Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1

Rīgā 2001.gada 2.janvārī (prot. Nr.1 5.§)
Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansētie projekti
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu
(MK 26.11.2002. noteikumu Nr.516 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no vides aizsardzības, transporta infrastruktūras un saistītās tehniskās palīdzības projektu atbalstam (turpmāk — ISPA) paredzētā Eiropas Savienības Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instrumenta līdzekļiem finansētie projekti (turpmāk — ISPA projekts).

2. ISPA projektu atlases un līdzekļu piešķiršanas kritērijus nosaka:

2.1. Eiropas Komisijas un Latvijas valdības vienošanās par ISPA līdzekļu finanšu vadību un izlietojumu (turpmāk — saprašanās memorands par nacionālā fonda izmantošanu ISPA vajadzībām);

2.2. attiecīgās nozares ministrijas izstrādātais un Ministru kabineta apstiprinātais investīciju plānošanas dokuments (katrā nozarē atsevišķi), kurā norādītas attiecīgās nozares prioritātes un to sasniegšanas veidi, kā arī ISPA projektu atlases un novērtēšanas kritēriji (turpmāk — nacionālā ISPA nozares stratēģija).

3. ISPA līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka Eiropas Komisijas un Latvijas valdības vienošanās par Eiropas Komisijas finansējuma piešķiršanu noteikta ISPA projekta īstenošanai (turpmāk — finanšu memorands).

4. Nacionālais ISPA koordinators ir finanšu ministrs. Nacionālais ISPA koordinators atbild par nacionālo ISPA nozares stratēģiju un ISPA projektu pieteikumu plānošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā, kā arī par šo projektu īstenošanas uzraudzību saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu un nodrošina saikni ar vispārējo pievienošanās procesu Eiropas Savienībai un ISPA koordināciju ar citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem.

(Grozīts ar MK 26.11.2002. noteikumiem Nr.516)

5. Nacionālā atbildīgā amatpersona ir Finanšu ministrijas valsts sekretārs. Nacionālā atbildīgā amatpersona atbild par Eiropas Komisijas piešķirto ISPA līdzekļu finanšu vadību saskaņā ar attiecīgo saprašanās memorandu par nacionālā fonda izmantošanu ISPA vajadzībām. Nacionālā atbildīgā amatpersona var pilnvarot citas amatpersonas (ne vairāk kā divas) pildīt tai uzticētos pienākumus, bet ir atbildīga par visiem pienākumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar saprašanās memorandu par nacionālā fonda izmantošanu ISPA vajadzībām, finanšu memorandu un šiem noteikumiem.

(Grozīts ar MK 25.06.2003. noteikumiem Nr.345)

6. Nozares atbildīgā amatpersona ir nozares ministrijas amatpersona (valsts sekretārs vai tā vietnieks), kuru pēc saskaņošanas ar nacionālo ISPA koordinatoru un nacionālo atbildīgo amatpersonu ieceļ nozares ministrs. Nozares atbildīgā amatpersona atbild par nacionālās ISPA nozares stratēģijas izstrādi un tai atbilstošu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Nozares atbildīgā amatpersona savas funkcijas var deleģēt citām projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām, bet ir atbildīga par visiem pienākumiem, kas tai uzticēti saskaņā ar saprašanās memorandu par nacionālā fonda izmantošanu ISPA vajadzībām, finanšu memorandu un šiem noteikumiem.

II. Projekta pieteikuma izstrāde, iesniegšana un apstiprināšana

7. Projekta pieteicējs var būt valsts vai pašvaldības institūcija, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta sabiedriskā vai reliģiskā organizācija, uzņēmums vai uzņēmējsabiedrība, kurai saskaņā ar šo noteikumu 2.punktu ir tiesības saņemt palīdzību noteikta ISPA projekta īstenošanai.

8. Projekta pieteicējs pieprasa un nozares atbildīgā amatpersona ne vēlāk kā piecu darbadienu laikā projekta pieteicējam izsniedz attiecīgās nozares projekta koncepcijas pieteikuma veidlapu, kā arī rakstiskus norādījumus par ISPA līdzekļu piešķiršanas kritērijiem. Projekta koncepcijas pieteikuma veidlapu desmit darbadienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā izstrādā un apstiprina nozares atbildīgā amatpersona.

9. Projekta pieteicējs aizpilda projekta koncepcijas pieteikuma veidlapu un iesniedz to nozares atbildīgajai amatpersonai.

10. Nozares atbildīgā amatpersona desmit darbadienu laikā izvērtē projekta koncepcijas pieteikumā iekļautās informācijas atbilstību šo noteikumu 2.punktam un apstiprina, noraida vai lūdz pārstrādāt projekta koncepcijas pieteikumu, rakstiski par to informējot projekta pieteicēju.

11. Mēneša laikā pēc projekta koncepcijas pieteikuma apstiprināšanas nozares atbildīgā amatpersona nodrošina darba uzdevumu sagatavošanu projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei atbilstoši paredzamo projekta finansētāju nosacījumiem.

12. Tehniski ekonomiskā pamatojuma un ISPA līdzekļu pieteikuma (turpmāk — projekta pieteikums) izstrādē izmanto Finanšu ministrijas un Ekonomikas ministrijas savstarpēji saskaņotos makroekonomiskos pieņēmumus.

13. Par projekta pieteikuma un projekta izstrādi un sagatavošanu atbilstoši nacionālajai ISPA nozares stratēģijai un Eiropas Komisijas prasībām ISPA projektu pieteikumiem, kā arī par projekta īstenošanu ir atbildīga nozares atbildīgā amatpersona.

14. Projekta pieteicējs izstrādā projekta pieteikumu un iesniedz to nozares atbildīgajai amatpersonai, kura ne vēlāk kā desmit darbadienu laikā no projekta pieteikuma saņemšanas dienas sagatavo atzinumu par tā saturu un kvalitāti.

15. Nozares atbildīgā amatpersona apstiprina projekta pieteikumu un ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijā iesniedz to nacionālajam ISPA koordinatoram un nacionālajai atbildīgajai amatpersonai atzinuma sniegšanai.

16. Nacionālais ISPA koordinators un nacionālā atbildīgā amatpersona sagatavo atzinumu par projekta pieteikuma saturu un kvalitāti un ne vēlāk kā trīs nedēļu laikā no projekta pieteikuma saņemšanas brīža nosūta to nozares atbildīgajai amatpersonai.

17. Ja nacionālais ISPA koordinators vai nacionālā atbildīgā amatpersona projekta pieteikumu motivēti neatbalsta, tas var tikt pārstrādāts un atkārtoti iesniegts nacionālajam ISPA koordinatoram un nacionālajai atbildīgajai amatpersonai atzinuma sniegšanai.

18. Nacionālā ISPA koordinatora un nacionālās atbildīgās amatpersonas apstiprinātu projekta pieteikumu nozares atbildīgā amatpersona iesniedz nacionālajam ISPA koordinatoram tālākai projekta pieteikuma iesniegšanai Eiropas Komisijā atbilstoši projektu pieteikumu iesniegšanas prasībām.

19. Ja Eiropas Komisija projekta pieteikumu noraida, tas var tikt pārstrādāts un atkārtoti iesniegts Eiropas Komisijai saskaņā ar šo noteikumu 15., 16., 17. un 18.punktu. Nacionālais ISPA koordinators informē nacionālo atbildīgo amatpersonu un nozares atbildīgo amatpersonu par Eiropas Komisijas izteiktajām iebildēm pret projekta pieteikumu.

20. Jebkuras izmaiņas projekta pieteikumā, kuras tiek veiktas pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Eiropas Komisijā un finanšu memoranda sagatavošanas laikā, nozares atbildīgā amatpersona saskaņo ar nacionālo ISPA koordinatoru un nacionālo atbildīgo amatpersonu.

21. Pēc projekta pieteikuma apstiprināšanas Eiropas Komisijā tiek sagatavots un noslēgts finanšu memorands, kuru paraksta Eiropas Komisijas pārstāvis un Latvijas valdības vārdā — nacionālā atbildīgā amatpersona. Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina finanšu memoranda sagatavošanu parakstīšanai, saskaņojot finanšu memoranda saturu ar nacionālo ISPA koordinatoru un nozares atbildīgo amatpersonu.

22. Nacionālais ISPA koordinators, nacionālā atbildīgā amatpersona un nozares atbildīgā amatpersona savu funkciju ietvaros atbild par ISPA projekta īstenošanu atbilstoši finanšu memoranda nosacījumiem.

III. Projekta īstenošana

23. Pēc finanšu memoranda parakstīšanas nacionālā atbildīgā amatpersona saskaņā ar parakstītajā finanšu memorandā noteikto kārtību, kādā tiek īstenots attiecīgais ISPA projekts, sagatavo nacionālās atbildīgās amatpersonas un nozares atbildīgās amatpersonas vienošanos par kārtību, kādā attiecīgais ISPA projekts tiks īstenots (turpmāk — finanšu līgums). Pēc nacionālās atbildīgās amatpersonas vai nozares atbildīgās amatpersonas ierosinājuma finanšu līgumu var noslēgt starp nacionālo atbildīgo amatpersonu, nozares atbildīgo amatpersonu un projekta pieteicēju.

24. Nozares atbildīgā amatpersona iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai iekšējās kontroles sistēmas aprakstu. Nacionālā atbildīgā amatpersona iesniedz nozares atbildīgajai amatpersonai tās izveidotās iekšējās kontroles sistēmas rakstisku novērtējumu un, ja nepieciešams, sniedz ieteikumus sistēmas uzlabošanai, nosakot ieteikumu ieviešanas laiku.

25. Nozares atbildīgā amatpersona pēc finanšu līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc finanšu memoranda parakstīšanas iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai to noteikumu, rīkojumu, pilnvarojumu, instrukciju un procedūru apraksta kopumu, kas attiecas uz attiecīgā ISPA projekta īstenošanā iesaistīto institūciju darbību, kā arī to personu sarakstu projekta īstenošanā iesaistītajās institūcijās, kuras ir atbildīgas par šajā punktā minēto dokumentu izpildi un par tām uzticēto pienākumu izpildi saskaņā ar šajā punktā minētajiem dokumentiem. Par jebkurām izmaiņām šajā punktā minētajos dokumentos nozares atbildīgā amatpersona nekavējoties ziņo nacionālajai atbildīgajai amatpersonai.

26. Nacionālā atbildīgā amatpersona atbild par to, lai apkopotā informācija par attiecīgā ISPA projekta īstenošanā iesaistīto institūciju darbību un šo institūciju atbildīgo personu saraksti tiktu iesniegti Eiropas Komisijā ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc finanšu memoranda parakstīšanas.

27. Nozares atbildīgā amatpersona saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu izvēlas fizisko vai juridisko personu, kura saskaņā ar finanšu memorandu ir ieguvusi tiesības sniegt pakalpojumus, veikt piegādes vai darbus ISPA projektu ietvaros (turpmāk — projekta izpildītājs), un noslēdz līgumu par pakalpojumu sniegšanu, piegāžu veikšanu vai būvdarbu izpildi starp nozares atbildīgo amatpersonu un izvēlēto projekta izpildītāju (turpmāk — iepirkuma līgums).

28. Nozares atbildīgā amatpersona nodrošina nolikumu un citu iepirkuma procesa nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu (turpmāk — iepirkuma dokumentācija) izstrādi saskaņā ar finanšu memorandu, bet šo funkciju tā var deleģēt citai amatpersonai, saglabājot pilnu atbildību par minētās dokumentācijas kvalitāti un atbilstību finanšu memorandam.

29. Nozares atbildīgā amatpersona:

29.1. iesniedz iepirkuma dokumentāciju nacionālajai atbildīgajai amatpersonai saskaņošanai;

29.2. pēc nacionālās atbildīgās amatpersonas saskaņojuma saņemšanas iesniedz iepirkuma dokumentāciju apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

29.3. pēc Eiropas Komisijas apstiprinājuma saņemšanas divu nedēļu laikā informē nacionālo atbildīgo amatpersonu par iepirkuma procesa termiņiem;

29.4. iesniedz iepirkuma līguma projektu un projekta izpildītāja izvēli attaisnojošos dokumentus (turpmāk — iepirkuma līguma dokumentācija) nacionālajai atbildīgajai amatpersonai saskaņošanai;

29.5. pēc nacionālās atbildīgās amatpersonas saskaņojuma saņemšanas iesniedz iepirkuma līguma dokumentāciju apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

29.6. nodrošina finanšu memoranda ievērošanu iepirkuma procesa organizēšanas gaitā.

30. Nacionālā atbildīgā amatpersona:

30.1. trīs nedēļu laikā nodrošina nozares atbildīgās amatpersonas iesniegtās iepirkuma dokumentācijas atbilstības izvērtēšanu, pamatojoties uz attiecīgo finanšu memorandu, un saskaņo to vai lūdz nozares atbildīgo amatpersonu pārstrādāt minēto dokumentāciju;

30.2. trīs nedēļu laikā nodrošina nozares atbildīgās amatpersonas iesniegtās iepirkuma līguma dokumentācijas atbilstības izvērtēšanu, pamatojoties uz attiecīgo finanšu memorandu, un saskaņo to vai lūdz nozares atbildīgo amatpersonu pārstrādāt minēto dokumentāciju;

30.3. var norīkot savu pārstāvi dalībai iepirkuma procesa ietvaros organizētajās sanāksmēs.

31. Nozares atbildīgā amatpersona:

31.1. pēc apstiprinājuma par iepirkuma līguma dokumentācijas atbilstību saņemšanas no Eiropas Komisijas un nacionālās atbildīgās amatpersonas slēdz iepirkuma līgumu ar projekta izpildītāju;

31.2. ja veicami būvdarbi, nodrošina būvuzraudzību saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikā, kā arī kvalificēta pasūtītāja pārstāvja vai inženiera darbību saskaņā ar noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem;

31.3. nedēļas laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz šī iepirkuma līguma kopiju nacionālajai atbildīgajai amatpersonai;

31.4. nodrošina projekta izpildītāja pieprasītā maksājuma atbilstību saņemto pakalpojumu, piegādāto preču un veikto būvdarbu apjomam un kvalitātei;

31.5. iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai projekta izpildītāja parakstītu dokumentu, ar kuru pieprasa attiecīgā ISPA projekta izdevumu apmaksāšanu no attiecīgā norēķinu konta un kurš atbilst nozares atbildīgās amatpersonas un projekta izpildītāja noslēgtajā iepirkuma līgumā minētajiem nosacījumiem un maksājumu grafikam (turpmāk — maksājuma pieprasījums), un projekta izpildītāja iesniegtos dokumentus (turpmāk — attaisnojošie dokumenti), kas pamato attiecīgo maksājuma pieprasījumu (piemēram, projektu pārskatus, apstiprinājuma sertifikātus un citus dokumentus, kas apstiprina pakalpojumu saņemšanu, piegāžu veikšanu vai darbu izpildi);

31.6. nodrošina, lai projektam finanšu memorandā paredzētais līdzfinansējums, kas nepieciešams projekta izpildītāja pieprasīto maksājumu apmaksai līdz ISPA līdzekļu saņemšanai Valsts kasē, tiktu ieskaitīts nacionālās atbildīgās amatpersonas norādītajā kontā Valsts kasē tās norādītajos termiņos saskaņā ar finanšu līgumu (izņemot gadījumus, kad gadskārtējā valsts budžeta likumā pamatbudžetā ir paredzēta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem);

31.7. nodrošina, lai visi attiecīgā ISPA projekta īstenošanas pārskati, kas pamato ISPA līdzekļu pieprasīšanu no Eiropas Komisijas, tiktu sagatavoti un iesniegti nacionālajai atbildīgajai amatpersonai tās noteiktajos termiņos atbilstoši attiecīgajam finanšu memorandam;

31.8. nodrošina pārskata par kopējo finanšu līdzekļu izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgā finanšu memoranda maksājumu perioda beigām;

31.9. atbilstoši nacionālās atbildīgās amatpersonas noteiktajai sistēmai sagatavo un precizē naudas plūsmas pārskatus un prognozes un iesniedz tās nacionālajai atbildīgajai amatpersonai tās noteiktajos termiņos.

32. Nacionālā atbildīgā amatpersona:

32.1. atbild par nozares atbildīgās amatpersonas attiecīgā ISPA projekta ietvaros iesniegtā maksājuma pieprasījuma pārbaudi;

32.2. nodrošina un apstiprina attiecīgā ISPA projekta īstenošanas izdevumu segšanai paredzēto ISPA līdzekļu pieprasīšanu no Eiropas Komisijas;

32.3. nodrošina ISPA līdzekļu un līdzfinansējuma līdzekļu plūsmas valsts budžeta likuma ietvaros un saskaņā ar saprašanās memorandu par nacionālā fonda izmantošanu ISPA vajadzībām, attiecīgo finanšu memorandu un finanšu līgumu;

32.4. atbild par maksājumu veikšanu un uzskaiti saskaņā ar finanšu memorandu, finanšu līgumu un noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

32.5. informē nozares atbildīgo amatpersonu par attiecīgā ISPA projekta ietvaros veiktajiem maksājumiem;

32.6. nodrošina nozares atbildīgās amatpersonas sagatavoto pārskatu pārbaudi par kopējo finanšu līdzekļu izlietojumu pēc finanšu memoranda maksājumu perioda beigām;

32.7. nodrošina, lai tiktu atgūti un pārskaitīti Eiropas Komisijai neizmantotie ISPA līdzekļi, kā arī tie ISPA līdzekļi, kas izmaksāti pretrunā ar noslēgto finanšu memorandu un iepirkuma līgumu;

32.8. par iesniegto maksājuma pieprasījumu var pieprasīt jebkuru papildu informāciju, kādu tā uzskata par nepieciešamu.

IV. Projektu īstenošanas uzraudzība un rezultātu izvērtēšana

33. ISPA projektu īstenošanu saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu pārrauga un novērtē ISPA uzraudzības komiteja.

34. ISPA uzraudzības komiteja, pamatojoties uz sagatavotajiem pārskatiem par ISPA projektu īstenošanu, regulāri novērtē ISPA projektu īstenošanas atbilstību attiecīgajiem finanšu memorandiem, izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem finanšu memorandos, kā arī pēc saskaņošanas ar Eiropas Komisiju veic citus ISPA projektu uzraudzības uzdevumus.

35. ISPA uzraudzības komitejas sastāvā ir nacionālais ISPA koordinators, nacionālā atbildīgā amatpersona, nozares atbildīgās amatpersonas, projektu pieteicēji, Eiropas Komisijas pārstāvis un tās starptautiskās finanšu institūcijas pārstāvji, kas veic attiecīgā projekta līdzfinansēšanu. Ja nepieciešams, uz ISPA uzraudzības komitejas sanāksmēm var tikt uzaicināti citu ISPA projekta īstenošanā iesaistīto institūciju pārstāvji.

36. Nacionālais ISPA koordinators:

36.1. organizē un vada ISPA uzraudzības komitejas darbu;

36.2. rakstiski paziņo ISPA uzraudzības komitejas locekļiem par kārtējo ISPA uzraudzības komitejas sanāksmi divdesmit vienu dienu pirms šīs sanāksmes (īpašos un ar Eiropas Komisiju saskaņotos gadījumos — piecpadsmit dienas pirms šīs sanāksmes);

36.3. saskaņo ar Eiropas Komisiju un apstiprina ISPA uzraudzības komitejas iekšējos darba kārtības noteikumus;

36.4. nodrošina, lai nepieciešamie pārskati un cita informācija par ISPA projektu īstenošanu tiktu sagatavota un iesniegta ISPA uzraudzības komitejas locekļiem ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms kārtējās ISPA uzraudzības komitejas sanāksmes;

36.5. nodrošina attiecīgajā finanšu memorandā noteikto ziņojumu par projektu īstenošanu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijā;

36.6. pēc ISPA uzraudzības komitejas vai tās locekļu ierosinājuma nodrošina priekšlikuma par grozījumiem finanšu memorandā izstrādāšanu, saskaņošanu ar visiem ISPA uzraudzības komitejas locekļiem un iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

36.7. saskaņā ar finanšu memorandu nodrošina informācijas par katru ISPA projektu publicēšanu un pieejamību, un ar to saistītās nepieciešamās informācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā;

36.8. pastāvīgi uzrauga ISPA projektu īstenošanu un nodrošina ISPA projekta mērķu sasniegšanu saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu;

36.9. var pieprasīt no visām iesaistītajām pusēm papildu informāciju par projekta īstenošanu, ja uzskata to par nepieciešamu savu funkciju veikšanai.

37. Nacionālā atbildīgā amatpersona:

37.1. var veikt pārbaudes par projektu īstenošanu saskaņā ar iepirkuma procesa ietvaros noslēgtajiem iepirkuma līgumiem;

37.2. pēc Eiropas Komisijas vai nacionālā ISPA koordinatora pieprasījuma iesniedz finanšu pārskatus par ISPA līdzekļu izlietojumu;

37.3. nodrošina nepieciešamās informācijas par ISPA līdzekļu finanšu vadības un kontroles sistēmu, kā arī šo noteikumu 38.7.apakšpunktā minētās informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu;

37.4. var pieprasīt no visām iesaistītajām pusēm papildu informāciju par projekta īstenošanu, ja uzskata to par nepieciešamu savu funkciju veikšanai.

38. Nozares atbildīgā amatpersona:

38.1. saskaņā ar iepirkuma procesa ietvaros noslēgtā iepirkuma līguma nosacījumiem nodrošina administratīvu, tehnisku un finansiālu atbalstu projekta izpildītājam projekta īstenošanas uzsākšanā;

38.2. nodrošina projekta izpildītāja darbības uzraudzību, projekta īstenošanas termiņu ievērošanu un izdevumu atbilstību iepirkuma līguma nosacījumiem;

38.3. izvērtē un apstiprina projekta izpildītāja sagatavotos pārskatus, kas saistīti ar ISPA projektu realizēšanu;

38.4. informē ISPA uzraudzības komiteju un pēc nacionālā ISPA koordinatora vai nacionālās atbildīgās amatpersonas pieprasījuma sagatavo un iesniedz pārskatus par katra ISPA projekta īstenošanu saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu, kā arī, ja nepieciešams, pamato grozījumu nepieciešamību finanšu memorandā;

38.5. pēc Eiropas Komisijas, nacionālā ISPA koordinatora vai nacionālās atbildīgās amatpersonas pieprasījuma uzrāda ar projektu saistītos dokumentus, kuri saskaņā ar finanšu memorandu ir tās glabāšanā, kā arī sniedz pieprasīto papildu informāciju;

38.6. pēc nacionālās atbildīgās amatpersonas pieprasījuma nodrošina neizmantoto finanšu līdzekļu atgūšanu pēc projekta īstenošanas un to finanšu līdzekļu atgūšanu, kas izmaksāti pretrunā ar noslēgto iepirkuma līgumu, kā arī minēto līdzekļu pārskaitīšanu nacionālās atbildīgās amatpersonas norādītajā Valsts kases kontā tās noteiktajos termiņos;

38.7. ne vēlāk kā mēnesi pēc kārtējā ceturkšņa beigām sagatavo un iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai un nacionālajam ISPA koordinatoram pārskatu par jebkuriem finanšu memoranda vai normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rodas projekta realizācijā iesaistīto institūciju un projekta izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ, kā arī sagatavo pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai novērstu pārkāpumu;

38.8. saskaņā ar attiecīgo finanšu memorandu nodrošina informācijas publicēšanu un pieejamību.

V. Audits

39. ISPA projektu izstrādes un īstenošanas nacionālā iekšējā un ārējā finanšu kontrole tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

40. Nacionālā atbildīgā amatpersona nodrošina audita plānu un pārskatu iesniegšanu Eiropas Komisijā.

41. Nozares atbildīgā amatpersona:

41.1. katru gadu finanšu līgumā norādītajos termiņos iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai iekšējā audita plānus par ISPA projektu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību;

41.2. katru gadu līdz 30.janvārim iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai pārskatu par audita plāna izpildi, kā arī veiktajos auditos atklāto faktu kopsavilkumu;

41.3. iesniedz nacionālajai atbildīgajai amatpersonai ārējo auditoru pārskatu par veikto gada auditu, kā arī jebkuru citu ārējā auditora ziņojumu kopiju par veikto auditu — divu nedēļu laikā pēc šo dokumentu saņemšanas.

42. No ISPA līdzekļiem finansētie projekti tiek pakļauti dažādiem Eiropas Komisijas vai Eiropas Revīzijas palātas ierosinātiem auditiem. Nacionālā atbildīgā amatpersona un nozares atbildīgā amatpersona:

42.1. uzrāda auditoriem ar projektu saistītos dokumentus, kuriem saskaņā ar finanšu memorandu ir jābūt to glabāšanā;

42.2. nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

42.3. sniedz auditoriem paskaidrojumus par to projektu izstrādi, īstenošanu un uzraudzību, kas finansēti no ISPA līdzekļiem.

VI. Noslēguma jautājumi

43. Ar ISPA projektu īstenošanu saistītie dokumenti visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm jāuzglabā saskaņā ar finanšu memoranda nosacījumiem piecus gadus pēc attiecīgā finanšu memoranda termiņa beigām.

44. Šo noteikumu 12.punktā minētās prasības nav attiecināmas uz tiem projektu pieteikumiem, kuri apstiprināti Eiropas Komisijā pirms šo noteikumu stāšanās spēkā.

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek sagatavoti, apstiprināti, īstenoti un uzraudzīti no Eiropas Savienības Strukturālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 02.01.2001.Stājas spēkā: 06.01.2001.Zaudē spēku: 01.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 05.01.2001.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
1206
{"selected":{"value":"28.06.2003","content":"<font class='s-1'>28.06.2003.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.06.2003","iso_value":"2003\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2003.-30.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2002","iso_value":"2002\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2002.-27.06.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2001","iso_value":"2001\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2001.-04.12.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.06.2003
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"