumā

no platības

no platības

1310

mikroliegumi

no platības

131001

mikrolieguma teritorija

no platības

131002

īpašuma atrašanās mikrolieguma buferzonā

no platības

1311

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

no platības

131101

īpašuma atrašanās īpaši aizsargājamā meža iecirknī

no platības

1312

mežu aizsargjosla ap pilsētām

no platības

131201

mežu aizsargjoslas ap pilsētu teritorijām

no platības

1313

valsts nozīmes meža monitoringa parauglaukumi

no platības

131301

pirmā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

no platības

131302

otrā līmeņa meža monitoringa parauglaukuma teritorija

no platības

1314

īpaši aizsargājamie kultūras pieminekļi

no platības

131401

īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorija

no platības

131402

kultūras rezervāta (muzejrezervāta) teritorija

no platības

14

Kultūras, vēstures un rekreācijas objekti

  (Sadaļa svītrota no 01.01.2017. ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr.610, sk. noteikumu 166. punktu)

15

Servitūti kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums

1502

ūdens lietošanas servitūti

no platības

150201

ūdens lietošanas servitūta teritorija

no platības

1503

ceļa servitūti

no platības

no platības

150301

ceļa servitūta teritorija

no platības

no platības

1504

cita veida servitūts

no platības

no platības

150401

cita veida servitūta teritorija

no platības

no platības

16

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

1601

aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem

no platības

160101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

no platības

16010101

aizsargjoslas teritorija ap astronomiski ģeodēziskā tīkla punktu

no platības

16010102

aizsargjoslas teritorija ap horizontālā globā­lās pozicionēšanas tīkla 0 klases punktu

no platības

16010103

aizsargjoslas teritorija ap ģeomagnētiskā tīkla 1.klases punktu

no platības

16010104

aizsargjoslas teritorija ap gravimetriskā tīkla 1.klases punktu

no platības

16010105

aizsargjoslas teritorija ap citu valsts ģeodēziskā tīkla punktu

no platības

160102

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu, kam apvidū ir ierīkots pastāvīgs ģeodēziskā punkta centrs

no platības

16010201

aizsargjoslas teritorija ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktu

no platības

1603

aizsargjoslas ap valsts aizsardzības objektiem

no platības

no platības

160301

aizsargjoslas teritorija ap valsts aizsardzības objektiem

no platības

no platības

1606

aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumu izgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakuspro­duktu lieljaudas sadedzinā­šanas uzņēmumiem un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm

no platības

no platības

160601

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu apglabāšanas poligonu

no platības

no platības

160602

aizsargjoslas teritorija ap atkritumu izgāztuvi

no platības

no platības

160603

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar slēgtu apstrādi visā ciklā (bez vaļējām virsmām notekūdeņu un dūņu uzglabāšanai vai apstrādei), kuras jauda ir lielāka par 5 kubikmetriem notekūdeņu diennaktī

no platības

no platības

160604

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātām notekūdeņu apstrādes tilpnēm un slēgtai dūņu apstrādei vai slēgtai to uzglabāšanai

no platības

no platības

160605

aizsargjoslas teritorija ap notekūdeņu attīrīšanas ietaisi ar atklātu notekūdeņu apstrādi un atklātiem dūņu laukiem

no platības

no platības

160606

aizsargjoslas teritorija ap atklātu notekūdeņu attīrīšanas filtrācijas lauku

no platības

no platības

160607

aizsargjoslas teritorija ap slēgta tipa filtrācijas lauku, kurā ietek attīrīts ūdens no slēgta tipa bioloģiskajām attīrīšanas ietaisēm

no platības

no platības

160608

aizsargjoslas teritorija ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu

no platības

no platības

16060801

lieljaudas sadedzināšanas uzņēmumu ar sadedzināšanas jaudu sākot no 50 kilo­gramiem stundā

no platības

no platības

16060802

pārstrādes uzņēmums, kurš pārstrādā 1. un 2.kategorijas blakusproduktus

no platības

no platības

1607

piesārņota vieta

no platības

no platības

160701

teritorija, kurā ir ķīmiskais piesārņojums

no platības

no platības

160702

teritorija, kurā ir cita veida piesārņojums

no platības

no platības

1608

aizsargjoslas ap kapsētām

no platības

no platības

160801

aizsargjoslas teritorija ap kapsētu

no platības

no platības

1609

aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām

no platības

no platības

160901

aizsargjoslas teritorija ap dzīvnieku kapsētu

no platības

no platības

1610

aizsargjoslas ap optiskajiem teleskopiem un radioteleskopiem

no platības

no platības

161001

aizsargjoslas teritorija ap optisko teleskopu

no platības

no platības

161002

aizsargjoslas teritorija ap radioteleskopu

no platības

no platības

1611

cita veida apgrūtinājumi

no platības

no platības

161101

gājēju celiņš uz jūru

no platības

no platības

01

Hidrogrāfija, hidrotehnika un meteoroloģija

0102

virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas

010203

ūdensteces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

no platības

010204

ūdenstilpes aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos ar izteiktu periodiski applūstošu palieni

no platības

02

Komunikācijas

0202

aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām

020201

aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadiem, gāzes regulēšanas stacijām un gāzes mērīšanas stacijām

no platības

02020101

gāzesvada diametrs līdz 300 mm

no platības

02020102

gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm

no platības

02020103

gāzesvada diametrs no 600 mm līdz 800 mm

no platības

020202

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām

no platības

020203

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes savākšanas punktiem un gāzes krātuvju urbumiem

no platības

020205

aizsargjoslas teritorija ap sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdzniecības punktiem

no platības

020206

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru stacijām (AGUKS)

no platības

0204

aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem

020401

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju

no platības

no platības

020406

aizsargjoslas teritorija ap virszemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

no platības

no platības

020407

aizsargjoslas teritorija ap pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līniju neapkalpojamu pastiprināšanas un reģenerācijas punktu, kabeļu sadales skapjiem un kastēm

no platības

no platības

020408

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko skaru tīklu līniju stigām mežu masīvos un stādījumos

no platības

no platības

20040801

koku augstums līdz 4 m

no platības

no platības

02040802

koku augstums virs 4 m

no platības

no platības

020409

aizsargjoslas teritorija ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņa un antenu masta atsaitēm

no platības

no platības

020410

aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju citos objektos

no platības

no platības

0205

aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem

020501

aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās

no platības

no platības

02050102

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

no platības

no platības

020506

aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām

no platības

no platības

02050602

no 20 kilovoltiem līdz 110 kilovoltiem

no platības

no platības

02050603

virs 110 kilovoltiem

no platības

no platības

0208

aizsargjoslas ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm

020801

aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu

no platības

no platības

02080102

no 0,4 megapaskāliem līdz 1,6 mega­paskāliem

no platības

no platības

020806

aizsargjoslas teritorija ap dabasgāzes kompresoru stacijām un dabasgāzes savākšanas punktiem

no platības

no platības

020807

aizsargjoslas teritorija ap skapjveida gāzes regulēšanas punktiem un mājas regulatoriem ar gāzes ieejas spiedienu

no platības

no platības

02080703

vairāk par 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

020808

aizsargjoslas teritorija ap atsevišķās būvēs novietotiem gāzes regulēšanas punktiem ar gāzes ieejas spiedienu

no platības

no platības

02080801

līdz 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

02080802

vairāk par 0,6 megapaskāliem

no platības

no platības

020811

aizsargjoslas teritorija ap automobiļu dabasgāzes uzpildes kompresoru staciju (AGUKS)

no platības

no platības

06

Citi nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi

0601

aizsargjoslas ap valsts ģeodēziskajiem atbalsta punktiem

060101

aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu

no platības

0610

cita veida apgrūtinājums

no platības

no platības

061001

cita veida apgrūtinājums

no platības

no platības

61002

zemes applūšanas risks

no platības

no platības

Piezīme.
Nosakot zemes kadastrālo vērtību, ar simbolu "-" atzīmētos apgrūtinājumus neizvērtē.

5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Zemes vērtēšanas darba tabula
(aramzemes, daudzgadīgo stādījumu, kultivēto ganību zemes kvalitātes novērtējums ballēs)

Nr.
p.k.

Augsnes tips

Mehāniskais sastāvs

Iekultivēšanas pakāpe

vāja
(1)

zem vidējas
(2)

vidēja
(3)

virs vidējas
(4)

laba
(5)

1.

Vk, Vki

Vkr

Bk

Bn

A

M

20

25-35

40-50

55-65

70

SM1

20

25-40

45-60

65-75

80-85

SM2

20

25-40

45-60

65-75

80-85

SM3

25-30

35-45

50-60

65-75

80-95

mS

25

30-40

45-60

65-75

80-90

sS

20

25-35

40-55

60

65-75

iS

20

25-35

40-50

55

60

2.

Pv

K (4-5)

M

20

25-35

40-45

50-55

60-65

SM1

20

25-35

40-50

55-60

65-70

SM2

25

30-40

45-55

60-65

70-75

SM3

25

30-40

45-55

60-65

70-75

mS

25

30-40

45-55

60-65

70-75

sS

20

25-35

40-45

50-55

60-65

iS

20

25-30

35-45

50-55

60

3.

Pgv

Vgk

Bgk

M

20

25-30

35-45

50-55

60-65

SM1

20

25-35

40-45

50-60

65-75

SM2

20

25-35

40-50

55-65

70-80

SM3

20

25-35

40-50

55-65

70-80

mS

20

25-35

40-50

55-65

70-75

sS

20

25-30

35-45

50-55

60-65

iS

20

25

30-40

45-50

55

4.

E1Pv

E1Vk

M

20

25

30-40

45-50

55-60

SM1

20

25-30

35-45

50-55

60-65

SM2

20

25-35

40-45

50-55

60-70

SM3

20

25-35

40-45

50-55

60-70

mS

20

25-35

40-45

50-55

60-70

sS

20

25-30

35-45

50-55

60

iS

15

20-25

30-40

45-50

55

5.

E2Pv

E2Vk

E3Pv (1-2)

E3Vk (1-2)

M

15

20-25

30-35

40-45

-

SM1

15

20-30

35-40

45

-

SM2

15

20-30

35-40

45

-

SM3

15

20-30

35-40

45

-

mS

15

20-30

35-40

45

-

sS

15

20-25

30-35

40

-

iS

15

20-25

30-35

40

-

6.

Vg

Vgv

Vgt

Ag

D

M

15

20-25

30-40

45-55

60

SM1

15

20-30

35-45

50-55

60-65

SM2

15

20-35

40-45

50-60

65-70

SM3

15

20-35

40-45

50-60

65-70

mS

15

20-35

40-45

50-60

65-70

sS

15

20-30

35-45

50-55

60

iS

15

20-25

30-40

45-50

55

7.

Pg

Pgt

M

15

20-25

30-40

45

50-55

SM1

15

20-30

35-45

50

55-60

SM2

15

20-30

35-45

50-55

60-65

SM3

15

20-30

35-45

50-55

60-65

mS

15

20-30

35-45

50-55

60-65

sS

15

20-30

35-40

45-50

55-60

iS

15

20-25

30-35

40-45

50-55

8.

VG, VGt

PG, PGt

VGT

PGT

AG, AGT

M

15

20-25

30-35

40-50

-

SM1

15

20-25

30-40

45-55

-

SM2

15

20-25

30-45

50-55

60

SM3

15

20-25

30-45

50-55

60

mS

15

20-25

30-45

50-55

60

sS

15

20-25

30-40

45-55

60

iS

15

20-25

30-35

40-50

-

9.

Tz, Tzg

T

15

20-25

30-45

50-55

60

10.

Tp, Tpg

T

15

20-25

30-40

45-50

55

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Zemes vērtēšanas darba tabula
(pļavu un dabisko ganību zemes kvalitātes novērtējums ballēs)

Nr.
p.k.

Augsnes tips

Mehāniskais sastāvs

Iekultivēšanas pakāpe

vāja
(1)

zem vidējas
(2)

vidēja
(3)

virs vidējas
(4)

laba
(5)

1.

Vki

Vkr

Bn, Bk

Vgk

M

10

15-25

30-40

45-55

60

SM

10

15-30

35-45

50-55

60-65

mS

10

15-30

35-45

50-55

60-65

sS

10

15-25

30-40

45-50

55-60

iS

10

15-25

30-35

40-45

50

2.

A

Ag

M

10-15

20-25

30-40

45-50

55-65

SM

10-15

20-30

35-45

50-60

65-75

mS

10-15

20-30

35-45

50-60

65-75

sS

10-15

20-25

30-40

45-55

60-65

iS

10-15

20-25

30-35

40-50

55

3.

Pv

Pgv

M

10

15-25

30-40

45-50

55

SM

10

15-30

35-45

50-55

60-65

mS

10

15-30

35-45

50-55

60-65

sS

10

15-30

35-40

45-50

55-60

iS

10

15-25

30-40

45

50

4.

E1Pv

E1Vk

E2(1-3)

E3(1-2)

M

10

15-20

25-30

35-40

-

SM

10

15-20

25-35

40-45

-

mS

10

15-20

25-35

40-45

-

sS

10

15-20

25-30

35-40

-

iS

10

15

20-25

30-35

-

5.

Vg

Vgv

Vgt

D

M

10

15-25

30-35

40-45

50-55

SM

10

15-25

30-40

45-50

55-60

mS

10

15-25

30-40

45-50

55-60

sS

10

15-25

30-35

40-45

50-55

iS

10

15-20

25-35

40-45

50

6.

Pg

Pgt

M

10

15-20

25-30

35-45

50

SM

10

15-25

30-35

40-50

55

mS

10

15-25

30-35

40-50

55

sS

10

15-20

25-35

40-45

50

iS

10

15-20

25-30

35-40

45

7.

VG

VGt

VGT

AG

AT

M

10

15-20

25-30

35-45

50

SM

10

15-25

30-40

45-50

55

mS

10

15-25

30-40

45-50

55

sS

10

15-20

25-35

40-45

50

iS

10

15-20

25-30

35-45

50

8.

PG

PGt

PGT

M

10

15-20

25-35

40

-

SM

10

15 20

25-35

40-45

50

mS

10

15-20

25-35

40-45

50

sS

10

15-20

25-30

35-40

45

iS

10

15

20-30

35-40

-

9.

Tz, Tzg

T

10

15-25

30-40

45-50

55-60

10.

Tp, Tpg

T

10

15-25

30-40

45

50

Piezīmes.

1. Vidēji erodētās augsnēs iespējama 1.-3.iekultivēšanas pakāpe.

2. Stipri erodētās augsnēs iespējama 1.-2.iekultivēšanas pakāpe.

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Augsnes tipa un mehāniskā sastāva apzīmējumi

1. Augsnes tipa apzīmējumi

1.1.

A

Aluviālā

1.2.

Ag

Aluviālā velēnu glejotā

1.3.

AG

Aluviālā velēnu gleja

1.4.

AGT

Kūdrainā aluviālā velēnu gleja

1.5.

Bk

Atliku karbonātiskā brūnā

1.6.

Bn

Nepiesātinātā brūnā

1.7.

Bgk

Brūnā karbonātiskā virspusēji glejotā

1.8.

D

Deluviālā

1.9.

E1Pv

Vāji erodētā velēnu podzolētā

1.10.

E2Pv

Vidēji erodētā velēnu podzolētā

1.11.

E3Pv

Stipri erodētā velēnu podzolētā

1.12.

E1Vk

Vāji erodētā velēnu karbonātu

1.13.

E2Vk

Vidēji erodētā velēnu karbonātu

1.14.

E3Vk

Stipri erodētā velēnu karbonātu

1.15.

K

Kultūraugsne

1.16.

Pv

Velēnu podzolētā

1.17.

Pgv

Velēnu podzolētā virspusēji glejotā

1.18.

Pg

Velēnu podzolētā glejotā

1.19.

Pgt

Trūdainā velēnu podzolētā glejotā

1.20.

PG

Velēnu podzolētā gleja

1.21.

PGt

Trūdainā velēnu podzolētā gleja

1.22.

PGT

Trūdaini kūdrainā velēnu podzolētā gleja

1.23.

Tz

Zemā purva kūdra

1.24.

Tzg

Zemā purva kūdras gleja

1.25.

Tp

Pārejas purva kūdra

1.26.

Tpg

Pārejas purva kūdras gleja

1.27.

Vkr

Rendzīnā

1.28.

Vki

Izskalotā velēnu karbonātiskā

1.29.

Vgk

Velēnu karbonātu virspusēji glejotā

1.30.

Vg

Velēnu glejotā

1.31.

Vgv

Velēnu virspusēji glejotā

1.32.

Vgt

Trūdainā velēnu glejotā

1.33.

VG

Velēnu gleja

1.34.

VGt

Trūdainā velēnu gleja

1.35.

VGT

Trūdaini kūdrainā velēnu gleja

2. Augsnes mehāniskā sastāva apzīmējumi

2.1.

M

Māls

2.2.

SM1

Smags smilšmāls

2.3.

SM2

Vidējs smilšmāls

2.4.

SM3

Viegls smilšmāls

2.5.

mS

Mālsmilts

2.6.

sS

Saistīga smilts

2.7.

iS

Irdena smilts

2.8.

T

Kūdra

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Meža zemes kvalitātes novērtējums
(atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa)

Nr.
p.k.

Meža augšanas apstākļu tips

Saīsinājums

Meža zemes kvalitātes novērtējums (balles/ha)

1.

Sils

Sl

14

2.

Mētrājs

Mr

24

3.

Lāns

Ln

30

4.

Damaksnis

Dm

44

5.

Vēris

Vr

48

6.

Gārša

Gr

50

7.

Viršu ārenis, viršu kūdrenis

Av, Kv

15

8.

Mētru ārenis, mētru kūdrenis

Am, Km

27

9.

Šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis

As, Ks

37

10.

Platlapju ārenis, platlapju kūdrenis

Ap, Kp

45

11.

Grīnis

Gs

7

12.

Slapjais mētrājs

Mrs

10

13.

Slapjais damaksnis

Dms

14

14.

Slapjais vēris

Vrs

16

15.

Slapjā gārša

Grs

20

16.

Purvājs

Pv

8

17.

Niedrājs

Nd

10

18.

Dumbrājs

Db

13

19.

Liekņa

Lk

17

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Būves fiziskā stāvokļa korekcijas koeficients (KS)

(Pielikums MK 11.09.2007. noteikumu Nr.621 redakcijā)

Nr.

p.k.

Būves fiziskais stāvoklis (%)

Korekcijas koeficients

1.

0

1,00

2.

5

0,95

3.

10

0,95

4.

15

0,90

5.

20

0,90

6.

25

0,85

7.

30

0,85

8.

35

0,75

9.

40

0,75

10.

45

0,65

11.

50

0,65

12.

55

0,50

13.

60

0,50

14.

65

0,30

15.

70

0,30

16.

75

0,10

17.

80

0,10

18.

85

0,00

19.

90

0,00

20.

95

0,00

21.

100

 0,00

10.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Kadastrālās teritorijas vidējais novietojuma koeficients, meža zemes novietojuma koeficients un vidējais novērtējums
Nr.
p.k.
Administratīvā teritorija Kadastrālā teritorija Vidējais novietojuma
koeficients (K2)
Meža zemes novietojuma
koeficients (KM)
Meža zemes vidējais
novērtējums (balles/ha)
1 2 3 4 5 6
1. Aizkraukles rajons

1.1.

Aiviekstes pagasts

Aiviekstes

1,1

1,1

33

1.2.

Aizkraukles novads

Aizkraukles

1,3

1,0

30

1.3.

Bebru pagasts

Bebru

1,0

0,9

33

1.4.

Daudzeses pagasts

Daudzeses

1,0

1,0

26

1.5.

Iršu pagasts

Iršu

0,9

0,9

42

1.6.

Jaunjelgava ar lauku teritoriju

Jaunjelgavas

1,3

1,0

35

1.7.

Klintaines pagasts

Klintaines

1,1

1,0

39

1.8.

Kokneses pagasts

Kokneses

1,2

1,0

35

1.9.

Kurmenes pagasts

Kurmenes

0,8

0,9

28

1.10.

Mazzalves pagasts

Mazzalves

0,8

0,8

36

1.11.

Neretas pagasts

Neretas

0,9

0,7

34

1.12.

Pilskalnes pagasts

Pilskalnes

0,8

0,7

39

1.13.

Seces pagasts

Seces

1,0

1,0

37

1.14.

Sērenes pagasts

Sērenes

1,3

1,0

27

1.15.

Skrīveru pagasts

Skrīveru

1,3

1,0

41

1.16.

Staburaga pagasts

Staburaga

1,0

1,0

38

1.17.

Sunākstes pagasts

Sunākstes

0,9

1,0

34

1.18.

Valles pagasts

Valles

0,9

1,0

25

1.19.

Vietalvas pagasts

Vietalvas

0,9

0,8

43

1.20.

Zalves pagasts

Zalves

0,9

0,8

30

2. Alūksnes rajons

2.1.

Alsviķu pagasts

Alsviķu

0,9

0,9

36

2.2.

Annas pagasts

Annas

0,9

0,8

39

2.3.

Ape ar lauku teritoriju

Apes

0,9

0,8

33

2.4.

Gaujienas pagasts

Gaujienas

0,8

0,9

36

2.5.

Ilzenes pagasts

Ilzenes

0,8

0,8

34

2.6.

Jaunalūksnes pagasts

Jaunalūksnes

0,9

0,7

30

2.7.

Jaunannas pagasts

Jaunannas

0,8

0,8

35

2.8.

Jaunlaicenes pagasts

Jaunlaicenes

0,8

0,7

36

2.9.

Kalncempju pagasts

Kalncempju

0,9

0,8

41

2.10.

Liepnas pagasts

Liepnas

0,7

0,7

37

2.11.

Malienas pagasts

Malienas

0,9

0,8

37

2.12.

Mālupes pagasts

Mālupes

0,8

0,7

39

2.13.

Mārkalnes pagasts

Mārkalnes

0,8

0,7

38

2.14.

Pededzes pagasts

Pededzes

0,7

0,7

31

2.15.

Trapenes pagasts

Trapenes

0,8

0,8

31

2.16.

Veclaicenes pagasts

Veclaicenes

0,8

0,7

36

2.17.

Virešu pagasts

Virešu

0,8

0,8

40

2.18.

Zeltiņu pagasts

Zeltiņu

0,8

1,0

34

2.19.

Ziemera pagasts

Ziemera

0,8

0,8

30

3. Balvu rajons

3.1.

Baltinavas pagasts

Baltinavas

0,8

0,7

33

3.2.

Balvu pagasts

Balvu

1,0

0,8

41

3.3.

Bērzkalnes pagasts

Bērzkalnes

0,9

0,8

35

3.4.

Bērzpils pagasts

Bērzpils

0,8

0,6

29

3.5.

Briežuciema pagasts

Briežuciema

0,8

0,6

30

3.6.

Krišjāņu pagasts

Krišjāņu

0,7

0,6

33

3.7.

Kubuļu pagasts

Kubuļu

1,0

0,8

33

3.8.

Kupravas pagasts

Kupravas

1,0

0,8

33

3.9.

Lazdukalna pagasts

Lazdukalna

0,8

0,7

31

3.10.

Lazdulejas pagasts

Lazdulejas

0,9

0,7

30

3.11.

Medņevas pagasts

Medņevas

0,8

0,7

38

3.12.

Rugāju pagasts

Rugāju

0,9

0,7

32

3.13.

Susāju pagasts

Susāju

0,9

0,8

33

3.14.

Šķilbēnu pagasts

Šķilbēnu

0,8

0,6

38

3.15.

Tilžas pagasts

Tilžas

0,8

0,6

26

3.16.

Vectilžas pagasts

Vectilžas

0,8

0,7

29

3.17.

Vecumu pagasts

Vecumu

0,8

0,8

37

3.18.

Vīksnas pagasts

Vīksnas

0,9

0,8

39

3.19.

Žīguru pagasts

Žīguru

0,8

0,8

35

4. Bauskas rajons

4.1.

Bārbeles pagasts

Bārbeles

1,0

1,2

35

4.2.

Brunavas pagasts

Brunavas

1,0

0,8

34

4.3.

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes

1,2

0,8

46

4.4.

Codes pagasts

Codes

1,2

1,0

44

4.5.

Dāviņu pagasts

Dāviņu

1,1

1,2

30

4.6.

Gailīšu pagasts

Gailīšu

1,1

0,7

47

4.7.

Iecavas novads

Iecavas

1,3

1,3

33

4.8.

Īslīces pagasts

Īslīces

1,1

0,7

48

4.9.

Mežotnes pagasts

Mežotnes

1,1

1,0

45

4.10.

Rundāles pagasts

Rundāles

1,1

0,7

49

4.11.

Skaistkalnes pagasts

Skaistkalnes

1,0

1,0

35

4.12.

Stelpes pagasts

Stelpes

1,0

1,2

35

4.13.

Svitenes pagasts

Svitenes

1,0

0,7

50

4.14.

Vecsaules pagasts

Vecsaules

1,0

1,0

37

4.15.

Vecumnieku pagasts

Vecumnieku

1,1

1,3

33

4.16.

Viesturu pagasts

Viesturu

1,1

0,7

50

5. Cēsu rajons

5.1.

Amatas novads

Amatas

1,1

1,1

41

5.2.

Amatas novads

Drabešu

1,3

1,1

40

5.3.

Drustu pagasts

Drustu

0,8

1,0

35

5.4.

Dzērbenes pagasts

Dzērbenes

1,0

1,1

37

5.5.

Inešu pagasts

Inešu

0,8

0,9

37

5.6.

Jaunpiebalgas pagasts

Jaunpiebalgas

0,9

1,1

38

5.7.

Kaives pagasts

Kaives

0,8

0,9

36

5.8.

Liepas pagasts

Liepas

1,2

1,1

36

5.9.

Līgatnes pagasts

Līgatnes

1,3

1,2

40

5.10.

Mārsnēnu pagasts

Mārsnēnu

1,1

1,1

27

5.11.

Nītaures pagasts

Nītaures

1,0

0,9

38

5.12.

Priekuļu pagasts

Priekuļu

1,3

1,2

38

5.13.

Raiskuma pagasts

Raiskuma

1,2

1,2

36

5.14.

Raunas pagasts

Raunas

1,1

1,1

39

5.15.

Skujenes pagasts

Skujenes

0,9

0,9

39

5.16.

Stalbes pagasts

Stalbes

1,1

1,2

34

5.17.

Straupes pagasts

Straupes

1,1

1,1

35

5.18.

Taurenes pagasts

Taurenes

0,9

0,9

36

5.19.

Vaives pagasts

Vaives

1,2

1,1

40

5.20.

Vecpiebalgas pagasts

Vecpiebalgas

0,8

0,9

40

5.21.

Veselavas pagasts

Veselavas

1,1

1,1

40

5.22.

Zaubes pagasts

Zaubes

0,9

0,9

38

5.23.

Zosēnu pagasts

Zosēnu

0,9

0,9

35

6. Daugavpils rajons

6.1.

Ambeļu pagasts

Ambeļu

0,8

0,6

36

6.2.

Biķernieku pagasts

Biķernieku

0,9

0,6

37

6.3.

Demenes pagasts

Demenes

1,0

0,7

41

6.4.

Demenes pagasts

Līdumnieku

0,9

0,6

35

6.5.

Dubnas pagasts

Dubnas

1,0

0,8

39

6.6.

Dvietes pagasts

Dvietes

0,9

0,7

28

6.7.

Eglaines pagasts

Eglaines

0,8

0,7

40

6.8.

Ilūkstes novads

Bebrenes

0,8

0,7

42

6.9.

Ilūkstes novads

Pilskalnes

1,0

0,7

41

6.10.

Ilūkstes novads

Šēderes

1,0

0,7

40

6.11.

Kalkūnes pagasts

Kalkūnes

1,3

0,8

39

6.12.

Kalupes pagasts

Kalupes

0,9

0,7

37

6.13.

Laucesas pagasts

Laucesas

1,3

0,8

41

6.14.

Līksnas pagasts

Līksnas

1,2

0,8

28

6.15.

Maļinovas pagasts

Maļinovas

1,1

0,7

35

6.16.

Medumu pagasts

Medumu

1,0

0,6

37

6.17.

Naujenes pagasts

Naujenes

1,1

0,8

32

6.18.

Nīcgales pagasts

Nīcgales

1,0

0,7

40

6.19.

Salienas pagasts

Salienas

0,8

0,6

34

6.20.

Skrudalienas pagasts

Skrudalienas

1,0

0,7

33

6.21.

Subate ar lauku teritoriju

Subates

0,8

0,7

36

6.22.

Sventes pagasts

Sventes

1,2

0,8

35

6.23.

Tabores pagasts

Tabores

1,1

0,8

39

6.24.

Vaboles pagasts

Vaboles

1,0

0,7

35

6.25.

Vecsalienas pagasts

Vecsalienas

1,0

0,7

40

6.26.

Višķu pagasts

Višķu

1,0

0,7

33

7. Dobeles rajons

7.1.

Annenieku pagasts

Annenieku

1,1

1,2

42

7.2.

Auce ar lauku teritoriju

Auces

1,1

1,0

44

7.3.

Auru pagasts

Auru

1,2

1,2

38

7.4.

Bēnes pagasts

Bēnes

1,1

1,0

46

7.5.

Bērzes pagasts

Bērzes

1,2

1,3

48

7.6.

Bikstu pagasts

Bikstu

1,1

1,2

43

7.7.

Dobeles pagasts

Dobeles

1,2

1,2

45

7.8.

Īles pagasts

Īles

1,0

1,1

39

7.9.

Jaunbērzes pagasts

Jaunbērzes

1,2

1,2

32

7.10.

Krimūnu pagasts

Krimūnu

1,2

1,2

43

7.11.

Lielauces pagasts

Lielauces

1,0

1,1

36

7.12.

Naudītes pagasts

Naudītes

1,1

1,2

40

7.13.

Penkules pagasts

Penkules

1,1

1,0

43

7.14.

Tērvetes novads

Augstkalnes

1,0

0,9

44

7.15.

Tērvetes novads

Bukaišu

1,0

0,9

49

7.16.

Tērvetes novads

Tērvetes

1,1

1,0

44

7.17.

Ukru pagasts

Ukru

1,0

0,9

46

7.18.

Vītiņu pagasts

Vītiņu

1,0

1,0

39

7.19.

Zebrenes pagasts

Zebrenes

1,0

1,1

40

8. Gulbenes rajons

8.1.

Beļavas pagasts

Beļavas

1,1

0,9

36

8.2.

Daukstu pagasts

Daukstu

1,0

0,9

38

8.3.

Druvienas pagasts

Druvienas

0,8

0,9

36

8.4.

Galgauskas pagasts

Galgauskas

1,0

0,9

34

8.5.

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes

1,0

0,9

37

8.6.

Lejasciema pagasts

Lejasciema

0,8

0,9

30

8.7.

Litenes pagasts

Litenes

0,9

0,8

31

8.8.

Lizuma pagasts

Lizuma

0,9

0,9

35

8.9.

Līgo pagasts

Līgo

0,9

0,9

40

8.10.

Rankas pagasts

Rankas

0,8

0,9

36

8.11.

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas

1,0

0,8

36

8.12.

Stradu pagasts

Stradu

1,1

0,8

39

8.13.

Tirzas pagasts

Tirzas

0,9

0,9

36

Nr.
p.k.
Administratīvā teritorija Kadastrālā teritorija Vidējais novietojuma
koeficients (K2)
Meža zemes novietojuma
koeficients (KM)
Meža zemes vidējais
novērtējums (balles/ha)
1 2 3 4 5 6
9. Jelgavas rajons

9.1.

Elejas pagasts

Elejas

1,2

1,0

44

9.2.

Glūdas pagasts

Glūdas

1,3

1,2

38

9.3.

Jaunsvirlaukas pagasts

Jaunsvirlaukas

1,3

1,2

38

9.4.

Kalnciems ar lauku teritoriju

Kalnciema

1,5

1,4

34

9.5.

Lielplatones pagasts

Lielplatones

1,2

1,0

47

9.6.

Līvbērzes pagasts

Līvbērzes

1,3

1,3

32

9.7.

Ozolnieku novads

Cenu

1,5

1,4

35

9.8.

Ozolnieku novads

Ozolnieku

1,5

1,4

41

9.9.

Platones pagasts

Platones

1,3

1,2

38

9.10.

Sesavas pagasts

Sesavas

1,1

0,9

49

9.11.

Sidrabenes pagasts

Sidrabenes

1,2

1,3

31

9.12.

Svētes pagasts

Svētes

1,3

1,2

42

9.13.

Valgundes pagasts

Valgundes

1,5

1,4

29

9.14.

Vilces pagasts

Vilces

1,0

0,9

46

9.15.

Vircavas pagasts

Vircavas

1,3

1,2

38

9.16.

Zaļenieku pagasts

Zaļenieku

1,2

1,1

45

10. Jēkabpils rajons

10.1.

Ābeļu pagasts

Ābeļu

1,2

1,0

38

10.2.

Aknīste ar lauku teritoriju

Aknīstes

0,9

0,8

36

10.3.

Asares pagasts

Asares

0,8

0,8

38

10.4.

Atašienes pagasts

Atašienes

0,9

0,9

28

10.5.

Dignājas pagasts

Dignājas

1,0

0,8

36

10.6.

Dunavas pagasts

Dunavas

0,8

0,7

41

10.7.

Elkšņu pagasts

Elkšņu

0,9

0,8

37

10.8.

Gārsenes pagasts

Gārsenes

0,8

0,8

43

10.9.

Kalna pagasts

Kalna

1,0

1,0

38

10.10.

Krustpils pagasts

Krustpils

1,2

1,0

31

10.11.

Kūku pagasts

Kūku

1,2

1,0

35

10.12.

Leimaņu pagasts

Leimaņu

0,9

0,8

37

10.13.

Mežāres pagasts

Mežāres

1,0

0,9

37

10.14.

Rites pagasts

Rites

0,8

0,8

33

10.15.

Rubenes pagasts

Rubenes

0,8

0,7

41

10.16.

Salas pagasts

Salas

1,1

1,0

34

10.17.

Saukas pagasts

Saukas

0,9

0,8

39

10.18.

Sēlpils pagasts

Sēlpils

1,0

1,0

36

10.19.

Variešu pagasts

Variešu

1,1

1,0

32

10.20.

Viesīte ar lauku teritoriju

Viesītes

1,0

1,0

37

10.21.

Vīpes pagasts

Vīpes

1,1

1,0

35

10.22.

Zasas pagasts

Zasas

0,9

0,8

36

11. Krāslavas rajons

11.1.

Andrupenes pagasts

Andrupenes

0,7

0,6

35

11.2.

Andzeļu pagasts

Andzeļu

0,7

0,6

39

11.3.

Asūnes pagasts

Asūnes

0,8

0,6

36

11.4.

Aulejas pagasts

Aulejas

0,8

0,6

38

11.5.

Bērziņu pagasts

Bērziņu

0,7

0,6

37

11.6.

Dagdas pagasts

Dagdas

0,9

0,6

36

11.7.

Ezernieku pagasts

Ezernieku

0,7

0,6

32

11.8.

Grāveru pagasts

Grāveru

0,8

0,6

36

11.9.

Indras pagasts

Indras

0,8

0,6

39

11.10.

Izvaltas pagasts

Izvaltas

0,9

0,6

32

11.11.

Kalniešu pagasts

Kalniešu

0,9

0,6

40

11.12.

Kaplavas pagasts

Kaplavas

0,8

0,5

35

11.13.

Kastuļinas pagasts

Kastuļinas

0,7

0,6

32

11.14.

Kombuļu pagasts

Kombuļu

1,0

0,6

37

11.15.

Konstantinovas pagasts

Konstantinovas

0,8

0,6

36

11.16.

Krāslavas novads

Krāslavas

1,1

0,6

34

11.17.

Ķepovas pagasts

Ķepovas

0,7

0,6

40

11.18.

Piedrujas pagasts

Piedrujas

0,8

0,5

41

11.19.

Robežnieku pagasts

Robežnieku

0,8

0,6

34

11.20.

Skaistas pagasts

Skaistas

0,9

0,6

36

11.21.

Svariņu pagasts

Svariņu

0,7

0,6

32

11.22.

Šķaunes pagasts

Šķaunes

0,7

0,6

32

11.23.

Šķeltovas pagasts

Šķeltovas

0,8

0,6

33

11.24.

Ūdrīšu pagasts

Ūdrīšu

1,1

0,6

36

12. Kuldīgas rajons

12.1.

Alsungas pagasts

Alsungas

1,0

1,4

29

12.2.

Ēdoles pagasts

Ēdoles

0,9

1,4

35

12.3.

Gudenieku pagasts

Gudenieku

0,9

1,2

35

12.4.

Īvandes pagasts

Īvandes

1,0

1,3

40

12.5.

Kabiles pagasts

Kabiles

0,9

1,3

33

12.6.

Kurmāles pagasts

Kurmāles

1,1

1,3

40

12.7.

Laidu pagasts

Laidu

1,0

1,3

41

12.8.

Nīkrāces pagasts

Nīkrāces

0,8

1,2

42

12.9.

Padures pagasts

Padures

1,1

1,3

36

12.10.

Pelču pagasts

Pelču

1,1

1,3

43

12.11.

Raņķu pagasts

Raņķu

1,1

1,3

41

12.12.

Rendas pagasts

Rendas

0,9

1,4

29

12.13.

Rudbāržu pagasts

Rudbāržu

1,0

1,2

37

12.14.

Rumbas pagasts

Rumbas

1,1

1,4

31

12.15.

Skrunda ar lauku teritoriju

Skrundas

1,0

1,3

41

12.16.

Snēpeles pagasts

Snēpeles

1,0

1,2

42

12.17.

Turlavas pagasts

Turlavas

1,0

1,2

35

12.18.

Vārmes pagasts

Vārmes

1,0

1,3

31

13. Liepājas rajons

13.1.

Aizputes pagasts

Aizputes

1,1

1,3

41

13.2.

Bārtas pagasts

Bārtas

1,0

1,3

36

13.3.

Bunkas pagasts

Bunkas

1,0

1,3

45

13.4.

Cīravas pagasts

Cīravas

1,0

1,3

35

13.5.

Dunalkas pagasts

Dunalkas

1,1

1,3

39

13.6.

Dunikas pagasts

Dunikas

0,9

1,2

26

13.7.

Durbes novads

Durbes

1,1

1,3

46

13.8.

Durbes novads

Tadaiķu

1,2

1,3

46

13.9.

Embūtes pagasts

Embūtes

0,8

1,3

43

13.10.

Gaviezes pagasts

Gaviezes

1,1

1,3

35

13.11.

Gramzdas pagasts

Gramzdas

0,9

1,2

44

13.12.

Grobiņas pagasts

Grobiņas

1,3

1,4

34

13.13.

Kalētu pagasts

Kalētu

0,9

1,2

36

13.14.

Kalvenes pagasts

Kalvenes

1,0

1,3

41

13.15.

Kazdangas pagasts

Kazdangas

1,1

1,3

44

13.16.

Lažas pagasts

Lažas

1,0

1,3

36

13.17.

Medzes pagasts

Medzes

1,3

1,4

36

13.18.

Nīcas pagasts

Nīcas

1,2

1,3

26

13.19.

Otaņķu pagasts

Otaņķu

1,2

1,4

34

13.20.

Priekules pagasts

Priekules

1,1

1,3

45

13.21.

Rucavas pagasts

Rucavas

0,8

1,2

25

13.22.

Sakas novads

Sakas

0,9

1,4

23

13.23.

Vaiņodes pagasts

Vaiņodes

1,0

1,3

44

13.24.

Vecpils pagasts

Vecpils

1,0

1,3

46

13.25.

Vērgales pagasts

Vērgales

1,1

1,4

26

13.26.

Virgas pagasts

Virgas

1,0

1,3

45

14. Limbažu rajons

14.1.

Ainaži ar lauku teritoriju

Ainažu

0,9

1,0

32

14.2.

Aloja ar lauku teritoriju

Alojas

1,0

1,0

35

14.3.

Braslavas pagasts

Braslavas

1,0

1,0

36

14.4.

Brīvzemnieku pagasts

Brīvzemnieku

1,0

1,0

32

14.5.

Katvaru pagasts

Katvaru

1,1

1,0

38

14.6.

Lēdurgas pagasts

Lēdurgas

1,1

1,1

37

14.7.

Liepupes pagasts

Liepupes

1,2

1,1

36

14.8.

Limbažu pagasts

Limbažu

1,2

1,0

36

14.9.

Pāles pagasts

Pāles

1,0

1,0

34

14.10.

Salacgrīva ar lauku teritoriju

Salacas

1,0

1,1

33

14.11.

Salacgrīva ar lauku teritoriju

Salacgrīvas

1,0

1,1

25

14.12.

Skultes pagasts

Skultes

1,3

1,1

38

14.13.

Staicele ar lauku teritoriju

Staiceles

0,9

1,0

27

14.14.

Umurgas pagasts

Umurgas

1,1

1,0

37

14.15.

Vidrižu pagasts

Vidrižu

1,2

1,0

36

14.16.

Viļķenes pagasts

Viļķenes

1,1

1,0

33

15. Ludzas rajons

15.1.

Blontu pagasts

Blontu

0,9

0,6

34

15.2.

Briģu pagasts

Briģu

0,9

0,6

31

15.3.

Ciblas novads

Ciblas

0,9

0,6

36

15.4.

Ciblas novads

Līdumnieku

0,7

0,6

29

15.5.

Cirmas pagasts

Cirmas

1,1

0,6

30

15.6.

Goliševas pagasts

Goliševas

0,7

0,6

30

15.7.

Isnaudas pagasts

Isnaudas

1,0

0,6

35

15.8.

Istras pagasts

Istras

0,7

0,6

33

15.9.

Lauderu pagasts

Lauderu

0,8

0,6

34

15.10.

Malnavas pagasts

Malnavas

0,9

0,6

32

15.11.

Mežvidu pagasts

Mežvidu

0,9

0,6

34

15.12.

Mērdzenes pagasts

Mērdzenes

0,9

0,6

37

15.13.

Nirzas pagasts

Nirzas

0,9

0,6

35

15.14.

Ņukšu pagasts

Ņukšu

0,9

0,6

36

15.15.

Pasienes pagasts

Pasienes

0,7

0,6

33

15.16.

Pildas pagasts

Pildas

0,8

0,6

36

15.17.

Pureņu pagasts

Pureņu

1,0

0,6

37

15.18.

Pušmucovas pagasts

Pušmucovas

1,0

0,6

44

15.19.

Rundēnu pagasts

Rundēnu

0,7

0,6

34

15.20.

Salnavas pagasts

Salnavas

0,9

0,6

26

15.21.

Zilupes novads

Zaļesjes

0,9

0,6

35

15.22.

Zvirgzdenes pagasts

Zvirgzdenes

1,1

0,6

37

Nr.
p.k.
Administratīvā teritorija Kadastrālā teritorija Vidējais novietojuma
koeficients (K2)
Meža zemes novietojuma
koeficients (KM)
Meža zemes vidējais
novērtējums (balles/ha)
1 2 3 4 5 6
16. Madonas rajons

16.1.

Aronas pagasts

Aronas

1,0

0,9

40

16.2.

Barkavas pagasts

Barkavas

0,9

0,9

41

16.3.

Bērzaunes pagasts

Bērzaunes

1,0

0,9

45

16.4.

Cesvaine ar lauku teritoriju

Cesvaines

1,0

0,9

39

16.5.

Dzelzavas pagasts

Dzelzavas

1,0

0,9

37

16.6.

Ērgļu pagasts

Ērgļu

0,9

0,9

41

16.7.

Indrānu pagasts

Indrānu

0,8

0,9

36

16.8.

Jumurdas pagasts

Jumurdas

0,8

0,9

37

16.9.

Kalsnavas pagasts

Kalsnavas

1,0

0,9

37

16.10.

Lazdonas pagasts

Lazdonas

1,2

0,9

41

16.11.

Liezēres pagasts

Liezēres

0,9

0,9

40

16.12.

Ļaudonas pagasts

Ļaudonas

1,0

0,9

36

16.13.

Mārcienas pagasts

Mārcienas

1,1

0,9

40

16.14.

Mētrienas pagasts

Mētrienas

0,9

0,9

35

16.15.

Murmastienes pagasts

Murmastienes

0,9

0,9

36

16.16.

Ošupes pagasts

Ošupes

0,8

0,9

34

16.17.

Praulienas pagasts

Praulienas

1,1

0,9

40

16.18.

Sarkaņu pagasts

Sarkaņu

1,1

0,9

42

16.19.

Sausnējas pagasts

Sausnējas

0,9

0,9

43

16.20.

Varakļānu pagasts

Varakļānu

1,0

0,8

37

16.21.

Vestienas pagasts

Vestienas

0,9

0,9

44

17. Ogres rajons

17.1.

Birzgales pagasts

Birzgales

1,0

1,1

30

17.2.

Ikšķiles novads

Tīnūžu

1,5

1,2

34

17.3.

Jumpravas pagasts

Jumpravas

1,3

1,0

36

17.4.

Krapes pagasts

Krapes

1,0

1,0

34

17.5.

Ķeguma novads

Ķeguma

1,3

1,2

28

17.6.

Ķeguma novads

Rembates

1,3

1,2

39

17.7.

Ķeipenes pagasts

Ķeipenes

1,0

1,0

37

17.8.

Lauberes pagasts

Lauberes

1,0

1,0

35

17.9.

Lēdmanes pagasts

Lēdmanes

1,1

1,0

39

17.10.

Lielvārdes novads

Lielvārdes

1,3

1,1

40

17.11.

Madlienas pagasts

Madlienas

1,0

1,0

37

17.12.

Mazozolu pagasts

Mazozolu

0,9

0,9

40

17.13.

Meņģeles pagasts

Meņģeles

0,9

0,9

37

17.14.

Ogres novads

Ogresgala

1,5

1,2

41

17.15.

Suntažu pagasts

Suntažu

1,2

1,1

39

17.16.

Taurupes pagasts

Taurupes

0,9

0,9

42

18. Preiļu rajons

18.1.

Aglonas pagasts

Aglonas

0,8

0,7

34

18.2.

Jersikas pagasts

Jersikas

1,1

0,8

33

18.3.

Līvānu novads

Rožupes

1,0

0,8

29

18.4.

Līvānu novads

Turku

1,0

0,9

30

18.5.

Pelēču pagasts

Pelēču

0,8

0,7

35

18.6.

Preiļu novads

Aizkalnes

1,0

0,7

40

18.7.

Preiļu novads

Preiļu

1,1

0,7

37

18.8.

Riebiņu novads

Galēnu

0,9

0,7

40

18.9.

Riebiņu novads

Riebiņu

1,1

0,7

38

18.10.

Riebiņu novads

Rušonas

0,9

0,7

33

18.11.

Riebiņu novads

Silajāņu

0,9

0,7

34

18.12.

Riebiņu novads

Sīļukalna

0,8

0,7

40

18.13.

Riebiņu novads

Stabulnieku

0,9

0,7

42

18.14.

Rudzātu pagasts

Rudzātu

0,9

0,8

36

18.15.

Saunas pagasts

Saunas

1,0

0,7

35

18.16.

Sutru pagasts

Sutru

1,0

0,7

33

18.17.

Vārkavas novads

Rožkalnu

0,8

0,7

36

18.18.

Vārkavas novads

Upmalas

0,9

0,7

35

18.19.

Vārkavas pagasts

Vārkavas

1,0

0,7

33

19. Rēzeknes rajons

19.1.

Audriņu pagasts

Audriņu

1,1

0,8

42

19.2.

Bērzgales pagasts

Bērzgales

1,0

0,7

37

19.3.

Čornajas pagasts

Čornajas

1,0

0,8

34

19.4.

Dekšāres pagasts

Dekšāres

0,9

0,7

31

19.5.

Dricānu pagasts

Dricānu

0,9

0,6

41

19.6.

Feimaņu pagasts

Feimaņu

0,8

0,7

29

19.7.

Gaigalavas pagasts

Gaigalavas

0,8

0,7

24

19.8.

Griškānu pagasts

Griškānu

1,3

0,8

36

19.9.

Ilzeskalna pagasts

Ilzeskalna

0,9

0,7

44

19.10.

Kantinieku pagasts

Kantinieku

1,0

0,7

40

19.11.

Kaunatas pagasts

Kaunatas

0,8

0,6

40

19.12.

Lendžu pagasts

Lendžu

1,0

0,7

33

19.13.

Lūznavas pagasts

Lūznavas

1,0

0,7

28

19.14.

Maltas pagasts

Maltas

1,0

0,7

33

19.15.

Mākoņkalna pagasts

Mākoņkalna

0,8

0,7

33

19.16.

Nautrēnu pagasts

Ludzas rajona Miglinieku

0,8

0,6

33

19.17.

Nautrēnu pagasts

Ludzas rajona Nautrēnu

0,8

0,7

33

19.18.

Nagļu pagasts

Nagļu

0,8

0,6

27

19.19.

Ozolaines pagasts

Ozolaines

1,2

0,7

32

19.20.

Ozolmuižas pagasts

Ozolmuižas

1,3

0,7

35

19.21.

Pušas pagasts

Pušas

0,8

0,6

30

19.22.

Rikavas pagasts

Rikavas

0,9

0,6

41

19.23.

Sakstagala pagasts

Sakstagala

1,0

0,7

36

19.24.

Silmalas pagasts

Silmalas

0,9

0,7

32

19.25.

Sokolku pagasts

Sokolku

0,9

0,7

33

19.26.

Stoļerovas pagasts

Stoļerovas

1,0

0,6

39

19.27.

Stružānu pagasts

Stružānu

0,9

0,7

40

19.28.

Vērēmu pagasts

Vērēmu

1,3

0,8

38

19.29.

Viļānu pagasts

Viļānu

1,0

0,7

37

20. Rīgas rajons

20.1.

Ādažu novads

Ādažu

1,8

1,5

31

20.2.

Allažu pagasts

Allažu

1,3

1,3

28

20.3.

Babītes pagasts

Babītes

1,8

1,5

34

20.4.

Baldone ar lauku teritoriju

Baldones

1,5

1,4

35

20.5.

Carnikavas novads

Carnikavas

1,8

1,5

22

20.6.

Daugmales pagasts

Daugmales

1,5

1,4

32

20.7.

Garkalnes novads

Garkalnes

1,8

1,5

24

20.8.

Inčukalna pagasts

Inčukalna

1,5

1,3

26

20.9.

Krimuldas pagasts

Krimuldas

1,3

1,2

39

20.10.

Ķekavas pagasts

Ķekavas

1,8

1,4

35

20.11.

Mālpils pagasts

Mālpils

1,2

1,2

37

20.12.

Mārupes pagasts

Mārupes

2,5

1,5

30

20.13.

Olaines pagasts

Olaines

1,8

1,4

34

20.14.

Ropažu novads

Ropažu

1,5

1,4

28

20.15.

Salas pagasts

Salas

1,8

1,5

31

20.16.

Salaspils novads

Salaspils

2,5

1,4

27

20.17.

Saulkrasti ar lauku teritoriju

Saulkrastu

1,8

1,5

24

20.18.

Sējas pagasts

Sējas

1,3

1,3

28

20.19.

Siguldas novads

Cēsu rajona Mores

1,1

1,0

38

20.20.

Siguldas novads

Siguldas

1,5

1,2

40

20.21.

Stopiņu novads

Stopiņu

2,5

1,5

28

 Nr.
p.k.
 Administratīvā teritorija  Kadastrālā teritorija  Vidējais novietojuma
koeficients (K2)
 Meža zemes novietojuma
koeficients (KM)
 Meža zemes vidējais
novērtējums (balles/ha)
1 2 3 4 5
21. Saldus rajons

 21.1.

 Brocēnu novads

 Blīdenes

 1,0

 1,1

 40

 21.2.

 Brocēnu novads

 Brocēnu

 1,2

 1,2

 42

 21.3.

 Brocēnu novads

 Remtes

 1,0

 1,2

 39

 21.4.

 Ezeres pagasts

 Ezeres

 0,9

 0,9

 42

 21.5.

 Gaiķu pagasts

 Gaiķu

 1,0

 1,2

 44

 21.6.

 Jaunauces pagasts

 Jaunauces

 0,9

 1,1

 39

 21.7.

 Jaunlutriņu pagasts

 Jaunlutriņu

 1,0

 1,2

 37

 21.8.

 Kursīšu pagasts

 Kursīšu

 1,0

 0,9

 38

 21.9.

 Lutriņu pagasts

 Lutriņu

 1,1

 1,2

 39

 21.10.

 Nīgrandes pagasts

 Nīgrandes

 0,8

 1,0

 42

 21.11.

 Novadnieku pagasts

 Novadnieku

 1,1

 1,1

 43

 21.12.

 Pampāļu pagasts

 Pampāļu

 0,9

 0,9

 41

 21.13.

 Rubas pagasts

 Rubas

 0,9

 1,1

 38

 21.14.

 Saldus pagasts

 Saldus

 1,2

 1,2

 43

 21.15.

 Šķēdes pagasts

 Šķēdes

 1,0

 1,0

 41

 21.16.

 Vadakstes pagasts

 Vadakstes

 0,9

 1,1

 43

 21.17.

 Zaņas pagasts

 Zaņas

 0,9

 0,9

 42

 21.18.

 Zirņu pagasts

 Zirņu

 1,1

 1,2

 40

 21.19.

 Zvārdes pagasts

 Zvārdes

 1,0

 1,1

 40

 22. Talsu rajons

 22.1.

 Balgales pagasts

 Balgales

 1,0

 1,3

 38

 22.2.

 Dundagas pagasts

 Dundagas

 0,8

 1,3

 32

 22.3.

 Ģibuļu pagasts

 Ģibuļu

 1,0

 1,3

 30

 22.4.

 Īves pagasts

 Īves

 0,9

 1,3

 34

 22.5.

 Kolkas pagasts

 Kolkas

 0,9

 1,3

 19

 22.6.

 Ķūļciema pagasts

 Ķūļciema

 1,0

 1,3

 25

 22.7.

 Laidzes pagasts

 Laidzes

 1,2

 1,3

 38

 22.8.

 Laucienes pagasts

 Laucienes

 1,1

 1,3

 34

 22.9.

 Lībagu pagasts

 Lībagu

 1,2

 1,3

 36

 22.10.

 Lubes pagasts

 Lubes

 1,0

 1,3

 32

 22.11.

 Mērsraga pagasts

 Mērsraga

 1,1

 1,3

 29

 22.12.

 Rojas pagasts

 Rojas

 1,0

 1,3

 29

 22.13.

 Sabiles novads

 Abavas

 1,0

 1,3

 34

 22.14.

 Strazdes pagasts

 Strazdes

 1,0

 1,3

 46

 22.15.

 Valdemārpils ar lauku teritoriju

 Valdemārpils

 1,1

 1,3

 32

 22.16.

 Valdgales pagasts

 Valdgales

 1,0

 1,3

 30

 22.17.

 Vandzenes pagasts

 Vandzenes

 1,0

 1,3

 36

 22.18.

 Virbu pagasts

 Virbu

 1,1

 1,3

 32

 23. Tukuma rajons

 23.1.

 Degoles pagasts

 Degoles

 1,1

 1,3

 43

 23.2.

 Džūkstes pagasts

 Džūkstes

 1,1

 1,3

 34

 23.3.

 Engures pagasts

 Engures

 1,2

 1,3

 27

 23.4.

 Irlavas pagasts

 Irlavas

 1,1

 1,3

 43

 23.5.

 Jaunpils pagasts

 Jaunpils

 1,0

 1,3

 42

 23.6.

 Jaunsātu pagasts

 Jaunsātu

 1,1

 1,3

 40

 23.7.

 Kandavas novads

 Cēres

 1,0

 1,3

 41

 23.8.

 Kandavas novads

 Kandavas

 1,0

 1,3

 41

 23.9.

 Kandavas novads

 Matkules

 0,9

 1,3

 41

 23.10.

 Kandavas novads

 Zemītes

 1,0

 1,3

 44

 23.11.

 Lapmežciema pagasts

 Lapmežciema

 1,5

 1,4

 22

 23.12.

 Lestenes pagasts

 Lestenes

 1,1

 1,3

 39

 23.13.

 Pūres pagasts

 Pūres

 1,1

 1,3

 41

 23.14.

 Sēmes pagasts

 Sēmes

 1,2

 1,4

 37

 23.15.

 Slampes pagasts

 Slampes

 1,2

 1,3

 38

 23.16.

 Smārdes pagasts

 Smārdes

 1,3

 1,4

 32

 23.17.

 Tumes pagasts

 Tumes

 1,3

 1,4

 40

 23.18.

 Vānes pagasts

 Vānes

 0,9

 1,2

 36

 23.19.

 Viesatu pagasts

 Viesatu

 1,0

 1,2

 42

 23.20.

 Zantes pagasts

 Zantes

 1,0

 1,2

 44

 23.21.

 Zentenes pagasts

 Zentenes

 1,0

 1,3

 30

 24. Valkas rajons

 24.1.

 Bilskas pagasts

 Bilskas

 0,9

 1,0

 35

 24.2.

 Blomes pagasts

 Blomes

 1,0

 1,0

 38

 24.3.

 Brantu pagasts

 Brantu

 1,0

 1,0

 38

 24.4.

 Ērģemes pagasts

 Ērģemes

 0,9

 1,0

 35

 24.5.

 Ēveles pagasts

 Ēveles

 0,9

 1,0

 35

 24.6.

 Grundzāles pagasts

 Grundzāles

 0,8

 1,0

 35

 24.7.

 Jērcēnu pagasts

 Jērcēnu

 1,0

 1,1

 35

 24.8.

 Kārķu pagasts

 Kārķu

 0,8

 1,0

 33

 24.9.

 Launkalnes pagasts

 Launkalnes

 0,9

 1,0

 35

 24.10.

 Palsmanes pagasts

 Palsmanes

 0,8

 1,0

 35

 24.11.

 Plāņu pagasts

 Plāņu

 1,0

 1,1

 29

 24.12.

 Seda ar lauku teritoriju

 Sedas

 1,0

 1,1

 26

 24.13.

 Smiltenes pagasts

 Smiltenes

 1,1

 1,0

 37

 24.14.

 Trikātas pagasts

 Trikātas

 1,1

 1,1

 30

 24.15.

 Valkas pagasts

 Valkas

 1,1

 1,1

 29

 24.16.

 Variņu pagasts

 Variņu

 0,8

 1,0

 36

 24.17.

 Vijciema pagasts

 Vijciema

 1,0

 1,0

 34

 24.18.

 Zvārtavas pagasts

 Zvārtavas

 0,8

 1,0

 24

 25. Valmieras rajons

 25.1.

 Bērzaines pagasts

 Bērzaines

 1,1

 1,0

 36

 25.2.

 Brenguļu pagasts

 Brenguļu

 1,2

 1,1

 35

 25.3.

 Burtnieku pagasts

 Burtnieku

 1,0

 1,0

 38

 25.4.

 Dikļu pagasts

 Dikļu

 1,0

 1,0

 36

 25.5.

 Ipiķu pagasts

 Ipiķu

 0,8

 0,8

 37

 25.6.

 Jeru pagasts

 Jeru

 1,0

 1,0

 28

 25.7.

 Kauguru pagasts

 Kauguru

 1,3

 1,1

 38

 25.8.

 Kocēnu pagasts

 Kocēnu

 1,2

 1,1

 37

 25.9.

 Ķoņu pagasts

 Ķoņu

 0,9

 1,0

 39

 25.10.

 Lodes pagasts

 Lodes

 0,8

 0,9

 38

 25.11.

 Matīšu pagasts

 Matīšu

 1,0

 0,9

 38

 25.12.

 Mazsalaca ar lauku teritoriju

 Mazsalacas

 1,0

 1,0

 34

 25.13.

 Naukšēnu pagasts

 Naukšēnu

 0,8

 1,0

 36

 25.14.

 Ramatas pagasts

 Ramatas

 0,8

 0,9

 35

 25.15.

 Rencēnu pagasts

 Rencēnu

 1,0

 1,0

 36

 25.16.

 Sēļu pagasts

 Sēļu

 0,9

 1,0

 27

 25.17.

 Skaņkalnes pagasts

 Skaņkalnes

 1,0

 1,0

 29

 25.18.

 Vaidavas pagasts

 Vaidavas

 1,1

 1,1

 36

 25.19.

 Valmieras pagasts

 Valmieras

 1,2

 1,0

 39

 25.20.

 Vecates pagasts

 Vecates

 1,0

 1,0

 29

 25.21.

 Vilpulkas pagasts

 Vilpulkas

 0,9

 0,9

 36

 25.22.

 Zilākalna pagasts

 Zilākalna

 1,2

 1,0

 32

 26. Ventspils rajons

 26.1.

 Ances pagasts

 Ances

 0,8

 1,3

 22

 26.2.

 Jūrkalnes pagasts

 Jūrkalnes

 0,8

 1,4

 33

 26.3.

 Piltene ar lauku teritoriju

 Piltenes

 1,1

 1,3

 23

 26.4.

 Popes pagasts

 Popes

 1,0

 1,3

 27

 26.5.

 Puzes pagasts

 Puzes

 0,8

 1,3

 27

 26.6.

 Tārgales pagasts

 Tārgales

 1,2

 1,4

 27

 26.7.

 Ugāles pagasts

 Ugāles

 1,0

 1,3

 31

 26.8.

 Usmas pagasts

 Usmas

 0,9

 1,3

 25

 26.9.

 Užavas pagasts

 Užavas

 1,0

 1,4

 27

 26.10.

 Vārves pagasts

 Vārves

 1,3

 1,4

 23

 26.11.

 Ziru pagasts

 Ziru

 1,0

 1,3

 30

 26.12.

 Zlēku pagasts

 Zlēku

 0,9

 1,3

 30

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
11.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Starpgabalainības koeficients (K1)

Nr.
p.k.

Attālums, pārrēķināts ceļā ar cieto segumu (km)

Koeficients (K1)

1.

<2

1,00

2.

2-3

0,95

3.

3-4

0,90

4.

4-5

0,85

5.

5-6

0,80

6.

6-8

0,75

7.

8-10

0,70

8.

>10

0,65

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
12.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.305
Novietojuma koeficients attiecībā pret lielākajām pilsētām (K2)

Nr.
p.k.

Attālums no pilsētas robežas (km)

Pilsētu grupas

A

B

C

D