Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumus Nr. 1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās".
Ministru kabineta noteikumi Nr.199

Rīgā 2006.gada 14.martā (prot. Nr.15 4.§)
Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās (kravu iekraušanas vai izkraušanas operācijas uz kuģiem, dzelzceļa vagonos, treileros, kravas konteineros vai citos transportlīdzekļos, kravu pārvietošana noliktavā, termināļa teritorijā vai uz kuģa, ieskaitot šādu kravu ievešanu, izvešanu vai uzglabāšanu ostas teritorijā to tālākai pārkraušanai no viena transportlīdzekļa citā), kā arī minēto prasību ievērošanas kontroli.

2. Noteikumi neattiecas uz karakuģiem un kuģiem, uz kuriem bīstamā un piesārņojošā krava ir daļa no to aprīkojuma un apgādes.

II. Atbildība un funkcijas

3. Ostas pārvalde veic vispārēju pārraudzību attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu attiecīgajā ostas teritorijā. Ostas pārvalde norīko inspektorus (turpmāk - ostas inspektors), kuri pārzina nacionālās un starptautiskās prasības attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostās.

4. Ostas inspektors:

4.1. ne retāk kā reizi sešos mēnešos saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļā minētajām prasībām pārbauda bīstamo un piesārņojošo kravu apriti ostas komersanta teritorijā;

4.2. reizi sešos mēnešos iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Jūras administrācija) ziņojumu par veiktajām pārbau­dēm un atklātajiem trūkumiem.

5. Jūras administrācija veic vispārēju pārraudzību attiecībā uz šo noteiku­mu ievērošanu ostās, kā arī pārbaudes uz kuģiem. Pārbaudes uz kuģiem Jūras administrācija veic saskaņā ar šo noteikumu VIII nodaļā minētajām prasībām.

6. Ostas komersants, kas iesaistīts bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir atbildīgs par aprites drošību un šo noteikumu ievērošanu, kā arī par kravu apritē iesaistīto darbinieku drošību un veselības aizsardzību. Ostas komersants norīko personu, kas atbildīga par operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām.

7. Jūras administrācijai un ostu pārvaldēm, veicot šajā nodaļā minētās funkcijas, ir tiesības:

7.1. ja nepieciešams, pieaicināt neatkarīgu institūciju vai ekspertu;

7.2. pieprasīt šajos noteikumos minēto dokumentāciju no ostas komer­santa un no kravas pārvaldītāja vai tā vietējā pārstāvja;

7.3. pieprasīt novērst trūkumus (arī pārtraukt kravas operācijas līdz trūkumu novēršanai), ja kuģis, kravas transporta vienība vai iepakojums neatbilst bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanas prasībām vai ja netiek iesniegti pieprasītie dokumenti, vai ja konstatēti citi pārkāpumi.

III. Vispārējās drošības prasības

8. Ostas komersanta darbinieki, kuri iesaistīti bīstamo un piesārņojošo kravu apritē, ir apmācīti atbilstoši Starptautiskā jūras bīstamo kravu kodeksa (turpmāk - IMDG kodekss) 1.3.nodaļā "Mācības" minētajām prasībām.

9. Personas, kuras iesaistītas bīstamo un piesārņojošo kravu apritē ostās, veic visus nepieciešamos piesardzības pasākumus, lai nepieļautu negadījumus. Ja negadījums noticis, jārīkojas tā, lai negadījuma izraisītie zaudējumi būtu iespējami mazāki. Ja bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde notikusi kravas operāciju veikšanas laikā, tās nekavējoties pārtrauc un kuģa kapteinis vai krasta darbinieks nekavējoties informē par to piestātnes vai termināļa operatoru un ostas kapteiņa dienestu.

10. Kuģa īpašnieks nodrošina, lai uz kuģa, kas iesaistīts operācijās ar bīstamām un piesārņojošām kravām, būtu:

10.1. aprīkojums atbilstoši Starptautiskās jūras organizācijas (turpmāk - SJO), Starptautiskās veselības organizācijas un Starptautiskās darba organizācijas (turpmāk - SDO) norādījumiem "Pirmās medicīniskās palīdzības norādes, ko pielieto ar bīstamām kravām saistītos negadījumos" (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) (turpmāk - MFAG) 14.nodaļā "Medikamentu un aprīkojuma saraksts" minētajām prasībām;

10.2. specifisks papildaprīkojums, ja tiek transportētas īpašas kravas, kurām IMDG kodeksa norādījumos "Avārijas situāciju reaģēšanas procedūru norādes kuģiem, kuri transportē bīstamās kravas" (Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods) (turpmāk - EmS) tāds ir paredzēts.

11. Šajos noteikumos minētās prasības neierobežo papildu prasību piemē­rošanu saskaņā ar attiecīgās ostas noteikumiem.

IV. Bīstamo kravu transporta dokumenti un kuģa kravas dokumenti

12. Pirms bīstamo un piesārņojošo kravu (iesaiņojumā) ievešanas ostā kravas nosūtītājs iesniedz kravas pārvadātājam un ostas komersantam bīstamo un piesārņojošo kravu transporta dokumentus, kuros iekļauta informācija par bīstamās un piesārņojošās kravas nosūtītāja firmu un adresi, norāde par kravas saņēmēju, kā arī cita informācija atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.1.apakšnodaļā "Bīstamo kravu trans­porta dokumenti" un 5.4.2.apakšnodaļā "Konteineru/trans­porta līdzekļu iepakojuma sertifikāts" minētajām prasībām.

13. Uz kuģa, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas iesaiņojumā, ir kuģa kravas dokumenti atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.nodaļā "Dokumenti" minētajām prasībām. Minētie dokumenti ietver:

13.1. bīstamo kravu manifestu (turpmāk - manifests) atbilstoši 1965.gada Starptautiskajā konvencijā par jūras satiksmes atvieglošanu (ar grozījumiem) noteiktajam paraugam (1.pielikums) vai līdzvērtīgu, vai bīstamo kravu speciālu sarakstu, vai detalizētu kravas plānu atbilstoši 1973.gada Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokola (turpmāk - MARPOL konvencija) III pielikuma 4.noteikumā "Dokumenti", 1974.gada Starptautiskās konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras un tās 1988.gada protokola (turpmāk - SOLAS konvencija) VII nodaļas A daļas 5.noteikumā "Dokumenti" un IMDG kodeksa 5.4.nodaļā "Dokumenti" minētajām prasībām;

13.2. bīstamo kravu deklarāciju;

13.3. informāciju par rīcību negadījuma situācijā;

13.4. papildinformāciju un speciālus sertifikātus (ja tādi nepieciešami) atbilstoši IMDG kodeksa prasībām, tai skaitā:

13.4.1. izņēmumu sertifikātu (Certificate Exempting a Substance, Material from the Provisions of IMDG code) par vielām un materiāliem, uz kuriem neattiecas IMDG kodeksā noteiktās prasības (piemēram, kokogles, zivju milti);

13.4.2. sertifikātu par piemērotību laikapstākļu ietekmei (Weathering certificate);

13.4.3. saskaņojumu par jaunām pašreaģējošām vielām un organiskajiem peroksīdiem, kuru izsniegusi minēto vielu izcelsmes valsts kompetentā institūcija attiecībā uz to klasifikācijas un transportēšanas nosacījumiem.

14. Šo noteikumu 13.1. un 13.2.apakšpunktā minētie dokumenti satur šādu informāciju par bīstamo un piesārņojošo kravu:

14.1. precīzs kravas nosaukums;

14.2. bīstamības klase (2.pielikums);

14.3. Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk - ANO) piešķirtais numurs;

14.4. piesārņojuma kategorija (ja tāda ir piemērojama) saskaņā ar MARPOL konvenciju;

14.5. kravas izvietojums, tās kopējais daudzums, iepakojuma grupa;

14.6. EmS numurs un MFAG numurs;

14.7. informācija par kuģa kravas dokumentu sagatavotāju, norādot kompānijas nosaukumu un personas uzvārdu un parakstu;

14.8. kravas transporta vienības iepakošanas sertifikāts atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.2.apakšnodaļā "Konteineru/transporta līdzekļu iepakojuma sertifikāts" minētajām prasībām;

14.9. kravas sertifikāts vai deklarācija atbilstoši IMDG kodeksa 5.4.1.6.apakš­nodaļā "Sertificēšana" minētajām prasībām.

15. Šo noteikumu 13.3.apakšpunktā minēto informāciju var atspoguļot vienā no šādiem veidiem:

15.1. ar atbilstošu ierakstu manifestā, bīstamo kravu speciālajā sarakstā vai bīstamo kravu deklarācijā;

15.2. atsevišķi pievienojot drošības datu lapas (Safety Data Sheet);

15.3. atsevišķi pievienojot EmS norādījumus un MFAG.

16. Kravas nosūtītājs pirms bīstamo un piesārņojošo kravu kā beramkravu uzkraušanas uz kuģa nodrošina, lai kuģa kapteinim vai viņa pārstāvim tiktu iesniegti kravas dokumenti, kas satur šādu informāciju par kravu:

16.1. ja transportē beramkravu, - īpatnējais iekraušanas tilpums (stowage factor) un mitruma saturs (ja tas ir piemērojams), kā arī cita informācija atbilstoši SOLAS konvencijas VI nodaļas A daļas 2.noteikumā "Informācija par kravu" minētajām prasībām;

16.2. ja transportē kaitīgu šķidro lejamkravu vai sašķidrinātu gāzi, - blīvums un vielas kraušanas temperatūra, kā arī cita informācija atbilstoši Starp­tautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk - IBC kodekss), 16.2.apakšnodaļā "Informācija par kravu" vai Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (turpmāk - IGC kodekss), 18.1.apakšnodaļā "Informācija par kravu" minētajām prasībām.

V. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites vispārējās prasības

17. Ostas pārvalde norāda bīstamo un piesārņojošo kravu uzglabāšanas vietas ostas teritorijā.

18. Sprāgstvielu ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams vienīgi tad, ja attiecīgās ostas pārvalde ir atļāvusi veikt šādu darbību noteiktā vietā ostā. 1.bīstamības klases (izņemot 1.4S bīstamības klasi) kravas ir atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkraušanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām.

19. Ja sprāgstvielas ostā ieved ar kuģi, ievēro pieļaujamo kuģa atrašanās attālumu no tuvākās apdzīvotās vietas (3.pielikums).

20. Radioaktīvo vielu (7.bīstamības klase) ievešana ostā vai to tranzīts ir pieļaujams vienīgi saskaņā ar likumu "Par radiācijas drošību un kodoldrošību".

21. Attiecībā uz bīstamajām kravām ar kontrolējamu temperatūru (IMDG kodeksa 7.7.nodaļa "Temperatūras kontroles nosacījumi") ieteicams veikt tiešās iekraušanas vai izkraušanas operācijas. Ja šādas kravas paliek ostas teritorijā, tās novieto speciāli norādītās vietās, kur kravas transporta vienības, kurās ir minētās kravas, ir iespējams pievienot krasta elektroapgādei.

22. Patogēnus saturošas bīstamās vielas (6.2.bīstamības klase) atļauts ievest ostas teritorijā vai izvest no tās tikai tiešai iekraušanai kuģī vai izkraušanai no kuģa (imports vai eksports). Šādas kravas var palikt ostas teritorijā ne ilgāk par 48 stundām.

23. Nestabilās vielas atļauts pieņemt ostā tikai tad, ja ir precizēti un izpildīti visi nosacījumi to drošai transportēšanai un apstrādāšanai saskaņā ar IMDG kodeksā minētajām prasībām.

24. Ostas komersants attiecībā uz tā atbildībā esošo teritoriju nodrošina:

24.1. noliktavās, nojumēs un citur ostas teritorijā esošu bīstamu un piesārņojošu kravu saraksta pieejamību (ieskaitot informāciju par to precīzu nosaukumu, ANO piešķirto numuru, klasifikāciju, daudzumu, precīzu norādi par minēto kravu atrašanās vietu), kā arī minētās informācijas pieejamību avārijas un glābšanas dienestiem negadījuma situācijā;

24.2. informācijas pieejamību (jebkurā laikā) par darbību un pasākumiem avārijas situācijās, kā arī šādas informācijas izvietošanu vietās, kur tiek apstrādātas bīstamās un piesārņojošās kravas;

24.3. informāciju par ugunsdzēsības aprīkojumu un skaidru tā marķējumu;

24.4. teritorijas, kur izvietotas bīstamās un piesārņojošās kravas, kontroli un pārraudzību, kā arī regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos, vai nav notikusi bīstamo un piesārņojošo vielu noplūde vai to iepakojuma bojājumi;

24.5. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietošanu atbilstoši IMDG kodeksā noteiktajām prasībām par atdalīšanu un nesaderību, kā arī atbilstoši bīstamo kravu segregācijas prasībām ostas teritorijā (4.pielikums);

24.6. norādi par attiecīgajā ostā ienākušo kuģu pieļaujamo atrašanās vietu, ņemot vērā kravas bīstamības klasi un kravas daudzumu (3.pielikums).

VI. Bīstamo un piesārņojošo kravu aprites kontroles kārtība ostā

25. Ostas inspektors veic pārbaudes attiecībā uz drošības pasākumu ievē­rošanu ostā, bīstamo un piesārņojošo kravu drošu transportu un uzglabāšanu. Ostas inspektors pārbauda:

25.1. bīstamo un piesārņojošo kravu trans­porta dokumentus un to satura atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

25.2. kā ostā tiek uzglabātas bīstamās un piesārņojošās kravas un kā ostā notiek to segregācija, kraušana un operācijas ar tām;

25.3. iepakojumus un kravas transporta vienības, kas satur bīstamās un piesārņojošās kravas, lai pārliecinātos, ka tās ir iepakotas, marķētas un nodroši­nātas ar bīstamības zīmēm atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām vai starptautiskajiem standartiem, kādi piemērojami attiecīgajam transporta veidam;

25.4. bīstamās kravas saturošo konteineru, konteinertilpņu, pārvietojamo tilpņu vai treileru ārējo stāvokli, lai konstatētu acīmredzamus bojājumus vai izplūdes pazīmes;

25.5. vai kravas transporta vienības atbilst SJO/SDO/ANO Eiropas ekono­misko lietu komitejas Vadlīnijām kravas transporta vienību iepakošanai (CTUs vadlīnijas);

25.6. konteinera apstiprinājuma plāksnes atbilstību 1972.gada Starptau­tiskajā konvencijā par drošiem konteineriem (ar grozījumiem) minētajām prasībām.

26. Ja šajā nodaļā minētajās pārbaudēs ir atklāti trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu vai operācijas ar tām, ostas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona nekavējoties ziņo par to ostas komersantam un kravas pārvaldītājam un pieprasa novērst visus atklātos trūkumus pirms bīstamo kravu tālākas transportēšanas vai operācijām ar tām. Ostas pārvalde norāda vietas ostas teritorijā, kur uzglabājamas kravas transporta vienības, kurām konstatēti bojājumi, noplūdes pazīmes vai citi trūkumi, kas var ietekmēt bīstamo un piesārņojošo kravu drošu tālāku transportēšanu vai operācijas ar tām.

27. Ja bīstamās un piesārņojošās kravas saturošiem konteineriem vai citām kravas transporta vienībām ir konstatēti acīmredzami bojājumi vai izplūdes pazīmes vai ja radušās aizdomas par kravas satura neatbilstību dokumentos norādītajai informācijai, tās var atvērt, lai pārbaudītu tajās esošo kravu atbilstību dokumentos norādītajai informācijai, kā arī iepakojuma, nostiprināšanas un izvietojuma atbilstību minētajām prasībām. Šādā gadījumā ostas inspektors, Jūras administrācijas inspektors vai ostas komersanta norīkota atbildīgā persona vēršas muitā ar ierosinājumu atvērt konteineru. Muita par nodomu atvērt konteineru vai citu kravas transporta vienību informē ostas komersantu un kravas pārvaldītāju, kā arī nosaka kravas trans­porta vienības atvēršanas procedūru.

28. Bojātās kravas transporta vienības drīkst pārvietot tikai tad, ja tiek veikti drošības pasākumi, lai nodrošinātu, ka minētās kravas transporta vienības neradīs bīstamību tālākā transportēšanas vai apstrādes gaitā.

VII. Vispārējās prasības kuģa kravas operācijām ar bīstamām un piesārņojošām kravām

29. Uzkraut uz kuģa bīstamās un piesārņojošās kravas un pārvadāt tās ar kuģi jūrā ir atļauts tikai tad, ja tiek ievērotas šādas prasības:

29.1. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo kravu transportēšanu iesaiņojumā - SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana", VII nodaļas A daļā "Bīstamo kravu pārvadāšana iesaiņojumā" un IMDG kodeksā minētās prasības;

29.2. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo cieto vielu kā beramkravu transportēšanu - SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana", VII nodaļas A-1 daļā "Bīstamo beramkravu pārvadāšana" un Beramkravu drošas prakses kodeksā (turpmāk - BC kodekss) minētās prasības;

29.3. attiecībā uz bīstamo un piesārņojošo šķidro vielu kā lejamkravu transportēšanu tankkuģos - SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16(3) noteikumā "Papildprasības tankkuģiem" minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemēro­jamas), kas minētas VII nodaļas B daļā "Kuģu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas, konstrukcijas un aprīkojums" un IBC kodeksā vai Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (turpmāk - BCH kodekss);

29.4. attiecībā uz sašķidrināto gāzu trans­portēšanu tankkuģos - SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 16(3) noteikumā minētās prasības un prasības (ciktāl tās piemērojamas), kas minētas VII nodaļas C daļā "Kuģu, kuri pārvadā sašķid­rinātas gāzes kā lejamkravas, konstrukcijas un aprīkojums" un IGC kodeksā vai Kodeksā par kuģu konstrukciju un aprīkojumu, kuri pārvadā sašķidrinātas gāzes kā lejamkravas (turpmāk - GC kodekss);

29.5. attiecībā uz iesaiņotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti transportēšanu - prasības, kas minētas SOLAS konvencijas VII nodaļas D daļā "Speciālas prasības iesaiņotas radioaktīvās kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augsta līmeņa radioaktivitāti transportēšanai uz kuģiem" un Starptautiskajā kodeksā iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošai pārvadāšanai uz kuģiem.

30. Bīstamo atkritumu (atbilstoši 1989.gada Bāzeles konvencijā par kon­troli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu minētajai definīcijai) pārrobežu pārvadājumi ir pieļaujami, ja tie atbilst IMDG kodeksa 7.8.nodaļā "Atkritumu transportēšana" minētajām prasībām vai IBC kodeksa 20.nodaļā "Šķidro ķīmisko atkritumu transportēšana" minētajām prasībām, kā arī tiesību aktiem par bīstamo kravu apriti.

31. IMDG kodeksa 1.2.nodaļā definēto kravas transporta vienību uzkrau­šana uz kuģiem pieļaujama, ja tās atbilst SJO/SDO/ANO Eiropas ekonomisko lietu komitejas Vadlīnijām kravas transporta vienību iepakošanai (CTUs vadlīnijas).

32. Atbilstoši kravas plānam, ko kuģa kapteinis saskaņo ar ostas komersantu, kuģa kravas operāciju laikā nodrošina, lai:

32.1. iesaiņotās bīstamās un piesārņojošās kravas tiktu krautas un atdalītas, ievērojot IMDG kodeksa 7.1.nodaļā "Kraušana" un 7.2.nodaļā "Atdalīšana" minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētos ierobežojumus;

32.2. bīstamās beramkravas tiktu krautas un atdalītas, ievērojot BC kodeksa 9.3.nodaļā "Kraušanas un atdalīšanas prasības" minētās prasības un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētos ierobežojumus;

32.3. kaitīgās šķidrās vielas, ko transportē kā lejamkravas un kuru pārvadāšanai ir saistošs IBC kodekss vai BCH kodekss, tiktu krautas tikai atbilstoši minimālajām prasībām, kas piemērojamas šādām vielām un ir minētas IBC kodeksa 17.nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums" vai BCH kodeksa IV nodaļā "Speciālās prasības";

32.4. sašķidrinātās gāzes, kuru pārvadāšanai ir saistošs IGC kodekss vai GC kodekss, tiktu krautas tikai atbilstoši minimālajām prasībām, kas piemē­rojamas šādām vielām un ir minētas IGC kodeksa 19.nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums" vai GC kodeksa XIX nodaļā "Minimālo prasību kopsavilkums".

33. Aizliegts uzkraut uz kuģa kravas transporta vienības ar bīstamām un piesārņojošām kravām, ja ir bojāts iepakojums vai to stāvoklis neatbilst drošai kravas tālākai transportēšanai.

VIII. Pārbaudes uz kuģa

34. Pārbaudes uz kuģiem, kas transportē bīstamās un piesārņojošās kravas, veic Jūras administrācijas norīkoti inspektori. Minētie inspektori izvēles kārtībā ne retāk kā reizi mēnesī Rīgas ostā, Liepājas ostā un Ventspils ostā uz kuģa pārbauda:

34.1. kuģa atbilstības dokumenta (Document of compliance) atbilstību SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētajām prasībām;

34.2. kuģa kravas dokumentu atbilstību IMDG kodeksa 5.4.nodaļā "Dokumenti" un šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

34.3. bīstamo un piesārņojošo kravu izvietojuma atbilstību IMDG kodeksā un SOLAS konvencijas II-2 nodaļas 19.noteikumā "Bīstamo kravu pārvadāšana" minētajām prasībām;

34.4. konteineru un transportlīdzekļu marķējumu, bīstamības zīmju izvie­tojuma atbilstību IMDG kodeksā minētajām prasībām vai citiem piemērojamiem starptautiskajiem standartiem (ja vien šāda vizuāla pārbaude ir iespējama);

34.5. bīstamās un piesārņojošās kravas saturošo kravas transporta vienību stāvokli, kā arī pārbauda, vai nav acīmredzamu bojājumu vai izplūdes pazīmju (ja vien šāda vizuāla pārbaude ir iespējama);

34.6. vai ir ievērotas kravu segregācijas prasības.

IX. Noslēguma jautājums

35. Šo noteikumu 8.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.maiju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.199
Bīstamo kravu manifests

(saskaņā ar SOLAS konvencijas VII nodaļas 5(5) noteikumā, MARPOL 73/78 III pielikuma 4(3) noteikumā un IMDG kodeksa 5.4.nodaļas 5.4.3.1.paragrāfā minētajām prasībām)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.199
Bīstamo kravu klasifikācija saskaņā ar IMDG kodeksu

Bīstamības klase, apakšklase

Nosaukums

1

Sprāgstvielas un to izstrādājumi

1.1

Sprāgstvielas, kurām raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.2

Sprāgstvielas, kuras ir daļēji stabilizētas un kurām nav raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.3

Sprāgstvielas, kurām raksturīga aizdegšanās bīstamība, kā arī neliela varbūtēja sprādziena bīstamība, bet kurām nav raksturīga visas masas momentāna sprādziena bīstamība

1.4

Sprāgstvielas, kurām raksturīga neliela bīstamība

1.5

Mazjutīgas sprāgstvielas, kurām raksturīga visas masas sprādziena bīstamība

1.6

Sevišķi mazjutīgas sprāgstvielas, kurām nav raksturīga visas masas sprādziena bīstamība

2

Gāzes

2.1

Viegli uzliesmojošas gāzes

2.2

Gāzes, kuras nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas

2.3

Indīgas gāzes

3

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

4

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, vielas ar noslieci uz pašaizdegšanos un vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.1

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas

4.2

Pašuzliesmojošas vielas

4.3

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

5

Oksidējošas vielas un organiskie peroksīdi

5.1

Oksidējošas vielas

5.2

Organiskie peroksīdi

6

Indīgas un infekciozas vielas

6.1

Indīgas vielas

6.2

Infekciozas vielas

7

Radioaktīvie materiāli

8

Korozīvas vielas

9

Citas bīstamas vielas un izstrādājumi

Satiksmes ministrs A.Šlesers
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.199
Kuģa ar bīstamu kravu atrašanās vieta ostā

Nr.
p.k.

Bīstamās kravas
bīstamības klase
(saskaņā ar
IMDG kodeksu)

Bīstamās kravas
daudzums uz kuģa

Kuģa pieļaujamais atrašanās attālums
no tuvākās apdzīvotās vietas

Piezīmes

1.

1.1, 1.2 vai 1.5

Līdz 125 kg

Ne tuvāk par 100 m no apdzīvotās vietas

Līdz 500 kg

Ne tuvāk par 300 m no apdzīvotās vietas

Līdz 30000 kg

Ne tuvāk par 500 m no apdzīvotās vietas

2.

1.3 vai 1.4

Līdz 500 kg

Ne tuvāk par 100 m no apdzīvotās vietas

Līdz 30000 kg

Ne tuvāk par 300 m no apdzīvotās vietas

Līdz 120000 kg

Ne tuvāk par 500 m no apdzīvotās vietas

Gadījumus, ja kravas daudzums ir 120000 kg vai lielāks, ostas kapteinis izskata atsevišķi

3.

1.4 S

Līdz 1000 kg

Ne tuvāk par 100 m no apdzīvotās vietas

4.

1.4 S - piemēro vielām vai kravas transporta vienībām, kurām ANO piešķirtais numurs ir 0012 vai 0014 (munīcijai, kuras maksimālais kalibrs ir 19,1 mm) un 0055 vai 0105

Līdz 300000 kg

5.

5.2 - piemēro kravām, uz kuru iepakojuma ir uzlīme "eksplozīvs"

Līdz 25000 kg

Satiksmes ministrs A.Šlesers
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.marta noteikumiem Nr.199
Bīstamo kravu segregācija ostas teritorijā

Nr.
p.k.

Vielas nosaukums

Bīstamības klase

2.1

2.2

2.3

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

8

9

1.

Viegli uzliesmojošas gāzes

2.1

0

0

0

s

a

s

0

s

s

0

a

0

2.

Gāzes, kas nav viegli uzliesmojošas un nav indīgas

2.2

0

0

0

a

0

a

0

0

a

0

0

0

3.

Indīgas gāzes

2.3

0

0

0

s

0

s

0

0

s

0

0

0

4.

Viegli uzliesmojoši šķidrumi

3

s

a

s

0

0

s

a

s

s

0

0

0

5.

Cietas, viegli uzliesmojošas vielas, pašreaģējošas vielas un stabilizētas sprāgstvielas

4.1

a

0

0

0

0

a

0

a

s

0

a

0

6.

Pašuzliesmojošas vielas

4.2

s

a

s

s

a

0

a

s

s

a

a

0

7.

Vielas, kas, saskaroties ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes

4.3

0

0

0

a

0

a

0

s

s

0

a

0

8.

Oksidējošas vielas

5.1

s

0

0

s

a

s

s

0

s

a

s

0

9.

Organiskie peroksīdi

5.2

s

a

s

s

s

s

s

s

0

a

s

0

10.

Indīgas vielas (šķidrumi un cietas vielas)

6.1

0

0

0

0

0

a

0

a

a

0

0

0

11.

Korozīvas vielas (šķidrumi un cietas vielas)

8

a

0

0

0

a

a

a

s

s

0

0

0

12.

Citas bīstamas vielas un izstrādājumi

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Piezīme. 1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7.bīstamības klases kravas ir atļauts ievest ostā un izvest no ostas tikai tiešai to iekraušanai vai izkraušanai, tāpēc šo klašu kravas tabulā nav iekļautas. Dažos neparedzētos apstākļos šādas kravas var īslaicīgi palikt ostas teritorijā speciāli tām norādītās vietās.

Paskaidrojumi tabulas lietošanai

1. 1. (izņemot 1.4S), 6.2 un 7.bīstamības klases kravu pieņemšanu un uzglabāšanu var regulēt ar katras ostas speciālajiem noteikumiem atbilstoši termināļu un pārkraušanas iekārtu iespējām.

2. Visas bīstamās un piesārņojošās kravas, ko ieved ostas teritorijā, ir marķētas, nodrošinātas ar uzlīmēm un plakātiem, iepakotas un dokumentētas atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām.

3. Bīstamo kravu segregāciju veic atbilstoši IMDG kodeksā minētajām prasībām:

3.1. iepakojumi, treileri, stacionārie vai platformas konteineri:

0 - segregācija nav nepieciešama, ja vien ostas noteikumos nav paredzēts citādi;

a - projām no (away from) - minimālais attālums ir 3 m;

s - ir nepieciešama atdalīšana (separated from) - atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m, nojumēs vai noliktavās minimālais attālums ir 12 m, ja vien nav speciālas ugunsdrošas sienas;

3.2. slēgtie konteineri, portatīvie tanki, slēgtie autotransporta līdzekļi:

0 - segregācija nav nepieciešama;

a - projām no (away from) - segregācija nav nepieciešama;

s - ir nepieciešama atdalīšana (separated from) - atklātā laukumā minimālais attālums ir 3 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, ja vien nav speciālas ugunsdrošas sienas;

3.3. atklātie transportlīdzekļi, dzelzceļa kravas vagoni, konteineri ar vaļēju augšu:

o - segregācija nav nepieciešama;

a - projām no (away from) - minimālais attālums ir 3 m;

s - ir nepieciešama atdalīšana (separated from) - atklātā laukumā minimālais attālums ir 6 m garumā un platumā, nojumēs un noliktavās minimālais attālums ir 12 m garumā un platumā, ja vien nav speciālas ugunsdrošas sienas.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 199Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Zaudē spēku: 19.09.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
130916
23.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva