Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.902

Rīgā 2005.gada 29.novembrī (prot. Nr.70 9.§)
Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 7.panta 5.punktu

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā izsniedz valsts atzītus profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinošus doku­mentus (turpmāk — izglītības dokumenti), kā arī minēto dokumentu paraugus.

2. Profesionālās pilnveides izglītību apliecina profesionālās pilnveides izglītības apliecība (1.pielikums). Apliecībai pievieno pielikumu — sekmju izrakstu (2.pielikums).

3. Profesionālās ievirzes izglītību apliecina profesionālās ievirzes izglītības apliecība (3.pielikums). Apliecībai pievieno attiecīgu pielikumu — sekmju izrakstu (2.pielikums) par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi mākslā vai kultūrā vai sporta sasniegumu aprakstu par profesionālās ievirzes izglītības apguvi sportā (4.pielikums).

4. Profesionālās pilnveides izglītības apliecību vai profesionālās ievirzes izglītības apliecību (turpmāk — apliecība) izsniedz personai, kura akreditētā izglītības iestādē vai Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā noteiktajā institūcijā (turpmāk – izglītības iestāde) apguvusi licencētu attiecīgo izglītības programmu (kuras apjoms ir vismaz 160 stundas, ja citi apmācību reglamentējošie ārējie normatīvie akti nenosaka mazāku apjomu) un saņēmusi vērtējumu — atzīmi (ne mazāku par 4 — “gandrīz viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai “ieskaitīts” visos izglītības programmas mācību priekšmetos vai sporta veidā un pārbaudījumos (turpmāk — absolvents).

(Grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr. 885; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 679)

5. Apliecības, to veidlapas, kā arī sek­mju izrakstus un sporta sasniegumu aprakstus izgatavo un noformē atbilstoši šiem noteikumiem un šādām prasībām:

5.1. apliecību veidlapu izgatavošanā izmanto A5 formāta (210x148 mm) gaiši pelēki tonētu papīru (vismaz 170 g/m2);

5.2. apliecību veido uz pusēm pārlocīta A5 formāta lapa, kuras iekšpuse (2. un 3.lappuse) ir pārklāta ar tipogrāfiski ofseta tehnikā iespiestu aizsardzības tīkliņu pelēkā krāsā;

5.3. apliecības 1.lappusē ir Latvijas valsts ģerbonis, kas attēlots atbilstoši likuma "Par Latvijas valsts ģerboni" prasībām, un teksts sudraba krāsā, kas iestrādāts karstās folijspiedes tehnikā;

5.4. apliecības 3.lappusē ir tipogrāfiski augstspiedes tehnikā iespiests apliecības nosaukums, sērija un numurs, kā arī vieta tekstam. Izglītības iestāde tekstu sagatavo datorizdrukā saskaņā ar šo noteikumu 1. vai 3.pielikumu;

5.5. izgatavo arī apliecību veidlapas, kuru 3.lappusi pieļaujams aizpildīt rokrakstā (5. un 6.pielikums);

5.6. sekmju izrakstu vai sporta sasniegumu aprakstu izgatavošanā izmanto A4 formāta (210x297 mm) baltu papīru (vismaz 80 g/m2). Ir pieļaujams sekmju izraksts datorizdrukā, izmantojot pārlocītu A5 formāta lapu.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 655)

6. Apliecību veidlapas izgatavo komersants (turpmāk — veidlapu izgatavo­tājs), ar kuru Izglītības un zinātnes ministrija ir noslēgusi līgumu. Komersantu, kurš izgatavo apliecību veidlapas, Izglītības un zinātnes ministrija izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām. Izglītības dokumentu pielikumus izgatavo izglītības iestāde saskaņā ar šiem noteikumiem.

7. Izglītības iestāde iesniedz veidlapu izgatavotājam ar Izglītības un zināt­nes ministriju saskaņotu iesniegumu apliecību veidlapu izgatavošanai. Iesnie­gumā norāda izglītības iestādes pilnu nosaukumu, apliecības pilnu nosaukumu, nepieciešamo veidlapu skaitu, izglītības programmas nosaukumu un kodu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai, programmai atbilstošu izglītības iestādes akreditācijas lapas sēriju, numuru un derīguma termiņu.

8. Iesniegumu par apliecību veidlapu izgatavošanu nākamajam gadam izglītības iestāde iesniedz veidlapu izgatavotājam līdz kārtējā gada 1.decembrim.

9. Izglītības iestādes pilnvarota persona no veidlapu izgatavotāja saņem apliecību veidlapas kopā ar pavadzīmi. Pavadzīmē norāda apliecības nosauku­mu, sēriju, skaitu un numurus. Vienu iesnieguma un pavadzīmes eksemplāru glabā izglītības iestādē, otru eksemplāru — pie veidlapu izgatavotāja.

10. Saņemot apliecību veidlapas, izglītības iestādes pilnvarotā persona pārbauda to nosaukumus, sēriju, skaitu, numurus un parakstās izglītības dokumentu izsniegšanas žurnālā. Žurnālā norāda apliecību veidlapu izsniegšanas datumu, pavadzīmes numuru, dokumenta nosaukumu, sēriju, skaitu un numurus, izglītības iestādes nosaukumu un adresi, pilnvaras numuru, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu un parakstu. Izglītības dokumentu izsniegšanas žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar veidlapu izgatavotāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

11. Izglītības iestāde saņemtās apliecību veidlapas reģistrē profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālā. Tajā norāda apliecību veidlapu saņemšanas datumu, pavadzīmes numuru, apliecību nosaukumu, sēriju, skaitu, numurus, pilnvarotās personas parakstu un tā atšifrējumu. Profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnāla lapas ir numurētas, caurauk­lotas un apstiprinātas ar iestādes vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

12. Apliecību veidlapas, neizsniegtos izglītības dokumentus, profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālu, profesionālās izglītības dokumentu veidlapu reģistrācijas žurnālu un visus ar veidlapu saņemšanu saistītos dokumentus glabā ugunsdrošā, slēgtā seifā.

13. Ja izglītības iestādi reorganizē vai likvidē, neizmantotās apliecību veidlapas iznīcina saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu līdz izglītības iestādes likvidācijas dienai vai, ja veidlapas ir izmantojamas, tad, sastādot pieņemšanas un nodošanas aktu, nodod tās veidlapu izgatavotājam vai izglītības iestādei, kas ir reorganizējamās vai likvidējamās izglītības iestādes tiesību un saistību pārņēmēja. Neizsniegtos izglītības dokumentus nodod arhīvā.

14. Sabojātās un neizmantojamās apliecību veidlapas iznīcina izglītības iestādes izveidotas komisijas klātbūtnē un sastāda par to norakstīšanas aktu. Aktā norāda iznīcināto veidlapu nosaukumu, sēriju, skaitu un numurus. Komisijas sastāvā ir trīs personas, to skaitā izglītības iestādes vadītājs.

15. Izglītības iestāde katru gadu līdz 15.septembrim sagatavo pārskatu par izglītības dokumentu veidlapu apriti iepriekšējā laikposmā (7.pielikums). Izglītības iestāde, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju iesniegumu par apliecību veidlapu izgatavošanu, iesniegumam pievieno vai uzrāda pārskatu (pārskata kopiju) par iepriekšējo periodu. Pārskatu kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto aktu glabā izglītības iestādē.

16. Izglītības dokumentus absolventam izsniedz izglītības iestāde saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. Izglītības dokumentus absolventam izsniedz pret parakstu profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnālā. Reģistrācijas žurnālā norāda absolventa numuru audzēkņu reģistrācijas un uzskaites grāmatā, vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības programmas nosaukumu, izglītības dokumenta nosau­kumu un numuru, izsniegšanas datumu un parakstu. Profesionālās izglītības dokumentu izsniegšanas reģistrācijas žurnāla lapas ir numurētas, caurauklotas un apstiprinātas ar iestādes vadītāja parakstu un zīmoga nospiedumu.

17. Absolventam, kurš nozaudējis apliecību (turpmāk — apliecības nozaudētājs), izsniedz attiecīgā izglītības dokumenta dublikātu. Apliecību dublikātus (turpmāk — dublikāti) izsniedz izglītības iestāde vai tās tiesību un saistību pārņēmējs. Apliecību veidlapas dublikātu izgatavošanai saņem no veidlapu izgatavotāja uz iesnieguma pamata saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu.

18. Lai saņemtu dublikātu, apliecības nozaudētājs iesniedz:

18.1. izglītības iestādei, kurā ir mācījies, vai tās tiesību un saistību pārņēmējam iesniegumu ar lūgumu izsniegt nozaudētās apliecības dublikātu;

18.2. oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis” publicēšanai (samaksājot par sludinājumu) ar izglītības iestādes vadītāju saskaņotu iesniegumu par nozaudētās apliecības izsludināšanu par nederīgu.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 655)

19. Ja profesionālās izglītības iestādē nav datu, kas nepieciešami dublikāta saņemšanai, apliecības nozaudētājs tos pieprasa arhīvam.

20. Pēc apliecības izsludināšanas par nederīgu izglītības iestāde, pamatojoties uz apliecības nozaudētāja iesniegumu, ziņām par apliecības nozaudētāja sekmēm un rīkojumu par apliecības izsniegšanu, izdod rīkojumu par dublikāta izsniegšanu, noformē, reģistrē un pret parakstu izsniedz apliecības nozaudētājam dublikātu. Dublikāta augšējā labajā stūrī ir norāde “DUBLIKĀTS”.

21. Ja dati dublikāta izsniegšanai ir nepietiekami, apliecības nozaudētājs saņem izziņu par sekmēm apgūtajā programmā, ko izsniedz izglītības iestāde vai attiecīgā institūcija saskaņā ar šo noteikumu 22.punkta nosacījumiem.

22. Ja izglītības iestāde ir likvidēta un ja nav tās tiesību un saistību pārņēmējas izglītības iestādes:

22.1. rīkojumu par profesionālās pilnveides izglītības apliecības dublikāta izsniegšanu izdod izglītības iestādes dibinātājs (pašvaldība vai ministrija, kuras padotībā atradās izglītības iestāde);

22.2. rīkojumu par profesionālās ievirzes izglītības apliecības dublikāta izsniegšanu izdod:

22.2.1. mākslā un kultūrā — Kultūras ministrija;

22.2.2. sportā — Izglītības un zinātnes ministrija;

22.3. izziņu par sekmēm apgūtajā programmā citos gadījumos izsniedz Izglītības un zinātnes ministrija, pamatojoties uz šo noteikumu 20.punktā minētajiem dokumentiem.

23. Dublikātu izsniegšanu uzskaita un reģistrē atbilstoši šo noteikumu prasībām.

24. Apliecības, kuras ir izgatavotas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izglītības iestādes ir tiesīgas izsniegt līdz 2005.gada 31.decembrim.

24.1 Kultūras ministrijas padotībā esošā izglītības iestāde līdz 2020. gadam var izmantot izglītības dokumentu veidlapas ar tiesībām tajās papildus norādīt izglītības iestādes struktūrvienības nosaukumu, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 12.februāra noteikumus Nr.55 “Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 26.nr.).

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902

(Pielikums grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 655; MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 679; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 777)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902
Sekmju izraksts

(Pielikums grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 679; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 777)

1. Dokumenta nosaukums.

2. Apliecības numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības iestādes nosaukums un adrese.

6. Izglītības programmas kods un nosaukums.

7. Izglītības apakšprogrammas nosaukums.

8. Programmas apguves sākuma datums.

9. Programmas apguves beigu datums.

10. Apgūtie mācību priekšmeti (arī prakse un pārbaudes darbi) un to raksturojums:

10.1. nosaukums;

10.2. stundu skaits;

10.3. vērtējums.

11. Zīmogs.

12. Direktora paraksts.

13. Sekretāra paraksts.

14. Izsniegšanas datums.

Piezīmes.

1. Sekmju izrakstu, kuru izsniedz Nacionālo bruņoto spēku vienība, paraksta attiecīgās Nacionālo bruņoto spēku vienības komandieris.

2. Ja profesionālās pilnveides izglītība vai profesionālās ievirzes izglītība iegūta Kultūras ministrijas padotībā esošajā profesionālās vidējās izglītības iestādē, kas izveidota, reorganizējot Kultūras ministrijas padotībā esošās profesionālās vidējās izglītības iestādes, sekmju izrakstā papildus norāda tās struktūrvienības nosaukumu, kurā īstenota attiecīgā izglītības programma, ja šī struktūrvienība ir saglabājusi reorganizētās izglītības iestādes vēsturisko nosaukumu.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902

(Pielikums grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 655; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 777)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902
Sporta sasniegumu apraksts

1. Dokumenta nosaukums.

2. Apliecības numurs.

3. Vārds, uzvārds.

4. Personas kods.

5. Izglītības iestādes nosaukums un adrese.

6. Izglītības programmas kods un nosaukums.

7. Sporta veida nosaukums.

8. Programmas apguves sākuma datums.

9. Programmas apguves beigu datums.

10. Sporta sasniegumu apraksts.

11. Zīmogs.

12. Direktora paraksts.

13. Sekretāra paraksts.

14. Izsniegšanas datums.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902

(Pielikums grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 679; MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 777)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902

(Pielikums grozīts ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 777)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 29.novembra noteikumiem Nr.902

(Pielikums grozīts ar MK 25.10.2016. noteikumiem Nr. 679)

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 902Pieņemts: 29.11.2005.Stājas spēkā: 03.12.2005.Zaudē spēku: 01.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 02.12.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
122686
{"selected":{"value":"16.12.2016","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.12.2016","iso_value":"2016\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2016.-30.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2016","iso_value":"2016\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2016.-15.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2015","iso_value":"2015\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2015.-27.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2012","iso_value":"2012\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2012.-26.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2005","iso_value":"2005\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-21.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.12.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"