Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumus Nr. 323 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1002

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 3.§)
Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.2panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju (turp­māk — ražotājs) reģistrācijas kārtību.

2. Ražotājus reģistrē elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuru lietojot tiek nodrošināta elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībai nepieciešamās informācijas aprite.

3. Ražotājs mēneša laikā pēc tam, kad uzsācis Atkritumu apsaimnie­košanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, iesniedz attiecīgu iesniegumu (1.pielikums) un reģistrējas reģistrā, ko kārto Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (turpmāk — reģistrētājs).

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

3.1 Reģistrā nereģistrējas ražotājs, kurš iegādājas elektriskās un elektroniskās iekārtas tikai no reģistrā reģistrēta ārvalstu ražotāja, lai ar tām veiktu Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

(MK 17.02.2009. noteikumu Nr.155 redakcijā)

4. Ražotājs, kurš ir uzsācis šo noteikumu 3.punktā minētās darbības līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, reģistrējas reģistrā triju mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

5. Reģistrētājs ir atbildīgs par reģistra darbību, nodrošinot vienotu ražotāju uzskaiti.

6. Reģistru izveido un uztur reģistrētājs.

7. Vides ministrijai ir tiesības pārbaudīt reģistrētāja darbību saskaņā ar valsts pārvaldi regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Reģistrētājs veic šādus uzdevumus:

8.1. reģistrē ražotājus;

8.2. uzkrāj informāciju par tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un daudzumu (svaru vai skaitu), par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijām un daudzumu (svaru vai skaitu);

8.3. nodrošina šo noteikumu 8.2.apakš­punktā minētās informācijas apriti atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam.

9. Reģistrētājs katru ceturksni līdz ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam rakstiski ziņo Vides ministrijai par iepriekšējā ceturksnī tirgū piedā­vāto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām un daudzumu (svaru vai skaitu), par savākto, atkārtoti izmantoto, pārstrādāto, reģenerēto un eksportēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu kategorijām un daudzumu (svaru vai skaitu).

10. Ja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus apsaimnieko nevis ražotājs, bet cits apsaimniekotājs, ražotājs iesniedz reģistrētājam šī apsaimnie­kotāja izsniegtu rakstisku apliecinājumu par attiecīga līguma noslēgšanu.

11. Ja nav sniegta visa šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai nav iesniegti šo noteikumu 10.punktā minētie dokumenti, reģistrētājs 14 dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas pieprasa no ražotāja nepieciešamo informāciju vai dokumentus, norādot konstatētos trūkumus. Reģistrētāja pieprasītā informācija vai dokumenti iesniedzami 14 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

12. Par reģistram iesniegtās informācijas pareizību un patiesumu ir atbildīgs tās iesniedzējs.

13. Reģistrētājs piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas vai šo noteikumu 10.punktā minētās informācijas vai dokumentu saņemšanas pieņem pamatotu lēmumu par ražotāja reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ražotāju. Minēto lēmumu reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosū­ta attiecīgajam ražotājam.

14. Lēmumu par atteikumu reģistrēt ražotāju reģistrētājs pieņem šādos gadījumos:

14.1. nav iesniegta šo noteikumu 1.pielikumā minētā informācija vai šo noteikumu 10.punktā minētie dokumenti;

14.2. šo noteikumu 14.1.apakšpunktā minētā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, vai arī nav iesniegta šo noteikumu 11.punktā noteiktajā termiņā;

14.3. ražotāja iesniegtā informācija ir nepatiesa.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

15. Triju darbdienu laikā pēc ražotāja iekļaušanas reģistrā reģistrētājs ra­žotājam izsniedz elektronisku vai rakstisku reģistrācijas apliecinājumu. Pēc ražotāja vai valsts pārvaldes iestāžu pamatota pieprasījuma reģistrētājs elektroniski izsniedz reģistrācijas apliecinājumu ar aktualizētu informāciju.

16. Par attiecīgā ražotāja reģistrāciju, reģistrācijas atteikumu, kā arī par ražotāja izslēgšanu no reģistra tiek informēta Vides ministrija un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, ja ražotājs ar to noslēdzis attiecīgu līgumu.

17. Ražotājs 14 dienu laikā informē reģistrētāju par jebkuru reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņām, iesniedzot iesniegumu par izmaiņu izdarīšanu elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā iekļautajā informācijā (2.pielikums). Šādos gadījumos reģistrētājs nodrošina reģistrā iekļautās informācijas aktualizēšanu piecu darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas. Reģistrētājs ir tiesīgs aktualizēt reģistrā ieļauto informāciju, pamatojoties uz publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

18. Ja ražotājs pārtrauc Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktās darbības ar elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, ražotājs, ražotāja administrators vai likvidators par to elektroniski vai rakstiski paziņo reģistrē­tājam 14 dienu laikā no darbību pārtraukšanas dienas, iesniedzot iesniegumu par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja izslēgšanu no reģistra (3.pielikums). Ja minētās personas šādu informāciju nesniedz, reģistrētājs ir tiesīgs izmantot publiski pieejamo no citām valsts nozīmes informācijas sistēmām saņemto informāciju. Šajā punktā minē­tajos gadījumos reģistrētājs triju darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izslēdz ražotāju no reģistra.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

19. Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

19.1. reģistrētā ražotāja firma, Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tiesiskais statuss (maksātspējīgs, maksātnespējīgs vai likvidāci­jas stadijā);

19.2. reģistrētā ražotāja filiāļu firmas, filiāļu juridiskās adreses, Uzņēmu­mu reģistra reģistrācijas numurs;

19.3. reģistrētā ražotāja tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, veidi un numuri atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumiem Nr.624 “Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu katego­rijām”;

19.4. reģistrētā ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzums (svars vai skaits);

19.5. savāktais, atkārtoti izmantotais, pārstrādātais, reģenerētais un apstrā­dei ārpus Latvijas izvestais reģistrētā ražotāja elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzums (svars vai skaits) un kategorijas atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu;

19.6. ziņas attiecībā uz noslēgtajiem līgumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 21.10.2008. noteikumiem Nr.870)

20. Šo noteikumu 19.1., 19.2. un 19.3.apakš­punktā minētā informācija ir vispārpieejama. Šo noteikumu 19.4. un 19.5.apakš­punktā minētā informācija ir uzskatāma par vispārpieejamu informāciju, ja ražotājs, to iesniedzot, rakstiski devis piekrišanu tās publicēšanai.

21. Šo noteikumu 19.4. un 19.5.apakš­punktā minēto informāciju reģistram ražotāja vietā ir tiesīgs iesniegt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs, ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu.

22. Ja no reģistrētajiem ražotājiem vai publiski pieejamiem informācijas avotiem saņemta pamatota informācija par ražotāja izvairīšanos no reģistrācijas vai par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu reģistram, reģistrētājs piecu darb­dienu laikā par to rakstiski informē Vides ministriju un Valsts vides dienestu.

23. Reģistrētāja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 27.janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā — zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1002

(Pielikums MK 21.10.2008. noteikumu Nr.870 redakcijā)

PIE-KN870_PAGE_1.JPG (98067 bytes)

PIE-KN870_PAGE_2.JPG (113320 bytes)

PIE-KN870_PAGE_3.JPG (70315 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1002

(Pielikums MK 21.10.2008. noteikumu Nr.870 redakcijā)

PIE-KN870_PAGE_4.JPG (114514 bytes)

PIE-KN870_PAGE_5.JPG (112434 bytes)

PIE-KN870_PAGE_6.JPG (74924 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1002

(Pielikums MK 21.10.2008. noteikumu Nr.870 redakcijā)

PIE-KN870_PAGE_7.JPG (87873 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1002Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 07.01.2006.Zaudē spēku: 01.12.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 4, 06.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
125275
{"selected":{"value":"01.04.2009","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2009","iso_value":"2009\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2009.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2008","iso_value":"2008\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2008.-31.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.01.2006","iso_value":"2006\/01\/07","content":"<font class='s-1'>07.01.2006.-28.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2009
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"