Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā

1.pants. 2000.gada 21.jūnijā Rīgā parakstītā Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanās par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā (turpmāk — Vienošanās) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Vienošanās latviešu un angļu valodā.

3.pants. Vienošanās stājas spēkā tās 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 28.septembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 11.oktobrī
Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanās par rūpniecisko sadarbību aizsardzības jomā

Latvijas Republikas valdība un Čehijas Republikas valdība (turpmāk tekstā — Puses),

Ņemot vērā 1993.gada 29.novembrī Prāgā parakstītā Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līguma par savstarpējo sadarbību noteikumus,

Uzsverot, ka draudzība un sadarbība, kas turpmāk attīstāma un stiprināma uz savstarpējas sadarbības un līdztiesības principiem, dos ieguldījumu abu valstu pastāvošo attiecību uzlabošanā, kā arī pasaules mierā un drošībā,

Izrādot savu interesi par rūpnieciskās sadarbības turpmāko pilnveidošanu aizsardzības jomā, izmantojot zinātnes un tehniskas sasniegumus militārā ekipējuma jomā un bruņojuma ražošanas pārveidošanas laikā; uzsvērdamas zinātniskās un tehniskās sadarbības pilnveidošanas nozīmi aizsardzības jomā,

Vienojas par turpmāko:

1. pants

MĒRĶIS

Šīs Vienošanās mērķis ir Latvijas Republikas un Čehijas Republikas normatīvo aktu ietvaros noteikt kārtību Pušu sadarbībai šīs Vienošanās 4.pantā minētajās jomās.

2. pants

KOMPETENCE

Šī Vienošanās ietver principus un pasākumus Pušu rūpnieciskai sadarbībai aizsardzības jomā (turpmāk tekstā — "militārā rūpniecība").

3. pants

TERMINU SKAIDROJUMI

1. "Sūtītāja Puse" apzīmē Pusi, kas sūta personālu, materiālus un ekipējumu uz Uzņēmējas Puses teritoriju šīs Vienošanās nolūkā.

2. "Uzņēmēja Puse" apzīmē Pusi, kas uzņem Sūtītājas Puses personālu, materiālus un ekipējumu savas valsts teritorijā šīs Vienošanās nolūkā.

3. "Viesu personāls" apzīmē militāro un civilo personālu, ko Puses izvieto otras Puses teritorijā šīs Vienošanās īstenošanai.

4. "Apgādājamie" apzīmē Pušu bruņoto spēku vai civilā viesu personāla laulāto un bērnus, par kuriem viņiem jārūpējas saskaņā ar savas valsts normatīvajiem aktiem.

5. "Militārie materiāli un pakalpojumi" ietver ieročus, militāro bruņojumu un ekipējumu, pētniecībai, attīstībai, ražošanai un ar tām saistītajam apgādes nodrošinājumam nepieciešamos materiālus.

6. "Tehniskā joma" ietver militārās rūpniecības un tehnisko pakalpojumu pētniecības, attīstības un ražošanas tehnoloģijas pakalpojumus.

7. "Tehniskie pakalpojumi" apzīmē visus pakalpojumus, kas saistīti ar militāro materiālu attīstību, ražošanu, uzturēšanu un pārveidošanu.

8. "Kvalitātes nodrošināšana" apzīmē īpašības un pasākumus, kas jānodrošina, lai garantētu militārās ražošanas un pakalpojumu kvalitāti.

4. pants

SADARBĪBAS JOMAS

1. Puses ar attiecīgo ministriju starpniecību, sadarbojas šādās jomās:

a) Atbilstošu apstākļu radīšanā Pušu valstu bruņotajiem spēkiem nepieciešamo rezerves daļu, instrumentu, ierīču, militāro materiālu un tehniskā ekipējuma kopējai pētīšanai, attīstīšanai, ražošanai un pārveidošanai.

b) Militārā ekipējuma pētniecības, attīstīšanas un ražošanas kopīgo projektu rezultātu izmantošanā abu Pušu teritorijā.

c) Militāro materiālu un pakalpojumu pētīšanā, ražošanā un projektēšanā.

d) Apstākļu radīšanā kopējām programmām abu Pušu un, ja saskaņots, arī trešo valstu militārās produkcijas ražošanā, attīstīšanā, tehnoloģijās un modernizācijā.

e) Kopēju zinātnisko pasākumu organizēšanā savstarpējo interešu sfērā.

f) Savstarpējā palīdzībā militārās rūpniecības produkcijas un pakalpojumu ražošanā un iegādē, kā arī Pušu izstrādājumu un ekipējuma modernizācijā.

g) Līgumu noslēgšanas veicināšanā starp Pušu valstu attiecīgajām ministrijām ieroču un militārā tehniskā ekipējuma, kā arī to sastāvdaļu tālākai pilnveidošanai un kopīgai ražošanai; militārās produkcijas iegādē un ražošanā saskaņā ar šo Vienošanos.

h) Kopējo projektu ietvaros kopīgi ražotās produkcijas pārdošanā trešajām valstīm saskaņā ar savstarpēju vienošanos.

i) Zinātniskās un tehniskās informācijas apmaiņā; informācijas apmaiņā par standartiem, ko Puses piemēro militārajā rūpniecībā kvalitātes nodrošināšanai, un ar to saistītās dokumentācijas apmaiņā.

j) Sadarbībā starp militārajām tehniskajām iestādēm, militārās rūpniecības uzņēmumiem un remonta organizācijām, kas atrodas Pušu kompetences ietvaros.

k) Piedalīšanās militārās rūpniecības izstādēs un simpozijos, kas organizēti kādas Puses valsts teritorijā.

5. pants

KOPĪGĀ KOMISIJA

1. Lai īstenotu šīs Vienošanās noteikumus, Puses izveido kopīgo Latvijas un Čehijas koordinācijas komisiju (turpmāk — "Kopīgā komisija"), un tās dalībnieki pārstāv abas Puses.

2. Latvijas Republikas delegāciju Kopīgajā komisijā vada Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvis; Čehijas Republikas delegāciju Kopīgajā komisijā vada Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvis.

3. Starpniekorganizācijas, kuru atbildībā ir Kopīgās komisijas organizatoriskie un sadarbības pasākumi, ir:

— Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija;

— Čehijas Republikas Aizsardzības ministrija.

4. Katru Pusi Kopīgajā komisijā pārstāv ne vairāk par septiņiem dalībniekiem. Kopīgā komisija, ja nepieciešams, uzaicina ekspertus, un uz viņiem attiecas tie paši noteikumi, kas uz dalībniekiem.

5. Šīs Vienošanās ietvaros un saskaņā ar savu kompetenci Kopīgā komisija īpaši pilda turpmāko:

a) Izvēlas un nosaka konkrētās sadarbības jomas saskaņā ar šīs Vienošanās 4.pantu.

b) Izvēlas projektus, ko realizē kopīgi, un nosaka to īstenošanai vispiemērotākās sadarbības formas un metodes.

c) Nosaka un izvēlas Pušu vietējās uzņēmējsabiedrības, kas varētu būt Pušu potenciālie partneri.

d) Apmainās ar informāciju sadarbības priekšlikumu realizēšanai kopējo programmu īstenošanas laikā.

e) Iesniedz attiecīgajās varas iestādēs priekšlikumus, viedokļus un rekomendācijas par trešo valstu iesaistīšanu kopējos projektos.

f) Izstrādā noteikumus apstiprināto projektu un ieceru realizēšanai.

g) Ierosina līgumu izstrādāšanu kopējām programmām.

h) Atvieglo tiešos kontaktus starp konkrētajām uzņēmējsabiedrībām, valdības institūcijām un pārējām Pušu organizācijām.

i) Periodiski kontrolē apstiprināto projektu un ieceru realizāciju.

6. Kopīgā komisija tiekas savstarpēji noteiktā laikā vismaz vienu reizi trijos gados; priekšsēdētāja funkcijas saskaņā ar regulāras rotācijas principu vienmēr pilda Uzņēmējas valsts delegācijas vadītājs, kurš ir atbildīgs par sanāksmes sasaukšanu un organizēšanu.

7. Delegāciju vadītāji informē viens otru par jautājumiem un tematiem, kuru apspriešanai Kopīgā komisija sasaukta. Visi temati un jautājumi Kopīgās komisijas dienas kārtībā precizējami vismaz 30 dienas pirms saskaņotās sanāksmes.

8. Sanāksmes ierosina priekšsēdētājs — Uzņēmējas Puses delegācijas vadītājs, trīs mēnešus pirms piedāvātā Kopīgās komisijas sanāksmes datuma nosūtīdams oficiālu ielūgumu otrajai Pusei.

9. Lai varētu piešķirt nepieciešamos finansu līdzekļus Kopīgās komisijas sanāksmes organizēšanai, Uzņēmējai Pusei par plānoto sanāksmes datumu jāinformē Sūtītāja Puse vismaz trīs mēnešus pirms gada sākuma.

6. pants

ĪSTENOŠANAS PRINCIPI

1. Detaļas, kas skar sadarbību kopējos projektos, ietveramas Īstenošanas līgumos. Īstenošanas līgumi noslēdzami starp attiecīgajām ministrijām viņu kompetences ietvaros, darbi notiek uz Īstenošanas līgumu pamata.

2. Gadījumā, ja kāds Īstenošanas līgums tiek izbeigts, attiecīgās ministrijas apņemas izpildīt visas saistības, ko uzņēmušās pirms paziņojuma par izbeigšanu. Pušu starpā tiek noslēgts Īstenošanas līguma izbeigšanas dokuments, kurā norādāmas izpildītās un neizpildītās saistības.

3. Īstenošanas līguma izbeigšana neizbeidz šo Vienošanos.

4. Sadarbība realizējama, balstoties uz savstarpēja izdevīguma principa, ņemot vērā abpusējās intereses un otras Puses vajadzības.

5. Puses sadarbojas vienīgi jautājumos, kas saistīti ar viņu aizsardzības rūpniecību. Jautājumu, kas ir trešo valstu interesēs, iekļaušana par kopējo sadarbību aizsardzības rūpniecības jomā ir iespējama vienīgi saskaņā ar vienošanos starp Pusēm.

6. Ja Puses vienojušās, ņemdamas vērā šīs Vienošanās principus, sastādāmi ikgadējie sadarbības plāni.

7. Puses izskata un pieņem lēmumus par trešo valstu uzaicināšanu piedalīties Latvijas Republikas un Čehijas Republikas kopējos ražošanas projektos saskaņā ar savstarpēju vienošanos.

7. pants

AUTORTIESĪBU AIZSARDZĪBA

1. Par Pušu tiesībām un pienākumiem, kas skar rūpniecisko un intelektuālo īpašumu, ražošanu savā valstī, ražošanas licenču izsniegšanu, pārdošanu trešajām valstīm un jaunu produktu un izgudrojumu, kuri radīti kopējos projektos, patentu aizsardzību, lemj saskaņā ar Īstenošanas līgumiem, kurus noslēdz katram kopējam projektam. Minētie līgumi ir saskaņā ar noteikumiem un starptautiskajiem līgumiem autortiesību aizsardzības jomā, kas ir spēkā katrā valstī. Šajos līgumos detalizēti atrunātas savstarpējo parādu un kredītu, kas izriet no pētīšanas, attīstīšanas, ražošanas, iepirkšanas, tehnisko pakalpojumu sniegšanas, personāla un infrastruktūras nodrošināšanas izrietošo kārtošanas formas, vietas, laika un nosacījumu principi un kārtība, ar autortiesībām saistītie finansiālie un juridiskie pienākumi.

2. Savstarpēji apmainītos un pieejamos materiālus un informāciju par aizsardzības rūpniecību var publicēt vai izpaust trešajai personai vienīgi ar izsniedzējas Puses rakstisku piekrišanu.

3. Puses ievēro autortiesības un pārējos ierobežojumus, kas skar visu materiālu, produktu un datu, kurus saskaņā ar šo Vienošanos piegādājusi otra Puse, reproducēšanu, kopēšanu, izmantošanu un izplatīšanu.

8. pants

KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

1. Klasificētās informācijas aizsardzību nosaka īpaša vienošanās starp Latvijas Republikas valdību un Čehijas Republikas valdību. Kamēr minētā vienošanās nav stājusies spēkā, klasificētās informācijas aizsardzību nosaka 1999.gada 10.maijā Prāgā parakstītās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas vienošanās noteikumi par klasificētās militārās informācijas aizsardzību .

2. Ja nepieciešams, atsevišķas vienošanās noteikumus par klasificētās informācijas aizsardzību var precizēt konkrētajos Īstenošanas līgumos vai kontraktu dokumentos, par kuriem vienojušās Puses. Tomēr tādā veidā noteiktai aizsardzībai jābūt līdzīgai vai augstākai nekā 1.daļā minētajās vienošanās.

9. pants

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

1. Rūpnieciskās sadarbības aizsardzības jomā un militāro preču un pakalpojumu sagādes vajadzībām Puses izveido uz ISO 9000, STANAG un AQAP 100 bāzētus standartus. Par šo standartu piemērošanu vienmēr vienojas attiecīgos līgumos, protokolos un kontraktos, ko paraksta Pušu starpā.

2. Sadarbību kvalitātes nodrošināšanā nosaka atsevišķā līgumā starp Pušu Aizsardzības ministrijām.

10. pants

FINANSU NOTEIKUMI

1. Izdevumus, kas saistīti ar Kopīgās komisijas sanāksmēm, izņemot starptautiskās transportēšanas izmaksas un atalgojumu, sedz Uzņēmēja Puse pēc savstarpējības principa.

2. Viesu personāls un apgādājamie, kas nosūtīti saskaņā ar šo Vienošanos, ievēro Uzņēmējas Puses likumus.

11. pants

JURISDIKCIJA

Viesu personāls un apgādājamie, kas uzturas saskaņā ar šo Vienošanos Uzņēmējas Puses teritorijā, ievēro tās normatīvos aktus. Par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti Uzņēmējas Puses teritorijā, tiesības realizēt jurisdikciju pieder Uzņēmējai Pusei.

12. pants

DOMSTARPĪBU RISINĀŠANA

1. Domstarpības, kas var rasties Pušu starpā sakarā ar šīs Vienošanās vai Īstenošanas līgumu interpretāciju vai realizāciju, pēc vienas Puses pieprasījuma risināmas nekavējoties savstarpēju konsultāciju ceļā Kopīgajā komisijā. Nekādas domstarpības, kas izriet no šīs Vienošanās (izņemot no Īstenošanas līgumiem izrietošās domstarpības), nedrīkst iesniegt izskatīšanai starptautiskā tiesā vai trešajām personām.

2. Ja domstarpības Kopējā komisijā nav atrisinātas 90 dienu laikā kopš Puses ierosinājuma iesniegšanas, tās izšķiramas Latvijas Republikas aizsardzības ministra un Čehijas Republikas aizsardzības ministra līmenī.

13. pants

ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA

Zaudējumus, kas radušies saistību pārkāpšanas dēļ, sedz tā Puse, kuras darbība radījusi zaudējumus.

14. pants

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

1. Vienošanās stājas spēkā Pušu diplomātisko notu apmaiņas datumā, kuras apliecina, ka nacionālās prasības attiecībā uz stāšanos spēkā ir izpildītas saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem noteikumiem. Vienošanās noslēgta uz 5 gadiem, un tās darbība tiks automātiski pagarināta uz nākamo gadu, ja vien, ne vēlāk kā 30 dienas pirms Vienošanās darbības termiņa izbeigšanās, kāda Puse nav rakstiski paziņojusi par denonsēšanu.

2. Vienošanos var pārskatīt vai grozīt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Šajā gadījumā Puses uzsāk konsultācijas 90 dienu laikā pēc tam, kad Puse ir informējusi otru Pusi par iepriekš minētās pārskatīšanas vai grozīšanas nepieciešamību. Saskaņotā Vienošanās pārskatīšana vai grozīšana stājas spēkā saskaņā ar šī panta 1.daļas noteikumiem. Labojumi un grozījumi jānoformē rakstiski.

3.Vienošanās izbeigšanas gadījumā attiecīgās ministrijas konsultējas savā starpā par vispiemērotākajiem pasākumiem, kas jāveic konkrētā Īstenošanas līguma izbeigšanai.

Parakstīts Rīgā 2000.gada 21.jūnijā divos oriģināleksemplāros latviešu, čehu un angļu valodā. Visi teksti ir vienlīdz autentiski. Interpretācijas domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdāČehijas Republikas valdības vārdā
Ģirts Valdis Kristovskis,

Vladimir Vetch,

aizsardzības ministrsaizsardzības ministrs
Agreement
on the Industrial Cooperation in the Field of Defence between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Czech Republic

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Czech Republic (hereinafter as the "Parties"),

Taking into consideration the provisions of the Agreement between the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of Defence of the Czech Republic on Mutual Co-operation signed on 29 November 1993 in Prague,

Emphasizing that the friendship and co-operation relations, which will be further developed and strengthened on the basis of the principles of mutual co-operation and equity of rights will contribute to improvement of existing relations between both countries as well as to peace and security of the world,

Expressing their interest in further development of the industrial co-operation in defence with usage of scientific and technical achievements in the area of military equipment and during conversion of armament production, emphasizing importance of development of scientific and technical co-operation in the area of defence,

Have agreed as follows:

Article 1

PURPOSE

The purpose of this Agreement is to establish conditions for co-operation between the Parties in the fields defined in the Article 4 of this Agreement within competencies of the legal regulations of the Republic of Latvia and the Czech Republic.

Article 2

SCOPE

This Agreement covers the principles and activities in the industrial co-operation in the field of defence (hereinafter as the "defence industry") between the Parties.

Article 3

DEFINITION OF TERMS

1. "Sending Party" means the Party that sends personnel, material and equipment to the territory of the Receiving Party for the purpose of this Agreement.

2. "Receiving Party" means the Party that receives personnel, material and equipment from the Sending Party on the territory of its state for the purpose of this Agreement.

3. "Guest Personnel" means the military or civilian personnel that the Parties deploy on the territory of state of the other Party for implementation of this Agreement.

4. "Dependants" means spouse and the children of the guest personnel of Armed forces or civilians of the Parties, they should take care of according to their national legislation.

5. "Defence Material and Services" covers weapons, military armaments and equipment, material necessary for research, development and production and related logistic support.

6. "Technical Field" covers research, development and production technology for defence industry and technical services.

7. "Technical Services" means all services related to development, production, maintenance and modification of defence materials.

8. "Quality Assurance" means the qualities and activities, which must be guaranteed so as to provide the quality of defence production and services.

Article 4

COOPERATION FIELDS

l. The Parties through the relevant department ministries will co-operate in the following fields:

a) Creation of appropriate conditions for common research, development, production and modification of spare parts, tools, instruments, defence materials and technical equipment required by the Armed Forces of the Parties' states.

b) Application of results of common research, development and production projects in the field of the military equipment on the territory of states of both Parties.

c) Research, production and design in the field of defence material and services.

d) Creation of conditions for joint programs of production, development, technology and modernization concerning the defence products of both Parties, and if agreed upon, also of the third countries.

e) Organization of joint scientific activities in the area of mutual interest.

f) Mutual assistance in the field of production, procurement of defence industrial products and services, as well as modernization of works and equipment of the Parties.

g) Encouragement of concluding agreements between appropriate departments of the Parties' states on further development and joint production of weapons and military technical equipment as well as of their parts, on the procurement and production of defence products under this Agreement.

h) Sale of the jointly achieved final products made in joint projects to third countries according to a mutual agreement.

i) Exchange of scientific and technical information, exchange of information on standards used by the Parties in defence industry during quality assurance and exchange of related documentation.

j) Cooperation between military technical institutions, defence industry companies and repair facilities, that are within the competencies of the Parties.

k) The participation in military industrial fairs and symposia organized on the territory of states of both Parties.

Article 5

JOINT COMMITTEE

1. The Joint Latvian — Czech Co-ordination Committee (hereinafter "Joint Committee") will be formed in order to implement the provisions of this Agreement, and its members will represent both Parties.

2. The Delegation of the Republic of Latvia will be headed in the Joint Committee by the representative of the Ministry of Defence of the Republic of Latvia, the Delegation of the Czech Republic will be headed in the Joint Committee by the representative of the Ministry of Defence of the Czech Republic.

3. The liaison offices responsible for organization and collaboration activities of the Joint Committee are:

— Ministry of Defence of the Republic of Latvia.

— Ministry of Defence of the Czech Republic.

4. Each of the Parties will be represented in the Joint Committee by no more than seven members. The experts will be invited to the Joint Committee and it will be under the same conditions as its members, if necessary.

5. Within this Agreement and according to its competencies the Joint Committee will especially perform:

a) Selection and definition of concrete areas of co-operation according to Article 4 of this Agreement.

b) Selection of projects, which will be jointly realized, and identification of the most appropriate types and methods of co-operation during their implementation.

c) Identification and selection of the Parties' local companies, which could be potential partners of the Parties:

d) Exchange of information for the purpose of realization of proposals on co-operation during implementation of joint programs.

e) Presentation of proposals, standpoints and recommendations about the involvement of the third country into the joint project to the respective authorities.

f) Elaboration of regulations for realization of approved projects and intentions.

g) To take the initiative the creation of agreements concerning of joint programs.

h) To ease direct contacts between the concrete companies, government institutions and other organizations of the Parties.

i) Periodical control of realization of approved projects and intentions.

6. The Joint Committee will meet on mutually agreed dates at least once in three years, while chairmanship according to the principle of regular rotation will be always served by the head of the host country delegation who is responsible for calling and organizing of the meeting.

7. Heads of delegations shall inform each other about the questions and themes whose negotiation in the Joint Committee is called for. All themes and topics on the Joint Committee agenda must be specified at least 30 days prior to its agreed meeting.

8. The activities should be initiated by the chairman — head of delegation of the Receiving Party through an official invitation to the second Party three months before the proposed date of the Joint Committee Meeting.

9. To make possible the allocation of the required budget for the Joint Committee Meeting, the Receiving Party should notify the date of the planned meeting to the Sending Party at least 3 months before the beginning of the year.

Article 6

IMPLEMENTING PRINCIPLES

l. The details concerning co-operation on common projects shall be defined through the Implementing arrangements. The Implementing arrangements shall be concluded between the relevant departments into their competence, the works on the base of these Implementing arrangements will be conducted.

2. In case of termination of any Implementing arrangements, the relevant departments agree to complete all obligations started before the notification of termination. The termination act of any Implementing arrangement shall be mutually concluded by the Parties and shall include a list of satisfied and unsatisfied obligations.

3. Termination of an Implementing arrangements does not terminate this Agreement.

4. Co-operation will be maintained on the base of the reciprocity principle, taking into consideration mutual interests and needs of the second Party.

5. The Parties will co-operate only in the issues related to their industries in defence. The inclusion of issues of mutual defence industry co-operation which are in the interests of the third countries is possible only on the basis of the mutual agreement concluded between the Parties.

6. If the Parties agree, annual plans of co-operation may be prepared, while taking into consideration the principle of this Agreement.

7. The Parties will asses and take decisions concerning the invitation of the third countries to participate in joint production projects between the Republic of Latvia and the Czech Republic upon mutual Agreement.

Article 7

COPYRIGHT PROTECTION

1. About the rights and obligations of the Parties concerning industrial and intellectual ownership, manufacturing within their own countries, assignment of manufacturing licenses, sale to third countries and the protection of patents on new products and inventions realized within the joint projects will be decided in accordance with the Implementing arrangements to be concluded for each joint project. These Implementing arrangements will take into consideration the regulations and international agreements in force on the protection of copyrights in each country. In these Implementing arrangements, principles and procedures related to the form, place, time and conditions of settling mutual debts and credits arising from expenses resulting from research, development, manufacturing, procurement, technical services and personnel support as well as infrastructure services, the financial and legal obligation concerning copyright protection will be specified in detail.

2. Mutually exchanged and available materials or information of industry in defence can be published or extended to the third party only with the written consent of the delivering second Party.

3. The Parties shall respect copyrights and other limitations concerning reproduction, copying, usage or distribution of all materials, products and data which are delivered by another Party on the basis of this Agreement.

Article 8

PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Protection of classified information will be arranged by an independent Agreement between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Czech Republic. Until the mentioned Agreement enters into force the protection of classified information will be regulated by the provision of the Arrangement between the Ministry of Defence of the Republic of Latvia and the Ministry of Defence of the Czech Republic concerning classified military information protection, done in Prague on 10 May 1999.

2. If necessary, provision of the above mentioned agreements on the protection of the classified information can be specified in Implementing arrangements or contractual documents agreed upon by the Parties. However, thus appointed protection must be equal or higher than in agreements mentioned in paragraph 1.

Article 9

QUALITY ASSURANCE

1. The Parties will set up standards based upon of ISO 9000, STANAG and AQAP 100 standards for the needs of their industrial co-operation in defence and for procurement of defence goods and services. Application of these standards will be always agreed upon in the relevant treaties, protocols, agreements and contracts signed between the Parties.

2. Co-operation on quality assurance will be arranged through a separate agreement between the Ministries of Defence of the Parties' states.

Article 10

FINANCIAL PROVISION

l. The expenditures related to the Joint Committee meeting, except the international transportation expenses and wages, will be met by the Receiving Party on a mutual basis.

2. Guest personnel and dependants who were sent out in accordance with provisions of this Agreement will respect the rule of law of the Receiving Party.

Article 11

JURISDICTION

Guest personnel and dependants, who will stay according this Agreement on the territory of the Receiving Party, shall respect this Nation's legal regulations. For the crimes committed on the territory of the Receiving Party, right of jurisdiction shall belong to the Receiving Party.

Article 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Disputes that might arise between the Parties in the interpretation or implementation of this Agreement or the Implementing arrangements will be settled urgently by mutual negotiation in the Joint Committee on the basis of the request of one of the Parties. Any disputes derived from this Agreement (except disputes derived from Implementing arrangements) will be submitted for solutions neither to international court nor to the Third Party.

2. If the disputes are not settled in the Joint Committee within 90 days from the moment of submitting of a request of the Party, they will be settled at the level of the Minister of Defence of the Republic of Latvia and the Minister of Defence of the Czech Republic .

Article 13

SETTLEMENT OF DAMAGES

Damages due to breaching of obligations shall be covered by the Party, whose act has caused the damage.

Article 14

FINAL PROVISIONS

1.This Agreement shall enter into force on the date of exchange of the diplomatic notes between the Parties confirming its internal approval in compliance with their relevant legal regulations. The Agreement is valid for a period of 5 years and it will be automatically extended for a next year unless one of the Parties notifies in writing the denouncement not later than 30 days before the expiration of the Agreement.

2. This Agreement may be revised and amended by a mutual arrangement of the Parties. In such a case the Parties shall start negotiation within 90 days after the Party has informed the other Party on necessity of the above mentioned revision or amendment. The revision or amendment of this Agreement, that was agreed upon, will come into force in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article. All revisions and amendments shall be done in writing.

3. In the event of termination of this Agreement the appropriate departments will consult with each other about most satisfactory arrangements to be made for the termination of the individual Implementing arrangement(s).

Done in Riga on June 21, 2000 in two original copies each in the Latvian, Czech and English languages. Each text is equally authentic. In case of different interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Latvia

On behalf of the Government of the Czech Republic

Ģirts Valdis KristovskisVladimir Vetch
Minister of DefenceMinister of Defence
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Čehijas Republikas valdības vienošanos par rūpniecisko sadarbību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.09.2000.Stājas spēkā: 12.10.2000.Tēma: Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 355/357, 11.10.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 28.09.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
11638
12.10.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)