Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumus Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti".
Ministru kabineta noteikumi Nr.867

Rīgā 2005.gada 15.novembrī (prot. Nr.66 4.§)
Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 29.panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību budžeta iestādes (turpmāk - budžeta iestādes) kārto grāmatvedības uzskaiti, paredzot vienotu uzskaites pamatprincipu un grāmatvedības kontu plāna lietošanu, atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesī­bu normām, Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Starptautiskajiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

2. Šie noteikumi neattiecas uz nodokļu ieņēmumu uzskaiti un valsts finanšu uzskaiti Valsts kasē.

3. Lai konsekventi uzskaitītu darījumus un kvalitatīvi sagatavotu pārskatus, budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē lieto grāmatvedības kontu plānu (pielikums). Katra budžeta iestāde atbilstoši darbības specifikai lieto grāmatvedības uzskaitei nepieciešamos kontus, kā arī papildina kontu detalizāciju analītiskajai uzskaitei, pievienojot papildu zīmes grāmatvedības kontu plānā norādītajiem kontu numuriem.

2. Finanšu pārskatu posteņu uzskaites vispārējie principi
2.1. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

4. Ilgtermiņa ieguldījumi ir visu veidu resursi, kurus budžeta iestāde plāno izmantot ilgāk nekā gadu, kā arī visu veidu aktīvi, kuru apmaksa paredzēta vēlāk nekā gadu pēc bilances datuma.

5. Ilgtermiņa ieguldījumus iedala šādās grupās:

5.1. nemateriālie ieguldījumi;

5.2. pamatlīdzekļi;

5.3. ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.

6. Ilgtermiņa ieguldījumus sākotnēji atzīst to iegādes vai izveidošanas (ražošanas) vērtībā. Iegādes vērtība ir samaksātā nauda (vai tās ekvivalenti), kam pieskaitītas visas izmaksas, kas tieši attiecas uz ilgtermiņa ieguldījumu iegādi (pirkšanas cena, tai skaitā ievedmuitas nodeva, neatskaitāmie nodokļi, atskaitot saņemtās atlaides, pamatlīdzekļa piegādes un pārvietošanas izmaksas līdz tā izmantošanas vietai, tai skaitā darba samaksa, kas tieši radusies pamat­līdzekļa izveidošanas un iegādes dēļ, pamatlīdzekļa sagatavošanas izmaksas (uzstādīšanas, montāžas izmaksas) paredzētajiem mērķiem līdz brīdim, kad nodod ekspluatācijā, uz ilgtermiņa ieguldījuma iegādi un izveidošanu tieši attiecināmās profesionālo pakalpojumu izmaksas).

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

6.1 Ilgtermiņa aktīva izveidošanas (ražošanas) pašizmaksa ir izmaksas, kas tieši attiecas uz konkrētā aktīva izveidi un sagatavošanu plānotajai izmanto­šanai.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

6.2 Izmaksu iekļaušanu ilgtermiņa ieguldījuma (pamatlīdzekļa) vērtībā pārtrauc brīdī, kad tas ir nodots ekspluatācijā (var uzsākt produktīvo ekpluatā­ciju).

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

6.3 Turpmākās izmaksas, kas saistītas ar ilgtermiņa ieguldījuma (pamat­līdzekļa) uzturēšanu, neiekļauj ilgtermiņa ieguldījuma (pamatlīdzekļa) vērtībā.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

6.4 Budžeta iestādes grāmatvedības politikā nosaka pamatlīdzekļu vienī­bas sākotnējās atzīšanas vērtību atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta izdevumu klasifikāciju jomā. Ja vienas aktīva vienības sākotnējās atzīšanas vērtība ir mazāka par iestādes vadības noteikto pamatlīdzekļu vienības atzīšanas vērtību, aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

7. Pārskatā par budžeta iestādes finansiālo stāvokli (bilancē) (turpmāk - bilance) ilgtermiņa ieguldījumus norāda uzskaites (atlikušajā) vērtībā, no ilgtermiņa ieguldījumu iegādes (sākotnējās) vērtības atskaitot uzkrāto nolieto­jumu (amortizāciju) pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, vērtības samazināšanos, uzkrājumus nedrošajiem ilgtermiņa parādiem un nedrošajiem avansa maksājumiem par ilgtermiņa ieguldījumiem.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

8. Pamatlīdzekļiem nolietojumu un nemateriālajiem ieguldījumiem vērtī­bas samazinājumu (amortizāciju) aprēķina atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam, sākotnējo vērtību sistemātiski sadalot pa periodiem, atzīst pārskata perioda izdevumos un uzskaita kā uzkrāto nolietojumu (amortizāciju).

9. Budžeta iestādes ilgtermiņa ieguldījumu novērtē budžeta iestādes vadītāja apstiprināta komisija, ja nepieciešams, pieaicinot attiecīgās jomas speciālistus. Komisija vai minētie speciālisti, izmantojot vispāratzītas vērtēšanas metodes, novērtē ieguldījumu šādos gadījumos:

9.1. iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu ilgtermiņa ieguldījumu;

9.2. iekļaujot bilancē bez atlīdzības saņemtu ilgtermiņa ieguldījumu.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.1 Budžeta iestāde, kura nodod bez atlīdzības ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, sniedz informāciju par ilgtermiņa ieguldījuma uzskaiti (pamatlīdzekļa piederību uzskaites kategorijai detalizācijā līdz apakšgrupai, sākotnējo vērtību, nolietojumu, atlikušo lietderīgās lietošanas laiku un attiecīgu norādi, ja pamatlīdzekļa vērtība sākotnēji atzīta nākamo periodu ieņēmumos).

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.2 Budžeta iestāde, bez atlīdzības nododot ilgtermiņa ieguldījumu citai budžeta iestādei, izslēdz tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, un atzīst izdevumus. Izveidoto ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz šo ilgtermiņa ieguldījumu, izslēdz un atzīst ieņēmumus.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.3 Budžeta iestāde, kura bez atlīdzības saņem ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.4 Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, atzīst tā sākotnējo vērtību, nolietojumu (amortizāciju), nākamo periodu ieņēmumus, kas uzskaitīti nododošajā budžeta iestādē, vai ieņēmumus.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.5 Budžeta iestāde, bez atlīdzības saņemot ilgtermiņa ieguldījumu no citas budžeta iestādes, kurā ilgtermiņa ieguldījuma vērtība sākotnēji uzskaitīta nākamo periodu ieņēmumos, saņemto ilgtermiņa ieguldījumu atzīst nākamo periodu ieņēmumos un turpina aprēķināt nolietojumu (amortizāciju) ilgtermiņa ieguldījuma atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši saņemtajai informācijai par ilgtermiņa ieguldījumu.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.6 Šo noteikumu 9.2.apakšpunktu nepiemēro 9.1, 9.2, 9.3 un 9.4 punktā minētajos gadījumos.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

9.7 Zemes un ēku vērtības noteikšanai var izmantot to kadastrālo vērtību, bet mež­audzēm - Meža valsts reģistra datus šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakš­punktā minētajos gadījumos.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

10. Vērtības samazināšanās novērtēšana attiecas uz visām aktīvu katego­rijām. Katra pārskata perioda (finanšu gada, ja normatīvajos aktos par pārskatu sagatavošanu nav noteikts citādi) beigās novērtē, vai nav pazīmju, kas norāda uz aktīvu vērtības būtisku samazinājumu. Ja ilgtermiņa ieguldījuma vērtība bilances datumā ir zemāka par tā uzskaites vērtību un vērtības samazinājums ir ilgstošs, ilgtermiņa ieguldījumu novērtē atbilstoši zemākajai vērtībai.

11. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

11.1 Bioloģiskos un pazemes aktīvus sākotnēji uzskaita to iegādes vai izveidošanas vērtībā.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

12. Veicot meža inventarizāciju atbilstoši Meža likumam, veic mežaudžu vērtības aktualizāciju atbilstoši Meža valsts reģistra datiem. Mežaudzes vērtības palielinājumu atzīst ieņēmumos.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

13. Ja pārvērtētajam ilgtermiņa ieguldījumam konstatē pazīmes, kas liecina par vērtības samazinājumu, šo samazinājumu attiecina uz ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi var samazināt tikai par konkrētā ilgtermiņa aktīva pārvērtēšanas rezerves samazinājuma summu. Ja pārvērtēto ilgtermiņa aktīvu izslēdz no uzskaites, ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi, kas attiecas uz izslēgto aktīvu, atzīst pārskata perioda ieņēmumos.

14. Izmaksas, kas uzlabo attiecīgā pamatlīdzekļa stāvokli (pamatlīdzekļa rekonstrukcija, uzlabošana vai atjaunošana) tā lietderīgās izmantošanas laikā vai būtiski maina esošā pamatlīdzekļa īpašības, salīdzinot ar tā iepriekšējiem rādītājiem, iekļauj pamatlīdzekļa uzskaites vērtībā.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

14.1 Budžeta iestāde, iekļaujot kapitalizētās izmaksas pamatlīdzekļa uzskaites vērtībā, palielina pamatlīdzekļa sākotnējo vērtību. Sākot ar nākamo mēnesi, nolietojumu aprēķina no jaunās pamatlīdzekļa vērtības.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

14.2 Pamatlīdzekļa komplektējošo daļu periodisku vai regulāru nomaiņu atzīst remonta izdevumos.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

14.3 Ja pamatlīdzeklim ilgstoši lietojamu daļu aizstāj ar jaunu komplek­tējošo daļu (kuru nevar izmantot atsevišķi), no jauna uzstādītās daļas vērtību pievieno attiecīgā pamatlīdzekļa vērtībai. Nomainītās daļas sākotnējo vērtību un aprēķināto nolietojumu izslēdz no bilances vērtības.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

14.4 Ja nomainītās daļas bilances vērtība nav atsevišķi aprēķināta, t.i., ja izslēdzamā pamatlīdzekļa daļa nav nolietota atsevišķi no pārējā pamatlīdzekļa, izslēdzamo pamatlīdzekļa daļu novērtē.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

15. Izmaksas, kas radušās, saglabājot vai uzturot pamatlīdzekļu esošo stāvokli, kā arī remontējot vai labojot pamatlīdzekļus, atzīst kā izdevumus periodā, kad tās radušās.

16. Iegādājoties lietotu pamatlīdzekli, kuru var izmantot paredzētajam mērķim tikai pēc rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas, attiecīgās izmak­sas pieskaita pamatlīdzekļa uzskaites vērtībai tādā apmērā, lai pamatlīdzekļa vērtība pēc šo izmaksu pievienošanas nepārsniegtu tā aizvietošanai nepieciešama līdzvērtīga pamatlīdzekļa vērtību.

17. Pamatlīdzekļus, kas sastāv no komplektējošām daļām (tai skaitā rezerves daļām un apkalpošanas iekārtām), kuras nevar izmantot atsevišķi, uzskaita kā vienu pamatlīdzekli.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

18. Pamatlīdzekļus, kas sastāv no komplektējošām daļām, kuras var izmantot atsevišķi (piemēram, datorsistēmas bloks, monitors, printeris), uzskaita kā atsevišķus pamatlīdzekļus.

19. Atsavināšanai (izņemot nodošanu bez atlīdzības budžeta iestādēm) paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus līdz to atsavināšanai uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā. Ilgtermiņa ieguldījumus uzskaita kā atsavināšanai paredzētus, ja tie pašreizējā stāvoklī ir pieejami tūlītējai atsavināšanai un pakļauti normatīvajos aktos noteiktajiem atsavināšanas nosacījumiem un to atsavināšana ir ticama (pamatota ar normatīvo aktu vai iestādes vadības lēmumu, uzsākts atsavināšanas process un ir pārliecība par tā pabeigšanu gada laikā no šī procesa uzsākšanas dienas).

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

19.1 Atsavināšanai paredzētajiem ilgtermiņa ieguldījumiem pārtrauc aprēķināt nolietojumu (amortizāciju), ja atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus nav paredzēts turpmāk izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai un to vērtība var tikt atgūta atsavināšanas darījumā.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

19.2 Atsavināšanai paredzētos aktīvus uzskaita apgrozāmo līdzekļu sastāvā to atlikušajā vērtībā. Atsavināšanai paredzētos aktīvus apgrozāmo līdzekļu sastāvā novērtē atbilstoši to zemākajai uzskaites vērtībai vai patiesajai vērtībai, atskaitot atsavināšanas izmaksas. Katrā pārskata periodā pārbauda, vai nav notikusi aktīva vērtības samazināšanās un, ja nepieciešams, atzīst izdevumus no vērtības samazināšanās.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

19.3 Atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus, kas uzskaitīti apgrozāmo līdzekļu sastāvā, atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā, ja neparedzētu (vai iepriekš neparedzamu) apstākļu dēļ atsavināšanas process netiek pabeigts un ir vadības lēmums atsavināšanai paredzēto aktīvu turpināt izmantot budžeta iestādes darbības nodrošināšanai. Atsavināšanai paredzēto aktīvu atjauno ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā atlikušajā vērtībā un nolieto (amortizē) atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā atbilstoši iepriekš noteiktajam lietderīgās lietošanas laikam.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

20. Ja ilgtermiņa ieguldījumi tiek likvidēti vai atsavināti (pārdoti, mainīti, ieguldīti kapitālsabiedrībā vai nodoti bez atlīdzības (izņemot nodošanu bez atlīdzības starp budžeta iestādēm), un tādēļ īpašuma tiesības no mantas atsavinātāja pāriet mantas ieguvējam), vai iznīcināti prettiesiskas darbības dēļ, budžeta iestāde izslēdz ilgtermiņa ieguldījumus no uzskaites, atzīstot izdevumus ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites (atlikušajā) vērtībā.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

21. Pamatlīdzekļiem un nemateriālajiem ieguldījumiem, kurus iegādājas saskaņā ar līzinga nosacījumiem, nolietojumu (amortizāciju) rēķina pēc tādiem pašiem noteikumiem, kādi piemērojami pārējiem īpašumā esošiem tās pašas grupas aktīviem.

22. Pamatlīdzekļus un nemateriālos ieguldījumus, kas iegūti nomas ietvaros, bilancē neuzskaita. Šādus aktīvus uzskaita zembilancē atsevišķā uzskaites reģistrā. Nomas maksājumus atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot pārskata periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas samaksas. Nākotnes nomas maksājumus bilancē neuzskaita un reģistrē kā zembilances saistības.

23. Ja budžeta iestāde, veicot mantisko ieguldījumu, iegūst komercsa­biedrības kapitāla daļas:

23.1. konkrēto ieguldījumu izslēdz un atzīst izdevumus ieguldījuma atlikušajā vērtībā;

23.2. iegūtās kapitālsabiedrības kapitāla daļas atzīst finanšu ieguldījumos un ieņēmumos kapitāla daļu patiesajā vērtībā;

23.3. un iepriekš atzīta mantas pārvērtēšanas rezerve, tad, ieguldot mantu kapitālsabiedrību kapitālā, mantas pārvērtēšanas rezervi izslēdz un atzīst ieņēmumus.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

24. Ja budžeta iestāde kapitālsabiedrības kapitāla daļas iegūst, kapitalizē­jot nodokļus, kapitāla daļu iegādes vērtība ir kapitalizēto nodokļu vērtība.

25. Budžeta iestādes bilancē līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos novērtē un norāda saskaņā ar izmaksu vai pašu kapitāla metodi.

26. Līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos saskaņā ar izmaksu metodi uzskaita to iegādes vērtībā.

27. Līdzdalības radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos vērtību saskaņā ar pašu kapitāla metodi nosaka, reizinot valstij (pašvaldībai) piederošo ieguldījuma daļu ar kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtību ieguldījuma daļu iegūšanas dienā. Ja informācija par kapitālsabiedrības pašu kapitāla vērtību ieguldījuma daļu iegūšanas dienā nav pieejama, ieguldījumu turpina uzskaitīt iegādes vērtībā līdz dienai, kad pieejami pēc iegādes pirmie revidētie kapitāl­sabiedrības pārskati. Turpmāk veic ikgadējo ieguldījumu pārvērtēšanu saskaņā ar pašu kapitāla metodi.

28. Ja lieto pašu kapitāla metodi, katra pārskata gada beigās līdzdalību radniecīgo un asociēto kapitālsabiedrību kapitālos palielina vai samazina atbil­stoši līdzdalības daļas vērtības izmaiņām kapitālsabiedrības pašu kapitālā pār­skata gadā, izmantojot kapitālsabiedrības gada pārskatā norādīto informāciju. Līdzdalības vērtības izmaiņas nosaka, reizinot kapitālsabiedrības pārskata gada revidēto rezultātu ar valstij vai pašvaldībai piederošo daļu procentu.

29. Kapitāla līdzdalības daļas vērtības pieaugumu vai samazinājumu kapitālsabiedrības pašu kapitālā pārskata gadā uzskaita kā pārskata gada ieņē­mumus vai izdevumus un izmaiņas ilgtermiņa finanšu ieguldījumos. Ja kapitāl­sabiedrībai ir negatīva pašu kapitāla vērtība, budžeta iestādes ieguldījumu šajā kapitālsabiedrībā samazina līdz nullei un turpmāk zaudējumus no ieguldījuma kapitālsabiedrībā neatzīst.

29.1 Ieguldījumu iegādes brīdī iegādes izmaksu pārsniegumu pār ieguldījuma daļu radniecīgās vai asociētās kapitālsabiedrības aktīvu, saistību vai iespējamo saistību neto patieso vērtību uzskaita kā nemateriālo vērtību.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

29.2 Pozitīvu nemateriālo vērtību iekļauj ieguldījuma uzskaites vērtībā. Katra pārskata perioda beigās šo vērtību novērtē atbilstoši šo noteikumu 10.punktam. Ja atgūstamā vērtība ir zemāka par pārsnieguma vērtību, aprēķina nemateriālās vērtības samazinājumu un grāmato pārskata perioda izdevumos.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

29.3 Negatīvu nemateriālo vērtību izslēdz no ieguldījuma uzskaites vērtī­bas un atzīst ieņēmumos pārskata periodā, kurā negatīvais pārsniegums rodas.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

30. Ja kapitālsabiedrības pašu kapitālā ir notikušas izmaiņas, kas netika iekļautas kapitālsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā (aktīvu pārvērtēšana, ko uzreiz iekļauj kapitālsabiedrības pašu kapitālā), vērtības izmaiņas iekļauj budžeta iestādes pašu kapitālā pārējās rezervēs, kā arī uzskaita kā izmaiņas ilgtermiņa finanšu aktīvos.

31. Maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu ieskaita budžeta ieņēmumos saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Maksājumus par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu izmantošanu uzskaita kā samazinājumu ieguldī­juma vērtībā, ja uzskaiti veic saskaņā ar pašu kapitāla metodi. Ja uzskaiti attiecī­gajam ieguldījumam veic saskaņā ar izmaksu metodi, saņemtos maksājumus par kapitāla daļu izmantošanu iekļauj ieņēmumos.

32. Ja ilgtermiņa ieguldījumus pārdod, starpību starp attiecīgā ilgtermiņa ieguldījuma uzskaites vērtību un saņemtās atlīdzības vērtību iegrā­mato kā ieņēmumus vai izdevumus no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

33. Gada beigās aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda finanšu ieguldījumus, kuru termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma. Finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā un kurus plāno realizēt nākamo 12 mēnešu laikā, norāda kā īstermiņa finanšu ieguldījumus.

2.2. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

34. Apgrozāmie līdzekļi ir aktīvi, kurus budžeta iestāde plāno izmantot gada laikā vai kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Apgrozāmo līdzekļu sastāvā uzskaita arī lauksaimniecības krājumus, valsts stra­tēģiskās rezerves, speciālo un militāro inventāru (neatkarīgi no lietošanas laika) un atsavināšanai paredzētus ilgtermiņa ieguldī­jumus.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

35. Apgrozāmos līdzekļus iedala šādās grupās:

35.1. krājumi;

35.2. debitori;

35.3. nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem;

35.4. īstermiņa finanšu ieguldījumi;

35.5. naudas līdzekļi;

35.6. administrējamo iestāžu finansēšana.

36. Apgrozāmos līdzekļus sākotnēji novērtē saskaņā ar iegādes vai ražoša­nas pašizmaksu. Iegādes pašizmaksu aprēķina, iegādes cenai pieskaitot ar pirkumu saistītos izdevumus. Ražošanas pašizmaksu aprēķina, saskaitot izejvielu un materiālu izlietojumu atbilstoši iegādes izmaksām un ražojumu izgatavošanas izmaksām. Pārdošanas izmaksas neiekļauj ražošanas pašizmaksā.

37. Krājumi ir budžeta iestādes īstermiņa aktīvi, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai, atsavināšanai un materiālu un izejvielu veidā atrodas vai tiks izlietoti saimnieciskās darbības procesā. Budžeta iestādes grāmatvedības uzskaitē krājumu novērtēšanai piemēro "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) metodi.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

38. Ja krājumi ir bojāti, pilnīgi vai daļēji novecojuši vai to pārdošanas cena ir kļuvusi zemāka par to iegādes vērtību, krājumu vērtību samazina.

(Grozīts ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

39. Ja krājumu pārdošanas vērtība ir mazāka par krājumu iegādes (izmaksu) vērtību, budžeta iestāde krājumus uzskaita neto pārdošanas vērtībā, norakstot izdevumos starpību, kas rodas starp iegādes (izmaksu) un neto pārdošanas vērtību.

40. Ja krājumus izlieto, atsavina vai noraksta, budžeta iestāde izslēdz krājumus no uzskaites, norakstot to vērtību pārskata perioda izdevumos. Krājumus noraksta, novērtējot tos saskaņā ar "pirmais iekšā - pirmais ārā" (FIFO) metodi.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

40.1 Krājumus (izņemot speciālo militāro inventāru) atzīst izdevumos periodā, kurā tos nodod lietošanā, atsavina vai pārceļ citā aktīvu uzskaites grupā. Budžeta iestāde nodrošina inventāra uzskaiti (daudzuma vienībās) arī pēc atzīšanas izdevumos līdz faktiskajai to norakstīšanai. Kurināmo, degvielu un smērvielas atzīst izdevumos periodā, kurā tās faktiski izlieto.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

40.2 Speciālo militāro inventāru uzskaita un noraksta Ministru kabineta instrukcijā noteiktajā kārtībā.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

40.3 Lauksaimniecības krājumus novērtē iegādes vērtībā, ja tos iegādājas par samaksu vai ražošanas pašizmaksā.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

40.4 Lauksaimniecības krājumus atzīst izdevumos brīdī, kad gūst ar šiem aktīviem saistītos ieņēmumus, atsavināšanas brīdī vai tos likvidējot.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

41. Ja krājumus pārdod, pārdošanas dienā uzskaita debitoru prasības atlīdzības apmērā un norāda ieņēmumus no pārdošanas, klasificējot tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par klasifikācijām.

42. Prasībām, parādiem un samaksātajiem avansiem, kuru saņemšana (izpilde) ir apšaubāma, budžeta iestādes veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. Prasību, parādu un avansu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā, kas aprēķināta, no uzskaites vērtības atbilstoši grāmatvedības datiem atskaitot izveidotos uzkrājumus.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

42.1 Budžeta iestāde katrā pārskata datumā novērtē, vai pastāv objektīvi pierādījumi prasību, parādu un samaksāto avansu vērtības samazinājumam, izvērtējot, ja tas ir iespējams, katru parādnieku un katru darījumu. Pastāvot šādiem pierādījumiem, izdevumus, kas radušies no vērtības samazinājuma, novērtē kā starpību starp prasību, parādu un avansu uzskaites vērtību un aplēsto nākotnes naudas plūsmas tagadnes vērtību.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

42.2 Novērtējot prasību, parādu un avansu neatmaksas risku un secinot, ka sākotnēji izveidotie uzkrājumi nav nepieciešami, budžeta iestāde samazina uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu samazinājuma.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

42.3 Ja pārskata periodā atmaksā (dzēš) parādu, kam sākotnēji bija izvei­doti uzkrājumi, budžeta iestāde samazina izveidotos uzkrājumus un atzīst ieņēmumus no uzkrājumu samazināšanās.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

43. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

44. Parādus, kuru piedziņa ir neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir pagājis parāda piedziņas iespējamības termiņš, izslēdz no budžeta iestādes bilances, norakstot no nedrošiem (šaubīgiem) parādiem izveidotajiem uzkrājumiem vai iekļaujot izdevumos, ja uzkrājumu summa nav pietiekama vai ja šie uzkrājumi nav izveidoti.

45. Gada beigās budžeta iestādes grāmatvedībā aprēķina, pārgrāmato un atsevišķi norāda prasību īstermiņa un ilgtermiņa daļas. Īstermiņa daļās iekļauj prasību summas, kuras atmaksās budžeta iestādes parastās saimnieciskās darbības cikla ietvaros vai kuru atmaksas termiņš pārskata perioda beigās nepārsniegs gadu no bilances datuma.

46. Īstermiņa finanšu ieguldījumi ir ieguldījumi, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā un kurus paredzēts paturēt ne ilgāk par gadu, kā arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumi, kurus paredzēts pārdot un kuri pārklasificēti par īstermiņa ieguldījumiem. Šos īstermiņa finanšu ieguldījumus finanšu pārskatos norāda apgrozāmo līdzekļu sastāvā.

47. Īstermiņa finanšu ieguldījumos ietvertos biržā kotētos vērtspapīrus, kuri pakļauti kursa svārstībām atzītā biržā, var novērtēt pēc biržas kursa bilances datumā. Atbilstoši patiesās vērtības izmaiņām atzīst ieņēmumus vai izdevumus.

48. Aizdevuma procentu ieņēmumus un saistību maksas ieņēmumus par neizmantoto aizdevuma summu uzskaita aizdevuma valūtā pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus atzīstot periodā, kad tie nopelnīti, neatkarīgi no naudas saņemšanas (uzkrātie saistību maksas un procentu ieņēmumi). Naudas saņem­šanas dienā tos attiecina uz bilancē iepriekš uzkrātajiem procentu un saistību maksas ieņēmumiem.

49. Pārskata perioda beigās, bet ne retāk kā reizi gadā veic aizdevuma neatmaksas riska novērtēšanu. Ja konstatē risku, ka aizdevums netiks atmaksāts vai netiks atmaksāts pilnā apmērā, veido uzkrājumus šiem parādiem nedrošās (apšaubāmās) summas apmērā. Pārskata perioda beigās budžeta iestāde atsevišķi norāda uzkrājumus prasībām, kuru termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma, un uzkrājumus ilgtermiņa parādiem un prasībām.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

50. Ja attiecīgajos tiesību aktos paredzēts, ka aizdevums vai daļa no aizdevuma netiks atmaksāta (dzēsta), vai daļa no uzkrātajiem procentiem netiek atprasīta, attiecīgo summu noraksta izdevumos.

51. Saņemamās soda naudas uzskaita zembilancē no dienas, kad budžeta iestādei rodas likumīgas tiesības piedzīt attiecīgo soda naudu. Saņemto soda naudu uzskaita kā ieņēmumus dienā, kad to ieskaita budžeta iestādes norēķinu kontā.

52. Saņemot rēķinu par avansa maksājumiem un nākamo periodu izdevu­miem, to līdz apmaksas dienai uzskaita atsevišķi kā zembilances saistības. Katru avansa maksājumu vai nākamo periodu izdevumu veidu uzskaita analītiski.

53. Samaksātos avansus klasificē tās aktīvu grupas sastāvā, par kuriem avansi maksāti. Avansu aktīva iegādei norāda tajā pašā bilances grupā, kur pēc darījuma izpildes uzskaitīs iegūto aktīvu. Atsevišķi izdala avansus nemateriālajiem ieguldījumiem, avansus pamatlīdzekļu iegādei, avansus finanšu ieguldījumiem un avansus krājumiem. Pārējos avansus klasificē kopā ar īstermiņa aktīvu daļu. Nedrošajiem avansiem veido uzkrājumus apšaubāmās summas apmērā. Izveidoto uzkrājumu vērtību iekļauj pārskata perioda izdevumos. Avansu atlikumus bilancē norāda neto vērtībā.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

54. Nākamo periodu izdevumu kontā atzītos maksājumus iekļauj izde­vumos pēc uzkrāšanas principa, izdevumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi izdevumus atzīst tad, kad budžeta iestāde ir saņēmusi pakalpojumu.

55. Ja pakalpojumus, par kuriem bija samaksāts avanss, saņem pa daļām vai vairāku mēnešu garumā, samaksātos nākamo periodu izdevumus uzskaita attiecīgajā izdevumu kontā pa daļām. Izdevumos atzīstamā summa ir tā avansa daļa, kas proporcionāli attiecas uz konkrēto periodu.

2.3. Pašu kapitāla uzskaite

56. Pašu kapitāls (neto aktīvs) ir budžeta iestādes aktīvu atlikusī daļa pēc visu tās saistību atskaitīšanas.

57. Pašu kapitālu iedala šādās grupās:

57.1. (svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832);

57.2. rezerves;

57.3. iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts;

57.4. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.

58. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

59. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve veidojas no budžeta iestādes ilgtermiņa aktīvu pārvērtēšanas.

60. Pārējās rezerves atzīst, ja notiek finanšu ieguldījumu novērtēšana saskaņā ar pašu kapitāla metodi un komercsabiedrībai pašu kapitālā ir tādas izmaiņas, kuras nenorāda šīs komercsabiedrības peļņas vai zaudējuma aprēķinā. Budžeta iestāde pārskatos detalizēti paskaidro pārējo rezervju izmaiņas.

61. Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem.

2.4. Uzkrājumu uzskaite

62. Uzkrājumi ir paredzēti, lai segtu saistības, kuras attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet kuru vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms. Uzkrājumus var neveidot, ja tie rodas saistībā ar budžeta iestādes sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem, par kuriem tiešā veidā no šo pakalpojumu saņēmējiem nesaņem atlīdzību, kas aptuveni vienāda ar sniegto pakalpojumu vērtību.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

63. Veidojot uzkrājumus, budžeta iestāde atbilstoši pieejamai informā­cijai pamatoti izvērtē to vērtību. Uzkrājumu vērtība nedrīkst pārsniegt nepieciešamo summu, kādu budžeta iestāde maksātu pārskata datumā, lai segtu saistības. Uzkrājumus nedrīkst izmantot aktīvu vērtības koriģēšanai.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

64. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

65. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

66. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

67. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

68. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

69. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

70. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

71. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

2.5. Kreditoru uzskaite

72. Kreditori ir budžeta iestādes pašreizējās saistības (pienākumi), kuras radušās pagātnes notikumu (darījumu) rezultātā un kuru apmaksai budžeta iestādei vajadzēs lietot tās resursus (piemēram, naudas samaksa, citu aktīvu nodošana, pakalpojumu sniegšana).

73. Kreditorus iedala šādās grupās:

73.1. ilgtermiņa saistības;

73.2. īstermiņa saistības.

74. Īstermiņa saistības ir saistības, kuru apmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma. Bilancē kā ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru saistības atsevišķi norāda šādas saistības:

74.1. aizņēmumi;

74.2. saistības par saņemtajiem avansiem (uzkrātās saistības - tikai īstermiņa);

74.3. parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem;

74.4. saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem;

74.5. norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (īstermiņa - detalizēti);

74.6. nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi (īstermiņa - detalizēti);

74.7. nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa - detalizēti).

75. Pārskata perioda (gada) beigās budžeta iestāde aprēķina un atsevišķi norāda saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas.

76. Saņemto priekšapmaksu par precēm vai pakalpojumiem, kuru piegāde notiks nākamajos periodos, budžeta iestādes uzskaita kā īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem, ja piegādājamo preču vai pakalpojumu apjoms nav precīzi noteikts. Ja piegādājamo preču vai pakalpojumu apjoms ir precīzi noteikts, saņemto priekšapmaksu uzskaita kā nākamo periodu ieņēmumus.

77. Budžeta iestādes uzskaita uzkrātās saistības pārskata perioda izdevu­miem, par kuriem attaisnojuma dokuments līdz pārskata sagatavošanai nav saņemts.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

78. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pārskata perioda slēgšanas datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

79. Aizņēmuma procentu izdevumus un saistību maksājumus par piešķir­tajām, bet neizmantotajām aizņēmuma summām uzskaita saskaņā ar uzkrāšanas principu, izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta.

80. Budžeta iestāde uzkrāj un aprēķina aizņēmumu procentu un saistību maksājumus saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem. Aprēķinot procen­tus, tos atzīst kā izdevumus pārskata periodā un norāda bilancē kā uzkrātās saistības.

81. Maksājamās soda naudas par aizņēmumiem uzskaita kā izdevumus dienā, kad darījuma otrai pusei radušās likumīgas tiesības piedzīt soda naudas. Budžeta iestāde uzskaita izdevumus un palielina uzkrātās saistības.

82. Uzkrājumus maksājamām soda naudām uzskaita bilancē līdz dienai, kad tās samaksātas vai darījuma otrai pusei vairs nav likumīgu tiesību piedzīt attiecīgās soda naudas. Izveidotos uzkrājumus reversē, samazinot uzkrātās soda naudas, un atzīst ieņēmumus.

83. Aizņēmumu saņemšanas izmaksas atzīst izdevumos dienā, kad saņem rēķinu par saņemtajiem pakalpojumiem, vai saskaņā ar līguma nosacījumiem.

84. Aktīvus, kas iegādāti saskaņā ar līzinga nosacījumiem, atzīst bilancē kā aktīvus un saistības pret līzinga devēju līzinga darījuma slēgšanas dienā.

85. Līzinga procentu maksājumus atzīst izdevumos saskaņā ar uzkrāšanas principu, procentu izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no tā, vai nauda ir samaksāta. Naudas samaksas dienā tos attiecina uz bilancē iepriekš uzkrātajām procentu saistībām.

86. Ja līzinga maksājumu sadalījums (finanšu izmaksas (līzinga procenti) un saistību samazinājums) nav norādīts līzinga maksājumu plūsmā, finanšu izmaksas sadala pa pārskata periodiem visa līzinga perioda laikā tā, lai tās atbilstu konstantai procentu likmei no atlikušajām saistībām.

87. Ja maksājumu veic ārvalstu valūtā, maksājuma summu pārrēķina latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa darījuma dienā. Atlikumus darījuma valūtā, ja tā nav lati, pārskata perioda beigās pārvērtē pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas maiņas kursa perioda pēdējā dienā, atzīstot ieņēmumus vai izdevumus no valūtas kursu svārstībām.

88. Ja līzinga ņēmējs saskaņā ar līgumu veic ikmēneša nomas maksājumus, izdevumus atzīst dienā, kad saņemts rēķins, vai saskaņā ar līguma nosacī­jumiem. Ja līzinga maksājumus saskaņā ar līgumu veic retāk nekā reizi pārskata periodā, katra pārskata perioda beigās veido uzkrājumus nomas maksājumiem.

89. Ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms pār­skata perioda slēgšanas (bilances) datuma, bet attiecas uz nākamajiem (pārskata periodam sekojošiem) periodiem, norāda bilances pasīvā kā nākamo periodu ieņēmumus.

90. Nākamo periodu ieņēmumos uzskaita saņemto ārvalstu finanšu palīdzību, saņemto finansiālo atbalstu, saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, ja saskaņā ar vismaz vienu no dāvinājuma vai pušu vienošanās līguma nosacī­jumiem:

90.1. saņemtie līdzekļi paredzēti ilgtermiņa ieguldījuma objekta iegādei, izveidošanai vai būvniecībai;

90.2. saņemtie līdzekļi tiks izlietoti tikai nākamajā pārskata gadā noteiktu nākamā pārskata gada izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai;

90.3. nosacījumu neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi nākamajos gados jāatmaksā.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

91. Nākamo periodu ieņēmumos sākotnēji uzskaitīto saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta vērtību iekļauj attiecīgo pārskata periodu ieņēmumos:

91.1. atbilstoši ilgtermiņa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtī­bas norakstījumu summām, ja saņemtā finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts pilnībā sedz attiecīgā objekta vērtību;

91.2. atbilstoši ilgtermiņa ieguldījuma kārtējā gada nolietojuma un vērtības norakstījumu daļai, kas attiecas uz saņemto finanšu palīdzību vai finansiālo atbalstu, ja saņemtā finanšu palīdzība vai finansiālais atbalsts sedz tikai daļu no attiecīgā objekta vērtības;

91.3. ja iepriekšējā pārskata gadā saņemtā finanšu palīdzība izlietota pārskata gada izdevumu segšanai vai budžeta iestādes funkciju izpildes nodrošināšanai;

91.4. ja izpildīti nosacījumi, kuru neizpildes gadījumā saņemtie līdzekļi būtu jāatmaksā;

91.5. pakāpeniski nosacījumu izpildes laikā.

92. Nākamo periodu ieņēmumu kontā atzītos maksājumus iekļauj ieņēmumu un izdevumu pārskatā pēc uzkrāšanas principa, ieņēmumus atzīstot periodā, uz kuru tie attiecas. Attiecīgi ieņēmumus atzīst dienā, kad budžeta iestāde ir sniegusi pakalpojumu vai piegādājusi darījumā paredzēto aktīvu.

93. Uzkrātās saistības atzīst, ja saistību lielums un apmaksas termiņi ir samērā precīzi aprēķināmi un nenoteiktības pakāpe ir daudz mazāka nekā uzkrā­jumiem. Pārskata perioda beigās budžeta iestāde iegrāmato uzkrātās saistības. Uzkrāto saistību summu nosaka saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tāmēm vai pēc iepriekšējās pieredzes par izdevumu apjomu. Aprēķināto summu iegrāmato izdevumos un uzkrātajās saistībās. Ja nākamajos periodos nepieciešams samazināt iepriekš aprēķināto uzkrājumu summu, samazina izdevumus un uzkrātās saistības.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

93.1 Uzkrātās saistības atvaļinājumiem atzīst, aprēķinot budžeta iestādes saistības pret darbinieku par neizmantotajām atvaļinājuma dienām uz pārskata datumu, neatkarīgi no darbinieka izlietoto atvaļinājuma dienu skaita pēc pārskata datuma.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 112.3 punktu.)

93.2 Uzkrātās saistības aprēķina katram darbiniekam atsevišķi, nosakot darbinieka līdz gada beigām neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu, reizinot to ar dienas vidējo izpeļņu saskaņā ar Darba likuma prasībām un aprēķinot attiecīgos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 112.3 punktu.)

93.3 Kopējo summu neizmantotiem atvaļinājumiem aprēķina, saskaitot uzkrāto saistību summu par katru darbinieku.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.; punkts stājas spēkā 01.01.2010., sk. 112.3 punktu.)

94. Pastāvot iespējamām (nākotnes) saistībām (saistības drīzāk neiestāsies, nekā iestāsies), uzkrājumus vai uzkrātās saistības neveido, bet nākotnes saistības norāda zembilancē un to raksturojumu sniedz finanšu pārskata pielikumā.

95. Dienā, kad budžeta iestāde noslēgusi līgumu par resursu izmaksu nākotnē (ticams, ka līguma noteikumi tiks izpildīti), paredzamo maksājumu summu norāda kā nākotnes saistības zembilancē. Kad darījums noticis un saistības par darbu izpildi iekļautas bilancē, nākotnes saistības samazina.

3. Budžeta izpildes rezultāta aprēķina uzskaites vispārīgie principi
3.1. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite

96. Ieņēmumus un izdevumus uzskaita pēc uzkrāšanas principa, ieņēmu­mus un izdevumus atzīstot periodā, kad tie radušies, neatkarīgi no naudas saņemšanas vai samaksas. Ieņēmumu un izdevumu korekcijas pieļaujamas tikai pārskata perioda ietvaros. Konstatētās iepriekšējo periodu uzskaites kļūdas, neprecizitātes un grāmatvedības politikas maiņas ietekmi uzskaita kā pārskata perioda ieņēmumu un izdevumu korekcijas.

(Grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832)

97. Budžeta iestādes ieņēmumus un izdevumus uzskaita atbilstoši norma­tīvajos aktos par klasifikācijām noteiktajām prasībām, papildinot kontu detalizā­ciju, pievienojot papildu zīmes grāmatvedības kontu plānā norādītajiem kontu numuriem.

98. Ieņēmumus ārvalstu valūtā uzskaita latos to atzīšanas dienā. Ieņēmu­mus, kas rodas no valūtas kursu svārstībām ieņēmumu atzīšanas dienā un naudas saņemšanas dienā, uzskaita kā ieņēmumus vai izdevumus no valūtas kursu svārstībām.

99. Ieņēmumus no pakalpojumu sniegšanas uzskaita, atskaitot pievienotās vērtības nodokli un atlaides, kas tieši saistītas ar to realizāciju. Dienā, kad budžeta iestāde saņem rēķinu par veiktajiem pakalpojumiem vai cita veida darī­jumiem, kas nosaka izdevumu rašanos, budžeta iestādes grāmatvedībā uzskaita izdevumus, klasificējot tos pēc ekonomiskās būtības.

100. Asignējumu (dotāciju) piešķiršanas (saņemšanas) dienā budžeta iestāde atzīst ieņēmumus no saņemtajām dotācijām un palielina naudas līdzekļu konta atlikumu.

101. Budžeta iestāde pārskata perioda (gada) beigās saskaņā ar uzkrāšanas principu koriģē atzītos ieņēmumus par piešķirto valsts budžeta asignējumu (dotāciju) neizmantoto daļu (slēgtajiem budžeta asignējumiem), kā arī samazinot naudas līdzekļu atlikumus.

102. Transferta pārskaitījuma dienā budžeta iestāde, kas saņem transferta pārskaitījumu, palielina naudas atlikumu norēķinu kontā un atzīst ieņēmumus no saņemtajiem transfertiem. Budžeta iestāde, kas veic transferta pārskaitījumu, samazina naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontā un atzīst izdevumus no transferta pārskaitījumiem.

103. Nenodokļu ieņēmumu rēķina izsniegšanas dienā atzīst ieņēmumus un prasības. Izsniedzot rēķinu par nenodokļu ieņēmumu priekšapmaksu, nerodas pamatojums aktīvu vai saistību atzīšanai bilancē. Izsniegtos rēķinus par priekš­apmaksu reģistrē saskaņā ar budžeta iestādes dokumentu plūsmas reģistrācijas kārtību.

104. Saņemtos dāvinājumus, ziedojumus un mantojumus uzskaita attiecīgā aktīvu grupā, atzīstot ieņēmumus no dāvinājumiem un ziedojumiem tādā vērtībā, kādā novērtēti attiecīgie dāvinājumi, ziedojumi vai mantojumi.

3.2. Pārskata perioda slēguma uzskaite

105. Pārskata perioda beigās apkopo grāmatvedības uzskaites informāciju no slēguma procesiem un darbībām, kā arī pārliecinās par visu grāmatvedības procedūru izpildi (pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma (amor­tizācijas) aprēķins, inventarizācijas, valūtas kursu svārstību dēļ radušos ieņēmu­mu vai izdevumu aprēķins un grāmatošana, uzkrāto ieņēmumu un izdevumu aprēķināšana un uzskaite, uzkrājumu aprēķināšana un uzskaite, aktīvu un saistību īstermiņa un ilgtermiņa daļas noteikšana un uzskaite, kontu slēgšana un pārskata gada rezultāta noteikšana un grāmatošana).

106. Pārskata perioda beigās slēdz visus pārskata gada ieņēmumu un izdevumu kontus atbilstoši budžeta veidiem.

107. Grāmatojot pārskata gada rezultātu, visus ieņēmumu un izdevumu kontus slēdz ar bilances pasīva kontu "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts".

108. Nākamajā gadā konta "Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" atlikumu pārgrāmato uz bilances pasīva kontu "Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts".

3.1 Finanšu instrumentu novērtēšana patiesajā vērtībā

(Nodaļa MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

108.1 Šīs nodaļas nosacījumi piemērojami tikai pašvaldību grāmatvedības uzskaitē.

108.2 Šajos noteikumos lietotie termini "finanšu instrumenti" un "atvasināti finanšu instrumenti" atbilst Finanšu instrumentu tirgus likumā lietotajiem terminiem. Finanšu instrumentus (arī atvasinātus finanšu instrumentus) novērtē patiesajā vērtībā, ievērojot šajā punktā un šo noteikumu 108.3 punktā minētos nosacījumus. Līgumi, kuru bāzes aktīvs ir prece un kuri paredz abām pusēm tiesības norēķināties naudā vai ar kādu citu finanšu instrumentu, ir atvasināti finanšu instrumenti, izņemot gadījumu, ja spēkā ir visi šie nosacījumi:

108.2 1. līgums ir noslēgts saskaņā ar budžeta iestādes plānotajām preču, izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iepirkuma vai izlietojuma vajadzībām un joprojām tām atbilst;

108.2 2. līgums jau sākotnēji bijis paredzēts šo noteikumu 108.2 1.apakš­punktā minētajām vajadzībām;

108.2 3. līgumsaistības ir paredzēts nokārtot ar preču piegādi.

108.3 Novērtēšanu patiesajā vērtībā piemēro tikai tām finanšu saistībām, kuras ir tirdzniecības portfeļa sastāvdaļa vai kuras ir radušās no atvasinātiem finanšu instrumentiem.

108.4 Novērtēšanai patiesajā vērtībā nepakļauj līdz termiņa beigām turētus ieguldījumus, kuri nav atvasināti finanšu instrumenti, aizdevumus un debitoru parādus, kuri netiek turēti tirdzniecībai, un līdzdalību iestāžu radniecīgo kapitālsabiedrību un asociēto kapitālsabiedrību kapitālā, kā arī citus finanšu instrumentus, kurus nepakļauj novērtēšanai patiesajā vērtībā.

108.5 Papildus šo noteikumu 108.1 punkta nosacījumiem patiesajā vērtībā novērtē ikvienu finanšu aktīvu vai finanšu saistību posteni, kas kvalificēts kā pret risku nodrošināts postenis, vai arī noteiktu šāda posteņa daļu, ja tas nepieciešams atbilstoši iestādē pieņemtajai risku ierobežošanas politikai.

108.6 Finanšu instrumentu novērtējumam patiesajā vērtībā jābūt ticamam. Novērtējums ir ticams, ja finanšu instrumenta patiesā vērtība noteikta, izmantojot vienu no šādām metodēm:

108.6 1. finanšu instrumentiem, kuriem ir publicēti cenas kotējumi aktīvajā publiskajā vērtspapīru tirgū, patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz tirgus cenu. Ja finanšu instrumentam nav minētās tirgus cenas, bet šāda cena ir atsevišķām tā komponentēm vai līdzīgiem finanšu instrumentiem, šī instrumenta tirgus cenu var noteikt, ņemot vērā tā komponenšu vai līdzīgo finanšu instrumentu tirgus cenu;

108.6 2. ja nav iespējams noteikt finanšu instrumentu tirgus cenu, to patieso vērtību nosaka, pamatojoties uz vērtību, kas aprēķināta, izmantojot vispāratzītas un piemērotas novērtēšanas metodes, ja aprēķinātā vērtība parāda šo instrumentu iespējamo tirgus cenu.

108.7 Finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas, kas radušās, veicot novērtēšanu saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajām metodēm, iekļauj ieņēmumos vai izdevumos.

108.8 Ja finanšu instruments ir klasificēts kā riska ierobežošanas instruments, atbilstoši iestādes pieņemtajai risku ierobežošanas politikai dažas (vai visas) šī instrumenta patiesās vērtības izmaiņas neietver ieņēmumos vai izdevumos un uzskaita kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.9 Ja finanšu instrumenta patiesās vērtības izmaiņas ir atkarīgas no valūtas kursa maiņas saistībā ar iestādes naudas ilgtermiņa ieguldījumu ārvalsts jurisdikcijā esošas kapitālsabiedrības pamatkapitālā, to neietver ieņēmumos vai izdevumos un uzskaita kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.10 Pārdošanai pieejamu finanšu aktīvu (ja šie aktīvi nav atvasināti finanšu instrumenti) patiesās vērtības izmaiņas iestāde parāda kā finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi.

108.11 Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezervi iekļauj ieņēmumos vai izdevumos periodā, kurā attiecīgais finanšu instruments atsavināts vai kurā samazinājusies finanšu aktīva vērtība.

4. Noslēguma jautājumi

109. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

110. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

111. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

112. Budžeta iestādes ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim nodrošina šajos noteikumos minēto prasību ieviešanu grāmatvedības uzskaitē un grāmat­vedības datorprogrammās.

112.1 Mežaudzes, kas līdz šim nav iekļautas bilancē, ņem uzskaitē atbilstoši Meža valsts reģistra datiem un tajā noteiktajām vērtībām līdz 2008.gada 31.decembrim. Iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu esošu mežaudzi, atzīst aktīvu un rezerves.

(MK 04.12.2007. noteikumu Nr.832 redakcijā)

112.2 Valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi, kas līdz šim nav iekļauta bilancē, ņem uzskaitē atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem un tajā noteiktajām vērtībām līdz 2009.gada 31.decembrim. Iekļaujot bilancē līdz šim neuzskaitītu zemi, atzīst aktīvu un ieņēmumus.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

112.3 Šo noteikumu 93.1, 93.2 un 93.3 punkts stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

(MK 27.01.2009. noteikumu Nr.83 redakcijā, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

113. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 15.novembra noteikumiem Nr.867
Grāmatvedības kontu plāna shēma un kontu apraksts

(Pielikums grozīts ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832; MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83, kas piemērojami ar 01.01.2009.)

I. Kontu plāna shēma

Kontu grupas līmeņi

Konta numurs

Konta nosaukums

1.2.3.

1

2

3

4

5

AKTĪVS

1000

Ilgtermiņa ieguldījumi

1100

Nemateriālie ieguldījumi

1110

Attīstības pasākumi un programmas

1120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

1121

Datorprogrammas

1122

Pārējās licences

1123

Koncesijas

1124

Patenti

1129

Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības

1130

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

1140

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana

1160

Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nemateriālie ieguldījumi

1180

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem

1181

Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām

1182

Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām

1184

Avansa maksājumi par derīgo izrakteņu izpēti un citiem līdzīgiem neražotiem nemateriālajiem ieguldījumiem

1185

Avansa maksājumi par pārējiem nemateriālajiem ieguldījumiem

1187

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem ieguldījumiem

1190

Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija

1191

Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija

1192

Pārējo licenču, koncesiju un patentu, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību uzkrātā amortizācija

1193

Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija

1195

Datorprogrammu uzkrātā amortizācija

1196

Derīgo izrakteņu izpētes un citu līdzīgu neražoto nemateriālo aktīvu uzkrātā amortizācija

1200

Pamatlīdzekļi

1210

Zeme, ēkas un būves

1211

Dzīvojamās ēkas

1212

Nedzīvojamās ēkas

1213

Transporta būves

1214

Zeme zem ēkām un būvēm

1215

Kultivētā zeme

1216

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme

1217

Pārējā zeme

1218

Inženierbūves

1219

Pārējais nekustamais īpašums

1220

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1230

Pārējie pamatlīdzekļi

1231

Transportlīdzekļi

1232

Saimniecības pamatlīdzekļi

1233

Bibliotēku fondi

1234

Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi

1235

Dārgakmeņi un dārgmetāli

1236

Antīkie un citi mākslas priekšmeti

1237

Citas vērtslietas

1238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

1239

Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi

1240

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība

1241

Pamatlīdzekļu izveidošana

1242

Nepabeigtā būvniecība

1260

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

1261

Pazemes aktīvi

1262

Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi

1263

Mežaudzes

1269

Pārējie bioloģiskie aktīvi

1270

Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

1280

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

1281

Avansa maksājumi par zemi, ēkām un būvēm

1282

Avansa maksājumi par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām

1283

Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem

1286

Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes aktīviem

1287

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem

1289

Pārējie avansa maksājumi

1290

Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

1291

Ēku un būvju uzkrātais nolietojums

1292

Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums

1293

Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums

1297

Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums

1300

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1310

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinā­jums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1311Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
1319Vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

1320

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1321Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā
1329Vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

1330

Ilgtermiņa aizdevumi

1331

Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām

1332

Ilgtermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām

1339

Citi ilgtermiņa aizdevumi

1340

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1341

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros

1342

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros

1349

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

1350

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1351

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās

1352

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā

1353

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā

1354

Ilgtermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām

1355

Pārējās ilgtermiņa prasības

1359

Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

1380

Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

1390

Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa parādiem

2000

Apgrozāmie līdzekļi

2100

Krājumi

2110

Izejvielas un materiāli

2111

Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem

2112

Pārtikas produkti

2113

Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli

2114

Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi

2115

Kurināmais, degviela, smērvielas

2116

Mašīnu iekārtas un rezerves daļas

2119

Pārējie materiāli

2120

Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi

2130

Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavināšanai

2131

Gatavie ražojumi

2132

Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai

2133

Gatavie pasūtījumi

2140

Lauksaimniecības krājumi

2141

Darba un produktīvie dzīvnieki

2142

Lopbarība un sēklas

2149

Pārējie lauksaimniecības krājumi

2150

Stratēģiskās rezerves

2160

Inventārs

2161

Ātri nolietojamais inventārs

2162

Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi

2170

Speciālais militārais inventārs un speciālā militārā inventāra izveidošana

2171Speciālais militārais inventārs
2179Speciālā militārā inventāra izveidošana

2180

Avansa maksājumi par krājumiem

2181

Avansa maksājumi par krājumiem

2187

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem

2300

Debitori

2310

Pircēju un pasūtītāju parādi

2312

Prasības par pamatbudžeta norēķiniem

2313

Prasības par speciālā budžeta norēķiniem

2314

Prasības par pārējo budžetu norēķiniem

2315

Prasības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs

2316

Norēķini ar radniecīgajām kapitālsabiedrībām

2317

Norēķini ar asociētajām kapitālsabiedrībām

2318

Prasības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm

2319

Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi

2320

Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus

2330

Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem

2331

Uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem

2332

Uzkrājumi prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

2333

Uzkrājumi prasībām pret personālu

2334

Uzkrājumi izsniegtajiem aizdevumiem

2339

Uzkrājumi pārējām prasībām

2340

Prasības par nodokļiem
2341Prasības par nekustamā īpašuma nodokli
2342Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli
2343Prasības par pievienotās vērtības nodokli
2349Pārējās prasības par nodokļiem

2350

Prasības par Kohēzijas fonda projektiem

2351

Prasības pret citiem budžetiem par Kohēzijas fonda projektiem

2352

Prasības pret Eiropas Savienību par Kohēzijas fonda projektiem

2353

Prasības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

2360

Uzkrātie ieņēmumi

2370

Pārmaksātie nodokļi

2371

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2372

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2373

Pievienotās vērtības nodoklis

2379

Pārējie nodokļi

2380

Prasības pret personālu

2381

Darbiniekiem izsniegtie avansi

2382

Norēķini par iztrūkumiem

2389

Pārējās prasības pret personālu

2390

Pārējās prasības

2391

Prasības par pārmaksām sociālo pakalpojumu saņēmējiem

2399

Pārējās iepriekš neklasificētās prasības

2400

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem un projektiem

2410

Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

2411

Nākamo periodu izdevumi Kohēzijas fonda projektiem

2419

Pārējie nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem

2420

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem

2421

Avansi par pakalpojumiem

2422

Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem

2423

Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem

2427

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem

2429

Pārējie nākamo periodu izdevumi

2500

Īstermiņa finanšu ieguldījumi

2510

Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā

2520

Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā

2530

Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa

2531

Īstermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām

2532

Īstermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām

2539

Citi īstermiņa aizdevumi

2540

Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

2541

Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērtspapīros

2542

Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros

2549

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros

2550

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2551

Īstermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās

2552

Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitālsabiedrību kapitālā

2553

Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā

2554

Īstermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām

2559

Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi

2570

Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2571

Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2577

Uzkrājumi nedrošiem avansiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem

2600

Naudas līdzekļi

2610

Kase

2611

Pamatbudžeta līdzekļi

2612

Speciālā budžeta līdzekļi

2613

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2614

Citu budžetu līdzekļi

2620

Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs

2621

Pamatbudžeta līdzekļi

2622

Speciālā budžeta līdzekļi

2623

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2624

Citu budžetu līdzekļi

2630

Termiņnoguldījumi

2631

Pamatbudžeta līdzekļi

2632

Speciālā budžeta līdzekļi

2633

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2634

Citu budžetu līdzekļi

2670

Nauda ceļā

2671

Pamatbudžeta līdzekļi

2672

Speciālā budžeta līdzekļi

2673

Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi

2674

Citu budžetu līdzekļi

2700

Administrējamo iestāžu finansēšana

2710

Asignējumi pašvaldību budžeta iestādēm

PASĪVS

3000

Pašu kapitāls

3300

Rezerves

3310

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves

3320

Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve

3360

Pārējās rezerves

3500

Budžeta izpildes rezultāti

3510

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultāts

3511

Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts

3512

Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts

3513

Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts

3514

Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts

3520

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

3521

Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts

3522

Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts

3523

Pārskata gada ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts

3524

Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts

4000

Uzkrājumi

4200

Uzkrājumi paredzamajām saistībām

5000

Kreditori

5100

Ilgtermiņa saistības

5110

Ilgtermiņa aizņēmumi

5111

Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm

5112

Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases

5113

Ilgtermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām

5119

Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi

5120

Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5130

Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5140

Ilgtermiņa uzkrātās saistības

5150

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5151Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem
5152Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti
5153Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem
5154Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem
5159Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi

5160

Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

5161

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

5162

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

5163

Ilgtermiņa saistības par depozītu procentiem struktūrfondu projektiem

5164

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par struktūrfondu projektiem

5165

Pārējās ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

5170

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

5171

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu depozītu procentiem

5172

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

5174

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

5179

Pārējās ilgtermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

5180

Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5181

Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5182

Ilgtermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5183

Ilgtermiņa saistības par pārējo Eiropas Savienības finansēto projektu un ārvalstu finanšu palīdzības depozītu procentiem

5184

Ilgtermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5190

Pārējās ilgtermiņa saistības

5191

Ilgtermiņa finanšu līzinga saistības

5199

Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības

5200-5900

Īstermiņa saistības

5200

5210

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5211

Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm

5212

Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases

5213

Īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām

5219

Pārējie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa

5300

5310

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5311

Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5312

Saistības par pamatbudžeta norēķiniem

5313

Saistības par speciālā budžeta norēķiniem

5314

Saistības par citu budžetu norēķiniem

5315

Saistības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs

5316

Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām

5317

Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām

5318

Saistības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm

5319

Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5400

5410

Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem

5420

Īstermiņa uzkrātās saistības

5421

Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem

5422

Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem

5423

Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem

5424

Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem

5429

Pārējās uzkrātās saistības

5500

Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem

5520

Īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

5521

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

5522

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu

5523

Īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektu depozītu procentiem

5524

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem

5525

Pārējās īstermiņa saistības par Kohēzijas fonda projektiem

5540

Īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

5541

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

5542

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu struktūrfondu projektiem

5543

Īstermiņa saistības par depozītu procentiem struktūrfondu projektiem

5544

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par struktūrfondu projektiem

5545

Pārējās īstermiņa saistības par struktūrfondu projektiem

5550

Īstermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5551

Īstermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5552

Īstermiņa saistības par valsts piešķirto finansējumu pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5553

Īstermiņa saistības par pārējo Eiropas Savienības finansēto projektu un ārvalstu finanšu palīdzības depozītu procentiem

5554

Īstermiņa saistības pret darbuzņēmējiem par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību

5600

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)

5610

Norēķini par darba samaksu

5611

Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī

5612

Norēķini par deponēto darba samaksu

5620

Norēķini par ieturējumiem no darba samaksas (izņemot nodokļus)

5621

Ieturējumi pēc izpildrakstiem

5622

Norēķini par apdrošināšanu

5629

Citi ieturējumi

5700

5720

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi

5721

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

5722

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

5723

Pievienotās vērtības nodoklis

5729

Pārējie nodokļi

5800

5810

Pārējās īstermiņa saistības

5811

Citas saistības pret personālu

5812

Norēķini par stipendijām

5813

Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem

5814

Īstermiņa finanšu līzinga saistības

5815

Saistības pret budžetu

5816

Īstermiņa operatīvā līzinga saistības

5819

Pārējās īstermiņa saistības

5900

5910

Nākamo periodu ieņēmumi

5911

Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem

5912

Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti

5913

Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem

5914

Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem

5919

Citi nākamo periodu ieņēmumi

IEŅĒMUMI UN IZDEVUMI

6000

Ieņēmumi

7000

Izdevumi

8000

Dažādi ieņēmumi un izdevumi

8100

Finanšu ieņēmumi

8110

Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām

8111

Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi

8112

Speciālā budžeta valūtas kursu svārstību ieņēmumi

8113

Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību ieņēmumi

8114

Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību ieņēmumi

8120

Procentu ieņēmumi

8121

Pamatbudžeta procentu ieņēmumi

8122

Speciālā budžeta procentu ieņēmumi

8123

Ziedojumu un dāvinājumu procentu ieņēmumi

8124

Citu budžeta līdzekļu procentu ieņēmumi

8130

Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas

8140

Ieņēmumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas vai pārsnieguma

8200

Finanšu izdevumi

8210

Izdevumi no valūtas kursu svārstībām

8211

Pamatbudžeta valūtas kursu svārstību izdevumi

8212

Speciālā budžeta valūtas kursu svārstību izdevumi

8213

Ziedojumu un dāvinājumu valūtas kursu svārstību izdevumi

8214

Citu budžeta līdzekļu valūtas kursu svārstību izdevumi

8220

Procentu izdevumi

8221

Pamatbudžeta procentu izdevumi

8222

Speciālā budžeta procentu izdevumi

8223

Ziedojumu un dāvinājumu procentu izdevumi

8224

Citu budžeta līdzekļu procentu izdevumi

8230

Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru pārdošanas un pārvērtēšanas

8240

Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas

8242

Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vērtības samazinājuma

8300

Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi

8310

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

8311

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā

8312

Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā

8320

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem

8321

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā

8322

Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā

8400

Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības

8410

Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām

8411

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas

8412

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm

8413

Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm

8420

Izdevumi no bezatlīdzības ceļā nodotām materiālajām vērtībām

8421

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas

8422

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm

8423

Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm

8500

Pārējie ieņēmumi

8510

Saņemtā atlīdzība no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas

8520

Ieņēmumi no lauksaimniecības krājumu pārdošanas un pārvērtēšanas

8530

Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas

8540

Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi

8550

Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem un avansiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas

8580

Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīšanas iestādes bilancē

8590

Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi

8600

Pārējie izdevumi

8610

No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu vērtība

8620

Izdevumi no lauksaimniecības krājumu norakstīšanas un pārvērtēšanas

8630

Izdevumi debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai

8640

Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi

8650

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un avansiem

8690

Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi

ZEMBILANCE

Zembilances aktīvi

Nomātie pamatlīdzekļi

Privatizācijas sertifikāti, kas iegūti kā atlīdzība par privatizēto īpašumu

Bezcerīgie debitoru parādi

Citi zembilances aktīvi

Zembilances prasības

Prasības par dividendēm un saņemamie maksājumi par kapitāla daļu izmantošanu

Saņemamās soda naudas

Par privatizāciju saņemamie sertifikāti

Prasības par prettiesiskā ceļā atsavinātiem aktīviem

Pārējās zembilances prasības

Zembilances saistības

Nākotnes maksājumi saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem

Saņemtie, bet neapmaksātie avansa rēķini

Nākotnes nomas maksājumi

Nākotnes saistības

Izsniegtie galvojumi

Citas zembilances saistības

II. Grāmatvedības kontu apraksts

1. Kontu grupā "1100 Nemateriālie ieguldījumi" uzskaita nemateriālos ieguldījumus, ja tie paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai, pakalpo­jumu sniegšanai vai iznomāšanai un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu.

2. Kontā "1110 Attīstības pasākumi un programmas" uzskaita attīstības pasākumu un programmu izdevumus, ja zināms, ka projektu pabeigs un īstenos:

2.1. kontā uzskaita:

2.1.1. attīstības pasākumu (piemēram, administratīvo teritoriju attīstības plānu) un programmu izmaksas, kas ir pētniecības darbā iegūto zināšanu, atklā­jumu vai citu zināšanu izmantošana jaunu (vai būtiski uzlabotu) materiālu, ierīču, produktu, procesu, sistēmu vai pakalpojumu ražošanas plānā vai izstrādē pirms komerciālas ražošanas vai lietošanas uzsākšanas;

2.1.2. tehniskās izstrādes, kas pētniecības rezultātu sagatavo līdz izmēģi­nājuma paraugam;

2.2. kontā neuzskaita:

2.2.1. pētniecības darbu izmaksas (atzīst izdevumos);

2.2.2. attīstības pasākumu izmaksas, ja projekts vai programma netiks pabeigta un īstenota (atzīst izdevumos);

2.2.3. projektēšanas un plānošanas izmaksas pēc projekta apstiprināšanas (iekļauj citās projekta izmaksās vai ilgtermiņa aktīva iegādes (izveidošanas) vērtībā).

3. Kontu grupā "1120 Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības" uzskaita licences, koncesijas, patentus, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības.

4. Kontā "1121 Datorprogrammas" uzskaita datorprogrammas, kuru lieto­šanas tiesības noteiktas ar licenci vai kuras speciāli izstrādātas konkrētas budžeta iestādes vajadzībām.

5. Kontā "1122 Pārējās licences" uzskaita licences, kuras ir autora vai autora tiesību īpašnieka atļauja par samaksu izmantot ar normatīvajiem aktiem aizsargātu izgudrojumu, literatūras vai mākslas darbu, kā arī licences, kuras ir valsts institūciju, pašvaldību, profesionālo apvienību izdotas atļaujas darbībai kādā jomā (izņemot datorprogrammu izmantošanas licences).

6. Kontā "1123 Koncesijas" uzskaita koncesijas, kuras ir līgumi, ar ko valsts (pašvaldība) nodod uz noteiktu laiku un noteiktiem nosacījumiem juridiskai personai par samaksu valstij (pašvaldībai) piederošās tiesības uz dabas bagātībām vai kādu saimniecisku objektu.

7. Kontā "1124 Patenti" uzskaita izgudrojuma patentus un dizainparauga patentus.

8. Kontā "1129 Pārējās nemateriālo ieguldījumu tiesības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās nemateriālo ieguldījumu tiesības - preču zīmes, pakalpo­jumu zīmes un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras lieto, lai kādas preces un pakalpojumus atšķirtu no citu ražotāju vai tirgotāju precēm un pakalpojumiem, kā arī citas tamlīdzīgas tiesības.

9. Kontā "1130 Pārējie nemateriālie ieguldījumi" uzskaita tādus iepriekš neklasificētus nemateriālos aktīvus, kuri atbilst nemateriālo ieguldījumu definī­cijai: pastāv iespēja nākotnes ekonomisko labumu plūsmai un var ticami novērtēt aktīva vērtību (piemēram, specializētas zināšanas, franšīzes).

10. Kontā "1140 Nemateriālo ieguldījumu izveidošana" uzskaita budžeta iestādes izmaksas, kas tieši attiecas uz nemateriālo ieguldījumu izveidošanu un sagatavošanu plānotajai izmantošanai līdz nemateriālā ieguldījuma nodošanai lietošanā.

11. Kontā "1160 Derīgo izrakteņu izpēte un citi līdzīgi neražotie nema­teriālie ieguldījumi" uzskaita izdevumus par naftas un dabas gāzes, kā arī naftas atradņu izpēti (derīgo izrakteņu atrašanās vieta, daudzuma un kvalitātes noteik­šana), faktisko izmēģinājumu un mērījumu izmaksas, kā arī transportēšanas izmaksas un citas ar izmēģinājumiem tieši saistītās izmaksas.

12. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83.)

13. Kontā "1180 Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem" uzskaita nemateriālo ieguldījumu iegādes samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas).

14. Kontā "1181 Avansa maksājumi par attīstības pasākumiem un programmām" uzskaita samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas) par attīstības pasākumiem un programmām.

15. Kontā "1182 Avansa maksājumi par licencēm, koncesijām un patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām" uzskaita samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas) par licencēm, koncesijām, patentiem, preču zīmēm un tamlīdzīgām tiesībām.

16. Kontā "1184 Avansa maksājumi par derīgo izrakteņu izpēti un citiem līdzīgiem neražotiem nemateriālajiem ieguldījumiem" uzskaita samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas) par derīgo izrakteņu izpēti un citiem līdzīgiem neražotiem nemateriālajiem ieguldījumiem.

17. Kontā "1185 Avansa maksājumi par pā­rējiem nemateriālajiem ieguldī­jumiem" uzskaita samaksātos avansa maksājumus (priekšapmaksas) par pārējiem iepriekš neklasificētajiem nemateriālajiem ieguldījumiem.

17.1 Kontā "1187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par nemateriālajiem ieguldījumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšapmaksām) par nemateriālajiem ieguldījumiem.

18. Kontu grupā "1190 Nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija" uzskaita nemateriālo ieguldījumu aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizā­ciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

19. Kontā "1191 Attīstības pasākumu un programmu uzkrātā amortizācija" uzskaita attīstības pasākumu un programmu aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizāciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

20. Kontā "1192 Pārējo licenču, koncesiju un patentu, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību uzkrātā amortizācija" uzskaita pārējo licenču (izņemot dator­programmu licences), koncesiju un patentu, preču zīmju un tamlīdzīgu tiesību aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizāciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

21. Kontā "1193 Pārējo nemateriālo ieguldījumu uzkrātā amortizācija" uzskaita pārējo nemateriālo ieguldījumu aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizāciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

22. Kontā "1195 Datorprogrammu uzkrātā amortizācija" uzskaita dator­programmu aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizāciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

23. Kontā "1196 Derīgo izrakteņu izpētes un citu līdzīgu neražoto nemateriālo aktīvu uzkrātā amortizācija" uzskaita derīgo izrakteņu un citu līdzī­gu neražoto nemateriālo aktīvu aprēķināto vērtības samazinājumu (amortizā­ciju), kas aprēķināts atbilstoši to paredzamajam lietderīgās lietošanas laikam.

24. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83.)

25. Kontu grupā "1200 Pamatlīdzekļi" uzskaita budžeta iestādes materiāli lietiskos aktīvus, kuri paredzēti budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai, admi­nistratīviem nolūkiem, pakalpojumu sniegšanai, preču ražošanai (piegādei) vai iznomāšanai un kuru paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par gadu. Pamatlīdzekļa vienības sākotnējās atzīšanas vērtība noteikta budžeta iestādes grāmatvedības politikā atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izdevumu klasifikāciju jomā.

26. Kontu grupā "1210 Zeme, ēkas un būves" uzskaita zemi zem ēkām un būvēm, kultivēto zemi, atpūtai un izklaidei izmantojamo zemi, visas budžeta iestādes ēkas un būves, ieskaitot aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir šo ēku un būvju neatņemama sastāvdaļa. Šajā kontā uzskaita zemesgabalus, ēkas un būves, ja tās paredzētas budžeta iestādes funkciju nodrošināšanai, pakalpojumu snieg­šanai vai iznomāšanai un to paredzētais lietošanas laiks ir ilgāks par vienu gadu:

26.1. analītiskajā uzskaitē nodala pašu vajadzībām lietojamo zemi, ēkas un būves no izīrējamiem un iznomājamiem īpašumiem. Daļēji izīrējamos un iznomājamos īpašumus uzskaita kā izīrējamos un iznomājamos īpašumus, ja izīrējamo vai iznomājamo platību var pārdot vai iznomāt atsevišķi un var atdalīt grāmatvedības uzskaitē. Ja tas nav iespējams, daļēji izīrējamos un iznomājamos īpašumus uzskaita kā izīrējamus un iznomājamus īpašumus tikai tad, ja pašu vajadzībām izmantojamā īpašuma daļa nav būtiska;

26.2. ēkas un būves, kas ir kultūras (arhitektūras) pieminekļi, uzskaita līdzīgu pamatlīdzekļu kontos atbilstoši to pielietojumam (piemēram, dzīvojamās ēkas, nedzīvojamās ēkas, būves), analītiskajā uzskaitē nodalot atsevišķi. Kultūras pieminekļiem nolietojumu neaprēķina;

26.3. ēku un būvju konstrukcijas, aprīkojumu, ierīces un iekārtas, kas ir to neatdalāma sastāvdaļa, uzskaita kopā ar attiecīgo ēku vai būvi.

27. Kontā "1211 Dzīvojamās ēkas" uzskaita ēkas, no kuru izmantojamās platības vismaz pusi izmanto dzīvošanai. Ja dzīvošanai izmanto mazāk par pusi no ēkas kopējās izmantojamās platības, to klasificē kā nedzīvojamo ēku saskaņā ar tās projektā noteikto lietošanas mērķi.

28. Kontā "1212 Nedzīvojamās ēkas" uzskaita ēkas, kuras netiek izmanto­tas vai nav paredzētas dzīvošanai. Šajā kontā uzskaita administrācijas ēkas, rūpniecības un tirdzniecības ēkas, viesnīcas, restorānus, izglītības iestāžu, ārstniecības un sociālās aprūpes ēkas, kā arī vēsturiskās ēkas, kuras nav domātas dzīvošanai (piemēram, muzeji).

29. Kontā "1213 Transporta būves" uzskaita ielas, autoceļus, ietves, stāv­vietas, lidlauku skrejceļus, sliežu ceļu konstrukcijas, tiltus, satiksmes pārvadus, tuneļus, ostu un piestātņu būves un konstrukcijas un citus tamlīdzīgus objektus.

30. Kontā “1214 Zeme zem ēkām un būvēm” uzskaita zemi, uz kuras uzbūvētas ēkas, būves vai to pamati, kas ir īpašumā vai piekritīgas valstij un pašvaldībai. Šeit uzskaita arī pagalmus, dārzu teritorijas un iebrauktuves, kuras uzskata par ēkas vai būves neatdalāmu sastāvdaļu.

31. Kontā "1215 Kultivētā zeme" uzskaita zemi, kuru izmanto lauksaim­niecībā (ieskaitot zemi stādījumiem un augļu dārziem).

32. Kontā "1216 Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme" uzskaita parku teritorijas un atpūtas vietas kopā ar tām piegulošajiem virszemes ūdeņiem.

33. Kontā "1217 Pārējā zeme" uzskaita iepriekš neklasificēto zemi (piemēram, karjerus, kapu teritorijas, meža zemi).

34. Kontā "1218 Inženierbūves" uzskaita visu veidu inženierbūves (izņe­mot transporta būves) - ūdens uzkrāšanas un novadīšanas būves un konstruk­cijas, meliorācijas sistēmas, sakaru un elektropārvades līnijas, naftas un gāzes cauruļvadus, ūdensvadus, siltumtrašu un kanalizācijas tīklus, celtnes un būves.

35. Kontā "1219 Pārējais nekustamais īpašums" uzskaita iepriekš nekla­sificēto nekustamo īpašumu - pārējās celtnes un būves, kuras nav iespējams klasificēt kā ēkas, trans­porta vai inženierbūves (piemēram, vēsturiskos piemi­nekļus, sporta un atpūtas būves).

36. Kontā "1220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas" uzskaita tehnoloģis­kās iekārtas, mēraparatūru, regulēšanas ierīces, laboratoriju un medicīnas iekārtas un mašīnas, kuras lieto budžeta iestādes funkciju izpildes vai sniegto pakalpojumu nodrošināšanai:

36.1. tehnoloģisko iekārtu un mašīnu sastāvā neuzskaita transportlīdzek­ļus un datortehniku;

36.2. tehnoloģisko iekārtu un mašīnu rezerves daļas un palīgierīces, kurām ir patstāvīga nozīme saimnieciskajā procesā un kas uzskatāmi par pamatlīdzek­ļiem, ietver pamatlīdzekļu sastāvā kā atsevišķus pamatlīdzekļu uzskaites objek­tus. Pārējās rezerves daļas un palīgierīces ieskaita krājumu sastāvā un noraksta izdevumos tad, kad tās faktiski patērē (izlieto).

37. Kontu grupā "1230 Pārējie pamatlīdzekļi" uzskaita budžeta iestādes transportlīdzekļus, saimniecības pamatlīdzekļus, datortehniku, sakaru un biroja tehniku, bibliotēku fondus, mākslas darbus un mākslas priekšmetus, vērtslietas un pārējos iepriekš neklasificētus pamatlīdzekļus.

38. Kontā "1231 Transportlīdzekļi" uzskaita transportlīdzekļus kravas vai cilvēku pārvadāšanai (kravas un pasažieru automobiļus, autobusus, trolejbusus, motociklus, velosipēdus, piekabes un puspiekabes, ūdens transporta līdzekļus, dzelzceļa vilces iekārtas, dzelzceļa un tramvaju ritošos sastāvus, gaisa transporta līdzekļus un citus transportlīdzekļus).

39. Kontā "1232 Saimniecības pamatlīdzekļi" uzskaita pamatlīdzekļus, kurus izmanto budžeta iestādes saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

40. Kontā “1233 Bibliotēku fondi” uzskaita likumā noteiktā kārtībā reģistrētu bibliotēku krājumu veidojošās grāmatas (t.sk. mācību grāmatas) un citus iespieddarbus, mikrofilmas, skaņu ierakstus un citus informācijas nesējus.

41. Kontā "1234 Izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi" uzskaita oriģinālfilmas, skaņu ierakstus, manuskriptus un mākslas darbus.

42. Kontā "1235 Dārgakmeņi un dārgmetāli" uzskaita dārgmetālus un dārgakmeņus, kurus neizmanto ražošanas procesos.

43. Kontā "1236 Antīkie un citi mākslas priekšmeti" uzskaita gleznas, skulptūras un citus mākslas priekšmetus, kas atzīti par mākslas darbiem, kā arī antīkos priekšmetus.

44. Kontā "1237 Citas vērtslietas" uzskaita iepriekš neklasificētās vērts­lietas, kolekcijas un juvelierizstrādājumus.

45. Kontā "1238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika" uzskaita datorus, serverus, kopētājus, faksa aparātus, telefonus, telefoncentrāles un citu biroja tehniku un tās aprīkojumu. Šajā kontā var uzskaitīt arī datorprogrammas, bez kurām datori un serveri nevar darboties.

46. Kontā "1239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos pamatlīdzekļus.

47. Kontā "1240 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība" uzskaita izmaksas, kas attiecas uz konkrēta objekta izveidošanu vai celtniecību līdz dienai, kad objektu nodod ekspluatācijā. Šajos kontos uzskaita arī iekārtu un mašīnu vērtības, kas ir saņemtas, bet vēl nav uzstādītas un nav nodotas ekspluatācijā.

48. Kontā "1241 Pamatlīdzekļu izveidošana" uzskaita izmaksas, kas attie­cas uz konkrēta pamatlīdzekļa izveidošanu līdz tā nodošanai ekspluatācijā, un saņemto, bet vēl neuzstādīto pamatlīdzekļu vērtību līdz to nodošanai ekspluatā­cijā.

49. Kontā “1242 Nepabeigtā būvniecība” uzskaita būvniecības izmaksas līdz pamatlīdzekļa nodošanai ekspluatācijā.

50. Kontu grupā "1260 Bioloģiskie un pazemes aktīvi" uzskaita pazemes aktīvus, ilggadīgos stādījumus (augļu dārzus, regulāri ražojošos koku un krūmāju stādījumus, parkus, mežaudzes) un citus līdzīgus aktīvus, kuriem raksturīga atjaunošanās un vērtības izmaiņas augšanas rezultātā.

51. Kontā "1261 Pazemes aktīvi" uzskaita izpētītus minerālo atradņu krājumus, kas atrodas zem zemes virsmas un ir ekonomiski izmantojami, ņemot vērā pašreizējo tehnoloģiju un atbilstošās cenas.

52. Kontā "1262 Augļu dārzi un citi regulāri ražojošu koku stādījumi" uzskaita kokus (ieskaitot vīnogulājus un krūmājus), kurus audzē ražas iegūšanai.

52.1 Kontā "1263 Mežaudzes" uzskaita mežaudzes, kuru vērtība mainās, tām augot.

53. Kontā "1269 Pārējie bioloģiskie aktīvi" uzskaita parkus, ilggadīgos stādījumus un citus līdzīgus aktīvus, kuru vērtība mainās, tiem augot, un kuri nav uzskatāmi par pazemes aktīviem, mežaudzēm, augļu dārziem un citiem regulāri ražojošiem koku stādījumiem.

54. Kontā "1270 Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos" uzskaita kapitālos ieguldījumus ēkās vai citos pamatlīdzekļos (ēku rekon­strukcija, uzlabošana, atjaunošana), kas nav iestādes īpašumā, ja tādi ieguldījumi ir atļauti īres, nomas, apsaimniekošanas līgumos vai paredzēti investīciju projektos. Attiecīgos ieguldījumus uzskaita kā nomātā īpašuma uzlabojumus.

55. Kontā "1280 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" uzskaita samaksātās priekšapmaksas par pamatlīdzekļu iegādi.

56. Kontā "1281 Avansa maksājumi par zemi, ēkām un būvēm" uzskaita samaksātās priekšapmaksas par zemes, ēku un būvju iegādi.

57. Kontā "1282 Avansa maksājumi par tehnoloģiskajām iekārtām un mašīnām" uzskaita samaksātās priekšapmaksas par iekārtu un mašīnu iegādi.

58. Kontā "1283 Avansa maksājumi par pārējiem pamatlīdzekļiem" uzskaita samaksātās priekšapmaksas par transportlīdzekļu, datortehnikas, sakaru un biroja tehnikas, bibliotēku fondu, mākslas darbu un priekšmetu un citu iepriekš neklasificētu pamatlīdzekļu iegādi.

59. Kontā "1286 Avansa maksājumi par bioloģiskajiem un pazemes aktīviem" uzskaita samaksātās priekšapmaksas par bioloģisko un pazemes aktīvu iegādi.

59.1 Kontā "1287 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pamatlīdzekļiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par pamatlīdzekļiem.

60. Kontā "1289 Pārējie avansa maksājumi" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās samaksātās priekšapmaksas.

61. Kontu grupas "1290 Pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums" kontos "1291 Ēku un būvju uzkrātais nolietojums", "1292 Tehnoloģisko iekārtu un mašīnu uzkrātais nolietojums", "1293 Pārējo pamatlīdzekļu uzkrātais nolieto­jums" un "1297 Ilgtermiņa ieguldījumu nomātajos pamatlīdzekļos uzkrātais nolietojums" uzskaita katras pamatlīdzekļu grupas aprēķināto un uzkrāto nolietojumu.

62. Kontu grupā "1300 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts turēt ilgāk par gadu no bilances datuma.

63. Kontā “1310 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 50 vai vairāk procentu kapitāla (meitas kapitālsabiedrības), un vērtības samazinājumu no radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izvērtējuma.

63.1 Kontā “1311 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 50 un vairāk procentu kapitāla (meitas kapitālsabiedrības).

63.2 Kontā “1319 Vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita vērtības samazinājumu no radniecīgo kapitālsabiedrību kapitāla izvērtējuma.

64. Kontā “1320 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 20–50 procentu kapitāla (asociētās kapitālsabiedrības), un vērtības samazinājumu no asociēto kapitālsabiedrību kapitāla izvērtējuma.

64.1 Kontā “1321 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 20–50 procentu kapitāla (asociētās kapitālsabiedrības).

64.2 Kontā “1329 Vērtības samazinājums asociēto kapitālsabiedrību kapitālā” uzskaita vērtības samazinājumu no asociēto kapitālsabiedrību kapitāla izvērtējuma.

65. Kontu grupā "1330 Ilgtermiņa aizdevumi" uzskaita aizdevumus, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

66. Kontā "1331 Ilgtermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes izsniegtos aizdevumus radniecīgajām kapitālsabied­rībām, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

67. Kontā "1332 Ilgtermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes izsniegtos aizdevumus asociētajām kapitālsabiedrī­bām, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

68. Kontā "1339 Citi ilgtermiņa aizdevumi" uzskaita budžeta iestādes izsniegtos aizdevumus, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma un kurus neklasificē kontos 1331 un 1332.

69. Kontu grupā "1340 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros" uzskaita finanšu ieguldījumus vērtspapīros, kuru paredzētais turēšanas vai dzēšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

70. Kontā "1341 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērts­papīros" uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus Latvijas valsts emitētos vērtspapīrus, kuru dzēšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

71. Kontā "1342 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērtspapīros" uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus ilgtermiņa pašvaldību emitētos vērtspapīrus, kuru dzēšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

72. Kontā "1349 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros" uzskaita ilgtermiņa vērtspapīrus (vērtspapīrus, kuru dzēšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma), kas nav iekļauti kontos 1341 un 1342.

73. Kontu grupā "1350 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita pārējos finanšu ieguldījumus (piemēram, finanšu ieguldījumus starptautiskajās finanšu institūcijās, finanšu ieguldījumus biržās kotētu un nekotētu kapitālsa­biedrību kapitālā), kuru paredzētais turēšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

74. Kontā "1351 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās" uzskaita kapitāla daļas starptautiskajās finanšu institūcijās (Starp­tautiskajā valūtas fondā (SVF), Pasaules bankā (PB), Eiropas Padomes Attīstī­bas bankā (EPAB), Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā (DIGA), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB)), ja valsts ir iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ilgāk par gadu no bilances datuma.

75. Kontā "1352 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitāl­sabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālā, kur budžeta iestādei pieder mazāk par 20 procentiem no kapitāla un kuru akcijas tiek kotētas fondu biržā, ja valsts iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ilgāk par gadu no bilances datuma.

76. Kontā "1353 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitāl­sabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālā, kur budžeta iestādei pieder mazāk par 20 procentiem no kapitāla un kuru akcijas netiek kotētas biržās, ja valsts iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ilgāk par gadu no bilances datuma.

77. Kontu "1354 Ilgtermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām" lieto tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

78. Kontā "1355 Pārējās ilgtermiņa prasības" uzskaita pārējās prasības, kuru saņemšanas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

79. Kontā "1359 Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos finanšu ieguldījumus.

80. Kontā "1380 Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem" uzskaita avansa maksājumus (samaksātās priekšapmaksas) par ilgtermiņa finanšu iegul­dījumu iegādi.

80.1 Kontā "1390 Uzkrājumi nedrošiem ilgtermiņa parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem parādiem, aizdevumiem un prasībām, kuru apmaksas (dzēšanas) termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

81. Kontu grupā "2100 Krājumi" uzskaita budžeta iestādes īstermiņa aktīvus, kas paredzēti tās darbības nodrošināšanai vai atsavināšanai budžeta iestādes darbības ietvaros.

82. Kontu grupā "2110 Izejvielas un materiāli" uzskaita izejvielas un materiālus, mācību un zinātniskiem mērķiem paredzētus materiālus, pārtikas produktus, zāles, medikamentus, medicīnas materiālus, saimniecības materiālus, kancelejas piederumus, kurināmo, degvielu, smērvielas, mašīnu iekārtas un rezerves daļas (kuras nav pamatlīdzekļi), kā arī pārējos iepriekš neklasificētus materiālus un izejvielas.

83. Kontā "2111 Materiāli mācību, zinātniskiem un citiem mērķiem" uzskaita reaktīvus un ķimikālijas, stikla un citu materiālu laboratoriju traukus, metālus (ieskaitot dārgmetālus), elektromateriālus, radiomateriālus, fotopiederu­mus, papīru mācību programmu, mācību līdzekļu un zinātnisku darbu izdošanai, izmēģinājumu dzīvniekus un citus materiālus mācību vajadzībām un zinātniskās pētniecības darbiem.

84. Kontā "2112 Pārtikas produkti" uzskaita pārtikas produktus iestādēs, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

85. Kontā "2113 Medikamenti, zāles un medicīnas materiāli" uzskaita medikamentus, zāles, medicīnas un pārsienamos materiālus, bakterioloģiskos, imunobioloģiskos preparātus un citus tamlīdzīgus materiālus.

86. Kontā "2114 Saimniecības materiāli un kancelejas piederumi" uzskaita ikdienas vajadzībām lietojamos saimniecības materiālus (elektrospuldzes, ziepes, sukas, veļas pulverus un citus saimniecības materiālus), biroja un kancelejas piederumus, būvmateriālus kārtējam un kapitālajam remontam (piemēram, ķieģeļus, šīferi, cementu).

87. Kontā "2115 Kurināmais, degviela, smērvielas" uzskaita visu veidu kurināmo (malku, ogles, briketes, kūdru), degvielu, smērvielas (benzīnu, auto­eļļas) un citus tamlīdzīgus krājumus.

88. Kontā "2116 Mašīnu iekārtas un rezerves daļas" uzskaita rezerves daļas, kuras paredzētas remontam un nolietoto daļu nomaiņai (piemēram, medicīnas iekārtām, traktoriem, kombainiem, transportlīdzekļiem, datoriem) un nav pamatlīdzekļi.

89. Kontā "2119 Pārējie materiāli" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās izejvielas un materiālus (piemēram, taru).

90. Kontā "2120 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi" uzskaita to ražoju­mu izmaksas, kuri atrodas izgatavošanas procesā, un to pasūtījumu (sniegto pakalpojumu) izmaksas, par kuriem vēl nav atzīti ieņēmumi.

91. Kontu grupā "2130 Gatavie ražojumi, pasūtījumi un krājumi atsavinā­šanai" uzskaita izgatavotos ražojumus, atsavināšanai (pārdošanai) paredzētās preces un ilgtermiņa ieguldījumus, kā arī gatavos (pabeigtos) pasūtījumus.

92. Kontā "2131 Gatavie ražojumi" uzskaita izgatavotos ražojumus (pie­mē­ram, budžeta iestāžu ražošanas (mācību) darbnīcās izgatavotos izstrādājumus, gatavos iespieddarbus), kuru ražošanas process ir pabeigts.

93. Kontā "2132 Krājumi un ilgtermiņa ieguldījumi atsavināšanai" uzskaita preces un citus krājumus, kurus budžeta iestāde iegādājusies vai kuri paredzēti atsavināšanai (pārdošanai, nodošanai) bez tālākas pārstrādes. Šajā kontā uzskaita arī atsavināšanai paredzētos ilgtermiņa ieguldījumus.

94. Kontā "2133 Gatavie pasūtījumi" uzskaita pabeigtos zinātnes un citus pasūtījumus un programmas saskaņā ar noslēgtiem līgumiem.

95. Kontu grupā "2140 Lauksaimniecības krājumi" iekļauj darba un produktīvos dzīvniekus, mājlopus, sīklopus, lopbarību un sēklas, kā arī citus lauksaimniecības krājumus.

96. Kontā "2141 Darba un produktīvie dzīvnieki" uzskaita dzīvniekus, kurus budžeta iestāde tur lauksaimnieciskās ražošanas nolūkos, kā arī dzīvniekus dienesta vajadzībām.

97. Kontā "2142 Lopbarība un sēklas" uzskaita sēklas, sienu, auzas un citus lopbarības veidus, kas paredzēti dzīvnieku un lopu ēdināšanai un izmiti­nāšanai.

98. Kontā "2149 Pārējie lauksaimniecības krājumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos lauksaimniecības krājumus.

99. Kontā "2150 Stratēģiskās rezerves" uzskaita valsts stratēģiskās rezerves (piemēram, graudu, pārtikas rezerves).

100. Kontu grupā "2160 Inventārs" uzskaita ātri nolietojamo inventāru un pārējo tamlīdzīgo inventāru.

101. Kontā “2161 Ātri nolietojamais inventārs” uzskaita īstermiņa aktīvus, kuri pēc savām funkcijām neatšķiras no pamatlīdzekļiem un neatbilst pamatlīdzekļa sākotnējās atzīšanas kritērijiem.

102. Kontā "2162 Apģērbi, apavi, veļa un gultas piederumi" uzskaita apģērbus, apavus, skatuves tērpus, veļu, gultas piederumus un tamlīdzīgus krājumus.

103. Kontā "2170 Speciālais militārais inventārs un tā izveidošana" uzskaita bruņojumu, ieročus, militāros transportlīdzekļus un citus militārām vajadzībām izmantojamus krājumus.

103.1 Kontā “2171 Speciālais militārais inventārs” uzskaita speciālā militārā inventāra vajadzībām izmantojamus krājumus.

103.2 Kontā “2179 Speciālā militārā inventāra izveidošana” uzskaita izmaksas, kas attiecas uz speciālā militārā inventāra izveidošanu līdz tā nodošanai ekspluatācijā.

104. Kontā "2180 Avansa maksājumi par krājumiem" uzskaita avansa maksājumus (samaksātās priekšapmaksas) par krājumu iegādi.

104.1 Kontā "2187 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par krājumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par krājumiem.

105. Kontu grupā "2300 Debitori" uzskaita prasības (debitoru parādus), kas radušās pagātnes darījumu (notikumu) rezultātā (piemēram, prasības par sniegtajiem pakalpojumiem, prasības par atsavinātajām precēm vai pamatlīdzek­ļiem, prasības par neapmaksātiem nodokļiem).

106. Kontu grupā "2310 Pircēju un pasūtītāju parādi" uzskaita budžeta iestādes prasības pret pircējiem un pasūtītājiem, kā arī parādus, kas izveidoju­šies, iestādei pārdodot produkciju vai preces, izpildot darbus vai pakalpojumus.

107. (Svītrots ar MK 27.01.2009. noteikumiem Nr.83.)

108. Kontos 2312-2314 uzskaita prasības par dažādu budžetu norēķiniem un izmanto konsolidācijai.

109. Kontā "2315 Prasības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksas iestādēs" uzskaita avansā izmaksātos pabalstus un pensijas. Šo kontu lieto tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

110. Kontā "2316 Norēķini ar radniecīgajām kapitālsabiedrībām" uzskaita prasības pret budžeta iestādes meitas kapitālsabiedrībām, mātes kapitālsabiedrī­bām un tām kapitālsabiedrībām, kas ir meitas vai mātes sabiedrības attiecībā pret budžeta iestādes meitas vai mātes kapitālsabiedrībām (norēķini ar kapitālsabied­rībām, kur budžeta iestādei pieder vairāk par 50 procentiem kapitāla).

111. Kontā "2317 Norēķini ar asociētajām kapitālsabiedrībām" uzskaita prasības pret kapitālsabiedrībām, kurās budžeta iestādei pieder 20-50procentu kapitāla.

112. Kontā "2318 Prasības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm" uzskaita prasības pret iestādēm, kas attiecībā pret budžeta iestādi ir padotībā esošas iestādes vai augstākas iestādes.

113. Kontā "2319 Pārējie pircēju un pasūtītāju parādi" uzskaita pārējos pircēju un pasūtītāju parādus, kas izveidojušies, pārdodot produkciju, preces vai pamatlīdzekļus, izpildot darbus un sniedzot pakalpojumus.

114. Kontā "2320 Prasības par ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem, izņemot Kohēzijas fonda projektus" uzskaita attiecīgo struktūrfondu projektu īstenošanas gaitā radušās prasības, analītiski nodalot katra finansēšanas instrumenta vai fonda pra­sības (piemēram, Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta projektiem, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda projektiem, Eiropas Sociālā fonda projektiem, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektiem).

114.1 Kontā "2330 Uzkrājumi nedrošiem debitoru parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem, kuru apmaksas (dzēšanas) termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

114.2 Kontā "2331 Uzkrājumi pircēju un pasūtītāju parādiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem (šaubīgiem) pircēju un pasūtītāju parādiem.

114.3 Kontā "2332 Uzkrājumi prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus prasībām ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētiem pasākumiem.

114.4 Kontā "2333 Uzkrājumi prasībām pret personālu" uzkaita izveidotos uzkrājumus prasībām pret budžeta iestādes personālu.

114.5 Kontā "2334 Uzkrājumi izsniegtajiem aizdevumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus budžeta iestādes izsniegtajiem aizdevumiem.

114.6 Kontā "2339 Uzkrājumi pārējām prasībām" uzskaita izveidotos uzkrājumus pārējiem nedrošiem (šaubīgiem) debitoru parādiem.

114.7 Kontā “2340 Prasības par nodokļiem” uzskaita prasības par budžeta iestāžu nodokļiem.

114.8 Kontā “2341 Prasības par nekustamā īpašuma nodokli” uzskaita prasības par nekustamā īpašuma nodokli.

114.9 Kontā “2342 Prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli” uzskaita prasības par iedzīvotāju ienākuma nodokli.

114.10 Kontā “2343 Prasības par pievienotās vērtības nodokli” uzskaita prasības par pievienotās vērtības nodokli.

114.11 Kontā “2349 Pārējās prasības par nodokļiem” uzskaita pārējās prasības par nodokļiem.

115. Kontos "2351 Prasības pret citiem budžetiem par Kohēzijas fonda projektiem", "2352 Prasības pret Eiropas Savienību par Kohēzijas fonda projek­tiem" un "2353 Prasības pret darbuzņēmējiem par Kohēzijas fonda projektiem" uzskaita prasības Kohēzijas fonda projektu ietvaros pret darbuzņēmējiem, citiem budžetiem un Eiropas Savienību.

116. Kontā "2360 Uzkrātie ieņēmumi" uzskaita budžeta iestādes ieņēmu­mus, kas attiecas uz iepriekšējiem periodiem, bet kuru saņemšanas termiņš vēl nav pienācis vai par kuriem nav iegrāmatots debitoru rēķins.

117. Kontu grupā "2370 Pārmaksātie nodokļi" uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus atsevišķi pa nodokļu veidiem.

118. Kontos "2371 Iedzīvotāju ienākumu nodoklis", "2372 Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas", "2373 Pievienotās vērtības nodoklis" un "2379 Pārējie nodokļi" uzskaita pārmaksātos un avansā samaksātos nodokļus.

119. Kontu grupā "2380 Prasības pret personālu" uzskaita norēķinus ar budžeta iestādes darbiniekiem par izsniegtajiem avansiem, iztrūkumiem un citas prasības pret personālu.

120. Kontā "2381 Darbiniekiem izsniegtie avansi" uzskaita visas prasības pret budžeta iestādes personālu par izsniegtajiem avansiem (piemēram, saimnie­ciskajiem izdevumiem, komandējumu izdevumiem, operatīvās darbības pasākumiem, operatīvās darbības pasākumu nodrošināšanas izdevumiem).

121. Kontā "2382 Norēķini par iztrūkumiem" uzskaita budžeta iestādes prasības pret darbiniekiem par konstatētajiem iztrūkumiem.

122. Kontā "2389 Pārējās prasības pret personālu" uzskaita pārējās prasī­bas pret budžeta iestādes personālu (izņemot darbiniekiem izsniegtos avansus un norēķinus par iztrūkumiem).

123. Kontu grupā "2390 Pārējās prasības" uzskaita prasības par pārmak­sām sociālo pakalpojumu saņēmējiem un citas iepriekš neklasificētās prasības (debitoru parādus).

124. Kontā "2391 Prasības par pārmaksām sociālo pakalpojumu saņēmē­jiem" uzskaita prasības par pārmaksām sociālo pakalpojumu saņēmējiem. Šo kontu lieto tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

125. Kontā "2399 Pārējās iepriekš neklasificētās prasības" uzskaita citas iepriekš neklasificētās prasības.

126. Kontu grupā "2400 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakal­pojumiem un projektiem" uzskaita faktiskās izmaksas, kas attiecas uz nākama­jiem periodiem, un avansus (samaksātās priekšapmaksas) par pakalpojumiem un projektiem. Nākamo periodu izdevumus noraksta reizi mēnesī, reizi ceturksnī vai reizi pārskata gadā (saskaņā ar budžeta iestādes izstrādāto izdevumu norakstīšanas kārtību) - periodā, uz kuru šie izdevumi attiecas.

127. Kontu grupā "2410 Nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palī­dzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem" uzskaita nākamo periodu izdevumus un avansu maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasāku­miem.

128. Kontā "2411 Nākamo periodu izdevumi Kohēzijas fonda projektiem" uzskaita nākamo periodu izdevumus un darbuzņēmējiem samaksātos avansa maksājumus par pakalpojumiem Kohēzijas fonda projektiem.

129. Kontā "2419 Pārējie nākamo periodu izdevumi ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem projektiem un pasākumiem" uzskaita nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansē­tajiem projektiem un pasākumiem (izņemot nākamo periodu izdevumus Kohēzijas fonda projektiem).

130. Kontā "2420 Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpoju­miem" uzskaita faktiskās samaksas, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, un samaksātos avansus (priekšapmaksas) par pakalpojumiem (izņemot nākamo periodu izdevumus un avansa maksājumus ārvalstu finanšu palīdzības un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem).

131. Kontā "2421 Avansi par pakalpojumiem" uzskaita samaksātās priekš­apmaksas par pakalpojumiem, kurus budžeta iestāde saņems nākamajos periodos.

132. Kontā "2422 Nākamo periodu izdevumi darba samaksas norēķiniem" uzskaita normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aprēķināto un samaksāto darba samaksu budžeta iestādes darbiniekiem par nākamajiem periodiem.

133. Kontā "2423 Nākamo periodu izdevumi sociālajiem norēķiniem" uzskaita normatīvajos aktos noteiktā kārtībā aprēķinātās sociālās apdrošināšanas iemaksas par samaksāto darba samaksu budžeta iestādes darbiniekiem, samaksā­tās pensijas, pabalstus un citus maksājumus sociāliem mērķiem par nākamajiem periodiem.

133.1 Kontā "2427 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par pakalpojumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšap­maksām) par pakalpojumiem.

134. Kontā "2429 Pārējie nākamo periodu izdevumi" uzskaita budžeta iestādes pārējos maksājumus, kuri atzīstami kā izdevumi nākamajos pārskata periodos.

135. Kontu grupā "2500 Īstermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita budžeta iestādes finanšu ieguldījumus, kurus iespējams realizēt jebkurā laikā un kurus paredzēts turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma.

136. Kontā "2510 Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 50 vai vairāk procentu kapitāla (meitas kapitālsabiedrības), ja budžeta iestāde ir iegādā­jusies šīs daļas un paredz tās turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Šajā kontā uzskaita arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts atsavināt (pārdot).

137. Kontā "2520 Līdzdalība asociēto kapitālsabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrībās, kur budžeta iestādei pieder 20-50 procentu kapitāla (asociētās kapitālsabiedrības), ja budžeta iestāde ir iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Šajā kontā uzskaita arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts atsavināt (pārdot).

138. Kontu grupā "2530 Īstermiņa aizdevumi un ilgtermiņa aizdevumu īstermiņa daļa" uzskaita budžeta iestādes izsniegtos īstermiņa aizdevumus un ilgtermiņa aizdevumu daļu, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

139. Kontā "2531 Īstermiņa aizdevumi radniecīgajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes radniecīgajām kapitālsabiedrībām izsniegtos īstermiņa aizdevumus un ilgtermiņa aizdevumu daļu, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

140. Kontā "2532 Īstermiņa aizdevumi asociētajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes asociētajām kapitālsabiedrībām izsniegtos īstermiņa aizdevumus un ilgtermiņa aizdevumu daļu, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

141. Kontā "2539 Citi īstermiņa aizdevumi" uzskaita budžeta iestādes pārējām kapitālsabiedrībām un iestādēm izsniegtos īstermiņa aizdevumus un ilgtermiņa aizdevumu daļu, kuru atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

142. Kontu grupā "2540 Īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros" uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus īstermiņa vērtspapīrus un ilgtermiņa vērtspapīru daļu, kuru dzēšanas vai atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

143. Kontā "2541 Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas valsts vērts­papīros" uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus Latvijas valsts emitētos īster­miņa vērtspapīrus un ilgtermiņa vērtspapīru daļu, kuru dzēšanas vai atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

144. Kontā "2542 Īstermiņa finanšu ieguldījumi Latvijas pašvaldību vērts­papīros" uzskaita budžeta iestādes īpašumā esošus pašvaldību emitētos īstermiņa vērtspapīrus un ilgtermiņa vērtspapīru daļu, kuru dzēšanas vai atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

145. Kontā "2549 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi vērtspapīros" uzskaita īstermiņa vērtspapīrus (vērtspapīrus, kuru dzēšanas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma), kas nav ietverti kontos 2541 un 2542. Šajā kontā uzskaita arī attiecīgo ilgtermiņa finanšu ieguldījumu vērtspapīros daļu, kuras atmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

146. Kontu grupā "2550 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita budžeta iestādes īstermiņa finanšu ieguldījumus starptautiskajās finanšu institū­cijās, biržās kotētu un nekotētu kapitālsabiedrību kapitālā, citus īstermiņa finanšu ieguldījumus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļu, ja budžeta iestāde iegādā­jusies šos ieguldījumus un paredz tos turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma.

147. Kontā "2551 Īstermiņa finanšu ieguldījumi starptautiskajās finanšu institūcijās" uzskaita kapitāla daļas starptautiskajās finanšu institūcijās (Starp­tautiskajā valūtas fondā (SVF), Pasaules bankā (PB), Eiropas Padomes Attīstī­bas bankā (EPAB), Daudzpusējā investīciju garantiju aģentūrā (DIGA), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā (ERAB) un citās), ja budžeta iestāde iegādā­jusies šīs daļas un paredz tās turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Šajā kontā uzskaita arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts atsavināt (pārdot).

148. Kontā "2552 Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās kotētu kapitāl­sabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus kapitālsabiedrību kapitālā, kur budžeta iestādei pieder mazāk par 20 procentiem kapitāla un kuru akcijas kotējas fondu biržā, ja budžeta iestāde iegādājusies šīs daļas un paredz tās turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Šajā kontā uzskaita arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts atsavināt (pārdot).

149. Kontā "2553 Īstermiņa finanšu ieguldījumi biržās nekotētu kapitāl­sabiedrību kapitālā" uzskaita ieguldījumus to kapitālsabiedrību kapitālā, kur budžeta iestādei pieder mazāk par 20 procentiem kapitāla un kuru akcijas netiek kotētas biržās, ja budžeta iestāde ir iegādājusies šīs akcijas un paredz tās turēt ne ilgāk par gadu no bilances datuma. Šajā kontā uzskaita arī ilgtermiņa finanšu ieguldījumus, kurus paredzēts atsavināt (pārdot).

150. Kontu "2554 Īstermiņa prasības par 2.līmeņa fondētajām pensijām" lieto tikai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

151. Kontā "2559 Pārējie īstermiņa finanšu ieguldījumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos īstermiņa finanšu ieguldījumus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumu daļu, kuru turēšanas vai dzēšanas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

152. Kontā "2570 Avansi par īstermiņa finanšu ieguldījumiem" uzskaita samaksātos avansa maksājumus par īstermiņa finanšu ieguldījumiem.

152.1 Kontā "2571 Uzkrājumi nedrošiem avansiem par īstermiņa finanšu ieguldījumiem" uzskaita izveidotos uzkrājumus nedrošiem avansa maksājumiem (priekšapmaksām) par īstermiņa finanšu ieguldījumiem.

153. Kontu grupā “2600 Naudas līdzekļi” uzskaita budžeta iestādes naudu kasē un norēķinu kontos, noguldījumus finanšu iestādēs sadalījumā pa budžetu veidiem, kā arī tos naudas līdzekļus, kas nav budžeta iestādes īpašums, bet uz noteiktu laiku atrodas budžeta iestādes kasē vai kontos (piemēram, konkursa/drošības naudu, vēlēšanu naudu, pansionātos dzīvojošo pensijas, aizturētām personām atsavinātos līdzekļus līdz tiesas lēmumam, debitoru parādus, kas veidojušies iepriekšējos pārskata periodos un iemaksājami valsts budžeta ieņēmumos, kā arī valsts amatpersonu atlīdzību par dāvanu izpirkšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tikai valsts budžeta iestādēm ar Ministru kabineta rīkojumiem piešķirtos līdzekļus no valsts privatizācijas fonda, no citām budžeta iestādēm apropriācijas kārtībā saņemtos budžeta līdzekļus saskaņā ar finansēšanas plānu, klienta valdījumā esošos deponētos naudas līdzekļus).

154. Kontu grupas "2610 Kase" kontos "2611 Pamatbudžeta līdzekļi", "2612 Speciālā budžeta līdzekļi", "2613 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi" uzskaita budžeta iestādes naudu kasē sadalījumā pa budžetu veidiem, kontā "2614 Citu budžetu līdzekļi" uzskaita arī budžeta iestādes saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie atrodas budžeta iestādes kasē.

155. Kontu grupas "2620 Norēķinu konti Valsts kasē vai kredītiestādēs" kontos "2621 Pamatbudžeta līdzekļi", "2622 Speciālā budžeta līdzekļi" un "2623Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi" uzskaita budžeta iestādes naudu norēķinu kontos Valsts kasē vai finanšu iestādēs (ieskaitot kontus, kuriem pie­saistītas maksājumu kartes) sadalījumā pa budžetu veidiem. Kontā "2624Citu budžetu līdzekļi" uzskaita arī budžeta iestādes saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie atrodas budžeta iestādes norēķinu kontos.

156. Kontu grupas "2630 Termiņnoguldījumi" kontos "2631 Pamatbudžeta līdzekļi", "2632 Speciālā budžeta līdzekļi", "2633 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi" uzskaita budžeta iestādes termiņnoguldījumus, naudas līdzekļu depozī­tus, kuri noguldīti uz konkrētu termiņu vai citiem nosacījumiem, sadalījumā pa budžetu veidiem. Kontā "2634 Citu budžetu līdzekļi" uzskaita arī budžeta iestā­des saņemtos naudas līdzekļus, kas nav tās īpašums, ja tie noguldīti termiņnogul­dījumos.

157. Kontu grupas "2670 Nauda ceļā" kontos "2671 Pamatbudžeta līdzekļi", "2672 Speciālā budžeta līdzekļi", "2673 Ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi" uzskaita naudu ceļā sadalījumā pa budžetu veidiem. Kontā "2674 Citu budžetu līdzekļi" uzskaita arī naudas līdzekļus, kas nav budžeta iestādes īpašums. Naudu ceļā uzskaita, ja budžeta iestāde saņem naudu tās kontā īsi pēc pārskata perioda slēgšanas un ir saņemts apliecinājums, ka pārskaitījums veikts iepriekšējā periodā. Šajā gadījumā budžeta iestāde uzskata, ka darījums noticis iepriekšējā periodā un perioda beigās attiecīgo summu atzīst kā naudu ceļā. Naudu ceļā uzskaita, ja līgumā ir paredzēts, ka saistības uzskatāmas par dzēstām tikai tad, kad adresāts saņēmis naudu savā kontā.

158. Kontu grupā "2700 Administrējamo iestāžu finansēšana" uzskaita pašvaldību asignējumus administrējamo budžeta iestāžu finansēšanai.

159. Kontā "2710 Asignējumi pašvaldību budžeta iestādēm" uzskaita pašvaldību asignējumus budžeta iestāžu un institūciju finansēšanai.

160. Kontu grupā "3000 Pašu kapitāls" uzskaita budžeta iestādes pašu kapitālu (neto aktīvu), kuru nosaka kā budžeta iestādes aktīvu atlikušo daļu pēc visu tās saistību atskaitīšanas.

161.(Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

162. Kontu grupā "3300 Rezerves" uzskaita budžeta iestādes ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves un pārējās rezerves.

163. Kontā "3310 Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves" uzskaita ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātā radušos vērtības palielinājumu.

163.1 Kontā "3320 Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve" uzskaita finanšu instrumentu patiesās vērtības izmaiņas gadījumos, kad tās uzskaita pašu kapitālā.

164. Kontā "3360 Pārējās rezerves" uzskaita ilgtermiņa ieguldījumu pār­vērtēšanas (pēc pašu kapitāla metodes) rezultātā radušos vērtības palielinājumu, ja kapitālsabiedrībā ir izmaiņas pašu kapitālā, kas neietekmē kapitālsabiedrības pārskata perioda rezultātu (pamatlīdzekļu pārvērtēšana).

165. Kontu grupā "3500 Budžeta izpildes rezultāti" uzskaita pārskata un iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātus.

166. Kontu grupas "3510 Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezul­tāts" kontos "3511 Iepriekšējo pārskata gadu pamatbudžeta izpildes rezultāts", "3512 Iepriekšējo pārskata gadu speciālā budžeta izpildes rezultāts", "3513Iepriekšējo pārskata gadu ziedojumu un dāvinājumu izpildes rezultāts" un "3514Iepriekšējo pārskata gadu citu budžetu izpildes rezultāts" uzskaita attiecīgā budžeta veida iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultātus.

167. Kontu grupas "3520 Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts" kontos "3521 Pārskata gada pamatbudžeta izpildes rezultāts", "3522 Pārskata gada speciālā budžeta izpildes rezultāts", "3523 Pārskata gada ziedojumu un dāvinā­jumu izpildes rezultāts" un "3524 Pārskata gada citu budžetu izpildes rezultāts" uzskaita attiecīgā budžeta veida pārskata gada budžeta izpildes rezultātu.

168. Kontā "4000 Uzkrājumi" uzskaita saistības, kurām nepiemīt noteikts laiks un apjoms. Šīs saistības attiecas uz pārskata gada vai iepriekšējo gadu darījumiem un pārskata sagatavošanas laikā ir paredzamas vai zināmas, bet to vērtība vai konkrētu saistību rašanās vai segšanas datums nav precīzi zināms.

169. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

170. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

171. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

172. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

173. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

174. (Svītrots ar MK 04.12.2007. noteikumiem Nr.832.)

175. Kontā "4200 Uzkrājumi paredzamām saistībām" uzskaita uzkrāju­mus saistībām, kurām nav precīzi zināms apjoms vai laiks, kad maksājums būs jāveic.

176. Kontu grupā "5000 Kreditori" uzskaita budžeta iestādes pašreizējās saistības, kuras radušās pagātnes darījumu (notikumu) rezultātā un kuru apmaksai nepieciešams budžeta iestādes resursu patēriņš.

177. Kontu grupā "5100 Ilgtermiņa saistības" uzskaita budžeta iestādes saistības, kuru atmaksa paredzēta vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma.

178. Kontu grupā "5110 Ilgtermiņa aizņēmumi" uzskaita budžeta iestādes aizņēmumus ar atmaksas termiņu, kas pārsniedz gadu no bilances datuma.

179. Kontos "5111 Ilgtermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm", "5112 Ilgtermiņa aizņēmumi no Valsts kases", "5113 Ilgtermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām" un "5119 Pārējie ilgtermiņa aizņēmumi" uzskaita no attiecīgās aizdevēju grupas saņemtos ilgtermiņa aizņēmumus.

180. Kontā "5120 Ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem" uzskaita ilgtermiņa saistības par saņemtajiem avansiem.

181. Kontā "5130 Ilgtermiņa parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru apmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

181.1 Kontā "5140 Ilgtermiņa uzkrātās saistības" uzskaita saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem attaisnojuma dokuments pārskata periodā nav saņemts, vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas saistības, kuru atmaksa vai dzēšana paredzēta vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma.

182. Kontā "5150 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi" uzskaita ieņēmumus, kas atzīti (saņemti, nopelnīti) pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem, kuri būs vēlāk nekā pēc gada no bilances datuma.

182.1 Kontā "5151 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem" uzskaita ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šajā kontā uzskaita budžeta iestādes saņemto samaksu par pakalpojumiem, kurus sniedz nākamajos periodos.

182.2 Kontā “5152 Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti” uzskaita neizmaksātās pensijas un pabalstus, kuri attiecas uz ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumiem.

182.3 Kontā “5153 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansētajiem projektiem” uzskaita ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumus, kas radušies saistībā ar Eiropas Savienības finansētajiem projektiem.

182.4 Kontā “5154 Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem” uzskaita ilgtermiņā saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, kuri attiecas uz nākamo periodu ieņēmumiem.

182.5 Kontā “5919 Citi ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi” uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumus.

183. Kontu grupās "5160 Ilgtermiņa saistības par struktūrfondu projek­tiem", "5170 Ilgtermiņa saistības par Eiropas Savienības piešķirto Kohēzijas fonda projektu finansējumu" un "5180 Ilgtermiņa saistības par pārējiem Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību" uzskaita ilgtermiņa saistības, kas radušās saistībā ar Eiropas Savienības finansētajiem projektiem un ārvalstu finanšu palīdzību.

184. Kontu grupā "5190 Pārējās ilgtermiņa saistības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās budžeta iestādes ilgtermiņa saistības.

185. Kontā "5191 Ilgtermiņa finanšu līzinga saistības" uzskaita finanšu līzinga saistības, kuru atmaksas termiņš pārsniedz gadu no bilances datuma.

186. Kontā "5199 Pārējās iepriekš neklasificētās ilgtermiņa saistības" uzskaita pārējās ilgtermiņa saistības, kuras nav uzskaitītas kontos 5111-5191.

187. Kontu grupās "5200-5900 Īstermiņa saistības" uzskaita budžeta iestādes saistības, kuru atmaksa paredzēta gada laikā no bilances datuma.

188. Kontu grupas "5210 Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa" kontos "5211 Īstermiņa aizņēmumi no Latvijas kredītiestādēm", "5212 Īstermiņa aizņēmumi no Valsts kases", "5213 Īstermiņa aizņēmumi no ārvalstu institūcijām" un "5219 Pārējie īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa" uzskaita no attiecīgās aizdevēju grupas saņemtos īstermiņa aizņēmumus un ilgtermiņa aizņēmumu daļu, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

189. Kontu grupā "5310 Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita budžeta iestādes īstermiņa saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, saistības par norēķiniem pret budžetu (pa budžetu veidiem) un citas īstermiņa saistības pret budžeta iestādēm, piegādātājiem un darb­uzņēmējiem.

190. Kontā "5311 Saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita budžeta iestādes saistības par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

191. Kontos "5312 Saistības par pamatbudžeta norēķiniem", "5313 Saistības par speciālā budžeta norēķiniem" un "5314 Saistības par citu budžetu norēķiniem" uzskaita budžeta iestādes saistības pret attiecīgo budžetu.

192. Kontā "5315 Saistības par pensiju un pabalstu norēķinu atlikumiem izmaksu iestādēs" uzskaita norēķinus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai un citām budžeta iestādēm par pensiju un pabalstu izmaksām.

193. Kontā "5316Saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes saistības pret radniecīgajām kapitālsabiedrībām (virs 50 procentiem kapitāla), izņemot aizdevumus.

194. Kontā "5317 Saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām" uzskaita budžeta iestādes saistības pret asociētajām kapitālsabiedrībām (20-50procentu kapitāla), izņemot aizdevumus.

195. Kontā "5318 Saistības pret augstākām un padotībā esošām iestādēm" uzskaita saistības pret iestādēm, kas attiecībā pret budžeta iestādi ir padotībā esošas iestādes, vai pret iestādi, kas attiecībā pret budžeta iestādi ir augstāka iestāde.

196. Kontā "5319 Pārējās iepriekš neklasificētās saistības pret piegādā­tājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita budžeta iestādes saistības, kuras nav uzskaitītas kontos 5311-5318.

197. Kontā "5410 Īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem" uzskaita īstermiņa saistības par saņemtajiem avansiem.

198. Kontā "5420 Īstermiņa uzkrātās saistības" uzskaita saistības par izdevumiem, kas attiecas uz pārskata periodu, bet par kuriem attaisnojuma dokuments (piemēram, rēķins) pārskata periodā nav saņemts, vai tamlīdzīgas samērā precīzi aprēķināmas saistības, kuru atmaksa vai dzēšana paredzēta gada laikā no bilances datuma.

198.1 Kontā "5421 Uzkrātās saistības norēķiniem ar darbiniekiem" uzskaita uzkrātās saistības budžeta iestādes norēķiniem ar darbiniekiem (piemēram, uzkrātās atvaļinājumu apmaksas).

198.2 Kontā "5422 Uzkrātās saistības norēķiniem par nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem" uzskaita budžeta iestādes uzkrātās saistības par aprēķinātajiem nodokļiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

198.3 Kontā "5423 Uzkrātās saistības procentu maksājumiem par aizņēmumiem" uzskaita uzkrātās saistības par budžeta iestādes aprēķinātajiem aizņēmumu procentu maksājumiem.

198.4 Kontā "5424 Uzkrātās saistības norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem" uzskaita uzkrātās saistības budžeta iestādes norēķiniem ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem (piemēram, saistības par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem nav veikta samaksa un nav saņemts rēķins vai nepastāv oficiāla vienošanās ar piegādātāju).

198.5 Kontā "5429 Pārējās uzkrātās saistības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās budžeta iestādes uzkrātās saistības (piemēram, budžeta iestādes maksājamās soda naudas par aizņēmumiem).

199. Kontu grupas "5500 Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palī­dzību un Eiropas Savienības politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem" kontos uzskaita īstermiņa saistības, kas radušās saistībā ar Eiropas Savienības finansētajiem projektiem.

200. Kontu grupā "5600 Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)" uzskaita budžeta iestādes saistības par darba samaksu un ieturējumiem.

201. Kontā "5611 Norēķini par darba samaksu kārtējā mēnesī" uzskaita budžeta iestādes saistības pret personālu par kārtējā mēneša darba samaksu.

202. Kontā "5612 Norēķini par deponēto darba samaksu" uzskaita budžeta iestādes saistības par deponēto (neizņemto) personāla darba samaksu.

203. Kontā "5621 Ieturējumi pēc izpildrakstiem" uzskaita aprēķinātos un vēl nepārskaitītos ieturējumus no darbinieku darba samaksas.

204. Kontā "5622 Norēķini par apdrošināšanu" uzskaita aprēķinātos un vēl nepārskaitītos darbinieku apdrošināšanas maksājumus.

205. Kontā "5629 Citi ieturējumi" uzskaita ieturējumus no darbinieku darba samaksas, kas nav uzskaitīti kontos 5621 un 5622.

206. Kontu grupas "5720 Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi" kontos "5721 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis", "5722 Valsts sociālās apdrošinā­šanas obligātās iemaksas", "5723 Pievienotās vērtības nodoklis" un kontā "5729Pārējie nodokļi" uzskaita budžeta iestādes saistības par nodokļu un sociālās apdrošināšanas maksājumiem.

207. Kontu grupā "5810 Pārējās īstermiņa saistības" uzskaita citas iepriekš neklasificētās budžeta iestādes īstermiņa saistības.

208. Kontā "5811 Citas saistības pret personālu" uzskaita iepriekš neklasi­ficētās saistības pret personālu, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

209. Kontā "5812 Norēķini par stipendijām" uzskaita budžeta iestādes saistības par stipendijām, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

210. Kontā "5813 Saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem" uzskaita saistības par saņemto drošības naudu un citiem naudas līdzekļiem, kurus budžeta iestāde saņēmusi, rīkojot konkursus vai izsoles, vai citos gadījumos.

211. Kontā “5814 Īstermiņa finanšu līzinga saistības” uzskaita finanšu līzinga īstermiņa saistības vai ilgtermiņa saistību īstermiņa daļu.

212. Kontā "5815 Saistības pret budžetu" uzskaita budžeta iestādes saistības pret budžetu, kas radušās konstatēto iztrūkumu rezultātā un par iepriekšējiem budžeta gadiem atmaksāto debitoru parādu.

212.1 Kontā “5816 Īstermiņa operatīvā līzinga saistības” uzskaita operatīvā līzinga saistības vai ilgtermiņa saistību īstermiņa daļu.

213. Kontā "5819 Pārējās īstermiņa saistības" uzskaita pārējās iepriekš neklasificētās saistības, kuru apmaksas termiņš nepārsniedz gadu no bilances datuma.

214. Kontu grupā "5910 Nākamo periodu ieņēmumi" uzskaita ieņēmu­mus, kas atzīti (saņemti, nopelnīti) pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem.

215. Kontā "5911 Nākamo periodu ieņēmumi par pakalpojumiem" uzskaita ieņēmumus par konkrētiem pakalpojumiem, kas saņemti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šajā kontā uzskaita budžeta iestādes saņemto samaksu par pakalpojumiem, kurus sniegs nākamajos pārskata periodos.

216. Kontā "5912 Aprēķinātās, bet neizmaksātās pensijas un pabalsti" uzskaita neizmaksātās pensijas un pabalstus, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem.

217. Kontā "5913 Nākamo periodu ieņēmumi Eiropas Savienības finansē­tajiem projektiem" uzskaita nākamo periodu ieņēmumus, kas radušies saistībā ar Eiropas Savienības finansētajiem projektiem.

218. Kontā "5914 Nākamo periodu ieņēmumi par saņemtajiem ziedoju­miem un dāvinājumiem" uzskaita saņemtos ziedojumus un dāvinājumus, kuri attiecas uz nākamajiem periodiem.

219. Kontā "5919 Citi nākamo periodu ieņēmumi" uzskaita pārējos iepriekš neklasificētos nākamo periodu ieņēmumus.

220. Kontu grupā "6000 Ieņēmumi" uzskaita budžeta iestādes ieņēmumus atbilstoši budžeta ieņēmumu klasifikācijai.

221. Kontu grupā "7000 Izdevumi" uzskaita budžeta iestādes izdevumus atbilstoši budžeta izdevumu klasifikācijai atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

222. Kontu grupā "8000 Dažādi ieņēmumi un izdevumi" uzskaita budžeta iestādes ar finanšu darbību saistītos un citus to parastai darbībai neraksturīgos ieņēmumus un izdevumus.

223. Kontu grupās "8110 Ieņēmumi no valūtas kursu svārstībām" un "8210 Izdevumi no valūtas kursu svārstībām" uzskaita finanšu ieņēmumus un izdevumus no ārvalstu valūtās uzskaitīto darījumu pārvērtēšanas. Minētos ieņēmumus un izdevumus klasificē pa budžetu veidiem. Valūtas kursu svārstību ieņēmumus un izdevumus iekļauj tajā budžeta grupā, uz kuru attiecas valūtā uzskaitītais aktīvs vai saistības.

224. Kontu grupās "8120 Procentu ieņēmumi" un "8220 Procentu izdevumi" uzskaita procentu ieņēmumus un izdevumus atbilstoši budžetu veidiem.

225. Kontu grupās "8130 Ieņēmumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērts­papīru tirdzniecības un pārvērtēšanas" un "8230 Izdevumi no kapitāla daļu pārdošanas, vērtspapīru tirdzniecības un pārvērtēšanas" uzskaita pārvērtēšanas vai pārdošanas ieņēmumus vai izdevumus no vērtspapīru tirdzniecības un kapitāla daļu pārdošanas.

226. Kontā “8140 Ieņēmumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanas vai pārsnieguma” uzskaita rezultātus, kas rodas, veicot ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes, un ieņēmumus no līdzdalības vērtības pārsnieguma.

226.1 Kontā “8242 Izdevumi no ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās vērtības samazinājuma” uzskaita izdevumus, kas rodas, veicot ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes no līdzdalības vērtības samazinājuma.

227. Kontu grupas "8300 Saņemtie un sniegtie ziedojumi un dāvinājumi" kontos "8310 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem" un "8320 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem" uzskaita budžeta iestādes ieņēmumus no saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem un izdevumus no sniegtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

228. Kontā "8311 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā" uzskaita ieņēmumus no saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem un mantoju­miem naudā.

229. Kontā "8312 Ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā" uzskaita ieņēmumus no saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem un mantojumiem naturālā veidā (piemēram, mantiskos).

230. Kontā “8321 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naudā” uzskaita ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu.

231. Kontā “8322 Izdevumi no ziedojumiem un dāvinājumiem naturālā veidā” uzskaita ziedojumu un dāvinājumu naturālā veidā izlietojumu.

232. Kontu grupas "8400 Bezatlīdzības ceļā saņemtās un nodotās materiālās vērtības" kontos "8410 Ieņēmumi no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām" un "8420 Izdevumi no bezatlīdzības ceļā nodotajām materiālajām vērtībām" uzskaita budžeta iestādes ieņēmumus no bezatlīdzības ceļā saņemtajām materiālajām vērtībām un izdevumus no bezatlīdzības ceļā nodotajām materiālajām vērtībām.

233. Kontā “8411 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas” uzskaita ieņēmumus no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas.

234. Kontā "8412 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm" uzskaita ieņēmumus no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā, pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm.

235. Kontā "8413 Ieņēmumi no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm" uzskaita ieņēmumus no vērtību saņemšanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm.

236. Kontā “8421 Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas” uzskaita izdevumus no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp budžeta iestādēm un no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas.

237. Kontā "8422 Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā esošajām budžeta iestādēm" uzskaita izdevumus no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp padotībā, pakļautībā un pārraudzībā esošajām iestādēm.

238. Kontā "8423 Izdevumi no vērtību nodošanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm" uzskaita izdevumus no vērtību nodo­šanas bezatlīdzības ceļā starp valsts un pašvaldību budžeta iestādēm.

239. Kontu grupās "8500 Pārējie ieņēmumi" un "8600 Pārējie izdevumi" kontos uzskaita budžeta iestādes pārējos iepriekš neklasificētos ieņēmumus un izdevumus.

240. Kontus "8510 Saņemtā atlīdzība no nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pārdošanas" un "8610 No uzskaites izslēgto nemateriālo ieguldī­jumu un pamatlīdzekļu vērtība" lieto, uzskaitot norakstītos, likvidētos un pārdotos nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus.

241. Kontā "8520 Ieņēmumi no lauksaimniecības krājumu pārdošanas un pārvērtēšanas" un "8620 Izdevumi no lauksaimniecības krājumu norakstī­šanas un pārvērtēšanas" uzskaita ieņēmumus vai izdevumus, kas veidojas, pār­vērtējot lauksaimniecības aktīvus, ieņēmumus no lauksaimniecības krājumu pārdošanas vai izdevumus no lauksaimniecības krājumu norakstīšanas.

242. Kontā "8530 Ieņēmumi no kredītsaistību dzēšanas" uzskaita ieņēmumus, kas rodas, ja budžeta iestādei nav jāatmaksā kāda no tās kredītsaistībām (piemēram, nodokļu kapitalizācija, parādu dzēšana).

243. Kontos "8540 Inventarizācijās konstatētie pārpalikumi" un "8640Inventarizācijās konstatētie iztrūkumi" uzskaita inventarizācijā konstatē­tās starpības starp faktiskajiem datiem un uzskaites datiem.

244. Kontus “8550 Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem un avansiem izveidoto uzkrājumu samazināšanas”, “8630 Izdevumi debitoru prasību un aizdevumu dzēšanas norakstīšanai” un “8650 Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem debitoru parādiem un avansiem” lieto šaubīgo debitoru uzkrājumu uzskaitei, izdevumu un avansu parādu atlikumu norakstīšanai un uzkrājumu apjoma pārskatīšanai.

245. Kontā "8580 Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumu sākotnējās atzīša­nas iestādes bilancē" uzskaita aktīva vērtību, pieņemot aktīvu budžeta iestādes uzskaitē.

246. Kontos "8590 Pārējie iepriekš neklasificētie ieņēmumi" un "8690Pārējie iepriekš neklasificētie izdevumi" uzskaita darījumus, kuru uzskaite nav konkrēti paredzēta nevienā no noteiktajiem kontiem. Šajos kontos uzskaita arī ārkārtas ieņēmumus un ārkārtas izdevumus.

247. Zembilancē reģistrē budžeta iestādes iespējamos aktīvus, kuri radu­šies pagātnes notikumu rezultātā un kuru pastāvēšana apstiprināsies tikai atka­rībā no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde pilnībā nevar kontrolēt.

248. Zembilancē reģistrē budžeta iestādes iespējamās saistības, kas radušās pagātnes notikumu rezultātā, bet to iestāšanās vai neiestāšanās atkarīga no viena vai vairāku tādu nākotnes notikumu notikšanas vai nenotikšanas, kurus budžeta iestāde pilnībā nevar kontrolēt. Zembilancē norāda arī pašreizējās saistības, kuru dzēšanai nav nepieciešams budžeta iestādes resursu patēriņš, un pašreizējās saistības, kurām nav pietiekams pamatojums saistību vērtības noteikšanai.

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 867Pieņemts: 15.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 23.11.2005.
Dokumenta valoda:
EN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
121889
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2009","iso_value":"2009\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2008","iso_value":"2008\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2008.-03.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)