Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Daugavpilī 2005.gada 10.novembrī (prot. Nr.18, 1.§)
Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas
16.punktu un 43. panta pirmās daļas 5., 6., 9. punktiem
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka ēku, tiltu, apstādījumu, pagalmu, ietvju, ielu un citu pilsētas teritoriju labiekārtošanu, uzturēšanu kārtībā, tīrību un aizsardzību.

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskām un fiziskām personām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

3. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas šajos saistošajos noteikumos paredzētā atbildība.

4.Terminu skaidrojums:

4.1. Iela – satiksmei izbūvēta teritorija un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas. Ielas kompleksā ietilpst brauktuve, mākslīgā būve (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, sakaru un apgaismojumu līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi).

4.2. Īpašumam pieguļošā teritorija ir aiz īpašuma, valdījuma, lietojuma, nomas, apsaimniekošanas robežām publiskā lietojumā esošās zemes platības – zaļās zonas, ietves, trotuāri, ielu daļas, grāvji, caurtekas utt.

4.3. Rakšanas darbi – darbi, kas saistīti ar rakšanu, zemes darbi, kas veicami dziļāk par 30 cm, bet sarkano līniju robežās jebkurā dziļumā.

4.4. Sarkanā līnija – juridiski noteikta, detaļplānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta autoceļa, maģistrāles, ielas, piebrauktuves un/vai inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža.

4.5. Teritoriju uzturēšana tīrībā un kārtībā ietver regulāru teritorijas uzkopšanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, savlaicīgu zāles pļaušanu ne retāk kā 2 reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm), nokritušo lapu un sniega novākšanu, slidenā laikā ietvju un gājēju celiņu apledojumu nokaisīšana ar smiltīm, nodrošinot gājēju un transportlīdzekļu drošu kustību, ziemā izkaisīto smilšu savākšana un aiztransportēšana pēc sniega, ledus nokušanas.

4.6. Transportbūvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zona – normatīvajos aktos noteikta teritorija, neatkarīga no ielu sarkano līniju izvietojuma, kuras uzdevums ir aizsargāt transporta būves un inženierkomunikācijas no nevēlamas ārējas iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību.

4.7. Zaļā zona – apstādījumi, visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, no kurām neiegūst produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu preču produkciju.

II. Tīrības un kārtības uzturēšana uz ietvēm, ielām, ceļiem, apstādījumos, pagalmos un citās teritorijās

5. Pilsētas ielas, pagalmi, apstādījumi (parki, skvēri, dārzi, ielu un laukumu apstādījumi, dzīvojamo rajonu apstādījumi, pļavas, ūdenskrātuves un atpūtai paredzētās teritorijas, pilsētas mežu teritorijas, pilsētas kapsētas – turpmāk tekstā apstādījumi) un citas koplietošanas teritorijas regulāri jāuztur kārtībā un jānodrošina to tīrība.

6. Juridiskām un fiziskām personām jānodrošina īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā vai apsaimniekošanā esošo īpašumu pieguļošās teritorijas – no īpašuma robežas līdz tuvākajai brauktuves malai, un ja tādas nav, ne mazāk kā 10m attālumā no īpašuma robežas, savlaicīgu uzkopšanu un uzturēšanu tīrībā.

7. Par īpašumiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu kārtībā un tīrības nodrošināšanu ir atbildīgi:

7.1. fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā vai saskaņā ar līgumu valdījumā, lietojumā, nomā vai apsaimniekošanā atrodas namīpašumi, ēkas, būves, zemes īpašumi un citi īpašumi, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas;

7.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes, ja 5.punktā minētie koplietošanas īpašuma objekti atrodas pašvaldības (Daugavpils pilsētas domes) īpašumā, valdījumā vai lietošanā;

7.3. dzīvojamo māju pagalmos un pieguļošās teritorijās, kā arī attiecībā uz garāžām, kas neietilpst kooperatīvo sabiedrību sastāvā – SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (turpmāk tekstā – DDzKSU) namu apsaim­niekošanas iecirkņu priekšnieki, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un citu dzīvokļu ekspluatācijas uzņēmumu priekšnieki, kā arī privāto dzīvojamo māju īpašnieki;

7.4. teritorijās, kuras aizņem Nacionālo Bruņoto spēku un Zemessardzes vienības, kā arī pieguļošajās teritorijās – vienību komandieri un priekšnieki;

7.5. teritorijās, kas pakļautas pilsētas domei, kas ir iekļautas pilsētas zaļajā fondā, kā arī parku, skvēru, pilsētas mežu, pilsētas kapu teritorijās, uz tiltiem un tiem piebraucamajiem ceļiem, pilsētas autobusa un tramvaja pieturās – Komunālās saimniecības pārvalde (tālāk tekstā – KSP);

7.6. uz atdalīta tramvaju sliežu ceļa, ieskaitot zaļos apstādījumus un zālienus attālumā līdz trotuāram vai, ja tāda nav, ne mazāk ka 5 m no malējas sliedes, kā arī tramvaju sliežu krustojumu teritorijā – a/s “Tramvaju uzņēmums”;

7.7. teritorijās, apkārt ielu tirdzniecības vietām, kā arī apkārt patstāvīgi strādājošiem tirdzniecības kioskiem, kas uzstādīti ārpus tirgiem, desmit metru attālumā – tirdzniecības uzņēmumu vadītāji un tirdzniecības vietu īpašnieki;

7.8. būvniecībai iedalītu zemes gabalu pieguļošajās teritorijās – darbu pasūtītājs vai individuālie celtnieki;

7.9. būvniecības laukumos, izpildot celt­niecības un remonta darbus, un pieguļošajās teritorijās – darbu veikšanas organizācijas vadītājs vai pasūtītājs. Būvētājam jānodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo ietvju, brauktuvju (līdz brauktuves ass līnijai), zālienu un grāvju sakopšana, zāles nopļaušana, būvžoga uzturēšana un krāsošana. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumā obligāti jāuzstāda biotualetes;

7.10.dzelzceļa aizsargjoslā – Latvijas dzelzceļa uzņēmumu un iecirkņu vadītāji;

7.11.nodegošo māju, neapdzīvoto avārijas māju teritorijās un pieguļošajās teritorijās – šo māju īpašnieki vai valdītāji neatkarīgi no tā, kas piesārņo šo teritoriju;

7.12. par tīrības un kārtības uzturēšanu pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās ielās, ceļos, parkos sabiedriskā transporta pieturvietās ir atbildīga Daugavpils pilsētas domes KSP;

7.13.maksas autostāvvietu (ielu sarkano līniju robežās) īpašniekiem jānodrošina stāvvietas projektā noteiktās platības, tai pieguļošās teritorijas sakopšanu un zāles nopļaušanu;

7.14. automašīnu īpašniekiem, valdītājiem jānodrošina sava transporta līdzekļa stāvvietas un apkārtējās teritorijas 3 m platā joslā sakopšana, ja transporta līdzeklis ilgāk nekā 24 stundas tiek turēts uz ielas, pagalmā vai citā teritorijā, kā arī garāžai pieguļošās teritorijas (3 m platā joslā) un tās pievadceļa sakopšana;

7.15. mazdārziņu īpašnieku sabiedrībām un garāžu kooperatīvajām sabiedrībām (juridiskām personām) jānodrošina pieguļošās teritorijas uzturēšana un sakopšana, kā arī atkritumu izvešana;

7.16. mazdārziņu īpašniekiem (nomniekiem) jānodrošina pieguļošās teritorijas uzturēšana un sakopšana, kā arī atkritumu izvešana, līdz desmit metriem platā joslā;

7.17. inženiertīklu (siltumtīklu, gāzes vadu, elektrotīklu, sakaru tīklu) īpašnieki atbild par aizsargjoslu savlaicīgu uzkopšanu un uzturēšanu kārtībā, neatkarīgi no zemes īpašnieka;

7.18. jebkuri darbi un pasākumi, kas tiek veikti ielu sarkano līniju robežās, jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu drošības direkcijas Daugavpils nodaļu, KSP un zemes īpašniekiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

8. Visām fiziskām un juridiskām personām aizliegts:

8.1. mazgāt transportlīdzekļus šim nolūkam neparedzētās vietās;

8.2. peldēties aizliegtās vietās;

8.3. transportlīdzekļu īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem) – jebkādā veidā piesārņot ielu braucamo daļu, augsni, ūdeni;

8.4. patvaļīgi ierīkot visāda veida atkritumu izgāztuves, kā arī ierakt atkritumus zemē vai tos dedzināt;

8.5. piesārņot īpašumā, valdījumā, lietojumā vai apsaimniekošanā esošos zemes gabalus: nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus, turēt automašīnu vrakus un to detaļas vietās, kur tie redzami no ielas un kaimiņa zemesgabala;

8.6. mest jebkādus atkritumus uz iet­vēm, ielām, pagalmos, apstādījumos, mežos, upēs,

ūdenskrātuvēs, grāvjos un citās vietās. Mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, inženiertīklu akām uz braucamās daļas un apstādījumos, elektrotīklu sadales skapjiem un ierīcēm, kā arī ēku gaismas ailēs;

8.7. ievietot būvgružus tam nepiemērotajos atkritumu konteineros;

8.8. uz ietvēm, brauktuvēm bērt netīras smiltis, izdedžus, sāli un citus aizvietotājus;

8.9. mest sniegu, ledu uz ielas braucamās daļas un kraut to sabiedriskā trans­porta un taksometru pieturvietu zonās, puķu dobēs;

8.10. braukt un novietot transportu uz ietvēm, izņemot gadījumus, kas atrunāti spēkā esošajos normatīvajos aktos;

8.11. braukt ar traktoriem un citiem transportlīdzekļiem, kuriem ir kāpurķēdes, pa pilsētas ielām. Pārvadāt lielgabarīta nedalāmas un smagas kravas atļauts, tikai saskaņojot ar Latvijas Autoceļu drošības direkcijas Daugavpils nodaļu;

8.12. ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus pilsētas atklātajos ūdeņos un novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā, gruntsūdeņos, augsnē, tajā skaitā augļu un sakņu dārzos, vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

8.13. veikt patvaļīgu koku un krūmu ciršanu un stādīšanu pilsētas mežos, parkos un apstādījumos;

8.14. vākt meža zemsedzes augus (brūklenāju mētras, staipekņus, ķērpjus u.c., kuru vākšana aizliegta ar MK 2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”) tirdzniecības nolūkiem;

8.15. kurināt ugunskurus vai lietot trans­porta līdzekļus bez dzirksteļu uztvērējiem vai veikt citas darbības, kas var izraisīt ugunsgrēku mežos un piecdesmit metru piegulošā joslā ap tiem ugunsbīstamajā periodā;

8.16. patvaļīgi veikt zemes un citus darbus bez attiecīgām saskaņošanām;

8.17. uzglabāt savā īpašumā un īpašumam pieguļošajā teritorijā mēslojumu bez ūdens necaurlaidīga pārklājuma, ka arī nekompostētos mēslus un ķimikālijas;

8.18. neizmantojamu transportlīdzekļu novietošanu un ilgtermiņa glabāšanu pieguļošajā teritorijā;

8.19. turēt produktīvos dzīvniekus un mājputnus dzīvojamās telpās, pagrabos, bēniņos, šķūņos, garāžās un citās šiem mērķiem neparedzētajās un nepiemērotās telpās.

9. Tīrības un kārtības uzturēšana pavasara, vasaras, rudens un ziemas sezonā.

Fiziskajām un juridiskajām personām:

9.1. tīrības uzturēšana teritorijās visas dienas garumā;

9.2. ielu, ietvju, gājēju celiņu, pagalmu, pludmales tīrīšana no netīrumiem, nokritušām lapām un sniega katru dienu jāpabeidz līdz pulksten 9.00. Slidenā laikā ietves un gājēju celiņi kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, lai nodrošinātu gājēju kustību. Pārē­jās teritorijas (parki, apstādījumi) un citas publiskās vietas jātīra saskaņā ar KSP un apsaimniekojošās organizācijas saskaņoto grafiku. Saslaukas un atkritumus (izņemot bīstamos atkritumus) jāsavāc speciāli tam paredzētos konteineros vai speciāli paredzētās vietās un jāizved tikai uz izgāztuvi;

9.3. dienas laikā uzsnigušā sniega novākšanu dienā tūlīt pēc snigšanas un nepārtrauktu sniega attīrīšanu snigšanas laikā pa dienu. Iekšējos kvartāla ceļos jānodrošina gājēju un transporta kustība apkopjamajā teritorijā pēc saskaņotā plāna, pēc snigšanas jānotīra ietve vismaz 1,5 m platumā un transporta brauktuves vismaz 3 m platumā;

9.4. ne retāk kā divas reizes mēnesī atkritumu savācēju (konteineru) dezinficēšana;

9.5. pēc sniega, ledus nokušanas uz ielu braucamajām daļām un ietvēm ziemā izkaisīto smilšu savākšana un izvešana;

9.6. pilsētas un iekšējo kvartālu lietus ūdens tīklu un uztvērēju tīrīšana ne retāk kā divas reizes sezonā;

9.7. no ietvēm savāktā sniega, ledus sakraušanu uz ietves malām, gājēju kustībai atstājamais nepieciešamais minimālais iet­ves platums jāsaskaņo ar KSP;

9.8. pēc tīrīšanas mehānisma aizbraukšanas tūlītēja:

– iebrauktuvju, autobusa pieturu attīrīšana;

– virsūdeņu uztvērēju (gūlijas) attīrīšana 0,5 m attālumā, atkušņa laikā nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves;

9.9. sniega izgāztuves vietas norāda apkalpojoša organizācija, pēc saskaņošanas ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi un KSP.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

10. Namīpašumu, ēku, būvju un to pieguļošo teritoriju uzturēšana.

10.1. fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā vai apsaimniekošanā atrodas namīpašumi, ēkas un būves, ar atbildīgas par to uzturēšanu kārtībā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem un Daugavpils pilsētas apbūves noteikumiem;

10.2. fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā vai apsaimniekošanā atrodas namīpašumi, ēkas un būves, valsts svētkos, svinamās un piemiņas dienās jāizkar valsts karogs, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;

10.3. būvmateriālu, kurināmā un citu materiālu novietošana īpašumam pieguļošajās teritorijās jāsaskaņo ar Daugavpils pilsētas KSP, pārējos gadījumos jāsaskaņo ar zemes īpašnieku;

10.4. fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā vai apsaimniekošanā atrodas namīpašumi, ēkas un būves, ir atbildīgas par savlaicīgu sniega un ledus notīrīšanu no jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm un balkoniem. Ja sniegs un ledus rada draudu situāciju, teritorijas ap bīstamām vietām jānorobežo un bīstamās vietas jānotīra 24 stundu laikā;

10.5. iekškvartālu ceļus, iebrauktuvju un māju ceļu pieslēgumu pilsētas ielu tīklam uztur namīpašumu, ēku un būvju īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai apsaimniekotājs;

10.6. par ēkām, kuras ir neapdzīvotas un kurās nenotiek saimnieciska darbība, ir atbildīgi to īpašnieki (valdītāji, lietotāji, apsaimniekotāji). Ēkas ir jānoslēdz (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti vai aiznagloti), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu tajās. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšana. Šīs ēkas nedrīkst būt par traucēkli un apdraudēt blakus esošo ēku un zemes īpašniekus, kā arī iedzīvotājus;

10.7. sakņu dārzu īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem un apsaimniekotājiem jānodrošina savas un īpašumam pieguļošās teritorijas uzturēšana kārtībā un tīrībā. Nav pieļaujama būvju novietošana vai būvniecība, teritoriju nožogošana;

10.8. namīpašumos, kuros nav šķūņu un citu būvju malkas, siena un citu ātri uzliesmojušu materiālu glabāšanai, tos atļauts uzglabāt, iepriekš saskaņojot ar VUGD;

10.9. privātmāju īpašniekiem un valdītājiem, kuru namīpašums nav pieslēgts pilsētas kanalizācijas sistēmai, ir pienākums saimnieciskos un saimnieciski fekālos notekūdeņus savākt un izvest, noslēdzot līgumu ar attiecīgu pakalpojumu sniedzošu organizāciju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

10.1 Pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, kas bojā ainavu, nojaukšanas vai sakārtošanas kārtība

10.11. Jebkura privātpersona var ierosināt sakārtot vai nojaukt būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājēju un citu personu drošību un veselību, vai bojā ainavu.

10.12. Iesniegumus par būvju sakārtošanu vai nojaukšanu izskata Daugavpils pilsētas domes Būvvalde (turpmāk – Būvvalde), apsekojot būves tehnisko stāvokli un sagatavojot attiecīgu atzinumu.

10.13. Ja iesniegumā minētie fakti apstiprinās, par katru konkrēto būvi tiek iekārtota atsevišķa būvlieta, kurā glabājas ierosinājumi, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, atzinumi par ēkas tehnisko stāvokli, sarakste u.c. dokumentācija.

10.14. Pamatojoties uz apsekošanas aktu, Būvvalde nodod personiski būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) rakstisku brīdinājumu. Ja brīdinājumu izsniegt personiski nav iespējams, paziņojums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu.

10.15. Ja būves īpašniekam (pilnvarotai personai, būves valdītājam) paziņojumu nav iespējams izsniegt, Būvvalde ievieto paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā, norādot, ka visas pretenzijas sakarā ar brīdinājumu jāiesniedz rakstiski Būvvaldē, Raiņa ielā 28, Daugavpilī, viena mēneša laikā no paziņojumu publicēšanas dienas.

10.16. Beidzoties brīdinājumā noteiktajam termiņam, Būvvalde nodod būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) personiski atkārtotu rakstisku brīdinājumu. Ja brīdinājumu izsniegt personiski nav iespējams, tad būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) tas nosūtāms pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu.

10.17. Beidzoties atkārtotajā brīdinājumā noteiktajam termiņam, Būvvalde apseko būvi un rakstiski sagatavo atzinumu par brīdinājumā minēto darbu izpildi.

10.18. Ja būve nav sakārtota atbilstoši atkārtotajā brīdinājumā minētajām prasībām, Būvvalde pasūta sertificētam būvinženierim būves tehniskā stāvokļa apsekošanas slēdzienu (kurā norādāms, vai būve sakārtojama vai nojaucama, vai kādi drošības pasākumi veicami, lai būve neapdraudētu garāmgājēju un citu personu drošību un veselību). Pamatojoties uz slēdzienu, Būvvalde sagatavo un iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijai lēmuma projektu.

10.19. Pēc lēmuma projekta izskatīšanas Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības komisijā, lēmuma projekts tiek iesniegts Daugavpils pilsētas domei. Daugavpils pilsētas dome pieņem lēmumu par būves sakārtošanu vai nojaukšanu, norādot:

10.19.1. kādi drošības pasākumi, sakārtošanas vai nojaukšanas darbi veicami;

10.19.2. uzaicinājumu būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) izpildīt lēmumu labprātīgi, darbu izpildes termiņu;

10.19.3. darbu veicēju gadījumā, ja lēmums netiek izpildīts labprātīgi, šo darbu finansējuma avotu;

10.19.4. norādi, ka piespiedu izpilde tiks veikta uz būves īpašnieka (pilnvarotās personas, būves valdītāja) rēķina;

10.19.5. norādi, ar kuru datumu tiks uzsākta lēmuma piespiedu izpilde.

10.110. Daugavpils pilsētas domes lēmumu par būves sakārtošanu vai nojaukšanu Būvvalde nodod būves īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam) personiski, bet ja lēmumu izsniegt personiski nav iespējams, būves īpašniekam un viņa pilnvarotajai personai to nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā ar izsniegšanas paziņojumu un paziņojumu par lēmumu ievieto laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā.

10.111. Domes lēmums par būves sakārtošanu vai nojaukšanu tiek iesniegts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodaļai, kopā ar lūgumu ierakstīt Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā lēmumu, kā attiecīgās būves apgrūtinājumu. Ja būve nav reģistrēta zemesgrāmatā, lēmums tiek nosūtīts Valsts zemes dienestam.

10.112. Pēc tam, kad beidzies lēmuma pārsūdzēšanas termiņš un tas nav apstrīdēts vai arī ir stājies spēkā tiesas spriedums, ar kuru adresāta pieteikums tiesā tiek noraidīts, Daugavpils pilsētas domes pilnvarotā persona organizē lēmuma piespiedu izpildi.

10.113. Ar būves sakārtošanu vai nojaukšanu saistītie izdevumi jāsedz būves īpašniekam, bet ja izdevumi labprātīgi netiek segti, tie tiek piedzīti piespiedu kārtā.

10.114. Ja būves īpašnieks (pilnvarotā persona, būves valdītājs) lēmumu ir pārsūdzējis tiesā, lēmuma darbība tiek apturēta līdz brīdim, kamēr stājas spēkā tiesas spriedums.

10.115. Gadījumos, kad būve nepārvaramas varas ietekmē, kuru iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, ir nonākusi tādā stāvoklī, ka pēc Būvvaldes atzinuma tā nekavējoties jānojauc, Daugavpils pilsētas dome ir tiesīga steidzamā kārtā pieņemt lēmumu par būves nojaukšanu vai sakārtošanu bez iepriekšēja brīdinājuma nosūtīšanas tās īpašniekam (pilnvarotajai personai, būves valdītājam). Pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas turpmākās darbības, kas saistītas ar būves nojaukšanu, tiek veiktas atbilstoši šo noteikumu 10.111., 10.112., 10.113., 10.114.punktiem.

(Daugavpils pilsētas domes 14.09.2006. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā)

III. Inženiertīkli un hidrotehniskās būves, to uzturēšana tehniskā kārtībā

11. Par inženiertīklu un to kontrolaku tehnisko stāvokli ir atbildīgi:

11.1. Dzeramā ūdens piegādes sistēmā:

11.1.1. par ielu un kvartālu maģistrālajiem ūdensvadiem – pakalpojuma sniedzējs (ūdens piegādātājs), ja tīkli ir viņu īpašumā;

11.1.2. par ūdensvada atzariem – pakalpojuma sniedzējs (ūdens piegādātājs), ja atzari ir viņu īpašumā, ko nosaka līgums un apkalpošanas zonu akts;

11.1.3. par ūdensvada atzariem, kuri atrodas īpašumā (lietojumā, valdījumā, ar līgumu nodots apsaimniekošanā) – pakalpojuma saņēmējs – ūdens lietotājs, kā nosaka līgums un apkalpošanas zonu akts;

11.1.4. par ielu hidrantiem – pakalpojuma sniedzējs – ūdens piegādātājs).

11.2. Saimnieciski fekālās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

11.2.1. par ielu un kvartālu maģistrālajiem vadiem (kolektoriem un spiedvadiem) – pakalpojuma sniedzējs, ja šie tīkli ir viņa īpašumā;

11.2.2. par vadu atzariem no maģistrālajiem kolektoriem – īpašnieki (lietotāji, valdītāji, ar apsaimniekošanas līgumu nodots uzturēšanā), ko nosaka līgums ar lietotāju vai apsaimniekotāju un pakalpojuma sniedzēju.

11.3. Siltumapgādes un karstā ūdens piegādes sistēmā:

11.3.1. par siltumpiegādātāja īpašumā vai apsaimniekošanā esošiem tīkliem – siltumapgādes uzņēmums;

11.3.2. par siltumlietotāju (pakalpojuma saņēmēju) īpašumā vai apsaimniekošanā esošiem tīkliem – lietotāji, apsaimniekotāji.

11.4. Lietus kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

11.4.1. par ielu maģistrālajiem kolektoriem, kontrolakām un lietus ūdens uztvērējiem – KSP;

11.4.2. par maģistrālajiem kolektoriem, kas iet ārpus ielu sarkanajām līnijām – KSP;

11.4.3. par vadu atzariem no ēkas līdz maģistrālajam kolektoram – īpašnieks, īpašuma lietotāji vai apsaimniekotāji (ar līgumu nodots apsaimniekošanā).

11.5. Kopējās nozīmes kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas sistēmā:

11.5.1. par ielu maģistrālajiem kolektoriem, kontrolakām – KSP, SIA “Daugavpils ūdens”, atbildību sadalot vienādās daļās;

11.5.2. par maģistrālajiem kolektoriem, kas iet ārpus ielu sarkanajām līnijām– pašvaldības SIA “Daugavpils ūdens”;

11.5.3. par vadu atzariem no ēkas līdz zemes īpašuma robežai – īpašnieki (lietotāji, valdītāji, ar līgumu nodots apsaimniekošanā).

11.6. Par hidrotehnisko būvju (tiltu, viaduktu, caurteku, dambju) un grāvju tehnisko stāvokli ir atbildīgi:

11.6.1. par tiltiem un viaduktiem, kas atrodas ielu sarkanajā līnijā un/vai ir iesniegti reģistrācijai LAD,– apsaimniekotāji, valdītāji;

11.6.2. par caurtekām, kas šķērso ielas un ceļus – apsaimniekotāji, KSP;

11.6.3. par caurtekām, kas šķērso fizisko un juridisko personu īpašumā (arī valdījumā vai lietošanā) esošo ceļa pieslēgumu pilsētas ielu tīklam jeb iebraucamo ceļu,– īpašuma apsaimniekotājs (īpašnieks, valdītājs vai lietotājs);

11.6.4. par grāvjiem, ja tie atrodas gar maģistrālajām ielām un/vai pašvaldības teritorijā – KSP;

11.6.5. par grāvjiem, ja tie atrodas īpašumam piegulošajās teritorijās un/vai atrodas fizisko un juridisko personu īpašuma robežās vai šķērso īpašumu,– īpašnieks (valdītājs, lietotājs, ar līgumu nodots apsaim­niekošanā).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

12. Zemes gabalu īpašniekiem (valdītājiem, lietotājiem, apsaimniekotājiem), kuru robežās atrodas grāvji un caurtekas, jāievēro un jāpilda visa veida prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

13. Komunikāciju un tiltu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem jāievēro un jāpilda visa veida prasības saskaņā ar spēkā esošo LR Aizsargjoslu likumu.

14. Atsevišķu tīklu elementu aizsargjoslu izmēru precizējums (atbilstoši Aizsargjoslu likuma 19.pantam):

14.1. drenām un atklātiem grāvjiem — 5 metri uz katru pusi no drenas vai atklātā grāvja malas;

14.2. ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem — arī dīķiem, ūdens spiediena paaugstināšanas sūkņu stacijām un ūdens apstrādes stacijām — teritorijas perimetrs plus 5 metri;

14.3. kanalizācijas sūkņu stacijām — teritorijas perimetrs plus 5 metri;

14.4. tīklu un to apkalpojošo būvju remonta laikā to īpašniekam ir tiesības palielināt šo noteikumu 6.4. punktā minētos minimālos aizsargjoslu izmērus, lai novietotu remontam nepieciešamos mehānismus un materiālus.

15. Ielas (ceļa) seguma virs inženiertīkliem un ap akām deformāciju remontu nosacījumi:

15.1. ja deformācijas radušās inženiertīklu avāriju dēļ — tīklu īpašnieki vai apsaim­niekotāji, atbilstoši atbildībai par inženiertīkliem kā tas ir noteikts šo noteikumu punktos 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5.;

15.2. veicot jebkādus remontdarbus, kas saistīts ar zemes augstuma atzīmju izmaiņām, jāregulē esošo aku, gūliju, skat­aku u.c. izbūves augstums, atbilstoši LBN;

15.3. ja deformācijas nav radušās tīklu avāriju dēļ – ielas (ceļa) uzturētājs;

15.4. par caurteku deformāciju un aizsērējuma likvidēšanu atbildīgi:

15.4.1. par ielu (ceļu) šķērsojošu caurteku deformāciju un aizsērējumu novēršanu – KSP;

15.4.2. par caurteku deformāciju un aizsērējumu novēršanu zem iebraucamajiem ceļiem,– īpašuma un piegulošās teritorijas apsaimniekotājs (īpašnieks vai valdītājs), KSP ;

15.4.3. par tiltu un viaduktu bojājumu novēršanu , kas atrodas ielu sarkanajās līnijās, atbild apsaimniekotāji, KSP.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

16. Tīklu ekspluatācijas un aizsardzības prasības:

16.1. lai nodrošinātu tīklu ekspluatāciju un aizsardzību, zemes īpašniekiem vai lietotājiem aizsargjoslās aizliegts:

16.1.1. veikt būvdarbus vai remontdarbus bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku un KSP;

16.1.2. veikt zemes darbus, kā arī bez saskaņošanas ar tīklu īpašnieku, veikt grunts planēšanu;

16.1.3. stādīt kokus un krūmus. Ja tiek veikts tīklu remonts vai ir notikusi avārija, tīklu īpašnieks drīkst izcirst aizsargjoslā augošos kokus un krūmus, par ko paziņot zemes īpašniekam un KSP. Zemes īpašniekam šājā gadījumā atlīdzība netiek izmaksāta;

16.1.4. ievadīt saimnieciskos vai saimnieciski fekālos notekūdeņus pilsētas atklātajos novadgrāvjos, lietus ūdens kanalizācijā vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās;

16.1.5. mest un slaucīt jebkādus atkritumus, dubļus un citus gružus uz lietus ūdens noteku restēm un vākiem, kanalizācijas tīkla akām un kontrolakām, zem tiltiem, grāvjos un caurtekās;

16.1.6. nokraut materiālus caurteku un/vai grāvju aizsargjoslā;

16.2. ja radušies tīklu bojājumi (piemēram, sasisti aku vāki, iegrimušas akas, grunts iegruvumi, ūdens tecēšana no bojātiem tīkliem vai akām), zemes īpašniekam vai lietotājam nekavējoties par to jāziņo tīklu īpašniekam, kā arī jānorobežo bojātā vieta līdz avārijas brigādes atbraukšanai;

16.3. pilsētas un iekšējo kvartālu tīklu lietus ūdens uztvērējus jātīra ne retāk kā divas reizes sezonā;

16.4. virsūdeņu uztvērēji (gūlijas) jātīra 0,5 m rādiusā, atkušņa laikā nodrošinot brīvu ūdens ieplūdi gūlijā no visas brauktuves;

16.5. aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, peldināt dzīvniekus ūdenstilpēs un tās piegružot.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 31.03.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.7)

IV. Kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu

17. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas administratīvā atbildība normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

(Daugavpils pilsētas domes 13.03.2008. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

18. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas teritorijas labiekārtošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 13Pieņemts: 10.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.05.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 24.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
124523
{"selected":{"value":"11.05.2011","content":"<font class='s-1'>11.05.2011.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.05.2011","iso_value":"2011\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2011.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2008","iso_value":"2008\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2008.-10.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2006","iso_value":"2006\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2006.-16.04.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-11.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2011
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)