Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumus Nr. 843 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.375

Rīgā 2000.gada 31.oktobrī (prot. Nr.52 6.§)
Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 33.panta sesto daļu, 37.panta ceturto daļu un 38.panta otro daļu
(MK 15.03.2005. noteikumu Nr.185 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātos rekvizītus, biļešu iegādes, biļešu nodošanas, vietu rezervēšanas, pasažieru iekāpšanas, pasažieru, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas, kā arī atrastu lietu nodošanas un uzglabāšanas kārtību pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos, kārtību, kādā autobusi izmanto autoostu pakalpojumus — iebrauc un stāv autoostu teritorijā, kā arī pārvadātāja rīcību, ja ceļā noticis autobusa tehnisks bojājums un piespiedu apstāšanās.

(MK 15.03.2005. noteikumu Nr.185 redakcijā)

2. Pārvadātājs nodrošina, lai pasažierim autobusā ir pieejama informācija par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību. Tālsatiksmes maršruta autobusā pārvadātājs nodrošina informāciju par autobusa stāvēšanas laiku pieturvietā, autobusa kustības sarakstu un braukšanas maksu (tarifu).

3. Pasažierim, atrodoties autobusā, jāpilda autobusa vadītāja, konduktora vai kontroliera prasības, kas noteiktas šajos noteikumos. Pasažierim ir aizliegts bojāt autobusa inventāru un veikt darbības, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu.

4. Pasažieri tiek pārvadāti, nepārsniedzot autobusa izgatavotāja noteikto autobusa ietilpību. Tālsatiksmes maršruta autobusā sēdvietas tiek numurētas.

5. Pārvadājumiem izmanto autobusu, kas ir noformēts ar maršruta zīmi un pārvadātāja nosaukumu. Maršruta zīme ir informatīva, autobusā novietojama zīme, kura satur informāciju par pārvadājumu attiecīgajā maršrutā (piemēram, nosaukums, kods). Pārvadātājs nodrošina, lai maršruta zīme, autobusam tuvojoties, ir labi saskatāma (piemēram, apgaismojums diennakts tumšajā laikā) un autobusā novietota tā, lai pasažierim iekāpjot ir labi redzama.

6. Paaugstināta servisa pārvadājumos izmanto maršruta zīmi ar norādi par paaugstināta servisa pārvadājumu. Institūcija — atļaujas izsniedzēja —, izsniedzot atļauju pārvadājumu veikšanai attiecīgajā maršrutā (turpmāk — atļauja), var noteikt īpašas prasības pārvadājumu kvalitātei — servisam (piemēram, speciāls sēdvietu aprīkojums un izvietojums, papildu pakalpojumi — ēdināšana, TV, WC, iespēja izmantot mobilo tālruni).

7. Ja rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā paredzētās vietas ir aizpildītas, autobusā novieto papildu informācijas zīmi "Vietu nav". Pasažieri, kuri gaida autobusu kustības sarakstā paredzētajā pieturvietā, par to tiek informēti, samazinot autobusa kustības ātrumu, ja šajā pieturvietā neviens no pasažieriem neizkāpj.

8. Lai nodrošinātu pārvadājumus, ja ir neparedzēti liela pasažieru plūsma, pārvadātājs pēc viena kustības saraksta un ar vienu atļauju reisā var norīkot papildu autobusu (autobusus). Šādā gadījumā autobusu papildus noformē ar informācijas zīmi "Papildreiss".

II. Biļešu iegāde un nodošana

9. Lai izmantotu regulāro maršrutu autobusus, pasažieris iegādājas braukšanas biļeti, bet, lai pārvadātu bagāžu, — bagāžas biļeti. Braukšanai autobusā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var izmantot citu braukšanas dokumentu.

10. Pasažiera pienākums ir saglabāt iegādāto biļeti līdz brauciena beigām un pēc konduktora, autobusa vadītāja vai kontroliera pieprasījuma uzrādīt to pārbaudei. Ja pasažieris braukšanai autobusā izmanto braukšanas biļeti ar atlaidi no braukšanas maksas vai citu braukšanas dokumentu, viņa pienākums ir uzrādīt pārbaudei konduktoram, autobusa vadītājam vai kontrolierim braukšanas dokumentu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā papildus arī citu tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, skolēna, bāreņa, pensionāra, invalīda apliecību).

11. Pasažieris, kurš nevar uzrādīt derīgu braukšanas biļeti vai citu braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu, uzskatāms par pasažieri bez biļetes un saucams pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc naudas soda samaksas pasažieris, kurš vēlas turpināt braucienu tālsatiksmes, rajona maršruta vai pilsētas maršruta autobusā, iegādājas braukšanas biļeti.

12. Biļete ir derīga braukšanai biļetē norādītajā virzienā līdz noteiktai pieturai tikai tajā laikā un datumā, kas norādīts biļetē. Braukšanai pilsētas maršruta autobusā pašvaldība var noteikt citus biļetes izmantošanas nosacījumus.

13. Braukšanas un bagāžas biļetes pasažieriem pārdod saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātiem tarifiem. Apstiprinātie tarifi nedrīkst pārsniegt valstī noteiktos vienotos tarifus pilsētu, rajonu un tālsatiksmes pārvadājumiem.

14. Biļetes pasažieriem pārdod rindas kārtībā neatkarīgi no braukšanas attāluma jebkurā daudzumā, bet nepārsniedzot izgatavotāja noteiktās autobusa ietilpības normas.

15. Iegādājoties biļeti maršruta galapunkta kasē braukšanai tālsatiksmes maršruta autobusā, pasažierim ir tiesības:

15.1. izvēlēties jebkuru brīvo vietu autobusā;

15.2. norādīt iekāpšanas vietu jebkurā maršrutā paredzētā pieturā (iekāpšanas vieta tiek norādīta braukšanas biļetē un biļešu uzskaites dokumentā, kuru pirms autobusa atiešanas nodod autobusa vadītājam vai konduktoram).

16. Autobusa vadītājs vai konduktors atbilstoši šo noteikumu 15.2.apakšpunktam nodrošina pasažieri ar biļetē norādīto vietu autobusā biļešu uzskaites dokumentā norādītajā pieturvietā.

17. Pārdodot stāvvietas biļeti tālsatiksmes maršruta autobusā, pārdevējs informē pasažieri par to un izsniedz biļeti ar norādi par stāvvietu.

18. Biļetes pasažierim pārdod:

18.1. braukšanai pilsētas maršrutos — vietās, kuras noteikusi attiecīgā pašvaldība, vai autobusā;

18.2. braukšanai rajona un tālsatiksmes maršrutos — autoostas biļešu kasēs vai autobusā, ja biļešu kase pārtraukusi biļešu pārdošanu vai maršruta pieturvietās nav biļešu kases.

19. Biļetes autobusā pārdod autobusa vadītājs vai konduktors.

20. Biļešu kasē biļetes pārtrauc pārdot:

20.1. maršruta galapunktā — ne agrāk kā 10 minūtes pirms autobusa atiešanas;

20.2. maršruta starppunktā — ar brīdi, kad autobusa vadītājs (konduktors) saņem biļešu uzskaites dokumentus.

21. Biļeti braukšanai rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā var iegādāties biļešu kasē iepriekšpārdošanā. Biļešu iepriekšpārdošanu uzsāk vismaz piecas diennaktis pirms autobusa atiešanas un pārtrauc iepriekšējā dienā pirms autobusa atiešanas. Autoostā pie kases jābūt informācijai par biļešu iepriekšpārdošanas kārtību.

22. Ja pasažieris neizmanto iegādāto biļeti braukšanai rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā, viņš var to nodot biļešu kasē un saņemt atpakaļ:

22.1. pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu, ja biļeti nodod kasē vismaz divas stundas pirms autobusa atiešanas;

22.2. naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas, ja līdz autobusa atiešanai atlicis mazāk par divām stundām.

23. Pasažierim ir tiesības atteikties no brauciena tālsatiksmes maršrutā, nodot biļeti kasē 30 minūšu laikā pēc kustības sarakstā paredzētās autobusa atiešanas un saņemt atpakaļ pilnu braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksu un maksu par biļešu iepriekšpārdošanu (ja šāda maksa ir veikta), ja:

23.1. autobuss atiet 15 (vai vairāk) minūtes vēlāk, nekā paredzēts autobusu kustības sarakstā;

23.2. pārvadājums nenotiek pārvadātāja vainas dēļ;

23.3. pasažierim netiek sagādāta iespēja ieņemt biļetē norādīto vai līdzvērtīgu autobusa vadītāja (konduktora) ierādītu vietu;

23.4. autobusu ar augstāku pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem), par ko ir samaksāta papildu maksa, nomaina ar autobusu, kuram ir zemāka pārvadājumu kvalitāte.

24. Pasažieris, kurš ir nokavējis rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusu, — stundas laikā pēc autobusa atiešanas, bet pasažieris, kurš ir nokavējis rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), — trīs dienu laikā ir tiesīgs nodot neizmantoto biļeti kasē un saņemt citu biļeti. Lai saņemtu citu biļeti, pasažierim papildus jāmaksā naudas summa 25 % apmērā no biļetes cenas. Ja pasažieris nevēlas saņemt citu biļeti, neizmantoto biļeti var nodot biļešu kasē un saņemt naudas summu 75 % apmērā no braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksas.

25. Ja slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums) autobuss ir nokavēts vairāk kā par vienu stundu, tas jāapstiprina ar ārstniecības iestādes izziņu vai attiecīgās institūcijas izsniegtu notikumu apliecinošu dokumentu.

26. Rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos pasažierim, pārtraucot braucienu slimības vai nepārvaramas varas dēļ (piemēram, dabas stihija, nelaimes gadījums), ir tiesības saņemt atpakaļ braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

27. Šo noteikumu 22., 23. un 24.punktā minētajos gadījumos biļeti nodod vietā, kur biļete ir iegādāta. Par biļetes nodošanu un noteiktas summas atmaksāšanu tiek sastādīts akts (1.pielikums).

II1. Biļešu un citu braukšanas dokumentu obligātie rekvizīti

(Nodaļa MK 15.03.2005. noteikumu Nr.185 redakcijā)

27.1 Pilsētas maršruta autobusa biļetē (arī bagāžas biļetē) ir šādi obligātie rekvizīti:

27.1 1. pilsētas nosaukums;

27.1 2. biļetes numurs un sērija;

27.1 3. biļetes cena;

27.1 4. pārvadātāja nosaukums;

27.1 5. pārvadājumu veids (maršruta autobuss, maršruta taksometrs).

27.2 Rajona un tālsatiksmes maršruta autobusa biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

27.2 1. autoostas kasē pārdotajā biļetē:

27.2 1.1. pārvadātāja nosaukums;

27.2 1.2. biļetes numurs;

27.2 1.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

27.2 1.4. biļetes cena;

27.2 1.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atlaide procentos (%) no biļetes cenas);

27.2 1.6. autobusa atiešanas laiks un datums;

27.2 1.7. tālsatiksmes maršrutā — vietas numurs un iekāpšanas pietura, ja tā tiek norādīta saskaņā ar pasažieru un bagāžas pārvadāšanas noteikumiem; rajona maršrutā — iekāpšanas numurs;

27.2 1.8. maršruta nosaukums;

27.2 1.9. pārdošanas datums un laiks;

27.2 1.10. kases aparāta, kases sistēmas, specializētas ierīces vai iekārtas pilns šasijas numurs;

27.2 2. rajona vai tālsatiksmes maršruta autobusā pārdotajā biļetē:

27.2 2.1. pārvadātāja nosaukums;

27.2 2.2. biļetes numurs;

27.2 2.3. brauciena sākumpunkts un galapunkts;

27.2 2.4. biļetes cena;

27.2 2.5. norāde par braukšanas maksas atvieglojumu apmēru (atlaide procentos (%) no biļetes cenas);

27.2 2.6. maršruta nosaukums;

27.2 2.7. pārdošanas datums un laiks;

27.2 2.8. kases aparāta, kases sistēmas, specializētas ierīces vai iekārtas pilns šasijas numurs;

27.2 3. rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos pārdotajās biļetēs, kuru pārdošanai neizmanto elektroniskās ierīces, iekļauj šo noteikumu 27.2 2.1., 27.2 2.2. un 27.2 2.4.apakšpunktā minētos rekvizītus. Ja biļetēm piemēro pazeminātu tarifu, pārvadātājs nodrošina šo biļešu uzskaiti.

27.3 Rajona un tālsatiksmes maršruta autobusa bagāžas biļetē ir šādi obligātie rekvizīti:

27.3 1. pārvadātāja nosaukums;

27.3 2. biļetes numurs;

27.3 3. pārvadājumu sākumpunkts un galapunkts (ja bagāža tiek pārvadāta bez pasažiera);

27.3 4. pārdošanas datums un laiks;

27.3 5. biļetes cena;

27.3 6. maršruta numurs;

27.3 7. bagāžas biļetēs, kuru pārdošanai neizmanto elektroniskās ierīces, iekļauj šo noteikumu 27.3 1., 27.3 2., 27.3 3. un 27.3 5.apakš­punktā minētos rekvizītus.

27.4 Abonementa braukšanas dokumentiem (braukšanas kartēm, mēneš­biļetēm), kuri var būt personalizēti vai paredzēti jebkuram uzrādītājam, ir šādi obligātie rekvizīti:

27.4 1. pilsētas maršrutos:

27.4 1.1. maršruta numurs (vai pārvadājuma veids);

27.4 1.2. biļetes cena;

27.4 1.3. derīguma termiņš, darbības laiks (nedēļas diena u.c.);

27.4 1.4. pārvadājuma veids (ja abonementa braukšanas dokuments tiek izsniegts vairākiem pārvadājumu veidiem, šo noteikumu 27.4 1.1.apakšpunktā minētos rekvi­zītus abonementa braukšanas dokumentā var neiekļaut);

27.4 1.5. pasažiera kategorijas nosau­kums, ja tai ir Ministru kabineta noteikti braukšanas maksas atvieglojumi;

27.4 2. rajonu maršrutos var ieviest abonementa braukšanas dokumentus, ietverot tajos šo noteikumu 27.4 1.apakšpunktā norādītos rekvizītus;

27.4 3. tālsatiksmes maršrutu abonementa biļetē ietver šo noteikumu 27.4 1.apakš­punktā minētos rekvizītus;

27.4 4. ja šo noteikumu 27.4 1., 27.4 2. un 27.4 3.apakšpunktā minētajos pārvadājumu veidos abonementa biļete ir personalizēta, uz tās ir jābūt pasažiera fotogrāfijai.

27.5 Citiem dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, ir vismaz šādi obligātie rekvizīti:

27.5 1. dokumenta nosaukums;

27.5 2. vārds, uzvārds;

27.5 3. personas kods;

27.5 4. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums;

27.5 5. dokumenta derīguma termiņš;

27.5 6. dokumenta turētāja fotogrāfija.

27.6 Biļešu rekvizītus autotransporta līdzekļiem, kas kursē starptautiskajos marš­rutos, nosaka pārvadātājs.

III. Vietu rezervēšana un pasažieru iekāpšana

28. Pasažieris ir tiesīgs rezervēt vietu tālsatiksmes vai rajona maršruta autobusā. Vietu rezervē maršruta galapunkta autoostā (kasē) personīgi vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms autobusa atiešanas, bet ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms autobusa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms autobusa atiešanas.

29. Autoostā jābūt pasažieriem pieejamai informācijai par pakalpojumu (vietu rezervēšana, biļešu izpirkšana) sniegšanas kārtību, kā arī maksas apmēriem.

30. I un II grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem katra tālsatiksmes maršruta reisa autobusā ir paredzētas rezervēšanai:

30.1. divas sēdvietas, ja autobusā ir vairāk par 16 sēdvietām;

30.2. viena sēdvieta, ja autobusā ir ne vairāk par 16 sēdvietām.

(MK 20.08.2002. noteikumu Nr.369 redakcijā)

30.1 I un II grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem saskaņā ar šo noteikumu 30.punktu var rezervēt sēdvietu maršruta galapunkta autoostā (kasē) personīgi vai pa tālruni vismaz piecas diennaktis pirms autobusa atiešanas, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms autobusa atiešanas. Biļeti uz rezervēto vietu iegādājas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms autobusa atiešanas. Ja 30 minūtes pirms autobusa atiešanas rezervēšanai paredzētās sēdvietas nav rezervētas vai nav iegādātas biļetes uz rezervētajām sēdvietām, biļetes uz minētajām sēdvietām tiek pārdotas vispārējā kārtībā.

(MK 20.08.2002. noteikumu Nr.369 redakcijā)

31. Tālsatiksmes maršrutu autobusos invalīdiem rezervēšanai paredzētās vietas tiek apzīmētas ar attiecīgu simboliku. I grupas invalīda vai bērna invalīda pavadonim pārvadātājs nodrošina vietu invalīda sēdvietas tuvumā.

(Grozīts ar MK 20.08.2002. noteikumiem Nr.369)

32. Tālsatiksmes maršruta galapunktā sēdvietas autobusā tiek ieņemtas atbilstoši biļetē norādītajiem vietu numuriem. Rajona vai pilsētas maršruta autobusā un caurbraucošā tālsatiksmes maršruta autobusā pasažieris ieņem jebkuru brīvo sēdvietu.

33. Tālsatiksmes vai rajona maršrutos:

33.1. galapunktā autobusa vadītājs vai konduktors aicina pasažierus iekāpt autobusā šādā secībā:

33.1.1. invalīdi, kuri ir rezervējuši vietas autobusā;

33.1.2. pasažieri, kuri ir iegādājušies biļetes autoostas kasēs;

33.1.3. pasažieri, kuriem ir tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm;

33.1.4. pasažieri bez iepriekš iegādātām biļetēm;

33.2. pieturvietās, kur biļešu kases nedarbojas vai to nav, pasažieri iekāpj autobusā rindas kārtībā.

34. Iekāpjot autobusā, pasažiera pienākums ir uzrādīt (iegādāties) braukšanas biļeti un dokumentus (ja tādi ir nepieciešami), kas apliecina tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus.

35. Pilsētas vai rajona maršrutu autobusos (kuros ir 16 un vairāk sēdvietas) invalīdiem un pasažieriem ar pirmsskolas vecuma bērniem ir paredzētas sešas attiecīgi apzīmētas sēdvietas.

IV. Bērnu pārvadāšana

36. Bērnam līdz septiņu gadu vecumam pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos ir tiesības braukt bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Pirmsskolas vecuma bērns autobusā var braukt tikai citas personas pavadībā.

37. Bērnam no septiņu gadu vecuma pilsētas, rajona un tālsatiksmes maršrutu autobusos ir tiesības braukt, aizņemot atsevišķu sēdvietu.

V. Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

38. Pasažieris autobusā var pārvadāt bagāžu. Bagāžu nedrīkst novietot pasažierim paredzētā vietā vai vietā, kur tā traucē citiem pasažieriem. Bagāžu, kuras izmēri pārsniedz šo noteikumu 40.punktā noteiktos izmērus, pārvadā autobusa bagāžas nodalījumā. Ja autobusā nav bagāžas nodalījuma un bagāža netraucē citiem pasažieriem, bagāžu var pārvadāt autobusa salonā.

39. Bez maksas pārvadā bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras veids un iesaiņojums atļauj to bez grūtībām novietot paredzētajā vietā, kā arī tās izmērs nepārsniedz 60 x 40 x 20 cm. Ja viens no bagāžas izmēriem pārsniedz noteikto izmēru (piemēram, saliekamā makšķere, slēpes, kruķi) un autobusa tehniskās iespējas pieļauj to pārvadāt autobusa salonā, šādu bagāžu var pārvadāt bez maksas.

40. Par maksu pārvadā bagāžu, kuras izmēri pārsniedz 60 x 40 x 20 cm, bet nepārsniedz 100 x 60 x 40 cm, izņemot bērnu ragaviņas, bērnu ratiņus vai invalīdu ratiņus.

41. Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atlaidēm, par bagāžas pārvadāšanu maksā pēc vispārīgiem noteikumiem.

42. Par katru pārvadāšanai pieņemto bagāžas vienību pasažierim izsniedz bagāžas biļeti un kvīti vai žetonu (ja bagāžu novieto autobusa bagāžas nodalījumā).

43. Ja bagāža tiek pārvadāta bez pasažiera saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 36.pantu, par katru bagāžas vienību maksā atsevišķi.

44. Pasažieris nodrošina, lai bagāža būtu pārvadāšanai un tās saglabāšanai atbilstošā iepakojumā. Par bagāžu, kura tiek pārvadāta kopā ar pasažieri autobusa salonā, atbild pasažieris. Par bagāžas nodalījumā novietotās bagāžas saglabāšanu atbild pārvadātājs.

45. Pilsētas maršruta autobusā pašvaldība var noteikt citu bagāžas pārvadāšanas kārtību.

46. Autobusā aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citam pasažierim, viņa bagāžai vai autobusa salonam, vai bagāžas nodalījumam.

47. Autobusā aizliegts pārvadāt dzīvniekus, izņemot suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami krātiņā, kastē vai citā dzīvnieka pārvadāšanai atbilstošā veidā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

48. Suns autobusā pārvadājams, turot to īsā pavadā. Sunim jābūt ar uzpurni un ar žetonu pie kakla siksnas. Pasažierim, kurš pārvadā suni, jābūt līdzi suņa vakcinācijas apliecībai. Aizliegts pārvadāt suni uz sēdekļa.

49. Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku pārvadāšanu, kuri ir ievietoti krātiņā, kastē vai tiek pārvadāti citā dzīvnieku pārvadāšanai atbilstošā veidā, maksā kā par vienu bagāžas vienību. Bez maksas pārvadā dzīvnieku, kas ir vājredzīgā pavadonis.

VI. Atrastas lietas

50. Autobusā atrastu lietu nodod autobusa vadītājam, konduktoram vai maršruta galapunkta autoostas amatpersonai. Autobusa vadītājs vai konduktors atrasto lietu nodod autoostas amatpersonai. Autoostā atrastu lietu nodod autoostas amatpersonai.

51. Par katru atrasto lietu autobusa vadītājs, konduktors vai autoostas amatpersona sastāda aktu (2.pielikums).

52. Atrasto lietu autoostā uzglabā trīs diennaktis, pēc tam to nodod policijai.

VII. Maršruta autobusa tehniskie bojājumi, piespiedu apstāšanās ceļā

53. Ja autobuss nevar turpināt braucienu tehnisku bojājumu vai citu iemeslu dēļ, tā vadītājs vai konduktors, ja iespējams, informē par to pārvadātāju un attiecīgajā maršrutā esošās autoostas. Pasažierim pārdotā biļete ir derīga bez piemaksas citā garām braucošā maršruta autobusā, kas brauc tajā pašā virzienā, vai speciāli norīkotā autobusā pasažieru nogādāšanai maršruta galapunktā.

54. Lai nodrošinātu pārvadājumus maršrutos (reisos) tehniski bojātu autobusu vietā, pārvadātājs izmanto rezerves autobusus ar papildu norādi "Rezerves autobuss".

55. Ievērojot autobusa ietilpības normas un iespēju nodrošināt pasažieru nokļūšanu un bagāžas nogādāšanu biļetē norādītajā pieturvietā, autobusa vadītāja pienākums ir uzņemt cita pārvadātāja pasažierus, kura autobuss ir sabojājies.

56. Pasažieru pārsēšanos no viena autobusa citā organizē bojātā autobusa vadītājs vai konduktors. Par pasažieru pārsēšanos tiek sastādīts akts (3.pielikums) divos eksemplāros. Pēc pasažieru pārsēšanās pie katra pārvadātāja paliek viens akta eksemplārs.

57. Saskaņā ar sastādīto pārsēšanās aktu un ievērojot tarifus, kādi ir noteikti pārvadātājam, kurš sniedzis palīdzību, pārvadātājs iesniedz pārvadātājam — nepabeigtā reisa veicējam — rēķinu par pasažieru pārvadāšanu no pārsēšanās vietas līdz brauciena galapunktam.

58. Ja pārvadātājs norīko speciālu autobusu, lai nogādātu maršruta galapunktā cita pārvadātāja pasažierus, kura autobuss ir sabojājies, tiek iesniegts rēķins par sniegtā pakalpojuma izdevumiem.

59. Ja pasažieris neizmanto piedāvāto pārsēšanos, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

60. Ja šo noteikumu 53.punktā minētajos gadījumos pasažieris izmanto zemākas pārvadājumu kvalitātes autobusu, bet ir samaksāta papildu maksa par autobusu ar augstāku pārvadājumu kvalitāti, pārvadātājs atmaksā braukšanas maksas starpību par nenobraukto attālumu.

61. Ja nav iespējams nogādāt pasažieri brauciena galapunktā un autobusa vadītājs no pārvadātāja neatkarīgu iemeslu dēļ (piemēram, dabas stihija) ir spiests atgriezties maršruta sākumpunktā, pasažierim ir tiesības ar to pašu autobusu atgriezties atpakaļ, un viņam tiek atmaksāta pilna braukšanas un bagāžas pārvadāšanas maksa. Ja pasažieris nevēlas atgriezties atpakaļ maršruta sākumpunktā, pārvadātājs viņam atmaksā braukšanas maksu par nenobraukto attālumu.

62. Šo noteikumu 59., 60. un 61.punktā minētajos gadījumos autobusa vadītājs vai konduktors naudu par braucienu atmaksā uz vietas. Ja autobusa vadītājam vai konduktoram nav nepieciešamās izmaksājamās summas, autobusa vadītājs vai konduktors biļetē norāda summu, kāda jāatmaksā, kā arī naudas saņemšanas vietu un apliecina to ar parakstu.

VIII. Autoostas pakalpojumu izmantošana

63. Tiesiskās attiecības starp autoostu un pārvadātāju reglamentē rakstisks līgums par autoostas pakalpojumu izmantošanu, kurā paredz šo noteikumu 68.punktā minētos nosacījumus, kā arī maksu par pakalpojumiem.

64. Autoostas pakalpojumus ir tiesīgs izmantot pārvadātājs, kurš ar autoostu ir noslēdzis šo noteikumu 63.punktā minēto līgumu.

65. Autoosta nodrošina autobusam, kas veic pasažieru regulāros pārvadājumus:

65.1. peronu izmantošanu pasažieru izkāpšanai vismaz piecas minūtes pēc kustības sarakstā paredzētās reisa pienākšanas;

65.2. stāvvietu pirms un pēc reisa, kā arī starp reisiem autoostas teritorijā, ja autoostas tehniskās iespējas to pieļauj, vai apsargātos stāvlaukumos ārpus autoostas teritorijas;

65.3. iebraukšanu autoostas teritorijā vismaz 10 minūtes pirms kustības sarakstā paredzētās autobusa došanās reisā, ja kustības sarakstā autoosta ir viens no maršruta galapunktiem un nav paredzēta autobusa stāvēšana pirms un pēc reisa vai starp reisiem;

65.4. peronu izmantošanu pasažieru iekāpšanai vismaz piecas minūtes pirms kustības sarakstā paredzētās autobusa došanās reisā.

66. Autoosta reģistrē autobusu pienākšanu un došanos reisā un nodrošina pasažieri ar informāciju par vietu skaitu, bagāžas nodalījumu esamību attiecīgajā tālsatiksmes, rajona vai pilsētas maršrutā (reisā) norīkotajā autobusā, autobusu kustības sarakstu, braukšanas maksu (tarifu), pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem).

67. Ja autoostas caurlaides spējas ir ierobežotas un tā tehniski nespēj nodrošināt jaunu maršrutu (reisu) apkalpošanu, autoosta par to informē Satiksmes ministriju un atļaujas izsniedzēju un vienojas par autoostas caurlaides spēju palielināšanas termiņiem.

68. Slēdzot līgumu par autoostas pakalpojumu izmantošanu, ņem vērā autoostas iekšējās kārtības noteikumus par autobusu iebraukšanu un uzturēšanos autoostas teritorijā, kā arī paredz:

68.1. autobusu reģistrēšanas kārtību, iebraucot autoostā un izbraucot no tās;

68.2. peronu un stāvlaukumu izmantošanas kārtību;

68.3. tehnisko bojājumu un citu gadījumu reģistrēšanas kārtību, ja reiss netiek veikts vai to nav iespējams veikt, vai tiek veiktas izmaiņas reisu apkalpošanā;

68.4. kārtību, kādā puses sniedz informāciju par izmaiņām pakalpojumu izmantošanā;

68.5. maksu par autoostas pakalpojumu izmantošanu (atkarībā no autobusa ietilpības, pakalpojumu veida un apjoma) un atlaižu piemērošanu, kā arī savstarpējo norēķinu kārtību;

68.6. kārtību, kādā autoosta informē pārvadātāju par neparedzēti lielu pasažieru plūsmu un pārvadātāja rīcību papildu autobusu norīkošanai;

68.7. pusēm vienojoties, — citus nosacījumus.

69. Ja autoostas caurlaides spējas ir pietiekamas un tehniskās iespējas to pieļauj, autoostas pakalpojumu izmantošana neregulāriem pārvadājumiem ir pieļaujama tādā gadījumā, ja netiek traucēta regulāro pārvadājumu autobusu apkalpošana. Šādu autobusu iebraukšanas un stāvēšanas kārtība saskaņā ar autoostas iekšējās kārtības noteikumiem tiek noteikta līgumā par autoostas izmantošanu, ietverot tajā šo noteikumu 68.punktā minētos nosacījumus.

70. Autoostas pienākums ir pētīt pārvadājumu attīstību un, ja nepieciešams, palielināt autoostas caurlaides spējas un tehniskās iespējas.

71. Pēc informācijas saņemšanas no institūcijas — atļaujas izsniedzējas — par pārvadātāja izvēli pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai maršrutā (reisā) autoostas pienākums ir 15 dienu laikā no pārvadātāja iesnieguma saņemšanas par autoostas pakalpojumu izmantošanu paziņot iesniedzējam lēmumu par autoostas pakalpojumu sniegšanu (līguma slēgšanu).

72. Pārvadātājs nodrošina autoostu ar informāciju par attiecīgajā maršrutā (reisā) norīkoto autobusu (piemēram, vietu skaits, bagāžas nodalījumu esamība), autobusu kustības sarakstu, braukšanas maksu (tarifu), pārvadājumu kvalitāti (piemēram, paaugstināts serviss, aprīkojums invalīdiem).

73. Pārvadātāja pienākums ir saskaņā ar noslēgto līgumu samaksāt autoostas izrakstītos rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

74. Ja pārvadātājs, kurš nav uzsācis šo noteikumu 63.punktā minētā līguma slēgšanas procedūru, sāk izmantot autoostas pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš ir akceptējis autoostas izmantošanas nosacījumus, un pārvadātāja pienākums ir samaksāt autoostas izrakstītos rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem.

75. Ja pārvadātājs izmanto autoostas pakalpojumus un ir uzsākta šo noteikumu 63.punktā minētā līguma slēgšanas procedūra, bet puses nevar vienoties par līguma nosacījumiem, autoostas pienākums ir sniegt pārvadātājam autoostas pakalpojumus līdz strīda izskatīšanai šo noteikumu 78.punktā noteiktajā kārtībā.

76. Pārvadātāja pienākums ir laikus informēt autoostu par izmaiņām autobusu kustības sarakstos vai reisu apkalpošanas nosacījumos un nodrošināt autoostu ar nepieciešamo informāciju saskaņā ar līgumu.

77. Pārvadātājam ir tiesības saņemt autoostas pakalpojumus līgumā noteiktajā apjomā, laikā un kvalitātē, kā arī pienākums apmaksāt saņemtos pakalpojumus līgumā noteiktajā kārtībā.

78. Strīdi (izņemot civiltiesiskos strīdus par samaksas piedziņu) starp autoostu un pārvadātāju par autoostas pakalpojumu izmantošanu tiek izskatīti satiksmes ministra noteiktajā kārtībā 15 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas Satiksmes ministrijā.

IX. Noslēguma jautājums

79. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 23.novembra noteikumus Nr.390 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 390./391.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.357


Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
2.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.357
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
2000.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.357
Satiksmes ministrs A.Gorbunovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 375Pieņemts: 31.10.2000.Stājas spēkā: 04.11.2000.Zaudē spēku: 01.01.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 391/393, 03.11.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
12413
{"selected":{"value":"19.03.2005","content":"<font class='s-1'>19.03.2005.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.03.2005","iso_value":"2005\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2005.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2002","iso_value":"2002\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2002.-18.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2000","iso_value":"2000\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2000.-23.08.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.03.2005
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"