Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumus Nr. 1071 "Noteikumi par mēneša pārskatu apjomu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.313

Rīgā 2006.gada 25.aprīlī (prot. Nr.24 10.§)
Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 30.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumiem un galvojumiem (turpmāk - pārskati), kā arī pārskatu saturu.

2. Vispārīgie pārskatu veidošanas principi:

2.1. šo noteikumu 1., 2., 2.1 un 6.pielikumā minētos pārskatus sagatavo pēc naudas plūsmas principa, 3., 4. un 5.pielikumā minētos pārskatus – pēc uzkrāšanas principa;

2.2. pārskatus veido kā vienas vienības konsolidēto pārskatu, izslēdzot savstarpējos darījumus un atlikumus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām;

2.3. ja pašvaldības saimnieciskā gada laikā apvienojas, tad, sagatavojot jaunizveidotās pašvaldības mēneša pārskatu, tajā iekļauj informāciju par apvienoto pašvaldību budžetu izpildi no gada sākuma.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

3. Pārskatus sagatavo, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem. Minētos datus klasificē atbilstoši normatīvajiem aktiem par klasifikācijām.

II. Pārskatu saturs, iesniegšanas kārtība un termiņi

4. Pārskatus noformē uz šādām veidlapām:

4.1. pārskati par pašvaldības budžeta izpildi:

4.1.1. pārskats par pašvaldības pamatbudžeta izpildi (1.pielikums);

4.1.2. pārskats par pašvaldības speciālā budžeta izpildi (neieskaitot ziedo­jumus un dāvinājumus) (2.pielikums);

4.1.3. pārskats par pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izpildi (2.1 pie­likums);

4.2. (svītrots ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763);

4.3. pašvaldības aizņēmumi (3.pielikums);

4.4. pašvaldības galvojumi (4.pielikums);

4.5. pašvaldības saistību apmērs (5.pielikums);

4.6. pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokli (6.pielikums).

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763)

5. Mēneša pārskatus (izņemot gada pēdējā mēneša pārskatu) pašvaldības iesniedz elektroniski Valsts kasē atbilstoši Valsts kases mājaslapā internetā publicētajam elektroniskajam datu apmaiņas formātam vai pēc izvēles manuāli ievadot datus Valsts kases nodrošinātajā pārskatu sagatavošanas sistēmā un akceptē (paraksta), izmantojot sistēmas autentifikācijas rīkus. Mēneša pārskatus iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

5.1. desmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

5.2. vienpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 – Rīgas dome.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.861 redakcijā)

6. Gada pēdējā mēneša pārskatu pašvaldības iesniedz elektroniski Valsts kasē atbilstoši Valsts kases mājaslapā internetā publicētajam elektroniskajam datu apmaiņas formātam vai pēc izvēles manuāli ievadot datus Valsts kases nodrošinātajā pārskatu sagatavošanas sistēmā un akceptē (paraksta), izmantojot sistēmas autentifikācijas rīkus. Pārskatu iesniedz pārskata periodam sekojošā mēneša:

6.1. četrpadsmitajā datumā līdz pulksten 14.00 (izņemot Rīgas domi);

6.2. piecpadsmitajā datumā līdz pulksten 12.00 – Rīgas dome.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.861 redakcijā)

7. Ja iesniegšanas datums ir brīvdiena vai svētku diena, pārskatu iesniedz nākamajā darbdienā.

7.1 Līdz pārskatu elektroniskās datu apmaiņas datnes formāta ieviešanai pašvaldību grāmatvedības programmatūrās pārskatus sagatavo manuāli, iesniedz un akceptē, izmantojot Valsts kases nodrošināto pārskatu sagatavošanas sistēmu, vai iesniedz elektroniska dokumenta formā, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 21.10.2008. noteikumu Nr.861 redakcijā)

8. Rajona padomes līdz pārskata periodam sekojošā mēneša trešajam datumam iesniedz Valsts kasē informāciju par saņemto valsts budžeta mērķdotāciju sadali rajona pašvaldībām (no gada sākuma, pieaugošās summās).

9. (Svītrots ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861.)

III. Pārskatu apraksts

10. Budžeta izpildes veidlapu apraksts:

10.1. ailē "Klasifikācijas kods" norāda atbilstošas klasifikācijas kodus saskaņā ar attiecīgajām klasifikācijām;

10.2. ailē "Rādītāju nosaukums" norāda klasifikācijas kodu nosaukumus saskaņā ar attiecīgajām klasifikācijām;

10.3. ailes "Gada plāns" rindas aizpilda atbilstoši pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžetā apstiprinātajām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām un pašvaldības apstiprinātajām prognozētajām ieņēmumu pozīcijām saimnie­ciskajā gadā. Aili "Gada plāns" neaizpilda pārskatam par pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu izpildi;

10.4. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda pašvaldības budžeta izpildi saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

10.5. ailē "Izpilde procentos (%) pret gada plānu" norāda budžeta izpildes rādītāju procentuālo izteiksmi attiecībā pret plānoto budžetu gadam. Ailes "Izpilde procentos (%) pret gada plānu" datus aprēķina kā ailes "Izpilde no gada sākuma" un ailes "Gada plāns" datu dalījumu, izteiktu procentos;

10.6. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata perioda izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību;

10.7. pašvaldības budžeta ieņēmumu izpildi kodificē piecās zīmēs;

10.8. pašvaldības budžeta izdevumu izpildi atbilstoši funkcionālajai kategorijai kodificē pirmajās divās zīmēs, un izdevumus atbilstoši eko­nomiskajai kategorijai kodificē četrās zīmēs;

10.9. pašvaldības budžeta finansēšanas izpildi kodificē pirmajās trijās zī­mēs un piektajā zīmē;

10.10. pašvaldības izziņā par naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumiem norāda pašvaldības budžeta naudas līdzekļu un noguldījumu atlikumu gada sākumā un perioda beigās;

10.11. sniedzot informāciju par līdzekļu atlikumiem ailē “Klasifikācijas kods” atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu uz gada sākumu papildina ar apzīmējumu “AS”, uz perioda beigām – ar apzīmējumu “AB”;

10.12. pārskatā par speciālā budžeta izpildi budžeta veidus klasificē atbilstoši šādiem kodiem, tos norādot ailē “Klasifikācijas kods”:

10.12.1. Privatizācijas fonds – kods “01”;

10.12.2. Autoceļu fonds – kods “02”;

10.12.3. dabas resursu nodoklis – kods “03”;

10.12.4. pārējie speciālā budžeta līdzekļi – kods “09”.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763; MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

11. Aizņēmumu pārskata apraksts:

11.1. aizņēmumu pārskatā norāda saņemtos aizņēmumus un finanšu līzinga saistības;

11.2. datus pārskatā norāda latos par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu - mēnesi;

11.2.1 ailē "Kods" klasificē aizņēmumu atbilstoši šādiem kodiem: 01 - finanšu stabilizācijas aizņēmums; 02 - finanšu līzings; 03 - aizņēmums Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai; 04 - aizņēmums dažādiem mērķiem (kodu pielieto, klasificējot tādu aizņēmumu, kuram aizņēmuma līgums noslēgts gan Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, gan citu mērķu īstenošanai un to nav iespējams klasificēt 03 vai 09 kodā); 09 - pārējie aizņēmumi;

11.3. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosauku­mu. Ja aizņēmuma finansējuma avots ir starptautiskās finanšu institūcijas aizdevums un aizdevējs ir Valsts kase, minētajā ailē norāda gan aizdevēja nosaukumu, gan finansējuma avotu;

11.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši attiecīgajai klasifikācijai;

11.5. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

11.6. ailē "Parakstīšanas datums" norāda datumu (dd.mm.gggg.), kurā parakstīts aizņēmuma līgums;

11.7. ailē "Atmaksas termiņš" norāda aizņēmuma līgumā minēto datumu (dd.mm.gggg.), līdz kuram aizdevējam atmaksās attiecīgo aizdevumu;

11.8. ailē "% likme" norāda aizņēmumam piemēroto procentu likmes veidu: fiksētā, mainīgā vai bezprocentu;

11.9. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda vispārpieņemto valūtas apzīmē­jumu, kādā izsniegts aizņēmums;

11.10. ailē "Aizņēmuma summa" norāda aizņēmuma līgumā noteikto aizņēmuma (līguma) summu. Ja aizņēmums izsniegts oriģinālajā valūtā, pārrē­ķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā;

11.11. ailēs "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Aizņēmuma izmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Aizņēmuma izmaksātā daļa (+): pārskata periodā", "Aizņēmuma atmaksātā daļa (-): no gada sākuma", "Aizņēmuma atmaksātā daļa (-): pārskata periodā", "Cits parāda samazinājums/palielinājums (-,+): no gada sākuma", "Cits parāda samazinājums/palielinājums (-,+): pārskata periodā" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,-)" norāda datus atbilstoši pašvaldības uzskaites datiem un saskaņā ar aizņēmuma līguma nosacījumiem, iekļaujot informāciju par aizņēmuma palielinājumu/samazinājumu darījumu rezultātā, valūtas kursa maiņas starpību un citu parāda palielinājumu/samazinājumu, kas nav darījumi;

11.12. ailē "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma" norāda no gada sākuma samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

11.13. ailē "Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

11.14. ailē "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām paredzēto aizņēmuma pamatsummas atmaksu;

11.15. ailes "Parāds uz pārskata perioda beigām (2.+3.+5.+7.+9.)" datus aprēķina kā aiļu "Parāds uz pārskata gada sākumu", "Aizņēmuma izmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Aizņēmuma atmaksātā daļa (-): no gada sākuma", "Cits parāda samazinājums/palielinā­jums (-,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,-)" datu summu;

11.16. ailē "Aizņēmuma apkalpošanas izdevumi no gada sākuma" norāda no gada sākuma samaksātos aizņēmuma apkalpošanas izdevumus (piemēram, procentu maksājumus, saistību maksas);

11.17. ailē "Aizņēmuma neizmaksātā daļa pārskata perioda beigās" norāda nesaņemto aizņēmuma apjomu;

11.18. ailē "Aizņēmuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām atmaksājamo aizņēmuma pamatsummas daļu. Ja aizņēmums saņemts oriģinālajā valūtā, pārrēķinu latos norāda pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa pārskata perioda pēdējā dienā. Datus norāda kā pozitīvu skaitli;

11.19. izziņā norāda atvasinātos finanšu instrumentus, kurus izmanto finanšu risku ierobežošanai parāda portfelī iekļautajiem finanšu instrumentiem, un pārējos atvasinātos finanšu instrumentus;

11.20. pārskata perioda beigās pārvērtē atvasinātos finanšu instrumentus, ņemot vērā tirgus cenu perioda pēdējā dienā. Peļņu vai zaudējumus, kas rodas no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas, uzskaita attiecīgi kā ieņēmumus vai izdevumus no atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas un īstermiņa aktīvus vai saistības. Parāda portfelī iekļauto atvasināto finanšu instrumentu valūtas efektu specifiski attiecina uz parāda portfeli, bet procentu maksājumiem paredzētos atvasinātos finanšu instrumentus attiecina uz parāda apkalpošanas izdevumiem;

11.21. atvasināto finanšu instrumentu tirgus vērtību aprēķina, pamato­joties uz ietekmējošo faktoru tirgus cenām un pašvaldības vai pašvaldības budžeta iestādes izstrādāto atvasināto finanšu instrumentu vērtības noteikšanas procedūru.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763)

12. Pašvaldības galvojumu pārskata apraksts:

12.1. pārskatā iekļauj visus izsniegtos galvojumus (tai skaitā galvojumus studiju un studējošo kredītiem);

12.2. datus pārskatā norāda latos par periodu no gada sākuma un par pārskata periodu - mēnesi;

12.3. ailē "Aizdevējs" norāda galvotā aizņēmuma izsniedzēja (kredīt­iestādes) nosaukumu;

12.4. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši attiecīgajai klasifikācijai;

12.5. ailē "Mērķis" norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmuma mērķi;

12.6. ailē "Aizņēmējs" norāda aizņēmuma saņēmēja juridisko nosau­kumu. Ja galvojuma saņēmējs ir privātpersona, ieraksta nosaukumu "privātpersona";

12.7. ailē "Parakstīšanas datums" norāda galvojuma līguma parakstī­šanas datumu (dd.mm.gggg.);

12.8. ailē "Atmaksas termiņš" norāda galvotā aizņēmuma atmaksas termiņu saskaņā ar galvojuma līgumu (dd.mm.gggg.);

12.9. ailē "Valūtas apzīmējums" norāda vispārpieņemto valūtas apzīmē­jumu, kādā sniegts galvojums;

12.10. ailē "Galvojuma summa" norāda galvoto summu no kopējā aizņēmuma apjoma;

12.11. ailē "Galvotā aizņēmuma summa" norāda kopējo aizņēmuma apjomu saskaņā ar līgumu;

12.12. ailēs "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Galvojuma izmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Galvojuma izmaksātā daļa (+): pārskata periodā", "Galvojuma atmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Galvojuma atmaksātā daļa (+): pārskata periodā", "Cits parāda samazinājums/palielinājums (-,+): no gada sākuma", "Cits parāda samazinājums/palielinājums (-,+): pārskata periodā" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,-)" norāda datus atbilstoši pašvaldības uzskaites datiem un saskaņā ar galvojuma līguma nosacījumiem, iekļaujot informāciju par aizņēmuma pamatsummas palielinājumu/samazinājumu darījumu rezultātā, valūtas kursa maiņas starpību un citu parāda palielinājumu/samazinājumu, kas nav darījumi;

12.13. ailes "Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas ter­miņš (uz pārskata perioda beigām) (3.+4.+6.+8.+10.)" datus aprēķina kā aiļu "Neatmak­sātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)", "Galvojuma izmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Galvojuma atmaksātā daļa (+): no gada sākuma", "Cits parāda samazinājums/palielinājums (-,+): no gada sākuma" un "Valūtas kursa izmaiņas (+,-)" datu summu;

12.14. ailē "Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām" norāda līdz pārskata gada beigām plānoto galvotā aizņēmuma atmaksājamo pamatsummas daļu.

13. Pašvaldību saistību apmēra pārskata apraksts:

13.1. pašvaldību saistību apmēra pārskatā norāda:

13.1.1. saņemtos aizņēmumus detalizēti par katru līgumu (izņemot finanšu līzingu);

13.1.2. izsniegtos galvojumus (detalizēti par katru līgumu);

13.1.3. citas ilgtermiņa saistības, kuras pašvaldība uzņēmusies atbilstoši domes lēmumam (ja pašvaldība noslēgusi līgumus par preču pirkšanu vai nomu, pakalpojumu saņemšanu vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu īsteno­šanā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā no līguma slēgšanas dienas atbilstoši budžeta gadam, un līgumā ir norādīta kopējā saistību (līguma) summa). Norāda minēto saistību kopējo summu;

13.2. rindā “Citas ilgtermiņa saistības” norāda bilances kreditoru sastāvā iekļautās ilgtermiņa saistības un iespējamās nākotnes saistības, kā arī finanšu līzinga saistības (izņemot šo noteikumu 13.1.1. un 13.1.2.apakšpunktā minētās saistības);

13.3. datus norāda par periodu "n" - saimnieciskais gads, "n+1" - nākamais saim­nieciskais gads utt.;

13.4. ja pašvaldības saistībās notikušas izmaiņas (noslēgts jauns līgums, veikti grozījumi esošajos līgumos), tās norāda nākamajā pārskata periodā pēc saistību apjoma izmaiņām;

13.5. ailē "Aizdevējs" norāda kredītiestādes (kredīta devēja) nosaukumu:

13.5.1. sadaļā "Aizņēmumi" - atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

13.5.2. sadaļā "Galvojumi" - atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

13.6. ailē "Institucionālā sektora klasifikācijas kods" norāda atbilstošo darījuma partnera klasifikāciju atbilstoši attiecīgajai klasifikācijai:

13.6.1. sadaļā "Aizņēmumi" - atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

13.6.2. sadaļā "Galvojumi" - atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Aizdevējs" norādītajai informācijai;

13.7. ailē "Mērķis" norāda aizņēmuma (atbilstoši šo noteikumu 3.pieli­kuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) vai galvojuma (atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Mērķis" norādītajai informācijai) līgumā norādīto mērķi;

13.8. ailē "Līguma noslēgšanas datums" norāda datumu, kurā parakstīts attiecīgais līgums:

13.8.1. sadaļā "Aizņēmumi" - atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma "Pašvaldības aizņēmumi" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

13.8.2. sadaļā "Galvojumi" - atbilstoši šo noteikumu 4.pielikuma "Pašvaldības galvojumi" ailē "Parakstīšanas datums" norādītajai informācijai;

13.9. ailē "n" norāda kopējo kārtējā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu - attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

13.10. ailēs "n+1", "n+2", "n+3", "n+4", "n+5" un "n+6" norāda attiecī­gajā saimnieciskajā gadā atmaksājamo summu - attiecīgo saistību pamatsummu un procentu maksājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

13.11. ailē "Turpmākajos gados" norāda kopsummu, kas jāatmaksā līdz pilnīgai attiecīgo saistību dzēšanai - aizdevuma pamatsummu un procentu mak­sājumus atbilstoši noslēgtajam līgumam;

13.11.1 ja šo noteikumu 13.9., 13.10. un 13.11.apakšpunktā noteikto procentu maksājumu aprēķinam pielieto mainīgo procentu likmi, aizņēmuma procentu maksājumus kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem aprēķina atbilstoši prognozētajai procentu likmei. Ja atbilstoši aizņēmuma līgumam pārskata periodā procentu likme ir fiksēta nākamajam procentu maksāšanas periodam, aizņēmuma procentu maksājumus attiecīgajam periodam pārrēķina atbilstoši faktiskajai procentu likmei;

13.12. ailē "Pavisam" norāda kopējo saistību apmēru. Ailes "Pavisam" datus aprēķina kā aiļu "n", "n+1", "n+2", "n+3", "n+4", "n+5", "n+6" un "Turpmākajos gados" datu summu;

13.13. rindas "Saistību apjoms % no pamatbudžeta ieņēmumiem" datus aprēķina kā rindas "Kopā saistības" un rindas "Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" dalījumu, izteiktu procentos;

13.14. rindā "Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā" norāda mēneša pārskata par pašvaldības pamatbudžeta izpildi ailes "Gada plāns" kopējo ieņēmumu un mērķdotāciju un iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā starpību.

(Grozīts ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763; MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

13.1 Pārskata par iedzīvotāju ienākumu nodokli apraksts:

13.1 1. pārskatu sagatavo pašvaldības, ar kurām Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību;

13.1 2. ailē "Klasifikācijas kods" norāda budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodus saskaņā ar attiecīgo klasifikāciju;

13.1 3. ailē "Rādītāju nosaukums" norāda klasifikācijas kodu nosaukumus saskaņā ar attiecīgo klasifikāciju un papildu rindu nosaukumus;

13.1 4. ailē "Izpilde no gada sākuma" norāda pašvaldības budžeta izpildi saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites dokumentiem;

13.1 5. ailē "Pārskata mēneša izpilde" norāda pārskata perioda izpildi. Datus aprēķina kā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" un iepriekšējā pārskata perioda ailes "Izpilde no gada sākuma" datu starpību.

MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā)

IV. Savstarpējā datu atbilstība pārskatos

14. (Svītrots ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763.)

15. (Svītrots ar MK 13.11.2007. noteikumiem Nr.763.)

V. Noslēguma jautājumi

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumus Nr.425 "Kārtība, kādā pašvaldības sagatavo un iesniedz mēneša pārskatus par budžeta izpildi, finansēšanu, aizņēmumu un galvojumu apjomu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 99.nr.).

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

Pašvaldības galvojumi

(saimnieciskais gads, pārskata periods)

Pašvaldības nosaukums ______________________________

(latos)

Rindas kods

Aizdevējs

Institucionālā sektora klasifikācijas kods

Mērķis

Aizņēmējs

Parakstīšanas datums

Atmaksas
termiņš

Valūtas apzīmējums

Galvojuma summa

Galvotā aizņēmuma summa

Neatmaksātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata gada sākumu)

Galvojuma izmaksātā daļa (+)

Galvojuma atmaksātā daļa
(-)

Cits parāda samazinājums/
palielinājums
(-,+)

Valūtas kursa izmai­ņas
(+,-)

Neatmak­sātā summa, kurai nav iestājies maksāšanas termiņš (uz pārskata perioda beigām) (3.+4.+6.+8.+10.)

Galvojuma atmaksājamā daļa līdz pārskata gada beigām

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

no gada sākuma

pārskata periodā

A

B

C

D

E

F

G

H

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

001

002

003

004

..

100

KOPĀ

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 25.aprīļa noteikumiem Nr.313

(Pielikums MK 13.11.2007. noteikumu Nr.763 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.861)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību mēneša pārskatu saturu, sagatavošanas un iesniegšanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 313Pieņemts: 25.04.2006.Stājas spēkā: 01.01.2007.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 28.04.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
133986
{"selected":{"value":"01.02.2009","content":"<font class='s-1'>01.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2009","iso_value":"2009\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2008","iso_value":"2008\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2008.-31.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)