Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.245

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 36.§)
Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama traktortehnikas un tās piekabju pārbūve, prasības traktortehnikas un tās piekabju konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves un kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētas traktortehnikas un tās piekabju atbilstību satiksmes drošības tehnisko normatīvu prasībām.

2. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkār­tējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē.

3. Latvijā ir tiesības piedāvāt pārbūvētu traktortehniku vai tās piekabi, kura ir likumīgi ražota vai laista apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kura ir likumīgi ražota kādā no Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzēja puse.

4. Par traktortehnikas un tās piekabju pārbūvi tiek uzskatīta traktor­tehnikas un tās piekabju agregātu, mezglu, sistēmu vai iekārtu uzstādīšana, pārveidošana, nomaiņa vai demontāža, līdz ar to mainot traktortehnikas un tās piekabju uzskaites tehniskos datus vai galvenos konstruktīvos parametrus.

5. Par traktortehnikas pārbūvi neuzskata:

5.1. motora maiņu pret tās pašas traktortehnikas markas, modeļa un tā paša veida (dzirksteļaizdedzes, kompresijas aizdedzes) motoru;

5.2. vinču uzstādīšanu vai demontāžu;

5.3. priekšējā vai pakaļējā tilta piedziņas atvienošanu;

5.4. sakabes ierīces uzstādīšanu vai demontāžu atbilstoši tehnisko norma­tīvu prasībām;

5.5. gaismas vai gaismas signalizācijas ierīču maiņu pret citas traktorteh­nikas markas un modeļa attiecīga lietojuma gaismas un gaismas signalizācijas ierīcēm atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām;

5.6. papildu gaismas un gaismas signalizācijas ierīču uzstādīšanu atbil­stoši tehnisko normatīvu prasībām;

5.7. sēdekļa maiņu pret citas markas un modeļa sēdekli atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām, ja netiek mainītas sēdekļa stiprinājuma vietas;

5.8. dubulto riteņu uzstādīšanu, ja to ir paredzējis traktortehnikas ražotājs;

5.9. aprīkošanu ar ķēdēm dzenošo riteņu vietā, ja to ir paredzējis ražotājs;

5.10. mezglu un agregātu maiņu, ja tiek izmantoti izgatavotāja paredzētie mezgli un agregāti un tie tiek uzstādīti traktortehnikas vai traktortehnikas piekabes izgatavotāja paredzētajās vietās;

5.11. uzstādītu rūpnieciski ražotu degvielas papildu tvertni, ja dīzeļmotoru paredzēts darbināt ar tīru augu eļļu.

6. Attiecībā uz traktortehniku aizliegts:

6.1. (svītrots ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.436);

6.2. veikt izmaiņas stūres iekārtas konstrukcijā (izņemot tās pašas markas cita modeļa stūres pastiprinātāja uzstādīšanu, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta stūres iekārtas atbilstoša darbība);

6.3. nomainīt kabīni pret citas markas traktora kabīni;

6.4. veikt izmaiņas bremžu iekārtā (izņemot tās pašas markas cita modeļa bremžu vakuuma pastiprinātāja uzstādīšanu kopā ar galveno bremžu cilindru, ja tiek nodrošināta to atbilstoša darbība);

6.5. uzstādīt oriģinālās degvielas tvertnes vietā pašizgatavotu degvielas tvertni;

6.6. uzstādīt oriģinālā tilta vietā citas traktortehnikas markas tiltu;

6.7. veikt izmaiņas sakabes ierīces konstrukcijā;

6.8. veikt izmaiņas balstiekārtas kon­strukcijā.

7. Attiecībā uz traktortehnikas piekabi aizliegts:

7.1. veikt izmaiņas sakabes ierīces konstrukcijā;

7.2. veikt izmaiņas bremžu iekārtā (izņemot bremžu loku izvērsuma regu­lēšanas mehānisma un bremžu kameru maiņu pret citu marku un modeļu attiecīgajām sastāvdaļām, ja pēc šādas pārbūves tiek nodrošināta bremžu iekārtas atbilstoša darbība);

7.3. veikt izmaiņas balstiekārtas kon­strukcijā;

7.4. uzstādīt oriģinālā tilta vietā citas kategorijas traktortehnikas piekabes tiltus ar neatbilstošu tehniski pieļaujamo maksimālo slodzi uz ass;

7.5. uzstādīt citas markas rāmi;

7.6. palielināt asu un riteņu skaitu.

8. Traktortehnikas vai tās piekabju pārbūves veidus iedala trijās katego­rijās:

8.1. pirmās kategorijas pārbūve - traktortehnikas vai tās piekabes indivi­duālā pārbūve, kuras veikšanai nav nepieciešams izstrādāt un saskaņot traktor­tehnikas vai tās piekabes pārbūves tehnisko projektu;

8.2. otrās kategorijas pārbūve - traktortehnikas vai tās piekabes indivi­duālā pārbūve, kuras veikšanai ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot traktor­tehnikas vai tās piekabes pārbūves tehnisko projektu;

8.3. trešās kategorijas pārbūve - traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūve, kuru veic komersants, kas tirgū to piedāvā kā pakalpojumu (turpmāk - komersants).

II. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves kategorijas noteikšana

9. Lai pārliecinātos par izvēlētās pārbūves atbilstību šo noteikumu prasībām, pārbūvētājs pirms pārbūves veikšanas var saskaņot izvēlēto pārbūvi ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru (turpmāk - aģentūra).

10. Lai saskaņotu pārbūves kategoriju, pārbūvētājs iesniedz aģentūrā pār­būves iesniegumu, kurā norādīta šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija.

11. Aģentūras inspektors izvērtē šo noteikumu 10.punktā minēto iesniegu­mu un sniedz atzinumu par izvēlētā pārbūves veida atbilstību šo noteikumu prasībām. Atzinumā papildus norāda pārbūves galvenās tehniskās prasības, kuras pārbūvētājam jāievēro, veicot traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi, un šādi norāda pārbūves kategoriju:

11.1. P1 - pirmās kategorijas pārbūve;

11.2. P2 - otrās kategorijas pārbūve;

11.3. P3 - trešās kategorijas pārbūve.

III. Pirmās kategorijas pārbūves vispārīgā kārtība

12. Pirmās kategorijas pārbūvi atļauts veikt Latvijā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei (izņemot gadījumu, ja pārbūvi veic attiecīgās markas traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotāju pilnvarotie pārstāvji Latvijā).

13. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi veic atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem pirmās kategorijas pārbūves veidiem.

14. Traktortehnikas piekabes pirmās kategorijas pārbūvi (šo noteikumu 2.pielikuma 5., 6., 7. un 8.punkts) saskaņo ar aģentūru. Pēc pārbūves veikšanas saņem aģentūras atzinumu par traktortehnikas piekabes atbilstību normatīvajiem aktiem par ceļu satiksmes drošību.

(MK 07.06.2011. noteikumu Nr.436 redakcijā)

IV. Otrās kategorijas pārbūves vispārīgā kārtība

15. Otrās kategorijas pārbūvi atļauts veikt Latvijā reģistrētai traktortehnikai vai tās piekabei (izņemot gadījumu, ja pārbūvi veic attiecīgās markas traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotāju pilnvarotie pārstāvji Latvijā).

16. Pirms otrās kategorijas pārbūves uzsākšanas pārbūvētājs šo noteikumu V nodaļā minētajā kārtībā izstrādā pārbūves tehnisko projektu un saskaņo to ar sertifikācijas institūciju, kura akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

17. Otrās kategorijas pārbūvi saskaņo arī tad, ja pārbūvējot var tikt bojāts vai likvidēts traktortehnikas vai tās piekabes identifikācijas numurs.

18. Traktortehnikas vai tās piekabes otrās kategorijas pārbūvi veic saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām un atbilstoši sertifikācijas institūcijā saskaņotajam pārbūves tehniskajam projektam.

19. Pēc pārbūves pārbūvētājs uzrāda pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi sertifikācijas institūcijai, lai saņemtu tehniskās ekspertīzes atzinumu (turpmāk - atzinums). Ja pārbūve veikta atbilstoši šo noteikumu prasībām, sertifikācijas institūcija pēc saskaņošanas ar aģentūru izsniedz pārbūvētājam atzinumu.

20. Piecu darbdienu laikā pēc atzinuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) veikto pārbūvi reģistrē aģentūrā.

V. Pārbūves tehniskā projekta izstrādāšana un saskaņošana

21. Izstrādājot traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves tehnisko projektu, pārbūvētājs tajā iekļauj šādas sadaļas:

21.1. aprakstošā daļa - ietver pārbūves nepieciešamības pamato­jumu un pārbūves tehniskā risinājuma izklāstu;

21.2. konstruktīvā daļa - ietver pārbūves galveno konstruktīvo risinā­jumu;

21.3. aprēķinu daļa - ietver galveno konstruktīvo risinājumu stiprības un slodzes aprēķinus;

21.4. traktortehnikas vai tās piekabes tehniskais apraksts - ietver minētos traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus un galvenos konstruk­tīvos parametrus pirms un pēc pārbūves.

22. Pārbūves tehniskajā projektā konstruktīvo daļu un aprēķinu daļu var neiekļaut, ja pārbūvē izmanto traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja paredzētos mezglus un agregātus un tie tiek uzstādīti traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja paredzētajās vietās, kā arī citos pamatotos gadījumos pēc saskaņošanas ar sertifikācijas institūciju.

23. Pārbūvētājs iesniedz sertifikācijas institūcijā saskaņošanai pārbūves tehnisko projektu (trīs eksemplārus) un kvīti, kas apliecina samaksu par pārbūves tehniskā projekta saskaņošanu.

24. Sertifikācijas institūcija reģistrē iesniegto pārbūves tehnisko projektu, izvērtē to un 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pārbūves tehniskā projekta saskaņošanu vai saskaņošanas atteikumu. Pārbūves tehniskais projekts netiek saskaņots, ja tas neatbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām.

25. Ja sertifikācijas institūcijai rodas šaubas par to, vai plānotā pārbūve atbilst traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja prasībām vai ieteikumiem, sertifikācijas institūcija ir tiesīga pieprasīt pārbūves tehniskā projekta iepriekšēju saskaņošanu ar traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja pilnvaroto pārstāvi Eiropas Savienībā.

(Grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.436)

26. Pēc saskaņošanas viens pārbūves tehniskā projekta eksemplārs paliek glabāšanā sertifikācijas institūcijas arhīvā, bet pārējos divus eksemplārus sertifi­kācijas institūcija nodod pārbūvētājam.

VI. Tehniskā ekspertīze

27. Pirms traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes pārbūvē­tājs sertifikācijas institūcijas amatpersonai uzrāda traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecību, traktortehnikas vadītāja apliecību vai personu apliecinošu dokumentu. Ja veikta otrās kategorijas pārbūve, pārbūvētājs iesniedz sertifikācijas institūcijā saskaņoto pārbūves tehnisko projektu.

28. Tehnisko ekspertīzi neuzsāk, ja:

28.1. likvidēts šasijas (identifikācijas) numurs;

28.2. pārbūve nav veikta atbilstoši pārbūves tehniskajam projektam.

29. Pēc dokumentu uzrādīšanas vai iesniegšanas pārbūvēto traktortehniku vai tās piekabi pārbūvētājs nodod sertifikācijas institūcijai tehniskās ekspertīzes veikšanai.

30. Pirms tehniskās ekspertīzes sertifikācijas institūcija salīdzina uzskaites tehniskos datus. Ja traktortehnikas vai tās piekabes agregātu numerācijā, reģistrācijas dokumentos vai valsts reģistrācijas numura zīmē tiek konstatētas viltojuma pazīmes, sertifikācijas institūcija par to informē aģentūru.

31. Pēc otrās kategorijas pārbūves veikšanas un uzskaites tehnisko datu salīdzināšanas sertifikācijas institūcija veic traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko ekspertīzi, lai izvērtētu tās atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minē­tajām būtiskajām tehniskajām prasībām un pārbūves tehniskajam projektam.

32. Ja pārbūvē traktortehnikai vai tās piekabei veikta rāmja vai svarīgu mezglu metināšana, sertifikācijas institūcija ir tiesīga pieprasīt veikt metināto šuvju pārbaudi laboratorijā, kura šajā jomā akreditēta valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņo­jumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

33. Pēc traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes sertifikācijas institūcija noformē traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes aktu (4.pielikums). Aktā norāda mainītos traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskos datus un galvenos konstruktīvos parametrus un sniedz atzinumu par traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību šo noteikumu 3.pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām.

34. Traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes aktu, kas apliecināts ar atbildīgā eksperta parakstu un spiedogu, sertifikācijas institūcija izsniedz pārbūvētājam. Tehniskās ekspertīzes akta kopiju uzglabā sertifikācijas institūcijas arhīvā.

35. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes laikā sertifi­kācijas institūcija konstatē neatbilstību šo noteikumu prasībām, pārbūvē­tājs to novērš un atkārtoti nodod traktortehniku vai tās piekabi tehniskās eksper­tīzes veikšanai.

36. Ja traktortehnikas vai tās piekabes tehniskās ekspertīzes laikā sertifi­kācijas institūcija konstatē neatbilstību pārbūves tehniskajam projektam, pārbūvētājs to novērš vai izdara attiecīgas izmaiņas pārbūves tehniskajā projektā un saskaņo tās ar sertifikācijas institūciju, un atkārtoti nodod traktortehniku vai tās piekabi tehniskās ekspertīzes veikšanai.

VII. Trešās kategorijas pārbūves vispārīgā kārtība

37. Pirms traktortehnikas vai tās piekabes sērijveida pārbūves uzsākšanas komersants šo noteikumu VIII nodaļā minētajā kārtībā izstrādā, saskaņo un reģistrē traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves tehnisko projektu.

38. Katru traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi komersants veic atbilstoši pārbūves tehniskajam projektam un apliecina ar sērijveidā pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstības apliecinājumu (turpmāk - atbilstības apliecinājums) (5.pielikums).

39. Atbilstības apliecinājuma veidlapas komersants saņem sertifikācijas institūcijā. Lai saņemtu atbilstības apliecinājuma veidlapas, komersants iesniedz pilnvaru, kurā norādīti to personu vārdi, uzvārdi un amati, kuras būs tiesīgas parakstīt atbilstības apliecinājumus, kā arī minēto personu parakstu paraugi.

40. Atbilstības apliecinājumu komersants aizpilda trijos eksemplāros. Pirmo eksemplāru izsniedz traktortehnikas vai tās piekabes īpašniekam (turē­tājam), lai traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvi reģistrētu aģentūrā, otru eksemplāru nodod sertifikācijas institūcijai, bet trešais eksemplārs paliek komersantam glabāšanai arhīvā.

41. Piecu darbdienu laikā pēc atbilstības apliecinājuma saņemšanas traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieks (turētājs) veikto pārbūvi reģistrē aģentūrā.

VIII. Pārbūves tehniskā projekta izstrādāšana, saskaņošana un reģistrēšana

42. Pirms pārbūves uzsākšanas komersants šo noteikumu V nodaļā minē­tajā kārtībā izstrādā un saskaņo pārbūves tehnisko projektu, veic traktortehnikas vai tās piekabes eksperimentālā parauga pārbūvi un izmēģinājumus. Izmēģinā­jumu laikā komersanta izveidotā komisija pārbauda pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu atbilstību izstrādātajam pārbūves tehniskajam projektam un šo noteikumu 3.pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām. Izmēģinājumu rezultātus norāda izmēģinājumu protokolā.

43. Pēc izmēģinājumiem komersants precizē pārbūves tehniskos datus. Pārbūves tehniskajā projektā iekļauj šādas sadaļas:

43.1. ievads - ietver traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves nepiecieša­mības pamatojumu;

43.2. tehniskās prasības - norāda pārbūves, ekspluatācijas un kvalitātes raksturojumu šādās apakšsadaļās:

43.2.1. pamatparametri un izmēri - norāda pārbūves galvenos parametrus, gabarītu un montāžas izmērus vai sniedz atsauci uz pārbūves konstruktoru izstrādāto dokumentāciju;

43.2.2. raksturojumi - norāda galveno ekspluatācijas parametru rakstur­lielumus;

43.2.3. komplektācija - ietver komplektējošo daļu un dokumentu uzskai­tījumu;

43.2.4. marķēšana - norāda pārbūves kategoriju (P3);

43.3. pieņemšanas noteikumi - norāda komersanta tehniskās kontroles dienesta veiktās pārbūves kontroles kārtību un nosacījumus;

43.4. kontroles metodes - norāda sadaļā "Tehniskās prasības" minēto parametru, izmēru, raksturojumu un normu kontroles metodes un kontroles mērinstrumentus;

43.5. ekspluatācijas noteikumi - norāda ekspluatācijas nosacījumus, tehniskās apkopes periodiskumu un materiālus;

43.6. komersanta garantijas - norāda komersanta garantijas nosacījumus.

44. Komersants iesniedz sertifikācijas institūcijā saskaņošanai pārbūves tehnisko projektu (trīs eksemplārus) un pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes izmēģinājumu protokolu.

45. Sertifikācijas institūcija izvērtē iesniegto pārbūves tehnisko projektu, pārliecinās, vai komersants ir gatavs veikt nepieciešamos pasākumus un procedūras, lai nodrošinātu efektīvu pārbūves procesā esošās traktortehnikas vai tās piekabju atbilstības kontroli pārbūves tehniskajam projektam, un 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu par pārbūves tehniskā projekta saskaņošanu vai saskaņošanas atteikumu. Pārbūves tehniskais projekts netiek saskaņots, ja tehniskajos noteikumos norādītais pārbūves tehniskais risinājums neatbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām būtiskajām tehniskajām prasībām.

46. Pēc pārbūves tehniskā projekta saskaņošanas vienu pārbūves tehniskā projekta eksemplāru komersants nodod sertifikācijas institūcijai glabāšanai arhīvā.

IX. Ražošanas atbilstības nodrošināšana un kontrole

47. Komersants pēc pārbūves tehniskā projekta saskaņošanas:

47.1. nodrošina pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes atbilstību pārbūves tehniskajam projektam;

47.2. veic paškontroli traktortehnikas vai tās piekabju pārbūves procesā;

47.3. nodrošina veikto pārbaužu rezultātu uzskaiti (fiksējot laiku, vietu un konstatētos trūkumus), kā arī pieejamību sertifikācijas institūcijai pēc tās pieprasījuma vismaz triju gadu laikā.

48. Pārbūvētās un pārbūves procesā esošās traktortehnikas vai tās piekabju atbilstību pārbūves tehniskajam projektam sertifikācijas institūcija pārbauda, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu - izvēloties paraugus, kuru atbilstību pārbūves tehniskajam projektam pārbauda laikposmos, kas norādīti pārbūves uzraudzības līgumā.

49. Ja sertifikācijas institūcija konstatē pārbūvētās traktortehnikas vai tās piekabes neatbilstību pārbūves tehniskajam projektam vai šo noteikumu prasī­bām, sertifikācijas institūcija atkarībā no neatbilstības veida veic kādu no šādām darbībām:

49.1. nosaka laiku, līdz kuram neatbilstība jānovērš;

49.2. atzīst par nederīgiem izsniegtos traktortehnikas vai tās piekabju atbilstības apliecinājumus;

49.3. saskaņotos pārbūves tehniskos projektus atzīst par nederīgiem līdz brīdim, kad novērsta neatbilstība šo noteikumu prasībām;

49.4. anulē saskaņotos pārbūves tehniskos projektus.

X. Rīcība strīda gadījumā, lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana

50. Ja traktortehnikas vai tās piekabes pārbūvētājs nepiekrīt traktortehnikas vai tās piekabes tehniskā stāvokļa novērtējumam vai ja pēc pārbūves traktortehnikai vai tās piekabei konstatēti defekti, pārbūvētājs iesniedz sertifi­kācijas institūcijā iesniegumu, pamatojot novērtējuma apstrīdēšanas iemeslu.

51. Ja iesniegums ir pamatots, sertifikācijas institūcija triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski informē iesniedzēju par traktorteh­nikas vai tās piekabes atkārtotās tehniskā stāvokļa novērtēšanas vietu un laiku.

52. Līdz atkārtotai tehniskā stāvokļa novērtēšanai ir aizliegts veikt jebkādus remontdarbus vai komplektācijas izmaiņas konkrētajai traktortehnikai vai tās piekabei.

53. Ja atkārtotajā tehniskā stāvokļa novērtēšanā tiek konstatēts, ka traktortehnikai vai tās piekabei ir veikti remontdarbi, vai ja iesniedzējs atsakās uzrādīt traktortehniku vai tās piekabi atkārtotai tehniskā stāvokļa novērtēšanai vai neierodas uz to, paliek spēkā iepriekš piešķirtais traktortehnikas vai tās piekabes un tā aprīkojuma tehniskā stāvokļa novērtējums.

54. Sertifikācijas institūcijas lēmumus par tehniskā stāvokļa novērtējumu vai tehniskā projekta saskaņošanu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Adminis­tratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

55. Aģentūras lēmumus var apstrīdēt Zemkopības ministrijā Administra­tīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Zemkopības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.245
Pārbūves iesniegumā norādāmā informācija

1. Pārbūves iesniegumu noformē izdrukas veidā no traktortehnikas un to piekabju informācijas sistēmas. Pārbūves iesniegumā norāda šādu informāciju:

1.1. iesnieguma numurs;

1.2. ziņas par traktortehniku vai tās piekabi:

1.2.1. reģistrācijas numurs;

1.2.2. marka un modelis;

1.2.3. veids;

1.2.4. identifikācijas numurs;

1.2.5. degvielas veids;

1.3. izvēlētais pārbūves veids;

1.4. pārbūves pieteicēja vārds, uzvārds un personas kods;

1.5. traktortehnikas vai tās piekabes apskates vieta;

1.6. atzinums;

1.7. iesnieguma noformēšanas vieta, datums un laiks;

1.8. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektora vārds un uzvārds.

2. Pārbūves iesniegumu Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektors apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.245
Traktortehnikas vai tās piekabes pirmās kategorijas pārbūves veidi

Nr.
p.k.

Pārbūves veids

Traktors

Pašgājēja lauksaimniecības tehnika

Traktortehnikas piekabe

1.

Kabīnes maiņa

x

x

2.

Rāmja vai pusrāmja maiņa

x

x

x

3.

Kabīnes uzstādīšana

x

x

4.

Degvielas tvertnes maiņa

x

x

5.

Pārbūve par piekabi-kravas kasti

x

6.

Pārbūve par piekabi-cisternu

x

7.

Pārbūve par piekabi-platformu

x

8.

Hidromanipulatora demontāža

x

9.

Pārbūve, ja tajā izmanto izgatavotāja paredzētos mezglus un agregātus un tie tiek uzstādīti traktortehnikas vai tās piekabes izgatavotāja paredzētajās vietās

x

x

x

Zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.245
Būtiskās tehniskās prasības traktortehnikas vai tās piekabju pārbūvei

(Pielikums grozīts ar MK 07.06.2011. noteikumiem Nr.436)

Nr.
p.k.

Prasības

1.

Vispārīgās prasības

1.1.

Pārbūvē ieteicams izmantot attiecīgās markas un modeļa traktortehnikas vai tās piekabju izgatavotāja ražotās detaļas, mezglus un agregātus

1.2.

Ar pilnu masu slogotai traktortehnikas piekabei ass slodze pēc pārbūves nedrīkst pārsniegt ražotāja noteikto tehniski pieļaujamo maksimālo ass slodzi

1.3.

Gaismas ierīcēm jābūt uzstādītām atbilstoši normatīvajiem aktiem par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati (turpmāk – tehniskās apskates noteikumi)

1.4.

Traktortehnikai vai tās piekabei nomainīto vai uzstādīto agregātu, sistēmu, mezglu un iekārtu tehniskais stāvoklis atbilst tehniskās apskates noteikumiem

2.

Kabīnes uzstādīšana

2.1.

Traktortehnikai oriģinālās kabīnes vietā pieļaujams uzstādīt tās pašas markas cita modeļa kabīni

2.2.

Uzstādāmās kabīnes stiprinājuma elementi, to skaits un izvietojums atbilst oriģinālās kabīnes stiprinājuma elementiem, to skaitam un izvietojumam. Ja uzstādāmās kabīnes stiprinājuma elementi, to skaits un izvietojums neatbilst minētajām prasībām, šāds pārbūves veids tiek uzskatīts par otrās kategorijas pārbūvi

3.

Motora maiņa

3.1.

Traktortehnikai, kas izgatavota līdz 2004.gada 1.maijam, par pirmās kategorijas pārbūvi tiek uzskatīta motora maiņa pret tās pašas markas un modeļa cita veida (dzirksteļaizdedzes/kompresijas aizdedzes) motoru, turklāt tikai tad, ja šāda veida motoru traktortehnikai paredz tā izgatavotājs un, veicot motora maiņu, nav nepieciešams mainīt motora stiprinājuma vietas, un motora stiprināšanai nav nepieciešams lietot pašizgatavotus stiprinājuma elementus.

Traktortehnikai, kas izgatavota pēc 2004.gada 1.maija, par pirmās kategorijas pārbūvi tiek uzskatīta motora maiņa pret tā paša traktortehnikas tipa varianta citas versijas motoru, turklāt tikai tad, ja, veicot motora maiņu, nav nepieciešams mainīt motora stiprinājuma vietas un motora stiprināšanai nav nepieciešams lietot pašizgatavotus stiprinājuma elementus.

Jebkura cita veida motora maiņa tiek uzskatīta par otrās kategorijas pārbūvi.

Mainot motoru, traktortehnikai, kas izgatavota pēc 2004.gada 1.maija, atļauts uzstādīt tikai tādus motorus, kuri sertificēti saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanu noteiktajām prasībām

3.2.

Motora stiprinājumu vietu skaits un izvietojums atbilst uzstādītā motora izgatavotāja noteiktajām prasībām. Motora stiprināšanai pie traktortehnikas rāmja atļauts lietot pārejas kronšteinus, kurus metināt pie rāmja ir aizliegts

3.3.

Akumulatora baterija nodrošina motora palaišanai nepieciešamo palaišanas strāvu un spriegumu 12 V vai 24 V

3.4.

Ģenerators nodrošina attiecīgu traktortehnikas elektroiekārtai nepieciešamo barošanas un akumulatora baterijas lādēšanas spriegumu

3.5.

Ja traktortehnikas stūres iekārta aprīkota ar stūres pastiprinātāju, eļļas sūkņa darbība nodrošina stūres pastiprinātāja efektīvu darbību

3.6.

Mainot motoru, aizliegts pagarināt kardānpārvadu. Atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu

3.7.

Motora izplūdes gāzu sistēma ir hermētiska

4.

Degvielas tvertnes maiņa

4.1.

Oriģinālās degvielas tvertnes maiņa pret citu degvielas tvertni atļauta tikai tad, ja šādas degvielas tvertnes uzstādīšanu traktortehnikai paredz izgatavotājs un tā ir iekļauta traktortehnikas tipa apstiprinājumā

4.2.

Degvielas tvertne ir droši nostiprināta ar izgatavotāja paredzētiem speciāliem stiprinājuma elementiem

4.3.

Degvielas tvertne ir izvietota izgatavotāja paredzētajā vietā. Novietojums ir tāds, lai tvertne ar traktortehnikas konstrukcijas elementiem iespējami vairāk būtu aizsargāta no ārējo faktoru (piemēram, akmeņu, ledus) nelabvēlīgās iedarbības traktortehnikas ekspluatācijas laikā un no tiešas sadursmes ceļu satiksmes negadījumā. Degvielas tvertne nedrīkst atrasties traktortehnikas salonā

4.4.

Degvielas tvertnes uzpildes kakliņš atrodas traktortehnikas ārpusē

5.

Pārbūve par kravas kokvedēju

5.1.

Kravas kokvedēja statņu maksimālo augstumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Hmax< P : (L x B x k1 x k2), kur

Hmax - kravas statņu maksimālais augstums (m)

P - traktortehnikas piekabes kravnesība pēc pārbūves (t)

L - kravas garums (m)

B - kravas statņu iekšējais platums (m)

K1 - koksnes krāvuma koeficients (k1 = 0,52)

K2 - koksnes blīvuma koeficients (k2 = 0,58)

5.2.

Statņu maksimālais augstums Hmax = 1,80 m

5.3.

Kravas statņu stiprinājums pie traktortehnikas piekabes rāmja ir mehānisks (skavas, bultskrūves). Kravas statnes pie traktortehnikas piekabes rāmja metināt aizliegts

5.4.

Kravas statņu maksimālais lieces spriegums σmax ir mazāks par statņu materiāla pieļaujamo lieces spriegumu [σļ].

Slodzi, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Qs = Qkr x sinβ : n, kur

Qkr = L x B x H1 x k1 x k2

Qs - slodze, kas darbojas uz statni

Qkr - kravas maksimālais svars

H1 - statņu konstruktīvais augstums

n - kravas statņu skaits.

Maksimālo lieces momentu Mmax, kas darbojas uz statni, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Mmax = qs x H12 : 2, kur

qs = Qs : H1, kur

qs - vienmērīgi izkliedēta slodze uz statni.

σmax = Mmax : Wx < [σļ], kur

σmax - statņu vertikālās sijas maksimāli pieļaujamais spriegums

σpieļ - statņu vertikālās sijas materiāla pieļaujamais spriegums

Wx - statņu vertikālās sijas pretestības moments

6.

Rāmja pagarināšana vai saīsināšana

6.1.

Rāmi pagarina (saīsina) saskaņā ar attiecīgās traktortehnikas vai tās piekabes markas izgatavotāja ieteikumiem par vēlamajām rāmja griezuma vietām un veidiem, pagarinājuma un pastiprinājuma materiāliem, metināšanas tehnoloģiju, stiprināšanai paredzēto bultskrūvju skaitu, izmēru un izvietojumu

6.2.

Rāmja daļu stiprinājuma veids un izpildījums nodrošina stiprinājumu vietu izturību un drošību visā traktortehnikas vai tās piekabes ekspluatācijas laikā

6.3.

Ja, pagarinot (saīsinot) rāmi, mainās kardānpārvada garums, atļauts kardānpārvadu saīsināt līdz nepieciešamajam izmēram. Ja nepieciešama kardānpārvada pagarināšana, atļauts izmantot citu marku un modeļu attiecīga garuma un griezes momenta kardānpārvadu

6.4.

Nav pieļaujama bremžu cauruļvadu pagarināšana (saīsināšana), cauruļvadu metinot (lodējot). Pagarinot cauruļvadu, atļauts izmantot izgatavotājrūpnīcas paredzētos vai analogus cauruļvadus. Cauruļvadu savienojuma vietu konstrukcija nodrošina bremžu sistēmas hermētiskumu

6.5.

Ja, pagarinot (saīsinot) rāmi, tiek mainīts pakaļējo apgaismes ierīču un pakaļējās valsts reģistrācijas numura zīmes izvietojums, traktortehnikas vai tās piekabju gaismas ierīces atbilst tehniskās apskates noteikumu pielikuma prasībām

6.6.

Pagarinot elektroinstalācijas vadus, atļauts izmantot izgatavotājrūpnīcas paredzētos vai analogus elektroinstalācijas vadus. Elektroinstalācijas vadu savienojuma vietas ir izolētas. Elektroinstalācijas vadi ir attiecīgi nostiprināti

7.

Pārbūve par kravas pašizgāzēju

7.1.

Kravas tilpnes stiprinājuma elementu konstrukcija un skaits atbilst kravas tilpnes izgatavotāja noteiktajām prasībām un nodrošina ar pilnu masu slogotas kravas tilpnes noturēšanu garenvirzienā un šķērsvirzienā, traktortehniku maksimāli paātrinot (palēninot), bez nobīdes

7.2.

Ja kravas tilpnes pārkare pār pakaļējo asi pārsniedz vienu trešo daļu no piekabes garenbāzes, pārbūve tiek uzskatīta par otrās kategorijas pārbūvi

7.3.

Pašizgāzēja kravas tilpne ir droši nofiksējama paceltā un nolaistā stāvoklī. Kravas tilpnes maksimālo pacelšanas augstumu ierobežo ar speciālu maksimālā pacelšanas augstuma ierobežotāju

7.4.

Hidrosistēmas šļūtenes un cauruļvadi ir bez mehāniskiem bojājumiem. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama

7.5.

Darba cilindri ir droši nostiprināti, bez korozijas un mehāniskiem bojājumiem

7.6.

Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) vadības ierīce atrodas vadītāja kabīnē viegli pieejamā vietā

7.7.

Kravas tilpnes pacelšanas (nolaišanas) hidrosistēma ir darba kārtībā

7.8.

Kravas pašizgāzēja šķērsstabilitātes koeficientam k jābūt ne mazākam par 0,45. To aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = B : 2Hsc > 0,45, kur

B - piekabes šķērsbāze

Hsc - piekabes smaguma centra augstums no atbalstvirsmas

8.

Hidromanipulatora uzstādīšana vai demontāža

8.1.

Hidromanipulatora stiprinājums pie traktortehnikas piekabes rāmja atbilst hidromanipulatora un traktortehnikas piekabes izgatavotāja noteiktajām prasībām

8.2.

Hidromanipulatora hidrosistēmas šļūtenēm un cauruļvadiem nav mehānisku bojājumu. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama. Hidrosistēma ir darba kārtībā

8.3.

Šķērsstabilitātes koeficients k nav mazāks par 0,5. Šķērsstabilitātes koeficientu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

k = B : 2Hsc > 0,5, kur

B - traktortehnikas piekabes šķērsbāze

Hsc - traktortehnikas piekabes smaguma centra augstums

8.4.

Demontējot hidromanipulatoru, ir demontētas hidromanipulatora stiprinājuma vietas, hidrosistēmas elementi, sūkņi, slēdži u.tml.

9.Traktora pārbūve mežizstrādes darbiem
9.1.Traktors ir aprīkots ar aizsargrāmi motora pārsega, kabīnes un priekšējā stikla aizsardzībai no krītošiem kokiem
9.2.Traktors ir aprīkots ar radiatora aizsargrežģi, dzinēja kartera un kardānpārvadu aizsargbruņām, riteņu ventiļu aizsargiem un gaismas signālierīču aizsargiem. Papildus traktoru var aprīkot ar kabīnes sānu un aizmugurējā stikla aizsargrežģi, atlokāmo kāpsli un papildu darba apgaismojumu
9.3.Aizsargkonstrukciju stiprināšanai maksimāli izmanto tehnoloģiskos urbumus un citus piemērotus konstrukciju elementus, metināšanu izmanto minimāli. Traktoram uzstādītās konstrukcijas nedrīkst būtiski pasliktināt pārredzamību un traucēt traktora tehnisko apkalpošanu
9.4.Traktora kabīnē atrodas nekustīgi nostiprināta vadības ierīce meža darbiem paredzētās piekabes darbināšanai
9.5.Hidrosistēmas šļūtenes un cauruļvadi ir bez mehāniskiem bojājumiem. Hidraulisko šļūteņu un cauruļvadu savienojuma vietās eļļas noplūde nav pieļaujama
Zemkopības ministrs M.Roze
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.245
Tehniskās ekspertīzes aktā norādāmā informācija

1. Tehniskās ekspertīzes aktu noformē izdrukas veidā no traktortehnikas un to piekabju informācijas sistēmas. Tehniskās ekspertīzes aktā norāda šādu informāciju:

1.1. tehniskās ekspertīzes akta numurs;

1.2. ziņas par traktortehniku vai tās piekabi:

1.2.1. reģistrācijas numurs;

1.2.2. marka un modelis;

1.2.3. veids;

1.2.4. identifikācijas numurs;

1.2.5. degvielas veids;

1.2.6. izlaiduma gads;

1.3. veiktās pārbūves veids;

1.4. pārbūves iesnieguma numurs;

1.5. traktortehnikas vai tās piekabes uzskaites tehniskie dati un galvenie konstruktīvie parametri pirms un pēc pārbūves;

1.6. atzinums;

1.7. tehniskās ekspertīzes akta sastādīšanas vieta, datums un laiks;

1.8. atbildīgā eksperta vārds un uzvārds.

2. Tehniskās ekspertīzes aktu atbildīgais eksperts apliecina ar parakstu un personīgo spiedogu.

Zemkopības ministrs M.Roze
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.245
Sērijveidā pārbūvētas traktortehnikas vai tās piekabes atbilstības apliecinājuma veidlapa
01.JPG (68796 bytes)
Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 28.03.2006.Stājas spēkā: 12.04.2006.Zaudē spēku: 24.07.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 11.04.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
132532
{"selected":{"value":"11.06.2011","content":"<font class='s-1'>11.06.2011.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.06.2011","iso_value":"2011\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2011.-23.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2006","iso_value":"2006\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2006.-10.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.06.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)