Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2004. gada 8. aprīļa noteikumus Nr. 257 "Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām".

Ministru kabineta noteikumi Nr.376

Rīgā 2000.gada 31.oktobrī (prot. Nr.52, 3.§)

Pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles metožu piemērošanas kārtība

Izdoti saskaņā ar likuma "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem
sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām
" 5.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles metožu piemērošanas kārtību, slēdzot līgumu par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām.

2. Pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles pamatmetode ir atklāts konkurss, kurā savu piedāvājumu var iesniegt jebkurš būvdarbu veicējs, preču piegādātājs, iznomātājs vai pakalpojumu sniedzējs.

3. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums piemēro slēgtā konkursa metodi, ja ir paredzēts:

3.1. uzaicināt iesniegt piedāvājumus tikai tos būvdarbu veicējus, preču piegādātājus, iznomātājus vai pakalpojumu sniedzējus, par kuriem ir ziņas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā (ja tāda ir izveidota) un kuru kvalifikācija atbilst paredzamā līguma izpildei;

3.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas rīkot iepriekšēju kvalifikācijas pārbaudi pretendentu atlasei.

4. Sarunu metodi var piemērot, ja:

4.1. iepriekš izziņotam atklātam vai slēgtam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām;

4.2. iepriekš izziņotam slēgtam konkursam nav iesniegti pieteikumi iepriekšējas kvalifikācijas pārbaudei (ja tiek rīkota iepriekšēja kvalifikācijas pārbaude pretendentu atlasei);

4.3. ir iespējams iepirkt preces vai saņemt pakalpojumus tikai no viena pretendenta un nav citu piemērotu preces vai pakalpojumu aizvietotāju;

4.4. laika ierobežojums ārkārtēju, ar paredzamo līgumu nesaistītu apstākļu dēļ (ugunsgrēks, dabas katastrofa, karš, epidēmija, avārija, citi ārkārtēji gadījumi, kurus sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums nevarēja paredzēt) neļauj rīkot atklātu vai slēgtu konkursu;

4.5. ir iespējams iepirkt preces biržā.

II. Atklāts konkurss

5. Pirms atklāta konkursa uzaicinājuma publicēšanas presē sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izstrādā atklāta konkursa nolikumu, uz kura pamata pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma uzdevumā atklāta konkursa nolikumu var izstrādāt arī kāda cita persona.

6. Atklāta konkursa nolikumā norādāma šāda informācija:

6.1. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs;

6.2. tās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuru sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pilnvaro sniegt informāciju par konkursu;

6.3. prasības pretendenta kvalifikācijai un iesniedzamie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti;

6.4. ziņas par paredzamā līguma priekšmetu:

6.4.1. piegādājamās preces, sniedzamā pakalpojuma, nomas objekta vai veicamo būvdarbu nosaukums;

6.4.2. kvantitatīvais raksturojums;

6.4.3. kvalitatīvais raksturojums;

6.5. paredzamā līguma izpildes vieta;

6.6. paredzamā līguma izpildes termiņš;

6.7. vai piedāvājums iesniedzams par visu paredzamā līguma priekšmetu kopumā vai arī atļauts iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām līguma priekšmeta daļām (šādā gadījumā norāda paredzamā līguma priekšmeta daļas, to sastāvu un apjomu);

6.8. vai ir atļauta alternatīva piedāvājuma iesniegšana;

6.9. kārtība, kādā pretendents aprēķina piedāvājuma cenu;

6.10. kārtība, kādā pretendents var saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par atklāta konkursa nolikumu, kā arī norāde par pretendentu sanāksmes laiku, ilgumu un maksimālo pretendenta pārstāvju skaitu, kas drīkst piedalīties sanāksmē, ja sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums ir paredzējis rīkot pretendentu sanāksmi līdz piedāvājumu atvēršanai. Ja paredzamā līguma priekšmets ir būvprojektēšana vai būvdarbi, - norāde par būvlaukuma apskates iespējām, apskates laiku, ilgumu un maksimālo pretendenta pārstāvju skaitu, kas drīkst piedalīties apskatē;

6.11. piedāvājuma nodrošinājums (ja tas ir paredzēts) un tā apmērs;

6.12. piedāvājuma iesniegšanas kārtība, veids, vieta un termiņš (diena un stunda);

6.13. valoda, kādā iesniedzams piedāvājums, ja ir paredzēta piedāvājumu iesniegšana arī citā valodā, ne tikai latviešu valodā;

6.14. prasītais piedāvājuma derīguma laiks;

6.15. piedāvājumu atvēršanas kārtība, vieta, datums un laiks, kā arī pretendenta pārstāvja iespējas piedalīties piedāvājumu atvēršanā;

6.16. piedāvājuma izvēles kritērijs (ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu);

6.17. aritmētisko kļūdu labošanas kārtība;

6.18. piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un šo kritēriju īpatsvars izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, kā arī izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība vai formulas, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums;

6.19. alternatīvo piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas apraksts, ja ir paredzēta alternatīva piedāvājuma iesniegšana saskaņā ar šo noteikumu 6.8.apakšpunktu;

6.20. līguma nodrošinājums (ja tas ir paredzēts) un tā apmērs;

6.21. termiņš, līdz kuram sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pieņem lēmumu par piedāvājuma izvēli;

6.22. norāde, ka sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumam ir tiesības beigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

6.23. norāde, ka pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību par sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles norisi.

7. Atklāta konkursa nolikumam pievieno piedāvājuma izstrādāšanai nepieciešamos tehniskos dokumentus un citus materiālus, kas uzskatāmi par minētā nolikuma neatņemamu sastāvdaļu.

8. Uz katras atklāta konkursa nolikuma kopijas norāda apstiprinājumu par atbilstību oriģinālam.

9. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums sagatavo atklāta konkursa uzaicinājumu, kurā norādīts:

9.1. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs;

9.2. paredzamā līguma priekšmets;

9.3. paredzamā līguma izpildes apjoms;

9.4. paredzamā līguma izpildes vieta;

9.5. paredzamā līguma izpildes termiņš;

9.6. galvenie pretendentu atlases kritēriji;

9.7. piedāvājuma izvēles kritērijs (ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu);

9.8. atklāta konkursa nolikuma saņemšanas vieta un laiks, un maksa par to;

9.9. tās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuru sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pilnvaro sniegt informāciju par konkursa norisi;

9.10. piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš;

9.11. valoda, kādā iesniedzami piedāvājumi;

9.12. prasītais piedāvājuma derīguma laiks;

9.13. termiņš, līdz kuram sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izvēlas piedāvājumu;

9.14. norāde uz iepriekš publicētu informatīvo paziņojumu, ja tāds ir bijis.

10. Pēc konkursa uzaicinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" visas ieinteresētās personas var iepazīties ar atklāta konkursa nolikumu.

11. Visām ieinteresētajām personām, kuras samaksājušas par atklāta konkursa nolikumu (ja paredzēta maksa), sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izsniedz minētā nolikuma un paredzamā līguma projekta kopijas. Maksa par šo nolikumu nedrīkst pārsniegt 100 latu, bet, ja paredzamā līguma priekšmets ir būvdarbi, - 200 latu.

12. Atklāta konkursa nolikuma un paredzamā līguma projekta kopijas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izsniedz uzaicinājumā norādītajā laikā un vietā. Pēc sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma un pretendenta savstarpējas vienošanās minēto nolikumu un paredzamā līguma projektu var nosūtīt pa pastu. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums reģistrē pretendentu, kuram izsniegts atklāta konkursa nolikums un paredzamā līguma projekts, un atzīmē pretendenta nosaukumu, adresi un tālruņa numuru.

13. Pēc konkursa uzaicinājuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" grozījumus atklāta konkursa nolikumā izdarīt nedrīkst.

14. Pirms noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa informācijas apmaiņa starp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu un pretendentu notiek kā atbilžu sniegšana uz pretendenta rakstiski uzdotajiem jautājumiem.

15. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu nosūta visiem pretendentiem, nenorādot pretendentu, kas uzdevis jautājumu.

16. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var rīkot pretendentu sanāksmi, kuras laikā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma pārstāvis mutiski atbild uz pretendentu rakstiski iesniegtajiem jautājumiem vai sanāksmes laikā mutiski uzdotajiem jautājumiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums paredzējis rīkot pretendentu sanāksmi, par to norāda atklāta konkursa nolikumā.

17. Pēc pretendentu sanāksmes sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums sagatavo sanāksmes protokolu, iekļaujot uzdotos jautājumus un atbildes uz tiem. Protokolu nosūta visiem pretendentiem neatkarīgi no tā, vai tie ir piedalījušies sanāksmē.

18. Ja paredzamā līguma priekšmets ir būvprojektēšana vai būvdarbi un ja vismaz viens pretendents to pieprasa, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums organizē būvlaukuma apskati. Tā notiek visiem pretendentiem vienlaikus ne vēlāk kā 14 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

19. Pēc būvlaukuma apmeklējuma sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums rīko pretendentu sanāksmi, ja to pieprasa vismaz viens pretendents.

20. Piedāvājumu atvēršana notiek atklāta konkursa nolikumā paredzētajā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā divas stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana pirms paredzētā laika nav atļauta.

21. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumus nepieņem un iesniegtajos piedāvājumos izmaiņas neizdara.

22. Pretendenta pārstāvis drīkst piedalīties piedāvājumu atvēršanā.

23. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie pretendentu pārstāvji paziņo pārstāvamā pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, kā arī savu vārdu, uzvārdu, amatu un kontakttālruni.

24. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma pārstāvis pretendentu pārstāvju klātbūtnē atver piedāvājumus un nolasa katra piedāvājuma galvenos datus, arī cenu. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma pārstāvis parakstās uz piedāvājumiem. Pretendentu pārstāvji turpmākajā konkursa norisē nepiedalās.

25. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma pārstāvis pārbauda, vai pretendents ir iesniedzis kvalifikācijas pārbaudei nepieciešamos dokumentus un vai iesniegtais piedāvājums ir sagatavots atbilstoši atklāta konkursa nolikumam.

26. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi veic pirms piedāvājumu atbilstības novērtēšanas. Ja paredzamā līguma priekšmets ir pakalpojumu sniegšana, pretendenta kvalifikācijas pārbaude un piedāvājuma atbilstības novērtēšana notiek vienlaikus.

27. Pretendents, kurš neatbilst kvalifikācijas pārbaudes prasībām vai kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām, nepiedalās turpmākajā konkursa norisē.

28. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumam ir tiesības pieprasīt pretendentiem papildu informāciju par viņu iesniegtajiem piedāvājumiem, ja tas nepieciešams piedāvājumu novērtēšanai un salīdzināšanai.

29. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumam ir tiesības labot aritmētiskas kļūdas, kas konstatētas piedāvājuma izskatīšanā. Par visiem labojumiem paziņo piedāvājuma iesniedzējam. Ja piedāvājuma iesniedzējs nepiekrīt aritmētisko kļūdu labojumiem, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums ir tiesīgs atteikties no šī piedāvājuma.

30. Ja iesniegtajā piedāvājumā vienas vienības cenu summa atšķiras no atsevišķi norādītās vienību kopējās cenas, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izlabo:

30.1. vienas vienības cenu, ja saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu vajadzēja norādīt vienību kopējo cenu;

30.2. vienību kopējo cenu:

30.2.1. ja saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu vajadzēja norādīt vienas vienības cenu;

30.2.2. ja atklāta konkursa nolikumā nav norādes par cenas aprēķināšanas kārtību vai ja saskaņā ar minēto nolikumu vajadzēja norādīt gan vienas vienības cenu, gan vienību kopējo cenu.

31. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izvēlas vienu piedāvājumu vai vairākus piedāvājumus, ja paredzamā līguma priekšmets ir sadalīts daļās.

32. Ja iesniegts tikai viens piedāvājums, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums lemj, vai tas atbilst atklāta konkursa nolikumam un ir izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu.

III. Slēgts konkurss

33. Slēgtā konkursā pretendentu atlase un piedāvājumu izvēle notiek saskaņā ar šo noteikumu 3.punktu.

34. Pirms uzaicinājuma uz kvalifikācijas pārbaudi publicēšanas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izstrādā iepriekšējas kvalifikācijas pārbaudes (turpmāk - kvalifikācijas pārbaude) nolikumu un slēgta konkursa nolikumu, uz kura pamata pretendents sagatavo un iesniedz savu piedāvājumu. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma uzdevumā kvalifikācijas pārbaudes nolikumu un slēgta konkursa nolikumu var izstrādāt arī kāda cita persona.

35. Kvalifikācijas pārbaudes nolikumā norādāma šāda informācija:

35.1. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs;

35.2. tās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuru sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pilnvaro sniegt informāciju par konkursu;

35.3. īsas ziņas par paredzamā līguma priekšmetu:

35.3.1. piegādājamās preces, sniedzamā pakalpojuma, nomas objekta vai veicamo būvdarbu nosaukums;

35.3.2. kvantitatīvais raksturojums;

35.3.3. kvalitatīvais raksturojums;

35.4. paredzamā līguma izpildes vieta;

35.5. paredzamā līguma izpildes termiņš;

35.6. prasības pretendenta kvalifikācijai un iesniedzamie kvalifikāciju apstiprinošie dokumenti;

35.7. kvalifikācijas pārbaudes dokumentu iesniegšanas kārtība, veids, vieta un termiņš (diena un stunda);

35.8. valoda, kādā iesniedzams kvalifikācijas pārbaudes pieteikums, ja ir paredzēta pieteikumu iesniegšana arī citā valodā, ne tikai latviešu valodā;

35.9. kvalifikācijas pārbaudes pieteikuma atvēršanas kārtība, vieta, datums un laiks, kā arī pretendenta pārstāvja iespējas piedalīties pieteikuma atvēršanā;

35.10. termiņš, līdz kuram sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izdara kvalifikācijas pārbaudi;

35.11. norāde, ka pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību par sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz pretendentu atlases norisi;

35.12. citas ziņas.

36. Kvalifikācijas pārbaudes izziņošana notiek šādā kārtībā:

36.1. uzaicinājumu uz kvalifikācijas pārbaudi sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam ievietošanai tīklā "Internet" un publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

36.2. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums publicē sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" vismaz 10 dienas pirms kvalifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņa beigām.

37. Kvalifikācijas pārbaudes pieteikumu atvēršana notiek kvalifikācijas pārbaudes nolikumā paredzētajā laikā un vietā, bet ne vēlāk kā divas stundas pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

38. Pretendenta pārstāvis drīkst piedalīties kvalifikācijas pārbaudes pieteikumu atvēršanā.

39. Kvalifikācijas pārbaudes pieteikumu atvēršanā klātesošie pretendentu pārstāvji paziņo pārstāvamā pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, kā arī savu vārdu, uzvārdu, amatu un kontakttālruni.

40. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma pārstāvis pretendentu pārstāvju klātbūtnē atver kvalifikācijas pārbaudes pieteikumus un parakstās uz kvalifikācijas pieteikumiem. Pretendentu pārstāvji turpmākajā konkursa norisē nepiedalās.

41. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums novērtē pretendentu, ņemot vērā kvalifikācijas pārbaudes nolikumā minētos vērtēšanas kritērijus.

42. Mēneša laikā no kvalifikācijas pārbaudes pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums paziņo kvalifikācijas pārbaudes rezultātus visiem pretendentiem, kas piedalījās kvalifikācijas pārbaudē, un nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus slēgtam konkursam tiem pretendentiem, kas izturējuši kvalifikācijas pārbaudi, kā arī tiem iespējamiem pretendentiem, par kuriem ir ziņas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma kvalifikācijas novērtēšanas sistēmā (ja tāda ir izveidota) un kuru kvalifikācija atbilst paredzamā līguma izpildei.

43. Vienlaikus ar uzaicinājumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par kvalifikācijas pārbaudē atlasīto pretendentu uzaicināšanu piedalīties slēgtajā konkursā.

44. Kopā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums nosūta pretendentiem slēgta konkursa nolikumu, kurā ir šāda informācija:

44.1. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs;

44.2. tās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuru sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pilnvaro sniegt informāciju par konkursu;

44.3. ziņas par paredzamā līguma priekšmetu:

44.3.1. piegādājamās preces, sniedzamā pakalpojuma, nomas objekta vai veicamo būvdarbu nosaukums;

44.3.2. kvantitatīvais raksturojums;

44.3.3. kvalitatīvais raksturojums;

44.4. paredzamā līguma izpildes vieta;

44.5. paredzamā līguma izpildes termiņš;

44.6. vai piedāvājums iesniedzams par visu paredzamā līguma priekšmetu kopumā vai arī atļauts iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām līguma priekšmeta daļām (šādā gadījumā norāda paredzamā līguma priekšmeta daļas, to sastāvu un apjomu);

44.7. vai ir atļauta alternatīva piedāvājuma iesniegšana;

44.8. kārtība, kādā pretendents aprēķina piedāvājuma cenu;

44.9. kārtība, kādā pretendents var saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par nolikumu, kā arī norāde par pretendentu sanāksmes laiku, ilgumu un maksimālo pretendenta pārstāvju skaitu, kas drīkst piedalīties sanāksmē, ja sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums ir paredzējis rīkot pretendentu sanāksmi līdz piedāvājumu atvēršanai. Ja paredzamā līguma priekšmets ir būvprojektēšana vai būvdarbi, - norāde par būvlaukuma apskates iespējām, apskates laiku, ilgumu un maksimālo pretendenta pārstāvju skaitu, kas drīkst piedalīties apskatē;

44.10. piedāvājuma nodrošinājums (ja tas ir paredzēts) un tā apmērs;

44.11. piedāvājuma iesniegšanas kārtība, veids, vieta un termiņš (diena un stunda);

44.12. valoda, kādā iesniedzams piedāvājums, ja ir paredzēta piedāvājumu iesniegšana arī citā valodā, ne tikai latviešu valodā;

44.13. prasītais piedāvājuma derīguma laiks;

44.14. piedāvājuma atvēršanas kārtība, vieta, datums un laiks, kā arī pretendenta pārstāvja iespējas piedalīties piedāvājuma atvēršanā;

44.15. piedāvājuma izvēles kritērijs (ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums vai piedāvājums ar viszemāko cenu);

44.16. aritmētisko kļūdu labošanas kārtība;

44.17. piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un šo kritēriju īpatsvars izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, kā arī izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība vai formulas, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir ekonomiski visizdevīgākais piedāvājums;

44.18. alternatīvo piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas apraksts, ja ir paredzēta alternatīvo piedāvājumu iesniegšana saskaņā ar šo noteikumu 44.7.apakšpunktu;

44.19. līguma nodrošinājums (ja tas ir paredzēts) un tā apmērs;

44.20. termiņš, līdz kuram sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums izvēlas piedāvājumu;

44.21. norāde, ka sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumam ir tiesības beigt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

44.22. norāde, ka pretendentam ir tiesības iesniegt sūdzību par sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma rīcību vai lēmumu, kas attiecas uz piedāvājumu izvēles norisi.

45. Pēc uzaicinājuma nosūtīšanas pretendentam grozījumus slēgta konkursa nolikumā izdarīt nedrīkst.

46. Pirms noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām informācijas apmaiņa starp sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu un pretendentu notiek saskaņā ar šo noteikumu 14., 15., 16., 17., 18. un 19.punkta nosacījumiem.

47. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek saskaņā ar šo noteikumu 20., 21., 22., 23. un 24.punkta nosacījumiem.

48. Iesniegtos piedāvājumus izvērtē un piedāvājumu izvēlas atbilstoši šo noteikumu 25., 27., 28., 29., 30., 31. un 32.punkta nosacījumiem.

IV. Sarunas

49. Ja pretendentu atlase un piedāvājuma izvēle notiek, piemērojot sarunu metodi, paziņojumā par sarunu metodes izvēli norādāma šāda informācija:

49.1. sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa un faksa numurs;

49.2. tās amatpersonas vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis un adrese, kuru sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums pilnvaro sniegt informāciju par sarunu norisi;

49.3. paredzamā līguma priekšmeta apraksts un apjoms;

49.4. paredzamā līguma izpildes vieta un termiņš;

49.5. piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš;

49.6. iespējamie pretendenti;

49.7. norāde uz iepriekš publicētu informatīvo paziņojumu, ja tāds ir bijis.

50. Ja sarunu metodi piemēro saskaņā ar šo noteikumu 4.1.apakšpunktu, paredzamā līguma noteikumi nedrīkst atšķirties no jau iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursa līguma noteikumiem.

51. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums rīko sarunas ar pretendentiem, kuri iesnieguši piedāvājumus, un izvēlas piemērotāko piedāvājumu.

V. Noslēguma jautājumi

52. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums protokolē konkursa un sarunu norisi.

53. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums piedāvājumu izmanto tikai konkursa vai sarunu rezultātu noteikšanai. Piedāvājuma izmantošana citiem mērķiem atļauta tikai ar piedāvājuma iesniedzēja piekrišanu.

54. Informācija par piedāvājumā norādīto cenu, piedāvājumu vērtēšanas un salīdzināšanas rezultātiem, kā arī informācija par konkursa vai sarunu pabeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ir atklāta.

55. Iesniegto piedāvājumu saturu sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums neizpauž līdz brīdim, kad ir pieņemts motivēts lēmums par līguma slēgšanu vai lēmums par konkursa vai sarunu pabeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

56. Lēmumu par līguma slēgšanu vai lēmumu par konkursa vai sarunu pabeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, pieņem mēneša laikā no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas. Ja nepieciešams, sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums var pagarināt šo termiņu līdz diviem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas.

57. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums lēmumu par līguma noslēgšanu vai lēmumu par konkursa vai sarunu pabeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, piecu dienu laikā rakstiski paziņo visiem pretendentiem, kuri piedalījās konkursā vai sarunās, kā arī nosūta Iepirkumu uzraudzības birojam ievietošanai tīklā "Internet".

58. Sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums ne agrāk par 15 dienām kopš lēmuma pieņemšanas un ne vēlāk par piedāvājuma derīguma laika beigām noslēdz rakstisku līgumu ar konkursā vai sarunās izvēlēto pretendentu.

59. Divdesmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums ievieto paziņojumu par konkursa vai sarunu rezultātiem laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī citā preses izdevumā, ja tajā bija publicēts konkursa uzaicinājums.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 4.novembri

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pretendentu atlases un piedāvājumu izvēles metožu piemērošanas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 376Pieņemts: 31.10.2000.Stājas spēkā: 04.11.2000.Zaudē spēku: 01.05.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 391/393, 03.11.2000.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
12414
04.11.2000
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"