Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.289

Rīgā 2005.gada 30.novembrī (prot. Nr.50 (259) 14.p.)

Par Noteikumiem par vispārējo atļauju pasta nozarē

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likuma 17.panta pirmo daļu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Pasta likuma 5.¹ panta otro daļu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt Noteikumus par vispārējo atļauju pasta nozarē (pielikumā).

2. Noteikt, ka šī lēmuma 1.punktā apstiprinātie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar šī lēmuma 1.punktā apstiprināto noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.111 (Latvijas Vēstnesis, 2004., 66.nr.) apstiprinātā Vispārējo atļauju reģistrācijas kārtība uzņēmējdarbības (komercdarbības) veikšanai pasta nozarē un ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2004.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.112 (Latvijas Vēstnesis, 2004., 66.nr.) apstiprinātie Noteikumi par vispārējo atļauju pasta nozarē nosacījumiem.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

Noteikumi par vispārējo atļauju pasta nozarē

Apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.289 (protokola Nr.50 (259), 14.p.) Izdoti saskaņā ar Pasta likuma 5.1 panta otro daļu

 

1. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Komisija) saskaņā ar Pasta likumu reģistrē vispārējo atļauju pasta pakalpojumu sniedzējam un nosacījumus, kas jāievēro pasta pakalpojumu sniedzējam, kuram ir reģistrēta vispārējā atļauja.

2. Vispārējā atļauja ir Komisijas reģistrēta atļauja, kura dod tiesības komersantam sniegt papildu pasta pakalpojumus un pasta pakalpojumus, kuri neietilpst vispārējo pasta pakalpojumu kategorijā (turpmāk - pakalpojumi). Vispārējās atļaujas reģistrēšanai nav nepieciešams īpašs Komisijas padomes lēmums.

3. Vispārējā atļauja pasta pakalpojumu sniedzējam dod tiesības sniegt pakalpojumus.

4. Komisija pasta pakalpojumu sniedzēju, kurš sniedz pakalpojumus, reģistrē vienotā, publiskā izsniegto vispārējo atļauju sarakstā (turpmāk - saraksts), kas ir pieejams Komisijas mājas lapā internetā.

2. Vispārējās atļaujas reģistrācijas paziņojuma nosūtīšanas kārtība

5. Pirms vispārējās atļaujas reģistrēšanas Komisijā pasta pakalpojumu sniedzējs pilnīgi un precīzi aizpilda un nosūta Komisijai vispārējās atļaujas reģistrācijas paziņojumu (turpmāk - paziņojums) (1.pielikums).

6. Pasta pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par paziņojumā norādīto ziņu patiesumu.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt pasta pakalpojumu sniedzējam precizēt paziņojumā iekļautās ziņas, lai reģistrētu vispārējo atļauju.

8. Pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības Komisijā saņemt vispārējo atļauju apliecinošu dokumentu (2.pielikums).

 3. Vispārējās atļaujas nosacījumi

9. Pasta pakalpojumu sniedzējam, kurš sniedz pakalpojumus, ir saistoši šādi vispārējās atļaujas nosacījumi:

9.1. pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības sniegt tikai tos pakalpojumus, kas ir paredzēti vispārējā atļaujā;

9.2. pasta pakalpojumu sniedzējam ir tiesības sniegt pakalpojumus tikai tajā ģeogrāfiskajā teritorijā, kas ir paredzēta vispārējā atļaujā;

9.3. pasta pakalpojumu sniedzējs ievēro spēkā esošos normatīvos aktus un Komisijas lēmumus;

9.4. ja nepieciešams, Komisijai ir tiesības grozīt vispārējās atļaujas nosacījumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

9.5. pasta pakalpojumu sniedzējs nav pārkāpis vispārējās atļaujas nosacījumus, ja šāda vispārējās atļaujas nosacījumu neievērošana ir saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem, kas ir ietekmējuši vispārējās atļaujas nosacījumu izpildi vai to neatbilstošu, nelietderīgu vai nesavlaicīgu izpildi. Jebkādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā pasta pakalpojumu sniedzējs veic visus nepieciešamos pasākumus, lai turpinātu ievērot vispārējās atļaujas nosacījumus un normatīvos aktus;

9.6. pasta pakalpojumu sniedzējs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic grāmatvedības nodalīšanu regulējamajiem pasta sūtījumiem;

9.7. saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pasta pakalpojumu sniedzējs izveido uzskaites sistēmu, kas pilnībā sniedz Komisijai nepieciešamo finansiālo, statistisko, tehnisko un cita veida informāciju (tai skaitā informāciju, kas satur komercnoslēpumu), ko Komisija uzskata par nepieciešamu saņemt, lai izvērtētu pasta pakalpojumu sniedzēja darbības atbilstību vispārējās atļaujas nosacījumiem. Pasta pakalpojumu sniedzējs Komisijas pieprasīto informāciju sniedz desmit dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas;

9.8. pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju Komisijas pārstāvim veikt pārbaudes un iekļūt telpās vai ēkās, kuras tas izmanto pakalpojumu sniegšanai;

9.9. pasta pakalpojumu sniedzēja saistības un materiālo atbildību nosaka savstarpējs līgums ar pakalpojumu lietotāju, bet līguma nosacījumos ietvertās prasības nevar būt zemākas, kā noteikts Pasta likumā un citos normatīvajos aktos. Pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumu lietotājam iespēju iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem valsts valodā;

9.10. pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina ekspresvēstules, eksprespakas un pasta pakas, kuras svars lielāks par desmit kilogramiem, sūtījuma vai pavadzīmes noformēšanu, lai būtu atpazīstams pakalpojuma sniedzējs;

9.11. pasta pakalpojumu sniedzēja pienākums ir samaksāt ikgadējo valsts nodevu par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un citus normatīvajos aktos noteiktos maksājumus noteiktajā apmērā un kārtībā.

10. Ja pasta pakalpojumu sniedzējs beidz sniegt pakalpojumus visiem lietotājiem, pakalpojumu sniedzējs rakstveidā informē Komisiju:

10.1. ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms pakalpojuma sniegšanas beigšanas, ja tas ir plānots;

10.2. ne vēlāk kā vienu darba dienu pēc pakalpojuma sniegšanas beigšanas citos gadījumos.

11. Komisija šo noteikumu 10.punktā paredzētajā gadījumā anulē vispārējo atļauju, par to paziņojot pasta pakalpojumu sniedzējam, un izslēdz pasta pakalpojumu sniedzēju no saraksta.

4. Normatīvā akta pārkāpuma novēršana

12. Ja konstatēts normatīvā akta pārkāpums, Komisija par to rakstveidā brīdina pasta pakalpojumu sniedzēju, sniedz ieteikumus normatīvā akta pārkāpuma novēršanai un nosaka normatīvā akta pārkāpuma novēršanas termiņu.

13. Ja Komisijas noteiktajā termiņā pasta pakalpojumu sniedzējs nav novērsis normatīvā akta pārkāpumu, Komisija pas­ta pakalpojumu sniedzēju sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā un nosaka jaunu normatīvā akta pārkāpuma novēršanas termiņu.

14. Ja pasta pakalpojumu sniedzējs nav izpildījis 13.punktā paredzēto pienākumu - novērst normatīvā akta pārkāpumu, Komisija rakstveidā brīdina pasta pakalpojumu sniedzēju par pasta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, ja pārkāpums netiks novērsts, sniedz ieteikumus normatīvā akta pārkāpuma novēršanai un nosaka normatīvā akta pārkāpuma novēršanas termiņu.

15. Ja pasta pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 14.punktā paredzēto Komisijas noteiktajā termiņā nav novērsis normatīvā akta pārkāpumu, Komisija anulē vispārējo atļauju, par to paziņojot pasta pakalpojumu sniedzējam, un izslēdz pasta pakalpojumu sniedzēju no saraksta.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

1.pielikums

Noteikumiem par vispārējo atļauju pasta nozarē, kas apstiprināti

ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes

2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.289 (protokola Nr. 50 (259), 14. p.)

 

Paziņojums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

vispārējās atļaujas reģistrēšanai komercdarbības

veikšanai pasta nozarē1

Nr.___ 2

Komersanta nosaukums:

Reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Juridiskā adrese:

 

 

Pasta adrese:

Tālrunis:

Fakss:

Vadītāja vārds, uzvārds,
ieņemamais amats:

 

 

Pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds, ieņemamais amats:

Pilnvarotā pārstāvja tālrunis:

 

 

Pilnvarotā pārstāvja elektroniskā pasta adrese:

 

 1Paziņojums ir aizpildīts, ja visas tā sadaļas ir pilnīgi un precīzi aizpildītas un tajā iekļautās ziņas ir patiesas

2 (Paziņojumu pasta pakalpojumu sniedzējs numurē, ja pasta pakalpojumu sniedzējs paziņojumu iesniedz atkārtoti, piemēram, uzsākot sniegt jaunus pakalpojumus)

 

Pasta pakalpojumu sniedzēja darbības veidi pasta nozarē:

1. Eksprespaku iekšzemes pasta sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

2. Eksprespaku starptautiskie pasta sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

3. Ekspresvēstuļu iekšzemes pasta sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

4. Ekspresvēstuļu starptautiskie pasta sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

5. Pasta paku, kuru svars lielāks par 10 kilogramiem, iekšzemes sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

6. Pasta paku, kuru svars lielāks par 10 kilogramiem, starptautiskie sūtījumi KUBS.JPG (564 bytes)

 

Pasta pakalpojumu sniegšanas ģeogrāfiskā teritorija:

Plānoto pasta pakalpojumu apraksts:

 

Datums Pilnvarotais pārstāvis/paraksts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 

 

2.pielikums

Noteikumiem par vispārējo atļauju pasta nozarē, kas apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.289

(protokola Nr. 50 (259), 14. p.)

 

GERB.JPG (6631 bytes)

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

VISPĀRĒJĀ ATĻAUJA

  

Nr. P3XXXX

Komersanta nosaukums:

Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā:

Vispārējā atļauja reģistrēta šādu pasta sūtījumu sniegšanai:

Vispārējās atļaujas nosacījumi:

Pasta pakalpojumu sniedzējs ievēro un pilda vispārējās atļaujas nosacījumus, kas ir šīs vispārējās atļaujas neatņemama sastāvdaļa.

Vispārējās atļaujas darbības zona:

Datums:

Priekšsēdētājs

________________ /________________/

(paraksts) (vārds, uzvārds)

Zīmogs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Noteikumiem par vispārējo atļauju pasta nozarē Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 289Pieņemts: 30.11.2005.Stājas spēkā: 30.11.2005.Zaudē spēku: 12.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 08.12.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
123102
30.11.2005
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)