Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumus Nr. 7 "Noteikumi par budžetu parāda instrumentu klasifikāciju".
Ministru kabineta noteikumi Nr.842

Rīgā 2005.gada 8.novembrī (prot. Nr.65 7.§)
Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
11.panta 3.punktu un 43.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka vispārējā valdības parāda klasifikāciju, kuru piemēro normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.

(MK 25.11.2014. noteikumu Nr.712 redakcijā)

2. Vispārējā valdības parāda klasifikācija nosaka valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institu­cionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saistības atsevišķu finanšu instrumentu dalījumā, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.854)

3. Vispārējais valdības parāds šo noteikumu izpratnē ir valsts struktūru, pašvaldību struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas struktūru (saskaņā ar institucionālo sektoru klasifikāciju, izņemot vispārējās valdības sektorā ietvertos kontrolētos un finansētos komersantus, ostu un brīvostu pārvaldes, speciālās ekonomiskās zonas) saņemtais un neatmaksātais bruto parāds tā nominālajā vērtībā pārskata perioda beigās šādās finanšu instrumentu katego­rijās: noguldījumi, parāda vērtspapīri (izņemot atvasinātos finanšu instrumentus) un aizņēmumi.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.854)

4. Vispārējā valdības parāda nominālā vērtība pārskata perioda beigās ir parādu veidojošo saistību emisijas nomināls.

5. Indeksam piesaistītu saistību nominālā vērtība atbilst parādu veidojošo saistību emisijas nomināla vērtībai, kas koriģēta par saistību pieaugumu, kāds saistībā ar indeksa izmaiņām ir uzkrāts uz pārskata perioda beigām.

6. Saistības, kuras saskaņā ar līgumu konvertē no vienas valūtas citā valūtā vai vairākās citās valūtās, konvertē pēc līgumā noteiktā kursa. Uzskaitē saistības atspoguļo euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, ievērojot šādus nosacījumus:

6.1. pārskata perioda beigās (izņemot pārskata gada beigas) – pēc kursa, kas ir spēkā pārskata perioda pēdējas dienas sākumā;

6.2. pārskata gada beigās – pēc kursa, kas ir spēkā pārskata gada pēdējās dienas beigās.

(MK 13.08.2013. noteikumu Nr.559 redakcijā)

7. Vispārējā valdības parāda klasifikācijā lieto zīmju kodu P000000, kur klasifikācijas koda zīmes nosaka šādus rādītāju nosaukumus (atbilstoši vispārējā valdības parāda klasifikācijas kodu veidošanas shēmai (pielikums)):

7.1. klasifikācijas koda pirmā zīme nosaka vispārējā valdības parāda saistību klasifikācijas apzīmējumu “P”;

7.2. klasifikācijas koda otrā zīme nosaka saistību iedalījumu finanšu instrumentu kategorijās:

7.2.1. kategorija P20 02 00 "Noguldījumi" ietver noguldījumu saistību atlikumus gan euro, gan ārvalstu valūtās pārskata perioda beigās. Šo klasifikācijas pozīciju piemēro tikai Valsts kase, norādot saistības par pieņemtajiem noguldījumiem (pieprasījuma noguldījumiem, emitētām krājobligācijām un termiņnoguldījumiem);

7.2.2. kategorija P300200 “Parāda vērtspapīri, neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus” ietver parāda vērtspapīru (neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus) saistību atlikumus (piemēram, vekseļus, obligācijas, parādzīmes). Parāda vērtspapīri (neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus) dod turētājam bezierunu tiesības saņemt fiksētu vai līgumā noteiktu mainīgu naudas ienākumu kuponu maksājumu (procentu) veidā vai noteiktu fiksētu summu konkrētā datumā (datumos), sākot ar noteikto emisijas datumu. Klasifikācija aptver parāda vērtspapīru (neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus) saistības gan euro, gan ārvalstu valūtās;

7.2.3. kategorija P400200 “Aizņēmumi” ietver aizņēmumu atlikumus pārskata perioda beigās. Aizņemtie līdzekļi veidojas, ja aizdevēji aizdod līdzek­ļus aizņēmējiem tieši vai izmantojot starpniekus. Parasti aizņēmumi ir apliecināti ar attiecīgiem dokumentiem (līgumiem). Par aizņēmumiem uzskatāmi arī kredītlīniju ietvaros saņemtie līdzekļi, overdrafti un finanšu līzings. Klasifikācija aptver aizņēmumus gan euro, gan ārvalstu valūtās;

7.3. klasifikācijas koda trešā zīme nosaka kategorijas “Noguldījumi” apakškategoriju iedalījumu:

7.3.1. apakškategorija P220200 “Pieprasījuma noguldījumi” ietver tādu noguldījumu (euro vai ārvalstu valūtā) saistību atlikumus, kurus jebkurā laikā var konvertēt valūtā vai kuri pārvedami bez jebkādiem būtiskiem ierobežojumiem vai līgumsoda (piemēram, naudas līdzekļu atlikumi norēķinu kontos);

7.3.1.1 apakškategorija P23 02 00 "Garantijas depozīti – atmaksājamās drošības iemaksas, kas saistītas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem" (euro vai ārvalstu valūtās);

7.3.1.2 apakškategorija P24 02 00 "Krājobligācijas" ietver emitēto krājobligāciju atlikumus pārskata perioda beigās;

7.3.2. apakškategorija P29 02 00 “Termiņnoguldījumi” ietver tādu noguldī­jumu saistību atlikumus, kas nav pieprasījuma noguldījumi (piemēram, termiņ­noguldījumi, krājnoguldījumi);

7.4. klasifikācijas koda ceturtā zīme nosaka saistību termiņa iedalījumu atbilstoši saistību sākotnējiem termiņiem:

7.4.1. (ceturtā zīme 1) “īstermiņa” saistības ietver finanšu saistības, kuru sākotnējais termiņš ir gads vai mazāk;

7.4.2. (ceturtā zīme 2) “vidēja termiņa” saistības šo noteikumu izpratnē ietver ilgtermiņa finanšu saistības, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par gadu, bet nepārsniedz piecus gadus;

7.4.3. (ceturtā zīme 3) “ilgtermiņa” saistības šo noteikumu izpratnē ietver finanšu saistības, kuru sākotnējais termiņš pārsniedz piecus gadus;

7.5. klasifikācijas koda piektā zīme “2” nosaka finanšu instrumentu piederību bilances pasīva pusei;

7.6. klasifikācijas koda sestā zīme nosaka saistību iedalījumu atbilstoši procentu likmju veidiem:

7.6.1. (sestā zīme 1) “fiksēta likme” šo noteikumu izpratnē ietver parāda saistības, kurām procentu likme nav piesaistīta kādam mainīgam rādītājam tirgū, bet ir noteikta nemainīga visā parāda saistību termiņā;

7.6.2. (sestā zīme 2) “mainīga likme” šo noteikumu izpratnē ietver parāda saistības, kurām procentu likme piesaistīta naudas tirgus indeksam (piemēram, LIBOR, EURIBOR);

7.6.3. (sestā zīme 3) “bezprocentu likme” ietver parāda saistības, kurām procentu likme ir nulle procentu vai likme tiek subsidēta bez nosacījumiem;

7.7. klasifikācijas koda septītā zīme nosaka saistību atlikumu iedalījumu atbilstoši valūtu dalījumam:

7.7.1. (svītrots ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.559);

7.7.2. (septītā zīme 2) saistības euro;

7.7.3. (septītā zīme 3) saistības pārējās valūtās.

(Grozīts ar MK 11.12.2012. noteikumiem Nr.854; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.559)

8. Kārtību, kādā vispārējā valdības parāda klasifikāciju izmanto pārskatu sagatavošanai, un termiņus nosaka normatīvajos aktos par pārskatu sagatavo­šanu un iesniegšanu.

9. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā — tieslietu ministre S.Āboltiņa

Finanšu ministra vietā — zemkopības ministrs M.Roze
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 8.novembra noteikumiem Nr.842
Vispārējā valdības parāda klasifikācijas kodu veidošanas shēma

(Pielikums MK 13.08.2013. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.11.2014. noteikumiem Nr.712)

Saistību veids

Klasifikācijas kods

Noguldījumi

P20 02 00

Pieprasījuma noguldījumi

P22 02 00

Pieprasījuma noguldījumi euro

P22 02 02

Pieprasījuma noguldījumi pārējās valūtās

P22 02 03

Garantiju depozīti – atmaksājamās drošības iemaksas, kas saistītas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

P23 02 00

Garantijas depozīti – atmaksājamās drošības iemaksas euro, kas saistītas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

P23 02 02

Garantijas depozīti – atmaksājamās drošības iemaksas pārējās valūtās, kas saistītas ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

P23 02 03

Krājobligācijas

P24 02 00

Īstermiņa krājobligācijas

P24 12 00

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligācijas

P24 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligācijas euro

P24 12 12

Fiksētas likmes īstermiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 12 13

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligācijas

P24 12 20

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligācijas euro

P24 12 22

Mainīgas likmes īstermiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 12 23

Vidēja termiņa krājobligācijas

P24 22 00

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligācijas

P24 22 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligācijas euro

P24 22 12

Fiksētas likmes vidēja termiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 22 13

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligācijas

P24 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligācijas euro

P24 22 22

Mainīgas likmes vidēja termiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 22 23

Ilgtermiņa krājobligācijas

P24 32 00

Fiksētas likmes ilgtermiņa

P24 32 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligācijas euro

P24 32 12

Fiksētas likmes ilgtermiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 32 13

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligācijas

P24 32 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligācijas euro

P24 32 22

Mainīgas likmes ilgtermiņa krājobligācijas pārējās valūtās

P24 32 23

Termiņnoguldījumi

P29 02 00

Īstermiņa noguldījumi

P29 12 00

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumi

P29 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumi euro

P29 12 12

Fiksētas likmes īstermiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 12 13

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumi

P29 12 20

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumi euro

P29 12 22

Mainīgas likmes īstermiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 12 23

Vidēja termiņa noguldījumi

P29 22 00

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumi

P29 22 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumi euro

P29 22 12

Fiksētas likmes vidēja termiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 22 13

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumi

P29 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumi euro

P29 22 22

Mainīgas likmes vidēja termiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 22 23

Ilgtermiņa noguldījumi

P29 32 00

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumi

P29 32 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumi euro

P29 32 12

Fiksētas likmes ilgtermiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 32 13

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumi

P29 32 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumi euro

P29 32 22

Mainīgas likmes ilgtermiņa noguldījumi pārējās valūtās

P29 32 23

Parāda vērtspapīri, neskaitot atvasinātos finanšu instrumentus

P30 02 00

Īstermiņa parāda vērtspapīri

P30 12 00

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri

P30 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri euro

P30 12 12

Fiksētas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 12 13

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri

P30 12 20

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri euro

P30 12 22

Mainīgas likmes īstermiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 12 23

Vidēja termiņa parāda vērtspapīri

P30 22 00

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri

P30 22 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri euro

P30 22 12

Fiksētas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 22 13

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri

P30 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri euro

P30 22 22

Mainīgas likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 22 23

Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīriP30 22 30
Bezprocentu likmes vidēja termiņa parāda vērtspapīri euroP30 22 32
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

P30 32 00

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri

P30 32 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri euro

P30 32 12

Fiksētas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 32 13

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri

P30 32 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri euro

P30 32 22

Mainīgas likmes ilgtermiņa parāda vērtspapīri pārējās valūtās

P30 32 23

Aizņēmumi

P40 02 00

Īstermiņa aizņēmumi

P40 12 00

Fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi

P40 12 10

Fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi euro

P40 12 12

Fiksētas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 12 13

Mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi

P40 12 20

Mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi euro

P40 12 22

Mainīgas likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 12 23

Bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi

P40 12 30

Bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi euro

P40 12 32

Bezprocentu likmes īstermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 12 33

Vidēja termiņa aizņēmumi

P40 22 00

Fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

P40 22 10

Fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

P40 22 12

Fiksētas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 22 13

Mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi

P40 22 20

Mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

P40 22 22

Mainīgas likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 22 23

Bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi

P40 22 30

Bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi euro

P40 22 32

Bezprocentu likmes vidēja termiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 22 33

Ilgtermiņa aizņēmumi

P40 32 00

Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

P40 32 10

Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

P40 32 12

Fiksētas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 32 13

Mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi

P40 32 20

Mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

P40 32 22

Mainīgas likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 32 23

Bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi

P40 32 30

Bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi euro

P40 32 32

Bezprocentu likmes ilgtermiņa aizņēmumi pārējās valūtās

P40 32 33

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par vispārējā valdības parāda klasifikāciju Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 842Pieņemts: 08.11.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 14.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 10.11.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
121091
{"selected":{"value":"01.01.2015","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-13.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)