Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.748

Rīgā 2005.gada 4.oktobrī (prot. Nr.56 29.§)
Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā transportlīdzeklis atzīstams par atmestu nolietotu transportlīdzekli;

1.2. kārtību un prasības atmestu nolietotu transportlīdzekļu nodošanai apstrādes uzņēmumam.

2. Izdevumus, kas saistīti ar atmesta nolietota transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un nodošanu apstrādes uzņēmumam, sedz transportlīdzekļa īpaš­nieks. Ja šos izdevumus nav iespējams piedzīt no transportlīdzekļa īpašnieka, izdevumus par atmesta nolietota transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un nodošanu apstrādes uzņēmumam sedz iestāde, kas pieņēmusi lēmumu par nolie­tota transportlīdzekļa atzīšanu par atmestu.

3. Ja šo noteikumu 2.punktā minētos izdevumus nav iespējams piedzīt no transportlīdzekļa īpašnieka un tos segusi iestāde, kas pieņēmusi lēmumu par nolietota transportlīdzekļa atzīšanu par atmestu, līdzekļus par atmestā nolietotā transportlīdzekļa savākšanu un nodošanu apstrādes uzņēmumam minētā iestāde atgūst no pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta saskaņā ar dabas resursu nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

II. Transportlīdzekļa atzīšana par atmestu nolietotu transportlīdzekli

4. Transportlīdzekli atzīst par atmestu nolietotu transportlīdzekli, ja:

4.1. tas atrodas ārpus ceļa, vietā, kas nav paredzēta transportlīdzekļu novietošanai, kā arī ārpus transportlīdzekļa īpašnieka nekustamā īpašuma ilgāk par 30 diennaktīm, un to apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa (1.pielikums);

4.2. tas ir novietots speciālā stāvvietā šajos noteikumos vai Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.767 “Noteikumi par transport­līdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” noteiktajos gadījumos ilgāk par 30 diennaktīm;

4.3. transportlīdzekļa īpašnieks rakstiski atsakās izņemt to no speciālās stāvvietas.

5. Brīdinājuma uzlīmi šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā gadījumā transportlīdzeklim piestiprina Valsts policijas amatpersona vai pašvaldības pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

6. Ja šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajā gadījumā transportlīdzeklim brīdinājuma uzlīmi piestiprinājusi pašvaldības pilnvarota amatpersona, tā par to nekavējoties ziņo Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības dežūrdaļai, norādot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku un modeli (neidentificētiem transportlīdzekļiem – arī krāsu un īpašās pazīmes), kā arī brīdinājuma uzlīmes piestiprināšanas laiku un transportlīdzekļa atrašanās vietu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

7. Lēmumu par nolietota transportlīdzekļa atzīšanu par atmestu šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā gadījumā pieņem Valsts policijas amatpersona vai pašvaldības pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

8. Ja ir iespējams noskaidrot transportlīdzekļa īpašnieku, šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētajā gadījumā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc uzlīmes piestiprināšanas iestāde, kuras amatpersona piestiprinājusi brīdinājuma uzlīmi transportlīdzeklim, nosūta tā īpašniekam brīdinājumu (2.pielikums), ka transportlīdzeklis tiks atzīts par atmestu un nodots apstrādes uzņēmumam, ja transportlīdzekļa īpašnieks šo noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nepārvietos to uz stāvēšanai paredzētu vietu vai sava īpašuma teritoriju.

9. Ja transportlīdzeklis ir pilnā komplektācijā, nav dedzis, nav cietis avārijā, nav izdemolēts un tam ir veikta valsts tehniskā apskate, transportlīdzekli 30diennaktis pēc brīdinājuma uzlīmes piestiprināšanas pārvieto uz speciālo stāvvietu.

10. Ja transportlīdzeklis nav pilnā komplektācijā, ir norakstīts, dedzis, cietis avārijā, izdemolēts vai tam nav veikta valsts tehniskā apskate, 30diennaktis pēc brīdinājuma uzlīmes piestiprināšanas to atzīst par atmestu un nodod apstrādes uz­ņēmumam šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā.

11. Ja īpašnieks nevēlas pieļaut transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālo stāvvietu vai apstrādes uzņēmumu, tas informē iestādi, kuras amatpersona piestiprinājusi brīdinājuma uzlīmi, ka transportlīdzeklis nav atmests, un šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajā termiņā pats pārvieto to uz transportlīdzekļa stāvēšanai paredzētu vietu vai sava īpašuma teritoriju.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

12. Ja transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams noteikt, pašvaldības amatpersona rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" (izņemot šo noteikumu 9. punktā minēto gadījumu).

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

13. Lēmumu par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu pieņem šo noteikumu 5.punktā minētā amatpersona, kura piestipri­nājusi brīdinājuma uzlīmi un saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu atzinusi transportlīdzekli par atmestu.

14. Amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu par atmestā transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu:

14.1. izsauc specializēto transportlīdzekli;

14.2. neatverot atmestā transportlīdzekļa salonu, bagāžas nodalījumu un motora telpu, veic vizuālo apskati un nosaka bojājumus, komplektāciju un materiālās vērtības;

14.3. sastāda protokolu par atmestā transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu (turpmāk — pārvietošanas protokols) (3.pielikums) četros eksemplāros (viens — iestādei, kuras amatpersona sastādījusi pārvieto­šanas protokolu, otrs — specializētā transportlīdzekļa vadītājam, trešais — stāvvietas atbildīgajam dežurantam, ceturtais — atmestā transportlīdzekļa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai);

14.4. nodod specializētā transportlīdzekļa vadītājam atmesto transport­līdzekli, norādot tuvāko speciālo stāvvietu, uz kuru tas jānogādā, un trīs pārvietošanas protokola eksemplārus.

15. Ja pašvaldības pilnvarota amatpersona pieņēmusi šo noteikumu 13. punktā minēto lēmumu, tā par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu nekavējoties ziņo Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības dežūrdaļai, norādot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, marku un modeli (neidentificētiem transportlīdzekļiem – arī krāsu un īpašās pazīmes), laiku un vietu, no kuras pārvietots transportlīdzeklis, kā arī speciālo stāvvietu, kurā tas novietots.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

16. Iestāde, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu par atmestā transportlīdzekļa pārvietošanu uz speciālu stāvvietu, 24stundu laikā no pārvietošanas brīža nosūta transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) paziņojumu par transportlīdzekļa novietošanu speciālā stāvvietā.

17. Specializētā transportlīdzekļa vadītājs, kuram amatpersona uzdod pārvietot atmesto transportlīdzekli:

17.1. pieņemot transportlīdzekli, veic tā vizuālu apskati, pārbauda un salīdzina pārvietošanas protokolā norādītās ziņas;

17.2. parakstās pārvietošanas protokolā par atmestā transportlīdzekļa saņemšanu;

17.3. nogādā un nodod atmesto transportlīdzekli amatpersonas norādītajā tuvākajā speciālajā stāvvietā;

17.4. nodod speciālās stāvvietas atbildīgajam dežurantam divus pārvietošanas protokola eksemplārus.

18. Ja atmestā transportlīdzekļa vadītājs ierodas, pirms uzsākta transportlīdzekļa pārvietošana, transportlīdzeklis uz speciālu stāvvietu netiek pārvietots. Šajā gadījumā atmestā transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums transport­līdzekli nekavējoties pārvietot uz transportlīdzekļa stāvēšanai paredzētu vietu vai sava īpašuma teritoriju.

19. Speciālās stāvvietas atbildīgais dežurants, pieņemot transportlīdzekli, veic tā vizuālu apskati, pārbauda un salīdzina pārvietošanas protokolā norādītās ziņas un parakstās par transportlīdzekļa pieņemšanu.

20. Speciālās stāvvietas atbildīgais dežurants transportlīdzekli atdod:

20.1. transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam, valdītājam), kurš norādīts pārvietošanas protokolā, ja viņš uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību un samaksu apliecinošu dokumentu;

20.2. īpašnieka pilnvarotai personai (turētājam), kas uzrāda pārvietošanas protokolā norādītā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību (vai ārvalsts reģistrā­cijas dokumentus), personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību un samaksu apliecinošu dokumentu.

21. Atdodot transportlīdzekli, speciālās stāvvietas atbildīgais dežurants pārvietošanas protokolā norāda atdošanas laiku, un saņēmējs parakstās par transportlīdzekļa saņemšanu. Vienu pārvietošanas protokola eksemplāru atdod saņēmējam. Lai saņemtu transportlīdzekli, persona, kas vadīs transportlīdzekli, uzrāda derīgu transportlīdzekļa vadītāja apliecību.

22. Izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un glabāšanu speciālajā stāvvietā, sedz transportlīdzekļa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona. Minētos izdevumus sedz pirms transport­līdzekļa izņemšanas no speciālās stāvvietas.

III. Atmesta nolietota transportlīdzekļa nodošana apstrādes uzņēmumam

23. Ja transportlīdzeklis pirms atzīšanas par atmestu nolietotu transportlīdzekli ir nogādāts speciālajā stāvvietā, apstrādes uzņēmumam to nodod tās speciālās stāvvietas vadītājs, kurā tas novietots.

24. Šo noteikumu 10.punktā minētajos gadījumos transportlīdzekli apstrādes uzņēmumam nodod pašvaldības amatpersona.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

25. Pirms transportlīdzekļa nodošanas tiek sastādīts protokols par atmesta nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam (4.pielikums) četros eksemplāros:

25.1. viens eksemplārs — pašvaldībai;

25.2. otrs eksemplārs — speciālās stāvvietas atbildīgajam dežurantam;

25.3. trešais eksemplārs — apstrādes uzņēmumam;

25.4. ceturtais eksemplārs— transportlīdzekļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

26. Ja transportlīdzekli nodod apstrādes uzņēmumam šo noteikumu 10.punktā noteiktajā kārtībā, protokola otro eksemplāru neaizpilda.

27. Specializētā transportlīdzekļa vadītājs, kuram amatpersona uzdod pārvietot atmesto transportlīdzekli:

27.1. pieņemot transportlīdzekli, veic tā vizuālu apskati, pārbauda un salīdzina protokolā par atmesta nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam norādītās ziņas;

27.2. nogādā un nodod transportlīdzekli apstrādes uzņēmumā;

27.3. nodod apstrādes uzņēmumam protokolu par atmesta nolietota transportlīdzekļa nodošanu apstrādes uzņēmumam.

28. Apstrādes uzņēmums nosūta protokola attiecīgos eksemplārus šo noteikumu 25.1., 25.2. un 25.4.apakšpunktā minētajām personām.

29. Apstrādes uzņēmums noraksta transportlīdzekli Ceļu satiksmes drošības direkcijā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumiem Nr. 387 "Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība".

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 431 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.748

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

Vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.748

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.748

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

05.JPG (61666 bytes)

06.JPG (76327 bytes)

07.JPG (59360 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 4.oktobra noteikumiem Nr.748

(Pielikums grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 431)

08.JPG (71610 bytes)

09.JPG (83033 bytes)

10.JPG (61011 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 748Pieņemts: 04.10.2005.Stājas spēkā: 08.10.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 07.10.2005.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
118435
{"selected":{"value":"08.07.2016","content":"<font class='s-1'>08.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.07.2016","iso_value":"2016\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.10.2005","iso_value":"2005\/10\/08","content":"<font class='s-1'>08.10.2005.-07.07.2016.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.07.2016
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"