Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.306

 

Rīgā 2006.gada 18.aprīlī (prot. Nr.22 16.§)

Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību

Izdoti saskaņā ar Valsts statistikas likuma 7.1 pantu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka sistematizētu profesiju sarakstu - profesiju klasifikatoru (turpmāk - klasifikators) - un profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, lai nodrošinātu starptautiskajai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu, kā arī nosaka klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību.

2. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās pēc starptautiski atzītiem kodiem, un ir noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums).

3. Klasifikatora lietošana ir obligāta:

3.1. darba devēja un darbinieka savstarpējās darba tiesiskajās attiecībās;

3.2. informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

3.3. oficiālās statistikas jomā;

3.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

3.5. starptautiskajai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

3.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

3.7. citās jomās, kur nepieciešama profesiju nosaukumu lietošana.

4. Labklājības ministrija ir atbildīga par klasifikatora aktualizēšanu, kā arī uztur un nodod citām institūcijām lietošanā klasifikatora elektronisko versiju, un atbild par tās atbilstību šiem noteikumiem.

II. Klasifikatora struktūra

5. Klasifikatoru veido:

5.1. profesijas, kas sagrupētas deviņās pamatgrupās profesiju profesionā­lās kvalifikācijas līmeņa (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu) dilstošā secībā;

5.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

5.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

5.4. profesiju kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kuras norādītas profesiju mazajā grupā un attieci­nāmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

5.5. profesionālās darbības pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai pamatgrupai, apakšgrupai, mazajai un atsevišķajai grupai. Ja mazajā grupā ir tikai viena atsevišķā grupa, šīs atsevišķās grupas pamatuzdevumi ir analogi mazās grupas pamatuzdevumiem un netiek atkārtoti.

6. Klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

6.1. pirmā pamatgrupa - profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas noteikšanu un formulēšanu, likumu un noteikumu izstrādāšanu, valdības politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu iestādēs, organizācijās un uzņēmumos;

6.2. otrā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un prasme risināt teorētiskās problēmas. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana un papildināšana, sistemātiska pieredzes apgūšana;

6.3. trešā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas tehniskās zināša­nas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tehniska rakstura darbu veikšana, īstenojot konceptuālas nostādnes, dažādu darba metožu lietošana atbilstoši minētajām nozarēm;

6.4. ceturtā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir sekretāra pienākumu veikšana, lietvedības un kancelejas darbu veikšana, prasme strādāt ar kancelejas mašīnām, rakstāmmašīnām un skaitļotājiem, izpildot naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas;

6.5. piektā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuri saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošinā­šanu;

6.6. sestā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir labības, mājdzīvnieku un zivju audzēšana, medīšana, meža saglabāšana un izmantošana (atsevišķos gadījumos - lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošana);

6.7. septītā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas, pieredze un amata prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darba rīkos un tehnoloģijā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir prasme izvēlēties izejvielas un materiālus, izstrādājumu konstruēšana, produk­cijas ražošana, amatniecības (roku darba) preču ražošana;

6.8. astotā pamatgrupa - profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu un citas produkcijas montāžu;

6.9. devītā pamatgrupa - profesijas, kurās zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus darbus, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos - ar ievērojamu fizisku piepūli), kur nav vajadzīga iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Profesionālās darbības pamat­uzdevums ir nekvalificētu darbu veikšana (piemēram, karjeros, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā).

7. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

7.1. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar roku darbu vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt gala produkta raksturu un uzdevumu (dažkārt to pat projektēt), profesija ietverta klasifikatora septītajā pamatgrupā;

7.2. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija ietverta klasifikatora astotajā pamatgrupā;

7.3. ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija ietverta klasifikatora devītajā pamatgrupā.

8. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (cipari) atbilst starptautiskajai pro­fesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās:

8.1. pirmais cipars norāda pamatgrupas kārtas numuru;

8.2. otrais cipars (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

8.3. trešais cipars (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

8.4. ceturtais cipars (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

9. Profesijas kodā nākamās zīmes (cipari) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Klasifikatora lietošana

10. Klasifikatora lietotājam nepieciešamās profesijas nosaukumu var meklēt profesiju sarakstā kodu augošā secībā (2.pielikums) vai profesiju sarakstā alfabēta secībā (3.pielikums), kas veidots pēc profesijas pamatvārdu alfabēta. Ja meklējamā profesija alfabētiskajā sarakstā sastopama vairākās klasifikācijas grupās, klasifikatora lietotājam jāiepazīstas ar visās šajās grupās norādītajiem attiecīgās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām.

11. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda(-iem) un tam(-iem) pievienotiem apzīmējumiem (primārā, sekundārā un terciārā pazīme), kas raksturo kādu no profesijas īpašībām:

11.1. pamatvārds(-i) ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos - diviem vārdiem;

11.2. primārā pazīme - parasti viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu(-us) un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pamatvārda(-u) priekšā;

11.3. sekundārā pazīme - vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpo svītru (daļsvītru) un norādīta primārās pazīmes priekšā;

11.4. terciārā pazīme - vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā ir norādīta aiz pamatvārda(-iem).

12. Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas un klases. Klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties atvasinātos profesiju nosaukumus un tos lietot pēc vajadzības, saglabājot pamatnosaukuma kodus:

12.1. apzīmējumu "vietnieks" - attiecīgajiem vadītāju profesiju nosauku­miem;

12.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" - attiecīgajiem otrās pamatgrupas profesiju nosaukumiem;

12.3. apzīmējumu "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" u.tml. - attiecīgajiem trešās pamatgrupas profesiju nosaukumiem.

13. Profesiju nosaukumi klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, klasifikatora lietotājs profesiju nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

14. Klasifikatora lietotājam atļauts sīkāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar apzīmējumiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu.

IV. Klasifikatora aktualizēšana

15. Klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Publisko tiesību subjekti un privātpersonas priekšlikumus par klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

16. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.jūlijam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem klasifika­torā, kurā apkopoti priekšlikumi par klasifikatora aktualizēšanu, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 1.decembrim - noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi par klasifikatora aktualizēšanu, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

17. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

17.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);

17.2. profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);

17.3. profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

17.4. profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 9.maiju.

Pielikumi 1-3

ZIP 500 kb
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 306Pieņemts: 18.04.2006.Stājas spēkā: 09.05.2006.Zaudē spēku: 20.02.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 70, 08.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
134259
09.05.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)