Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumus Nr. 57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.16

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 12.§)
Muitas noliktavu darbības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka muitas noliktavu darbības atsevišķus nosacījumus un kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur un anulē muitas noliktavas turēšanas atļaujas.

2. Lai muitas noliktava uzsāktu darbību, nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes (turpmāk — Galvenā muitas pārvalde) izsniegtu muitas noliktavas turēšanas atļauju (turpmāk — atļauja). Par atļaujas izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu un anulēšanu Galvenā muitas pārvalde pieņem attiecīgu lēmumu.

3. Katrai muitas noliktavai izsniedz vienu atļauju saskaņā ar Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi (turpmāk — regula Nr. 2454/93), 67.pielikumu. Atļaujai pievieno muitas noliktavas plānu, kurā precīzi iezīmēta un skaidri identificējama muitas noliktavas atrašanās vieta, ārējā robeža, kopējā platība, kopējais tvertņu un cauruļvadu sistēmas tilpums preču uzglabāšanai, kā arī preču pagaidu uzglabāšanas vieta.

4. Muitas noliktavas teritorija atrodas tās personas īpašumā, kura pieprasa atļauju (turpmāk — iesnieguma iesniedzējs) vai kurai ir attiecīgās teritorijas nomas tiesības, kas reģistrētas zemesgrāmatā vai, ja nepieciešams, citā atbilstošā reģistrā. Nosacījums par īpašumtiesību un nomas tiesību reģistrāciju atbilstošā reģistrā neattiecas uz E tipa muitas noliktavām.

5. Muitas noliktava ir norobežota no pārē­jās Latvijas Republikas muitas teritorijas. Uzraudzības muitas iestāde pēc saskaņošanas ar iesnieguma iesniedzēju vai muitas noliktavas turētāju (ja atļauja jau ir izsniegta) nosaka kārtību un veidu, kādā veicama muitas kontrole. Galvenā muitas pārvalde var atļaut muitas noliktavu nenorobežot, ja uzraudzības muitas iestāde var nodrošināt muitas noliktavā uzglabājamo preču muitas kontroli. Ja muitas noliktavu atļauts nenorobežot, atļaujā izdara nepieciešamo atzīmi, kā arī norāda veidu, kādā tiek nodrošināta muitas kontrole šajā noliktavā.

6. Galvenā muitas pārvalde var atļaut uzglabāt muitas noliktavā akcīzes preces, stratēģiskās nozīmes preces, ieročus, zāles, prekursorus un Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolei pakļautās preces, ja ir saņemts attiecīgas kompetentas iestādes atzinums.

7. Ja Galvenā muitas pārvalde atļāvusi muitas noliktavā uzglabāt šo noteikumu 6.punktā minētās preces vai Kopienas preces vai atļāvusi pārstrādāt preces saskaņā ar muitas procedūrām — ievešana pārstrādei vai ievešana pārstrādei muitas kontrolē, atļaujā par šīm darbībām izdara attiecīgu atzīmi.

8. Ja muitas noliktavā uzglabājamām precēm atbilstoši attiecīgo preču aprites kārtībai nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, Galvenā muitas pārvalde atļaujā norāda ziņas par šādām precēm un īpašajiem uzglabāšanas apstākļiem.

9. Ja muitas noliktava ir atzīta par pārtikas krājumu noliktavu Eiropas Komisijas 1999.gada 15.aprīļa Regulas (EK) Nr. 800/99, kas nosaka vienotus detalizētus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības precēm, 40.panta 1.punkta izpratnē, Galvenā muitas pārvalde atļaujā izdara attiecīgu atzīmi. Pārtikas krājumu noliktavās uzglabājamās preces atrodas atsevišķi no precēm, kurām piemērota muitas procedūra — ievešana muitas noliktavā, un tās ir identificējamas.

10. Preces, kuras muitas noliktavā novietotas pagaidu uzglabāšanā, ir identificējamas un atrodas atsevišķi no precēm, kurām piemērota muitas procedūra — ievešana muitas noliktavā.

11. Galvenā muitas pārvalde izsniedz atļauju izmantot E tipa muitas noliktavu, ja ir iespējams nodrošināt preču identifikāciju.

12. Ja muitas noliktavā uzglabājamām precēm to fizikālo īpašību dēļ normatīvajos aktos, kas reglamentē preču apriti, ir paredzēta dabīgā zuduma vai pieauguma norma, iesniegumā un atļaujā katram preču veidam norāda atbilstošo zuduma vai pieauguma standartnormu.

13. Muitas noliktavā uzglabājamo preču inventarizācijas termiņu pēc saskaņošanas ar uzraudzības muitas iestādi un iesnieguma iesniedzēju nosaka Galvenā muitas pārvalde.

14. Muitas noliktavā atļauta tajā novietoto preču īpašumtiesību maiņa. Persona, kas ir atbildīga par muitas procedūras — ievešana muitas noliktavā — piemērošanu, par īpašumtiesību maiņu nekavējoties informē uzraudzības muitas iestādi.

II. Atļaujas izsniegšana

15. Lai saņemtu atļauju, iesnieguma iesniedzējs, kas plāno izveidot muitas noliktavu, aizpilda iesniegumu atbilstoši regulas Nr. 2454/93 67.pielikumā noteiktajam paraugam (turpmāk — iesniegums) un saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 498.pantu iesniedz uzraudzības muitas iestādē vai Galvenajā muitas pārvaldē. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. personas statūtu un reģistrācijas apliecības kopiju (ja iesnieguma iesniedzējs ir juridiskā persona) vai personu apliecinoša dokumenta kopiju (ja iesnieguma iesniedzējs ir fiziskā persona);

15.2. dokumentus, kas apliecina iesnieguma iesniedzēja īpašuma vai nomas tiesības uz muitas noliktavas teritoriju;

15.3. muitas noliktavas plānu, kurā precīzi iezīmēta un skaidri identificējama muitas noliktavas atrašanās vieta (adrese), ārējā robeža, kopējā platība, kopējais tvertņu un cauruļvadu sistēmas tilpums preču uzglabāšanai un, ja nepieciešams, ziņas par preču pagaidu uzglabāšanas vietu;

15.4. izziņu par to, ka muitas noliktavas teritorijā ir nodrošināta diennakts apsardze;

15.5. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinuma kopiju par muitas noliktavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām;

15.6. attiecīgās reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopiju par muitas noliktavas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām vides prasībām;

15.7. (svītrots ar MK 29.09.2009. noteikumiem Nr.1124);

15.8. Valsts robežsardzes struktūrvienības saskaņo­jumu — Muitas likumā attiecībā uz muitas kontroles zonām un beznodokļu tirdzniecības veikaliem noteiktajos gadījumos.

16. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju pieņem, ja iesnieguma iesniedzējam ir nodokļu parāds vai ja attiecīgo maksājumu termiņi nav pagarināti normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā un iesnieguma iesniedzējs nepilda parādu saistības.

17. Ar muitas noliktavas izveidošanu, atļaujas saņemšanu, muitas nolikta­vas uzturēšanu, ekspluatāciju un nepieciešamo dokumentu un ziņu iesniegšanu muitas noliktavas darbības laikā saistītos izdevumus, kas iesnieguma iesnie­dzējam radušies vai var rasties, sedz iesnieguma iesniedzējs.

18. Iesnieguma iesniedzējs nodrošina:

18.1. muitas noliktavas ierīkošanu, uzturēšanu, apsardzi un caurlaižu režīma ievērošanu;

18.2. iespēju veikt visus nepieciešamos muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta kontroles pasākumus attiecībā uz visām muitas noliktavā uzglabājamām precēm;

18.3. ja nepieciešams, tehniskajiem un sanitārajiem noteikumiem atbilsto­šas telpas, lai nodrošinātu muitas un Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonām darba pienākumu veikšanai nepieciešamos apstākļus.

19. Pirms atļaujas saņemšanas iesnieguma iesniedzējs samaksā valsts nodevas apmēru reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto valsts nodevu. Uzraudzības muitas iestādē vai Galvenajā muitas pārvaldē uzrāda maksājumu apliecinošu dokumentu.

20. Muitas noliktavas darbība uzsākama 90 dienu laikā pēc atļaujas spēkā stāšanās.

III. Grozījumu izdarīšana atļaujā

21. Ja muitas noliktavas darbības laikā radušies nosacījumi, kas nebija paredzēti izsniegtajā atļaujā, Galvenajai muitas pārvaldei ir tiesības izdarīt atļaujā nepieciešamos grozījumus.

22. Lai izdarītu atļaujā grozījumus, muitas noliktavas turētājs saskaņā ar regulas Nr. 2454/93 498.pantu iesniedz iesniegumu uzraudzības muitas iestādē vai Galvenajā muitas pārvaldē. Iesniegumā precīzi norāda informāciju par nepieciešamajiem grozījumiem. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 15.punktā minētos dokumentus. Grozījumu izdarīšanai nepieciešamajām ziņām jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāko muitas noliktavas darbību kopumā.

23. Ja grozījumi attiecas uz atļaujas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.aili, informāciju par grozījumiem norāda iesnieguma 16.ailē, bet, ja grozījumi attiecas uz atļaujas 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. un 26.aili, informāciju par grozījumiem norāda iesnieguma 25.ailē.

IV. Muitas noliktavas darbības apturēšana

24. Galvenajai muitas pārvaldei ir tiesības apturēt muitas noliktavas darbību uz laiku līdz 90 dienām, ja muitas noliktavas turētājs nav ievērojis šajos noteikumos un citos muitas lietas regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.

25. Laikposmā, kad muitas noliktavas darbība ir apturēta, preču ievešana muitas noliktavā ir aizliegta. Muitas noliktavā esošās preces atļauts izvest no muitas noliktavas, piemērojot attiecīgu muitošanas režīmu.

26. Ja muitas noliktavas turētājs novērš atļaujas darbības apturēšanas iemeslus lēmumā par muitas noliktavas darbības apturēšanu norādītajā termiņā, Galvenā muitas pārvalde muitas noliktavas darbību atjauno, noformējot rakstisku lēmumu, un triju darbdienu laikā nosūta lēmumu muitas noliktavas turētājam un uzraudzības muitas iestādei.

V. Atļaujas anulēšana

27. Galvenajai muitas pārvaldei ir tiesības anulēt atļauju, ja:

27.1. muitas noliktavas turētājs ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepatie­sas ziņas, kurām ir bijusi nozīme, pieņemot lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai grozījumu izdarīšanu atļaujā;

27.2. 90 dienu laikā muitas noliktavā nav ievestas preces saskaņā ar muitas procedūru — ievešana muitas noliktavā un šajā laikposmā muitas noliktavā neatrodas minētajai muitas procedūrai pakļautas preces;

27.3. muitas noliktavas turētājs attiecīgajā lēmumā norādītajā termiņā nav novērsis muitas noliktavas darbības apturēšanas iemeslus;

27.4. muitas noliktavas turētājs ir iesniedzis iesniegumu par atļaujas anulēšanu;

27.5. muitas noliktavas turētājs uzraudzības muitas iestādei vai Galvenajai muitas pārvaldei nav sniedzis ziņas par to, ka mainījušies muitas noliktavas darbības nosacījumi;

27.6. vairs nepastāv Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulas (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienu Muitas kodeksa izveidi 86.pantā minētie saimnieciskie nosacījumi turpmākai muitas noliktavas darbībai.

28. Anulētā atļauja netiek atjaunota, un iekasētā valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu netiek atmaksāta.

29. Visas saistības ar valsti attiecībā uz muitas noliktavā esošajām precēm jānokārto saskaņā ar atļaujā noteiktajiem nosacījumiem 90 dienu laikā pēc atļaujas anulēšanas, izņemot gadījumus, ja muitas noliktavas turētājam nav tiesību rīkoties ar precēm. Par šādu situāciju muitas noliktavas turētājs piecu darbdienu laikā informē uzraudzības muitas iestādi.

VI. Preču uzskaite muitas noliktavā

30. Preces uzskaita rakstiski, izmantojot attiecīgi šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minēto preču uzskaites žurnālu. Žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas, pēdējā lapā norāda kopējo lapu skaitu un uzraudzības muitas iestādes apstiprinājumu.

31. Pēc saskaņošanas ar uzraudzības muitas iestādi preces var uzskaitīt tikai elektroniski. Elektroniskajā preču uzskaitē norāda visas attiecīgi šo noteikumu 1. un 2.pielikumā minētās ziņas. Muitas noliktavas turētājs nodrošina personu datu apstrādes sistēmas aizsardzību.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.16
Muitas noliktavā glabāšanā nodotās preces
07.JPG (20951 bytes)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.16
Preču izvešana no muitas noliktavas
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas noliktavu darbības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 16Pieņemts: 03.01.2006.Stājas spēkā: 07.01.2006.Zaudē spēku: 06.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 06.01.2006.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
125295
{"selected":{"value":"14.10.2009","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.10.2009","iso_value":"2009\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-05.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2006","iso_value":"2006\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2006.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)