Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.771

Rīgā 2005.gada 30.novembrī (prot. Nr.70 25.§)

Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2006.gadam

 

1.Apstiprināt Attīstības sadarbības politikas plānu 2006.gadam (turpmāk- plāns).

2.Noteikt Ārlietu ministriju par atbildīgo institūciju plāna izpildē.

3.Ārlietu ministrijai līdz 2007.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par plāna izpildi.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Ārlietu ministrs A.Pabriks

 

(Ministru kabineta

2005.gada 30.novembra rīkojums Nr.771)

Attīstības sadarbības politikas plāns 2006.gadam

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk - MK) 19.02.2003 Rīkojumu Nr. 107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm" un tam sekojošajiem grozījumiem, ir noteikti sekojoši rīcības virzieni Attīstības sadarbības politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai:

- divpusējā sadarbība ar attīstības valstīm, kā arī ar valstīm, kuras atrodas pārejas periodā no plānveida ekonomikas uz brīvā tirgus ekonomiku;

- sadarbība ar trešajām valstīm - aktīvām attīstības politiku īstenotājām;

- publiskās informācijas kampaņas un informatīvi pasākumi par Attīstības sadarbības politikas mērķiem un prioritātēm;

- dalība starptautisko organizāciju pasākumos, programmās un politikās, kā arī sadarbība humānās palīdzības programmu realizēšanā;

- Latvijas dalība ES attīstības politikā.

Attīstības sadarbības politikas plāns 2005.gadam (turpmāk - Plāns 2005.gadam), kurš tika apstiprināts ar MK 31.08.2004 Rīkojumu Nr.594, bija pirmais solis Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas īstenošanā. Tas noteica mērķus un pasākumus augstāk minētajos rīcības virzienos, izņemot Latvijas dalību ES attīstības politikā1 un humānās palīdzības programmu realizēšanā, un par prioritāti izvirzot divpusējo sadarbību ar saņēmējvalstīm un publiskās informācijas kampaņas un informatīvos pasākumus par Attīstības sadarbības politikas mērķiem un prioritātēm.

Turpinot 2005.gadā uzsākto, Attīstības sadarbības politikas plāns 2006.gadam (turpmāk - Plāns 2006.gadam) par prioritāti izvirza divpusējās un trīspusējās sadarbības projektu īstenošanu, kā arī publisko informācijas aktivitāšu īstenošanu par Attīstības sadarbības politikas mērķiem, prioritātēm un Latvijas aktivitātēm, lai veidotu iedzīvotāju pilsonisko apziņu un atbalstu Attīstības sadarbības politikas veiksmīgai attīstībai un realizācijai.

Attīstības sadarbības politikas veidošanā un īstenošanā būtisks ir sabiedrības atbalsts. Tādēļ ir nepieciešams turpināt uzsākto darbu sabiedrības informēšanā, kam liela uzmanība tiks veltīta arī 2006.gadā. Tāpat šajā gadā tiks atbalstīti pētniecības darbi par Latvijas palīdzības potenciālajām saņēmējvalstīm, attīstības studiju iniciatīvas un normatīvi tiesiskās bāzes un administratīvās kapacitātes attīstīšana.

Lai sasniegtu definētos divpusējās un trīspusējās sadarbības mērķus, pēc citu valstu pieprasījuma tiks finansēti Latvijas eksperti, lai dalītos ar Latvijas pārejas perioda pieredzi un sniegtu konsultācijas reformu veikšanai. Tāpat tiks īstenoti semināri un apmācības vizītes saņēmējvalstu pārstāvjiem Latvijā, kā arī sniegts atbalsts valsts, pašvaldību, privātā sektora un nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) projektiem Plānā noteiktajās prioritārajās jomās.

Pētniecības darbu, attīstības studiju un komunikāciju jomā tiks sniegts atbalsts izpētes projektiem un finansēti pētniecības darbi attīstības sadarbības un Jauno kaimiņu iniciatīvas jautājumos. Tiks atbalstītas publiskās informēšanas aktivitātes, sabiedriskā viedokļa izpēte, dalība citu institūciju un NVO organizētās publiskās informēšanas aktivitātēs viedokļa veidošanai par attīstības sadarbību. Tāpat tiks sniegts atbalsts informatīvā nodrošinājuma veidošanai, iniciatīvām attīstības studiju jomā, sadarbojoties ar Latvijas skolām, universitātēm un sabiedriskajām organizācijām.

Papildus tam, tiks attīstīta Latvijas attīstības sadarbības normatīvi tiesiskā bāze un nostiprināta administratīvā kapacitāte Ārlietu ministrijā.

Plāns 2006.gadam ir turpinājums 2005.gadā uzsāktajām aktivitātēm, īstenojot divpusējo attīstības sadarbības projektu programmu, lai pārskatāmā laika periodā nodrošinātu Latvijas, kā Eiropas Savienības (turpmāk - ES) dalībvalsts saistības, par kurām tika pieņemts lēmums ES Padomes Ārējo attiecību padomes 24.05.2005. secinājumos "Progresa paātrināšana Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā". Latvija 2006.gadam par prioritāriem izvirza divos no Padomes secinājumos noteiktajiem virzieniem:

- pakāpeniski palielināt finansējumu attīstības sadarbības mērķiem2;

- uzlabot sniegtās palīdzības kvalitāti un efektivitāti, veicināt donoru labu praksi, koordinējot un harmonizējot to aktivitātes, kā arī uzlabot palielinātā finansējuma attīstības sadarbības mērķiem ekonomisko ilgtspēju palīdzības saņēmējvalstīs.

Gan 2005., gan 2006.gadā prioritāro valstu definēšana notiek saskaņā ar 19.02.2003 MK rīkojumu nr. 107 apstiprinātajām Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm, kuras noteica prioritāšu reģionu - NVS un Balkānu valstis. Plānā 2005.gadam tika definētas piecas prioritārās valstis, proti, Gruzija, Moldova, Ukraina, Uzbekistāna un Baltkrievija. Ņemot vērā ierobežotos finansu līdzekļus un ar mērķi palielināt Latvijas sniegtās palīdzības ietekmi, 2006.gadā Latvijas Attīstības sadarbības politikai nepieciešams koncentrēties uz mazāku skaitu sadarbības valstu. Tādēļ kā prioritārās tiek definētas Moldova un Gruzija, ņemot vērā līdz šim izveidojušos kontaktus, valstu ārpolitisko virzību un šo valstu izteikto vēlmi sadarboties ar Latviju, teritoriālo samērojamību, šo valstu kā attīstības valstu statusu un citus aspektus. Latvijas interesēs ir veicināt sadarbību arī ar Baltkrieviju, tomēr šī sadarbība šobrīd var notikt tikai atsevišķās nozarēs, kā, piemēram, demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības veicināšanā, kravu transporta jomā, vides aizsardzībā u.c. Būtisks elements plāna izstrādē ir ES Jauno kaimiņu politika, kas daļēji aptver šo Latvijas prioritāšu reģionu - Moldovu, Gruziju un Baltkrieviju.

Attīstības sadarbības politikas plāna 2006.gadam īstenošanai kopējais piešķirtais finansējums ir 150 000 LVL. Paredzētais finansēšanas avots - Latvijas Republikas valsts budžets.

INFORMATĪVĀ DAĻA

1. Attīstības sadarbības politikas mērķi.

1.1. Prioritārie mērķi:

1.1.1. divpusējai un trīspusējai sadarbībai tiek noteiktas sekojošas prioritārās jomas attīstības sadarbības projektiem:

- atbalsts valsts pārvaldes, pašvaldību un aizsardzības sistēmas reformu procesā, atbalsts Eiropas un transatlantiskās integrācijas procesā;

- demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana;

- izglītība, kultūra, sociālā attīstība, veselība, vides aizsardzība;

1.1.2. pētniecības darbu finansēšana, attīstības studijas un komunikāciju aktivitātes;

1.1.3. Latvijas pieredze un normatīvā bāze attīstības sadarbības politikas veidošanai un projektu administrēšanai ir veidošanās sākumposmā. Tādēļ pie prioritārajiem mērķiem ir pieskaitāma normatīvi tiesiskās bāzes attīstība, administratīvās kapacitātes Ārlietu ministrijā nostiprināšana un konsolidētas sistēmas Attīstības sadarbības politikas jomā izveidošana.

2. Rīcības virzieni mērķu sasniegšanai.

2.1. Divpusējai un trīspusējai sadarbībai:

2.1.1. pēc citu valstu pieprasījuma Latvijas ekspertu finansēšana, lai dalītos ar Latvijas pieredzi pārejas periodā un sniegtu konsultācijas reformu veikšanai;

2.1.2. semināri un apmācības vizītes saņēmējvalstu pārstāvjiem Latvijā;

2.1.3. atbalsts valsts, pašvaldību, privātā sektora un nevalstisko organizāciju (turpmāk - NVO) projektiem 1.1.1. un 1.1.2. punktos uzskaitītajās prioritārajās jomās;

2.2. Pētniecības darbiem, attīstības studijām un komunikāciju aktivitātēm:

2.2.1. atbalsts izpētes projektiem un pētniecības darbu finansēšana attīstības sadarbības un Jauno kaimiņu iniciatīvas jautājumos;

2.2.2. publiskās informēšanas aktivitātes, sabiedriskā viedokļa izpēte;

2.2.3. dalība citu institūciju un NVO organizētās publiskās informēšanas aktivitātēs viedokļa veidošanai par attīstības sadarbību, atbalsts informatīvā nodrošinājuma veidošanai;

2.2.4. atbalsts iniciatīvām attīstības studiju jomā, sadarbojoties ar Latvijas skolām, universitātēm un sabiedriskajām organizācijām.

2.3. Latvijas attīstības sadarbības normatīvi tiesiskās bāzes attīstība un administratīvās kapacitātes nostiprināšana Ārlietu ministrijā.

3. Prognozējamie rezultāti.

3.1. Prognozējamie rezultāti:

3.1.1. Īstenojot divpusējo un trīspusējo sadarbību ar valstīm attīstības posmā palīdzības sniegšanas jomā, Latvija nodrošinās savu interešu sekmīgāku pārstāvniecību šajās valstīs, attīstot izdevīgu sadarbību ekonomikā, zinātnē un kultūrā, veicinās reģionālās drošības stiprināšanu. Vienlaikus tiks radīti priekšnosacījumi parādīt Latviju kā sekmīgu reformu valsti un palīdzības sniedzēju citām valstīm;

3.1.2. pētniecisko darbu un komunikāciju aktivitāšu finansēšana, atbalsts attīstības studijām:

- izpētes darbu finansēšana par attīstības sadarbības un Jauno kaimiņu iniciatīvas jautājumiem veicinās dziļāku izpratni par potenciālo palīdzības saņēmējvalstu vajadzībām un problemātiku, kas tiks izmantota attīstības sadarbības programmēšanai;

- komunikāciju aktivitātes veicinās plašākas sabiedrības informētību par Attīstības sadarbības politikas principiem un Latvijas aktivitātēm, veicinās Latvijas NVO informētību un iesaisti Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas jautājumos, tai skaitā NVO piedalīšanos Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas veidošanā;

- veicinās Latvijas NVO dalību starp­tautiskos projektos, nodrošinās konsultatīvu palīdzību Latvijas NVO dalībai starptautiskos projektos;

- attīstības studijas vairos izpratni par attīstības sadarbības problemātiku un dos ilgtermiņa ieguldījumu sabiedrības uzskatu veidošanā;

3.1.3. Tiesiskās bāzes un administratīvās kapacitātes pilnveidošana un konsolidētas sistēmas izveidošana radīs priekšnosacījumus rezultatīvākai darba organizācijai un efektīvākai palīdzības sniegšanai - Latvijas ārpolitikas mērķu sasniegšanai.

4. Pasākumi izvirzīto mērķu sasniegšanai, izpildes termiņi un rezultatīvie rādītāji to novērtēšanai.

Ar atsevišķiem Ministru kabineta noteikumiem tiek apstiprināts Attīstības sadarbības padomes (turpmāk - Padome) nolikums.

Divpusējai un trīspusējai sadarbībai:

4.4.1. Latvijas ekspertu finansēšana tehniskās palīdzības projektos:

- Ārlietu ministrija regulāri konsultējas ar prioritātēs uzskaitīto valstu valdībām par to interesi Latvijas pieredzes un palīdzības saņemšanā un par nepieciešamās palīdzības jomām;

- pēc saņēmējvalsts pieprasījuma saņemšanas Ārlietu ministrija organizē un finansē priekšprojekta izpēti ar mērķi izstrādāt tehniskās palīdzības projekta darba uzdevumu;

- pēc priekšprojekta izpētes/darba uzdevuma izstrādes un ekspertu atlases, Ārlietu ministrija finansē tehniskās palīdzības projektu, kura nobeigumā tiek sastādīts novērtējums;

- lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem Padome.

4.4.2. atbalstam valsts, pašvaldību, privātā sektora un NVO projektiem Ārlietu ministrija var uzsākt grantu programmu:

- pēc nepieciešamības Ārlietu ministrija izstrādā grozījumus un jaunu normatīvo aktu projektus attīstības sadarbības programmu efektīvai funkcionēšanai;

- Ārlietu ministrija izstrādā grantu projektu konkursa nolikumu, kuru ar atsevišķiem noteikumiem apstiprina Ministru kabinets. Pēc projektu konkursa nolikuma apstiprināšanas Ārlietu ministrija izsludina grantu projektu konkursu;

- Ārlietu ministrija projektu pieteikumu izvērtēšanai izveido vērtēšanas komisijas, veic projektu uzraudzību un regulāri sagatavo grantu programmu uzraudzības pārskatus;

4.2. Pētniecības darbiem, attīstības studijām un komunikāciju aktivitātēm

4.2.1. Pētniecības darbiem:

• līdz 2006. gada 1. martam Padome pieņem lēmumu par atbalstu izpētes projektiem un par pētniecības darbu finansēšanu attīstības sadarbības un Jauno kaimiņu iniciatīvas jautājumos.

• 2006. gadā var tikt finansēta stratēģijas attīstības sadarbībai izstrāde konkrētai partnervalstij vai esošo stratēģijas dokumentu papildināšana, vai papildus izpēte;

• līdz 2006. gada 1. martam Ārlietu ministrija izstrādā Komunikāciju aktivitāšu plānu attīstības sadarbības jautājumos, balstoties uz sabiedrības viedokļa aptaujas rezultātiem (aptauja tiks veikta 2005. gada nogalē);

• līdz 2006. gada 1. decembrim Ārlietu ministrija finansē sabiedrības viedokļa aptauju par Latvijas Republikas īstenoto attīstības sadarbības politiku.

4.2.2. Balstoties uz sabiedrības viedokļa aptaujas, kura tiks veikta 2005. gada nogalē, rezultātiem, Komunikāciju stratēģiju un attīstības sadarbības politikas aktualitātēm, Padome lemj par veicamajām publiskās informēšanas (komunikāciju) aktivitātēm un to tematiku:

Nr.

Pasākumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai

Izpildes
termiņi

Rezultatīvie rādītāji

1

Masu mediju iesaistīšana sabiedrības informēšanā par attīstības sadarbību.

2006.gada 31.decembris

? 4 publikācijas gadā lielākajos Latvijas medijos

? 1 žurnālistu vizītes projektu īstenošanas vietās

2

Informatīvo pasākumu organizēšana (semināri, diskusijas), lai informētu par attīstības sadarbības politikas īstenošanu un/vai iespējām iesaistīties tās īstenošanā.

2006.gada 31.decembris

• 2 informatīvi semināri;

• 3-4 diskusijas.

Iesaistīto dalībnieku skaits kopā:

1) semināros - 60 cilvēki;

2) diskusijās - 45 cilvēki.

3

Informācijas pieejamības nodrošināšana (bukleti, brošūras, mājas lapa)

2006.gada 31.decembris

? 1 reizi pusgadā tiek izveidots informatīvs materiāls par attīstības sadarbību (tirāža -
5000 gab.)

? Uzlabota attīstības sadarbības sadaļa ĀM mājas lapā

? Aktuālā informācija par attīstības sadarbību tiek papildināta ĀM mājas lapā

4.2.3. Ārlietu ministrija sadarbojas ar Latvijas augstskolām, atbalstot iniciatīvas attīstības studiju jomā:

Nr.

Pasākumi izvirzīto mērķu
sasniegšanai

Izpildes
termiņi

Rezultatīvie rādītāji

1

10 prezentāciju organizēšana par Latvijas Republikas attīstības sadarbības politikas mērķiem un aktivitātēm

10 prezentācijas - 2006. gada rudens semestrī

200 studenti tiek informēti par attīstības sadarbību

2

Atbalsts Latvijas augstskolu pasniedzējiem

2006. gada
31. decembris

2 reizes gadā Latvijas augstskolu pasniedzēji tiek atbalstīti dalībai starptautiskos izglītojošos pasākumos, lai celtu pasniedzēju kapacitāti

3

Atbalsts brīvprātīgo studentu aktivitātēm

2006. gada
31. decembris

2 Latvijas pārstāvji piedalās starptautiskos attīstības sadarbības brīvprātīgo projektos attīstības sadarbības jomā

4.3. Latvijas attīstības sadarbības normatīvi tiesiskās bāzes attīstībai un administratīvās kapacitātes nostiprināšanai pēc nepieciešamības tiks veiktas izmaiņas esošajos normatīvajos aktos un jaunu normatīvo aktu izstrāde, kas regulē attīstības sadarbības politikas realizācijas procesu.

5. Plāna 2006.gadam īstenošanai piešķirtais finansējums.

Attīstības sadarbības politikas plāna 2006.gadam īstenošanai kopējais piešķirtais finansējums ir 150 000 LVL. Papildus Ārlietu ministrijas bāzes izdevumos iekļautajiem LVL 100 000, 2006.gadam ir piešķirti ir LVL 50000. Indikatīvs budžeta programmas attīstības sadarbības un kaimiņu politikas projektiem sadalījums (par budžeta sadalījumu un jebkurām izmaiņām lemj Padome) norādīts prioritāšu secībā:

Kopā 150 000, no tā:

- Divpusējās un trīspusējās sadarbības projektiem LVL 130 000, tajā skaitā:

• projektu priekšizpēte 10000 LVL;

• 2005.gadā uzsākto projektu turpinājums 30 000 LVL;

• jauni divpusējās un trīspusējās sadarbības projekti 90 000 LVL;

- Atbalsts attīstības studijām un komunikāciju aktivitātēm LVL 20 000, tajā skaitā:

• masu mediju iesaistīšana 3500 LVL

• informatīvie pasākumi 3000 LVL

• informatīvie materiāli 1500 LVL

• nevalstisko organizāciju iekļaušana starptautiskajā tīklā 880 LVL

• prezentācijas skolās 2120 LVL

• atbalsts pasniedzēju darbam un mācību materiālu nodrošināšana 5000 LVL

• atbalsts brīvprātīgo studentu aktivitātēm 4000 LVL

6. Atbildība.

Par Plāna 2006.gadam ieviešanu atbildīgā iestāde ir Ārlietu ministrija.

7. Atskaitīšanās kārtība.

Saskaņā ar MK 19.02.2003 Rīkojuma Nr. 107 "Par Latvijas Republikas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnēm" 3.3. punktu Ārlietu ministrijai līdz 2007. gada 1. aprīlim iesniegt MK informatīvu ziņojumu par Plāna 2006.gadam īstenošanu.

Ārlietu ministrs A.Pabriks

1 Latvijas dalība ES Attīstības politikā - Latvijas prioritāšu un interešu pārstāvība ES Ministru Padomes darba grupās un komitejās šobrīd tiek organizēta saskaņā ar atsevišķiem normatīviem aktiem.

2 ES Padomes Ārējo attiecību padomes 24.05.2005. secinājumos noteikts mērķis palielināt finansējumu attīstības sadarbībai - kolektīvi līdz 2010.gadam ES sasniedzot 0.56% no NKP un nodrošinot, ka katra ES dalībvalsts sasniedz vismaz 0.51% no NKP, ņemot vērā, ka valstis, kuras ir kļuvušas par ES dalībvalstīm pēc 2002.gada, tai skaitā Latvija, sasniedz vismaz 0.17% no NKP.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2006.gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 771Pieņemts: 30.11.2005.Stājas spēkā: 30.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 02.12.2005.
122698
30.11.2005
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)