Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.959

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 20.§)
Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 10.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku (turpmāk - dzīvnieki) turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās.

2. Noteikumu prasību ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests un Dabas aizsardzības pārvalde.

3. Pasākuma organizētājs pieļauj dzīvnieka piedalīšanos sacensībās vai atrakcijās, ja ir nodrošināta šo noteikumu prasību ievērošana.

4. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs drīkst turēt, apmācīt un izmantot dzīvnieku sacensībās, darbā vai atrakcijās, ja:

4.1. nodrošināta dzīvnieka barošana, dzirdināšana un nepieciešamā aprūpe;

4.2. dzīvniekam ir nodrošinātas apmācības un iegūto prasmju uzturēšanas apstākļi;

4.3. tiek kontrolēta dzīvnieka rīcība un, ja nepieciešams, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spēj apturēt tā uzbrukumu cilvēkam vai citam dzīvniekam.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

5. Ja dzīvnieks pazudis, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs par to paziņo policijai vai vietējai pašvaldībai.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

6. Par dzīvnieka īpašnieka vai turētāja maiņu bijušais dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izdara ierakstu dzīvnieka identitāti apliecinošā dokumentā.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

7. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir tiesības uzticēt dzīvnieku citai personai, ja šī persona spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību un rūpēties par to atbilstoši šo noteikumu prasībām.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

8. Apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekus apmācīt un izmantot darbā vai atrakcijās drīkst, ja tie:

8.1. dzimuši nebrīvē;

8.2. izolēti no dabiskajiem apstākļiem traumu vai ar eksistenci nesavienojamu apstākļu dēļ.

9. Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk – datu centrs):

9.1. mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) iekļauj informāciju:

9.1.1. par suņiem, kas apmācīti atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem, – par pavadoņiem cilvēkiem ar redzes ierobežojumiem (turpmāk – suns pavadonis) vai asistentiem cilvēkiem ar kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobežojumiem (turpmāk – suns asistents) – un suņiem, kas apmācīti un tiek izmantoti to cilvēku terapijā, kuri cieš no funkcionāliem vai garīgiem traucējumiem (turpmāk – suns terapeits);

9.1.2. par suņiem, kas apmācīti aizsardzībai, apsardzei un uzbrukšanai cilvēkam (turpmāk – suns, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam);

9.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 28.punktā minētās informācijas saņemšanas to reģistrē datubāzē;

9.3. nodrošina personas, kas apmāca suņus pavadoņus, suņus asistentus vai suņus terapeitus, kā arī apmāca suņus uzbrukt cilvēkam, un šādi apmācītu suņu īpašniekus vai turētājus ar reģistrācijas lapām par apmācību (1.pielikums);

9.4. bez maksas sniedz valsts un pašvaldību iestādēm datubāzē esošo informāciju;

9.5. bez maksas sniedz apmācīta suņa īpašniekam vai turētājam datubāzē esošo informāciju par viņa suni;

9.6. triju darbdienu laikā pēc suņa pavadoņa, suņa asistenta vai suņa terapeita reģistrēšanas datubāzē izgatavo un izsniedz suņa īpašniekam vai turētājam apliecību par suni pavadoni, suni asistentu vai suni terapeitu (turpmāk – apliecība) (4.pielikums).

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr. 753; MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

10. Pirms uzsāk apmācīt suni uzbrukt cilvēkam, suņa īpašnieks vai turētājs par suņa reģistrāciju datubāzē maksā valsts nodevu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam.

(MK 10.03.2008. noteikumu Nr. 154 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr. 116; MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

10.1 (Svītrots ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

11. Datubāzē atbilstoši normatīvajiem aktiem par fiziskas personas datu apstrādi reģistrē šādu informāciju:

11.1. par personu, kura apmāca suni:

11.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

11.1.2. juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;

11.1.3. tālruņa numurs;

11.1.4. elektroniskā pasta adrese (ja tā norādīta reģistrācijas lapā par apmācību);

11.2. apmācības vieta, veids un apmācības uzsākšanas datums.

(MK 24.09.2019. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

11.1 Suņa īpašnieks normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju noteiktajā kārtībā informē datu centru par suņa īpašnieka maiņu, turēšanas vietas maiņu, pazušanu vai atrašanu un nāvi piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā notikuma.

(MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

12. Informāciju par apmācīto suni, tā īpašnieku vai turētāju un personu, kura apmācījusi suni, datu centra datubāzē glabā 25 gadus, izņemot gadījumu, ja ir saņemta informācija par suņa nāvi vai eitanāziju.

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr. 753; MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

II. Prasības dzīvnieku turēšanai

13. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs atbilstoši dzīvnieka fiziskajai slodzei nodrošina tam:

13.1. pilnvērtīgu barību;

13.2. brīvi pieejamu ūdeni;

13.3. sugai atbilstošu kustības brīvību vai pastaigas vismaz reizi diennaktī;

13.4. apmācības apstākļus, kas visefektīvāk atbilst nepieciešamo prasmju iegūšanai un uzturēšanai, nekaitējot dzīvnieka veselībai;

13.5. pilnvērtīgu atpūtu (darba zirgiem ik pēc sešām stundām darba - divu stundu atpūtu).

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

14. Telpa, kurā tiek turēts dzīvnieks, atbilst dzīvnieka izmēriem un fizioloģiskajām prasībām. Telpu nodrošina pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem (piemēram, sniegu), caurvēju, vibrāciju, troksni un nepiederošu personu klātbūtni.

15. Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nedrīkst atstāt dzīvnieku, ja tas apdraud citus dzīvniekus vai cilvēkus vai uzturēšanās konkrētos apstākļos rada draudus pašam dzīvniekam.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

16. Dzīvnieks, kas pilda sporta vai darba pienākumus vai piedalās atrakcijās, ir identificējams. Dzīvniekus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku apzīmēšanas vai reģistrēšanas kārtību ir pakļauti identifikācijai, apzīmē atbilstoši minētajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 24.09.2019. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

17. Dzīvniekam, veicot sporta vai darba pienākumus vai piedaloties atrakcijās, var nebūt uzpurnis vai cits aksesuārs (piemēram, kakla siksna, iemaukti).

18. Ne retāk kā reizi gadā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvniekam praktizējoša veterinārārsta apskati.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116; MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

19. (Svītrots ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

20. (Svītrots ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

21. Beidzoties dzīvnieka darba mūžam, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nodrošina dzīvnieka zoopsiholoģiskajām un fizioloģiskajām vajadzībām atbilstošus turēšanas apstākļus vai attiecīgo dzīvnieku atsavina un nodod citai personai, kura var nodrošināt minētās prasības, vai dzīvnieku eitanazē.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

III. Prasības dzīvnieku apmācībai

22. Apmācot dzīvnieku:

22.1. ievēro treniņa slodzes atbilstību dzīvnieka adaptācijas spējām;

22.2. neizmanto tādas fiziskas ietekmēšanas metodes, kas izraisa bailes un rada apstākļus, kuri var kaitēt dzīvnieka psihiskajai un fiziskajai veselībai;

22.3. nodrošina atbilstošus apmācības apstākļus un apmācību, kas pakāpeniski attīsta nepieciešamās prasmes un nodrošina to saglabāšanu visā dzīvnieka darba mūžā;

22.4. nodrošina, lai pēc apmācības kursa beigām dzīvnieka īpašnieks vai turētājs spētu kontrolēt dzīvnieka rīcību.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116; MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

22.1 Lai personām ar funkcionāliem ierobežojumiem nodrošinātu maksimālu neatkarību, suni pavadoni apmāca atbilstoši tās personas vajadzībām, kam ir redzes ierobežojumi, bet suni asistentu – atbilstoši tās personas vajadzībām, kam ir kustību, dzirdes vai garīga rakstura ierobežojumi.

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr.116 redakcijā)

23. Dzīvnieku var apmācīt persona, kurai ir:

23.1. Izglītības likumā noteiktajā kārtībā valsts atzīts izglītību apliecinošs dokuments, kas apliecina personas zināšanas par apmācāmās dzīvnieku sugas fizioloģiju, zoopsiholoģiju, labturību un apmācību;

23.2. zināšanas apmācību aprīkojuma lietošanā;

23.3. zināšanas par to cilvēku vajadzībām un medicīniskām problēmām, kam ir funkcionāli ierobežojumi, – ja suni apmāca par suni pavadoni, suni asistentu vai suni terapeitu.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116; MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

24. (Svītrots ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

24.1 Persona, kura apmācījusi suni pavadoni vai suni asistentu, apliecina, ka pēc apmācības kursa beigām suņa uzvedība atbilst veicamajam darbam, suns ir nosvērts un nav agresīvs, kā arī testē suņa atbilstību veicamajam darbam sadarbībā ar attiecīgo biedrību, kas pārstāv personas ar funkcionāliem ierobežojumiem (redzes, kustību, dzirdes vai garīga rakstura), un neatkarīgiem kinologiem.

(MK 09.02.2010. noteikumu Nr.116 redakcijā)

25. (Svītrots ar MK 27.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

26. Suni pavadoni, suni asistentu vai suni terapeitu apmāca biedrība, komersants vai valsts iestāde, bet suni, kas apmācīts uzbrukt cilvēkam, – komersants vai valsts iestāde, kas ir tiesīga nodarboties ar šāda veida darbību un ir saņēmusi dzīvnieka īpašnieka vai turētāja rakstisku lūgumu, kurā norādīta šāda informācija:

26.1. par suni:

26.1.1. identitātes numurs;

26.1.2. vārds;

26.1.3. dzimums;

26.1.4. dzimšanas datums vai vecums;

26.1.5. turēšanas vietas adrese;

26.1.6. dzīvnieka apraksts (šķirne, krāsa, īpašas pazīmes);

26.2. par īpašnieku vai turētāju:

26.2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas veids, nosaukums un reģistrācijas numurs;

26.2.2. tālruņa numurs.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116; MK 06.11.2012. noteikumiuem Nr.753)

26.1 Biedrība, komersants vai valsts iestāde, kas apmāca suni, apstrādā šo noteikumu 26.2.1. apakšpunktā minētos suņa īpašnieka vai turētāja fiziskās personas datus, lai identificētu apmācāmo dzīvnieku un tā īpašnieku vai turētāju. Fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un tālruņa numuru pēc šo noteikumu 26. punktā minētā lūguma saņemšanas glabā trīs gadus un pēc tam iznīcina.

(MK 24.09.2019. noteikumu Nr. 450 redakcijā)

27. Persona, kura apmāca suni uzbrukt cilvēkam, veic apmācīto dzīvnieku un to īpašnieku vai turētāju uzskaiti reģistrācijas žurnālā un glabā to trīs gadus. Žurnālā norāda šo noteikumu 28.punktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr. 116; MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

28. Persona, kas apmāca suni uzbrukt cilvēkam, pirms suņa apmācības kursa nosūta datu centram reģistrācijas lapu par apmācību, kurā norāda šo noteikumu 1.pielikumā minēto informāciju, izņemot apmācības beigu datumu.

(MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

28.1 Persona, kas apmācījusi suni terapeitu, izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka suns ir apmācīts, testēts atbilstoši darba specifikai, uzrādījis līdzsvarotu, nosvērtu raksturu bez mazākajām agresivitātes pazīmēm un ir piemērots suņa terapeita funkciju izpildei.

(MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

28.2 Suņa terapeita īpašnieks vai turētājs piecu darbdienu laikā pēc apmācības kursa beigšanas iesniedz datu centrā aizpildītu reģistrācijas lapu par apmācību, pievienojot dokumentu, kas apliecina suņa prasmes un funkcionālo piemērotību suņa terapeita funkciju izpildei. Ja suņa apmācību ir veikusi valsts iestāde, informāciju par suņa apmācību, kas apliecina suņa prasmes un funkcionālo piemērotību suņa terapeita funkciju izpildei, iegūst datu centrs.

(MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

28.3 Suni var izmantot darbam par suni terapeitu, ja suns ir atbilstoši apmācīts un par to ir izsniegta apliecība, un suņa terapeita īpašnieks vai turētājs nodrošina, ka sunim ir atbilstoša uzvedība, kas nerada draudus cilvēku, kā arī citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai sabiedriskajā transportā un publiski pieejamās vietās.

(MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

IV. Vispārējās prasības dzīvnieka izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās

(Nodaļas nosaukums MK 09.02.2010. noteikumu Nr.116 redakcijā)

29. Dzīvnieku var izmantot sacensībās, darbā vai atrakcijās, ja tas nav guvis ievainojumu un nav slims.

30. Atrakciju vai sacensību laikā dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, kā arī pasākuma organizētājs nodrošina, lai dzīvnieks neradītu draudus citu dzīvnieku un cilvēku drošībai, veselībai un dzīvībai.

(Grozīts ar MK 09.02.2010. noteikumiem Nr.116)

IV1. Prasības suņa izmantošanai atbalsta sniegšanai cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem

(Nodaļa MK 09.02.2010. noteikumu Nr.116 redakcijā)

30.1 Suni var izmantot par suni pavadoni vai suni asistentu, ja suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam.

30.2 Persona, kura apmāca suni pavadoni vai suni asistentu, pēc apmācību kursa beigšanas:

30.2 1. piecu darbdienu laikā nosūta datu centram reģistrācijas lapu par suni (1.pielikums);

30.2 2. nodod suņa īpašniekam vai turētājam apmācīto suni un apliecību (4.pielikums).

30.3 Sunim pavadonim un sunim asistentam lieto atbilstošas atšķirības zīmes – aksesuārus (kakla siksna, pavada, iemaukti, apmetnītis) ar atstarojošu elementu un vienu no šādiem uzrakstiem:

30.3 1. sunim pavadonim – "Suns pavadonis";

30.3 2. sunim asistentam – "Suns asistents".

30.4 Ja suns pavadonis vai suns asistents ir iegādāts ārvalstī un sunim ir dokumenti (suņa pavadoņa vai suņa asistenta sertifikāts vai apliecinājums par atbilstību suņa pavadoņa vai suņa asistenta darbam), kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam, suņa īpašniekam vai turētājam ir pienākums reģistrēt suni datu centrā un saņemt apliecību, bet suņa atkārtota apmācība nav nepieciešama.

30.5 Suņa īpašnieks vai turētājs nodrošina, lai suns sabiedriskajā transportā, sabiedriskajās ēkās un būvēs, publiskajās telpās un publiskos pasākumos, darba un mācību telpās neradītu draudus cilvēku un citu dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai un sunim būtu atbilstoša uzvedība.

V. Noslēguma jautājums

31. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.martu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs M.Kučinskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.959

(Pielikums MK 06.11.2012. noteikumu Nr. 753 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2019. noteikumiem Nr. 450)

REĢISTRĀCIJAS LAPA PAR APMĀCĪBU
Suns apmācīts uzbrukt cilvēkam Suns apmācīts darbam par asistentu
Suns apmācīts darbam par pavadoni Suns apmācīts darbam par terapeitu
 
Ziņas par suni
Identitātes numurs
               
Vārds 
  
Dzimšanas
  .  .    
dd mm gggg

vecums

 mēn.

dzimums

S V
datums      
Šķirne 
Apmatojuma krāsa 
Īpašās pazīmes 
  
Ziņas par suņa īpašnieku vai turētāju (vajadzīgo pasvītrot)
  
      -     
Personas kods
LV           
 Juridiskās personas reģistrācijas numurs
komercreģistrā, valsts pārvaldes iestādei –
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
  
 
Vārds, uzvārds vai juridiskās personas (valsts pārvaldes iestādes) nosaukums
   
        
Tālruņa numurss
        
Mobilā tālruņa numurs
 
Elektroniskā pasta adrese**
Ziņas par suņa turēšanas vietu
Adrese 
Pasta nodaļas indekss
LV    
 
Ziņas par suņa apmācību
  
      -     
Personas kods personai, kas apmāca suni
 
Vārds, uzvārds personai, kas apmāca suni
  
LV           
 Juridiskās personas reģistrācijas numurs
komercreģistrā, valsts pārvaldes iestādei –
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
 
Juridiskās personas vai valsts pārvaldes iestādes nosaukums
   
        
Tālruņa numurss
        
Mobilā tālruņa numurs
 
E-pasta adrese
    
Apmācības
sākuma datums
  .  .    
dd mm gggg
Apmācības
beigu datums
  .  .    
dd mm gggg
Apmācības vieta 
    
Persona, kas apmāca suni uzbrukt cilvēkam vai apmāca suni pavadoni vai suni asistentu, vai
suņa īpašnieks/turētājs, ja apmāca suni terapeitu
   
 Paraksts* Vārds, uzvārds
  
Veidlapas aizpildīšanas datums*:
  .  .    
dd mm gggg

Piezīmes.

1. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Norāda, ja personai nav aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts vai persona vēlas, lai saziņa notiek, izmantojot elektroniskā pasta adresi.

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.959
Ziņojuma lapa par suņa īpašnieka/turētāja vai turēšanas vietas maiņu

(Pielikums svītrots ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.959
Ziņojuma lapa par notikumu ar suni

(Pielikums svītrots ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.753)

4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.959

(Pielikums MK 06.11.2012. noteikumu Nr.753 redakcijā)

APLIECĪBA PAR
SUNI PAVADONI / SUNI ASISTENTU / SUNI TERAPEITU
Suņa īpašnieks vai turētājs 
 Vārds, uzvārds
Personas kods
      -     
Suņa apmācības veids 
 Suns pavadonis / suns asistents / suns terapeits
Suņa vārds 
    
Dzimšanas datums
  .  .    
dd mm gggg
vai vecums
  g  m
  
Identitātes numurs
               
Ieraksts vai uzlīme
  
Šķirne 
Apmatojuma krāsa 
 
 
OTRa PUSe
 
Reģistrācijas numurs
      
  
Reģistrācijas datums
  .  .    
dd mm gggg
  
Izdevējiestādes nosaukumsV/a "Lauksaimniecības datu centrs"
  
Izdošanas datums
  .  .    
dd mm gggg
Direktors 
 Paraksts, vārds, uzvārds
Z.v. 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 959Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.03.2006.Tēma: Dzīvnieku aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 23.12.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
124369
{"selected":{"value":"27.09.2019","content":"<font class='s-1'>27.09.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.09.2019","iso_value":"2019\/09\/27","content":"<font class='s-1'>27.09.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2012","iso_value":"2012\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2012.-26.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.02.2010","iso_value":"2010\/02\/13","content":"<font class='s-1'>13.02.2010.-08.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.03.2008","iso_value":"2008\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2008.-12.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2006","iso_value":"2006\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2006.-13.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.09.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"