Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumus Nr. 581 "Kārtība, kādā, muitojot preces, elektroniski iesniedz muitas deklarācijas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.999

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 9.§)
Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izsniedz atļaujas preču deklarēšanai elektroniskā veidā, atļaujas saņemšanas nosacījumus, atļaujas izmantošanas apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī deklarētāja pilnvarotā pārstāvja pienākumus un tiesības.

2. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina iespēju muitas deklarācijas iesniegt elektroniskā veidā (turpmāk - muitas elektroniskā deklarēšana).

3. Muitas elektronisko deklarēšanu ir tiesības veikt komersantam (turp­māk - deklarētājs), kas saņēmis atļauju preču deklarēšanai elektroniskā veidā (turpmāk - atļauja).

4. Atļauju piešķir deklarētājam, kurš pilnvarojis fizisku personu (turpmāk – pilnvarotais pārstāvis) veikt muitas elektronisko deklarēšanu deklarētāja vārdā.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.652 redakcijā)

II. Pilnvarotā pārstāvja pienākumi un tiesības

5. Pilnvarotajam pārstāvim ir šādi pienākumi:

5.1. izmantot muitas elektroniskajai deklarēšanai tikai programmu, kas lejupielādēta no Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapas internetā;

5.2. ievērot muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanas proce­dūru;

5.3. pēc muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja vārda un paroles (turpmāk - identifikators) saņemšanas, pirmo reizi reģistrējoties muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmā, nomainīt sava identifikatora slepeno daļu - paroli;

5.4. regulāri (vismaz reizi sešos mēnešos) mainīt paroli;

5.5. par paroli izmantot burtu, ciparu un speciālo zīmju kombināciju, kura sastāv vismaz no astoņām zīmēm (latīņu alfabēta mazajiem un lielajiem burtiem, vismaz diviem skaitļiem un vismaz vienas speciālās zīmes);

5.6. veikt muitas elektronisko deklarēšanu tikai deklarētāja vārdā;

5.7. ziņot Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas datiem;

5.8. nekavējoties informēt Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi par paroles pazaudēšanu vai izpaušanu.

6. Pilnvarotajam pārstāvim aizliegts:

6.1. atļaut citām personām iepazīties ar pilnvarotajam pārstāvim piešķirto identifikatoru vai nodot to lietošanā;

6.2. atstāt bez uzraudzības darba staciju ar atļautu (aktivizētu) pieeju muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmai;

6.3. realizēt muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas informāciju vai izpaust to citām personām;

6.4. veikt darbības, kas vērstas pret muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas datortīkla vai datu bāzes darbību vai drošību, nelegāli kopēt datus vai sistēmu;

6.5. patvaļīgi mainīt muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas program­mu kodu;

6.6. nelegāli kopēt vai ievadīt datus, muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmu vai tās daļas (par nelegālām darbībām ar sistēmu vai datiem uzskata visas darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu vai ievades procesā (izmantojot jebkura veida pro­grammas), neatkarīgi no šo darbību mērķa).

7. Pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības izmantot muitas elektronisko deklarēšanu un veikt konkrētajam lietotājam atļautās darbības.

8. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652.)

9. (Svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652.)

III. Dokumentu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

10. Lai saņemtu atļauju, deklarētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktoram attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

10.1. komersanta firmu, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrā­cijas numuru, juridisko adresi un elektroniskā pasta adresi;

10.2. deklarētāja pilnvarotā pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu;

10.3. muitas iestādes, kurās deklarētājs vēlas elektroniski deklarēt preces, kā arī muitas režīmus, kuriem deklarētājs paredz pieteikt preces;

10.4. apņemšanos ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc deklarētāja piln­varotā pārstāvja pilnvarojuma atsaukšanas vai termiņa beigām par to rakstiski informēt Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652)

11. Iesniegumam pievieno pilnvaras kopiju.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.652 redakcijā)

12. Deklarētājam, kuram ir vairāki pilnvarotie pārstāvji, atļauts ar vienu iesniegumu pieprasīt atļaujas attiecībā uz visiem pilnvarotajiem pārstāvjiem.

13. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā pēc deklarētāja iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt atļauju.

14. Ja pieņemtais lēmums ir deklarētājam labvēlīgs, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde tam izsniedz noteikta parauga atļauju (2.pieli­kums) un deklarētāja pilnvarotā pārstāvja muitas elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja identifikatoru.

15. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pieņem lēmumu nepiešķirt atļauju, ja:

15.1. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652);

15.2. pēdējo divpadsmit kalendāra mēnešu laikā deklarētājs bijis sodīts par administratīvu pārkāpumu muitas jomā sakarā ar nepatiesu ziņu sniegšanu par deklarētajām precēm;

15.3. nav beidzies šo noteikumu 19. un 20.punktā minētais termiņš.

IV. Atļaujas izmantošanas apturēšana un anulēšana

16. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pieņem lēmumu apturēt atļaujas izmantošanu uz laiku līdz 90 dienām un bloķēt pilnvarotā pārstāvja lietotāja vārdu, ja:

16.1. divu kalendāra mēnešu laikā pēc lietotāja vārda aktivizēšanas muitas elektroniskā deklarēšana nav uzsākta;

16.2. pilnvarotais pārstāvis trīsdesmit dienu laikā vairāk nekā divas reizes ir elektroniski iesniedzis muitas deklarāciju, bet septiņu dienu laikā pēc tās reģistrēšanas nav veicis tālākas darbības, kas nepieciešamas minētās deklarācijas noformēšanā;

16.3. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652);

16.4. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde ir saņēmusi informāciju un pastāv pamatotas aizdomas, ka pilnvarotais pārstāvis nav ievērojis vai ir pārkāpis šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās prasības.

17. Atļaujas darbību var atjaunot, ja deklarētājs 90 dienu laikā ir novērsis atļaujas izmantošanas apturēšanas iemeslus. Atļaujas izmantošanas apturēšanas iemeslu novēršanas termiņu var pagarināt, ja deklarētājs ir informējis Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi par atļaujas izmantošanas uzsāk­šanas vai atsākšanas termiņu.

18. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pieņem lēmumu anulēt atļauju un bloķēt deklarētāja pilnvarotā pārstāvja lietotāja vārdu, ja:

18.1. deklarētāja pilnvarotais pārstāvis, veicot muitas elektronisko dekla­rēšanu, ir pārkāpis muitas lietas regulējošos normatīvos aktus;

18.2. deklarētājs, kas pieprasījis muitas elektronisko deklarēšanu, atļaujas saņemšanai ir sniedzis nepatiesu informāciju;

18.3. ar administratīvu aktu vai tiesas spriedumu tiek konstatēts, ka dekla­rētājs atļaujas saņemšanai vai turpmāk ir veicis prettiesiskas darbības;

18.4. deklarētājs ir atsaucis pilnvarojumu pilnvarotajam pārstāvim;

18.5. (svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652);

18.6. deklarētājs 90 dienu laikā nav novērsis atļaujas izmantošanas apturē­šanas iemeslus;

18.7. deklarētājs iesniedzis iesniegumu atļaujas anulēšanai.

19. Ja viena kalendāra gada laikā trešo reizi tiek konstatēti šo noteikumu 16.2.apakš­punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde ir tiesīga atļauju anulēt. Jaunu atļauju izsniedz vispārējā kārtībā ne agrāk kā trīs mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas anulēšanu.

20. Ja tiek konstatēts, ka pilnvarotais pārstāvis nav ievērojis vai ir pār­kāpis šo noteikumu 5. un 6.punktā minētās prasības, Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde ir tiesīga atļauju anulēt. Jaunu atļauju izsniedz vispārējā kārtībā ne agrāk kā sešus mēnešus pēc lēmuma pieņemšanas par atļaujas anulēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

21. Deklarētāja pilnvarotā pārstāvja sertifikāti, kas iegūti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim.

(MK 02.05.2006. noteikumu Nr.356 redakcijā)

22. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz 2007.gada 1.janvārim.

23. Atļaujas preču deklarēšanai elektroniskā veidā ir spēkā līdz 2010.gada 1.jūlijam.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.652 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.999

(Pielikums svītrots ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.652)

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.999
03.JPG (48383 bytes)
Finanšu ministrs O.Spurdziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas muitas deklarāciju iesniegšanai elektroniskā veidā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 999Pieņemts: 27.12.2005.Stājas spēkā: 31.12.2005.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
124785
{"selected":{"value":"30.06.2009","content":"<font class='s-1'>30.06.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2009","iso_value":"2009\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2009.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2006","iso_value":"2006\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2006.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2005","iso_value":"2005\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2005.-09.05.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)