Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.174

Rīgā 2006.gada 28.februārī (prot. Nr.12 40.§)
Granta projektu konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai" nolikums
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka granta projektu konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai" (turpmāk - konkurss) norisi un projektu sagatavošanas kārtību.

2. Konkursa mērķi ir:

2.1. Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību;

2.2. Latvijas sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai.

3. Konkursa norisē ir šādi posmi:

3.1. konkursa izsludināšana;

3.2. informācijas sniegšana par konkursu;

3.3. projektu sagatavošana;

3.4. iesniegumu noformēšana un iesniegšana;

3.5. iesniegumu izvērtēšana;

3.6. lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana;

3.7. granta līguma slēgšana.

4. Grants ir maksājums granta saņēmējam, lai īstenotu projektu, kas nav sais­tīts ar komerciāliem mērķiem un kas nodrošina attīstības sadarbības politikas īstenošanu.

5. Iesniedzējs ir persona, kura piesakās dalībai konkursā. Iesniedzējs var būt persona, kurai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" (turpmāk - grantu noteikumi) 3.punktu ir tiesības būt par granta saņēmēju.

6. Lai piedalītos konkursā un saņemtu grantu, iesniedzējs atbilstoši konkursa noteikumiem sagatavo projektu, kuru īstenojot paredzēts sasniegt šo noteikumu 2.punktā minētos mērķus.

7. Grants tiek piešķirts iesniedzējam, kurš ir atzīts par konkursa uzvarētāju un ar kuru ir noslēgts granta līgums.

8. Noslēdzot granta līgumu, iesniedzējs apņemas īstenot sagatavoto projektu un izmantot piešķirto granta finansējumu.

9. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republika.

II. Konkursa izsludināšana

10. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk - ministrija) izsludina konkursu grantu noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā.

11. Ministrija publicē konkursa nolikumu ministrijas mājas lapā internetā (www.mfa.gov.lv).

III. Informācijas sniegšana par konkursu

12. Visām ieinteresētajām personām ir tiesības saņemt papildu informāciju par konkursu.

13. Ja ministrija no ieinteresētās personas ir saņēmusi rakstisku pieprasījumu ar jautājumiem par konkursu, tā piecu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu nosūta to ieinteresētajai personai, kas iesniedza pieprasījumu.

14. Lai atbildes būtu pieejamas visām ieinteresētajām personām, ministrija tās publicē ministrijas mājas lapā internetā, nenorādot jautātāju.

15. Paziņojumā par konkursa izsludināšanu ministrija norāda vietu un laiku, kad tiks rīkota ieinteresēto personu sanāksme. Sanāksmē ministrija sniedz atbildes uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par konkursu.

IV. Projektu sagatavošana

16. Sagatavojot projektu, iesniedzējs ņem vērā konkursa mērķus, maksimālo projekta budžetu un projekta īstenošanas termiņu un vietu.

17. Kopējais konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 15120 latu.

18. Viena projekta finansēšanai paredzētais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 7560 latu.

19. Projekta budžets ir jāsastāda latos, un tajā jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai.

20. Administratīvās izmaksas (izmaksas projekta administrēšanas vajadzībām), kas tiek paredzētas projekta budžetā, nedrīkst pārsniegt 7 % no kopējā projekta budžeta.

21. Projekta īstenošanas termiņš:

21.1. projekta īstenošanas sākums - 2006.gada jūnijs;

21.2. projekta īstenošanas beigas - 2006.gada decembris.

22. Iesniedzējs var paredzēt vēlāku projekta īstenošanas sākuma termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 21.1.apakšpunktā, taču nedrīkst paredzēt vēlāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 21.2.apakšpunktā.

23. Iesniedzējs var paredzēt ātrāku projekta īstenošanas beigu termiņu, nekā noteikts šo noteikumu 21.2.apakšpunktā.

24. Ja objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, konkursa vērtējuma noteikšanas aizkavēšanās) nav iespējams nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanu šo noteikumu 21.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, ministrija, slēdzot granta līgumu ar konkursa uzvarētāju, attiecīgi pagarina projekta īstenošanas beigu termiņu.

V. Iesniegumu noformēšana un iesniegšana

25. Iesniegums ir dokuments, kurā iesniedzējs detalizēti apraksta sagatavoto projektu. Iesniegumu iesniedz ministrijā, tādējādi piesakoties dalībai konkursā.

26. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ir divi mēneši, skaitot no konkursa izsludināšanas dienas. Iesniegumu iesniegšanas beigu datums tiek noteikts paziņojumā par konkursa izsludināšanu.

27. Iesniegumu ministrijā nogādā personīgi (aizlīmētā aploksnē) vai sūta vēstulē pa pastu. Uz aploksnes, kur ievietots iesniegums, norāda - "Granta projektu konkursam "Sabiedrības izglītošana"".

28. Iesniegumu sagatavo, ievērojot iesnieguma paraugu (1.pielikums).

29. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (norādītajā secībā):

29.1. apliecināta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija;

29.2. projekta kopsavilkums (2.pielikums);

29.3. aktivitāšu īstenošanas secības tabula (3.pielikums);

29.4. rezultātu ietekmes tabula (4.pielikums);

29.5. apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu (5.pielikums);

29.6. projekta budžets (6.pielikums) ar informāciju par norādīto izmaksu pamatojumu;

29.7. projekta īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (Curriculum vitae).

30. Iesniegumu sagatavo datorrakstā (Microsoft Word formātā) latviešu valodā. Tulkojumiem pievieno arī dokumentus oriģinālvalodā.

31. Iesniegumam izveido satura rādītāju. Iesnieguma lappuses tiek numurētas.

32. Iesnieguma oriģinālu iesniedz caur­auklotu, ar iesniedzēja organizācijas vadītāja apstiprinājumu par iesnieguma kopējo lapu skaitu. Kopā ar iesnieguma oriģinālu iesniedz arī trīs iesnieguma kopijas. Katras kopijas pareizību apstiprina iesniedzēja organizācijas vadītājs.

33. Iesniegumu iesniedz arī elektroniskā veidā (uz CD elektroniskā datu nesēja).

34. Iesniedzējs konkursam var iesniegt ne vairāk par trim iesniegumiem. Katrs iesniegums tiks vērtēts kā atsevišķs iesniegums konkursam.

35. Iesniedzējs var atsaukt savu iesniegumu jebkurā konkursa norises stadijā, izņemot gadījumu, ja ar iesniedzēju jau ir noslēgts granta līgums.

VI. Iesniegumu izvērtēšana

36. Iesniegumu izvērtēšanā ir trīs posmi:

36.1. iesniegumu atvēršana;

36.2. iesniegumu administratīvā un atbilstības izvērtēšana;

36.3. iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšana.

37. Ministrija izveido iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk - komisija), kas veic iesniegumu administratīvo un atbilstības izvērtēšanu un iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanu.

38. Ministrija reģistrē iesniegumus to iesniegšanas secībā un līdz iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uzglabā tos neatvērtus.

39. Iesniegumi, kas saņemti pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek vērtēti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesnieguma iesniedzējam.

40. Iesnieguma iesniegšanas termiņš tiek uzskatīts par nokavētu, ja:

40.1. pasta zīmoga datums uz aploksnes, kurā ir ievietots iesniegums, ir vēlāks par iesniegumu iesniegšanas termiņa datumu;

40.2. iesniegums ir atnests pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

41. Pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām komisija atver iesniegumus to iesniegšanas secībā un veic iesniegumu administratīvo un atbilstības izvērtēšanu.

42. Veicot administratīvo un atbilstības izvērtēšanu, tiek vērtēta iesnieguma atbilstība šo noteikumu 7.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

43. Ja tiek konstatēts, ka iesniegums neatbilst administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritērijiem vai trūkst nepieciešamās informācijas, vai informācija ir neskaidra, komisija iesaka ministrijai noteikt termiņu, līdz kuram iesniedzējam ir jānovērš konstatētās neatbilstības vai jāsniedz papildu paskaidrojumi.

44. Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās neatbilstības vai nesniedz papildu paskaidrojumus vai arī atkārtoti izskatītais iesniegums neatbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu administratīvo un atbilstības kritēriju prasībām.

45. Iesniedzēji, kuri ir maksātnespējīgi vai likvidēti vai kuriem ir nodokļu parādi, tiek noraidīti, un to iesniegtie iesniegumi netiek vērtēti.

46. Administratīvajiem un atbilstības kritērijiem neatbilstošie iesniegumi tiek noraidīti un tālāk vērtēti netiek.

47. Pēc iesniegumu pārbaudes atbilstoši administratīvajiem un atbilstības kritērijiem tiek vērtēta iesniegumu tehniskās kvalitātes un finanšu atbilstība šo noteikumu 8.pielikumā norādītajiem kritērijiem.

48. Ja nepieciešams, komisija ar ministrijas starpniecību ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, kas apliecina projektā norādīto izmaksu pamatojumu.

49. Ja kāds no kritērijiem tiek novērtēts ar vienu punktu, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu prasībām un tiek noraidīts.

50. Ja kopējais punktu skaits, novērtējot tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijus, ir mazāks par 46, iesniegums tiek uzskatīts par neatbilstošu tehniskās kvalitātes un finanšu prasībām un tiek noraidīts.

51. Punktu sadales kārtību katram no administratīvajiem un atbilstības kritērijiem nosaka Attīstības sadarbības padome (turpmāk - padome), kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums".

VII. Lēmuma pieņemšana un konkursa rezultātu paziņošana

52. Iesniedzēji, kuru iesniegumi, izvērtējot iesnieguma atbilstību tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem, ir novērtēti ar lielāko punktu skaitu, tiek atzīti par granta projektu konkursa uzvarētājiem.

53. Finansējums projektiem tiek piešķirts iegūto vērtēšanas punktu secībā, kamēr atbalstāmo projektu īstenošanas izmaksu summa nepārsniedz šo noteikumu 17.punktā noteikto kopējo konkursa ietvaros pieejamo finansējumu.

54. Komisija iesniedz padomei vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj finansiāli atbalstāmo iesniegumu sarakstu.

55. Padome izvērtē komisijas ziņojumu un ar lēmumu apstiprina komisijas vērtējumu vai uzdod komisijai atkārtoti izvērtēt iesniegumus.

56. Padome ar lēmumu apstiprina konkursa uzvarētājus.

57. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu ministrija nosūta visiem iesniedzējiem. Paziņojumu nosūta elektroniski vai pa faksu, kā arī pa pastu.

58. Paziņojumu septiņu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ministrijas mājas lapā internetā.

59. Ministrija izbeidz konkursu, neslēdzot granta līgumu, šādos gadījumos:

59.1. visi iesniegtie iesniegumi ir atzīti par neatbilstošiem konkursa nolikumā norādītajiem kritērijiem un ir noraidīti;

59.2. ir objektīvs pamatojums, kāpēc ministrija nevar stāties civil­tiesiskajās attiecībās (slēgt granta līgumu) ar konkursa uzvarētāju.

VIII. Granta līguma slēgšana

60. Pēc paziņojuma par lēmuma pieņemšanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ministrija slēdz granta līgumu ar konkursa uzvarētāju.

61. Ministrija konkursa uzvarētājam piedāvā slēgt granta līgumu (9.pielikums).

62. Slēdzot granta līgumu, atkāpes no šo noteikumu 9.pielikumā norādītā parauga pieļaujamas tikai tad, ja to mērķis ir precizēt projekta īstenošanas nosacījumus un ja tie nemaina izsludinātā grantu projekta konkursa priekšmetu un projektā ietvertos risinājumus, kas ir bijuši par pamatu konkursa uzvarētāja apstiprināšanai.

63. Ja konkursa uzvarētājs atsakās slēgt granta līgumu, ministrija piedāvā slēgt granta līgumu tam iesniedzējam, kas ir saņēmis nākamo lielāko punktu skaitu, izvērtējot iesnieguma atbilstību tehniskās kvalitātes un finanšu kritērijiem.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Iesnieguma paraugs

Šis ir iesnieguma paraugs granta projektu konkursam "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai".

Rūpīgi izlasiet un precīzi aizpildiet šo iesniegumu. Ja kāds iesnieguma punkts nebūs aizpildīts vai trūks nepieciešamo pievienoto dokumentu (obligāto pielikumu saskaņā ar konkursa nolikuma 29.punktu), jūsu iesniegums var tikt noraidīts.

Iesniegums ir jāsagatavo datorrakstā (Microsoft Word formātā). Iesniegumam ir jāsagatavo satura rādītājs un lapaspuses jāsanumurē.

I. IESNIEDZĒJS

1. Identitāte

Pilns juridiskais nosaukums

Saīsinājums (ja ir)

Juridiskais statuss

Reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Pasta adrese

Kontaktpersona un tās amats

Telefona numurs

Faksa numurs

e-pasta adrese

Interneta lapas adrese (ja ir)

2. Bankas informācija

Konta turētājs

IBAN

SWIFT kods

Bankas nosaukums

Bankas adrese

3. Motivācija

Aprakstiet, kāpēc jūsu organizācija ir nolēmusi piedalīties šajā granta projektu konkursā. Norādiet, kāda varētu būt jūsu nākotnes darbība konkursa mērķu turpmākā attīstīšanā pēc projekta īstenošanas beigām.

II. PROJEKTS

1. Projekta nosaukums

Norādiet sagatavotā projekta nosaukumu.

2. Kopsavilkums

Sagatavojiet kopsavilkumu par jūsu piedāvāto projektu.

3. Projekta aktivitātes

3.1. Detalizēti aprakstiet aktivitātes, kuras tiks ietvertas projektā, lai sasniegtu granta projektu konkursa mērķi.

3.2. Norādiet detalizētu aktivitāšu plānu to īstenošanas secībā, sagatavojot aktivitāšu īstenošanas secības tabulu.

3.3. Sniedziet pamatojumu projekta mērķa grupas izvēlei.

3.4. Norādiet, kādas novatoriskas pieejas tiks izmantotas granta projektu konkursa mērķu sasniegšanai.

4. Sasniedzamie rezultāti un ietekme

4.1. Aprakstiet rezultātus, kādi tiks iegūti, īstenojot projektu.

4.2. Sniedziet pamatojumu projekta rezultātu ilgtspējai un to turpmākai izmantošanai (ietekmei).

4.3. Aprakstiet, kādā veidā, īstenojot projektā paredzētās aktivitātes, tiks sasniegti jūsu paredzētie rezultāti.

4.4. Norādiet, kādā veidā būs iespējams objektīvi pārbaudīt projektā paredzētos rezultātus.

4.5. Sagatavojiet rezultātu ietekmes tabulu.

5. Apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt projekta gaitu (riski)

Norādiet apstākļus, kas var ietekmēt projekta gaitu (risku tabula).

6. Pieredze

Aprakstiet savas organizācijas pieredzi līdzīga satura projektu īstenošanā.

7. Dalībnieki

Nosauciet personas, kuras piedalīsies projekta aktivitāšu īstenošanā. Pamatojiet šo personu izvēli.

8. Projekta budžets

Sagatavojiet detalizētu projekta budžetu (tāmi), tajā ierakstot ikvienas aktivitātes izmaksas un norādot atalgojumu iesaistītajām personām.

III. IESNIEDZĒJA DEKLARĀCIJA

Es, projekta iesniedzējas organizācijas vadītājs(-a), ar parakstu apliecinu, ka:

1) šajā iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa;

2) organizācija piekrīt granta projekta konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai" nolikumā noteiktajiem konkursa īstenošanas noteikumiem;

3) organizācija piekrīt grantu projekta konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības atbalsta veicināšana Latvijas Republikas īstenotajai attīstības sadarbības politikai" nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Vārds, uzvārds

Amats

Paraksts

Datums un vieta

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Projekta kopsavilkums

Projekta izpildītājs (iesniedzējas organizācijas nosaukums)


Projekta nosaukums


Projekta mērķi (tādi paši kā granta projektu konkursa mērķi)


Mērķa grupas

1.

2.

...


Projekta uzdevumi

1.

2.

...


Paredzētās aktivitātes

1.

2.

...


Sasniedzamie rezultāti

Rezultāts

Rezultatīvie rādītāji (indikatori)


Projekta paredzamā ietekme

1.

2.

...

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Aktivitāšu īstenošanas secības tabula

Projekta nosaukums


Iesniedzējas organizācijas nosaukums


Nr.
p.k.

Aktivitāte

Datums

īstenošana uzsākta

īstenošana pabeigta

1.

2.

3.

4.

5.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Rezultātu ietekmes tabula

Projekta nosaukums


Iesniedzējas organizācijas nosaukums


Nr.
p.k.

Aktivitāte

Uzdevums

Rezultatīvais rādītājs (indikators)

Paredzamā ietekme

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
5.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Apstākļi (riski), kas var ietekmēt projekta gaitu

Projekta nosaukums


Iesniedzējas organizācijas nosaukums


Apstāklis (risks), kas var ietekmēt
projekta gaitu

Risinājumi riska novēršanai

Uzmanību! Detalizēti izanalizējiet visus iespējamos apstākļus, kas var ietekmēt projekta gaitu, un arī risinājumus šādu apstākļu novēršanai. Jo labāk tiks izanalizēts projekta riska faktors, jo labāks būs vērtējuma rezultāts.

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Projekta budžets

(projekta nosaukums)

Iesniedzēja nosaukums__________________________________________________________


Nr.

Izmaksu veids

Vienība

Vienību daudzums

Izmaksas latos par vienu vienību

Kopā latos

Projekta īstenošanas izmaksas
(iekļaujot paredzamos nodokļus)

Aktivitāte Nr.1.

1.1.

1.2.

Aktivitāte Nr.2.

2.1.

2.2.

Administratīvās izmaksas

Kopējās izmaksas

Latos

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
7.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Administratīvās un atbilstības izvērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

1.

Iesniegums grantu projektu konkursam ir pilnībā aizpildīts un tam ir pievienoti visi nepieciešamie pielikumi (saskaņā ar konkursa nolikuma 29.punktu)

2.

Iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā (caurauklots kopā ar visiem pielikumiem) kopā ar trim kopijām

3.

Iesniegums ir sagatavots datorrakstā (Microsoft Word formātā)

4.

Iesniegumam ir sagatavots satura rādītājs un tā lapaspuses ir numurētas

5.

Iesniegums un tā pielikumi ir sagatavoti latviešu valodā. Tulkojumiem ir pievienoti dokumenti oriģinālvalodā

6.

Iesniegums ir iesniegts arī elektroniski (uz CD datu nesēja)

7.

Projekta budžets ir sastādīts latos, ieskaitot PVN

8.

Projekta budžets nepārsniedz konkursa nolikuma 18.punktā noteikto projekta budžeta maksimālo summu

9.

Projekta budžetā paredzētās administratīvās izmaksas nepārsniedz konkursa nolikuma 20.punktā noteikto maksimālo procentuālo likmi

10.

Projekta iesniedzējs saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumu Nr.807 "Noteikumi par granta programmu ieviešanu, vadību, uzraudzību un kontroli attīstības sadarbības politikas īstenošanai" 3.punktu var būt granta saņēmējs

11.

Ir pievienota apliecināta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija

12.

Projekta aktivitātes ir plānots pabeigt līdz 2006.gada decembrim

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
8.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Tehniskās kvalitātes un finanšu izvērtēšanas kritēriji

Sadaļa

Maksimālais
punktu skaits

Iesnieguma daļa un punkts

1. Nozīmīgums

30

1.1. Projekta atbilstība šī granta projektu konkursa mērķiem

5

2.daļas

2., 3., 4.punkts

1.2. Mērķa grupas izvēles pamatojums

5

2.daļas

3.punkts

1.3. Kā ar projektā paredzētajām aktivitātēm tiks sasniegti izvirzītie mērķi (pamatojums)

5

2.daļas

4.punkts

1.4. Vai projekta īstenošanā tiks izmantoti novatoriski risinājumi granta projektu konkursa mērķu sasniegšanai

5

2.daļas

3.punkts

1.5. Iesniedzēja motivācija piedalīties projektā

5

1.daļas

3.punkts

1.6. Apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt projekta izpildes gaitu un risinājumi to novēršanai

5

2.daļas

5.punkts

2. Kapacitāte

20

2.1. Iesniedzēja līdzšinējā pieredze līdzīgu projektu īstenošanā

5

2.daļas

6.punkts

2.2. Projekta īstenošanā iesaistīto personu darba pieredze līdzīga satura projektu īstenošanā

5

2.daļas

7.punkts

2.3. Vai projekts ietver objektīvi pārbaudāmus projekta rezultātu rādītājus (indikatorus)

5

2.daļas

4.punkts

2.4. Vai ir skaidrs projekta īstenošanas plāns (aktivitāšu īstenošanas grafiks)

5

2.daļas

3.punkts

3. Ilgtspēja (ietekme)

10

3.1. Projekta ieviešanas rezultātu ilgtspējas (ietekmes) pamatojums

10

2.daļas

4.punkts

4. Budžets un ekonomiskums

5

4.1. Vai projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta īstenošanai ir samērīgas (pamatotas)

5

2.daļas

8.punkts

Maksimālais kopējais punktu skaits

65

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
9.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 28.februāra noteikumiem Nr.174
Granta līguma paraugs

Granta līgums Nr._________

par projekta

.

finansēšanu un īstenošanu

(projekta nosaukums)


Rīgā 2006.gada __._______

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija (turpmāk - ministrija) tās valsts sekretāra vietnieka [vārds, uzvārds] personā, kas darbojas uz Ārlietu ministrijas nolikuma pamata, no vienas puses, un [granta saņēmēja organizācijas nosaukums] (turpmāk - granta saņēmējs) tās pilnvarotā pārstāvja [granta saņēmēja pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds] personā, kas darbojas uz [tiesību akta nosaukums] pamata, no otras puses, slēdz līgumu un vienojas par šādiem līguma un tā pielikumu noteikumiem:

1. Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar Attīstības sadarbības padomes 2006.gada [datums] lēmumu Nr. [numurs] ministrija no Latvijas valsts budžeta piešķir finansējumu projekta [projekta nosaukums] (turpmāk - projekts) īstenošanai.

1.2. Granta saņēmējs apņemas īstenot projektu atbilstoši līgumā un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem un prasībām, ar kuriem granta saņēmējs ir iepazinies un kurus apņēmies ievērot.

2. Līguma termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

2.2. Projekta darbības laiks ir no 2006.gada [datums] līdz 2006.gada [datums].

3. Projekta finansējums

3.1. Ministrijas kopējais piešķirtais finansējums projekta īstenošanai ir [summa cipariem un vārdiem] lati saskaņā ar granta saņēmēja sagatavoto projekta budžetu, kas pievienots līgumam (1.pielikums).

4. Projekta aktivitāšu īstenošanas plāns

4.1. Granta saņēmējs īsteno projektu atbilstoši aktivitāšu īstenošanas secības tabulai, kas pievienota līgumam (2.pielikums).

4.2. Ja projekta īstenošanas gaitā granta saņēmējs konstatē, ka nav iespējams iekļauties aktivitāšu īstenošanas secības tabulā noteiktajā grafikā vai arī nav iespējams īstenot kādu no projektā paredzētajām aktivitātēm, granta saņēmējs par to nekavējoties informē ministriju.

5. Ziņojumi par projekta izpildi

5.1. Granta saņēmējs ik pēc diviem mēnešiem iesniedz ministrijā informāciju par projekta norisi (starpziņojums). Starpziņojumā ietver informāciju par aktivitātēm, kuras īstenotas pēdējo divu mēnešu laikā, un turpmākajos divos mēnešos plānotajām aktivitātēm, kā arī par iztērēto finansējumu un tā procentuālo attiecību pret projektam piešķirto kopējo finansējumu. Starpziņojumu iesniedz 15 dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām.

5.2. Pēc visu projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanas (projekta izpildes) granta saņēmējs iesniedz ministrijā gala pārskatu par projekta izpildi. Gala pārskatā norāda visas projektā īstenotās aktivitātes, aktivitāšu izpildes rezultātus, kā arī kopējo izlietoto finansējumu.

5.3. Sniedzot starpziņojumus un gala pārskatu, granta saņēmējs pievieno dokumentus, kas apliecina izlietotā finansējuma summu.

5.4. Starpziņojumi un gala pārskats tiek sagatavoti latviešu valodā un noformēti datorrakstā.

6. Maksājumu kārtība

6.1. Ministrija veic avansa maksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā.

6.2. Ministrija veic starpmaksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma [pušu nolīgtais termiņš].

6.3. Ministrija veic gala maksājumu [procentu apmērs ciparos] % ([procentu apmērs vārdos]) no kopējā granta saņēmējam piešķirtā finansējuma [pušu nolīgtais termiņš].

6.4. Visi maksājumi tiek veikti, pārskaitot finansējumu uz granta saņēmēja norādīto bankas kontu.

7. Grozījumi līgumā un līguma izbeigšana

7.1. Ja mainās apstākļi, kas var ietekmēt projekta īstenošanu, līgumā var izdarīt grozījumus jebkurā projekta īstenošanas stadijā. Ierosināt izdarīt grozījumus līgumā var jebkura līgumslēdzēja puse. Grozījumi nedrīkst ietekmēt projekta mērķi, prioritāros darbības virzienus un samazināt granta projektu konkursa nolikumā noteikto prasību apjomu granta saņēmējam. Grozījumi līgumā tiek veikti ar pušu rakstisku piekrišanu.

7.2. Ja līgumu turpmāk nav iespējams efektīvi vai atbilstoši īstenot, to var izbeigt, granta saņēmējam vismaz divus mēnešus iepriekš iesniedzot ministrijā rakstisku paziņojumu par līguma izbeigšanu.

7.3. Ja līgums tiek pārtraukts pirms tā izpildes, bet ministrija objektīvu iemeslu dēļ tam nav piekritusi un granta saņēmējs nav labprātīgi atmaksājis jau saņemto granta summu, minis­trijai ir tiesības pieprasīt jau izmaksātās granta summas pilnu vai daļēju atmaksu. Konkrēti apstākļi, kad granta saņēmējs ir tiesīgs atkāpties no projekta īstenošanas, tiek paredzēti individuāli katrā granta projektu konkursa nolikumā, balstoties uz nolikumā izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm.

7.4. Ja uzraudzības procesā tiek konstatēts, ka granta saņēmējs granta finansējumu ir izlietojis neatbilstoši līgumā noteiktajām prasībām, ministrija pieprasa attiecīgo finanšu līdzekļu atmaksu.

8. Nepārvarama vara

8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ, kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība, blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to pieņemtie dokumenti).

8.2. Katra no pusēm, kuru līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru pusi.

8.3. Ja kāda no pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darbdienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no līguma saistību izpildes.

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, puses kopīgi risina jautājumu par līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

9. Domstarpību risināšana

9.1. Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10. Pušu rekvizīti un paraksti(ministrijas valsts sekretāra vietnieks)

(granta saņēmēja pilnvarotais pārstāvis)

Ārlietu ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Granta projektu konkursa "Latvijas sabiedrības izglītošana par attīstības sadarbību un sabiedrības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 174Pieņemts: 28.02.2006.Stājas spēkā: 23.03.2006.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 47, 22.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
130912
23.03.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)