Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr.125/6

 

Rīgā 2006.gada 14.martā

Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā

 

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumus" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Noteikt, ka valūtu pirkšanas un pārdošanas licences, kas izsniegtas individuālajiem komersantiem, ir spēkā līdz licencē norādītā termiņa beigām, piemērojot tiem ''Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu'' prasības.

3. Atcelt Latvijas Bankas padomes 2004.gada 9.septembra lēmumu Nr. 114/5 "Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā redakcijā".

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2006.gada 1.aprīli.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 

 

Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Apstiprināti ar Latvijas Bankas padomes 2006.gada 14.marta lēmumu Nr. 125/6

I.Rimšēvičs, Latvijas Bankas prezidents

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Latvijas Banku", "Komerclikuma", likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu'' un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

1.2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijas Banka kapitālsabiedrībām izsniedz, pārreģistrē, pārraksta, aptur un anulē licenci valūtu pirkšanai un pārdošanai (tālāk tekstā - licence), un ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas (tālāk tekstā - valūtu pirkšana un pārdošana) noteikumus.

1.3. Noteikumi neattiecas uz krājaizdevu sabiedrībām, kā arī uz kredītiestādēm, kuras veic valūtu pirkšanu un pārdošanu kredītiestādes telpās vietā, kas norādīta licencē kredītiestādes darbībai, t.sk. kredīt­iestāžu filiālēm un norēķinu grupām, kuras veic valūtu pirkšanu un pārdošanu vietā, kas norādīta filiāles nolikumā vai cita veida dokumentā, kas pēc sava juridiskā spēka pielīdzināms nolikumam. Šo noteikumu izpratnē kredītiestāde ir Latvijas Republikā reģistrētās bankas un Latvijas Republikā reģistrēto ārvalstu banku filiāles.

1.4. Kapitālsabiedrība valūtu pirkšanu un pārdošanu Latvijas Republikā var uzsākt tikai pēc licences saņemšanas. Kapitālsabiedrība saņem atsevišķu licenci katrai tās valūtu pirkšanas un pārdošanas vietai. Licences oriģināls vai tā notariāli apliecināta kopija vienmēr glabājas attiecīgajā valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, izlikts redzamā vietā.

1.5. Kapitālsabiedrībai ir tiesības pārtraukt valūtu pirkšanu un pārdošanu ilgāk par 30 dienām, tikai ja tā par šādu pārtraukšanu iepriekš rakstiski informējusi Latvijas Banku un Valsts ieņēmumu dienestu.

1.6. Licence nedod tiesības kapitālsabiedrībai sniegt citus finanšu pakalpojumus.

1.7. Kapitālsabiedrība drīkst pirkt un pārdot valūtu tikai šim nolūkam īpaši ierīkotā valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, kas sastāv no kases operāciju kabīnes un klientu apkalpošanas zonas, ko ieteicams norobežot no telpas, kurā notiek cita veida darbība, un no cilvēku plūsmas. Kapitālsabiedrība kases operāciju kabīnē nodrošina naudas līdzekļu saglabāšanu un darījumu reģistrēšanu elektroniskajās ierīcēs vai sistēmās.

1.8. Kapitālsabiedrībai nav tiesību valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā veikt jebkura cita veida komercdarbību.

 

2. LICENCES IZSNIEGŠANA, PĀRREĢISTRĒŠANA UN PĀRRAKSTĪŠANA

2.1. Latvijas Banka izsniedz licenci uz pieciem gadiem, izņemot gadījumus, kad 2.2.8. punktā minētais telpu nomas līgums noslēgts uz īsāku termiņu vai kapitālsabiedrībai statūtos noteikts īsāks darbības termiņš. Licences termiņš tiek noteikts, ņemot vērā šādu īsāko termiņu.

2.2. Lai saņemtu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankai aizpildītu pieteikumu (1. pielikums), pievienojot tam šādus dokumentus:

2.2.1. kapitālsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju;

2.2.2. paziņojumu par kapitālsabiedrības juridisko adresi;

2.2.3. kapitālsabiedrības statūtu kopiju;

2.2.4. ziņas par kapitālsabiedrības dalībnieku sastāvu (dalībnieku vai akcionāru reģistrs);

2.2.5. ziņas par kapitālsabiedrības dalībniekiem, kuriem pieder 10 un vairāk procentu pamatkapitāla, t.sk. šādu dalībnieku - juridisko (reģistrēto) personu - īpašniekiem, līdz iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām -, un viņus identificējošo dokumentu kopijas;

2.2.6. ziņas par izpildinstitūcijas pārstāvjiem (valdes, padomes locekļiem, prokūristu; tālāk tekstā - izpildinstitūcijas pārstāvis) un viņus identificējošo dokumentu kopijas;

2.2.7. dokumenta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu, kas izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kopiju;

2.2.8. nomas līguma par telpu nomu valūtu pirkšanai un pārdošanai vai dokumenta, kas apliecina īpašuma tiesības uz šādām telpām, kopiju;

2.2.9. līguma par elektroniskā kases apa­rāta apkalpošanu, kurā uzrādīts apkalpojamā elektroniskā kases aparāta numurs un uzstādīšanas vieta, kopiju;

2.2.10. kapitālsabiedrības vadītāja apliecinājumu, ka telpas atbilst vai līdz valūtas pirkšanas un pārdošanas uzsākšanai atbildīs 1.7. punkta prasībām;

2.2.11. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas nav vecāka par 30 dienām;

2.2.12. dokumenta, kas apstiprina valsts nodevas samaksu, kopiju.

2.3. Latvijas Republikā izstrādātie un apstiprinātie dokumenti un to kopijas noformējamas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentus nepieciešams legalizēt, ja vien Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība.

2.4. Iesniedzot dokumentus licences saņemšanai, pārreģistrēšanai vai pārrakstīšanai, kapitālsabiedrība uzrāda Latvijas Bankai elektroniskā kases aparāta tehniskās pases oriģinālu, kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā.

2.5. Par katras licences saņemšanu un par katras licences pārreģistrēšanu kapitālsabiedrība maksā valsts nodevu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Par valsts nodevas samaksu Latvijas Banka izdara atzīmi uz licences. Licences pārrakstīšana tiek veikta bez maksas.

2.6. Par kapitālsabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, dalībnieku drīkst būt:

2.6.1. fiziskā persona - pilngadīga un rīcībspējīga persona, kas nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, kā arī pēdējā gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīvu pārkāpumu komercdarbībā un kam nav bijis aizlieguma veikt komercdarbību;

2.6.2. juridiskā persona, kas pēdējā gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīvu pārkāpumu komercdarbībā.

2.7. Par kapitālsabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, izpildinstitūcijas pārstāvi drīkst būt pilngadīga un rīcībspējīga persona, kas nav notiesāta par noziedzīgu nodarījumu, kā arī pēdējā gada laikā nav atkārtoti sodīta par administratīvu pārkāpumu komercdarbībā.

2.8. Latvijas Banka 2.6. un 2.7. punktā norādītās ziņas par sodāmību iegūst no Sodu reģistra.

2.9. Pirms kapitālsabiedrības dalībnieka vai izpildinstitūcijas pārstāvja maiņas reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā kapitālsabiedrība, iesniedzot Latvijas Bankā rakstisku paziņojumu, saskaņo ar Latvijas Banku:

2.9.1. izpildinstitūcijas pārstāvja maiņu;

2.9.2. dalībnieka, kuram pieder 10 un vairāk procentu no pamatkapitāla kopsummas, papildu procentu no pamatkapitāla kopsummas iegūšanu vai maiņu;

2.9.3. ja persona vēlas iegūt dalību kapitālsabiedrībā 10 un vairāk procentu no pamatkapitāla kopsummas.

2.10. Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt no kapitālsabiedrības papildu informāciju par 2.9. punktā minētajām personām, lai spriestu par to atbilstību noteikumu prasībām. Latvijas Banka ne vairāk kā 30 dienu laikā no kapitālsabiedrības rakstiska paziņojuma saņemšanas saskaņo vai, ja konstatē neatbilstību 2.6. vai 2.7. punkta prasībām, noraida kapitālsabiedrības dalībnieku vai izpildinstitūcijas pārstāvja maiņu.

2.11. Latvijas Banka pārreģistrē licenci uz jaunu termiņu, beidzoties licences darbības termiņam, reorganizācijas rezultātā mainoties kapitālsabiedrības reģistrācijas numuram vai mainoties valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei.

2.12. Lai pārreģistrētu licenci, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankai pieteikumu (1. pielikums), pievienojot tam:

2.12.1. 2.2.4.-2.2.6. un 2.2.10.-2.2.12. punktā minētos dokumentus;

2.12.2. 2.2.8. un 2.2.9. punktā minētos līgumus, izņemot gadījumus, ja agrāk iesniegtie līgumi ir spēkā visu pārreģistrētās licences termiņu; un

2.12.3. 2.2.1.-2.2.3. un 2.2.7. punktā minētos dokumentus, ja tajos veikti grozījumi.

2.13. Mainoties kapitālsabiedrības reģistrācijas numuram, kapitālsabiedrība triju darbadienu laikā pēc pārmaiņu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par to informē Latvijas Banku un 30 dienu laikā pēc pārmaiņu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedz Latvijas Bankā noteikumos paredzētos dokumentus licences pārreģistrēšanai. Mainoties valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas adresei, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankā noteikumos paredzētos dokumentus licences pārreģistrēšanai, sekojot, lai tiktu ievērotas 1.5. punkta prasības.

2.14. Lai pārreģistrētu licenci, beidzoties tās termiņam, kapitālsabiedrība ne vēlāk kā 40 dienu pirms licences termiņa beigām iesniedz Latvijas Bankā noteikumos paredzētos dokumentus licences pārreģistrēšanai.

2.15. Ja kapitālsabiedrība nokavē 2.14. punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu licences pārreģistrēšanai vai licences termiņš ir beidzies un kapitālsabiedrība nav pārreģistrējusi licenci darbības turpināšanai, kapitālsabiedrība, lai veiktu valūtu pirkšanu un pārdošanu, iesniedz Latvijas Bankai noteikumos paredzētos dokumentus jaunas licences saņemšanai, maksājot valsts nodevu jaunas licences saņemšanai.

2.16. Latvijas Bankai ir tiesības atteikt kapitālsabiedrībai licences izsniegšanu un pārreģistrēšanu, ja:

2.16.1. kapitālsabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas ziņas;

2.16.2. kāds no kapitālsabiedrības dalībniekiem vai izpildinstitūcijas pārstāvjiem neatbilst 2.6. vai 2.7. punkta prasībām;

2.16.3. kapitālsabiedrība nav ievērojusi kādu no Latvijas Republikas normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;

2.16.4. dokumentos iekļautā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām;

2.16.5. kapitālsabiedrība neizpilda vai pārkāpj citas noteikumu prasības vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2.17. Latvijas Banka pārraksta licenci uz licences darbības derīguma termiņu, ja mainīts kapitālsabiedrības nosaukums vai kapitālsabiedrības juridiskā adrese.

2.18. Lai pārrakstītu licenci, kapitālsabiedrība nekavējoties pēc kapitālsabiedrības nosaukuma maiņas vai juridiskās adreses maiņas iesniedz Latvijas Bankā pieteikumu (1. pielikums), pievienojot tam 2.2.1.-2.2.3. punktā minētos dokumentus.

2.19. Ja vienlaikus ar 2.18. punktā minētajām pārmaiņām mainās arī kapitālsabiedrības reģistrācijas numurs, kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankā dokumentus licences pārreģistrēšanai.

2.20. Licences nozaudēšana

2.20.1. Ja licence zaudēta ugunsgrēka, plūdu u.c. stihisku nelaimju rezultātā, kā arī ja licence izgājusi no kapitālsabiedrības valdījuma trešo personu prettiesisku darbību rezultātā un par šo faktu ierosināta krimināllieta, kapitālsabiedrība saņem jaunu licenci uz zaudētās licences termiņu bez maksas, iesniedzot Latvijas Bankai pieteikumu par licences saņemšanu un dokumentus, kas apliecina šajā punktā minētos faktus.

2.20.2. Pārējos licences nozaudēšanas gadījumos kapitālsabiedrībai ir pienākums nekavējoties pēc licences nozaudēšanas iesniegt Latvijas Bankā iesniegumu par šādu faktu, un Latvijas Banka anulē licenci. Ja kapitālsabiedrība vēlas veikt valūtu pirkšanu un pārdošanu, tā iesniedz Latvijas Bankā dokumentus jaunas licences saņemšanai, samaksājot valsts nodevu par licences pārreģistrēšanu.

2.20.3. Iestājoties 2.20.1. un 2.20.2. punktā minētajiem gadījumiem, kapitālsabiedrība laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" nekavējoties publicē paziņojumu, ka zaudētā licence ir nederīga.

2.21. Ja licences darbības laikā 2.2. punktā minētajos dokumentos tiek veikti grozījumi vai kāds no dokumentiem zaudē spēku, kapitālsabiedrībai ir pienākums nekavējoties par to informēt Latvijas Banku, iesniedzot grozījumus apliecinošus dokumentus vai jaunu dokumentu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šādu dokumentu apstiprināšanas dienas.

2.22. Kapitālsabiedrība vienu reizi gadā ne vēlāk kā līdz katra gada 1. aprīlim iesniedz Latvijas Bankā Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu par iepriekšējo gadu.

 

3. PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Kapitālsabiedrības pieteikumu licences saņemšanai, pārreģistrēšanai vai pārrakstīšanai izskata un lēmumu par licences izsniegšanu (pārreģistrēšanu vai pārrakstīšanu) vai motivētu atteikumu pieņem Latvijas Bankas ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas licencēšanas komisija (tālāk tekstā - Latvijas Bankas licencēšanas komisija).

3.2. Latvijas Banka kapitālsabiedrības pieteikumu licences saņemšanai, pārreģistrēšanai vai pārrakstīšanai izskata un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad Latvijas Bankā iesniegti attiecīgi 2.2., 2.12., 2.18. vai 2.20.1. punktā minētie nepieciešamie dokumenti.

3.3. Ja objektīvu iemeslu dēļ Latvijas Bankai nav iespējams ievērot 3.2. punktā noteikto termiņu, Latvijas Bankai ir tiesības pagarināt šo termiņu ne ilgāk kā par 30 dienām, rakstiski informējot pieteikuma iesniedzēju par šādu pieteikuma izskatīšanas termiņa pagarinājuma termiņu un iemeslu.

3.4. Latvijas Banka kapitālsabiedrības pieteikumu nepieņem izskatīšanai, ja:

3.4.1. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;

3.4.2. iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

3.4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā izziņa liecina par to, ka kapitālsabiedrībai ir nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāds;

3.4.4. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās izziņas ir vecākas par 30 dienām;

3.4.5. vismaz viens no iesniegtajiem dokumentiem nav spēkā;

3.4.6. kapitālsabiedrība, iesniedzot dokumentus, neuzrāda elektroniskā kases aparāta tehniskās pases oriģinālu.

3.5. Ja 3.4. punktā minētos trūkumus konstatē pēc dokumentu pieņemšanas, Latvijas Banka par to rakstiski paziņo dokumentu iesniedzējam ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas dienas. Šajā gadījumā pieteikuma izskatīšanas termiņa tecējumu pārtrauc līdz brīdim, kamēr kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankai pienācīgi noformētus dokumentus.

 

4. AIZLIEGUMS UZ LAIKU VEIKT VALŪTU PIRKŠANU UN PĀRDOŠANU. LICENCES ANULĒŠANA

4.1. Latvijas Banka ir tiesīga uz noteiktu laiku aizliegt kapitālsabiedrībai veikt valūtu pirkšanu un pārdošanu, apturot licences darbību, vai anulēt licenci, ja kapitālsabiedrība:

4.1.1. Latvijas Bankai sniegusi nepatiesas ziņas;

4.1.2. pārtraukusi darbību valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā ilgāk par 30 dienām un par to nav iepriekš rakstiski informējusi Latvijas Banku;

4.1.3. izpildījusi 1.5. punkta prasības, iepriekš rakstiski informējot Latvijas Banku par valūtu pirkšanas un pārdošanas pārtraukšanu ilgāk par 30 dienām, bet pārtraukusi darbību valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem;

4.1.4. valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā veikusi cita veida komercdarbību;

4.1.5. izsniegusi klientam viltotas vai bojātas naudas zīmes;

4.1.6. nesniedz ziņas par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu Latvijas Bankai tās noteiktajos termiņos;

4.1.7. nesniedz Latvijas Bankas pieprasītos dokumentus un informāciju kapitālsabiedrības pārbaudes veikšanai;

4.1.8. neveic normatīvajos aktos paredzētos nodokļu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu un nodevu maksājumus;

4.1.9. līdz attiecīgā gada 1. aprīlim neiesniedz Latvijas Bankā Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka kapitālsabiedrībai nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu par iepriekšējo gadu;

4.1.10. atzīta par maksātnespējīgu vai likvidējamu vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidēšanu;

4.1.11. neievēro vai pārkāpj kādu no Latvijas Republikas normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu prasībām;

4.1.12. atzīstama par tādu kapitālsabiedrību, kuras dalībnieks vai izpildinstitūcijas pārstāvis neatbilst 2.6. vai 2.7. punkta prasībām;

4.1.13. divu mēnešu laikā kopš licences saņemšanas nav uzsākusi valūtu pirkšanu un pārdošanu licencē norādītajā adresē;

4.1.14. nav iesniegusi Latvijas Bankā dokumentus atbilstoši 2.21. punkta prasībām;

4.1.15. reģistrējusi kapitālsabiedrības dalībnieku vai izpildinstitūcijas pārstāvju maiņu, nesaņemot Latvijas Bankas atļauju;

4.1.16. nav izsniegusi klientam kases čeku;

4.1.17. valūtu pirkšanas un pārdošanas darījumu uzskaite neatbilst noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;

4.1.18. neizvieto norādes saskaņā ar noteikumu prasībām;

4.1.19. veic valūtu pirkšanu un pārdošanu telpās, kas neatbilst noteikumu prasībām;

4.1.20. neievēro citas noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

4.2. Latvijas Banka anulē licenci, ja kapitālsabiedrība iesniedz Latvijas Bankā iesniegumu par:

4.2.1. darbības izbeigšanu attiecīgajā valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā;

4.2.2. licences nozaudēšanu, izņemot 2.20.1. punktā minētos gadījumus.

4.3. Lēmumu par aizliegumu kapitālsabiedrībai noteiktu laiku veikt valūtu pirkšanu un pārdošanu vai par licences anulēšanu pieņem Latvijas Bankas licencēšanas komisija.

4.4. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmumu par aizliegumu uz laiku veikt valūtu pirkšanu un pārdošanu vai par licences anulēšanu Latvijas Banka piecu darbadienu laikā pēc tā pieņemšanas rakstiski paziņo kapitālsabiedrībai un Valsts ieņēmumu dienestam.

4.5. Latvijas Bankas licencēšanas komisijas lēmumu par aizliegumu kapitālsabiedrībai noteiktu laiku veikt valūtu pirkšanu un pārdošanu vai licences anulēšanu var pārsūdzēt Latvijas Bankas valdē viena mēneša laikā no dienas, kad tas paziņots kapitālsabiedrībai.

4.6. Ja kapitālsabiedrībai izsniegtas vairākas licences, tad, anulējot licenci darbībai vienā valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā, citas izsniegtās licences paliek spēkā.

4.7. Ja kapitālsabiedrība atkārtoti pārkāpj noteikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un tai saskaņā ar 4.1. punkta nosacījumiem jau bijusi anulēta kaut viena licence vai ja Latvijas Banka konstatējusi pārkāpumus divās vai vairākās vienas kapitālsabiedrības valūtu pirkšanas un pārdošanas vietās, Latvijas Banka anulē visas kapitālsabiedrībai izsniegtās licences.

4.8. Kapitālsabiedrībai ir pienākums piecu darbadienu laikā pēc Latvijas Bankas paziņojuma saņemšanas nodot Latvijas Bankai licenci, kuras termiņš beidzies vai kura anulēta saskaņā ar 4.1. vai 4.2.1. punkta nosacījumiem.

4.9. Kapitālsabiedrība, kurai licence anulēta saskaņā ar 4.1. punkta nosacījumiem vai atteikts izsniegt vai pārreģistrēt licenci saskaņā ar 2.16. punkta nosacījumiem, pieteikumu jaunas licences saņemšanai vai esošas licences pārreģistrēšanai uz anulētajā licencē norādīto adresi var iesniegt ne ātrāk kā pēc trim mēnešiem, skaitot no lēmuma par licences anulēšanu vai atteikuma izsniegt licenci pieņemšanas dienas.

 

5. VALŪTU PIRKŠANA UN PĀRDOŠANA

5.1. Kapitālsabiedrība patstāvīgi izvēlas, kuras ārvalstu valūtas tā pērk un pārdod, nosaka valūtu pirkšanas un pārdošanas kursu attiecībā pret latu un atbild par valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā esošo naudas līdzekļu glabāšanu.

5.2. Veicot valūtu pirkšanu un pārdošanu, kapitālsabiedrībai ir pienākums nodrošināt darījuma tūlītēju izpildi.

5.3. Pirms valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma kapitālsabiedrības darbinieks, kurš izpilda valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījumu, pārliecinās, vai klients ir informēts par visiem kapitālsabiedrības piedāvātajiem darījuma nosacījumiem.

5.4. Klientam ir tiesības atteikties no valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījuma jebkurā brīdī līdz tā izpildīšanai. Ja darījums ir noticis un klients, neizejot no valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas, konstatējis, ka darījums neatbilst savstarpējās vienošanās noteikumiem vai darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtība vai kvalitāte neatbilst klienta prasībām, klientam ir tiesības pieprasīt darījuma anulēšanu un kapitālsabiedrībai ir pienākums izpildīt šo prasību.

5.5. Kapitālsabiedrība kārto grāmatvedību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ir atbildīga par nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu pareizu aprēķināšanu, uzskaiti un samaksu, kā arī par Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pārskatu sniegšanu.

5.6. Kapitālsabiedrība valūtu pirkšanas un pārdošanas darījumus uzskaita atsevišķi no citiem darbības veidiem, un to uzskaite veicama, izmantojot maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskajām ierīcēm un iekārtām un kases operāciju uzskaiti.

5.7. Kapitālsabiedrība veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un Latvijas Bankas normatīvo dokumentu prasības, un nodrošina iekšējās kontroles sistēmu kapitālsabiedrībā, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.

5.8. Veicot valūtas pirkšanas vai pārdošanas darījumu, kasieris izsniedz klientam darījumu apliecinošu dokumentu - kases čeku.

5.9. Pēc klienta lūguma kapitālsabiedrības kasieris kases čekā ieraksta klienta uzvārdu, pamatojoties uz uzrādīto personas dokumentu, kā arī klientam pārdotās valūtas banknošu numurus.

5.10. Kapitālsabiedrībai aizliegts izsniegt klientam viltotas vai bojātas naudas zīmes.

5.11. Kapitālsabiedrība valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus drīkst mainīt darbadienas laikā, par to laikus informējot klientus - veicot grozījumus visās kapitālsabiedrības informācijas norādēs. Kapitālsabiedrībai ir pienākums noteiktos valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus nekavējoties fiksēt kapitālsabiedrības grāmatvedības uzskaitē.

5.12. Kapitālsabiedrībai ir pienākums valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā klientam redzamā vietā un skaidri salasāmā veidā novietot norādi:

5.12.1. par valūtu pirkšanas un pārdošanas vietas piederību konkrētai kapitālsabiedrībai, t.sk. tās nosaukumu, adresi un tālruņa numuru;

5.12.2. ar skaidri salasāmām valūtu vienībām, kodiem un nosaukumiem par attiecīgajā brīdī noteiktajiem valūtu pirkšanas un pārdošanas kursiem, kuros iekļautas visas tās papildu izmaksas (piemēram, komisijas maksa), kuras sedz klients;

5.12.3. par vecā izlaiduma vai bojāto banknošu pirkšanas kursiem un monētu pirkšanas un pārdošanas kursiem;

5.12.4. ka klientam par veikto darījumu jāsaņem kases čeks;

5.12.5. ka klientam, neizejot no darījuma veikšanas vietas, ir pienākums pārliecināties par kases čekā atspoguļotā darījuma atbilstību savstarpējās vienošanās noteikumiem (ārvalstu valūtas nosaukums vai kods, summa, kurss), kā arī pārbaudīt darījuma rezultātā saņemto naudas zīmju nominālvērtību un kvalitāti.

5.13. Izvietojot informācijas norādes ārpus telpām, kapitālsabiedrībai ir pienākums tajās norādīt atzīmi par piederību konkrētai kapitālsabiedrībai un telpās esošajai informācijai analogu informāciju atbilstoši 5.12.2. punkta prasībām.

5.14. Vienu reizi mēnesī triju darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām kapitālsabiedrība sagatavo un iesniedz informāciju par nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu un valūtu mēneša vidējiem svērtajiem kursiem saskaņā ar veidlapu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskats" (UPDK 0620552; 2. pielikums):

5.14.1. kapitālsabiedrība pārskatu papīra dokumenta veidā iesniedz Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldē (K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050) vai elektroniskā veidā Latvijas Bankā saskaņā ar Latvijas Bankas "Elektroniskā veidā iesniedzamo nebanku statistisko dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumu" prasībām. Kapitālsabiedrības vadītājs atbild par datu pareizību un pārskata sav­laicīgu iesniegšanu Latvijas Bankā;

5.14.2. nopirkto un pārdoto ārvalstu valūtu apjomu "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pārskatā" kapitālsabiedrība uzrāda veselos skaitļos, bet valūtu mēneša vidējo svērto kursu uzrāda kā decimāldaļskaitli ar četriem cipariem aiz komata.

 

6. PĀRBAUDES

6.1. Latvijas Bankai ir tiesības veikt kapitālsabiedrības pārbaudi par Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijas Bankas normatīvo dokumentu prasību ievērošanu attiecībā uz valūtu pirkšanu un pārdošanu. Pārbaude veicama bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas. Pārbaude var tikt veikta kapitālsabiedrības juridiskajā adresē, valūtu pirkšanas un pārdošanas vietā vai attālināti, pārbaudot kapitālsabiedrības iesniegtos dokumentus.

6.2. Latvijas Bankai ir tiesības pieprasīt jebkurus dokumentus vai informāciju, kas saistīta ar kapitālsabiedrības valūtu pirkšanas un pārdošanas darbību.

6.3. Latvijas Bankai ir tiesības pārbaudīt kapitālsabiedrības dalībnieku un izpildinstitūciju pārstāvju identitāti. Ja kapitālsabiedrības dalībnieki ir juridiskās (reģistrētās) personas, Latvijas Bankai ir tiesības pārbaudīt ziņas par to dalībniekiem un īpašniekiem, līdz iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām. Kapitālsabiedrībai ir pienākums nodrošināt Latvijas Banku ar šo informāciju, ja tā nav pieejama publiskos reģistros, no kuriem Latvijas Banka ir tiesīga šādu informāciju saņemt.

6.4. Par gadījumiem, kad valūtu pirkšana un pārdošana notiek bez licences vai tiek pārkāptas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, Latvijas Banka ziņo attiecīgajai valsts institūcijai (Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts policijai vai citai institūcijai, kuras pienākumos ietilpst vainīgo personu saukšana pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās atbildības par atklātajiem pārkāpumiem).

 

06.JPG (110599 bytes)

07.JPG (81328 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumu" apstiprināšanu jaunā .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 125/6Pieņemts: 14.03.2006.Stājas spēkā: 01.04.2006.Zaudē spēku: 01.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 17.03.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
130578
01.04.2006
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)