Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.140

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 48.§)
Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām
" 14.panta otro daļu un 17.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka dabas lieguma "Ventas ieleja" (turpmāk - liegums) individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzību, teritorijai raksturīgo ainavu saglabāšanu, kā arī dabas un kultūras pieminekļu aizsardzību, vienlaikus saglabājot teritoriju apmeklētāju atpūtai, izglītošanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Noteikumi nosaka arī lieguma apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un tās lietošanas kārtību.

2. Lieguma teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vis­pārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

3. Lieguma platība ir 2513 ha. Lieguma funkcionālo zonu shēma noteikta šo noteikumu 1.pielikumā, bet funkcionālo zonu sastāvs - šo noteikumu 2.pieli­kumā.

4. Lieguma robežas dabā apzīmē ar speciālām informatīvajām zīmēm, kuru paraugs un lietošanas kārtība noteikta šo noteikumu 3.pielikumā.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

5. Liegumā ir noteiktas šādas funkcionālās zonas:

5.1. dabas lieguma zona;

5.2. dabas parka zona;

5.3. neitrālā zona.

6. Zemes īpašniekiem (lietotājiem) aizliegts savā īpašumā (lietojumā) ierobežot apmeklētāju pārvietošanos pa ceļiem, ūdenstecēm, ūdenstilpēm, kā arī takām, kas norādītas šo noteikumu 1.pielikumā un paredzētas lieguma apskatei.

7. (Svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

8. Informāciju par liegumā esošajām aizsargājamo sugu dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem drīkst izplatīt tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju.

8.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju šajos noteikumos minētajām darbībām, izmanto dabas aizsardzības plānā ietverto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem lieguma teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama šo noteikumu 10.6.1., 10.6.3., 13.14., 13.15.4., 15.3.1., 16.10.2., 16.10.3., 20.4.1., 20.4.3. un 21.3.3.apakšpunktā minētajām darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

10. Visā lieguma teritorijā aizliegts:

10.1. ierīkot jaunus atkritumu poligonus un izgāztuves;

10.2. veikt darbības, kas izraisa augsnes eroziju;

10.3. kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām (izņemot ugunskurus pagalmos un uguns­kurus ciršanas atlieku dedzināšanai atbilstoši ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošajiem normatīvajiem aktiem);

10.4. uzstādīt vēja elektrostacijas;

10.5. veikt darbības, kam ir vai var būt būtiska negatīva ietekme uz dabas un kultūrvēsturisko ainavu, ekoloģiski un estētiski vērtīgiem ainavas elementiem un kultūrvides īpatnībām;

10.6. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

10.6.1. veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa maiņu;

10.6.2. veikt arheoloģiskās izpētes darbus;

10.6.3. izsniegt zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci).

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

11. Būvniecība liegumā pieļaujama atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un ierobežojumus.

12. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai aizsargātu īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes, ekosistēmas un ekoloģiski vērtīgos elementus.

13. Dabas lieguma zonā aizliegts:

13.1. ierīkot purvos dzērveņu plantācijas;

13.2. cirst kokus galvenajā cirtē;

13.3. cirst kokus kopšanas cirtē, ja mežaudzes vecums pārsniedz:

13.3.1. priežu un ozolu audzēm – 60 gadus;

13.3.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm – 50 gadus;

13.3.3. apšu audzēm – 30 gadus;

13.4. no 15.aprīļa līdz 31.jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, izņemot meža nekoksnes vērtību ieguvi, meža ugunsdrošības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas darbarīkiem un bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu;

13.5. atzarot augošus kokus mežaudzēs, izņemot koku atzarošanu skatu punktu ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī satiksmes drošībai uz ceļiem;

13.6. cirst nokaltušus kokus un izvākt kritušus kokus, kritalas vai to daļas, kuru diametrs resnākajā vietā ir lielāks par 25 cm, izņemot bīstamo koku novākšanu. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru;

13.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

13.8. ierīkot nometnes un celt teltis ārpus īpaši norādītām vietām;

13.9. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdens­slēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

13.10. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823);

13.11. iegūt derīgos izrakteņus;

13.12. bojāt vai iznīcināt (arī uzarot vai kultivējot) palieņu, terašu un meža pļavas un lauces, izņemot medījamo dzīvnieku piebarošanas lauces;

13.13. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

13.14. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta meža, krūmāja, purva vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorija, izņemot:

13.14.1. dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

13.14.2. šo noteikumu 13.15.4., 16.10.2. un 16.10.3.apakšpunktā minētās darbības;

13.14.3. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

13.14.3.1. meža ieaudzēšanu stādot vai sējot lauksaimniecībā izmantojamās zemēs;

13.14.3.2. īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu;

13.15. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

13.15.1. atjaunot mežu stādot vai sējot;

13.15.2. vākt dabas materiālus kolekcijām;

13.15.3. veikt zinātniskos pētījumus;

13.15.4. ierīkot jaunas un paplašināt esošās ūdenstransporta līdzekļu bāzes;

13.15.5. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823).

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

13.1 Dabas lieguma zonā atļauta koku ciršana sanitārajā cirtē, ja ir saņemts Valsts meža dienesta sanitārais atzinums (arī tad, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu). Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Veicot cirti, saglabā visus augtspējīgos kokus un ievēro Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumā noteiktās prasības.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

13.2 Lai novērstu apdraudējumu lieguma apmeklētājiem un infrastruktūras objektiem, dabas lieguma zonā meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus cērt citā cirtē. Šādā gadījumā Valsts meža dienests koku ciršanas apliecinājumu izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

14. Dabas parka zona ir izveidota, lai saglabātu teritorijai raksturīgās ekosistēmas, daudzveidīgo ainavu, kultūrvidi un rekreācijas resursus, estētiski vērtīgos ainavu elementus.

15. Dabas parka zonā aizliegts:

15.1. cirst kokus kailcirtē;

15.2. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tai skaitā automašīnām, traktortehniku, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, mopēdiem, velosipēdiem, kā arī dzīvnieku pajūgiem un ar dzīvniekiem ārpus ceļiem un dabiskām brauktuvēm mežā, izņemot gadījumus, ja pārvietošanās ir saistīta ar šo teritoriju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem;

15.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

15.3.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot dabiski apmežojušās zemes lietošanas kategorijas maiņu uz zemes lietošanas kategoriju "mežs" vai "krūmājs";

15.3.2. ierīkot jaunas iežogotas savvaļas dzīvnieku sugu brīvdabas audzētavas;

15.3.3. rīkot autosacensības, motosacensības, ūdensmotosporta un ūdensslēpošanas sacensības, kā arī rallijus, treniņbraucienus un izmēģinājuma braucienus;

15.3.4. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823);

15.4. veicot kopšanas cirti, izcirst valdošās koku sugas valdaudzes kokus (izņemot augšanā atpalikušos, meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos kokus), ja mežaudzes vecums pārsniedz:

15.4.1. priežu un ozolu audzēm - 60 gadus;

15.4.2. egļu, bērzu, melnalkšņu, ošu un liepu audzēm - 50 gadus;

15.4.3. apšu audzēm - 30 gadus;

15.5. sanitārajā cirtē cirst augtspējīgos kokus;

15.6. veicot koku ciršanu galvenajā cirtē:

15.6.1. samazināt mežaudzes pirmā stāva biezību zem 0,4, neskaitot sausus stāvošus kokus;

15.6.2. mežaudzē veidot atvērumus, kas lielāki par 0,1 hektāru.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

15.1 Mežaudzēs uz hektāru saglabā ne mazāk kā 20 kubikmetru sausu stāvošu koku, svaigi vēja gāztu koku un kritalu, kuru diametrs resnākajā vietā pārsniedz 25 centimetrus. Ja to kopējais apjoms ir lielāks, vispirms saglabā resnākos kokus. Pieļaujams izvākt svaigi vēja gāztos ošus un egles, ja to apjoms pārsniedz piecus kubikmetrus uz hektāru.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

15.2 Sausos kokus, kritalas un nocirstos bīstamos kokus šo noteikumu 15.1 punktā minētajā apjomā, kā arī nocirsto koku celmus atstāj mežaudzē, lai nodrošinātu trūdošo (atmirušo) koksni kā dzīvesvietu meža ekosistēmā svarīgām sugām.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

16. Dabas lieguma un dabas parka zonās aizliegts:

16.1. pļaut virzienā no lauka malām uz centru;

16.2. nosusināt purvus;

16.3. dedzināt sausās zāles un niedru platības, kā arī meža zemsedzi, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai, ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja un rakstiski informēta par ugunsdrošību un ugunsdzēsību atbildīgā institūcija;

16.4. cirst kokus rekonstruktīvajā cirtē;

16.5. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823);

16.6. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823);

16.7. sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem. Šis nosacījums neattiecas uz zemes vienībām, kas tiek atdalītas infrastruktūras un inženierkomunikāciju būvniecībai vai uzturēšanai un kuru apbūves nosacījumus nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, kā arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;

16.8. celt un ierīkot jaunus aizsprostus un citas ūdens regulēšanas ietaises;

16.9. pārvietoties ar ūdens motocikliem, kuteriem un motorjahtām pa Ventu un tās pietekām, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;

16.10. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

16.10.1. organizēt brīvā dabā masu sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, kuros piedalās vairāk nekā 50 cilvēku;

16.10.2. veikt ceļu (arī sliežu ceļu), inženierkomunikāciju un citu inženierbūvju restaurāciju, renovāciju vai rekonstrukciju;

16.10.3. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

17. Neitrālā zona ir izveidota, lai nodrošinātu pārējās dabas lieguma teritorijas ilgtspējīgu saimniecisko izmantošanu un attīstību.

18. Neitrālajā zonā nav spēkā šo noteikumu 12., 13., 14., 15. un 16.punkts.

19. Šie noteikumi attiecas arī uz liegumā esošajiem dabas pieminekļiem:

19.1. aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem;

19.2. aizsargājamiem kokiem - vietējo un citzemju sugu dižkokiem (koki, kuru apkārtmērs 1,3 metru augstumā no koka sakņu kakla vai augstums nav mazāks par šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem izmēriem);

19.3. aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem;

19.4. aizsargājamām alejām.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

20. Dabas pieminekļu teritorijā un 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem (mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas ārējās malas) aizliegts:

20.1. veikt jebkādu saimniecisko vai cita veida darbību, kura bojā vai varētu bojāt vai iznīcināt dabas pieminekli vai mazināt tā dabisko estētisko nozīmi;

20.2. iegūt derīgos izrakteņus;

20.3. ierīkot atpūtas vietas un nometnes, celt teltis un kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;

20.4. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

20.4.1. ierīkot publiski pieejamus dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektus;

20.4.2. veikt dabas pieminekļu apsaimniekošanas pasākumus to turpmākai aizsardzībai un saglabāšanai, ja šie pasākumi nav paredzēti dabas aizsardzības plānā;

20.4.3. veikt tādu pazemes būvju celt­niecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

21. Papildus šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu teritorijā aizliegts:

21.1. rakstīt, zīmēt un gravēt uz dabas pieminekļiem un tos pārvietot;

21.2. cirst kokus kailcirtē;

21.3. bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas:

21.3.1. tīrīt dabas pieminekļus;

21.3.2. rīkot nodarbības un sacensības klinšu kāpšanā;

21.3.3. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

21.3.4. cirst kokus galvenajā cirtē.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

22. (Svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

23. Papildus šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām 10 metru rādiusā ap aizsargājamiem kokiem aizliegts:

23.1. veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamo koku augšanu un dabisko attīstību;

23.2. apkraut aizsargājamos kokus;

23.3. mainīt vides apstākļus - ūdens un barošanās režīmu;

23.4. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija;

23.5. iznīcināt dabisko zemsedzi.

23.6. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

23.1 Ja aizsargājamo koku nomāc vai apēno jaunāki koki un krūmi, atļauta to izciršana aizsargājamā koka vainaga projekcijā un tai piegulošā zonā, izveidojot no kokiem brīvu 10 metrus platu joslu, mērot no aizsargājamā koka vainaga projekcijas līdz apkārtējo koku vainagu projekcijām, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē koku ciršanu mežā un ārpus tā.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

24. Aizsargājamā koka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams (apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus) un saņemta reģionālās vides pārvaldes rakstiska atļauja.

25. Papildus šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo dendroloģisko stādījumu teritorijā aizliegts:

25.1. cirst kokus galvenajā cirtē;

25.2. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija, izņemot gadījumu, ja dendroloģisko stādījumu izveido par parku vai mežaparku saskaņā ar normatīvajiem aktiem par parkiem un mežaparkiem;

25.3. atjaunot dendroloģiskos stādījumus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas, izņemot stādījumu atjaunošanu atbilstoši dabas aizsardzības plānam;

25.4. cirst kokus bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas.

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

26. Papildus šo noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām aizsargājamo aleju teritorijā aizliegts:

26.1. veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes lietošanas kategorija.

26.2. (svītrots ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

(Grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

27. Alejas koku atļauts nocirst (novākt), ja koks kļuvis bīstams, apdraud ceļu satiksmes vai cilvēku drošību un nav citu iespēju novērst bīstamu situāciju (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus, izvietot norobežojošās barjeras un braukšanas ātrumu ierobežojošas zīmes). Koku nocērt (novāc) pēc Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

(MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.140
Dabas lieguma "Ventas ieleja" funkcionālo zonu shēma
06.JPG (86120 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.140
Dabas lieguma "Ventas ieleja" funkcionālo zonu sastāvs

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

I. Dabas lieguma zona

1. Dabas lieguma zonā ietilpst šādas zemes vienības:

Nr.
p.k.

Kadastra apzīmējums

1.1. Padures pagasts

1.1.1.

62720020004

1.1.2.

62720020022

1.1.3.

62720020030

1.1.4.

62720020019

1.1.5.

62720020035

1.1.6.

62720050015

1.1.7.

62720020036

1.1.8.

62720050003

1.1.9.

62720050017

1.1.10.

62720050016

1.1.11.

62720050369

1.1.12.

62720050021

1.1.13.

62720050025

1.1.14.

62720050075

1.1.15.

62720050074

1.1.16.

62720050319

1.1.17.

62720080089

1.1.18.

62720080179

1.1.19.

62720080018

1.1.20.

62720080175

1.1.21.

62720080069

1.1.22.

62720080044

1.1.23.

62720080048

1.1.24.

62720080061

1.2. Rumbas pagasts

1.2.1.

62840040054

1.2.2.

62840040087

1.2.3.

62840040088

1.2.4.

62840010097

1.2.5.

62840050192

1.2.6.

62840040055

1.2.7.

62840040089

1.2.8.

62840050249

1.2.9.

62840050025

1.2.10.

62840010073

1.2.11.

62840040038

1.2.12.

62840040038

1.2.13.

62840040057

1.2.14.

62840040058

1.2.15.

62840040418

1.2.16.

62840040413

1.2.17.

62840040080

1.2.18.

62840040017

1.2.19.

62840040018

1.2.20.

62840050166

1.2.21.

62840010065

1.2.22.

62840040041

1.2.23.

62840040042

1.2.24.

62840040003

1.2.25.

62840040004

1.2.26.

62840040043

1.2.27.

62840050492

1.3. Kuldīga

1.3.1.

62010010006

II. Dabas parka zona

2. Dabas parka zonā ietilpst visa pārējā dabas lieguma "Ventas ieleja" teritorija, kas neietilpst dabas lieguma zonā un neit­rālajā zonā. Dabas parka zonā ietilpst arī Ventas upe.

III. Neitrālā zona

3. Neitrālajā zonā ietilpst šādas zemes vienības:

Nr.
p.k.

Kadastra apzīmējums

3.1.

62010220045

3.2.

62010330316

3.3.

62010050090

3.4.

62010050114

3.5.

62010050040

3.6.

62010050105

3.7.

62010050112

3.8.

62010170015

3.9.

62010170009

3.10.

62010170007

3.11.

62010170016

3.12.

62010170006

3.13.

62010170005

3.14.

62010170001

3.15.

62010170002

3.16.

62010170013

3.17.

62010170014

3.18.

62010170014

3.19.

62010170021

3.20.

62010170011

3.21.

62010170010

3.22.

62010170019

3.23.

62010200075

3.24.

62010170003

3.25.

62010170004

3.26.

62010210097

3.27.

62010220109

3.28.

62010220080

3.29.

62010220047

3.30.

62010170017

3.31.

62010300149

3.32.

62010280016

3.33.

62010210091

3.34.

62010210093

3.35.

62010210079

3.36.

62010050088

3.37.

62010050116

3.38.

62010060096

3.39.

62010060010

3.40.

62010060011

3.41.

62010060015

3.42.

62010050106

3.43.

62010300008

3.44.

62010220108

3.45.

62740010361

3.46.

62740010373

3.47.

62740010387

3.48.

62740010385

3.49.

62740010386

3.50.

62740010379

3.51.

62740010380

3.52.

62740010375

3.53.

62740010376

3.54.

62740010377

3.55.

62740010374

3.56.

62740010384

3.57.

62740010382

3.58.

62740010381

3.59.

62740010346

3.60.

62740010355

3.61.

62740010076

3.62.

62740010130

3.63.

62740010119

3.64.

62740010024

3.65.

62740010063

3.66.

62740010004

3.67.

62740010131

3.68.

62740010146

3.69.

62740010255

3.70.

62740010256

3.71.

62740010257

3.72.

62740010148

3.73.

62740010208

3.74.

62740010259

3.75.

62740010097

3.76.

62740010188

3.77.

62740010189

3.78.

62740010147

3.79.

62740010083

3.80.

62740010260

3.81.

62740010261

3.82.

62740010262

3.83.

62740010062

3.84.

62740010042

3.85.

62740010098

3.86.

62740010092

3.87.

62740010267

3.88.

62740010032

3.89.

62740010139

3.90.

62740010072

3.91.

62740010005

3.92.

62740010065

3.93.

62740010268

3.94.

62740010033

3.95.

62740010166

3.96.

62740010100

3.97.

62740010269

3.98.

62740010127

3.99.

62740010210

3.100.

62740010168

3.101.

62740010012

3.102.

62740010125

3.103.

62740010171

3.104.

62740010272

3.105.

62740010274

3.106.

62740010085

3.107.

62740010121

3.108.

62740010276

3.109.

62740010182

3.110.

62740010143

3.111.

62740010278

3.112.

62740010332

3.113.

62740010089

3.114.

62740010094

3.115.

62740010279

3.116.

62740010101

3.117.

62740010156

3.118.

62740010102

3.119.

62740010280

3.120.

62740010281

3.121.

62740010129

3.122.

62740010093

3.123.

62740010282

3.124.

62740010283

3.125.

62740010289

3.126.

62740010290

3.127.

62740010027

3.128.

62740010292

3.129.

62740010293

3.130.

62740010184

3.131.

62740010294

3.132.

62740010295

3.133.

62740010164

3.134.

62740010296

3.135.

62740010297

3.136.

62740010299

3.137.

62740010300

3.138.

62740010006

3.139.

62740010301

3.140.

62740010081

3.141.

62740010302

3.142.

62740010304

3.143.

62740010305

3.144.

62740010307

3.145.

62740010308

3.146.

62740010163

3.147.

62740010084

3.148.

62740010090

3.149.

62740010109

3.150.

62740010115

3.151.

62740010051

3.152.

62740010149

3.153.

62740010270

3.154.

62740010103

3.155.

62740010284

3.156.

62740010069

3.157.

62740010285

3.158.

62740010286

3.159.

62740010287

3.160.

62740010029

3.161.

62740010288

3.162.

62740010309

3.163.

62740010008

3.164.

62740010132

3.165.

62740010311

3.166.

62740010140

3.167.

62740010312

3.168.

62740010350

3.169.

62740010056

3.170.

62740010313

3.171.

62740010314

3.172.

62740010315

3.173.

62740010316

3.174.

62740010030

3.175.

62740010048

3.176.

62740010001

3.177.

62740010055

3.178.

62740010007

3.179.

62740010057

3.180.

62740010319

3.181.

62740010046

3.182.

62740010054

3.183.

62740010003

3.184.

62740010053

3.185.

62740010190

3.186.

62740010126

3.187.

62740010087

3.188.

62740010321

3.189.

62740010322

3.190.

62740010026

3.191.

62740010327

3.192.

62740010191

3.193.

62740010088

3.194.

62740010169

3.195.

62740010336

3.196.

62740010337

3.197.

62740010019

3.198.

62740010353

3.199.

62740010192

3.200.

62740010193

3.201.

62740010338

3.202.

62740010331

3.203.

62740010036

3.204.

62740010339

3.205.

62740010013

3.206.

62740010214

3.207.

62740010038

3.208.

62740010170

3.209.

62740010035

3.210.

62740010095

3.211.

62740010340

3.212.

62740010020

3.213.

62740010215

3.214.

62740010116

3.215.

62740010015

3.216.

62740010091

3.217.

62740010016

3.218.

62740010071

3.219.

62740010028

3.220.

62740010221

3.221.

62740010070

3.222.

62740010134

3.223.

62740010223

3.224.

62740010224

3.225.

62740010080

3.226.

62740010225

3.227.

62740010135

3.228.

62740010226

3.229.

62740010165

3.230.

62740010232

3.231.

62740010228

3.232.

62740010031

3.233.

62740010050

3.234.

62740010229

3.235.

62740010108

3.236.

62740010104

3.237.

62740010333

3.238.

62740010334

3.239.

62740010212

3.240.

62740010086

3.241.

62740010335

3.242.

62740010105

3.243.

62740010041

3.244.

62740010216

3.245.

62740010217

3.246.

62740010096

3.247.

62740010133

3.248.

62740010142

3.249.

62740010219

3.250.

62740010230

3.251.

62740010231

3.252.

62740010233

3.253.

62740010186

3.254.

62740010234

3.255.

62740010014

3.256.

62740010235

3.257.

62740010207

3.258.

62740010187

3.259.

62740010237

3.260.

62740010082

3.261.

62740010117

3.262.

62740010238

3.263.

62740010239

3.264.

62740010240

3.265.

62740010060

3.266.

62740010107

3.267.

62740010136

3.268.

62740010145

3.269.

62740010167

3.270.

62740010241

3.271.

62740010242

3.272.

62740010243

3.273.

62740010110

3.274.

62740010244

3.275.

62740010245

3.276.

62740010246

3.277.

62740010247

3.278.

62740010198

3.279.

62740010052

3.280.

62740010248

3.281.

62740030072

3.282.

62740030082

3.283.

62740010389

3.284.

62740010158

3.285.

62740010159

3.286.

62740010160

3.287.

62740010266

3.288.

62740010043

3.289.

62740010258

3.290.

62740010209

3.291.

62740010323

3.292.

62740010025

3.293.

62740010218

3.294.

62740010059

3.295.

62740010236

3.296.

62740010222

3.297.

62740010137

3.298.

62740010250

3.299.

62740010183

3.300.

62740010254

3.301.

62740010273

3.302.

62740010271

3.303.

62740010277

3.304.

62740010298

3.305.

62740010317

3.306.

62740010211

3.307.

62740010329

3.308.

62740010330

3.309.

62740010220

3.310.

62740010185

3.311.

62740010366

3.312.

62740010364

3.313.

62740010205

3.314.

62740010310

3.315.

62740010275

3.316.

62740010213

3.317.

62740010118

3.318.

62740030054

3.319.

62740010122

3.320.

62740010123

3.321.

62740010161

3.322.

62740010345

3.323.

62740010361

3.324.

62740010343

3.325.

62740010068

3.326.

62740010023

3.327.

62740010352

3.328.

62740010227

3.329.

62740010153

3.330.

62740010202

3.331.

62740010357

3.332.

62740010249

3.333.

62740010328

3.334.

62740010365

3.335.

62740010157

3.336.

62740010303

3.337.

62740010206

3.338.

62740010111

3.339.

62840040416

3.340.

62840010450

3.341.

62840010452

3.342.

62840010451

3.343.

62840040067

3.344.

62840080084

3.345.

62840080076

3.346.

62840080077

3.347.

62840080065

3.348.

62840080092

3.349.

62840050034

3.350.

62840080115

3.351.

62840080117

3.352.

62840080118

3.353.

62840050273

3.354.

62840050066

3.355.

62840050026

3.356.

62840080020

Piezīme.

Kadastra informācija pēc stāvokļa uz 2003.gada maiju.

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.140
Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai un tās lietošanas kārtība

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2012. noteikumiem Nr.823)

1. Informatīvā zīme dabas lieguma apzīmēšanai (turpmāk- zīme) ir zaļš kvadrātveida laukums baltā ietvarā ar stilizētu ozollapas piktogrammu.

07.JPG (5662 bytes)

2. Zīmes krāsas (krāsu standarti norādīti PANTONE, CMYK un ORACAL sistēmās) ir šādas:

2.1. kvadrātveida laukums (ozollapas piktogrammas fons) - gaiši zaļā krāsā (PANTONE 362C vai C70 M0 Y100 K0, vai ORACAL ECONOMY 064 (yellow green));

2.2. ozollapas piktogramma - baltā krāsā;

2.3. ozollapas piktogrammas kontūra un ozollapas dzīslojums - tumši zaļā krāsā (PANTONE 3425C vai C100 M0 Y78 K42, vai ORACAL ECONOMY 060 (dark green));

2.4. zīmes ietvars - baltā krāsā.

3. Zīmes lietošanas kārtība:

3.1. uzstādot zīmi dabā, izvēlas vienu no šādiem izmēriem:

3.1.1. 300 x 300 mm;

3.1.2. 150 x 150 mm;

3.1.3. 75 x 75 mm;

3.2. poligrāfiskajos izdevumos zīmes izmēru, saglabājot kvadrāta propor­cijas, izvēlas atbilstoši lietotajam mērogam, bet ne mazāku kā 5x5mm;

3.3. pārējos gadījumos, kas nav minēti šī pielikuma 3.1. un 3.2.apakš­punktā, var lietot dažādu izmēru zīmes, saglabājot kvadrāta proporcijas;

3.4. zīme nav uzstādāma uz ceļiem (arī sliežu ceļiem).

4. Zīmju izveidošanu (sagatavošanu) un izvietošanu nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību.

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.140
Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki
(pēc apkārtmēra vai augstuma)

(Pielikums MK 04.12.2012. noteikumu Nr.823 redakcijā)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1.

Āra bērzs (kārpainais bērzs)Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2.

BaltalksnisAlnus incana

1,6

25

3.

Blīgzna (pūpolvītols)Salix caprea

1,9

22

4.

Eiropas segliņšEuonymus europaeus

1,0

6

5.

Hibrīdais alksnisAlnus x pubescens

1,5

32

6.

MelnalksnisAlnus glutinosa

2,5

30

7.

Meža ābeleMalus sylvestris

1,5

14

8.

Meža bumbierePyrus pyraster

1,5

13

9.

Parastais kadiķisJuniperus communis

0,8

11

10.

Parastais osisFraxinus excelsior

3,5

34

11.

Parastais ozolsQuercus robur

4,0

32

12.

Parastais pīlādzisSorbus aucuparia

1,5

21

13.

Parastais skābardisCarpinus betulus

1,5

20

14.

Parastā apsePopulus tremula

3,5

35

15.

Parastā eglePicea abies

3,0

37

16.

Parastā gobaUlmus glabra

4,0

28

17.

Parastā ievaPadus avium

1,7

22

18.

Parastā (ogu) īveTaxus baccata

0,6

8

19.

Parastā kļavaAcer platanoides

3,5

27

20.

Parastā liepaTilia cordata

3,5

33

21.

Parastā priedePinus sylvestris

2,5

38

22.

Parastā vīksnaUlmus laevis

4,0

30

23.

Purva bērzs (pūkainais bērzs)Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

24.

ŠķetraSalix pentandra

1,6

22

25.

Trauslais vītolsSalix fragilis

4,0

II. Citzemju sugas

26.

Baltais vītolsSalix alba

4,5

20

27.

Baltā robīnijaRobinia pseudoacacia

1,9

20

28.

Balzama baltegleAbies balsamea

1,5

24

29.

Eiropas baltegleAbies alba

2,7

32

30.

Eiropas ciedrupriedePinus cembra

1,6

22

31.

Eiropas dižskābardisFagus sylvatica

3,8

30

32.

Eiropas lapegleLarix decidua

3,2

39

33.

Holandes liepaTilia x europaea

2,8

26

34.

Kalnu kļavaAcer pseudoplatanus

2,2

20

35.

Krimas liepaTilia x euchlora

1,9

20

36.

Lauku kļavaAcer campestre

1,5

18

37.

Lēdebūra lapegleLarix ledebourii

3,0

34

38.

Mandžūrijas riekstkoksJuglans mandshurica

1,6

18

39.

Melnā priedePinus nigra

1,9

23

40.

Menzīsa duglāzijaPseudotsuga menziesii

2,4

30

41.

PapelePopulus spp.

5,0

35

42.

Parastā zirgkastaņaAesculus hippocastanum

3,0

23

43.

Pelēkais riekstkoksJuglans cinerea

2,8

20

44.

Pensilvānijas osisFraxinus pennsylvanica

2,0

23

45.

Platlapu liepaTilia platyphyllos

3,1

27

46.

Rietumu tūjaThuja occidentalis

1,5

16

47.

Saldais ķirsisCerasus avium

1,6

12

48.

Sarkanais ozolsQuercus rubra

1,9

27

49.

Sarkstošais vītolsSalix x rubens

3,1

25

50.

Sibīrijas baltegleAbies sibirica

1,8

30

51.

Sibīrijas ciedrupriedePinus sibirica

1,9

22

52.

Sudraba kļavaAcer saccharinum

3,2

26

53.

Veimuta priedePinus strobus

2,7

36

54.

Vienkrāsas baltegleAbies concolor

1,7

32

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 140Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Zaudē spēku: 19.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
128398
{"selected":{"value":"12.12.2012","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-18.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-18.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.12.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)