Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.22

Rīgā 2006.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 4.§)
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandā (turpmāk – memorands) noteikto mērķu sasniegšanu un ietverto principu īstenošanu valsts pārvaldē.

2. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

II. Padomes funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Padomes galvenā funkcija ir veicināt valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbību memoranda īstenošanas gaitā.

4. Padomei ir šādi uzdevumi:

4.1. sniegt priekšlikumus Ministru prezidentam un ieteikumus ministrijām un īpašu uzdevumu ministru sekretariātiem, lai uzlabotu valsts pārvaldes institūciju un pilsoniskās sabiedrības sadarbību;

4.2. izvērtēt memoranda īstenošanas gaitu un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības turpmāku attīstību;

4.3. sniegt ieteikumus Ministru prezidentam par valsts budžeta prioritātēm un pasākumiem, kas saistīti ar memoranda īstenošanu;

4.4. sniegt ieteikumus par nepieciešamajiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem, kas saistīti ar valsts pārvaldes institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbības īstenošanu;

4.5. informēt Ministru prezidentu un Ministru kabinetu par memoranda īstenošanas gaitu.

5. Padomei ir šādas tiesības:

5.1. veidot darba grupas padomes kompetencē esošo jautājumu sagatavo­šanai, kā arī pieaicināt ekspertus, lai analizētu un risinātu ar memoranda īstenošanu saistītos jautājumus;

5.2. atbilstoši kompetencei ar padomes sekretariāta starpniecību pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – no nevalstiskajām organizācijām padomes funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

III. Padomes sastāvs

6. Padomes sastāvā ir Valsts kancelejas direktors, Ministru prezidenta biroja pārstāvis, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta vadītājs, kā arī astoņi pilnvaroti pārstāvji no nevalstiskajām organizācijām, kas ir parakstījušas memorandu un rakstiski informējušas padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.577 redakcijā)

7. Lai nodrošinātu memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju pārstāvību padomē rotācijas kārtībā, padomes locekļa pilnvaru termiņš ir gads un seši mēneši.

8. Nevalstiskās organizācijas pārstāvis padomē drīkst darboties ne ilgāk kā vienu pilnvaru termiņu pēc kārtas. Padomes vadītāja vietnieka pilnvaru termiņš padomē var tikt pagarināts par sešiem mēnešiem, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas no padomes locekļiem. Nevalstiskā organizācija, kas nav pārstāvēta padomē, tās interešu pārstāvēšanai var pilnvarot nevalstisko organizāciju, kas darbojas padomē.

(MK 21.07.2008. noteikumu Nr.577 redakcijā)

9. Pēc nevalstiskās organizācijas pārstāvja pilnvaru termiņa beigām vietu padomē ieņem pārstāvis no nākamās nevalstiskās organizācijas, kura ir informējusi padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē. Ja nevalstiskā organizācija, kura pārstāvēta padomē, gada laikā nenodrošina pārstāvja dalību trijās padomes sēdēs, pārstāvja vietu padomē iegūst nākamā nevalstiskā organizācija, kura ir informējusi padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē. Ja neviena cita nevalstiskā organizācija nav informējusi padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē, nevalstiskā organizācija, kura pārstāvēta padomē, bet gada laikā nav nodrošinājusi pārstāvja dalību trijās padomes sēdēs, saglabā pārstāvja vietu padomē līdz brīdim, kad cita nevalstiskā organizācija informē padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē, vai līdz attiecīgā pārstāvja pilnvaru termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.577)

10. Padomes personālsastāvu apstiprina Ministru prezidents.

11. Padomes vadītājs ir Valsts kancelejas direktors.

12. Padomes vadītāja vietnieks ir nevalstiskās organizācijas pārstāvis, kuru padome apstiprina ar vienkāršu balsu vairākumu, pamatojoties uz memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju ieteikumu. Padomes vadītāja vietnieka pilnvaru termiņš ir viens gads.

IV. Padomes darbība

13. Padomes vadītājs:

13.1. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

13.2. sasauc un vada padomes sēdes;

13.3. paraksta sēžu protokolus un citus dokumentus.

14. Padomes vadītāja prombūtnes laikā padomes vadītāja pienākumus pilda padomes vadītāja vietnieks.

15. Padomes vadītājs kārtējo padomes sēdi sasauc ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Ārkārtas padomes sēdi padomes vadītājs sasauc pēc vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma.

16. Padomes sēdes notiek mēneša pēdējā trešdienā.

17. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Padome lēmumus pieņem, ievērojot sabiedrības intereses un nodrošinot atklātību.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.577)

18. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

19. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, sēdes dalībniekus un personas, kuras piedalījušās debatēs par attiecīgo jautājumu, kā arī pieņemtos lēmumus. Padomes sēdes protokols ir publiski pieejams Ministru kabineta mājas lapā internetā. Sēdes protokols tiek sagatavots triju darbdienu laikā pēc padomes sēdes un elektroniski nosūtīts visiem padomes locekļiem.

20. Padomes sēdēs bez balsstiesībām drīkst piedalīties nevalstiskās organizācijas, kas parakstījušas memorandu, bet nav pārstāvētas padomē, kā arī padomes vadītāja vai padomes vadītāja vietnieka uzaicināti eksperti (speciālisti) un citu organizāciju un institūciju pārstāvji.

21. Ja padomes loceklis objektīvu iemeslu dēļ nevar piedalīties padomes sēdē, viņš ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā pirms padomes sēdes par to informē padomes sekretariātu. Nevalstiskā organizācija padomes locekļa prombūtnes laikā pilnvaro citu attiecīgās nevalstiskās organizācijas pārstāvi piedalīties padomes sēdē.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.577)

22. Padomes sekretariāta funkcijas pilda Valsts kanceleja. Izdevumus, kas saistīti ar padomes darbības nodrošināšanu, sedz no likumā par valsts budžetu kārtējam gadam Valsts kancelejai piešķirtajiem līdzekļiem.

23. Valsts kanceleja, pildot padomes sekretariāta funkcijas:

23.1. sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu;

23.2. sagatavo iesniegtos materiālus izskatīšanai padomes sēdē;

23.3. nodrošina informācijas apmaiņu starp institūcijām un amatperso­nām, kuras iesaistītas padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanā;

23.4. sniedz konsultācijas valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām jautājumos par valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības sadarbību;

23.5. nodrošina padomē izskatāmo jautājumu un pieņemto lēmumu pieejamību, publicējot informāciju Ministru kabineta mājas lapā un elektroniski informējot memorandu parakstījušās nevalstiskās organizācijas;

23.6. sagatavo un iesniedz Ministru prezidentam attiecīgus tiesību aktu projektus par izmaiņām padomes sastāvā.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.577)

24. Padomes sekretariāts ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms padomes sēdes padomes locekļiem nosūta (elektroniski un papīra formā) informāciju par padomes sēdes sasaukšanu, kā arī šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētos dokumentus, ja to lūdz attiecīgais padomes loceklis.

25. Ikviens padomes loceklis ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms padomes sēdes var nosūtīt elektroniski padomes sekretariātam priekšlikumus par paredzēto padomes sēdes darba kārtību, kā arī ierosināt jebkura padomes locekļa kompetencei atbilstoša jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā.

26. Ja ir mainījusies kāda padomes locekļa pasta vai elektroniskā pasta adrese, viņš par to nekavējoties rakstiski informē padomes sekretariātu.

27. Nevalstiskās organizācijas pārstāvis darbu padomē pārtrauc, ja attiecīgā organizācija iesniegusi pamatotu iesniegumu padomes vadītājam.

28. Ja biedrība vai nodibinājums, kas izvirzījis padomes locekli, tiek likvidēts, attiecīgais padomes loceklis zaudē padomes locekļa statusu.

29. Šo noteikumu 27. un 28.punktā minētajā gadījumā attiecīgā padomes locekļa vietu padomē ieņem nākamais pārstāvis no nevalstiskās organizācijas, kura ir rakstiski paudusi vēlmi darboties padomē.

30. Par darbu padomē samaksu nesaņem.

V. Noslēguma jautājumi

31. Pirmajā padomes sastāvā iekļauto četru nevalstisko organizāciju pilnvaroto pārstāvju pilnvaru termiņš padomē ir gads un seši mēneši, bet triju nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaru termiņš ir gads. Katra nevalstisko organizāciju pilnvarotā pārstāvja pilnvaru termiņš tiek noteikts izlozes kārtībā pirmajā padomes sēdē.

32. Nevalstiskās organizācijas rakstiski informē padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomes sastāvā. Nevalstiskās organizācijas padomē darbojas secībā, kādā tās pieteikušās padomes sekretariātā.

(Grozīts ar MK 21.07.2008. noteikumiem Nr.577)

33. Nevalstiskās organizācijas, kas pievienojas memorandam, divu nedēļu laikā informē padomes sekretariātu par vēlmi darboties padomē.

Ministru prezidenta vietā – ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās vietā – īpašu uzdevumu ministrs elektroniskās pārvaldes lietās J.Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 22Pieņemts: 10.01.2006.Stājas spēkā: 14.01.2006.Zaudē spēku: 16.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 8, 13.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
125684
{"selected":{"value":"02.08.2008","content":"<font class='s-1'>02.08.2008.-15.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.08.2008","iso_value":"2008\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2008.-15.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2006","iso_value":"2006\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2006.-01.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.08.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)