Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgumu par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

1.pants. 2000.gada 22.maijā Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (turpmāk — Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 28.septembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 11.oktobrī
Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgums par pasažieru un kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

Preambula

Latvijas Republikas valdība un Irānas Islama Republikas valdība, turpmāk tekstā "Līgumslēdzējas Puses",

nolūkā veicināt pasažieru un kravu starptautiskos pārvadājumus ar autotransportu starp abām valstīm un tranzītā cauri to teritorijām,

vienojās par sekojošo:

IEVADA NOTEIKUMI

1.pants

Definīcijas

Šī Nolīguma ietvaros:

1. "Pārvadātājs" ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta vai nu Latvijas Republikā vai Irānas Islama Republikā un saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem ir tiesīga veikt pasažieru vai kravu starptautiskos pārvadājumus.

2. "Autotransporta līdzeklis" ir jebkurš motorizēts autotransporta līdzeklis, kas:

a) konstruēts vai nu vairāk nekā deviņu pasažieru, autovadītāju ieskaitot, pārvadāšanai (pasažieru autotransporta līdzeklis) vai kravu pārvadāšanai (kravu autotransporta līdzeklis);

b) reģistrēts vienā no Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām (autotransporta līdzeklim kombinācijā ar piekabi vai puspiekabi noteicošā ir vilcēja reģistrācija).

Termins "autotransporta līdzeklis" attiecas uz jebkuru atsevišķu autotransporta līdzekli vai autotransporta līdzekļa kombināciju ar puspiekabi vai piekabi.

2.pants

Darbības sfēra

Saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem pārvadātājiem ir tiesības veikt pasažieru vai kravu pārvadājumus ar autotransportu starp Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijām, tranzītā cauri to teritorijām vai uz trešajām valstīm un no tām.

PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI

3.pants

Regulāri pasažieru pārvadājumi

1. "Regulāri pārvadājumi" ir pasažieru pārvadājumi saskaņā ar iepriekš sastādītiem sarakstiem pa noteiktiem maršrutiem, kuru laikā pasažieri iepriekš noteiktās pieturvietās var iekāpt autotransporta līdzeklī vai izkāpt no tā.

2. Līgumslēdzēju Pušu kompetentajām institūcijām ir jāapstiprina regulārie pasažieru pārvadājumi starp abām valstīm vai tranzītā cauri to teritorijām.

3. Katras Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija izdod atļauju regulāriem pasažieru pārvadājumiem tai maršruta daļai, kas atrodas tās teritorijā.

4. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas kopēji vienojas par atļauju izsniegšanas kārtību un nosacījumiem, t.i., par atļaujas derīguma termiņu, pārvadājumu biežumu, kustības sarakstiem, kā arī par citiem nosacījumiem, kādi jāievēro sekmīgai regulāru pārvadājumu veikšanai.

5. Pieteikums atļaujas saņemšanai iesniedzams apstiprināšanai tās valsts kompetentajai institūcijai, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts. Ja kompetentā institūcija apstiprina pieteikumu, tā nosūta to otras valsts kompetentajai institūcijai.

4.pants

Neregulāri pasažieru pārvadājumi

1. Neregulāriem pasažieru pārvadājumiem atļauja nav nepieciešama, ja visa brauciena laikā vieni un tie paši pasažieri tiek pārvadāti ar vienu un to pašu autotransporta līdzekli šādos gadījumos:

a) braucienā, kurš sākas un beidzas valstī, kurā autotransporta līdzeklis ir reģistrēts, turklāt visa brauciena laikā pasažieri netiek izlaisti vai jauni pasažieri uzņemti (braucieni ar slēgtām durvīm), vai

b) braucienā, kurš sākas valsts teritorijā, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, un beidzas otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā ar nosacījumu, ka autotransporta līdzeklis otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritoriju atstāj bez pasažieriem, vai

c) veicot braucienus ar slēgtām durvīm tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai.

2. Pārvadājumu atļauja nav nepieciešama, nomainot bojātu autobusu ar citu autobusu.

3. Veicot šī Nolīguma 4.panta 1.punktā minētos pārvadājumus, autotransporta līdzeklī jāatrodas brauciena formulāram un citiem nepieciešamajiem dokumentiem, kas jāuzrāda pēc kontrolējošo institūciju pārstāvju pieprasījuma.

4. Visiem pārējiem pasažieru neregulāro pārvadājumu veidiem, kas nav minēti šī Nolīguma 4.panta 1. un 2.punktos, ir nepieciešamas atļaujas.

Pieteikums atļaujas saņemšanai jāiesniedz tās Līgumslēdzējas Puses valsts kompetentajai institūcijai, kurā pārvadātājs ir reģistrēts, kura pieteikumu kopā ar iespējamām piebildēm nosūta otras Līgumslēdzējas Puses kompetentajai institūcijai.

5. Par brauciena formulāra un atļaujas saturu un formu savstarpēji vienojas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas vai Kopējā komisija, kas izveidota saskaņā ar šī Nolīguma 14.pantu.

KRAVU PĀRVADĀJUMI

5.pants

Atļaujas

Vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdotas atļaujas nepieciešamas kravu pārvadājumiem, ko veic ar autotransporta līdzekļiem (ar kravu vai bez tās):

a) starp jebkuru noteiktu punktu vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un jebkuru punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā;

b) tranzītā cauri otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijai;

c) starp jebkuru punktu otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā un kādu punktu trešās valsts teritorijā (uz trešajām valstīm un no tām).

Šī Nolīguma 14.pantā minētā Kopējā komisija lemj par atļauju veidiem un to derīguma termiņiem.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas katru gadu apmainās ar atļaujām.

Par atļauju skaitu bez ierobežojumiem savstarpēji vienojas Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas vai šī Nolīguma 14.pantā minētā Kopējā komisija.

Atļauja derīga vienam braucienam ar to autotransporta līdzekli, kuram tā izsniegta.

6.pants

Pārvadājumi, kuriem atļaujas nav nepieciešamas

Atļaujas nav nepieciešamas šādiem pārvadājumu veidiem:

a) kravu pārvadājumiem ar autotransporta līdzekļiem, kuru pilna masa, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 6 tonnas vai kuru maksimālā celtspēja, piekabes ieskaitot, nepārsniedz 3,5 tonnas;

b) neregulāriem kravu pārvadājumiem uz vai no lidostām gadījumos, ja mainīts lidojuma maršruts;

c) bojātu vai avarējušu autotransporta līdzekļu pārvadāšanai un tehniskās palīdzības autotransporta līdzekļiem;

d) autotransporta līdzekļa braucieniem bez kravas, kas nosūtīts citā valstī bojāta autotransporta līdzekļa nomaiņai, kā arī bojātā autotransporta līdzekļa atpakaļbraucienam pēc tā salabošanas;

e) mājlopu pārvadāšanai speciālos vai īpaši šim nolūkam pārveidotos autotransporta līdzekļos;

f) medikamentu un medicīnā pielietojamo iekārtu pārvadāšanai, kas nepieciešamas steidzamas palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās, īpaši dabas katastrofu un humānās palīdzības gadījumos;

g) izstādēm un gadatirgiem paredzētu eksponātu un priekšmetu pārvadāšanai nekomerciāliem mērķiem;

h) nekomerciāliem mērķiem paredzētu piederumu, dekorāciju un dzīvnieku pārvadāšanai uz vai no teātra, muzikālām un cirka izrādēm, kino un sporta pasākumiem, gadatirgiem vai festivāliem, kā arī radio vai televīzijas raidījumu ierakstiem un kinofilmu uzņemšanai;

i) bēru pārvadājumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.pants

Aizliegums veikt iekšējos pārvadājumus

(kabotāža)

Saskaņā ar šī Nolīguma noteikumiem vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem nav atļauts pārvadāt pasažierus vai kravu starp diviem punktiem otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā.

8.pants

Nodokļi un maksājumi

1. Vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrēti autotransporta līdzekļi, kas uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, veicot pārvadājumus saskaņā ar šī Nolīguma nosacījumiem, tiek atbrīvoti no nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, kas tiek iekasēti par pārvadājumu veikšanu vai autotransporta līdzekļu īpašumu šīs valsts teritorijā.

2. Šī Nolīguma 8.panta 1.punktā minētais atbrīvojums neattiecas uz nodokļiem vai maksājumiem par degvielu un uz speciāliem maksājumiem par atsevišķu ceļu, tiltu un tuneļu izmantošanu.

9.pants

Muitas formalitātes

1. Autotransporta līdzekļi, kas veicot pārvadājumus saskaņā ar šī Nolīguma nosacījumiem uz laiku iebraukuši otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvoti no ievedmuitas nodevām un nodokļiem, un uz tiem neattiecas attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valsts likumos un citos normatīvajos aktos noteiktie ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

2. Degviela, kas atrodas vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētu autotransporta līdzekļu standarta degvielas tvertnēs, tiem uz laiku iebraucot otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, tiek atbrīvota no ievedmuitas nodevām un nodokļiem un uz to neattiecas ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

3. No ievedmuitas nodevām un nodokļiem savstarpēji tiek atbrīvotas smērvielas, kas atrodas autotransporta līdzekļos un nepieciešamas tā ekspluatācijas vajadzībām.

4. Rezerves daļas, kas uz laiku tiek ievestas atbilstoši šī Nolīguma 9.panta 1.punkta nosacījumiem iepriekš iebraukuša autotransporta līdzekļa remontam, tiek atbrīvotas no ievedmuitas nodevām un nodokļiem un uz tām neattiecas ievešanas ierobežojumi un aizliegumi.

Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas var pieprasīt, lai rezerves daļām tiktu izsniegta atļauja ievešanai uz laiku. Nomainītās detaļas ir jāizved vai jāiznīcina kompetentu muitas institūciju uzraudzībā saskaņā ar tās valsts likumiem un noteikumiem, kurā minētās rezerves daļas ievestas.

10.pants

Svars un izmēri

1. Attiecībā uz autotransporta līdzekļu svaru un izmēriem, katra Līgumslēdzēja Puse apņemas neizvirzīt otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem augstākas prasības par tām, kas noteiktas savas valsts teritorijā reģistrētiem autotransporta līdzekļiem.

2. Ja vienas Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā autotransporta līdzekļa svars, izmēri vai slodze uz ass pārsniedz otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā noteiktās pieļaujamās normas, nepieciešama šīs Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas izdota speciāla atļauja.

Ja šī atļauja nosaka attiecīgā autotransporta līdzekļa pārvietošanos tikai pa noteiktu maršrutu, tad pārvadājumu atļauts veikt tikai pa šo maršrutu.

11.pants

Valsts likumu un noteikumu piemērošana

Visos gadījumos, ko neregulē ne šī Nolīguma, ne arī citu starptautisko līgumu, kuru dalībnieces ir abas valstis, nosacījumi, vienas Līgumslēdzējas Puses pārvadātājiem un autotransporta līdzekļu apkalpēm ir jāievēro otras Līgumslēdzējas Puses valsts likumi un noteikumi.

12.pants

Pārkāpumi

1. Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas kontrolē, kā pārvadātāji ievēro šī Nolīguma nosacījumus.

2. Ja pārvadātāji vai autotransporta līdzekļu apkalpes, atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, pārkāpj šī Nolīguma noteikumus vai šīs valsts teritorijā spēkā esošos likumus un noteikumus par pārvadājumu veikšanu un satiksmi, tad tās valsts, kurā autotransporta līdzeklis reģistrēts, kompetentā institūcija pēc otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro vienu no šādām sankcijām:

a) izsaka brīdinājumu;

b) uz laiku, daļēji vai pavisam atņem tiesības veikt pārvadājumus tās Līgumslēdzējas Puses valsts teritorijā, kur pārkāpums noticis.

3. Tās Līgumslēdzējas Puses kompetentā institūcija, kas piemērojusi kādu no šī Nolīguma 12.panta 2.punktā minētajām sankcijām, par to informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetento institūciju.

4. Šī panta nosacījumi neierobežo nevienu likumīgu darbību, ko var piemērot tās Līgumslēdzējas Puses valsts tiesu iestādes vai izpildinstitūcijas, kuras teritorijā pārkāpums izdarīts.

13.pants

Kompetentās institūcijas

Šī Nolīguma piemērošanai noteiktas šādas kompetentās institūcijas:

— Latvijas Republikas valdības vārdā:

Satiksmes ministrija;

— Irānas Islama Republikas valdības vārdā:

Ceļu un Transporta ministrija.

14.pants

Kopējā komisija

1. Lai kontrolētu šī Nolīguma piemērošanu un iespējami ātri atrisinātu visus ar to saistītos jautājumus, Līgumslēdzēju Pušu kompetentās institūcijas no saviem pārstāvjiem izveido Kopējo komisiju. Kopējās komisijas kompetencē ietilpst:

a) izskatīt un izteikt ierosinājumus to iespējamo problēmu risinājumiem, ko savstarpēji nav atrisinājušas šī Nolīguma 13.pantā minētās kompetentās institūcijas;

b) izskatīt visus pārējos jautājumus, kas ietilpst šī Nolīguma kompetencē, un sniegt ieteikumus to risināšanai;

c) izskatīt jebkādus citus jautājumus, kas saistīti ar autotransportu un par kuriem nepieciešams savstarpēji vienoties.

Kopējā komisija var ierosināt grozījumus jebkurā šī Nolīguma pantā un iesniegt tos kompetentām institūcijām izskatīšanai. Abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento institūciju pienākums ir īstenot Kopējās komisijas pieņemtos lēmumus.

2. Kopējā Komisija satiekas pārmaiņus abu Līgumslēdzēju Pušu valstu teritorijās ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās institūcijas rakstiska pieprasījuma.

15.pants

Stāšanās spēkā un darbības termiņš

1. Līgumslēdzējas Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai par to, ka izpildīti visi savas valsts likumos un citos normatīvajos aktos paredzētie priekšnoteikumi un prasības, lai šis Nolīgums stātos spēkā. Šis Nolīgums stājas spēkā pēc 30 dienām no dienas, kad saņemts pēdējais minētais paziņojums.

2. Šis Nolīgums ir spēkā trīs gadus pēc tā spēkā stāšanās un pēc tam tā darbības termiņš automātiski pagarinās par minēto laika periodu tik ilgi, kamēr viena vai otra Līgumslēdzēja Puse ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms šī termiņa izbeigšanās nepaziņo rakstiski pa diplomātiskiem kanāliem par Nolīguma darbības izbeigšanu.

PARAKSTĪTS Rīgā 2000.gada 22.maijā, kas atbilst 1379.gada 3.mēneša 2.dienai, sastāvot no preambulas un piecpadsmit pantiem, divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, persiešu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdāIrānas Islama Republikas valdības vārdā
Anatolijs Gorbunovs,Massoud Khansari,
satiksmes ministrsceļu un transporta ministra vietnieks
Agreement
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Islamic Republic of Iran on International Transport of Passengers and Goods by Road

Preamble

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Islamic Republic of Iran hereinafter referred to as the "Contracting Parties" desiring to facilitate the international transport by road of passengers and goods between their countries and in transit through their territories, have agreed upon as follows:

PRELIMINARY PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

1. The term "carrier" means any physical or legal person registered in the Republic of Latvia or in the Islamic Republic of Iran who is according to respective laws and regulations licensed to perform international road transport of passengers and goods.

2. The term "vehicle" is any motor vehicle which is:

a) constructed either to carry more than nine persons including the driver (passenger vehicle), or to transport goods (goods vehicle);

b) registered in the territory of either Contracting Party (in case of an articulated vehicle, the registration of the tractor is required).

The term "vehicle" refers to any single vehicle or combination of a vehicle and semitrailer or trailer.

Article 2

Scope

The provisions of this Agreement entitle carriers to transport passengers or goods by road between the territories of the Contracting Parties or in transit through their territories or from/to third countries.

PASSENGER TRANSPORT

Article 3

Regular service

1. The term "regular service" denotes a service which provides scheduled transport of passengers on specified routes, whereby passengers may be taken up and set down at pre-determined stopping points.

2. Regular service between the two countries or in transit through their territories shall be approved by the Competent Authorities of the Contracting Parties.

3. The Competent Authority of either Contracting Party shall issue an authorisation for the section of the itinerary operated in its territory.

4. The Competent Authorities shall jointly determine the terms and conditions for obtaining the authorisation, that is its validity, frequency of service, timetables as well as any other details necessary for smooth and efficient regular service.

5. The application for an authorisation shall be submitted to the Competent Authority of the country of registration of the vehicle and shall be subject to approval. If that Competent Authority approves the application it forwards the application to the Competent Authority of the other country.

Article 4

Occasional transport

1. Provided that the same passengers are transported by the same vehicle, throughout the journey, occasional transport of passengers shall not be subject to authorisation in the following cases:

a) on a journey which starts and ends in the country of registration of the vehicle, whereby no new passengers may be taken up and set down (closed - door tour), or

b) on a journey which starts in the country of registration of the vehicle and ends in the territory of the other Contracting Party, provided that the vehicle returns to the country of registration with no passengers, or

c) on a closed - door tour in transit through the territory of the other Contracting Party.

2. Replacement of a broken - down vehicle with another vehicle is not subject to authorisation.

3. When performing transport services from paragraph 1 Article 4 of this Agreement, the driver shall keep the waybill and all the necessary documents in the vehicle which shall be presented at the request of the representatives of the controlling authorities.

4. All other forms of occasional passenger transport, except those mentioned in paragraphs 1 and 2 above, shall be subject to authorisation.

The application for authorisation shall be submitted to the Competent Authority of the Contracting Party where the carrier is registered, whereupon the authority shall communicate the applications accompanied by possible remarks to the Competent Authority of the other Contracting Party.

5. The contents, form of the waybill and authorisation shall be mutually agreed upon by the Competent Authorities of the Contracting Parties or by Joint Commission established in accordance with the Article 14 of this Agreement.

TRANSPORT OF GOODS

Article 5

Permits

The following transport operations of goods by vehicles (either loaded or unloaded) are subject to permits which will be issued by the Competent Authorities of either Contracting Party:

a) between any agreed point in the territory of one of the Contracting Parties and any agreed point in the territory of the other Contracting Party;

b) in transit through the territory of the other Contracting Party;

c) between any points in the territory of the other Contracting Party and any points in the territory of a third country (from to third countries).

The Joint Committee mentioned in Article 14 of this Agreement will decide about validity and type of permits. The permits will be exchanged yearly by the Competent Authorities of the Contracting Parties.

The number of permits will be jointly approved without any limitation by the Competent Authorities or by the Joint Committee mentioned in the Article 14 of this Agreement.

Such a permit will be valid for the use of one vehicle to whom it is issued and shall cover one journey.

Article 6

Transport exempt from permits

The following categories of transport are exempted from permit requirements:

a) the transport of goods by motor vehicles whose Total Permissible Laden Weight (TPLW), including trailers, does not exceed 6 tonnes, or when the permitted payload, including trailers, does not exceed 3.5 tonnes;

b) the transport of goods on an occasional basis, to or from airports, in cases where services are diverted;

c) the transport of vehicles which are damaged or have broken down and the transport of breakdown repair vehicles;

d) unladen runs by a goods vehicle sent to replace a vehicle which has broken down in another country, and also the return run, after repair, of the vehicle that had broken down;

e) transport of livestock in special purpose- built of permanently converted vehicles for the transport of livestock;

f) transport of medical supplies and equipment needed for emergencies, more particularly in response to natural disasters and humanitarian needs;

g) transport of works and objects of art for fairs and exhibitions of for non-commercial purposes;

h) transport for non-commercial purposes of properties, accessories and animals to or from theatrical, musical, film, sports or circus performances, fairs or fetes, and those intended for radio recordings, or for film or television production;

i) funeral transport.

GENERAL PROVISIONS

Article 7

Prohibition of internal transportation

(Cabotage)

The provisions of this Agreement shall not permit the carriers of either Contracting Party to carry passengers or goods within the territory of the other Contracting Party from one point to another.

Article 8

Taxes and charges

1. Motor vehicles which are registered in the territory of one of the Contracting Parties, and temporarily imported into the territory of the other Contracting Party, according to the provisions of this Agreement, shall be exempt from all taxes, fees and other charges levied on the circulation or possession of vehicles in that territory.

2. The exemption referred to in paragraph 1 Article 8 of this Agreement will not apply to taxes or charges on fuel consumption and to special charges for using particular roads, bridges and tunnels.

Article 9

Customs Formalities

1. The temporary importation of vehicles into the territory of the other Contracting Party to perform transport operations in accordance with the provisions of this Agreement is exempted from import duties and taxes and shall not be subject to import prohibitions and restrictions according to the respective legislation of the concerned Contracting Party.

2. Fuel contained in the standard fuel tanks of the vehicle registered in the territory of the one of the contracting parties temporarily imported into the territory of the other Contracting Party shall be exempted from import duties and taxes and shall not be subject to import prohibitions and restrictions.

3. Lubricants contained in the vehicles for the purpose of their operations shall be mutually exempted from the custom duties and taxes.

4. Spare parts temporarily imported in order to repair a vehicle, which has already been imported under the conditions of paragraph 1 Article 9 of this Agreement shall be admitted free of import duties and taxes and with no import prohibition or restriction.

The Competent Authorities of Contracting Parties may require spare parts to be recorded on a temporary import permit. Spare parts, which have been replaced, shall be either cleared or returned, under the supervision of the relevant customs authorities in accordance with the respective legislation of the country in which the aforementioned spare parts were imported in.

Article 10

Weights and dimensions

1. As regards the weight and dimensions of a road vehicle, each of the Contracting Parties undertakes not to impose on vehicles registered in the territory of the other Contracting Party, conditions which are more restrictive than those imposed on the vehicles registered within its own territory.

2. If the maximum weight, axle weight or the dimensions of the vehicle registered in the territory of one Contracting Party exceed the maximum limits in force in the territory of the other Contracting Party, the vehicle has to be provided with a special permit issued by the Competent Authority of the other Contracting Party. If this permit limits the movement of the vehicle to a determinate itinerary, the transport will be performed only observing this itinerary.

Article 11

Application of national legislation

For all issues which are not regulated by this Agreement or by other international Agreements to which both countries are parties, carriers and crew of vehicles of one Contracting Party are bound to respect the legal provisions and regulations of the other Contracting Party.

Article 12

Infringements

1. The Competent Authorities of the Contracting Parties shall supervise the observance of the provision of the present Agreement by the carriers.

2. The Competent Authorities of the Contracting Party where the vehicle has been registered shall in case its carriers or crews of vehicles while on the territory of the other Contracting Party, infringe on the regulations of the present Agreement and the laws and regulations on traffic and transportation which are in force in that territory take the following steps as and when requested by the Competent Authorities of the latter Contracting Party:

a) warning,

b) suspension of permission to effect transportation on the territory of the Contracting Party where the infringement has taken place, either temporarily, or partly, or completely.

3. The Competent Authorities of the former Contracting Party shall notify the Competent Authorities of the latter Contracting Party of the measures taken, as stipulated in paragraph 2 of Article 12 of this Agreement.

4. This Article shall apply without prejudice to any appropriate steps provided for by law which may be taken by courts or executive authorities of the Contracting Party in whose territory the infringement has been committed.

Article 13

Competent Authorities

Competent Authorities designated for the implementation of this Agreement are as follows:

for the Government of the Republic of Latvia:

The Ministry of Transport;

for the Government of the Islamic Republic of Iran:

The Ministry of Roads and Transportation.

Article 14

Joint Committee

1. In order to control the implementation of this Agreement to regulate as soon as possible all unresolved matters, the Competent Authorities of the Contracting Parties shall set up a Joint Committee consisting of their representatives. The terms of reference of the Joint Committee are as follows:

a) to study and make proposals for the solution of possible problems not settled directly between the Competent Authorities referred to in Article 13 of this Agreement;

b) to review all other relevant issues that fall within the scope of this Agreement and make recommendations for their settlement;

c) to consider any other matters to be mutually agreed upon, relating to road transport.

The Joint Committee can recommend to amend any Article to this Agreement and submit to the Competent Authorities for approval. Both Competent Authorities of the Contracting Parties are bound to implement the decisions made by the Joint Committee.

2. The Joint Committee shall meet alternatively in the territories of either Contracting Party, at least by six months written request of either Competent Authorities.

Article 15

Entry into force and duration of validity

1. The Contracting Parties shall notify each other through diplomatic channels that all conditions and requirements according to their national legislation for entry into force of this Agreement have been fulfilled. The Agreement shall enter into force 30 days after the latter notification is received.

2. This Agreement shall be valid for three years after its entry into force, thereafter the Agreement shall be automatically renewed, for the said periods, unless terminated by either Contracting Party by giving a six months written notice through diplomatic channels.

DONE at Riga on 22 May 2000 corresponding to 02 khordad 1379 in one preamble and fifteen articles in two original copies in Latvian, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of LatviaFor the Government of the Islamic Republic of Iran
Anatolijs GorbunovsMasoud Khansari
Minister of TransportDeputy Minister of Road and Transportation
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Irānas Islama Republikas valdības nolīgumu par pasažieru un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 28.09.2000.Stājas spēkā: 11.10.2000.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 355/357, 11.10.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 20, 28.09.2000.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
11637
11.10.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"