Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Daugavpilī 2005.gada 24.novembrī (prot. Nr.19, 5.§)
Par tirdzniecību publiskajās vietās Daugavpilī
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām43.panta 1.daļas 3.punktu,
LR Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr.388 “Noteikumi par
tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos
” 69.3. un 72.4.apakšpunktu
(Grozīta ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi “Par tirdzniecību publiskajās vietās Daugavpilī” (turpmāk — noteikumi) nosaka tirdzniecības kārtību publiskajās vietās Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Par publisku vietu šo noteikumu izpratnē tiek atzīti ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, parki, skvēri, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme. Stacionārās un pagaidu (sezonas) tirdzniecības vietas, kas noteiktā kārtībā iekārtotas publiskajās vietās, nav pielīdzināmas ielu tirdzniecības vietām, un tirdzniecība tajās atļauta, tikai izmantojot kases aparātus.

3. Noteikumi saistoši ikvienai personai, kura Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā realizē preces ielu tirdzniecības, gadatirgus un izbraukuma tirdzniecības vietās.

(Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

4. Ielu tirdzniecības vietas nosaka Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors. Ielu tirdzniecības vietu saraksts tiek publiskots pašvaldības mājas lapā un ir brīvi pieejams jebkurai personai Daugavpils pilsētas domē.

5. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāku kā uz vienu gadu. Pēc atļaujas derīguma termiņa izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.

II. Atļauju izsniegšana

6. Tirdzniecības atļauju izsniedz Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

7. Atļaujas saņemšanai tirdzniecībai publiskās vietās, gadatirgu un izbraukuma tirdzniecībai pašvaldībā ir jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1. pieteikums, kurā norāda juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi. Pieteikumā norāda tirdzniecības veikšanas vietu (adresi) un termiņu;

7.2. juridiskajām personām — statusu apliecinoši dokumenti (reģistrācijas apliecības, statūtu kopija); fiziskajām personām — personu apliecinoša dokumenta (pases) kopija,

7.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopija, fiziskai personai – komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē, pases kopija;

7.4. sarakstu ar preču grupu nosaukumiem;

7.5. izziņu par zemes īpašuma vai lietošanas tiesībām (iesniedz tikai fiziskās personas) pārdodamās produkcijas izcelsmes apliecināšanai;

7.6. gadatirgus un masu pasākumu izbraukuma tirdzniecībai — saskaņojumu ar pasākuma organizatoru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.03.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.20)

8. Pašvaldība tirdzniecības atļaujā norāda:

8.1. komercdarbību veicošā komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi; saimnieciskās darbības veicēja vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi;

8.2. darbības vietu un laiku;

8.3. darbības veidu;

8.4. atļaujas izsniedzēja amatu, vārdu un uzvārdu;

8.5. atļaujas derīguma termiņu un izsniegšanas datumu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

9. Aizliegts atļauju nodot izmantošanai citām juridiskām vai fiziskām personām.

10. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu pašvaldības vārdā pieņem Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors.

11. Pirms atļaujas saņemšanas jānomaksā pašvaldības nodeva. Atļauja tiek izsniegta bez maksas.

12. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Daugavpils pilsētas domē.

13. Ja iesniegts pieteikums, kuram nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram ir tiesības noteikt termiņu trūkumu novēršanai, par to paziņojot pieteicējam. Ja pieteicējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pieteikums tiek atstāts bez izskatīšanas.

III. Tirgotāju pienākumi

14. Tirgotājiem jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti.

15. Speciālajām iekārtām un objektiem, ko izmanto tirdzniecībai, jāatbilst spēkā esošajām Latvijas Republikas likumdošanas normām. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bojājumiem. Objekti un iekārtas, kas zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, jānovāc.

16. Gadatirgos un izbraukuma tirdzniecības vietās tiesības tirgoties ir tikai tad, ja saņemta atļauju tirdzniecībai. Gadatirgus un izbraukuma tirgus organizētājs ir atbildīgs par kārtību un tirdzniecības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā. Tirgotājs ir atbildīgs par tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā.

17. Personai, kura nodarbojas ar tirdzniecību, tirdzniecības vietā jābūt šādiem dokumentiem:

17.1. tirdzniecības atļaujai;

17.2. fiziskai personai — personu apliecinošam dokumentam, patentam vai saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopijai, pārtikas preču pārdevējam — arī sanitārajai grāmatiņai;

17.3. juridiskajai personai — reģistrācijas apliecības kopijai;

17.4. dokumentiem, kas apliecina preču izcelsmi, kvalitāti, drošumu, pārdošanā esošo preču pavaddokumenti;

17.5. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences kopijai;

17.6. citiem dokumentiem, kurus nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 08.04.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.14)

18. Veicot tirdzniecību, aizliegts:

18.1. veikt tirdzniecību ārpus noteiktās teritorijas un ārpus tirdzniecības atļaujā noteiktā laika;

18.2. bojāt pilsētvidi, sabiedrisko apstādījumu elementus;

18.3. traucēt tuvumā esošo kultūras iestāžu, vispārizglītojošo mācību iestāžu, pirmsskolas bērnu iestāžu darbību, kā arī tuvumā esošo dzīvojamo māju iedzīvotāju mieru;

18.4. nodarboties ar skaņas reklāmu;

18.5. pārdot alu, citus alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus stikla iepakojumā izbraukuma tirdzniecības laikā sabiedrisko pasākumu (koncertu, svētku, zaļumbaļļu, gadatirgu u.c.) norises vietās, izņemot pastāvīgās tirdzniecības vietas.

19. Tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc tirdzniecības pabeigšanas jāsakārto arī apkārtne 3 (trīs) metru rādiusā.

IV. Atļaujas anulēšana vai darbības apturēšana

20. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors ir tiesīgs anulēt izsniegto atļauju, ja:

20.1. atļaujas saņēmējs, saņemot atļauju, sniedzis nepatiesas ziņas;

20.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta un laiks;

20.3. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas;

20.4. bez saskaņošanas mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;

20.5. atļauja pazaudēta;

20.6. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības.

21. Daugavpils pilsētas domes izpilddirektors var apturēt atļaujas darbību uz laiku šādos gadījumos:

21.1. sakarā ar veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.tml. gadījumos);

21.2. sakarā ar paredzētiem pilsētā rīkotiem masu pasākumiem, gājieniem u.c.;

21.3. ja tas nepieciešams pilsētas attīstības projekta realizācijai.

22. Jautājums par atļaujas anulēšanu vai tās darbības apturēšanu tiek izskats trīs darba dienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas vai noteikumu 19.punktā minēto apstākļu iestāšanās un lēmums nekavējoties rakstveidā tiek paziņots atļaujas saņēmējam.

23. Lēmumu par atļaujas anulēšanu vai tās darbības apturēšanu var apstrīdēt viena mēneša laikā, iesniedzot iesniegumu Daugavpils pilsētas domē.

24. Anulējot atļauju, iekasētā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

25. Par šo noteikumu pārkāpumiem, kā arī tirdzniecību bez atļaujas sodu nosaka atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas normām.

26. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

V. Nobeiguma noteikumi

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tirdzniecību publiskajās vietās Daugavpilī Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 24.11.2005.Stājas spēkā: 28.01.2006.Zaudē spēku: 01.06.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 27.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
126723
{"selected":{"value":"28.04.2010","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.04.2010","iso_value":"2010\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2010.-31.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2008","iso_value":"2008\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2008.-27.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2006","iso_value":"2006\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2006.-29.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.04.2010
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)