Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2007. gada 24. jūlija noteikumus Nr. 517 "Autopārvadājumu kontroles kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.715

Rīgā 2005.gada 20.septembrī (prot. Nr.53 16.§)
Autopārvadājumu kontroles kārtība
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka autopārvadājumu kontroles kārtību. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas neatkarīgi no īpašuma veida pārvadā pasažierus vai kravas (turpmāk — pārvadātāji), un dienestiem, kas kontrolē pasažieru un kravas pārvadājumus.

2. Kontroles mērķis ir panākt, lai pasažieru un kravas pārvadājumi (turpmāk — pārvadājumi) tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Latvijai saistošo starpvalstu līgumu prasībām un tiktu nodrošināta valsts, pārvadātāju un patērētāju interešu aizsardzība.

3. Kontroli veic šādi kontroles dienesti:

3.1. Autotransporta inspekcija;

3.2. republikas pilsētu domju un rajonu padomju (turpmāk — pašvaldība) kontroles dienesti vai pašvaldību pilnvarotas atbilstošas institūcijas (amatpersonas);

3.3. pārvadātāju kontroles dienesti saskaņā ar attiecīgā pārvadātāja apstiprinātu iekšējo kārtību;

3.4. Latvijas Republikas robežkontroles punktos uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas, uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas, kā arī ostās:

3.4.1. Valsts robežsardze kontrolē:

3.4.1.1. dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt attiecīgās kategorijas autotransporta līdzekli;

3.4.1.2. autotransporta līdzekļa reģistrācijas dokumentus;

3.4.1.3. autotransporta līdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas dokumentus;

3.4.1.4. (svītrots ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.113);

3.4.1.5. autotransporta līdzekļa tehnisko stāvokli;

3.4.1.6. regulāro maršrutu atļaujas starptautiskajiem autobusu maršrutiem;

3.4.1.7. pasažieru saraksta (formulāra) esību, izdarot atzīmi par pārbaudē konstatētās faktiskās situācijas atbilstību pasažieru sarakstā (formulārā) minētajam, izņemot gadījumus, ja pārvadājumu veic saskaņā ar regulāro starptautisko autobusu maršrutu atļauju;

3.4.2. muitas iestādes kontrolē:

3.4.2.1. atļauju lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai;

3.4.2.2. kravas nostiprināšanas noteikumu prasību izpildi;

3.4.2.3. transportlīdzekļa faktisko masu vai ass slodzi un gabarītus;

3.4.2.4. bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu prasību ievērošanu, sastādot par katru pārbaudīto autotransporta līdzekli bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu trijos eksemplāros (pielikums). Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontroles institūcija, otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā autotransporta līdzekļa vadītājam, trešo eksemplāru nosūta Autotransporta inspekcijai;

3.4.2.5. ārvalstīs reģistrētajam autotransporta līdzeklim starptautiskajos līgumos un protokolos par pārvadājumiem ar autotransportu noteikto starptautisko pārvadājumu atļauju (piemēram, divpusējiem pārvadājumiem, tranzīta pārvadājumiem uz vai no trešajām valstīm, kombinētajiem pārvadājumiem, vienam braucienam, daudzkārtējiem braucieniem, ro-ro tipa pārvadājumiem) esību, atļauju atbilstību pārvadājumam saistībā ar citiem dokumentiem un informāciju par kravu nosūtītājiem un saņēmējiem, kā arī izdara atzīmes atļaujās un reģistrē tās saskaņā ar finanšu ministra un satiksmes ministra izdotu instrukciju;

3.4.2.6. Latvijā reģistrētam autotransporta līdzeklim robežšķērsošanas atļaujas, uzņēmējdarbības licences kartītes, pašpārvadājumu sertifikāta, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas un Eiropas Kopienas autovadītāja atestāta (ja autovadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis) esību;

3.5. Latvijas Republikas robežkontroles punktos uz Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas valsts robežas, kā arī uz Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas valsts robežas Valsts robežsardze papildus šo noteikumu 3.4.1.apakšpunktā minētajai kontrolei un atbilstoši Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem un protokoliem par pārvadājumiem kontrolē autotransportam noteikto starptautisko pārvadājumu atļauju esību un izdara minētajās atļaujās atzīmes, ja autotransporta līdzeklis reģistrēts valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.

4. Kontroles dienestus koordinē un metodisko vadību organizē Satiksmes ministrija.

5. Autotransporta inspekcija, veicot uzraudzību un kontroli, ja nepieciešams, sadarbojas un nodrošina informācijas apmaiņu ar citiem valsts un pašvaldību kontroles dienestiem, Valsts policiju, pašvaldību policiju, muitas iestādēm, Autotransporta direkciju, Valsts robežsardzi, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju. Par sadarbības veidu un apjomu attiecīgās institūcijas savstarpēji vienojas.

6. Valsts un pašvaldību kontroles dienesti un pašvaldību pilnvarotas institūcijas (amatpersonas), veicot kontroli, ja nepieciešams, sadarbojas ar Valsts robežsardzi, muitas iestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu un Valsts darba inspekciju.

7. Šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minēto kontroles dienestu darbiniekiem (turpmāk — kontrolieris), pildot dienesta pienākumus, ir klāt noteikta parauga kontroliera apliecība. Apliecības paraugu attiecīgi apstiprina satiksmes ministrs, attiecīgā pašvaldība vai pārvadātāja kontroles dienesta vadītājs. Kontroliera apliecībā iekļauj:

7.1. institūcijas nosaukumu;

7.2. apliecības numuru;

7.3. amatpersonas amatu, vārdu un uzvārdu;

7.4. apliecības derīguma termiņu;

7.5. šo noteikumu 19.punktā minētās kontrolieru tiesības;

7.6. amatpersonas fotoattēlu.

8. Kontrolierim jābūt formas tērpā un, sākot kontroli, viņam jānosauc savs amats, vārds un uzvārds. Kontroliera apliecību uzrāda pēc kontrolējamās personas pieprasījuma.

9. Kontroles dienesti drīkst nodarbināt kontrolierus tikai pēc tam, kad ir apdrošinājuši viņu veselību un dzīvību.

II. Kontroles kārtība

10. Autotransporta inspekcija valsts teritorijā kontrolē:

10.1. pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu (regulārie un neregulārie starptautiskie un tālsatiksmes pārvadājumi);

10.2. kravas pārvadājumu noteikumu ievērošanu, arī bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu. Par katru pārbaudīto autotransporta līdzekli sastāda bīstamo kravu autopārvadājumu pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Protokola pirmo eksemplāru uzglabā kontroles institūcija, otro eksemplāru izsniedz pārbaudītā autotransporta līdzekļa vadītājam;

10.3. autovadītājiem noteikto darba un atpūtas laika un tā reģistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošanu, katru gadu organizējot pārbaudes tā, lai:

10.3.1. tās aptvertu vismaz 1 % no darbdienām, kurās strādā to transportlīdzekļu vadītāji, uz kuriem attiecas darba un atpūtas režīma nosacījumi, no 2008.gada 1.janvāra - vismaz 2 % no darbdienām un no 2010.gada 1.janvāra - vismaz 3 % no darbdienām;

10.3.2. vismaz 15 % no transportlīdzekļu vadītāju darbdienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un 25 % - uzņēmuma telpās, no 2008.gada 1.janvāra - vismaz 30 % no transportlīdzekļu vadītāju darbdienu pārbaužu kopējā skaita tiktu veiktas uz ceļiem un vismaz 50 % - uzņēmuma telpās;

10.3.3. vismaz sešas reizes gadā tiktu veiktas saskaņotas pārbaudes uz ceļiem, ko vienlaikus veic divu vai vairāku dalībvalstu kontroles iestādes katra savas valsts teritorijā;

10.4. autoostu un citu līnijbūvju stāvokli un darbību, ja tās tiek izmantotas starptautisko un tālsatiksmes autopārvadājumu apkalpošanai;

10.5. pasažieru un kravas pašpārvadājumu noteikumu ievērošanu;

10.6. kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumu ievērošanu, kā arī transportlīdzekļa faktisko masu, ass slodzi un gabarītus.

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem nr.113)

11. Autotransporta inspekcija izskata pārkāpumus starptautisko autopārvadājumu jomā, pamatojoties uz dokumentiem, kuri saņemti no ārvalstu kontroles iestādēm.

12. Autotransporta inspekcijai ir tiesības pēc vienošanās ar attiecīgās pašvaldības un pārvadātāju kontroles dienestu veikt minētā dienesta funkcijas.

13. Republikas pilsētu domes un rajonu padomes ir tiesīgas izveidot vai pilnvarot atbilstošas institūcijas (amatpersonas) izveidot autopārvadājumu kontroles dienestus, kuri savā administratīvajā teritorijā kontrolē:

13.1. pilsētas vai rajona pasažieru pārvadājumu noteikumu ievērošanu (regulārie un neregulārie pārvadājumi);

13.2. vieglo taksometru pārvadājumu noteikumu ievērošanu;

13.3. autovadītājiem noteikto darba un atpūtas laika un tā reģistrēšanas ierīces lietošanas noteikumu ievērošanu;

13.4. autoostu un citu līnijbūvju stāvokli un darbību.

14. Pašvaldību kontroles dienestiem pēc vienošanās ar Autotransporta inspekciju ir tiesības pašvaldības teritorijā kontrolēt šo noteikumu 10.punktā minēto pārvadājumu noteikumu ievērošanu, izņemot starptautisko pārvadājumu noteikumus.

15. Pārvadātāju kontroles dienestiem ir tiesības kontrolēt tikai sava uzņēmuma veiktos pārvadājumus.

16. Pārvadātājam saskaņā ar līgumu vai vienošanos ir tiesības, pildot kontroles funkcijas, sadarboties ar citām kontroles institūcijām.

17. Autotransporta līdzekļus, kas veic kravas pārvadājumus, kontrolē uz ceļiem, stāvēšanas laikā kravas iekraušanas un izsniegšanas vietās, robežšķērsošanas punktos, muitas noliktavās, ostās un dzelzceļa stacijās.

18. Autotransporta līdzekļus, kas veic pasažieru pārvadājumus, kontrolē uz ceļiem, autotransporta līdzekļa kustības laikā, kā arī stāvēšanas laikā autoostās un pieturvietās.

III. Kontrolieru pienākumi un tiesības

19. Kontrolieriem ir tiesības:

19.1. pieprasīt vadītājam uzrādīt pārvadājumu noteikumos norādītos dokumentus, iekāpt un atrasties transportlīdzekļa kabīnē, kā arī veikt tahogrāfa vai ātruma ierobežošanas ierīces detalizētu pārbaudi (izņemot transportlīdzekļa kustības laikā);

19.2. aizturēt licences kartīti, Eiropas Kopienas atļaujas kopiju, Eiropas Kopienas autovadītāja atestātu, pašpārvadājumu sertifikātu, maršruta atļauju, lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļauju un bīstamo kravu pārvadājumiem nepieciešamos dokumentus, ja tiek pārkāpti šo dokumentu lietošanas nosacījumi;

19.3. kontrolējot pārvadājumu noteikumu ievērošanu, atrasties kontrolējamā uzņēmuma teritorijā;

19.4. bez maksas kontroles laikā atrasties autotransporta līdzeklī tā kustības laikā (izņemot vieglos un maršruta taksometrus).

(Grozīts ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.113)

20. Atklājot pārkāpumu, kontrolieris izvērtē situāciju un nosaka pārkāpuma raksturu, kā arī pieņem lēmumu pārtraukt nelikumīgo darbību un sodīt pārkāpēju vai sastāda attiecīgu dokumentu par pārkāpumu un nosūta to pēc piekritības.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumus Nr.69 "Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 18.nr.).

22. Līdz Autotransporta inspekcijas izveidošanai tās funkcijas pilda Autotransporta direkcija.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 13.02.2007. noteikumiem Nr.113)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1988.gada 23.novembra Direktīvas 88/599/EEK par standarta pārbaudes procedūrām, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu un Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā;

2) Padomes 1995.gada 6.oktobra Direktīvas 95/50/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem, ar grozījumiem, ko izdara Padomes Direktīva 2004/112/EK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 15.marta Direktīvas 2006/22/EK par minimālajiem nosacījumiem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85 īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas 88/599/EEK atcelšanu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.septembra noteikumiem Nr.715
Pārbaudes protokols

KN-715-P1.JPG (107254 bytes)

KN-715-P2.JPG (111984 bytes)

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autopārvadājumu kontroles kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 715Pieņemts: 20.09.2005.Stājas spēkā: 24.09.2005.Zaudē spēku: 08.08.2007.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 152, 23.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
117271
{"selected":{"value":"17.02.2007","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-07.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.02.2007","iso_value":"2007\/02\/17","content":"<font class='s-1'>17.02.2007.-07.08.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2005","iso_value":"2005\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2005.-16.02.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.02.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)