Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 485 "Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība".

Ministru kabineta noteikumi Nr.690

Rīgā 2005.gada 6.septembrī (prot. Nr.50 64.§)

Zvērinātu notāru eksāmena kārtība

Izdoti saskaņā ar Notariāta likuma 19.panta pirmo daļu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.Noteikumi nosaka zvērinātu notāru eksāmena (turpmāk - eksāmens) kārtību.

2.Eksāmena uzdevums ir noteikt zvērināta notāra amata pretendenta (turpmāk - pretendents) zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas zvērināta notāra profesionālās darbības veikšanai.

3.Latvijas Zvērinātu notāru padome ir atbildīga par eksāmena organizāciju un tā tehnisko nodrošinājumu.

4.Eksāmenu pieņem ar tieslietu ministra rīkojumu apstiprināta eksāmena komisija (turpmāk - komisija). Komisijas sekretāra pienākumus pilda Latvijas Zvērinātu notāru padomes norīkota persona.

5.Eksāmenu var uzsākt un tas uzskatāms par notikušu, ja komisijas darbā piedalās ne mazāk par divām trešdaļām komisijas locekļu (ieskaitot komisijas priekšsēdētāju).

6.Komisijas sēdes ir slēgtas. Informācija, kas saistīta ar eksāmena darbu novērtēšanas procesu, uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, un ar to var iepazīties tikai ar komisijas priekšsēdētāja rakstisku atļauju.

II. Eksāmena organizēšana

7.Latvijas Zvērinātu notāru padome par eksāmena vietu un laiku informē pretendentu vismaz trīs dienas pirms eksāmena.

8.Ja pretendents nokavē eksāmena sākumu, viņam ar komisijas priekšsēdētāja atļauju ir tiesības izpildīt eksāmena darbu, bet darba izpildes laiks netiek pagarināts, un tas tiek fiksēts protokolā.

9.Pretendents ar eksāmena programmu var iepazīties Latvijas Zvērinātu notāru padomē ne agrāk kā trīs dienas pirms eksāmena.

III. Eksāmena norise

10.Eksāmenam ir divas daļas:

10.1.eksāmena pirmajā daļā rakstiski pārbauda pretendenta praktiskās zināšanas un iemaņas dokumentu projektu sagatavošanā;

10.2.eksāmena otrajā daļā mutiski pārbauda pretendenta teorētiskās zināšanas - pretendentam jāatbild uz diviem teorijas jautājumiem un jāatrisina viens prakses jautājums (kāzuss).

11.Komisijas priekšsēdētājs vada ek­sāmenu un atbild par tā norisi. Atklājot eksāmenu, komisijas priekšsēdētājs paziņo komisijas sastāvu.

12.Pirms eksāmena uzsākšanas komisija pārbauda pretendenta personas datus pēc personu apliecinoša dokumenta.

13.Eksāmena norises telpās drīkst atrasties pretendenti, komisijas priekš­sēdētājs, komisijas locekļi un komisijas sekretārs.

14.Komisijas sekretārs protokolē ek­sāmena norises gaitu. Protokolā norāda eksāmena norises vietu, laiku, komisijas sastāvu, komisijas apspriežu laiku un pieņemtos lēmumus, pretendentu vārdus un uzvārdus, izvilktās eksāmena biļetes numuru, uzdotos jautājumus un vērtējumu. Protokola neatņemami pieli­kumi ir komisijas locekļu aizpildītās eksāmena vērtējuma lapas un pretendentu eksāmena pirmās daļas atbilžu tīrraksti.

15.Kārtojot eksāmena pirmo daļu, pretendentam ir tiesības izmantot visus līdzpaņemtos vai komisijas izsniegtos normatīvos aktus, kuriem nav pievienoti komentāri. Kārtojot eksāmena otro daļu, pretendentam nav tiesību izmantot palīglīdzekļus.

16.Ja pretendents eksāmena laikā izmanto palīglīdzekļus (piemēram, tele­komunikāciju līdzekļus un citus saziņas līdzekļus, elektroniskās piezīmju grāma­tiņas), kurus nav atļauts izmantot, kā arī traucē citus pretendentus vai nestrādā patstāvīgi, komisijas priekšsēdētājs izraida pretendentu no eksāmena norises telpas, un tiek uzskatīts, ka pretendents ir ieguvis nesekmīgu novērtējumu.

17.Komisijas priekšsēdētājs izņēmuma gadījumā var atļaut eksāmena norises laikā iziet no telpas vienlaikus ne vairāk kā vienam pretendentam. Šajā gadījumā pretendents savu darbu nodod komisijas priekšsēdētājam, un komisijas priekšsēdētājs uz pretendenta rakstu darba atzīmē prombūtnes faktu un laiku. Pretendentam eksāmena darba izpildes laiks netiek pagarināts.

18.Eksāmena pirmajā daļā komisija uzaicina pretendentu izvilkt eksāmena biļeti. Biļetes numuru pretendents uzrāda komisijas priekšsēdētājam, un komisijas sekretārs to ieraksta protokolā. Atbilstoši biļetes numuram pretenden­tam izsniedz eksāmena pirmās daļas jautājumu, un pretendents atbilstoši tam rakstiski sagatavo dokumentu projektus.

19.Katra šo noteikumu 10.1.apakšpunktā minētā dokumenta projekta sagatavošanai tiek paredzēta viena stunda.

20.Pretendents, kas izpildījis eksāmena pirmās daļas darbu, iesniedz to komisijas priekšsēdētājam un atstāj eksāmena telpu. Pēc eksāmena pirmās daļas beigām komisijas priekšsēdētājs pasludina pārtraukumu.

21.Pārtraukuma laikā komisija izvērtē rakstiskos darbus. Negatīva vērtējuma saņemšana par eksāmena pirmo daļu liedz pretendentam tiesības piedalīties eksāmena otrajā daļā.

22.Eksāmena otrajā daļā pretendentus alfabēta secībā (pēc uzvārdiem) aicina ek­sāmena norises telpā, kur viņiem izsniedz jautājumus atbilstoši eksāmena pirmajā daļā izvilktās biļetes numuram.

23.Eksāmena otrās daļas kārtošanas laikā telpā vienlaikus var atrasties ne vairāk kā pieci eksaminējamie pretendenti.

24.Pārdomām un atbildes plāna izstrādāšanai tiek dotas 15 minūtes katram jautājumam. Mutiskai atbildei tiek dotas 10 minūtes katram jautājumam.

25.Komisija noklausās pretendenta atbildi. Pēc atbildes noklausīšanās komisijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus, lai precizētu atbildes kvalitāti. Pretendents, kas pabeidzis eksāmena otro daļu, atstāj eksāmena telpu.

IV. Eksāmena rezultātu vērtēšana un paziņošana

26.Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta eksāmena pirmās daļas darbu, ieraksta vērtējumu eksāmena pirmās daļas vērtējuma lapā (1.pielikums), ja nepieciešams, uzraksta īsu vērtējuma pamatojumu un paraksta vērtējuma lapu.

27.Pēc visu rakstisko darbu novērtēšanas komisijas sekretārs apkopo eksāmena pirmās daļas vērtējuma lapās ierakstītos rezultātus. Katra pretendenta eksāmena pirmās daļas vidējo vērtējumu iegūst, summējot komisijas locekļu dotos vērtējumus un iegūto skaitli izdalot ar komisijas locekļu skaitu.

28.Komisijas priekšsēdētājs atklāj eksāmena pirmās daļas vērtējuma apspriedi. Tās laikā komisijas locekļi ar balsu vairākumu apstiprina pretendenta vidējo vērtējumu par eksāmena pirmo daļu. Balsojuma rezultātu un vērtējumu ieraksta protokolā.

29.Pēc tam kad komisijas priekšsēdētājs paziņojis eksāmena pirmās daļas vērtējuma apspriedi par slēgtu, eksāmena norises telpā aicina pretendentus rezultātu paziņošanai.

30.Katrs komisijas loceklis novērtē katra pretendenta eksāmena otrās daļas atbildes uz katru jautājumu, ieraksta vērtējumu eksāmena otrās daļas vērtē­juma lapā (2.pielikums), ja nepieciešams, uzraksta īsu vērtējuma pamatojumu un paraksta vērtējuma lapu. Katra pretendenta ek­sāmena otrās daļas atbilžu vidējo vērtējumu iegūst šo noteikumu 27. un 28.punktā minētajā kārtībā.

31.Galīgo eksāmena atzīmi nosaka, summējot pretendenta rakstiskās atbildes vidējo vērtējumu ar mutiskās atbildes vidējo vērtējumu un iegūto skaitli izdalot ar divi. Komisija ar balsu vairākumu pieņem lēmumu par pretendenta galīgās atzīmes apstiprināšanu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

32.Pēc eksāmena beigām komisija sēdē izskata vērtējumus un izdara attiecīgu atzīmi protokolā. Komisijas locekļiem ir tiesības ierakstīt protokolā savu īpašo viedokli par vērtējumu vai eksāmena gaitu. Protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un visi komisijas locekļi.

33.Protokola oriģināleksemplārs glabājas Latvijas Zvērinātu notāru pado­mē. Tieslietu ministrijā iesniedz komisijas priekšsēdētāja apliecinātu protokola kopiju.

34.Komisijas loceklis nepiedalās pretendenta darba vērtēšanā, ja attiecī­gais pretendents ir komisijas locekļa laulātais, komisijas locekļa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā - līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei, kā arī ir komisijas locekļa vai viņa laulātā aizbildnībā vai aizgādnībā, komisijas locekļa vai viņa laulātā adoptētājs vai adoptētais. Komisijas loceklis atturas no vērtēšanas, ja ir personīgi tieši vai netieši ieinteresēts lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

35.Eksāmena otrās daļas rezultātus un eksāmena gala rezultātus komisija pretendentiem paziņo personīgi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.

V.Eksāmena rezultātu apstrīdēšana

36.Pretendents mēneša laikā no eksāmena rezultātu paziņošanas dienas, iesniedzot pamatotu iesniegumu Tieslietu ministrijas valsts sekretāram, var apstrīdēt eksāmena rezultātu sakarā ar eksāmena laikā pieļautajiem eksāmena kārtības pārkāpumiem, kas varēja ietekmēt ek­sāmena atsevišķu vērtējumu vai vērtējumu kopumā.

37.Tieslietu ministrijas valsts sekretāra lēmumu var pārsūdzēt tiesā administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 10.septembri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.690

08.JPG (26078 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2005.gada 6.septembra noteikumiem Nr.690

09.JPG (20770 bytes)

Tieslietu ministra vietā - aizsardzības ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zvērinātu notāru eksāmena kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 690Pieņemts: 06.09.2005.Stājas spēkā: 10.09.2005.Zaudē spēku: 01.07.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 144, 09.09.2005.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
116183
10.09.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)