Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.235

Rīgā 2006.gada 28.martā (prot. Nr.17 23.§)
Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm, kā arī mājas cūku sugas dzīvnieku spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 11.punktu
(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. veterinārās prasības mājas cūku sugas dzīvnieku (turpmāk – kuiļi) spermas (nepārveidots, sagatavots vai atšķaidīts dzīvnieka ejakulāts) tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs (turpmāk – dalībvalstis) un ievešanai no trešajām valstīm;

1.2. kuiļu spermas sagatavošanas centra reģistrācijas kārtību.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

2. Noteikumi neattiecas uz zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā un spermas izplatīšanā.

3. Komisijas 2012.gada 1.marta Īstenošanas regulā (ES) Nr. 176/2012, ar ko groza B, C un D pielikumu Padomes Direktīvā 90/425/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz brucelozi un Aujeski slimību (turpmāk – Komisijas regula Nr. 176/2012), noteiktos izmeklējumus veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" vai laboratorija, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr. 879 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 744)

4. Šo noteikumu izpratnē kuiļu spermas sagatavošanas centrs (Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikumā minētais spermas ieguves centrs) (turpmāk –centrs) ir valsts kompetentās veterinārās iestādes (dalībvalsts vai trešās valsts iestādes, kas veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli, vai citas iestādes, kurai tā deleģējusi minētās funkcijas) atzīts un tās uzraudzībā esošs dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants, kas sagatavo (iegūst, apstrādā, uzglabā, transportē) mākslīgajai apsēklošanai paredzēto kuiļu spermu tirdzniecībai dalībvalstīs.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

5. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) atzīst Latvijas teritorijā esošu centru, ja tas atbilst šo noteikumu prasībām, un piešķir tam atzīšanas numuru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.1 Lai centru atzītu, tas iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

5.11. komersanta firmu, centra nosaukumu (ja ir), juridisko adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.12. centra darbības veidu, attiecībā uz kuru komersants vēlas saņemt atzīšanu, faktisko adresi un tālruņa numuru, faksa numuru un e-pasta adresi faktiskajā atrašanās vietā.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.2 Dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un vienojas ar iesniedzēju par centra darbības atzīšanas procedūras uzsākšanas datumu. Noteiktajā datumā dienests veic pārbaudi centrā un sagatavo protokolu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

5.3 Ja centrs neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu noteikt 10 darbdienu ilgu termiņu neatbilstību novēršanai. Ja dienesta lēmumā norādītās neatbilstības noteiktajā termiņā netiek novērstas, dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt centru.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

5.4 Ja centrs atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par centra atzīšanu, piešķir tam atzīšanas numuru, iekļauj to veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļā "Atzītie veterinārās uzraudzības objekti" (turpmāk – reģistrs) un izsniedz atzīšanas apliecību, ja centrs to pieprasa. Apliecībā norāda:

5.41. komersanta firmu (nosaukumu), juridisko adresi un reģistrācijas numuru komercreģistrā;

5.42. centra faktisko adresi, darbības veidu, attiecībā uz kuru tas saņēmis atzīšanu, un atzīšanas numuru.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

5.5 Centrs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

5.51. mainījusies šo noteikumu 5.1 punktā minētā informācija;

5.52. tas pārtraucis darbību.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

5.6 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 5.5 punktā minēto informāciju, veic centrā pārbaudi, ja nepieciešams, un izdara attiecīgus grozījumus atzīšanas apliecībā un reģistrā.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

6. Dienests uzrauga šo noteikumu izpildi. Ja centrs neievēro šajos noteikumos minētās prasības, centra atzīšanu anulē.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

7. (Zaudējis spēku ar 31.12.2009.; sk. 57.1 punktu)

7.1 Dienests savā mājaslapā internetā (www.pvd.gov.lv) ievieto un regulāri atjauno atzīto centru sarakstu.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

II. Prasības kuiļu spermai, kas paredzēta tirdzniecībai dalībvalstīs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

8. Tirdzniecībā starp dalībvalstīm izmanto kuiļu spermu, kas paredzēta mākslīgai apsēklošanai un ko iegūst, apstrādā, uzglabā un transportē atbilstoši šo noteikumu un Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikuma C pielikuma prasībām.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

9. Ievedot kuiļu spermu Latvijā no citas dalībvalsts vai izvedot kuiļu spermu no Latvijas uz citu dalībvalsti, spermas kravai pievieno veterināro (veselības) sertifikātu un to kopā ar spermas kravu nosūta līdz galamērķim citā dalībvalstī.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

10. Veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls) atbilst šādām prasībām:

10.1. to izsniedz un apstiprina spermas izcelsmes valsts oficiālais veterinārārsts (dienesta veterinārais inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

10.2. to aizpilda vismaz vienā no spermas iegūšanas valsts oficiālajām valodām un vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām;

10.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

10.4. to izsniedz vienam kravas saņēmējam;

10.5. tā forma un saturs atbilst Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikuma D pielikumā noteiktajam paraugam.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

11. Par spermas nosūtīšanas galamērķi dalībvalstīs paziņo, izmantojot integrētu datorizētu sistēmu (TRACE), kas savieno dalībvalstu kompetentās veterinārās iestādes.

12. Ja ir aizdomas vai saņemtas patērētāju sūdzības, ka sperma ir inficēta vai piesārņota ar patogēniem mikroorganismiem, dienests papildus uzraudzības pasākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par veterinārās kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, veic kuiļu spermas kravas kontroli, ieskaitot spermas uzglabāšanu karantīnā, ja vien tas neietekmē spermas dzīvotspēju.

13. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

14. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

15. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

16. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

17. Ja Latvijas teritorijai ir piešķirts no Aujeski slimības brīvas valsts statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par ziņojamām, reģistrējamām un valsts uzraudzībā esošām dzīvnieku infekcijas slimībām un kārtību, kādā par tām sniedzama informācija Pārtikas un veterinārajam dienestam, dienests drīkst pieņemt lēmumu aizliegt ievest Latvijā kuiļu spermu no centriem, kas uzņem pret minēto infekcijas slimību vakcinētus dzīvniekus. Pirms aizlieguma noteikšanas dienests par pieņemto lēmumu informē Eiropas Komisiju un dalībvalstis.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

17.1 Ievedot kuiļu spermas kravu no trešās valsts Latvijas teritorijā, dienests piemēro kontroles un uzraudzības pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

III. Ievešana no trešajām valstīm

18. Dienests atļauj ievest kuiļu spermas kravu:

18.1. no tām trešajām valstīm vai to teritorijas daļām, no kurām Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest kuiļu spermu Eiropas Savienībā (1.pielikums);

18.2. no tiem trešo valstu centriem, no kuriem Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest kuiļu spermu Eiropas Savienībā;

18.3. ja ir uzrādīts veterinārais (veselības) sertifikāts (2.pielikums);

18.4. ja ievešanai Latvijā paredzētā kuiļu sperma transportēta atsevišķā slēgtā traukā ar trešās valsts kompetentās iestādes uzliktu kravas nodrošinājumu, kas nav bojāts.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

19. Latvijā no trešās valsts ieved kuiļu spermas kravu, ja ir aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kuru kopā ar spermas kravu sūta līdz galamērķim. Veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls) atbilst šādām prasībām:

19.1. to apstiprina un izsniedz spermas izcelsmes valsts oficiālais veterinārārsts;

19.2. to aizpilda vismaz vienā no spermas kravas galamērķa valsts oficiālajām valodām un vismaz vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā paredzēta ievestās spermas kravas kontrole;

19.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

19.4. to izsniedz vienam kravas saņēmējam.

20. Dienests aizliedz ievest kuiļu spermas kravu:

20.1. no trešās valsts, kas neatbilst šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

20.2. no trešās valsts centra, kas neatbilst šo noteikumu 18.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

20.3. no trešās valsts vai tās teritorijas daļas, kas atbilst šo noteikumu 18.punktā minētajiem nosacījumiem, ja trešajā valstī vai tās teritorijas daļā konstatē dzīvnieku infekcijas slimību, kuru var pārnest ar spermu un kura var apdraudēt Latvijas ganāmpulkus. Dienests aizliedz ievest spermu neatkarīgi no tā, vai spermu ieved tieši vai caur citu dalībvalsti;

20.4. ja ir uzrādīts veterinārais (veselības) sertifikāts, kurš neatbilst šo noteikumu 19.punkta nosacījumiem.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

21. Šo noteikumu 20.punkts neattiecas uz spermas kravām, kuras ieved dalībvalstu muitas teritorijā un nodod muitas tranzīta procedūrai, ko piemēro kravām, ja to galamērķis ir ārpus dalībvalstu teritorijas. Tomēr šo punktu piemēro, ja muitas tranzītu atceļ pārvadājuma laikā caur dalībvalstu teritoriju.

22. Ja ir aizdomas vai ir saņemtas patērētāju sūdzības, ka sperma ir inficēta vai piesārņota ar patogēniem mikroorganismiem, dienests papildus uzraudzības pasākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par veterinārās kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm, veic spermas kravas kontroli, ieskaitot spermas uzglabāšanu karantīnā, ja vien tas neietekmē spermas dzīvotspēju.

23. Ja dienests aizliedz spermas kravas ievešanu Latvijā saskaņā ar kādu no šo noteikumu 20.punktā minētajiem nosacījumiem un spermas iegūšanas valsts 30 dienu laikā neatļauj sūtīt sasaldētu spermu atpakaļ, dienests pieņem lēmumu par šīs spermas kravas iznīcināšanu. Ja sūtīta svaigas spermas krava, dienests šādu lēmumu pieņem nekavējoties.

24. Izmaksas, kas saistītas ar spermas kravas iznīcināšanu, sedz kravas nosūtītājs, saņēmējs vai tā pārstāvis.

25. Katrai spermas kravai, ko ieved Latvijā no trešās valsts caur citu dalībvalsti, pamatojoties uz šo noteikumu 17.1punktā minēto pārbaudi, ir veterinārā (veselības) sertifikāta oriģināls vai apliecināta kopija. Kopiju apliecina tās dalībvalsts kompetentā veterinārā iestāde, kura veic spermas kravas kontroli.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

26. (Svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

27. (Svītrots ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.898)

IV. Prasības centram

28. Centrs atbilst šādām prasībām:

28.1. centrā pastāvīgi veic uzraudzību centra veterinārārsts (veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām);

28.2. centrā ir:

28.2.1. kuiļu novietne, arī izolēšanas telpas kuiļiem:

28.2.1.1. kuriem Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikuma B pielikuma II nodaļas 1.punktā noteiktajos izmeklējumos ir iegūti pozitīvi rezultāti;

28.2.1.2. kuri nav klīniski veseli;

28.2.2. telpa spermas iegūšanai, arī atsevišķa telpa aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai vai sterilizēšanai;

28.2.3. spermas apstrādes telpa (kas var atrasties citur);

28.2.4. spermas uzglabāšanas telpa (kas var atrasties citur).

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

29. Centra telpas atbilst šādām prasībām:

29.1. tās ir izolētas, lai nepieļautu iespēju centrā turētajiem kuiļiem nonākt saskarē ar dzīvniekiem ārpus centra;

29.2. kuiļu mītnes un spermas iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas telpas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas;

29.3. telpas, kurās uzturas kuiļi, ir fiziski nodalītas no spermas apstrādes un uzglabāšanas telpām;

29.4. spermas apstrādes un uzglabāšanas telpas ir nodalītas viena no otras.

29.1 Kuiļus centrā ieved atbilstoši Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikuma B pielikuma I nodaļā noteiktajai kārtībai.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

29.2 Visiem centrā turētajiem kuiļiem veic laboratoriskos izmeklējumus atbilstoši Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikuma B pielikuma II nodaļā noteiktajai kārtībai.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

V. Centra uzraudzības nosacījumi

30. Centrā uzturas kuiļi, kurus izmanto spermas ieguvei.

31. Centrā papīra vai elektroniskā veidā ir pieejami dati, kas satur šādu informāciju par katru centrā turēto kuili:

31.1. šķirne, dzimšanas datums un identifikācijas numurs;

31.2. veiktie diagnostiskie izmeklējumi un to rezultāti, slimību diagnozes, ārstēšana un veiktās vakcinācijas;

31.3. spermas iegūšanas datums;

31.4. informācija par spermas uzglabāšanu (ja sagatavo saldētu spermu).

32. Oficiālais veterinārārsts centru pārbauda ne retāk kā divas reizes gadā un izvērtē centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Veicot pārbaudes, oficiālais veterinārārsts ievēro personīgo higiēnu, lai nepieļautu infekcijas slimību pārnešanas iespēju.

33. Centrā aizliegts iekļūt un uzturēties nepiederošām personām. Apmeklētāji, kuriem atļauts uzturēties centrā, izpilda centra veterinārārsta norādījumus.

34. Centrā strādā personāls, kurš ir apmācīts veikt dezinfekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību pārnešanas iespēju.

35. Centrā nodrošina, ka:

35.1. spermu iegūst, apstrādā un uzglabā centrā un tā nenonāk saskarē ar citas izcelsmes spermu;

35.2. spermu iegūst, apstrādā un uzglabā vienīgi šim nolūkam paredzētajās centra telpās un atbilstošos higiēniskos apstākļos (ir novērsta iespēja spermu inficēt vai piesārņot ar patogēniem mikroorganismiem spermas iegūšanas, novērtēšanas, apstrādāšanas un uzglabāšanas procesā);

35.3. inventāru un instrumentus, kas spermas iegūšanas un apstrādes laikā nonāk saskarē ar spermu vai tās donordzīvnieku, pirms lietošanas dezinficē vai sterilizē (izņemot vienreiz lietojamos instrumentus);

35.4. dzīvnieku izcelsmes produktus, ko izmanto spermas apstrādē (ieskaitot piedevas vai atšķaidītāju), pirms izmantošanas apstrādā tā, lai tie neradītu risku dzīvnieku veselībai;

35.5. uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus pirms uzpildīšanas dezinficē vai sterilizē, izņemot vienreizlietojamos uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus;

35.6. izmanto tādu kriogēnu (šķidro slāpekli), kas iepriekš nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

36. Katra spermas deva ir saprotami un skaidri marķēta. Marķējumā norāda:

36.1. donordzīvnieka šķirni, vārdu un identifikācijas numuru;

36.2. spermas iegūšanas datumu;

36.3. centra atzīšanas numuru.

(MK 09.12.2008. noteikumu Nr.1004 redakcijā)

37. Dienests paziņo Eiropas Komisijai par dalībvalstu tirgum paredzētās spermas marķējuma veidu un formu, kas ieviesta Latvijas teritorijā.

VI. Veterinārās prasības kuiļiem, kurus ieved centrā

(Nodaļa svītrota ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

38. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

39. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

40. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

41. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

42. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

43. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

44. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

45. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

46. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

47. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

48. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

49. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

50. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

51. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

52. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

53. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

VII. Regulārie izmeklējumi, ko veic centra kuiļiem

(Nodaļa svītrota ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

54. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

55. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

56. (Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

VIII. Noslēguma jautājumi

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumus Nr.204 "Veterinārās prasības dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.).

57.1 Šo noteikumu 7.punkts zaudē spēku ar 2009.gada 31.decembri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

57.2 Šo noteikumu 7.1 punkts stājas spēkā ar 2010.gada 1.janvāri.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

58. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.jūniju.

59. Līdz 2012.gada 30.novembrim Latvijā atļauts ievest kuiļu spermu ar veterināro (veselības) sertifikātu, kura forma un saturs atbilst Komisijas 2009.gada 30.novembra Lēmuma 2009/893/EK par cūku sugu mājdzīvnieku spermas importu Kopienā attiecībā uz trešo valstu sarakstiem un spermas ieguves centriem un sertifikācijas prasībām II pielikuma 1.daļā noteiktajam paraugam, ja tas izsniegts līdz 2012.gada 31.oktobrim.

(MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.898 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/429/EEK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar cūku sugas mājdzīvnieku spermu un tās importu;

2) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.235
Kuiļu spermas veterinārais (veselības) sertifikāts

(Pielikums svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.879)

1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.235
Trešās valstis vai to teritorijas daļas, no kurām Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest kuiļu spermu Eiropas Savienībā

(Pielikums MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

ISO kods

Trešās valsts nosaukums

CAKanāda
CHŠveice1
NZJaunzēlande
USAmerikas Savienotās Valstis

Piezīme. 1 Kuiļu spermas ievešanai no Šveices izmanto Komisijas regulas Nr. 176/2012 pielikumā iekļauto veterinārā sertifikāta paraugu cūku sugu mājdzīvnieku spermas iekšējai tirdzniecībai ar pielāgojumiem, kas norādīti 11.pielikuma 2.papildinājuma VIII nodaļas B daļas 3.punktā Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par tirdzniecību ar lauksaimniecības produktiem, kurš apstiprināts ar Padomes 2002.gada 4.aprīļa Lēmumu 2002/309/EK par septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju, Euratom.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.marta noteikumiem Nr.235
Veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs kuiļu spermas importam no trešajām valstīm

(Pielikums MK 18.12.2012. noteikumu Nr.879 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 235Pieņemts: 28.03.2006.Stājas spēkā: 30.06.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 52, 30.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
131655
{"selected":{"value":"07.12.2018","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.12.2018","iso_value":"2018\/12\/07","content":"<font class='s-1'>07.12.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2012","iso_value":"2012\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2012.-06.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2010","iso_value":"2010\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2010.-21.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-05.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2008","iso_value":"2008\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2008.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2006","iso_value":"2006\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2006.-16.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.12.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)